6.1.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 2/24


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/2

af 30. september 2014

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for fremlæggelsen af de oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal stille til rådighed for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om kreditvurderingsbureauer (1), særlig artikel 21, stk. 4, tredje afsnit, og artikel 21, stk. 4a, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 11a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1060/2009 skal registrerede og godkendte kreditvurderingsbureauer, når de udsteder en kreditvurdering eller en vurderingsforventning, fremsende kreditvurderingsoplysninger til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA). Kravet gælder ikke for kreditvurderinger, som udelukkende udarbejdes og offentliggøres for investorer mod et vederlag. ESMA skal offentliggøre de kreditvurderingsoplysninger, som kreditvurderingsbureauerne fremsender, på et offentligt websted med betegnelsen den europæiske kreditvurderingsplatform (ERP). Derfor bør der indføres bestemmelser om indholdet og fremlæggelsen af de oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal stille til rådighed for ESMA med henblik på ERP.

(2)

I henhold til artikel 11, stk. 2, og artikel 21, stk. 4, litra e), i forordning (EF) nr. 1060/2009 skal kreditvurderingsbureauer endvidere indberette oplysninger til ESMA om deres hidtidige resultater og med henblik på løbende tilsyn. Bestemmelserne om indhold og fremlæggelse af nævnte oplysninger findes henholdsvis i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 448/2012 (2) og i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 446/2012 (3). Der bør for at gøre det muligt at effektivisere ESMA's databehandling og at forenkle registrerede og godkendte kreditvurderingsbureauers indberetning af data indføres bestemmelser om integrerede indberetningskrav for alle de data, som registrerede og godkendte kreditformidlingsbureauer skal indberette til ESMA. Ved denne forordning indføres der derfor bestemmelser om de data, som skal indberettes med henblik på ERP, de oplysninger om hidtidige resultater, som skal stilles til rådighed i det centrale register, der er oprettet af ESMA, og de oplysninger, som kreditformidlingsbureauer skal indberette til ESMA periodisk med henblik på løbende tilsyn med kreditvurderingsbureauer. Ved denne forordning ophæves derfor Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 448/2012 og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 446/2012. ESMA bør integrere alle de data, som kreditvurderingsbureauer indberetter med henblik på ERP, det centrale register og løbende tilsyn med kreditvurderingsbureauer, i én ESMA-database.

(3)

For at sikre, at ERP leverer ajourførte oplysninger om kreditvurderinger, som ikke udelukkende offentliggøres for investorer mod et vederlag, er det nødvendigt at beskrive de data, som skal indberettes, herunder kreditvurderingen og vurderingsforventningen i forhold til det kreditvurderede instrument eller den kreditvurderede enhed, de pressemeddelelser, som ledsager kreditvurderinger, rapporter, som ledsager kreditvurderinger af stater, kreditvurderingstype og datoen og tidspunktet for offentliggørelse. Navnlig pressemeddelelser skal indeholde oplysninger om de vigtigste forhold, som ligger til grund for kreditvurderingsafgørelsen. ERP fungerer som en central adgangsportal for kreditvurderingsbrugere til ajourførte oplysninger og sænker de omkostninger, der er forbundet med oplysninger, ved at give et overordnet indtryk af de forskellige kreditvurderinger, der er udstedt om hver kreditvurderet enhed eller hvert kreditvurderet instrument.

(4)

Kreditvurderingsbureauer bør for at sikre et overordnet indtryk af alle kreditvurderinger, som forskellige kreditvurderingsbureauer har tildelt den samme kreditvurderede enhed eller det samme kreditvurderede instrument, anvende fælles identifikatorer for den kreditvurderede enhed og det kreditvurderede instrument ved indberetning af kreditvurderingsdataene til ESMA. Til at identificere kreditvurderede enheder, udstedere, eksponeringsleverende institutter og kreditvurderingsbureauer bør den globale LEI-kode (Legal Entity Identifier) derfor anvendes som den eneste metode til entydig global identifikation.

(5)

For at sikre, at oplysningerne på ERP er ajourført, bør kreditvurderingsoplysninger indsamles og offentliggøres dagligt for at muliggøre én daglig ajourføring af ERP uden for de almindelige åbningstider i EU.

(6)

For at gøre det muligt for ESMA at reagere omgående i tilfælde af faktisk eller potentiel manglende overholdelse af forordning (EF) nr. 1060/2009 bør de kreditvurderingsoplysninger, som registrerede og godkendte kreditvurderingsbureauer indberetter, sætte ESMA i stand til at føre nøje tilsyn med kreditvurderingsbureauers adfærd og aktiviteter. Kreditvurderingsdata bør derfor indberettes til ESMA på månedsbasis. For at sikre proportionalitet bør kreditvurderingsbureauer, der har under 50 ansatte, og som ikke er del af en gruppe, imidlertid have mulighed for at indberette kreditvurderingsdata hver anden måned. ESMA bør fortsat have mulighed for at anmode disse kreditvurderingsbureauer om at foretage månedlig indberetning som følge af antallet og typen af de kreditvurderinger, de udsteder, herunder kreditanalysernes kompleksitet, de kreditvurderede instrumenters eller udstederes relevans og kreditvurderingernes eventuelle anvendelse til reguleringsformål.

(7)

For at undgå dobbelt indberetning af data bør ESMA med henblik på løbende tilsyn anvende de data, som allerede er indberettet med henblik på ERP. Der bør også stilles krav til kreditvurderingsbureauer om med henblik på løbende tilsyn at indberette oplysninger om de kreditvurderinger og vurderingsforventninger, som ikke indberettes med henblik på ERP.

(8)

ESMA bør anvende de data, der indberettes med henblik på ERP og med henblik på ESMA's løbende tilsyn, til at indsamle de oplysninger om hidtidige resultater, som ESMA bør stille til rådighed i det centrale register, jf. artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1060/2009. For at gøre det lettere at foretage sammenligninger og at sikre overensstemmelse med de data, som er indberettet i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 448/2012, bør der stilles krav til nyligt godkendte kreditvurderingsbureauer om at indberette data for mindst ti år forud for deres godkendelse eller for perioden, efter at de har startet deres aktivitet. Godkendte kreditvurderingsbureauer bør ikke have pligt til at indberette disse oplysninger, hverken helt eller delvist, hvis de kan dokumentere, at dette ikke ville stå i et rimeligt forhold til deres omfang og kompleksitet.

(9)

Kreditvurderingsbureauer, der er del af en gruppe, bør have mulighed for enten at indberette kreditvurderingsdata til ESMA hver for sig eller for at give et enkelt bureau i gruppen mandat til at indberette data på deres vegne. På grund af kreditvurderingsbureauernes stærkt integrerede organisation på EU-plan og for at lette forståelsen af statistikker bør kreditvurderingsbureauer imidlertid tilskyndes til at indberette på overordnet plan for hele gruppen.

(10)

Kreditvurderingsbureauer kan også med henblik på ESMA's løbende tilsyn og offentliggørelse af kreditvurderingsbureauernes indberetninger af hidtidige resultater på frivillig basis indberette kreditvurderinger til ESMA, som er udstedt af tredjelandskreditvurderingsbureauer, der tilhører den samme gruppe af kreditvurderingsbureauer, men ikke valideret, jf. artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1060/2009.

(11)

Kreditvurderingsbureauer bør, når de indberetter data, klassificere de udstedte kreditvurderinger og vurderingsforventninger i forskellige kategorier: efter kreditvurderingstype og underklassificeringer, f.eks. sektor, branche eller aktivklasse, eller efter type udsteder og udstedelse. Disse kategorier tager udgangspunkt i ESMA's tidligere erfaringer med indsamling af kreditvurderingsdata og behovet for tilsyn med kreditvurderingsdata.

(12)

For at tage højde for indberetning af kreditvurderinger af nye finansielle instrumenter, der kunne opstå som følge af finansiel innovation, bør der også være en kategori til indberetning af »andre finansielle instrumenter«. Endvidere bør kategorierne kreditvurderinger af erhvervsvirksomheder og kreditvurderinger af struktureret finansiering suppleres med en kategori til »andre« for at tage højde for alle nye typer erhvervsvirksomhedsudstedelser eller strukturerede finansielle instrumenter, som ikke kan klassificeres i de eksisterende kategorier.

(13)

For at give ESMA mulighed for at oprette ERP og give kreditvurderingsbureauerne tilstrækkelig tid til at tilpasse deres interne systemer til de nye indberetningskrav bør kreditvurderingsbureauer foretage deres første indberetning pr. den 1. januar 2016. For at sikre kontinuitet i de data, der indberettes i henhold til denne forordning, og at dataene er sammenlignelige, bør den første indberetning omfatte data om alle kreditvurderinger udstedt og ikke trukket tilbage pr. 21. juni 2015. Den første indberetning bør endvidere omfatte data om kreditvurderinger og vurderingsforventninger udstedt af kreditvurderingsbureauer i perioden fra den 21. juni 2015 til den 1. januar 2016. Den første indberetning bør omfatte den samme type data som de kreditvurderingsdata, der skal indberettes dagligt derefter.

(14)

For at give ESMA mulighed for at modtage og behandle dataene automatisk i ESMA's interne systemer bør de data, der skal indberettes, samles i et standardformat. Det kan som følge af den teknologiske udvikling blive nødvendigt for ESMA ved hjælp af specifikke meddelelser eller retningslinjer at ajourføre en række tekniske indberetningsanvisninger vedrørende overførslen og formatet af de filer, som kreditvurderingsbureauerne skal indsende.

(15)

Denne forordning er baseret på udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (4).

(16)

ESMA har foretaget en åben offentlig høring om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

(17)

I overensstemmelse med artikel 2, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 462/2013 (5) bør denne forordning anvendes fra den 21. juni 2015 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Data, som skal indberettes

1.   Kreditvurderingsbureauer skal indberette data om alle deres udstedte eller validerede kreditvurderinger eller vurderingsforventninger, jf. artikel 8, 9 og 11. Kreditvurderingsbureauer skal indberette alle kreditvurderinger og vurderingsforventninger, som de har udstedt for hver kreditvurderet enhed og om alle deres udstedte gældsinstrumenter, hvis det er relevant.

2.   Kreditvurderingsbureauer skal sikre, at de data, der indberettes til ESMA, er nøjagtige, fuldstændige og tilgængelige, og at indberetningerne foretages i overensstemmelse med artikel 8, 9 og 11 ved brug af hensigtsmæssige systemer, der er udviklet på grundlag af tekniske anvisninger fra ESMA.

3.   Kreditvurderingsbureauer skal straks give ESMA meddelelse om enhver særlig omstændighed, der midlertidigt kan forhindre eller forsinke indberetning i henhold til denne forordning.

4.   Er der er tale om en gruppe af kreditvurderingsbureauer, kan medlemmerne af gruppen give ét medlem mandat til på deres vegne at foretage de indberetninger, der kræves i henhold til denne forordning. Hvert kreditvurderingsbureau, på hvis vegne der foretages en sådan indberetning, skal identificeres i de data, der indberettes til ESMA.

5.   Kreditvurderingsbureauers indberetning på vegne af en gruppe af kreditvurderingsbureauer kan med henblik på artikel 11, stk. 2, og artikel 21, stk. 4, litra e), i forordning (EF) nr. 1060/2009, indbefatte oplysninger om kreditvurderinger og vurderingsforventninger, som er udstedt af tredjelandskreditvurderingsbureauer, der tilhører samme gruppe, og ikke valideret. Hvis kreditvurderingsbureauer ikke indberetter sådanne oplysninger, skal de angive en begrundelse herfor i forbindelse med indberetningen af kvalitative data i denne forordnings bilag I, del 1, tabel 1, felt 9 og 10.

6.   Kreditvurderingsbureauer skal oplyse, hvilken status de enkelte indberettede kreditvurderinger eller vurderingsforventninger har, ved at angive, om de er uopfordrede med deltagelse eller uopfordrede uden deltagelse, jf. artikel 10, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1060/2009, eller opfordrede.

Artikel 2

Indberetning af kredithændelser og tilbagetrækning

1.   I bilag I, del 2, tabel 2, felt 6 og 13, skal kreditvurderingsbureauer indberette kredithændelser i relation til kreditvurderinger, hvis en af følgende hændelser har fundet sted:

a)

kreditvurderingen angiver, at der har fundet en kredithændelse sted ifølge kreditvurderingsbureauernes egen definition af kredithændelse

b)

kreditvurderingen er blevet trukket tilbage som følge af den kreditvurderede enheds insolvens eller som følge af gældsomlægning

c)

ethvert andet forhold, som følge af hvilket kreditvurderingsbureauer anser en kreditvurderet enhed eller et kreditvurderet instrument for at være omfattet af en kredithændelse, væsentligt svækket e.l.

2.   Hvis indberettede kreditvurderinger trækkes tilbage, angives begrundelsen herfor i bilag I, del 2, tabel 2, felt 11.

Artikel 3

Kreditvurderingstyper

Kreditvurderingsbureauer skal ved indberetning af kreditvurderinger eller vurderingsforventninger klassificere disse som en af følgende kreditvurderingstyper:

a)

kreditvurderinger af erhvervsvirksomheder

b)

kreditvurderinger af struktureret finansiering

c)

kreditvurderinger af stater og offentlige myndigheder

d)

andre finansielle instrumenter.

Artikel 4

Kreditvurderinger af erhvervsvirksomheder

1.   Kreditvurderingsbureauer skal ved indberetning af kreditvurderinger af erhvervsvirksomheder klassificere disse inden for et af følgende branchesegmenter:

a)

finansielle institutioner, herunder banker, børsmæglere og børshandlere

b)

forsikring

c)

alle andre erhvervsvirksomhedsenheder eller -udstedere, som ikke er omfattet af litra a) og b).

2.   Kreditvurderingsbureauer skal klassificere erhvervsvirksomhedsudstedelser som en af følgende udstedelsestyper:

a)

obligationer

b)

dækkede obligationer, jf. artikel 52, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF (6), som opfylder kravene i artikel 129, stk. 1-3, 6 og 7, i forordning (EU) nr. 575/2013 (7)

c)

andre typer dækkede obligationer, hvor kreditvurderingsbureauet har anvendt særlige metodologier, modeller eller grundlæggende kreditvurderingspræmisser for dækkede obligationer til udstedelse af kreditvurderingen, og som ikke er omfattet af litra b)

d)

andre typer erhvervsvirksomhedsudstedelser, som ikke er omfattet af litra a), b) og c).

3.   Landekoden for kreditvurderede enheder eller deres udstedelser i bilag I, del 2, tabel 1, felt 10, skal være koden for det land, hvor enheden er hjemmehørende.

Artikel 5

Kreditvurderinger af struktureret finansiering

1.   Kreditvurderinger af struktureret finansiering skal vedrøre et finansielt instrument eller andet aktiv, som er resultatet af en securitisationstransaktion eller -ordning, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 61), i forordning (EU) nr. 575/2013.

2.   Kreditvurderingsbureauer skal ved indberetning af kreditvurderinger af struktureret finansiering klassificere disse inden for en af følgende aktivklasser:

a)

værdipapirer med sikkerhed i aktiver (asset-backed securities), herunder bil-, båd- og flylån, studielån, forbrugslån, lån til små og mellemstore virksomheder, sundhedsplejelån, lån til færdigfabrikerede huse, filmlån, infrastrukturlån, leasingkontrakter vedrørende udstyr, kreditkortfordringer, fogedudlæg for skatter, misligholdte lån, lån til campingbiler o.l., leasingkontrakter med privatpersoner, leasingkontrakter med erhvervsvirksomheder og handelstilgodehavender

b)

værdipapirer med sikkerhed i beboelsesejendomme (residential mortgage-backed securities), herunder »prime residential mortgage-backed securities«, »non-prime residential mortgage-backed securities« og »home equity loans«

c)

værdipapirer med sikkerhed i erhvervsejendomme (commercial mortgage-backed securities), herunder lån til detailforretnings- eller kontorejendomme, lån til hospitaler, lån til plejeinstitutioner, lån til lagerfaciliteter, lån til hoteller, lån til behandlingsfaciliteter, lån til industrien og lån til flerfamiliehuse

d)

strukturerede kreditobligationer (collateralised debt obligations), herunder »collateralised loan obligations«, »credit-backed obligations«, »collateralised synthetic obligations«, »single-tranche collateralised debt obligations«, »collateralised fund obligations«, »collateralised debt obligations of asset-backed securities« og »collateralised debt obligations of collateralised debt obligations«

e)

kortfristede gældsbreve med sikkerhed i aktiver (asset-backed commercial papers)

f)

andre strukturerede finansielle instrumenter, som ikke er omfattet af litra a)-e), herunder strukturerede dækkede obligationer (structured covered bonds), SIV'er (structured investment vehicles), forsikringstilknyttede værdipapirer (insurance-linked securities) og »derivative product companies«.

3.   Kreditvurderingsbureauer skal også, hvis det er relevant, i bilag I, del 2, tabel 1, felt 34, angive, hvilken særlig underaktivklasse hvert kreditvurderet instrument henhører under.

4.   Landekoden for strukturerede finansielle instrumenter skal indberettes i bilag I, del 2, tabel 1, felt 10, og skal være koden for det land, hvor hovedparten af de underliggende aktiver er hjemmehørende. Hvis det ikke er muligt at fastslå, i hvilket land hovedparten af de underliggende aktiver er hjemmehørende, klassificeres det kreditvurderede instrument som »internationalt«.

Artikel 6

Kreditvurderinger af stater og offentlige myndigheder

1.   Kreditvurderingsbureauer skal ved indberetning af data vedrørende kreditvurderinger af stater og offentlige myndigheder og af overnationale organisationer og deres udstedte gæld, klassificere disse inden for en af følgende sektorer:

a)

stat, hvor den kreditvurderede enhed er en stat, eller udstederen af de kreditvurderede gældsforpligtelser eller finansielle forpligtelser, obligationer eller andre finansielle instrumenter er en stat eller en stats SPV, jf. artikel 3, stk. 1, litra v), nr. i) og ii), i forordning (EF) nr. 1060/2009, og hvor kreditvurderingen vedrører en stat

b)

regional eller lokal myndighed, hvor den kreditvurderede enhed er en regional eller lokal myndighed, eller udstederen af de kreditvurderede gældsforpligtelser eller finansielle forpligtelser, obligationer eller andre finansielle instrumenter er en regional eller lokal myndighed eller en regional eller lokal myndigheds SPV, jf. artikel 3, stk. 1, litra v), nr. i) og ii), i forordning (EF) nr. 1060/2009, og hvor kreditvurderingen vedrører en regional eller lokal myndighed

c)

internationalt finansieringsinstitut, jf. artikel 3, stk. 1, litra v), nr. iii), i forordning (EF) nr. 1060/2009

d)

overnational organisation, f.eks. de institutter, som ikke er omfattet af litra c), og som er oprettet, ejet og kontrolleret af mere end en enkelt statslig part, herunder organisationer henhørende under hovedafdeling U i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 (8)

e)

offentlige enheder, herunder enheder henhørende under hovedafdeling O, P og Q i bilag I til forordning (EF) nr. 1893/2006.

2.   Hvis det i forbindelse med internationale finansieringsinstitutter eller overnationale organisationer, jf. stk. 1, litra c) og d), ikke er muligt at fastslå et bestemt land som udstederland, klassificeres den kreditvurderede udsteder som »international« i bilag I, del 2, tabel 1, felt 10.

Artikel 7

Andre finansielle instrumenter

Kreditvurderinger eller vurderingsforventninger udstedt om finansielle instrumenter som defineret i artikel 3, stk. 1, litra k), i forordning (EF) nr. 1060/2009, der ikke kan klassificeres som erhvervsvirksomhedsudstedelser i henhold til denne forordnings artikel 4, stk. 2, som strukturerede finansielle instrumenter i henhold til denne forordnings artikel 5 eller som staters og offentlige myndigheders udstedelser i henhold til denne forordnings artikel 6, skal indberettes under kategorien andre finansielle instrumenter.

Artikel 8

Indberetning med henblik på offentliggørelse på ERP

1.   Kreditvurderingsbureauer skal indberette data om alle kreditvurderinger eller vurderingsforventninger, jf. artikel 11a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1060/2009, hver gang de udsteder eller validerer kreditvurderinger eller vurderingsforventninger, som ikke udelukkende offentliggøres for investorer mod et vederlag.

2.   Kreditvurderinger og vurderingsforventninger som omhandlet i stk. 1 og udstedt mellem kl. 20.00.00 centraleuropæisk tid (CET) (9) den ene dag og kl. 19.59.59 CET den følgende dag skal indberettes inden kl. 21.59.59 CET den følgende dag.

3.   For hver kreditvurdering eller vurderingsforventning, som indberettes i overensstemmelse med stk. 1, indberettes samtidig den ledsagende pressemeddelelse som omhandlet i afsnit D, del I, punkt 5, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009. Hvis nævnte pressemeddelelse først udsendes og indgives på et andet sprog end engelsk, kan der også indgives en engelsk udgave på det sted og tidspunkt, hvor den bliver tilgængelig.

4.   For de i artikel 6, stk. 1, litra a), b) og c), omhandlede kreditvurderinger indberettes den i afsnit D, del III, punkt 1, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009 omhandlede ledsagende undersøgelsesrapport. Hvis nævnte undersøgelsesrapport ført udsendes og indgives på et andet sprog end engelsk, kan der også indgives en engelsk udgave på det sted og tidspunkt, hvor den bliver tilgængelig.

Artikel 9

Indberetning med henblik på ESMA's tilsyn

1.   Kreditvurderingsbureauer skal som omhandlet i artikel 21, stk. 4, litra e), i forordning (EF) nr. 1060/2009 indberette data om alle kreditvurderinger og vurderingsforventninger, som er udstedt eller valideret, eller udstedt i et tredjeland og ikke valideret, jf. artikel 1, stk. 5, herunder oplysninger om alle enheder eller gældsinstrumenter, der er indgivet med henblik på en første gennemgang eller en foreløbig vurdering som omhandlet i afsnit D, del I, punkt 6, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009.

2.   Kreditvurderingsbureauer skal for de kreditvurderinger og vurderingsforventninger, som ikke er omfattet af artikel 8, indberette kreditvurderingsdata for den foregående kalendermåned, på månedsbasis.

3.   Kreditvurderingsbureauer med under 50 ansatte, som ikke er del af en gruppe af kreditvurderingsbureauer, kan indberette de i stk. 2 omhandlede kreditvurderingsdata hver anden måned, medmindre ESMA kræver indberetning på månedsbasis på grund af kreditvurderingernes art, kompleksitet og omfang. Nævnte kreditvurderingsdata skal vedrøre de to foregående kalendermåneder.

4.   De i stk. 2 omhandlede kreditvurderingsdata skal indberettes til ESMA senest 15 dage efter afslutningen af den periode, som indberetningen omhandler. Hvis den femtende dag i måneden falder på en helligdag i det land, hvor kreditvurderingsbureauet er hjemmehørende, eller hvis kreditvurderingsbureauet indberetter på vegne af en gruppe, jf. artikel 1, stk. 4, det land, hvor nævnte kreditvurderingsbureau er hjemmehørende, er fristen den næste arbejdsdag.

5.   Hvis der i løbet af den foregående kalendermåned er udstedt kreditvurderinger eller vurderingsforventninger som omhandlet i stk. 1, er kreditvurderingsbureauet ikke forpligtet til at indberette data.

Artikel 10

Indberetning med henblik på hidtidige resultater

ESMA anvender kreditvurderinger, som er udstedt eller valideret, eller udstedt i et tredjeland og ikke valideret, jf. artikel 1, stk. 5, med henblik på at stille oplysninger om hidtidige resultater til rådighed, jf. artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1060/2009 og afsnit E, del II, punkt 1, i bilag I til nævnte forordning.

Artikel 11

Første indberetning

1.   Kreditvurderingsbureauer registreret eller godkendt inden den 21. juni 2015 udarbejder en første indberetning til ESMA, som foretages pr. den 1. januar 2016, og som indeholder følgende:

a)

oplysninger om alle kreditvurderinger og vurderingsforventninger som omhandlet i artikel 8 og 9, der er udstedt og ikke trukket tilbage pr. 21. juni 2015

b)

kreditvurderinger og vurderingsforventninger som omhandlet i artikel 8 og 9, der er udstedt mellem den 21. juni 2015 og den 31. december 2015.

2.   Kreditvurderingsbureauer registreret eller godkendt mellem den 21. juni 2015 og den 31. december 2015 skal opfylde kravene i denne forordning fra den 1. januar 2016. I deres første indberetning skal de i overensstemmelse med artikel 8 og 9 give oplysning om alle kreditvurderinger og vurderingsforventninger, som er udstedt fra datoen for registrering eller godkendelse.

3.   Kreditvurderingsbureauer registreret eller godkendt efter den 1. januar 2016 skal opfylde kravene i denne forordning i løbet af tre måneder efter datoen for registrering eller godkendelse. I deres første indberetning skal de i overensstemmelse med artikel 8 og 9 give oplysning om alle kreditvurderinger og vurderingsforventninger, som er udstedt fra datoen for registrering eller godkendelse.

4.   I tillæg til den i stk. 2 og 3 omhandlede første indberetning skal kreditvurderingsbureauer godkendt efter den 21. juni 2015 i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1060/2009 og afsnit E, del II, punkt 1, i bilag I til nævnte forordning også indberette oplysninger om deres hidtidige resultater, som vedrører mindst ti år forud for datoen for godkendelse, eller, hvis de startede deres kreditvurderingsaktivitet mindre end ti år forud for datoen for godkendelse, perioden, efter at de startede deres kreditvurderingsaktivitet. Godkendte kreditvurderingsbureauer har ikke pligt til at indberette disse oplysninger, hverken helt eller delvist, hvis de kan dokumentere, at dette ikke ville stå i et rimeligt forhold til deres omfang og kompleksitet.

Artikel 12

Datastruktur

1.   Kreditvurderingsbureauer skal foretage indberetninger til ESMA med kvalitative data i det format, der er beskrevet i tabellerne i bilag I, del 1, sammen med deres første indberetning med kreditvurderingsdata, jf. artikel 11. Ændringer af nævnte indberetninger med kvalitative data indberettes omgående til ESMA's system som en opdatering, inden de kreditvurderingsdata, som påvirkes af disse ændringer, indgives til ESMA. Hvis kreditvurderingsbureauer indberetter på vegne af en gruppe, jf. artikel 1, stk. 4, kan der indgives ét sæt indberetninger med kvalitative data til ESMA.

2.   Kreditvurderingsbureauer skal foretage indberetninger med kreditvurderingsdata om kreditvurderinger som omhandlet i artikel 8, 9, og 11, i det format, der er beskrevet i bilag I, del 2.

Artikel 13

Indberetningsprocedurer

1.   Kreditvurderingsbureauer skal foretage indberetninger med kvalitative data og indberetninger med kreditvurderingsdata, jf. artikel 12, i overensstemmelse med de tekniske anvisninger fra ESMA og ved brug af ESMA's indberetningssystem.

2.   Kreditvurderingsbureauer skal opbevare de filer, der sendes til og modtages af ESMA, i elektronisk form i mindst fem år. Disse filer skal stilles til rådighed for ESMA efter anmodning.

3.   Konstaterer kreditvurderingsbureauer, at indberettede data er behæftet med faktuelle fejl, korrigerer de hurtigst muligt de relevante data i overensstemmelse med de tekniske anvisninger fra ESMA.

Artikel 14

Ophævelse og overgangsbestemmelser

1.   Følgende forordninger ophæves med virkning fra den 1. januar 2016:

a)

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 446/2012

b)

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 448/2012.

2.   Henvisninger til de ophævede forordninger i stk. 1 betragtes som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag II.

3.   Data indberettet til ESMA i overensstemmelse med forordningerne i stk. 1 inden den 1. januar 2016 betragtes som indberettet i overensstemmelse med nærværende forordning og anvendes fortsat af ESMA i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, og artikel 21, stk. 4, litra e), i forordning (EF) nr. 1060/2009 og afsnit E, del II, punkt 1, i bilag I til nævnte forordning.

Artikel 15

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 21. juni 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. september 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 302 af 17.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 448/2012 af 21. marts 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for fremlæggelsen af de oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal stille til rådighed i et centralt register oprettet af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (EUT L 140 af 30.5.2012, s. 17).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 446/2012 af 21. marts 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for indholdet og formatet af de periodiske indberetninger af kreditvurderingsdata, som kreditvurderingsbureauer skal fremlægge for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (EUT L 140 af 30.5.2012, s. 2).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 462/2013 af 21. maj 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer (EUT L 146 af 31.5.2013, s.1).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).

(9)  CET tager højde for ændringen til centraleuropæisk sommertid.


BILAG I

DEL 1

LISTE OVER FELTER I EN FIL MED KVALITATIVE OPLYSNINGER

Tabel 1

Identifikation af kreditvurderingsbureauet og beskrivelse af kreditvurderingsbureauets metodologi

Denne tabel skal indeholde de oplysninger, som identificerer det indberettende kreditvurderingsbureau, herunder den juridiske identifikation og de anvendte metodologier og politikker.

I denne tabel skal der være én linje for hvert indberettende kreditvurderingsbureau.


Nr.

Feltnavn

Beskrivelse

Type

Standard

Anvendelsesområde

1

Kreditvurderingsbureauets identifikator

Kode anvendt til at identificere det indberettende kreditvurderingsbureau. Den tildeles af ESMA ved registrering eller godkendelse.

Obligatorisk.

 

Teknisk

2

Det indberettende kreditvurderingsbureaus globale LEI-kode (Legal Entity Identifier)

LEI-koden for det kreditvurderingsbureau, som indsender filen.

Obligatorisk.

ISO 17442

Offentlig

3

Kreditvurderingsbureauets navn

Navn anvendt til at identificere kreditvurderingsbureauet. Det skal svare til det navn, som kreditvurderingsbureauet anvender i forbindelse med registreringsproceduren og alle andre tilsynsprocedurer i ESMA. Indberetter ét medlem af en gruppe af kreditvurderingsbureauer for hele gruppen, skal det være navnet på gruppen af kreditvurderingsbureauer.

Obligatorisk.

 

Offentlig

4

Beskrivelse af kreditvurderingsbureauet

Kort beskrivelse af kreditvurderingsbureauet.

Obligatorisk.

 

Offentlig

5

Kreditvurderingsbureauets metodologi

Beskrivelse af kreditvurderingsbureauets kreditvurderingsmetodologi. Kreditvurderingsbureauet har mulighed for at beskrive særlige træk ved sin kreditvurderingsmetodologi.

Obligatorisk.

 

Offentlig

6

Link til metodologisiden på kreditvurderingsbureauets websted

Linket til kreditvurderingsbureauets webside med alle oplysninger om metodologier og beskrivelser af modeller og grundlæggende kreditvurderingspræmisser.

Obligatorisk.

Gyldig websidehenvisning

Offentlig

7

Politikker for opfordrede og uopfordrede kreditvurderinger

Beskrivelse af kreditvurderingsbureauets politik for opfordrede og uopfordrede kreditvurderinger med eller uden deltagelse. Hvis der findes mere end én politik, skal de relevante kreditvurderingstyper for hver politik angives.

Obligatorisk.

 

Offentlig

8

Politik for kreditvurdering af datterselskaber

Beskrivelse af politikken for indberetning af kreditvurderinger af datterselskaber.

Obligatorisk.

Finder anvendelse for kreditvurderingsbureauer, der udsteder kreditvurderinger af erhvervsvirksomheder.

 

Offentlig

9

Geografisk indberetningsomfang

Kreditvurderingsbureauer, som er en del af en gruppe, bør anføre, om de indberetter alle de kreditvurderinger, som gruppen har udstedt (globalt omfang) eller ikke (kun kreditvurderingerne fra EU og de validerede kreditvurderinger). Hvis dækningen ikke er global, skal kreditvurderingsbureauet beskrive hvorfor. For alle andre kreditvurderingsbureauer bør det indberettes som »global« (»Y«).

Obligatorisk.

Y — Ja

N — Nej

Offentlig

10

Begrundelse for ikke-globalt omfang

Begrundelsen for, at kreditvurderingsbureauer, som er en del af en gruppe, ikke indberetter alle gruppens kreditvurderinger.

Obligatorisk.

Finder anvendelse, når »Geografisk indberetningsomfang = »N«

 

Offentlig

11

Definition af kredithændelse

Beskriver kreditvurderingsbureauets definition af kredithændelse.

Obligatorisk.

 

Offentlig

12

Link til websted

Link til hjemmesiden på kreditvurderingsbureauets offentlige websted.

Obligatorisk.

Gyldig websidehenvisning

Offentlig


Tabel 2

Liste med udstederkreditvurderingstyper

Denne tabel skal udfyldes, hvis kreditvurderingsbureauet udsteder kreditvurderinger af udstedere. I tabellen skal der være én linje for hver kreditvurderingstype, som kreditvurderingsbureauet udsteder på udstederniveau.


Nr.

Feltnavn

Beskrivelse

Type

Standard

Anvendelsesområde

1

Udstederkreditvurderingstypens identifikator

Entydig identifikator for hver udstederkreditvurderingstype, som en kreditvurderet enhed kan vurderes i forhold til.

Obligatorisk.

Finder anvendelse, hvis kreditvurderingsbureauet udsteder udstederkreditvurderinger.

 

Teknisk

2

Navnet på udstederkreditvurderingstypen

Navnet på udstederkreditvurderingskategorien.

Obligatorisk.

 

Teknisk

3

Beskrivelse af udstederkreditvurderingstypen

Beskrivelse af den kreditvurderede gældskategori.

Obligatorisk.

 

Teknisk

4

Standard for udstederkreditvurderingstypen

Der bør skelnes mellem følgende udstederkreditvurderingstyper: kreditvurderingen af hovedudsteder/global udsteder, gældskreditvurderingstypen (de forskellige kategorier beskrives i bilag I, del 2, tabel 2) og alle andre kreditvurderinger af udstedergæld.

Obligatorisk.

IR — Kreditvurdering af hovedudsteder

DT — Gældskreditvurdering

OT — Andre

Teknisk


Tabel 3

Liste over gældskategorier

Denne tabel skal udfyldes, hvis kreditvurderingsbureauet foretager kreditvurderinger af gældskategorier eller gældsudstedelser/instrumenter (f.eks. usikret seniorgæld, efterstillet usikret gæld, (junior) efterstillet usikret gæld). I tabellen skal der være én linje for hver gældstype.


Nr.

Feltnavn

Beskrivelse

Type

Standard

Anvendelsesområde

1

Identifikator for klassificering af kreditvurderet gæld

Entydig identifikator for hver gældskategori, som anvendes til at klassificere udstedergæld eller gældsudstedelser på erhvervsvirksomheds- og statsbasis.

Obligatorisk.

Finder anvendelse, hvis kreditvurderingsbureauet foretager kreditvurderinger af erhvervsvirksomheder eller stater

 

Teknisk

2

Navn på klassificering af kreditvurderet gæld

Navnet på den kreditvurderede gældskategori

Obligatorisk.

 

Teknisk

3

Beskrivelse af klassificering af kreditvurderet gæld

Beskrivelse af den kreditvurderede gældskategori.

Obligatorisk.

 

Teknisk

4

Prioritetsorden

Identificerer prioritetsordenen for gældsklassen for den kreditvurderede udsteder eller udstedelse.

Valgfri

SEU — i tilfælde af, at den kreditvurderede udstedergæld eller udstedelsen tilhører gældskategorien for usikret seniorgæld

SEO — i tilfælde af, at den kreditvurderede udstedergæld eller udstedelsen tilhører en anden gældskategori for seniorgæld end SEU

SEU — i tilfælde af, at den kreditvurderede udstedergæld eller udstedelsen tilhører en kategori for efterstillet gæld

Teknisk


Tabel 4

Liste med udstedelses-/programtyper

Denne tabel skal udfyldes, hvis kreditvurderingsbureauet udsteder kreditvurderinger af gældsudstedelser/finansielle instrumenter. Kreditvurderingsbureauet opstiller en liste over alle udstedelsestyper eller programmer, i henhold til hvilke der udstedes gældsforpligtelser (f.eks. veksel, mellemfristet værdipapir, obligationer, kortfristet pengemarkedspapir). I tabellen skal der være én linje for hvert program eller hver udstedelsestype.


Nr.

Feltnavn

Beskrivelse

Type

Standard

Anvendelsesområde

1

Identifikator for udstedelses-/programtypen

Entydig identifikator for hver udstedelse/hvert program, som anvendes til at klassificere udstedelseskreditvurderingerne.

Obligatorisk.

Finder anvendelse, hvis kreditvurderingsbureauet vurderer erhvervsvirksomheders eller staters udstedelser.

 

Teknisk

2

Navnet på udstedelses-/programtypen

Navnet på udstedelsen/programmet

Obligatorisk.

 

Teknisk

3

Beskrivelse af udstedelses-/programtypen

Beskrivelse af udstedelsen/programmet

Obligatorisk.

 

Teknisk


Tabel 5

Liste over ledende analytikere

Denne tabel skal indeholde en liste over alle de ledende analytikere, som opererer i Unionen. Hvis en ledende analytiker har arbejdet som ledende analytiker i forskellige perioder (med tidsintervaller ind imellem), bør den ledende analytiker indberettes flere gange i tabellen, dvs. én gang for hver periode, hvor analytikeren har været udpeget som ledende analytiker. Der må ikke være overlapning mellem start- og slutdatoen for tildeling til funktionen for den samme ledende analytiker. I tabellen skal der være én linje for hver ledende analytiker og særskilte funktionsperiode.


Nr.

Feltnavn

Beskrivelse

Type

Standard

Anvendelsesområde

1

Intern identifikator for ledende analytiker

Entydig intern identifikator for den medarbejder, som kreditvurderingsbureauet udpeger til analytikerfunktionen.

Obligatorisk.

 

Udelukkende tilsyn

2

Den ledende analytikers navn

Den ledende analytikers fulde navn

Obligatorisk.

 

Udelukkende tilsyn

3

Startdatoen for den ledende analytiker

Startdatoen for medarbejderen i funktionen som ledende analytiker.

Obligatorisk.

ISO 8601 Datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Udelukkende tilsyn

4

Slutdatoen for den ledende analytiker

Slutdatoen for medarbejderen i funktionen som ledende analytiker. Hvis medarbejderen i øjeblikket varetager funktionen som ledende analytiker, bør den indberettes som 9999-01-01.

Obligatorisk.

ISO 8601 Datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD) eller 9999-01-01

Udelukkende tilsyn


Tabel 6

Kreditvurderingsskala

Denne tabel skal indeholde en beskrivelse af alle de kreditvurderingsskalaer, som kreditvurderingsbureauerne anvender til at udstede kreditvurderinger, som skal indberettes i henhold til denne forordning. Kreditvurderingsbureauerne skal indberette én linje om hver kreditvurderingsskala. Der kan for hver indberettet kreditvurderingsskala indberettes oplysninger om en eller flere kreditvurderingskategorier i deltabellen »Kategorier« og om et eller flere trin i deltabellen »Trin«.


Nr.

Feltnavn

Beskrivelse

Type

Standard

Anvendelsesområde

1

Identifikator for kreditvurderingsskala

Entydig identifikation af en specifik kreditvurderingsskala hos kreditvurderingsbureauet.

Obligatorisk.

 

Teknisk

2

Startdato for kreditvurderingsskalaens gyldighed

Dato, hvor kreditvurderingsskalaen får gyldighed.

Obligatorisk.

ISO 8601 Datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Offentlig

3

Slutdato for kreditvurderingsskalaens gyldighed

Sidste dato, hvor en kreditvurderingsskala er gyldig. For den kreditvurderingsskala, der i øjeblikket er gyldig, bør den indberettes som 9999-01-01.

Obligatorisk.

ISO 8601 Datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD) eller 9999-01-01

Offentlig

4

Beskrivelse af kreditvurderingsskalaen

Beskrivelse af den type kreditvurderinger, der er omfattet af skalaen, herunder eventuelt det geografiske anvendelsesområde.

Obligatorisk.

 

Offentlig

5

Tidshorisont

Identifikation af kreditvurderingsskalaens anvendelsesområde i tidsperspektiv.

Obligatorisk.

L — for en kreditvurderingsskala for langsigtede kreditvurderinger

S — for en kreditvurderingsskala for kortsigtede kreditvurderinger

Offentlig

6

Kreditvurderingstype

Identifikation af kreditvurderingsskalaens anvendelsesområde efter kreditvurderingstype.

Obligatorisk.

C — for en kreditvurderingsskala for kreditvurderinger af erhvervsvirksomheder

S — for en kreditvurderingsskala for kreditvurderinger af stater og offentlige myndigheder

T — for en kreditvurderingsskala for kreditvurderinger af struktureret finansiering

O — for en kreditvurderingsskala for andre finansielle instrumenter

Offentlig

7

Kreditvurderingsskalaens anvendelsesområde

Præciserer, om kreditvurderingsskalaen anvendes til at udstede foreløbige kreditvurderinger, endelige kreditvurderinger eller begge.

Obligatorisk.

PR — kreditvurderingsskala, som udelukkende anvendes til at udstede foreløbige kreditvurderinger

FR — kreditvurderingsskala, som udelukkende anvendes til at udstede endelige kreditvurderinger

BT — kreditvurderingsskala, som anvendes til at udstede foreløbige og endelige kreditvurderinger

Offentlig

8

Kreditvurderingsskala anvendt med henblik på CEREP

Angiver, om kreditvurderingen skal anvendes af ESMA med henblik på centralregistrets (CEREP's) statistiske beregninger.

Der kan for enhver given periode udelukkende anvendes én kreditvurderingsskala pr. kombinationen af kreditvurderingstype og tidshorisont.

Obligatorisk.

Y — Ja

N — Nej

Teknisk

9

Kategorier

Kreditvurderingskategoris værdi

Kreditvurderingskategoriens indplacering i kreditvurderingsskalaen (hvor 1 svarer til den kategori, som repræsenterer den største kreditværdighed).

Obligatorisk.

Ordenstallet er en heltalsværdi på mindst 1 og højst 20. Angivelsen af kreditvurderingskategoriers værdier skal være fortløbende. Der skal mindst være én kreditvurderingskategori for hver kreditvurdering.

Offentlig

10

Kreditvurderingskategoris benævnelse

Identificerer en bestemt kreditvurderingskategori inden for kreditvurderingsskalaen.

Obligatorisk.

 

Offentlig

11

Beskrivelse af kreditvurderingskategorien

Definition af kreditvurderingskategorien i kreditvurderingsskalaen.

Obligatorisk.

 

Offentlig

12

Trin

Trinværdi

Trinnets indplacering i kreditvurderingsskalaen (hvor 1 svarer til det trin, som repræsenterer den største kreditværdighed).

Obligatorisk.

Trinværdien er en heltalsværdi på mindst 1 og højst 99. De anførte værdier skal være fortløbende. Der skal mindst være ét kreditvurderingstrin for hver kreditvurdering.

Offentlig

13

Trinbenævnelse

Identificerer et bestemt trin inden for kreditvurderingsskalaen. Trin præciserer kreditvurderingskategorien yderligere.

Obligatorisk.

 

Offentlig

14

Trinbeskrivelse

Beskrivelse af trinnet i kreditvurderingsskalaen.

Obligatorisk.

 

Offentlig

DEL 2

LISTE OVER FELTER I FILEN MED KREDITVURDERINGSDATA

Tabel 1

Data, som beskriver den kreditvurderede enhed/det kreditvurderede instrument

I denne tabel identificeres og beskrives alle kreditvurderinger, som kreditvurderingsbureauet har udstedt, og som skal indberettes i henhold til denne forordning. I denne tabel skal der være én linje for hver individuel kreditvurdering, som skal indberettes. Der kan eventuelt indberettes en eller flere »initiativtagere« for hver kreditvurderingslinje.


Nr.

Feltnavn

Beskrivelse

Type

Standard

Anvendelsesområde

1

Kreditvurderingsbureauets identifikator

Kode anvendt til at identificere det indberettende kreditvurderingsbureau. Den tildeles af ESMA ved registrering eller godkendelse.

Obligatorisk.

 

Teknisk

2

Det indberettende kreditvurderingsbureaus LEI-kode

LEI-koden for det kreditvurderingsbureau, som indsender filen.

Obligatorisk.

ISO 17442

Offentlig

3

Det ansvarlige kreditvurderingsbureaus LEI-kode

LEI-koden for det kreditvurderingsbureau, som er ansvarligt for kreditvurderingen, dvs. i forbindelse med:

en kreditvurdering udstedt i Unionen: det registrerede kreditvurderingsbureau, som har udstedt kreditvurderingen

en valideret kreditvurdering: det registrerede kreditvurderingsbureau, som har valideret kreditvurderingen

en kreditvurdering udstedt af et godkendt kreditvurderingsbureau: det godkendte kreditvurderingsbureau

en kreditvurdering, der er udstedt i et tredjeland, men som ikke er valideret af et registreret kreditvurderingsbureau: det tredjelandskreditvurderingsbureau, der har udstedt kreditvurderingen.

Obligatorisk.

ISO 17442

Offentlig

4

Det kreditvurderingsudstedende kreditvurderingsbureaus LEI-kode

LEI-koden for det kreditvurderingsbureau, som har udstedt kreditvurderingen, dvs. i forbindelse med:

en kreditvurdering udstedt i Unionen: det registrerede kreditvurderingsbureau

en valideret kreditvurdering: det tredjelandskreditvurderingsbureau, som har udstedt den validerede kreditvurdering

en kreditvurdering udstedt af et godkendt kreditvurderingsbureau: den godkendte enhed

en kreditvurdering, der er udstedt i et tredjeland, men som ikke er valideret af et registreret kreditvurderingsbureau: det tredjelandskreditvurderingsbureau, der har udstedt kreditvurderingen.

Obligatorisk.

ISO 17442

Offentlig

5

Kreditvurderingsidentifikator

Entydig identifikator for kreditvurderingen, som skal forblive uændret. Identifikatoren for kreditvurderingen skal være entydig i alle indberetninger til ESMA.

Obligatorisk.

 

Teknisk

6

Kreditvurderingstype

Identificerer, om der er tale om en kreditvurdering af en erhvervsvirksomhed, af en stat eller offentlige myndigheder, af struktureret finansiering eller af andre finansielle instrumenter. Den skal forblive uændret.

Obligatorisk.

C — hvis kreditvurderingen er af erhvervsvirksomheder

S — hvis kreditvurderingen er af en stat eller offentlige myndigheder

T — hvis kreditvurderingen er af struktureret finansiering

O — hvis kreditvurderingen er af andre finansielle instrumenter.

Offentlig

7

Anden kreditvurderingstype

Beskriver den type kreditvurderet finansielt instrument, som er indberettet i kreditvurderingstype »O«.

Obligatorisk.

Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderingstype« = »O«.

 

Udelukkende tilsyn

8

Kreditvurderet genstand

Præciserer, om kreditvurderingen vedrører en enhed/gældsudsteder eller en kreditvurderet enheds gældsudstedelse/et finansielt instrument.

Obligatorisk.

ISR — kreditvurderingen vedrører en enhed eller gældsudsteder

INT — kreditvurderingen vedrører en gældsudstedelse/et finansielt instrument.

Offentlig

9

Tidshorisont

Identificerer, om kreditvurderingen er kortsigtet eller langsigtet. Den skal forblive uændret.

Obligatorisk.

L — hvis kreditvurderingen er langsigtet

S — hvis kreditvurderingen er kortsigtet

Offentlig

10

Land

Landekode for den kreditvurderede enhed/det kreditvurderede instrument

Obligatorisk.

ISO 3166-1 kode.

Koden »ZZ« anvendes for at angive kategorien »international«.

Offentlig

11

Valuta

Identificerer, om kreditvurderingen udstedes i forhold til en national eller udenlandsk valuta.

Obligatorisk.

Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderingstype« = »C« eller »S«

LC — i tilfælde af en kreditvurdering i forhold til en national valuta

FC — i tilfælde af en kreditvurdering i forhold til en udenlandsk valuta.

Offentlig

12

LEI-kode for retlig enhed/udsteder

LEI-koden for den retlige enhed/udsteder. Den skal forblive uændret.

Obligatorisk.

Finder udelukkende anvendelse, hvis den kreditvurderede enhed kan erhverve en LEI-kode.

ISO 17442

Offentlig

13

Retlig enheds/udsteders nationale skatteregistreringsnummer

Entydigt nationalt skatteregistreringsnummer for den kreditvurderede enhed. Det skal forblive uændret.

Valgfri.

Hvis relevant.

 

Offentlig

14

Retlig enheds/udsteders momsregistreringsnummer

Entydigt nationalt momsregistreringsnummer for den kreditvurderede enhed. Det skal forblive uændret.

Valgfri.

Hvis relevant.

 

Offentlig

15

Retlig enheds/udsteders BIC-kode (Bank Identification Code)

Entydig BIC-kode for den kreditvurderede enhed. Den skal forblive uændret.

Valgfri.

Finder udelukkende anvendelse på enheder, som repræsenterer finansielle institutioner (»Branche« = »FI« eller »IN«).

ISO 9362

Offentlig

16

Intern identifikator for retlig enhed/udsteder

Entydig intern identifikator for udstederen. Den skal forblive uændret.

Obligatorisk.

 

Udelukkende tilsyn

17

Retlig enheds/udsteders navn

Det skal indeholde passende og tydelige oplysninger om den retlige enheds/udstederens registrerede navn.

Obligatorisk.

 

Offentlig

18

LEI-kode for retlig enhed/udsteder, som er et moderselskab

LEI-kode for moderselskabet. Skal udelukkende indberettes, hvis den kreditvurderede udsteder er et datterselskab af en anden kreditvurderet enhed. Den skal forblive uændret.

Obligatorisk.

Finder anvendelse, hvis den kreditvurderede enhed/gældsudsteder er et datterselskab af en anden kreditvurderet enhed.

ISO 17442

Offentlig

19

Intern identifikator for retlig enhed/udsteder, som er et moderselskab

Entydig intern identifikator for enheden/udstederen, som er et moderselskab. Den skal forblive uændret.

Obligatorisk.

Finder anvendelse, hvis den kreditvurderede enhed er et datterselskab af en anden kreditvurderet enhed.

 

Udelukkende tilsyn

20

NUTS-kode (Nomenclature of Territorial Units for Statistics code) for lokale og regionale offentlige myndigheder

Identifikator for by/region under den kreditvurderede lokale/regionale offentlige myndighed.

Obligatorisk.

Finder udelukkende anvendelse, hvis »Land« er en del af Unionen, og hvis »Kreditvurderingstype« = »S« og »Sektor« = »SM«

EUROSTAT's nomenklatur: NUTS 1 til 3

Offentlig

21

ISIN-nummer

Det kreditvurderede instruments ISIN-nummer (International Securities Identifying Number). Det skal forblive uændret.

Obligatorisk.

Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderet genstand« = »INT«, og hvis de kreditvurderede instrumenter har fået tildelt et ISIN-nummer.

ISO 6166

Offentlig

22

Instruments entydige identifikator

En kombination af et instruments kendetegn, som identificerer instrumentet entydigt.

Valgfri.

ESMA-standard

Udelukkende tilsyn

23

Instruments interne identifikator

Entydig kode til identifikation af det finansielle instrument, som kreditvurderes. Den skal forblive uændret.

Obligatorisk.

Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderet genstand« = »INT«.

 

Udelukkende tilsyn

24

Udstedelses-/programtype

Angiver kreditvurderingens udstedelses-/programtype.

Valgfri.

Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderingstype« = »C« eller »S« og »Kreditvurderet genstand« = »INT«.

Gyldig »Identifikator for udstedelses-/programtype«, tidligere indberettet i »Liste over udstedelses-/programtyper«.

Offentlig

25

Udstederkreditvurderingstype

Præciserer udstederkreditvurderingstypen.

Obligatorisk.

Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderingstype« = »C«, og hvis »Kreditvurderet genstand« = »ISR«

Gyldig »Identifikator for udstederkreditvurderingstype«, tidligere indberettet i »Liste over udstederkreditvurderingstyper«.

Offentlig

26

Gældskategori

Præciserer de kreditvurderede udstedelsers eller den kreditvurderede gælds gældskategori.

Obligatorisk.

Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderingstype« = »C« eller »S« og »Kreditvurderet genstand« = »ISR« og »Udstederkreditvurderingstype« = »DT« eller »Kreditvurderet genstand« = »INT«, hvis relevant.

Gyldig »Identifikator for klassifikation af kreditvurderet gæld«, tidligere indberettet i »Liste over gældskategorier«.

Offentlig

27

Udstedelsesdato

Præciserer udstedelsesdatoen for det kreditvurderede instrument eller den kreditvurderede gældsudstedelse. Den skal forblive uændret.

Obligatorisk.

Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderet genstand« = »INT«.

ISO 8601 Datoformat: (ÅÅÅÅ-MM-DD).

Udelukkende tilsyn

28

Forfaldsdato

Forfaldsdatoen for det kreditvurderede instrument eller den kreditvurderede gældsudstedelse.

Obligatorisk.

Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderet genstand« = »INT«.

Hvis uden udløbstid: 9999-01-01.

ISO 8601 Datoformat: (ÅÅÅÅ-MM-DD) eller 9999-01-01

Udelukkende tilsyn

29

Størrelse af udestående udstedelse

Størrelsen af den udestående udstedelse ved udstedelse af første kreditvurdering. Beløbet skal indberettes i den udstedelsesvaluta, som er indberettet under »Valutakode for størrelsen af den udestående udstedelse«.

Obligatorisk.

Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderet genstand« = »INT«.

 

Udelukkende tilsyn

30

Valutakode for størrelsen af den udestående udstedelse

Valutakode for den kreditvurderede udstedelse.

Obligatorisk.

Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderet genstand« = »INT«.

ISO 4217

Udelukkende tilsyn

31

Branche

Kategorisering af den kreditvurderede enhed eller de kreditvurderede gældsudstedelser, som i forbindelse med finansielle, forsikrings- og ikke-finansielle erhvervsvirksomheder indberettes under kreditvurderingstypen »erhvervsvirksomheder«.

Obligatorisk.

Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderingstype« = »C«.

FI — for kreditvurdering af finansielle institutioner, herunder banker, børsmæglere og børshandlere

IN — for kreditvurdering af forsikringsselskab

CO — kreditvurdering af erhvervsvirksomhed, som ikke henhører under »FI« eller »IN«

Offentlig

32

Sektor

Præciserer underkategorier for kreditvurderinger af en stat eller offentlige myndigheder.

Obligatorisk.

Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderingstype« = »S«.

SV — for kreditvurdering af en stat

SM — for kreditvurdering af regionale eller lokale offentlige myndigheder

IF — for kreditvurdering af internationale finansielle institutioner

SO — for kreditvurdering af andre overnationale organisationer end »IF«

PE — for kreditvurdering af offentlige enheder.

Offentlig

33

Aktivklasse

Definerer de væsentligste aktivklasser for kreditvurderinger af struktureret finansiering.

Obligatorisk.

Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderingstype« = »T«.

ABS — for kreditvurdering af ABS

RMBS — for kreditvurdering af RMBS

CMBS — for kreditvurdering af CMBS

CDO — for kreditvurdering af CDO

ABCP — for kreditvurdering af ABCP

OTH — for Andre.

Offentlig

34

Underaktiv

Definerer underaktivklasserne for kreditvurderinger af struktureret finansiering.

Obligatorisk.

Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderingstype« = »T«.

CCS — Hvis ABS: Værdipapirer med sikkerhed i kreditkortfordringer (Credit card receivable backed securities)

ALB — Hvis ABS: Værdipapirer med sikkerhed i billån (Auto loan backed securities)

CNS — Hvis ABS: Værdipapir med sikkerhed i forbrugslån (Consumer loan backed security)

SME — Hvis ABS: Værdipapirer med sikkerhed i lån til små og mellemstore virksomheder (Small and medium sized enterprises loan backed securities)

LES — Hvis ABS: Værdipapir med sikkerhed i leasingkontrakter med privatpersoner eller virksomheder (Leases to individual or business backed security)

HEL — Hvis RMBS: Lån i boligers friværdi (Home equity loans)

PRR — Hvis RMBS: Prime RMBS NPR — Hvis RMBS: Ikke-prime RMBS

CFH — Hvis CDO: Cashflowbaserede og hybride CDO'er/CLO'er

SDO — Hvis CDO: Syntetiske CDO'er/CLO'er

MVO — Hvis CDO: Markedsværdibaserede CDO'er

SIV — Hvis OTH: SIV'er (structured investment vehicles)

ILS — Hvis OTH: forsikringstilknyttede værdipapirer (insurance-linked securities)

DPC — Hvis OTH: »derivative product companies«

SCB — Hvis OTH: strukturerede dækkede obligationer (structured covered bonds)

OTH — Andre.

Offentlig

35

Anden underaktivklasse

Angiver kategorien for aktiv- eller underaktivklasse.

Obligatorisk.

Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderingstype« = »T« og »Underaktiv« = »OTH«.

 

Udelukkende tilsyn

36

Klassificeringer af erhvervsvirksomhedsudstedelser

Klassificering af dækkede obligationer

Obligatorisk.

Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderingstype« = »C« og »Kreditvurderet genstand« = »INT«.

BND –obligationer

CBR — dækkede obligationer, som er omhandlet i artikel 52, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF, og som opfylder kravene i artikel 129 i forordning (EU) nr. 575/2013

OCB — andre typer dækkede obligationer, i forbindelse med hvilke kreditvurderingsbureauet har anvendt særlige metodologier, modeller og grundlæggende kreditvurderingspræmisser for dækkede obligationer til at udstede kreditvurderingen, og som ikke er omfattet af artikel 5, stk. 2, litra b), i denne forordning

OTH — andre typer erhvervsvirksomhedsudstedelser, som ikke er omfattet af artikel 5, stk. 2, litra a), b) og c) i denne forordning.

Offentlig

37

Andre erhvervsvirksomhedsudstedelser

Beskriver den udstedelsestype, som indberettes under kategorien »Andre« erhvervsvirksomhedsudstedelser.

Obligatorisk.

Finder anvendelse, hvis »Klassificeringer af erhvervsvirksomhedsudstedelser« = »OTH«.

 

Udelukkende tilsyn

38

Trancheklasse

Tranchens klasse

Obligatorisk.

Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderingstype« = »T«.

 

Offentlig

39

Serienummer/Programmets ID

Hvis udstedelsen er en del af en serie af flere udstedelser under samme program, præciserer det udstedelsens særlige serienummer. Programmets ID kan tilføjes, hvis et sådant findes, med henblik på at supplere »Programmets/Handelens/Udstedelsens navn«.

Valgfri.

Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderingstype« = »T« eller »Kreditvurderingstype« = »C« og »Kreditvurderet genstand« = »INT«.

 

Offentlig

40

Programmets/Handelens/Udstedelsens navn

Præciserer det navn, som i de offentlige udstedelsesdokumenter anvendes for programmet/handelen/udstedelsen

Valgfri.

Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderet genstand« = »INT«.

 

Offentlig

41

Initiativtagere

Initiativtagerens interne identifikator

Entydig intern kode, tildelt initiativtageren af kreditvurderingsbureauet.

Obligatorisk.

Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderingstype« = »T«.

I tilfælde af flere initiativtagere, som ikke kan identificeres individuelt, indberettes den som »MULTIPLE«.

 

Udelukkende tilsyn

42

LEI-kode for initiativtager

Initiativtagerens LEI-kode.

Obligatorisk.

Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderingstype« = »T« og »Initiativtagerens interne identifikator« ikke er »MULTIPLE«.

ISO 17442

Udelukkende tilsyn

43

Initiativtagers BIC-kode

Entydig BIC-kode for initiativtageren.

Valgfri.

Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderingstype« = »T« og « Initiativtagerens interne identifikator « ikke er »MULTIPLE«.

ISO 9362

Udelukkende tilsyn

44

Initiativtagerens navn

Det skal indeholde passende og tydelige oplysninger om initiativtagerens registrerede navn (eller udstederens moderselskabs registrerede navn).

Obligatorisk.

Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderingstype« = »T« og « Initiativtagerens interne identifikator « ikke er »MULTIPLE«.

 

Udelukkende tilsyn

45

Forudgående foreløbig kreditvurdering

Præciserer for alle nye kreditvurderinger, om kreditvurderingsbureauet udstedte en foreløbig kreditvurdering eller indledende undersøgelse, inden det udstedte den endelige kreditvurdering.

Obligatorisk.

Finder anvendelse, hvis »Handlingstype« = »NEW« i del 2, tabel 2

Y — Ja

N — Nej

Udelukkende tilsyn

46

Identifikator for forudgående foreløbig kreditvurdering

Angiver kreditvurderingsidentifikatoren for den forudgående udstedte foreløbige kreditvurdering eller indledende undersøgelse. Denne »Identifikator for forudgående foreløbig kreditvurdering« bør svare til en allerede indberettet gyldig »Kreditvurderingsidentifikator« for foreløbig kreditvurdering.

Obligatorisk.

Finder anvendelse, hvis »Forudgående foreløbig kreditvurdering« = »Y«

 

Udelukkende tilsyn

47

Kompleksitetsindikator

Angiver den kompleksitetsgrad, som er tildelt en kreditvurdering af struktureret finansiering i betragtning af forskellige faktorer, f.eks. antal initiativtagere, modparter, lande, behovet for at udvikle nye metodologier eller nye innovative elementer, kreditforbedringer, underliggende dokumentation, kompleks sikkerhedsstillelse, forskellige eller nye jurisdiktioner og/eller tilstedeværelsen af derivate komponenter, som kreditvurderingsbureauet måtte betragte som relevante, når det vurderer en kreditvurderingstjenestes kompleksitet.

Obligatorisk.

Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderingstype« = »T«.

S — standardkompleksitet

C — yderligere kompleksitet

Udelukkende tilsyn

48

Struktureret finansierings transaktionstype

Angivelse af, om instrumentet vedrører en »Stand-alone« eller »Master-Trust«.

Obligatorisk.

Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderingstype« = »T«.

S — »Stand-alone«-transaktion

M — »Master Trust«-transaktion

Udelukkende tilsyn

49

ERP-relevant kreditvurderingstype

Identificerer de kreditvurderinger, som henhører under ERP's anvendelsesområde, jf. kravene i artikel 11a i forordning (EU) nr. 1060/2009.

Obligatorisk.

NXI — kreditvurderingen er ikke udelukkende udarbejdet og offentliggjort for investorer mod et vederlag

EXI — kreditvurderingen er udelukkende udarbejdet og offentliggjort for investorer mod et vederlag

Teknisk

50

Relevant for CEREP's statistiske beregninger

Angiver, om kreditvurderingen skal anvendes med henblik på CEREP's statistiske beregninger.

Obligatorisk.

Y — Ja

N — Nej

Teknisk


Tabel 2

Data om de individuelle kreditvurderingshandlinger

Denne tabel indeholder alle kreditvurderingshandlinger meddelt i tilknytning til de kreditvurderinger, der indberettes i tabel 1. Hvis pressemeddelelserne eller undersøgelsesrapporterne vedrørende stater meddeles på flere sprog, kan der indgives flere versioner af pressemeddelelserne eller undersøgelsesrapporterne vedrørende stater om en og samme kreditvurderingshandling.


Nr.

Feltnavn

Beskrivelse

Type

Standard

Anvendelsesområde

1

Identifikator for kreditvurderingshandling

Entydig identifikator for kreditvurderingshandlingen. Kreditvurderingshandlingens identifikator skal være entydig for den enkelte indberettede kreditvurderingshandling.

Obligatorisk.

 

Teknisk

2

Kreditvurderingsidentifikator

Entydig identifikator for kreditvurderingen.

Obligatorisk.

Bør være en gyldig »Kreditvurderingsidentifikator« indberettet i del 2, tabel 1

Teknisk

3

Handlings gyldighedsdato og klokkeslæt

Dato og klokkeslæt for handlingens gyldighed. Dette skal svare til den koordinerede verdenstid (Coordinated Universal Time — UTC) for handlingens offentliggørelse eller distribution pr. abonnement.

Obligatorisk.

ISO 8601 Udvidet dato- og klokkeslætsformat: ÅÅÅÅ-MM-DD (TT:MM:SS)

Offentlig

4

Dato og klokkeslæt for handlingsmeddelelse

Dato og klokkeslæt for meddelelse af handlingen til den kreditvurderede enhed.

Udtrykkes som koordineret verdenstid (UTC). Bør kun indberettes for kreditvurderinger udstedt i Unionen.

Obligatorisk.

Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderingens udstedelsessted« = »I«.

ISO 8601 Udvidet dato- og klokkeslætsformat: ÅÅÅÅ-MM-DD (TT:MM:SS)

Udelukkende tilsyn

5

Dato for beslutning om handling

Angivelse af datoen for, hvornår der blev truffet beslutning om handlingen.

Det skal være datoen for den foreløbige godkendelse (f.eks. fra kreditvurderingsudvalgets side) af handlingen, hvor dette meddeles den kreditvurderede enhed, inden endelig godkendelse.

Bør kun indberettes for kreditvurderinger udstedt i Unionen.

Obligatorisk.

Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderingens udstedelsessted« = »I«.

ISO 8601 Datoformat: (ÅÅÅÅ-MM-DD).

Udelukkende tilsyn

6

Handlingstype

Identificerer den type handling, der foretages af kreditvurderingsbureauet i forhold til en specifik kreditvurdering.

Obligatorisk.

OR — i tilfælde af udestående kreditvurdering (kun ved førstegangsindberetning)

PR — i tilfælde af foreløbig kreditvurdering

NW — hvis kreditvurderingen udstedes for første gang

UP — hvis kreditvurderingen opgraderes

DG — hvis kreditvurderingen nedgraderes

AF — hvis kreditvurderingen bekræftes

DF — hvis en kreditvurderet udsteder eller et kreditvurderet instrument har fået tildelt eller fjernet en status som Default, og kredithændelsen ikke er knyttet til en anden kreditvurderingshandling

SP — hvis kreditvurderingen suspenderes

WD — hvis kreditvurderingen tilbagetrækkes

OT — hvis kreditvurderingen har fået tildelt eller fjernet en status som Outlook/Trend

WR — hvis kreditvurderingen har fået tildelt eller fjernet en status som Watch/Review

Offentlig

7

Outlook/Watch/Default-status

En Outlook/Watch/Suspension/Default-status tildeles, beholdes eller fjernes i forhold til kreditvurderingen

Obligatorisk.

Finder anvendelse, hvis »Handlingstype« = »OT«, »WR«, »DF«, »SP« eller »OR«

P — status tildeles

M — status beholdes

R — status fjernes

Offentlig

8

Outlook

Identificerer den Outlook/Trend-status, der er tildelt en kreditvurdering af kreditvurderingsbureauet i henhold til dets gældende praksis.

Obligatorisk.

Finder anvendelse, hvis »Handlingstype« = »OT« og »OR«

POS — i tilfælde af positiv Outlook

NEG — i tilfælde af negativ Outlook

EVO — i tilfælde af endnu ikke fastlagt Outlook

STA — i tilfælde af stabil Outlook

Offentlig

9

Watch/Review

Identificerer den Watch- eller Review-status, der er tildelt en kreditvurdering af kreditvurderingsbureauet i henhold til dets gældende praksis.

Obligatorisk.

Finder anvendelse, hvis »Handlingstype« = »WR« og »OR«

POW — i tilfælde af positiv Watch/Review

NEW — i tilfælde af negativ Watch/Review

EVW — i tilfælde af skiftende Watch/Review

UNW — i tilfælde af Watch/Review-status med en usikker retning

Offentlig

10

Watch/Review-determinant

Identificerer årsagen til en kreditvurderings Watch/Review-status. Bør kun indberettes for kreditvurderinger udstedt i Unionen.

Obligatorisk.

Finder anvendelse, hvis »Handlingstype« = »WR« og »OR« og »Kreditvurderingens udstedelsessted« = »I«

1 — når Watch/Review-status skyldes ændringer i metodologi, modeller eller grundlæggende kreditvurderingspræmisser

2 — når Watch/Review-status skyldes økonomiske, finansielle eller kreditmæssige forhold

3 — når Watch/Review-status skyldes andre forhold (f.eks. analytikeres afgang, interessekonflikter).

Offentlig

11

Begrundelse for tilbagetrækning

Identificerer begrundelsen for en tilbagetrækning.

Obligatorisk.

Finder anvendelse, hvis »Handlingstype« = »WD«.

1 — i tilfælde af ukorrekte eller utilstrækkelige oplysninger om udsteder/udstedelse

2 — i tilfælde af den kreditvurderede enheds konkurs eller gældsomlægning

3 — i tilfælde af omstrukturering af den kreditvurderede enhed (herunder fusion eller overtagelse af den kreditvurderede enhed)

4 — i tilfælde af gældsforpligtelsens forfald eller i tilfælde af indfrielse, opsigelse, forfinansiering, eftergivelse af gælden

5 — i tilfælde af kreditvurderingens automatiske ugyldighed som følge af kreditvurderingsbureauets forretningsmodel (f.eks. udløb af en kreditvurderings forudbestemte gyldighedsperiode)

6 — i tilfælde af en kreditvurderings tilbagetrækning af andre årsager

7 — i tilfælde af at kreditvurderingen påvirkes af et af de forhold, der er præciseret i afdeling B, punkt 3, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009

8 — i tilfælde af kundes anmodning

Offentlig

12

Anden begrundelse for tilbagetrækning

Hvis der er andre begrundelser for tilbagetrækning af kreditvurderingen, bedes de angivet

Obligatorisk.

Finder anvendelse, hvis »Begrundelse for tilbagetrækning« = 6

 

Udelukkende tilsyn

13

Markering af misligholdelse

Når den kreditvurderede enhed eller det finansielle instrument har fået tildelt eller fjernet en Default-status som følge af en anden kreditvurderingshandling (dvs. opgradering, nedgradering)

Obligatorisk.

Finder anvendelse, hvis »Handlingstype« = »AF«, »DG«, »UP« eller »OR«

Y — Ja

N — Nej

Offentlig

14

Begrundelse for suspension

Præciserer begrundelsen for en suspensionshandling

Obligatorisk

Finder anvendelse, hvis »Handlingstype« = »SP«

 

Offentlig

15

Identifikator for kreditvurderingsskala

Identificerer den kreditvurderingsskala, der er anvendt til at udstede kreditvurderingen.

Obligatorisk.

Finder anvendelse, hvis »Handlingstype« = »NW« eller »UP« eller »AF« eller »DG« eller »PR« eller »OR«

Gyldig »Identifikator for kreditvurderingsskala«, tidligere indberettet i »Kreditvurderingsskala«-tabellen.

Offentlig

16

Kreditvurderingsværdi

Trinværdi tildelt af kreditvurderingsbureauet som følge af kreditvurderingshandlingen.

Obligatorisk.

Finder anvendelse, hvis »Handlingstype« = »NW« eller »UP« eller »AF« eller »DG« eller »PR« eller »OR«

Gyldig »Trinværdi«, tidligere indberettet i »Kreditvurderingsskala«-tabellen.

Offentlig

17

Kreditvurderingens udstedelsessted

Præciserer det sted, hvor kreditvurderinger udstedes, som følger: kreditvurderinger udstedt i Unionen af et registreret kreditvurderingsbureau, kreditvurderinger udstedt af et tredjelandskreditvurderingsbureau, som tilhører den samme gruppe af kreditvurderingsbureauer, og valideret i Unionen, kreditvurderinger udstedt af godkendte kreditvurderingsbureauer eller kreditvurderinger udstedt at et tredjelandskreditvurderingsbureau, som tilhører den samme gruppe af kreditvurderingsbureauer, men ikke valideret i Unionen.

Obligatorisk.

I — Udstedt i Unionen

E — Valideret

T — Udstedt i et tredjeland af et godkendt kreditvurderingsbureau

O — Andet (ikke-valideret)

N — Foreligger ikke (kun gyldig indtil 01.01.2011).

Offentlig

18

Identifikator for ledende analytiker

Entydig identifikator for den ledende analytiker, som er ansvarlig for kreditvurderingen. Bør kun indberettes for kreditvurderinger udstedt i Unionen.

Obligatorisk.

Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderingens udstedelsessted« = »I«.

Gyldig »Intern identifikator for ledende analytiker«, tidligere indberettet i »Liste over ledende analytikere«.

Udelukkende tilsyn

19

Den ledende analytikers land

Identificerer det land, hvor den ledende kreditvurderingsansvarlige analytiker havde kontor, da kreditvurderingen blev udstedt.

Obligatorisk.

Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderingens udstedelsessted« = »I«.

ISO 3166-1 kode.

Udelukkende tilsyn

20

Opfordringsstatus

Opfordringsstatus for den kreditvurderede enhed/det kreditvurderede instrument.

Obligatorisk.

»S« — for en opfordret kreditvurdering

»U« — for en uopfordret kreditvurdering uden deltagelse

»P« — for en uopfordret kreditvurdering med deltagelse

Offentlig

21

Pressemeddelelse

Pressemeddelelse

Præciserer, om kreditvurderingshandlingen blev ledsaget af en pressemeddelelse.

Obligatorisk.

Finder anvendelse, hvis »ERP-relevant kreditvurderingstype« = »NXI«.

Y — Ja

N — Nej.

Offentlig

22

Sprog, som pressemeddelelse er udsendt på

Angiver, hvilket sprog pressemeddelelsen er udsendt på.

Obligatorisk.

Finder anvendelse, hvis »Pressemeddelelse« = »Y«.

ISO 639-1.

Offentlig

23

Pressemeddelelses filnavn

Angiver, under hvilket filnavn pressemeddelelsen er indberettet.

Obligatorisk.

Finder anvendelse, hvis »Pressemeddelelse« = »Y«.

ESMA-standard

Offentlig

24

Link til pressemeddelelse

Hvis kreditvurderingshandlingen ledsages af den samme pressemeddelelse som en anden kreditvurderingshandling, bør det angive den »Identifikator for kreditvurderingshandling«, som er knyttet til den handling, den fælles pressemeddelelse først blev indgivet om.

Obligatorisk.

Finder anvendelse, hvis pressemeddelelser vedrører mere end én kreditvurderingshandling.

Gyldig »Identifikator for kreditvurderingshandling«

Teknisk

25

Undersøgelsesrapport

Undersøgelsesrapport

Præciserer, om kreditvurderingshandlingen blev ledsaget af en undersøgelsesrapport. Finder udelukkende anvendelse for kreditvurderinger af stater indberettet under sektor: »SV« eller »SM« eller »IF«

Obligatorisk.

Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderingstype« = »S« og »Sektor« = »SV« eller »SM« eller »IF«

Y — Ja

N — Nej

Offentlig

26

Sprog, som undersøgelsesrapport er udsendt på

Angiver, hvilket sprog pressemeddelelsen er udsendt på.

Obligatorisk.

Finder anvendelse, hvis »Undersøgelsesrapport om stat« = »Y«

ISO 639-1

Offentlig

27

Undersøgelsesrapports filnavn

Angiver, under hvilket filnavn undersøgelsesrapporten er indberettet.

Obligatorisk.

Finder anvendelse, hvis »Undersøgelsesrapport om stat« = »Y«

ESMA-standard

Offentlig

28

Link til undersøgelsesrapport

Hvis kreditvurderingshandlingen ledsages af den samme undersøgelsesrapport som en anden kreditvurderingshandling, bør det angive den »Identifikator for kreditvurderingshandling«, som er knyttet til den handling, den fælles undersøgelsesrapport først blev indgivet om.

Valgfri

Gyldig »Identifikator for kreditvurderingshandling«

Teknisk


BILAG II

Sammenligningstabel

Denne forordning

Forordning (EU) nr. 446/2012

Forordning (EU) nr. 448/2012

Artikel 1, stk. 1

 

Artikel 3, stk. 1

Artikel 1, stk. 2

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 2

Artikel 1, stk. 3

Artikel 2, stk. 6

 

Artikel 1, stk. 4

Artikel 2, stk. 2

Artikel 2, stk. 3

Artikel 1, stk. 5

 

Artikel 3, stk. 3

Artikel 1, stk. 6

 

Artikel 3, stk. 2

Artikel 2, stk. 1

 

Artikel 8, stk. 2

Artikel 2, stk. 2

 

Artikel 8, stk. 3

Artikel 3

Artikel 4, stk. 1

Artikel 3, stk. 5

Artikel 4

Artikel 4, stk. 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 4, stk. 2

Artikel 5

Artikel 6

 

Artikel 6

Artikel 7

 

 

Artikel 8

 

 

Artikel 9, stk. 1

Artikel 3, stk. 2

 

Artikel 9, stk. 2

Artikel 2, stk. 3

 

Artikel 9, stk. 3

Artikel 2, stk. 4

 

Artikel 9, stk. 4

Artikel 2, stk. 5

 

Artikel 9, stk. 5

Artikel 3, stk. 3

 

Artikel 10

 

 

Artikel 11, stk. 1-3

 

 

Artikel 11, stk. 4

 

Artikel 3, stk. 4

Artikel 12

Artikel 3, stk. 1 og 4

Artikel 2, stk. 1, artikel 7 og artikel 8, stk. 1

Artikel 13

Artikel 5

Artikel 9, stk. 10, artikel 11, stk. 12, og artikel 13

Artikel 14

 

 

Artikel 15

Artikel 6

Artikel 14