21.1.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 14/25


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/64

af 18. november 2015

om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme (retningslinjen der udgør dokumentationsgrundlaget) (ECB/2015/34)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 3.1, første led, samt artikel 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 og artikel 20, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Til indførelse af en fælles pengepolitik kræves en definition af de instrumenter og procedurer, der skal anvendes af Eurosystemet, bestående af Den Europæiske Centralbank (ECB) og de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta, (herefter »de nationale centralbanker«), således at denne politik kan gennemføres på en ensartet måde i de medlemsstater, der har euroen som valuta.

(2)

I medfør af artikel 12.1 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter »ESCB-statutten«) har ECB beføjelse til at formulere Unionens fælles pengepolitik og til at udstede de retningslinjer, som er nødvendige for at sikre dens korrekte gennemførelse. I overensstemmelse med ESCB-statuttens artikel 14.3 skal de nationale centralbanker udføre deres funktioner i overensstemmelse med disse retningslinjer. De regler, som er fastlagt i denne retningslinje, gennemføres af de nationale centralbanker i kontraktmæssige eller lovgivningsmæssige bestemmelser. Modparterne skal overholde disse regler, således som de nationale centralbanker har gennemført dem i de kontraktmæssige eller lovgivningsmæssige bestemmelser.

(3)

I henhold til ESCB-statuttens artikel 18.1, første led, kan Eurosystemet deltage i de finansielle markeder dels ved at købe og sælge fordringer (til omgående levering eller på termin), dels ved genkøbsforretninger og dels ved långivning og låntagning i sådanne fordringer og instrumenter, i euro og andre valutaer, samt ædelmetaller. I henhold til artikel 18.1, andet led, kan Eurosystemet udføre låne transaktioner med kreditinstitutter og andre markedsdeltagere.

(4)

For at beskytte Eurosystemet mod modpartsrisiko fastsættes det i ESCB-statuttens artikel 18.1, andet led, at lån skal ydes mod passende sikkerhed, når Eurosystemet udfører lånetransaktioner med kreditinstitutter og andre markedsdeltagere.

(5)

For at beskytte Eurosystemet mod risikoen for økonomiske tab i tilfælde af en modparts misligholdelse, underlægges belånbare aktiver, der mobiliseres som sikkerhed i Eurosystemets kreditoperationer, de risikostyringsinstrumenter, der er fastsat i fjerde del, afsnit VI, i Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (1).

(6)

Styrelsesrådet har besluttet at ændre bestemmelserne for særligt dækkede obligationer, der anvendes til eget brug, for så vidt angår yderligere haircuts.

(7)

Styrelsesrådet har besluttet, at ikke-omsættelige gældsinstrumenter med sikkerhed i belånbare gældsfordringer kan anvendes på tværs af grænser i overensstemmelse med de gældende korrespondentcentralbankmodelprocedurer (CCBM-procedurer).

(8)

Styrelsesrådet har besluttet, at bestemmelserne vedrørende haircuts skal fastsættes i en retsakt, der er særskilt fra retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60), da dette vil muliggøre en hurtig strømlining af gennemførelsen af ændringerne af de relevante rammer, så snart Styrelsesrådet har vedtaget de tilsvarende afgørelser.

(9)

Retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE RETNINGSLINJE:

Artikel 1

Ændringer

Retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) ændres som følger:

1.

Artikel 2, nr. 16), erstattes af følgende:

»16)   »grænseoverskridende brug« (cross-border use): en modparts anvendelse af følgende til sikkerhedsstillelse i sin hjemmecentralbank:

a)

omsættelige aktiver, som opbevares i en anden medlemsstat, der har euroen som valuta,

b)

omsættelige aktiver, der er udstedt i en anden medlemsstat, og som opbevares i den medlemsstat, hvori den nationale centralbank er hjemmehørende,

c)

gældsfordringer, hvor gældsfordringsaftalen er reguleret af lovgivningen i en anden medlemsstat, der har euroen som valuta, end hjemmecentralbankens medlemsstat,

d)

detailgældsinstrumenter (retail mortgage-backed debt instruments, RMBDs) i overensstemmelse med de gældende procedurer for CCBM,

e)

ikke-omsættelige gældsinstrumenter med sikkerhed i belånbare gældsfordringer (non-marketable debt instruments backed by eligible credit claims, DECCs), der er udstedt og opbevares i en anden medlemsstat, der har euroen som valuta, end den medlemsstat, hvori den nationale centralbank er hjemmehørende«.

2.

Artikel 2, nr. 49), erstattes af følgende:

»49)   »leasingtilgodehavender« (leasing receivables): leasingtagers planlagte og aftalte betalinger til leasinggiver i henhold til leasingkontrakten. Restværdier er ikke leasingtilgodehavender. PCP (Personal Contract Purchase)-aftaler, dvs. aftaler i henhold til hvilke debitor kan udøve muligheden for a) at foretage den afsluttende betaling for at opnå den fulde ejendomsret over varene, eller b) tilbagelevere varerne for at opfylde aftalen, sidestilles med leasingaftaler«.

3.

Artikel 128 erstattes af følgende:

»Artikel 128

Risikostyringsinstrumenter

1.   Eurosystemet anvender følgende risikostyringsinstrumenter vedrørende belånbare aktiver:

a)

haircuts som fastsat i Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2016/65 (ECB/2015/35) (2),

b)

variationsmarginer (tilpasning til markedsværdi):

Eurosystemet kræver, at kursværdien af de belånbare aktiver anvendt i dets likviditetstilførende tilbageførselsforretninger efter fradrag af haircuts holdes på et bestemt niveau. Hvis de belånbare aktivers værdi, som måles dagligt, falder til under et bestemt niveau, kræver den nationale centralbank, at modparten leverer yderligere aktiver eller kontanter i form af et margin call. Tilsvarende kan den nationale centralbank returnere overskydende aktiver eller kontanter, hvis de belånbare aktivers værdi efter en genberegning ligger over et bestemt niveau,

c)

begrænsninger i brugen af usikrede gældsinstrumenter udstedt af et kreditinstitut eller en anden enhed, som det pågældende kreditinstitut har en snæver forbindelse til som beskrevet i artikel 138,

d)

værdinedskrivninger som fastsat i retningslinje (EU) 2016/65 (ECB/2015/35).

2.   Eurosystemet kan derudover anvende følgende risikostyringsinstrumenter:

a)

initialmarginer, som indebærer, at modparterne leverer belånbare aktiver, hvis værdi mindst svarer til den likviditet, som Eurosystemet stiller til rådighed, plus den relevante initialmargin,

b)

begrænsninger i forbindelse med udstedere, debitorer eller garanter: Eurosystemet kan anvende supplerende begrænsninger for eksponering i forhold til udstedere, debitorer eller garanter ud over dem, der gælder for usikrede gældsinstrumenter, som omhandlet i stk. 1, litra c),

c)

supplerende haircuts,

d)

yderligere garantier fra garanter, der opfylder Eurosystemets kreditkvalitetskrav med henblik på godkendelse af visse aktiver,

e)

udelukkelse af visse aktiver fra anvendelse som sikkerhed i Eurosystemets kreditoperationer.

(2)  Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2016/65 af 18. november 2015 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2015/35) (EUT L 14 af 21.1.2016, s. 30)«"

4.

Artikel 148 erstattes af følgende:

»Artikel 148

Generelle principper

1.   Modparter kan anvende belånbare aktiver på tværs af grænserne i euroområdet til afvikling af alle typer af Eurosystemets kreditoperationer.

2.   Modparter kan mobilisere andre belånbare aktiver end tidsindskud til grænseoverskridende anvendelse i overensstemmelse med følgende regler:

a)

omsættelige aktiver skal mobiliseres via: i) godkendte links mellem værdipapirafviklingssystemer i EØS, som er blevet godkendt inden for Eurosystemets vurderingsrammer, ii) de gældende CCBM-procedurer, og iii) godkendte links i kombination med CCBM, og

b)

gældsfordringer, ikke-omsættelige gældsinstrumenter med sikkerhed i belånbare gældsfordringer og detailgældsinstrumenter med pant i fast ejendom skal mobiliseres i overensstemmelse med gældende CCBM-procedurer.

3.   Omsættelige aktiver kan anvendes gennem en national centralbanks konto i et værdipapirafviklingssystem i et andet land end det, hvor den pågældende centralbank ligger, hvis Eurosystemet har godkendt brugen af denne konto.

4.   De Nederlandsche Bank er godkendt til at anvende sin konto i Euroclear Bank til at afvikle transaktioner med sikkerhed i de eurobonds, der er udstedt i denne internationale værdipapircentral. Central Bank of Ireland er godkendt til at åbne en tilsvarende konto i Euroclear Bank. Denne konto kan benyttes til alle belånbare aktiver i Euroclear Bank, dvs. inkl. belånbare aktiver overført til Euroclear Bank gennem godkendte links.

5.   Modparter udfører overførslen af belånbare aktiver via deres afviklingskonti i et værdipapirafviklingssystem, som er blevet godkendt inden for Eurosystemets vurderingsrammer.

6.   En modpart uden depotkonto hos en national centralbank eller uden en afviklingskonto i et værdipapirafviklingssystem, der er blevet godkendt inden for Eurosystemets vurderingsrammer, kan afvikle transaktionerne via en korrespondentbanks afviklingskonto eller depotkonto.«.

5.

Bilag XI erstattes af følgende:

»BILAG XI

VÆRDIPAPIRFORMATER

Den Europæiske Centralbank (ECB) meddelte den 13. juni 2006 kriterierne for de nye global notes (NGN) i form af internationale globale ihændehaverpapirer, der blev belånbare som sikkerhedsstillelse for Eurosystemets kreditoperationer fra 1. januar 2007. ECB meddelte den 22. oktober 2008, at internationale gældsinstrumenter i form af registrerede globale gældsinstrumenter udstedt efter 30. september 2010 kun ville være belånbare som sikkerhedsstillelse for Eurosystemets kreditoperationer, når den nye struktur for internationale gældsinstrumenter (NSS) anvendes.

Følgende tabel indeholder en oversigt over belånbarhedsreglerne for de forskellige former for værdipapirer ved indførelsen af NGN- og NSS-kriterierne.

Tabel 1.

Belånbarhedsregler for forskellige værdipapirformater

Global/individuel

Ihændehaver/registeret

NGN/classic global note (CGN)/NSS

Er den fælles depositar (CSK) en international værdipapircentral (ICSD) (3)

Godkendt?

Global

Ihændehaver

NGN

Ja

Ja

Nej

Nej

Global

Ihændehaver

CGN

Ikke relevant

Nej, men der findes en overgangsbestemmelse for de værdipapirer, der blev udstedt før 1. januar 2007, indtil indfrielse, plus alle tap-udstedelser fra 1. januar 2007, hvor ISIN-numrene er fungible

Global

Registreret

CGN

Ikke relevant

Obligationer udstedt i henhold til denne struktur efter 30. september 2010 er ikke længere belånbare.

Global

Registreret

NSS

Ja

Ja

Individuel

Ihændehaver

Ikke relevant

Ikke relevant

Obligationer udstedt i henhold til denne struktur efter 30. september 2010 er ikke længere belånbare. Der gælder overgangsbestemmelser for individuelle ihændehaverpapirer udstedt på eller før 30. september 2010 indtil indfrielse.

Artikel 2

Ophævelse

Artikel 129-133a i retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) og tilhørende bilag X ophæves.

Artikel 3

Virkning og gennemførelse

1.   Denne retningslinje får virkning på dagen, hvor den meddeles til de nationale centralbanker.

2.   De nationale centralbanker træffer de nødvendige foranstaltninger for at opfylde denne retningslinje og anvender dem fra 25. januar 2016. De skal senest den 5. januar 2016 fremsende meddelelse til ECB om, hvilke tekster og midler der vedrører disse foranstaltninger.

Artikel 4

Adressater

Denne retningslinje er rettet til alle centralbanker i Eurosystemet.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 18. november 2015.

For ECB's Styrelsesråd

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/510 af 19. december 2014 om gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2014/60) (retningslinjen om dokumentationsgrundlaget) (EUT L 91 af 2.4.2015, s. 3).

(3)  Eller, i givet fald, en positivt vurderet værdipapircentral.«