22.12.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 334/61


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/2434

af 18. december 2015

om ændring af gennemførelsesafgørelse 2014/237/EU om foranstaltninger til at forhindre indslæbning i og spredning inden for Unionen af skadegørere for så vidt angår visse frugter og grøntsager med oprindelse i Indien

(meddelt under nummer C(2015) 9178)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 16, stk. 3, fjerde punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/237/EU (2) forbydes indførslen fra Indien af planter af Colocasia Schott, undtagen frø og rødder, og af planter af Momordica L., Solanum melongena L. og Trichosanthes L., undtagen frø. Desuden kræves det i gennemførelsesafgørelse 2014/237/EU, at de indiske myndigheder, for så vidt angår indførelse af planter af Mangifera L., undtagen frø, træffer passende foranstaltninger for at sikre, at forsendelser er frie for skadegørere.

(2)

Gennemførelsesafgørelse 2014/237/EU er tidsbegrænset. Kommissionen har i lyset af antallet af tilbageholdelser af skadegørere på et bredt udsnit af planter og planteprodukter med oprindelse i Indien konkluderet, at det er nødvendigt med yderligere forbedringer af det indiske plantesundhedsmæssige certificeringssystem. Gyldigheden af gennemførelsesafgørelse 2014/237/EU bør derfor forlænges til den 31. december 2016.

(3)

Gennemførelsesafgørelse 2014/237/EU bør derfor ændres.

(4)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 2 i gennemførelsesafgørelse 2014/237/EU affattes således:

»Artikel 2

Denne beslutning udløber den 31. december 2016.«

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2015.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/237/EU af 24. april 2014 om foranstaltninger til at forhindre indslæbning i og spredning inden for Unionen af skadegørere for så vidt angår visse frugter og grøntsager med oprindelse i Indien (EUT L 125 af 26.4.2014, s. 93).