22.12.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 334/46


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/2433

af 18. december 2015

om ændring af gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater

(meddelt under nummer C(2015) 9168)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (3), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU (4) er der fastsat dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i de medlemsstater og områder af medlemsstater, der er opført i bilaget (i det følgende benævnt »de berørte medlemsstater«). Disse foranstaltninger omfatter forbud mod afsendelse af levende svin, ornesæd, æg og embryoner fra svin, svinekød, tilberedt svinekød, svinekødsprodukter og andre produkter indeholdende svinekød samt sendinger af animalske biprodukter fra svin fra visse områder af de berørte medlemsstater (i det følgende benævnt »varerne«). I bilaget afgrænses og opføres disse områder for at tage højde for risikoniveauet på grundlag af den epidemiologiske situation i de berørte medlemsstater.

(2)

Med henblik på at tilpasse de dyresundhedsmæssige foranstaltninger, der er fastsat ved gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, til udviklingen i den epidemiologiske situation i de forskellige områder af medlemsstaterne og på at tage højde for de forskellige risikoniveauer afhængigt af typen af varer bør der gives mulighed for visse undtagelser for så vidt angår visse typer af varer med oprindelse i de områder, der er opført i de forskellige dele af bilaget til den nævnte gennemførelsesafgørelse. De pågældende undtagelser bør også være på linje med de risikobegrænsende foranstaltninger vedrørende import for så vidt angår afrikansk svinepest, der er beskrevet i sundhedskodeksen for terrestriske dyr fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (5). Ved den nævnte gennemførelsesafgørelse bør de supplerende beskyttelsesforanstaltninger og dyresundhedsmæssige krav, der finder anvendelse, hvis sådanne undtagelser indrømmes, ligeledes fastsættes.

(3)

Forbuddet mod afsendelse af levende svin fra de områder, der er opført i del III i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, er særlig strengt og kan derfor føre til logistiske og dyresundhedsmæssige problemer, når slagtning af svin ikke er muligt i de respektive områder, navnlig på grund af mangel på et egnet slagteri eller begrænsninger i slagtekapaciteten inden for de relevante områder, der er opført i del III i bilaget, enten inden for den samme medlemsstat eller i et område af en anden medlemsstat, der er opført i bilaget.

(4)

Flytning af levende svin til omgående slagtning udgør en mindre risiko end andre former for flytning af levende svin, forudsat at der træffes risikobegrænsende foranstaltninger. Når de omstændigheder, der er omhandlet i betragtning 3, opstår, bør de berørte medlemsstater derfor undtagelsesvis kunne indrømme undtagelser vedrørende afsendelse af levende svin fra de områder, der er opført i del III i bilaget, til et slagteri, der ligger uden for det pågældende område i den samme medlemsstat eller i et område af en anden medlemsstat, der er opført i bilaget, forudsat at der er truffet risikobegrænsende foranstaltninger for ikke at bringe sygdomsbekæmpelsen i fare.

(5)

For så vidt angår risikoen for spredning af afrikansk svinepest er flytning af forskellige svineprodukter forbundet med forskellige grader af risiko. Som hovedregel er flytning af ornesæd fra områder, der er underlagt restriktioner, forbundet med betydelige risici for så vidt angår eksponering og konsekvenser. Dog kan der ved anvendelse af supplerende beskyttelsesforanstaltninger, som for eksempel testning og øget biosikkerhed, indrømmes undtagelser for så vidt angår sæd, der er indsamlet i områder opført i del II og III i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Artikel 9 i den nævnte gennemførelsesafgørelse bør derfor ændres.

(6)

Undtagelser vedrørende afsendelse af levende svin fra de områder, der er opført i del II og III i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, til andre områder, der er opført i del II eller III i bilaget, i en anden medlemsstat med en lignende sygdomsstatus er berettiget, forudsat at der anvendes supplerende beskyttelsesforanstaltninger. Den fleksibilitet, som disse nye foranstaltninger giver mulighed for, er vigtig med henblik på at sikre ordentlig gennemførelse af foranstaltningerne på mellemlang og lang sigt. Dette kræver, at der fastsættes en sikker kanaliseringsprocedure under streng kontrol af de kompetente myndigheder i transit- og bestemmelsesmedlemsstaten. Artikel 3 og 4 i den nævnte gennemførelsesafgørelse bør derfor ændres.

(7)

Som en supplerende beskyttelsesforanstaltning bør der være fastsat en kanaliseringsprocedure med henblik på at isolere dyr, der kommer fra områder med en højere risiko for afrikansk svinefeber. Det er derfor nødvendigt at klarlægge og udspecificere procedurerne for afsendelse, transit og levering af levende svin.

(8)

Undtagelserne vedrørende afsendelse af levende svin og sæd mellem områder med en betydelig risiko for afrikansk svinefeber, jf. gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, bør kun indrømmes, når de, forud for flytningen, er blevet godkendt af de kompetente myndigheder i transit- og bestemmelsesmedlemsstaterne.

(9)

I henhold til Rådets direktiv 64/432/EØF (6) skal flytninger af dyr ledsages af sundhedscertifikater. Når der gøres brug af undtagelser vedrørende forbuddet mod afsendelse af levende svin fra de områder, der er opført i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, for så vidt angår levende svin bestemt for handel inden for Unionen, bør disse sundhedscertifikater indeholde en henvisning til den nævnte gennemførelsesafgørelse, således at det sikres, at de relevante certifikater indeholder tilstrækkelige, nøjagtige sundhedsoplysninger.

(10)

Anvendelsesperioden for de dyresundhedsmæssige foranstaltninger, der er fastsat ved gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, bør tage højde for afrikansk svinepests epidemiologi og de forhold, der er påkrævet for på ny at opnå status som sygdomsfri for så vidt angår afrikansk svinepest, jf. sundhedskodeksen for terrestriske dyr fra Verdensorganisationen for Dyresundhed. Anvendelsesperioden for gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU bør derfor forlænges indtil den 31. december 2019.

(11)

Der er flere tilfælde af afrikansk svinepest hos vildsvin i Estland og Letland i de områder, der er opført i del II og III i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Disse tilfælde befinder sig i umiddelbar nærhed af de områder, der er opført i del I i bilaget.

(12)

Der er aldrig blevet indberettet afrikansk svinepest i de nordligste områder i Polen, der på nuværende tidspunkt er opført i del II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU.

(13)

Udviklingen i den nuværende epidemiologiske situation i Unionen for så vidt angår afrikansk svinepest bør indgå i vurderingen af den risiko, som den dyresundhedsmæssige situation for så vidt angår denne sygdom i Estland, Letland og Polen udgør. For at målrette de dyresundhedsmæssige bekæmpelsesforanstaltninger og for at forhindre yderligere spredning af afrikansk svinepest samt for at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen inden for Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, bør EU-listen over områder omfattet af dyresundhedsmæssige bekæmpelsesforanstaltninger, der er fastlagt i del I og II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, ændres med henblik på at tage højde for den nuværende dyresundhedssituation for så vidt angår den pågældende sygdom i de nævnte tre medlemsstater.

(14)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a)

Indledningen affattes således:

»Som en undtagelse fra forbuddet i artikel 2, litra a), kan de berørte medlemsstater tillade afsendelse af levende svin fra en bedrift i de i bilagets del II angivne områder til andre områder i samme medlemsstat eller til områder, der er opført i del II eller III i bilaget, i en anden medlemsstat, hvis:«.

b)

Følgende nr. 4) tilføjes:

»4)

For levende svin afsendt til områder, der er opført i del II eller III i bilaget, i en anden medlemsstat finder følgende supplerende krav anvendelse:

a)

Svinene opfylder alle andre relevante dyresundhedsmæssige garantier på grundlag af et positivt resultat af en risikovurdering af de foranstaltninger mod spredning af afrikansk svinefeber, der kræves af den kompetente myndighed i oprindelsesmedlemsstaten, og som er godkendt af den kompetente myndighed i transitmedlemsstaten og bestemmelsesmedlemsstaten forud for flytning af de pågældende dyr.

b)

Oprindelsesmedlemsstaten informerer omgående Kommissionen og de øvrige medlemsstater om dyresundhedsgarantierne og de kompetente myndigheders godkendelse, jf. litra a).

c)

Der er, jf. artikel 16a, fastsat en kanaliseringsprocedure under kontrol af de kompetente myndigheder i oprindelses-, transit og bestemmelsesmedlemsstaten med henblik på at sikre, at dyr, der flyttes i henhold til kravene i litra a), transporteres på sikker vis og ikke efterfølgende flyttes til en anden medlemsstat.

d)

For så vidt angår levende svin, der opfylder de supplerende krav i nr. 4) i denne artikel, skal følgende supplerende ordlyd tilføjes til det tilsvarende sundhedscertifikat for svin omhandlet i artikel 5, stk. 1, i direktiv 64/432/EØF:

»Svin i overensstemmelse med artikel 3 i Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU.««

2)

Følgende artikel 3a indsættes:

»Artikel 3a

Undtagelse fra forbuddet mod afsendelse af levende svin fra de i bilagets del III angivne områder

Som en undtagelse fra forbuddet i artikel 2, litra a), kan de berørte medlemsstater tillade afsendelse af levende svin fra en bedrift i de i bilagets del III angivne områder til andre områder, der er opført i bilag II, i den samme medlemsstat eller til områder, der er opført i del II eller III i bilaget, i en anden medlemsstat, hvis:

1)

svinene kommer fra en bedrift med et passende, af den kompetente myndighed godkendt biosikkerhedsniveau, bedriften er under tilsyn af den kompetente myndighed, og svinene opfylder de krav, der er fastsat i artikel 3, nr. 1), og enten nr. 2) eller 3)

2)

svinene befinder sig i midten af et område med en radius på mindst tre kilometer, hvor alle dyr på bedrifterne opfylder de krav, der er fastsat i artikel 3, nr. 1), og enten nr. 2) eller 3)

3)

afsendelsesbedriftens kompetente myndighed skal i god tid informere bestemmelsesbedriftens kompetente myndighed om, at svinene vil blive afsendt, og bestemmelsesbedriftens kompetente myndighed skal underrette afsendelsesbedriftens kompetente myndighed om svinenes ankomst

4)

transporten af svinene inden for og gennem områder uden for de i bilagets del III angivne områder foregår ad på forhånd fastlagte transportruter, og de køretøjer, der anvendes til transporten af svinene, rengøres, behandles om nødvendigt med insektbekæmpelsesmiddel og desinficeres snarest muligt efter aflæsningen.

5)

For levende svin afsendt til områder, der er opført i del II eller III i bilaget, i en anden medlemsstat finder følgende supplerende krav anvendelse:

a)

Svinene opfylder alle andre relevante dyresundhedsmæssige garantier på grundlag af et positivt resultat af en risikovurdering af de foranstaltninger mod spredning af afrikansk svinefeber, der kræves af den kompetente myndighed i oprindelsesmedlemsstaten, og som er godkendt af den kompetente myndighed i transitmedlemsstaten og bestemmelsesmedlemsstaten forud for flytning af de pågældende dyr.

b)

Oprindelsesmedlemsstaten informerer omgående Kommissionen og de øvrige medlemsstater om dyresundhedsgarantierne og de kompetente myndigheders godkendelse, jf. litra a), og godkender en liste med bedrifter, der opfylder dyresundhedsgarantierne.

c)

Der er, jf. artikel 16a, fastsat en kanaliseringsprocedure under kontrol af de kompetente myndigheder i oprindelses-, transit og bestemmelsesmedlemsstaten med henblik på at sikre, at dyr, der flyttes i henhold til kravene i litra a), transporteres på sikker vis og ikke efterfølgende flyttes til en anden medlemsstat.

d)

For så vidt angår levende svin, der opfylder alle betingelserne i denne artikel, skal følgende supplerende ordlyd tilføjes til det tilsvarende sundhedscertifikat for svin omhandlet i artikel 5, stk. 1, i direktiv 64/432/EØF:

»Svin i overensstemmelse med artikel 3 i Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU.««

3)

I artikel 4 foretages følgende ændringer:

a)

Indledningen affattes således:

»Som en undtagelse fra forbuddene i artikel 2, litra a) og c), kan de berørte medlemsstater med henblik på omgående slagtning tillade afsendelse af levende svin fra de i bilagets del III angivne områder til andre områder i samme medlemsstat eller til de i bilagets del II eller III angivne områder i en anden medlemsstat i tilfælde af logistiske begrænsninger i slagtningskapaciteten på slagterier, der er godkendt af den kompetente myndighed i henhold til artikel 12, og som ligger i bilagets del III angivne områder, hvis:«.

b)

Følgende nr. 10) tilføjes:

»10)

For levende svin afsendt til områder, der er opført i del II eller III i bilaget, i en anden medlemsstat finder følgende supplerende krav anvendelse:

a)

Svinene opfylder alle andre relevante dyresundhedsmæssige garantier på grundlag af et positivt resultat af en risikovurdering af de foranstaltninger mod spredning af afrikansk svinefeber, der kræves af den kompetente myndighed i oprindelsesmedlemsstaten, og som er godkendt af den kompetente myndighed i transitmedlemsstaten og bestemmelsesmedlemsstaten forud for flytning af de pågældende dyr.

b)

Oprindelsesmedlemsstaten informerer omgående Kommissionen og de øvrige medlemsstater om dyresundhedsgarantierne og de kompetente myndigheders godkendelse, jf. litra a), og godkender en liste med bedrifter, der opfylder dyresundhedsgarantierne.

c)

Der er, jf. artikel 16a, fastsat en kanaliseringsprocedure under kontrol af de kompetente myndigheder i oprindelses-, transit og bestemmelsesmedlemsstaten med henblik på at sikre, at dyr, der flyttes i henhold til kravene i litra a), transporteres på sikker vis og ikke efterfølgende flyttes til en anden medlemsstat.

d)

For så vidt angår levende svin, der opfylder alle betingelserne i denne artikel, skal følgende supplerende ordlyd tilføjes til det tilsvarende sundhedscertifikat for svin omhandlet i artikel 5, stk. 1, i direktiv 64/432/EØF:

»Svin i overensstemmelse med artikel 4 i Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU.««

4)

Artikel 8, stk. 1, indledningen, affattes således:

»1.   Uden at artikel 3, artikel 3a og artikel 4 derved tilsidesættes, sørger de berørte medlemsstater for, at der ikke afsendes levende svin fra deres område til andre medlemsstater eller til tredjelande, undtagen hvis de levende svin kommer fra:«.

5)

Artikel 9 affattes således:

»Artikel 9

Forbud mod afsendelse til andre medlemsstater eller til tredjelande af sendinger af ornesæd samt æg og embryoner fra svin fra de i bilaget angivne områder

1.   De berørte medlemsstater sørger for, at der ikke afsendes sendinger af følgende varer fra deres område til andre medlemsstater eller til tredjelande:

a)

ornesæd, medmindre sæden stammer fra orner, der holdes på en godkendt ornestation som omhandlet i artikel 3, litra a), i Rådets direktiv 90/429/EØF (7), der ligger uden for de i del II, III og IV i bilaget til denne afgørelse angivne områder

b)

æg og embryoner fra svin, medmindre æggene og embryonerne stammer fra donorsøer af svin, der holdes på bedrifter, der opfylder betingelserne i artikel 8, stk. 2, og ligger uden for de i bilagets del II, III og IV angivne områder, og embryonerne er in-vivo-befrugtede embryoner, der er undfanget ved kunstig befrugtning, eller in vitro-producerede embryoner, der er undfanget ved befrugtning med sæd, der opfylder betingelserne i litra a) i dette stykke.

2.   Uanset forbuddene i stk. 1, litra a), i denne artikel og artikel 2, litra b, kan de berørte medlemsstater tillade afsendelse af sendinger af sæd fra svin, hvis sæden er indsamlet fra orner, der holdes på en godkendt ornestation som omhandlet i artikel 3, litra a), i Rådets direktiv 90/429/EØF, der anvender alle biosikkerhedsregler med relevans for afrikansk svinepest, og som ligger i de i del II og III i bilaget til denne afgørelse angivne områder, til områder, der er opført i del II eller III i bilaget, i den samme medlemsstat eller i en anden medlemsstat, hvis:

a)

sendingerne af sæd fra svin opfylder alle andre relevante dyresundhedsmæssige garantier på grundlag af et positivt resultat af en risikovurdering af de foranstaltninger mod spredning af afrikansk svinefeber, der kræves af den kompetente myndighed i oprindelsesmedlemsstaten, og som er godkendt af den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten forud for flytning af de pågældende dyr

b)

oprindelsesmedlemsstaten omgående informerer Kommissionen og de øvrige medlemsstater om de i litra a) omhandlede dyresundhedsgarantier

c)

ornerne opfylder de krav, der er fastsat i artikel 3, nr. 1), og enten nr. 2) eller 3)

d)

ornerne har været genstand for en individuel agensidentifikationstest udført med negativt resultat inden for fem dage forud for indsamling af den sæd, der skal afsendes, og en kopi af testresultaterne er vedlagt det dyresundhedscertifikat, der ledsager sendingen af sæd

e)

følgende supplerende erklæring tilføjes til de tilsvarende dyresundhedscertifikater omhandlet i artikel 6, stk. 1, i direktiv 90/429/EØF:

»Sæd fra svin, der opfylder betingelserne i artikel 9 i Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU af 9. oktober 2014 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/178/EU.«

(7)  Rådets direktiv 90/429/EØF af 26. juni 1990 om fastsættelse af de dyresundhedsmæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med ornesæd og indførsel heraf (EFT L 224 af 18.8.1990, s. 62).«"

6)

Følgende artikel 16a indsættes:

»Artikel 16a

Kanaliseringsprocedure

Den kompetente myndighed sikrer, at kanaliseringsproceduren opfylder følgende krav:

1)

Alle lastvogne og andre køretøjer, der anvendes til transport af levende dyr, er:

a)

individuelt registreret af den kompetente myndighed i afsendelsesmedlemsstaten med henblik på transport af levende svin ved anvendelse af kanaliseringsproceduren

b)

plomberet af embedsdyrlægen efter pålæsning; kun en repræsentant fra den kompetente myndighed må bryde plomberingen og erstatte den med en ny; enhver pålæsning eller erstatning af plombering meddeles den kompetente myndighed.

2)

Transporten finder sted:

a)

direkte, uden standsning

b)

ad den rute, der er godkendt af den kompetente myndighed.

3)

Den embedsdyrlæge, der er ansvarlig for bestemmelsesbedriften, skal bekræfte alle ankomster over for den kompetente myndighed på afsendelsesstedet.

4)

Efter aflæsning af de levende svin rengøres og desinficeres den lastvogn eller det køretøj samt alt andet udstyr, der har været anvendt til transporten af de pågældende svin, i deres helhed i det lukkede område på bestemmelsesstedet under tilsyn af embedsdyrlægen. Artikel 12, litra a), i direktiv 2002/60/EF finder anvendelse.

5)

Inden den første afsendelse fra områder opført i del III i bilaget finder sted, sikrer den kompetente myndighed på afsendelsesstedet, at der er foretaget de nødvendige arrangementer med de relevante myndigheder, jf. punkt c), i bilag VI til direktiv 2002/60/EF, med henblik på at sikre beredskabsplanen, kommandovejen og fuldt samarbejde mellem de forskellige tjenester i tilfælde af ulykker under transporten, større skader på lastvognen eller køretøjet eller svig fra transportvirksomhedens side. Lastvognsførerne underretter omgående den kompetente myndighed om enhver ulykke eller større skade på lastvognen eller køretøjet.«

7)

I artikel 21 ændres »31. december 2018« til »31. december 2019«.

8)

Bilaget erstattes af teksten i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2015.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(3)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU af 9. oktober 2014 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/178/EU (EUT L 295 af 11.10.2014, s. 63).

(5)  Terrestrial Animal Health Code of the World Organisation for Animal Health (http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/).

(6)  Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64).


BILAG

»BILAG

DEL I

1.   Estland

Følgende områder i Estland:

Keila linn

Kunda linn

Loksa linn

Maardu linn

Mustvee linn

Pärnu linn

Saue linn

Tallinn linn

Läänemaa maakond

den del af Kuusalu vald, der ligger nord for vej nr. 1 (E20)

Are vald

Audru vald

Halinga vald

Haljala vald

Harku vald

Jõelähtme vald

Keila vald

Kernu vald

Kiili vald

Koonga vald

Lavassare vald

Nissi vald

Padise vald

Paikuse vald

Raasiku vald

Rae vald

Rägavere vald

Saku vald

Saue vald

Sauga vald

Sindi vald

Sõmeru vald

Tootsi vald

Tori vald

Tõstamaa vald

Varbla vald

Vasalemma vald

Vihula vald

Viimsi vald

Viru-Nigula vald.

2.   Letland

Følgende områder i Letland:

i Ogres novads: Suntažu og Ogresgala pagasti

Ādažu novads

Amatas novads

Carnikavas novads

Garkalnes novads

Ikšķiles novads

Inčukalna novads

Jaunjelgavas novads

Ķeguma novads

Līgatnes novads

Mālpils novads

Neretas novads

Ropažu novads

Salas novads

Siguldas novads

Vecumnieku novads

Viesītes novads.

3.   Litauen

Følgende områder i Litauen:

i Jurbarkas rajono savivaldybė: Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus og Juodaičių seniūnija

i Pakruojis rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo og Pakruojo seniūnija

i Panevežys rajono savivaldybė: Krekenavos, Upytės, Naujamiesčio og Smilgių seniūnija

i Raseiniai rajono savivaldybė: Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų og Šiluvos seniūnija

i Šakiai rajono savivaldybė: Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų og Šakių seniūnija

Pasvalys rajono savivaldybė

Vilkaviškis rajono savivaldybė

Radviliškis rajono savivaldybė

Kalvarija savivaldybė

Kazlų Rūda savivaldybė

Marijampolė savivaldybė.

4.   Polen

Følgende områder i Polen:

i województwo podlaskie:

kommunerne Augustów med byen Augustów, Nowinka, Płaska, Sztabin og Bargłów Kościelny i powiat augustowski

kommunerne Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady, Dobrzyniewo Duże og en del af Zabłudów (den sydvestlige del af kommunen, som er afgrænset af den linje, der udgøres af vej nr. 19 og forlænges af vej nr. 685) i powiat białostocki

kommunerne Czyże, Hajnówka med byen Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele og Czeremcha i powiat hajnowski

kommunerne Grodzisk, Dziadkowice og Milejczyce i powiat siemiatycki

kommunerne Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie med byen Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo og Ciechanowiec i powiat wysokomazowiecki

powiat sejneński

kommunerne Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki og Raczki i powiat suwalski

kommunen Rutki i powiat zambrowski

kommunerne Suchowola og Korycin i powiat sokólski

powiat bielski

powiat M. Białystok

powiat M. Suwałki

powiat moniecki.

DEL II

1.   Estland

Følgende områder i Estland:

Kallaste linn

Rakvere linn

Tartu linn

Vändra linn

Viljandi linn

Ida-Virumaa maakond

Põlvamaa maakond

Raplamaa maakond

den del af Kuusalu vald, der ligger nord for vej nr. 1 (E20)

den del af Palamuse vald, der ligger øst for Tallinn-Tartu-banelinjen

den del af Pärsti vald, der ligger vest for vej nr. 24126

den del af Suure-Jaani vald, der ligger vest for vej nr. 49

den del af Tabivere vald, der ligger øst for Tallinn-Tartu-banelinjen

den del af Tamsalu vald, der ligger nordøst for Tallinn-Tartu-banelinjen

den del af Tartu vald, der ligger øst for Tallinn-Tartu-banelinjen

den del af Viiratsi vald, der ligger vest for den linje, der tegnes af den vestlige del af vej nr. 92, indtil den krydser vej nr. 155, derefter vej nr. 155, indtil den krydser vej nr. 24156, derefter vej nr. 24156, indtil den krydser Verilaske-floden, og derefter Verilaske-floden, indtil den når den sydlige grænse af Viiratsi vald

Abja vald

Aegviidu vald

Alatskivi vald

Anija vald

Häädemeeste vald

Haaslava vald

Halliste vald

Kadrina vald

Kambja vald

Karksi vald

Kasepää vald

Kõpu vald

Kose vald

Kõue vald

Laekvere vald

Luunja vald

Mäksa vald

Meeksi vald

Pala vald

Peipsiääre vald

Piirissaare vald

Rakvere vald

Saarde vald

Saare vald

Surju vald

Tahkuranna vald

Tapa vald

Vändra vald

Vara vald

Vinni vald

Võnnu vald.

2.   Letland

Følgende områder i Letland:

Krimuldas novads

i Limbažu novads: Skultes, Vidridžu, Limbažu og Umurgas pagasti

i Ogres novads: Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Madlienas, Mazozolu, Menģeles og Taurupes pagasti

Priekuļu novads

i Salacgrīvas novads: Liepupes pagasts

Aizkraukles novads

Aknīstes novads

Alūksnes novads

Apes novads

Baltinavas novads

Balvi novads

Cēsu novads

Cesvaines novads

Ērgļu novads

Gulbenes novads

Ilūkstes novads

Jaunpiebalgas novads

Jēkabpils novads

Kocēnu novads

Kokneses novads

Krustpils novads

Lielvārdes novads

Līvānu novads

Lubānas novads

Madonas novads

Pārgaujas novads

Pļaviņu novads

Raunas novads

Rugāju novads

Saulkrastu novads

Sējas novads

Skrīveru novads

Smiltenes novads

Varakļānu novads

Vecpiebalgas novads

Viļakas novads

Jēkabpils republikas pilsēta

Valmiera republikas pilsēta.

3.   Litauen

Følgende områder i Litauen:

i Anykščiai rajono savivaldybė: Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis og Troškūnai seniūnija og den del af Svėdasai, som ligger syd for vej 118

i Jonava rajono savivaldybė: Šilų og Bukonių seniūnija og, i Žeimių seniūnija, Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka og Naujokai kaimas

i Kaišiadorys rajono savivaldybė: Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Paparčių, Žąslių, Žiežmarių og Žiežmarių apylinkės seniūnija og den del af Rumšiškių seniūnija, der ligger syd for vej N. A1

i Kaunas rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių og Zapyškio seniūnija

i Kėdainiai rajono savivaldybė: Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos og Kėdainių miesto seniūnija

i Panevėžys rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Raguvos, Vadoklių og Velžio seniūnija

i Šalčininkai rajono savivaldybė: Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių og Dieveniškių seniūnija

i Varėna rajono savivaldybė: Kaniavos, Marcinkonių og Merkinės seniūnija

Alytus miesto savivaldybė

Kaišiadorys miesto savivaldybė

Kaunas miesto savivaldybė

Panevėžys miesto savivaldybė

Vilnius miesto savivaldybė

Alytus rajono savivaldybė

Biržai rajono savivaldybė

Druskininkai rajono savivaldybė

Lazdijai rajono savivaldybė

Prienai rajono savivaldybė

Širvintos rajono savivaldybė

Ukmergė rajono savivaldybė

Vilnius rajono savivaldybė

Birštonas savivaldybė

Elektrėnai savivaldybė.

4.   Polen

Følgende områder i Polen:

i województwo podlaskie:

kommunerne Czarna Białostocka, Supraśl, Wasilków og en del af Zabłudów (den nordøstlige del af kommunen, som er afgrænset af den linje, der udgøres af vej nr. 19 og forlænges af vej nr. 685) i powiat białostocki

kommunerne Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór og Sidra i powiat sokólski

kommunen Lipsk i powiat augustowski

kommunerne Narew, Narewka og Białowieża i powiat hajnowski.

DEL III

1.   Estland

Følgende områder i Estland:

Elva linn

Jõgeva linn

Põltsamaa linn

Võhma linn

Järvemaa maakond

Valgamaa maakond

Võrumaa maakond

den del af Palamuse vald, der ligger vest for Tallinn-Tartu-banelinjen

den del af Pärsti vald, der ligger øst for vej nr. 24126

den del af Suure-Jaani vald, der ligger øst for vej nr. 49

den del af Tabivere vald, der ligger vest for Tallinn-Tartu-banelinjen

den del af Tamsalu vald, der ligger sydvest for Tallinn-Tartu-banelinjen

den del af Tartu vald, der ligger vest for Tallinn-Tartu-banelinjen

den del af Viiratsi vald, der ligger øst for den linje, der tegnes af den vestlige del af vej nr. 92, indtil den krydser vej nr. 155, derefter vej nr. 155, indtil den krydser vej nr. 24156, derefter vej nr. 24156, indtil den krydser Verilaske-floden, og derefter Verilaske-floden, indtil den når den sydlige grænse af Viiratsi vald

Jõgeva vald

Kolga-Jaani vald

Konguta vald

Kõo vald

Laeva vald

Nõo vald

Paistu vald

Pajusi vald

Põltsamaa vald

Puhja vald

Puurmani vald

Rakke vald

Rannu vald

Rõngu vald

Saarepeedi vald

Tähtvere vald

Tarvastu vald

Torma vald

Ülennurme vald

Väike-Maarja vald.

2.   Letland

Følgende områder i Letland:

i Limbažu novads: Viļķenes, Pāles og Katvaru pagasti

i Salacgrīvas novads: Ainažu og Salacgrīvas pagasti

Aglonas novads

Alojas novads

Beverīinas novads

Burtnieku novads

Ciblas novads

Dagdas novads

Daugavpils novads

Kārsavas novads

Krāslavas novads

Ludzas novads

Mazsalacas novads

Naukšēnu novads

Preiļu novads

Rēzeknes novads

Riebiņu novads

Rūjienas novads

Strenču novads

Valkas novads

Vārkavas novads

Viļānu novads

Zilupes novads

Daugavpils republikas pilsēta

Rēzekne republikas pilsēta.

3.   Litauen

Følgende områder i Litauen:

i Anykščiai rajono savivaldybė: Viešintos seniūnija og den del af Svėdasai seniūnija, som ligger nord for vej nr. 118

i Jonava rajono savivaldybė: Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių og Kulvos seniūnija og, i Žeimiai seniūnija, Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai og Žeimių miestelis kaimas

i Kaišiadorys rajono savivaldybė: Palomenės og Pravieniškių seniūnija og den del af Rumšiškių seniūnija, der ligger nord for vej N. A1

i Kaunas rajono savivaldybė: Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos og Neveronių seniūnija

i Kėdainiai rajono savivaldybė: Pelėdnagių seniūnija

i Šalčininkai rajono savivaldybė: Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos og Kalesninkų seniūnija

i Varėna rajono savivaldybė: Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos og Vydenių seniūnija

Jonava miesto savivaldybė

Ignalina rajono savivaldybė

Kupiškis rajono savivaldybė

Moletai rajono savivaldybė

Rokiškis rajono savivaldybė

Švencionys rajono savivaldybė

Trakai rajono savivaldybė

Utena rajono savivaldybė

Zarasai rajono savivaldybė

Visaginas savivaldybė.

4.   Polen

Følgende områder i Polen:

i województwo podlaskie:

kommunerne Gródek og Michałowo i powiat białostocki

kommunerne Krynki, Kuźnica, Sokółka og Szudziałowo i powiat sokólski.

DEL IV

Italien

Følgende områder i Italien:

Alle områder på Sardinien.«