22.12.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 334/15


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/2429

af 10. december 2015

om tilladelse til Letland til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 og 168a i Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 291, stk. 2,

under henvisning til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (1), særlig artikel 395, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved brev registreret i Kommissionen den 8. april 2015 og den 30. juli 2015 anmodede Letland om tilladelse til med visse ændringer fortsat at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 og 168a i direktiv 2006/112/EF, med henblik på at begrænse fradragsretten for moms i forbindelse med udgifter til visse personbiler, der ikke udelukkende anvendes til erhvervsmæssige formål.

(2)

I overensstemmelse med artikel 395, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2006/112/EF underrettede Kommissionen ved breve af 21. og 24. august 2015 de øvrige medlemsstater om Letlands anmodning. Ved brev af 24. august 2015 underrettede Kommissionen Letland om, at den rådede over alle de nødvendige oplysninger for at kunne vurdere anmodningen.

(3)

Artikel 168 og 168a i direktiv 2006/112/EF fastsætter, at en afgiftspligtig person har ret til at fradrage moms på levering af varer og ydelser, som vedkommende har modtaget til anvendelse i forbindelse med sine afgiftspligtige transaktioner. Artikel 26, stk. 1, litra a), i nævnte direktiv indeholder et krav om at angive moms, når en virksomheds aktiver anvendes til ikke-erhvervsmæssige formål.

(4)

Ved Rådets gennemførelsesafgørelse 2013/191/EU (2) fik Letland efter artikel 395, stk. 1, i direktiv 2006/112/EF tilladelse til at indføre en fravigende foranstaltning med henblik på at begrænse fradragsretten til 80 % i forbindelse med erhvervelse, leasing, erhvervelse inden for Fællesskabet og indførsel af nærmere specificerede personbiler og udgifter i forbindelse hermed, herunder indkøb af brændstof, når disse personbiler ikke udelukkende anvendes til erhvervsmæssige formål. Nævnte gennemførelsesafgørelse udløber den 31. december 2015.

(5)

I medfør af artikel 6 i gennemførelsesafgørelse 2013/191/EU fremsendte Letland ligeledes en rapport, der indeholder en redegørelse for anvendelsen af den procentsats, der er fastsat for begrænsningen af fradragsretten. Denne redegørelse, der er baseret på statistiske oplysninger, der stammer fra en særlig afgift på lette køretøjer, der ejes eller besiddes af erhvervsdrivende, og som anvendes til private og erhvervsmæssige formål, indikerer, at fradragssatsen på 80 % bør nedsættes til 50 %.

(6)

Begrænsningen af fradragsretten i henhold til foranstaltningen bør finde anvendelse på moms betalt ved erhvervelse, leasing, erhvervelse inden for Fællesskabet og indførsel af nærmere specificerede personbiler og udgifter i forbindelse hermed, herunder indkøb af brændstof.

(7)

Foranstaltningen bør udelukkende finde anvendelse på personbiler med en tilladt totalvægt på højst 3 500 kg og med højst otte siddepladser foruden førerens. Enhver ikke-erhvervsmæssig brug af personbiler, der vejer over 3 500 kg eller har mere end otte siddepladser foruden førerens, er ubetydelig på grund af bilernes art eller den type erhverv, de anvendes inden for. Der bør ligeledes forelægges en udførlig liste over særlige personbiler, der ikke er omfattet af denne tilladelse, på grundlag af deres særlige anvendelse.

(8)

Letland bør derfor have tilladelse til at anvende denne foranstaltning for en begrænset periode indtil den 31. december 2018.

(9)

Såfremt Letland mener, at det er nødvendigt at forlænge den fravigende foranstaltning ud over 2018, bør Letland senest den 31. marts 2018 sammen med anmodningen om forlængelse indgive en rapport til Kommissionen om anvendelsen af den fravigende foranstaltning, som omfatter en evaluering af den anvendte procentuelle fordeling.

(10)

Fravigelsen vil kun i ubetydelig grad påvirke de samlede indtægter fra afgifter, der opkræves ved det endelige forbrug, og får ingen negative indvirkninger på Unionens egne indtægter hidrørende fra moms —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Som en undtagelse fra artikel 168 og 168a i direktiv 2006/112/EF tillades det Letland at begrænse retten til at fradrage moms på udgifter til personbiler, der ikke udelukkende anvendes til erhvervsmæssige formål, til 50 %.

Artikel 2

Som en undtagelse fra artikel 26, stk. 1, litra a), i direktiv 2006/112/EF sidestiller Letland ikke privat brug af personbiler, der indgår i aktiverne i en afgiftspligtig persons virksomhed, med levering af ydelser mod vederlag, når bilen har været omfattet af en begrænsning af fradragsretten i henhold til artikel 1 i denne afgørelse.

Artikel 3

De udgifter, der er omhandlet i artikel 1, omfatter erhvervelse, leasing, erhvervelse inden for Fællesskabet og indførsel af personbiler samt udgifter til vedligeholdelse af, reparation af og brændstof til sådanne biler.

Artikel 4

Denne afgørelse finder udelukkende anvendelse på personbiler med en tilladt totalvægt på højst 3 500 kg og med højst otte siddepladser foruden førerens.

Artikel 5

Artikel 1 og 2 finder ikke anvendelse på følgende kategorier af personbiler:

a)

biler, der er erhvervet med henblik på videresalg, leje eller leasing

b)

biler, der anvendes til passagertransport mod betaling, herunder taxatjenester

c)

biler, der anvendes til varetransport

d)

biler, der benyttes til køretimer

e)

biler, der anvendes af sikkerhedstjenester

f)

biler, der anvendes af udrykningstjenester

g)

biler, der anvendes som udstillingsmodeller.

Artikel 6

1.   Denne afgørelse anvendes fra den 1. januar 2016. Den udløber den 31. december 2018.

2.   En eventuel anmodning om forlængelse af tilladelsen fastsat i denne afgørelse skal indgives til Kommissionen senest den 31. marts 2018. En sådan anmodning skal ledsages af en rapport, som indeholder en vurdering af den procentsats, der er fastsat i artikel 1.

Artikel 7

Denne afgørelse er rettet til Republikken Letland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. december 2015.

På Rådets vegne

F. BAUSCH

Formand


(1)  EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.

(2)  Rådets gennemførelsesafgørelse 2013/191/EU af 22. april 2013 om tilladelse til Letland til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 og 168a i Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 113 af 25.4.2013, s. 11).