12.12.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 328/116


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/2329

af 11. december 2015

om fastsættelse af, at den midlertidige suspension af den præferencetold, som er fastsat under stabiliseringsmekanismen for bananer i handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side og under stabiliseringsmekanismen for bananer i aftalen om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mellemamerika på den anden side, ikke er hensigtsmæssig for import af bananer med oprindelse i Peru og Guatemala for 2015

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 19/2013 af 15. januar 2013 om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side (1), særlig artikel 15,

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 20/2013 af 15. januar 2013 om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i aftalen om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mellemamerika på den anden side (2), særlig artikel 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der indførtes en stabiliseringsmekanisme for bananer ved handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side, som trådte midlertidigt i kraft for så vidt angår Colombia og Peru henholdsvis den 1. august 2013 og den 1. marts 2013.

(2)

Der indførtes en lignende mekanisme for bananer ved aftalen om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mellemamerika på den anden side, som trådte midlertidigt i kraft i de mellemamerikanske lande i 2013, senest i Guatemala den 1. december 2013.

(3)

I henhold til disse mekanismer og i henhold til artikel 15, stk. 2, i forordning (EU) nr. 19/2013 og artikel 15, stk. 2, i forordning (EU) nr. 20/2013 vedtager Kommissionen, når den udløsende mængde af import af friske bananer (pos. 0803 90 10 i Den Europæiske Unionens kombinerede nomenklatur af 1. januar 2012) fra et af de pågældende lande er overskredet, en gennemførelsesretsakt, hvorved den enten midlertidigt kan suspendere den præferencetold, der finder anvendelse på importen af bananer fra det pågældende land, eller fastsætte, at en sådan suspension ikke er hensigtsmæssig.

(4)

Kommissionen træffer afgørelse i henhold til artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (3) sammenholdt med samme forordnings artikel 4.

(5)

Importen til Den Europæiske Union af friske bananer med oprindelse i Guatemala oversteg den tærskel på 62 500 ton, der blev fastsat i ovennævnte handelsaftale i oktober 2015. I november 2015 oversteg importen til Den Europæiske Union af friske bananer med oprindelse i Peru også den tærskel, som er fastsat for dette land, på 86 250 ton.

(6)

I henhold til artikel 15, stk. 3, i forordning (EU) nr. 19/2013 og artikel 15, stk. 3, i forordning (EU) nr. 20/2013 tog Kommissionen derfor hensyn til den virkning, som den pågældende import har på situationen på EU-markedet for bananer, for at afgøre, om præferencetolden bør suspenderes. Til dette formål har Kommissionen undersøgt den pågældende imports betydning for prisniveauet i Unionen, udviklingen i importen fra andre kilder og den generelle stabilitet på EU-markedet for friske bananer.

(7)

Importen af friske bananer fra Peru udgjorde lige under 2 % af den samlede import af friske bananer til Unionen, da den oversteg den fastsatte tærskel for 2015. Baseret på en fremskrivning af importen til slutningen af 2015 under hensyntagen til den månedlige import i 2015 og til, at importen fra Peru i 2014 forblev under 2 % af den samlede import hele kalenderåret, er der ingen tegn på, at niveauet for importen fra Peru sammenlignet med den samlede import ville adskille sig væsentligt for hele 2015.

(8)

Importen af friske bananer fra Guatemala udgjorde lige under 1,5 % af den samlede import af friske bananer til Unionen, da den oversteg den fastsatte tærskel for 2015. Selv om dette, i absolutte tal, udgør mere end det dobbelte af importmængden for 2014, er det, baseret på en fremskrivning af importen til slutningen af 2015 under hensyntagen til den månedlige import i 2015, usandsynligt, at importen af bananer fra Guatemala vil overstige 1,5 % af den samlede import for hele 2015.

(9)

Selv om den peruvianske importpris i gennemsnit var 670 EUR/ton de første 9 måneder af 2015, dvs. 4 % højere end den gennemsnitlige pris for import fra andre lande, var importprisen fra Guatemala i gennemsnit 621 EUR/ton i samme periode, hvilket er 3,5 % lavere end den gennemsnitlige pris på anden import af friske bananer til EU.

(10)

Perus og Guatemalas samlede import forventes at ligge under 3,5 % af den samlede import for hele 2015, og deres samlede gennemsnitspris er sammenlignelig med prisniveauet for import fra andre lande.

(11)

Importen af friske bananer fra andre traditionelle, store eksportlande, med hvem EU også har frihandelsaftaler, navnlig Colombia, Costa Rica og Panama, ligger i vid udstrækning under de tærskelværdier, der er fastlagt for disse lande i sammenlignelige stabiliseringsmekanismer, og de har fulgt samme tendens og enhedsværdier i de seneste tre år. For eksempel var importniveauet fra Colombia og Costa Rica 627 000 ton og 516 000 ton under de tærskler, som er fastsat for disse lande, i oktober 2015, hvilket er væsentligt højere end den samlede import fra både Peru og Guatemala for et helt år.

(12)

Der blev ikke registreret markante udsving i den gennemsnitlige engrospris for bananer på EU-markedet i oktober 2015 (960 EUR/ton) i forhold til de gennemsnitlige bananpriser for de foregående måneder.

(13)

Således er der ingen tegn på, at EU-markedets stabilitet er blevet forstyrret som følge af importen af friske bananer fra Peru og Guatemala ud over den definerede årlige udløsende importmængde, eller at dette havde nogen betydelig indvirkning på situationen for EU-producenterne. Det forventes heller ikke, at situationen vil ændres i den resterende del af 2015.

(14)

Endelig, som det også kræves i forordning (EU) nr. 19/2013 og forordning (EU) nr. 20/2013, er der ingen tegn på fare for alvorlig forværring eller på alvorlig forværring for producenterne i regionerne i EU's yderste periferi i 2015.

(15)

På grundlag af den ovenstående analyse har Kommissionen konkluderet, at en suspension af præferencetolden på importen af bananer med oprindelse i Peru ikke er hensigtsmæssig. Kommissionen har også konkluderet, at en suspension af præferencetolden på importen af bananer med oprindelse i Guatemala ikke er hensigtsmæssig. Kommissionen vil fortsat nøje overvåge importen af bananer fra disse to lande —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den midlertidige suspension af præferencetolden på import af friske bananer under position 0803 90 10 i Den Europæiske Unions kombinerede nomenklatur med oprindelse i Peru og Guatemala er ikke hensigtsmæssig for 2015.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. december 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 17 af 19.1.2013, s. 1.

(2)  EUT L 17 af 19.1.2013, s. 13.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).