11.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 294/58


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2015/2006

af 10. november 2015

om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Afrikas Horn

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 33 og artikel 31, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 8. december 2011 afgørelse 2011/819/FUSP (1) om udnævnelse af Alexander RONDOS til Den Europæiske Unions særlige repræsentant (EUSR) for Afrikas Horn. EUSR's mandat udløber den 31. oktober 2015.

(2)

EUSR's mandat bør forlænges for en yderligere periode på 16 måneder.

(3)

EUSR gennemfører mandatet under forhold, der muligvis vil blive forværret og vil kunne hindre opnåelsen af målene for Unionens optræden udadtil, jf. traktatens artikel 21 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den Europæiske Unions særlige repræsentant

Mandatet for Alexander RONDOS som EUSR for Afrikas Horn forlænges hermed indtil den 28. februar 2017. Rådet kan dog beslutte, at EUSR's mandat afsluttes tidligere, på grundlag af en vurdering fra Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) og et forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (HR).

I forbindelse med EUSR's mandat defineres Afrikas Horn som Republikken Djibouti, Staten Eritrea, Den Føderative Demokratiske Republik Etiopien, Republikken Kenya, Den Føderale Republik Somalia, Republikken Sudan, Republikken Sydsudan og Republikken Uganda. I spørgsmål med bredere regionale implikationer samarbejder EUSR i fornødent omfang med lande og regionale enheder uden for Afrikas Horn.

Artikel 2

Politikmål

1.   EUSR's mandat er baseret på Unionens politikmål for Afrikas Horn som fastsat i dens strategiramme, som blev vedtaget den 14. november 2011, den regionale handlingsplan for Afrikas Horn 2015-2020, som blev vedtaget den 26. oktober 2015, og i relevante rådskonklusioner, nemlig om aktivt at bidrage til de regionale og internationale bestræbelser på at opnå fredelig sameksistens og varig fred, sikkerhed og udvikling i og mellem landene i regionen. Endvidere skal EUSR bidrage til at forbedre kvaliteten, intensiteten, virkningen og synligheden af Unionens alsidige engagement på Afrikas Horn.

2.   Politikmålene, som EUSR skal bidrage til, omfatter blandt andet:

a)

fortsat stabilisering af Afrikas Horn, idet der tages hensyn til den bredere regionale dynamik

b)

løsning af konflikter, specielt konflikterne i Somalia, Sydsudan og Sudan, og forebyggelse og tidlig varsling af potentielle konflikter mellem eller i regionens lande

c)

støtte til regionalt samarbejde på det politiske, sikkerhedsmæssige og økonomiske område

d)

forbedret forvaltning af blandede migrationsstrømme fra og på Afrikas Horn, hvorved der også tages hånd om de grundlæggende årsager til sådanne strømme.

Artikel 3

Mandat

1.   For at nå Unionens politikmål i relation til Afrikas Horn har EUSR mandat til:

a)

på grundlag af strategirammen og dens regionale handlingsplan at samarbejde med alle relevante interessenter i regionen, regeringer, regionale myndigheder, internationale og regionale organisationer, civilsamfund og diasporaer med henblik på at fremme Unionens mål og bidrage til en bedre forståelse af Unionens rolle i regionen

b)

at samarbejde med vigtige aktører uden for regionen, som har indflydelse på Afrikas Horn, med henblik på at tackle spørgsmål vedrørende bredere regional stabilitet, bl.a. med hensyn til Det Røde Hav og det vestlige Indiske Ocean. Disse kontakter skal omfatte bilateralt samarbejde med Amerikas Forenede Stater, Golfstaterne, Egypten, Tyrkiet og Kina, regionale kontakter til Samarbejdsrådet for Golfstaterne (GCC) og interaktion med andre relevante aktører i takt med, at de opstår

c)

at repræsentere Unionen i de relevante internationale fora og sikre synligheden af Unionens støtte til krisestyring såvel som konfliktløsning og kriseforebyggelse

d)

at tilskynde til og støtte effektivt politisk og sikkerhedsmæssigt samarbejde og økonomisk integration i regionen gennem Unionens partnerskab med Den Afrikanske Union (AU) og regionale organisationer, navnlig Den Mellemstatslige Organisation for Udvikling (IGAD)

e)

at følge den politiske udvikling i regionen og bidrage til udvikling af Unionens politik for regionen, bl.a. i forbindelse med Somalia, Sudan, Sydsudan og Eritrea, grænsekonflikten mellem Etiopien og Eritrea og gennemførelsen af Algieraftalen, grænsekonflikten mellem Djibouti og Eritrea, Nilbassininitiativet og andre forhold i regionen, der påvirker dens sikkerhed, stabilitet og velstand

f)

undersøge grænseoverskridende udfordringer, navnlig vedrørende migration, og efter anmodning at indgå i dialoger om migration med relevante interessenter og bidrage mere generelt til Unionens migrations- og flygtningepolitik med hensyn til regionen, i overensstemmelse med Unionens politiske prioriteter, med henblik på at øge samarbejdet, herunder om tilbagesendelse og tilbagetagelse

g)

med hensyn til Somalia og i tæt samarbejde med chefen for EU-delegationen i Somalia og relevante regionale og internationale partnere, herunder De Forenede Nationers (FN) generalsekretærs særlige repræsentant for Somalia, AU og IGAD, fortsat at bidrage aktivt til aktioner og initiativer, der fører til yderligere stabilisering og postovergangsordninger for Somalia, idet der bygges videre på New Deal-pagten fra 2013 og fremskridt med opbygningen af en føderal stat, og med henblik på at gennemføre en troværdig og inklusiv valgproces i Somalia i 2016. Derudover skal EUSR fortsat støtte udviklingen i sikkerhedssektoren i Somalia, bl.a. gennem EU's FSFP-missioner, der er udsendt i regionen

h)

med hensyn til Sudan og i tæt samarbejde med cheferne for EU-delegationerne i Khartoum og ved AU i Addis Abeba at bidrage til EU-politikkens sammenhæng og effektivitet over for Sudan og støtte politiske løsninger på de igangværende konflikter i Darfur, Sydkordofan og Blå Nil samt national forsoning gennem en holistisk politisk proces. I den forbindelse skal EUSR bidrage til en sammenhængende international tilgang sammen med AU og især AU's højniveaupanel for Sudan (AUHIP) og Sydsudan, FN samt andre førende regionale og internationale aktører, idet der også tages hensyn til behovet for støtte til fredelig sameksistens mellem Sudan og Sydsudan, navnlig via gennemførelsen af Addis Abeba-aftalerne og løsning af udestående spørgsmål efter den samlede fredsaftale

i)

med hensyn til Sydsudan, idet der bygges videre på den nyligt undertegnede aftale om en løsning på konflikten i Sydsudan, fortsat at samarbejde på regionalt plan, navnlig med IGAD, AU, FN, Sydsudans nabolande og andre førende internationale partnere, for at sikre gennemførelsen af aftalen. I den forbindelse arbejder EUSR tæt sammen med cheferne for EU-delegationerne i Juba og ved AU i Addis Abeba

j)

nøje at følge andre grænseoverskridende udfordringer, der berører Afrikas Horn, med fokus på radikalisering og terrorisme, men også med hensyn til maritim sikring og piratvirksomhed, organiseret kriminalitet, våbensmugling og -handel, produkter fremstillet af vilde dyr og planter, narkotika og andre smuglervarer samt alle politiske og sikkerhedsmæssige følger af humanitære kriser

k)

at fremme den humanitære adgang i hele regionen

l)

at bidrage til gennemførelsen af Rådets afgørelse 2011/168/FUSP (2) og Unionens menneskerettighedspolitik i samarbejde med EUSR for menneskerettigheder, herunder EU's retningslinjer om menneskerettigheder, navnlig EU's retningslinjer om børn i væbnede konflikter og EU's retningslinjer om vold mod kvinder og piger og bekæmpelse af alle former for diskrimination mod dem, og Unionens politik med hensyn til FN's Sikkerhedsråds resolution 1325 (2000), bl.a. ved at overvåge og aflægge rapport om udviklingen og udarbejde henstillinger i den henseende.

2.   Med henblik på opfyldelsen af sit mandat skal EUSR bl.a.:

a)

om nødvendigt rådgive og aflægge rapport om fastlæggelsen af Unionens holdninger i internationale fora med henblik på proaktivt at fremme Unionens samlede politiktilgang vedrørende Afrikas Horn

b)

bevare et overblik over alle Unionens aktiviteter.

Artikel 4

Gennemførelse af mandatet

1.   EUSR har ansvaret for gennemførelsen af mandatet og handler med reference til HR.

2.   PSC opretholder privilegerede forbindelser med EUSR og skal være EUSR's primære kontaktpunkt for forbindelserne med Rådet. PSC giver EUSR strategisk vejledning og politiske retningslinjer inden for rammerne af mandatet med forbehold af HR's beføjelser.

3.   EUSR arbejder tæt sammen med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) og dens relevante tjenestegrene, Unionens delegationer i regionen samt Kommissionen.

Artikel 5

Finansiering

1.   Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EUSR's mandat i perioden fra den 1. november 2015 til den 28. februar 2017 udgør 3 500 000 EUR.

2.   Udgifterne forvaltes i overensstemmelse med de procedurer og regler, der gælder for Unionens almindelige budget.

3.   Udgifterne forvaltes i henhold til en kontrakt mellem EUSR og Kommissionen. EUSR står til regnskab for alle udgifter over for Kommissionen.

Artikel 6

Sammensætning af medarbejderstaben

1.   EUSR er inden for rammerne af mandatet og de finansielle midler, der stilles til rådighed i den forbindelse, ansvarlig for at sammensætte sin medarbejderstab. Medarbejderstaben skal have den ekspertise i specifikke politiske og sikkerhedsmæssige spørgsmål, som mandatet kræver. EUSR underretter omgående og løbende Rådet og Kommissionen om sammensætningen af sin medarbejderstab.

2.   Medlemsstaterne, EU-institutionerne og EU-Udenrigstjenesten kan foreslå udstationering af medarbejdere til at arbejde sammen med EUSR. Løn til sådant udstationeret personale afholdes af henholdsvis den pågældende medlemsstat, den pågældende EU-institution eller EU-Udenrigstjenesten. Eksperter, der udstationeres af medlemsstaterne ved EU-institutionerne eller EU-Udenrigstjenesten, kan også udstationeres ved EUSR. Internationale kontraktansatte skal være statsborgere i en medlemsstat.

3.   Alt udstationeret personale forbliver under den udsendende medlemsstats, den udsendende EU-institutions eller EU-Udenrigstjenestens administrative myndighed og udfører sine opgaver og handler i EUSR's mandats interesse.

4.   EUSR's personale placeres samme sted som de relevante tjenestegrene i EU-Udenrigstjenesten eller EU-delegationerne med henblik på at bidrage til sammenhæng og konsekvens i deres respektive aktiviteter.

Artikel 7

Privilegier og immuniteter for EUSR og EUSR's medarbejderstab

De privilegier, immuniteter og yderligere garantier, der er nødvendige for, at EUSR og dennes medarbejdere kan opfylde og afvikle EUSR's mission uhindret, aftales med værtslandene, alt efter hvad der er relevant. Medlemsstaterne og EU-Udenrigstjenesten yder den fornødne støtte med henblik herpå.

Artikel 8

Sikkerheden i forbindelse med EU's klassificerede informationer

EUSR og alle medarbejdere i dennes stab skal overholde de sikkerhedsprincipper og minimumstandarder, der er fastsat i Rådets afgørelse 2013/488/EU (3).

Artikel 9

Adgang til oplysninger og logistisk støtte

1.   Medlemsstaterne, Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten og Generalsekretariatet for Rådet sikrer, at EUSR får adgang til alle relevante oplysninger.

2.   Alt efter tilfældet yder Unionens delegationer i regionen og medlemsstaterne logistisk støtte i regionen.

Artikel 10

Sikkerhed

EUSR skal i overensstemmelse med Unionens sikkerhedspolitik for personale, der er udstationeret uden for Unionen som led i operationer i medfør af afsnit V i traktaten, træffe alle med rimelighed gennemførlige forholdsregler, i overensstemmelse med EUSR's mandat og på baggrund af sikkerhedssituationen i ansvarsområdet, med hensyn til sikkerheden for alt personale, der står under EUSR's direkte myndighed, navnlig ved at:

a)

udarbejde en specifik sikkerhedsplan på grundlag af rådgivning fra EU-Udenrigstjenesten, der omfatter specifikke materielle, organisatoriske og proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger, og fastlægger bestemmelser, der skal sørge for, at personalet kan bevæge sig i sikkerhed til og inden for ansvarsområdet, samt forvalte sikkerhedshændelser, og som omfatter en beredskabs- og evakueringsplan

b)

sikre, at alt personale, der er udstationeret uden for Unionen, er dækket af en højrisikoforsikring, der er tilpasset forholdene i ansvarsområdet

c)

sikre, at alle medarbejdere i EUSR's stab, der skal udstationeres uden for Unionen, herunder lokalt ansat personale, har modtaget relevant sikkerhedsuddannelse før eller ved ankomsten til ansvarsområdet på grundlag af de risikoratings, som EU-Udenrigstjenesten har opstillet for dette område

d)

sikre, at alle vedtagne henstillinger, der udarbejdes efter regelmæssige sikkerhedsvurderinger, gennemføres, og aflægge skriftlige rapporter om deres gennemførelse og om andre sikkerhedsspørgsmål som led i statusrapporten og rapporten om gennemførelse af mandatet til Rådet, HR og Kommissionen.

Artikel 11

Rapportering

1.   EUSR aflægger regelmæssigt mundtlig og skriftlig rapport til HR og til PSC. EUSR aflægger også efter behov rapport til Rådets arbejdsgrupper. Der udsendes regelmæssigt rapporter gennem Coreunettet. EUSR kan aflægge rapport til Rådet for Udenrigsanliggender. I overensstemmelse med traktatens artikel 36 kan EUSR inddrages i underretningen af Europa-Parlamentet.

2.   EUSR aflægger rapport om den bedste måde, hvorpå man kan videreføre Unionens initiativer, såsom Unionens bidrag til reformer, herunder de politiske aspekter af relevante EU-udviklingsprojekter, i samråd med Unionens delegationer i regionen.

Artikel 12

Koordinering

1.   EUSR bidrager til, at Unionens aktion fremtræder som en helhed, er sammenhængende og effektiv, og hjælper med at sikre, at alle EU-instrumenter og medlemsstaternes aktioner på området sættes ind på en sammenhængende måde for at nå Unionens politikmål. EUSR's aktiviteter koordineres med EU-delegationernes og Kommissionens aktiviteter. EUSR sørger for regelmæssig briefing af medlemsstaternes missioner og EU-delegationer i regionen.

2.   Under arbejdet på stedet holdes der tæt kontakt til cheferne for EU- delegationerne og medlemsstaternes missionschefer. De bestræber sig i videst mulige omfang på at bistå EUSR i gennemførelsen af mandatet. EUSR rådgiver i tæt samordning med de relevante EU-delegationer den øverstbefalende for EU NAVFOR Atalanta, EU's øverstbefalende for EUTM Somalia og missionschefen for EUCAP NESTOR om lokale politiske forhold. EUSR og de øverstbefalende for EU-operationen og den øverstbefalende for den civile operation konsulterer om nødvendigt hinanden.

3.   EUSR samarbejder tæt med de berørte landes myndigheder, FN, AU, IGAD, andre nationale, regionale og internationale interessenter samt civilsamfundet i regionen.

Artikel 13

Revision

Gennemførelsen af denne afgørelse og dens sammenhæng med andre bidrag fra Unionen til regionen tages løbende op til revision. EUSR forelægger Rådet, HR og Kommissionen en fremskridtsrapport inden udgangen af juni 2016 og en samlet rapport om gennemførelsen af mandatet inden udgangen af november 2016.

Artikel 14

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den anvendes fra den 1. november 2015.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. november 2015.

På Rådets vegne

P. GRAMEGNA

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2011/819/FUSP af 8. december 2011 om udnævnelse af Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Afrikas Horn (EUT L 327 af 9.12.2011, s. 62).

(2)  Rådets afgørelse 2011/168/FUSP af 21. marts 2011 om Den Internationale Straffedomstol og om ophævelse af fælles holdning 2003/444/FUSP (EUT L 76 af 22.3.2011, s. 56).

(3)  Rådets afgørelse 2013/488/EU af 23. september 2013 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 274 af 15.10.2013, s. 1).