13.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 266/75


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2015/1836

af 12. oktober 2015

om ændring af afgørelse 2013/255/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

og ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 9. maj 2011 afgørelse 2011/273/FUSP (1) om restriktive foranstaltninger over for Syrien.

(2)

Siden da har Rådet gentagne gange på det kraftigste fordømt det syriske regimes voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen i Syrien. Rådet har gentagne gange givet udtryk for alvorlig bekymring over den forværrede situation i Syrien og navnlig de omfattende og systematiske krænkelser af menneskerettighederne og overtrædelser af den humanitære folkeret.

(3)

I overensstemmelse med Rådets konklusioner af 23. januar 2012, hvori Rådet bekræftede Unionens vilje til at fortsætte sin politik med at indføre yderligere foranstaltninger mod regimet, så længe undertrykkelsen fortsætter, erklærede Rådet den 14. april 2014, at Unionen vil fortsætte sin politik med restriktive foranstaltninger og målrette den mod regimet, så længe undertrykkelsen fortsætter.

(4)

Rådet har gentagne gange med stor bekymring noteret sig det syriske regimes bestræbelser på at omgå Unionens restriktive foranstaltninger for fortsat at finansiere og støtte regimets politik med voldelig undertrykkelse af civilbefolkningen.

(5)

Rådet noterer sig, at det syriske regime fortsætter sin undertrykkende politik, og i betragtning af at den alvorlige situation varer ved, finder Rådet det nødvendigt at opretholde de gældende restriktive foranstaltninger og sikre deres effektivitet ved at videreudvikle dem, idet det samtidig fastholder sin målrettede og differentierede tilgang og tager hensyn til den syriske befolknings humanitære forhold. Rådet mener, at visse kategorier af personer og enheder er særligt relevante for effektiviteten af disse restriktive foranstaltninger i lyset af den specifikke kontekst, der gør sig gældende i Syrien.

(6)

Rådet har vurderet, at en lukket kreds af fremtrædende erhvervsfolk, der driver virksomhed i Syrien på grund af den tætte kontrol, som det syriske regime udøver over økonomien, kun er i stand til at opretholde deres status ved at indgå i et tæt samarbejde med og få støtte af regimet og ved at udøve indflydelse inden for det. Rådet mener, at det bør træffe restriktive foranstaltninger og indføre indrejserestriktioner og indefrysning af alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af disse fremtrædende erhvervsfolk, der driver virksomhed i Syrien, og som Rådet har udpeget og opført på listen i bilag I, for at forhindre dem i at yde materiel eller økonomisk støtte til regimet og gennem deres indflydelse øge presset på selve regimet med henblik på at få ændret den undertrykkende politik.

(7)

Rådet har vurderet, at i betragtning af at magten i Syrien traditionelt set besiddes af de samme familier, er magten i det nuværende syriske regime koncentreret hos indflydelsesrige medlemmer af Assad- og Makhlouffamilierne. Rådet mener, at det bør træffe restriktive foranstaltninger med henblik på at indefryse alle pengemidler og økonomiske ressourcer, der tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af visse medlemmer af Assad- og Makhlouffamilierne, og indføre indrejserestriktioner for sådanne personer, som Rådet har udpeget og opført på listen i bilag I, både for gennem medlemmer af disse familier at påvirke regimet direkte til at ændre sin undertrykkende politik og for at undgå risikoen for, at familiemedlemmer omgår de restriktive foranstaltninger.

(8)

Ministrene i den syriske regering bør anses for at være solidarisk ansvarlige for det syriske regimes undertrykkende politik. Rådet har vurderet, at tidligere ministre fra den syriske regering for så vidt angår det nuværende syriske regime kan forventes fortsat at have indflydelse inden for dette regime. Rådet mener derfor, at det bør træffe restriktive foranstaltninger med henblik på at indefryse alle pengemidler og økonomiske ressourcer, der tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af både ministrene i den syriske regering og ministre, som gjorde tjeneste efter maj 2011, og indføre indrejserestriktioner for sådanne personer, som Rådet har udpeget og opført på listen i bilag I.

(9)

De syriske væbnede styrker er et centralt instrument, som regimet bruger til at gennemføre sine undertrykkende politikker og begå krænkelser af menneskerettighederne og overtræde den humanitære folkeret, og der er en alvorlig risiko for, at deres tjenestegørende officerer vil begå yderligere krænkelser. For så vidt angår de syriske væbnede styrker har Rådet endvidere vurderet, at tidligere højtstående officerer i de væbnede styrker kan forventes fortsat at have indflydelse inden for regimet. Rådet mener derfor, at det bør træffe restriktive foranstaltninger med henblik på at indefryse alle pengemidler og økonomiske ressourcer, der tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af både højtstående officerer i de syriske væbnede styrker og tidligere højtstående officerer i de syriske væbnede styrker, som gjorde tjeneste efter maj 2011, og indføre indrejserestriktioner for sådanne personer, som Rådet har udpeget og opført på listen i bilag I.

(10)

De syriske sikkerheds- og efterretningstjenester er et centralt instrument, som regimet bruger til at gennemføre sine undertrykkende politikker og begå krænkelser af menneskerettighederne og den humanitære folkeret, og der er en alvorlig risiko for, at deres tjenestegørende embedsmænd vil begå yderligere krænkelser. For så vidt angår de syriske sikkerheds- og efterretningstjenester har Rådet endvidere vurderet, at tidligere embedsmænd i disse tjenester kan forventes fortsat at have indflydelse inden for regimet. Rådet mener derfor, at det bør træffe restriktive foranstaltninger med henblik på at indefryse pengemidler og økonomiske ressourcer, der tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af både medlemmer af de syriske sikkerheds- og efterretningstjenester og tidligere medlemmer af disse tjenester, som gjorde tjeneste efter maj 2011, og indføre indrejserestriktioner for sådanne personer, som Rådet har udpeget og opført på listen i bilag I.

(11)

Rådet har vurderet, at militser med tilknytning til regimet støtter det syriske regime i dets undertrykkende politik, begår menneskerettighedskrænkelser og overtræder den humanitære folkeret efter ordre fra og på vegne af det syriske regime, og at der er en alvorlig risiko for, at deres medlemmer vil begå yderligere krænkelser. Rådet mener derfor, at det bør træffe restriktive foranstaltninger med henblik på at indefryse alle pengemidler og økonomiske ressourcer, der tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af medlemmer af militser med tilknytning til det syriske regime, og indføre indrejserestriktioner for sådanne personer, som Rådet har udpeget og opført på listen i bilag I.

(12)

Med henblik på at forebygge krænkelser af menneskerettighederne og overtrædelser af den humanitære folkeret som følge af anvendelse af kemiske våben i Syrien mener Rådet, at det bør træffe restriktive foranstaltninger over for personer, selskaber, enheder, agenturer, organer eller institutioner, der opererer i denne sektor, og som Rådet har udpeget og opført på listen i bilag I.

(13)

Sådanne foranstaltninger berører ikke de privilegier og immuniteter, der tilkommer medlemmer af diplomatiske og konsulære missioner, som er akkrediteret i en EU-medlemsstat, i overensstemmelse med folkeretten, herunder Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser fra 1961 og Wienerkonventionen om konsulære forbindelser fra 1963. Desuden berører de restriktive foranstaltninger ikke udførelsen af medlemsstaternes diplomatiske funktioner og konsulære bistand i Syrien.

(14)

Personer eller enheder, der falder ind under en af de kategorier, der er omhandlet i betragtning 6-12, bør ikke være underlagt restriktive foranstaltninger, hvis der foreligger tilstrækkelige oplysninger om, at de ikke er eller ikke længere er tilknyttet regimet eller udøver indflydelse på det eller ikke udgør en reel risiko for omgåelse.

(15)

Alle afgørelser om opførelse på listen bør træffes efter en konkret og individuel vurdering under hensyntagen til foranstaltningens proportionalitet.

(16)

Afgørelse 2013/255/FUSP (2), der erstattede afgørelse 2011/273/FUSP, bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse 2013/255/FUSP foretages følgende ændringer:

1)

Følgende betragtninger tilføjes:

»(3)

Rådet har gentagne gange med stor bekymring noteret sig det syriske regimes bestræbelser på at omgå Unionens restriktive foranstaltninger for fortsat at finansiere og støtte regimets politik med voldelig undertrykkelse af civilbefolkningen.

(4)

Rådet noterer sig, at det syriske regime fortsætter sin undertrykkende politik, og i betragtning af, at den alvorlige situation varer ved, finder Rådet det nødvendigt at opretholde de gældende restriktive foranstaltninger og sikre deres effektivitet ved at videreudvikle dem, idet det samtidig fastholder sin målrettede og differentierede tilgang og tager hensyn til den syriske befolknings humanitære forhold. Rådet mener, at visse kategorier af personer og enheder er særligt relevante for effektiviteten af disse restriktive foranstaltninger i lyset af den specifikke kontekst, der gør sig gældende i Syrien.

(5)

Rådet har vurderet, at en lukket kreds af fremtrædende erhvervsfolk, der driver virksomhed i Syrien, på grund af den tætte kontrol, som det syriske regime udøver over økonomien, kun er i stand til at opretholde denne status ved at indgå i et tæt samarbejde med og få støtte af regimet og ved at udøve indflydelse inden for det. Rådet mener, at det bør træffe restriktive foranstaltninger og indføre indrejserestriktioner og indefrysning af alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af disse fremtrædende erhvervsfolk, der driver virksomhed i Syrien, og som Rådet har udpeget og opført på listen i bilag I, for at forhindre dem i at yde materiel eller økonomisk støtte til regimet og gennem deres indflydelse øge presset på selve regimet med henblik på at få ændret den undertrykkende politik.

(6)

Rådet har vurderet, at i betragtning af, at magten i Syrien traditionelt set besiddes af de samme familier, er magten i det nuværende syriske regime koncentreret hos indflydelsesrige medlemmer af Assad- og Makhlouffamilierne. Rådet mener, at det bør træffe restriktive foranstaltninger med henblik på at indefryse alle pengemidler og økonomiske ressourcer, der tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af visse medlemmer af Assad- og Makhlouffamilierne, og indføre indrejserestriktioner for sådanne personer, som Rådet har udpeget og opført på listen i bilag I, både for gennem medlemmer af disse familier at påvirke regimet direkte til at ændre sin undertrykkende politik og for at undgå risikoen for, at familiemedlemmer omgår de restriktive foranstaltninger.

(7)

Ministrene i den syriske regering bør anses for at være solidarisk ansvarlige for det syriske regimes undertrykkende politik. Rådet har vurderet, at tidligere ministre fra den syriske regering for så vidt angår det nuværende syriske regime kan forventes fortsat at have indflydelse inden for dette regime. Rådet mener derfor, at det bør træffe restriktive foranstaltninger med henblik på at indefryse alle pengemidler og økonomiske ressourcer, der tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af både ministrene i den syriske regering og ministre, som gjorde tjeneste efter maj 2011, og indføre indrejserestriktioner for sådanne personer, som Rådet har udpeget og opført på listen i bilag I.

(8)

De syriske væbnede styrker er et centralt instrument, som regimet bruger til at gennemføre sine undertrykkende politikker og begå krænkelser af menneskerettighederne og den humanitære folkeret, og der er en alvorlig risiko for, at deres tjenestegørende officerer vil begå yderligere krænkelser. For så vidt angår de syriske væbnede styrker har Rådet endvidere vurderet, at tidligere højtstående officerer i de væbnede styrker kan forventes fortsat at have indflydelse inden for regimet. Rådet mener derfor, at det bør træffe restriktive foranstaltninger med henblik på at indefryse alle pengemidler og økonomiske ressourcer, der tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af både højtstående officerer i de syriske væbnede styrker og tidligere højtstående officerer i de syriske væbnede styrker, som gjorde tjeneste efter maj 2011, og indføre indrejserestriktioner for sådanne personer, som Rådet har udpeget og opført på listen i bilag I.

(9)

De syriske sikkerheds- og efterretningstjenester er et centralt instrument, som regimet bruger til at gennemføre sine undertrykkende politikker og begå krænkelser af menneskerettighederne og overtræde den humanitære folkeret, og der er en alvorlig risiko for, at deres tjenestegørende embedsmænd vil begå yderligere krænkelser. For så vidt angår de syriske sikkerheds- og efterretningstjenester har Rådet endvidere vurderet, at tidligere embedsmænd i disse tjenester kan forventes fortsat at have indflydelse inden for regimet. Rådet mener derfor, at det bør træffe restriktive foranstaltninger med henblik på at indefryse pengemidler og økonomiske ressourcer, der tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af både medlemmer af de syriske sikkerheds- og efterretningstjenester og tidligere medlemmer af disse tjenester, som gjorde tjeneste efter maj 2011, og indføre indrejserestriktioner for sådanne personer, som Rådet har udpeget og opført på listen i bilag I.

(10)

Rådet har vurderet, at militser med tilknytning til regimet støtter det syriske regime i dets undertrykkende politik, begår menneskerettighedskrænkelser og overtræder den humanitære folkeret efter ordre fra og på vegne af det syriske regime, og at der er en alvorlig risiko for, at deres medlemmer vil begå yderligere krænkelser. Rådet mener derfor, at det bør træffe restriktive foranstaltninger med henblik på at indefryse alle pengemidler og økonomiske ressourcer, der tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af medlemmer af militser med tilknytning til det syriske regime, og indføre indrejserestriktioner for sådanne personer, som Rådet har udpeget og opført på listen i bilag I.

(11)

Med henblik på at forebygge krænkelser af menneskerettighederne og overtrædelser af den humanitære folkeret som følge af anvendelse af kemiske våben i Syrien mener Rådet, at det bør træffe restriktive foranstaltninger over for personer, selskaber, enheder, agenturer, organer eller institutioner, der opererer i denne sektor, og som Rådet har udpeget og opført på listen i bilag I.

(12)

Sådanne foranstaltninger berører ikke de privilegier og immuniteter, der tilkommer medlemmer af diplomatiske og konsulære missioner, som er akkrediteret i en EU-medlemsstat, i overensstemmelse med folkeretten, herunder Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser fra 1961 og Wienerkonventionen om konsulære forbindelser fra 1963. Desuden berører de restriktive foranstaltninger ikke udførelsen af medlemsstaternes diplomatiske funktioner og konsulære bistand i Syrien.

(13)

Personer eller enheder, der falder ind under en af de kategorier, der er omhandlet i betragtning 5-11, bør ikke være underlagt restriktive foranstaltninger, hvis der foreligger tilstrækkelige oplysninger om, at de ikke er eller ikke længere er tilknyttet regimet eller udøver indflydelse på det eller ikke udgør en reel risiko for omgåelse.

(14)

Alle afgørelser om opførelse på listen bør træffes efter en konkret og individuel vurdering under hensyntagen til foranstaltningens proportionalitet.«

2)

Betragtning 3 omnummereres til betragtning 15.

3)

Artikel 27 affattes således:

»Artikel 27

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at hindre indrejse i eller transit gennem deres område for de personer, der er ansvarlige for den voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen i Syrien, for personer, der drager fordel af eller støtter regimet, og for personer med tilknytning til dem, jf. listen i bilag I.

2.   I overensstemmelse med Rådets vurderinger og afgørelser med henblik på situationen i Syrien som omhandlet i betragtning 5-11, træffer medlemsstaterne også de nødvendige foranstaltninger for at hindre indrejse i eller transit gennem deres område for:

a)

fremtrædende erhvervsfolk, der driver virksomhed i Syrien

b)

medlemmer af Assad- eller Makhlouffamilierne

c)

ministre i den syriske regering efter maj 2011

d)

medlemmer af det syriske militær med rang af oberst eller en tilsvarende eller højere rang, som gjorde tjeneste efter maj 2011

e)

medlemmer af de syriske sikkerheds- og efterretningstjenester, som gjorde tjeneste efter maj 2011

f)

medlemmer af militser med tilknytning til regimet eller

g)

personer, der opererer inden for området spredning af kemiske våben,

og personer med tilknytning til dem, jf. listen i bilag I.

3.   Personer i en af de kategorier, der er omhandlet i stk. 2, medtages eller opretholdes ikke på listen over personer og enheder i bilag I, hvis der foreligger tilstrækkelige oplysninger om, at de ikke er eller ikke længere er tilknyttet regimet eller udøver indflydelse på det eller ikke udgør en reel risiko for omgåelse.

4.   Alle afgørelser om opførelse på listen træffes efter en konkret og individuel vurdering under hensyntagen til foranstaltningens proportionalitet.

5.   Intet i stk. 1 og 2 forpligter en medlemsstat til at nægte sine egne statsborgere indrejse på medlemsstatens eget område.

6.   Stk. 1 og 2 gælder med forbehold af tilfælde, hvor en medlemsstat er bundet af en folkeretlig forpligtelse, dvs.:

a)

som værtsland for en international mellemstatslig organisation

b)

som værtsland for en international konference, som er indkaldt af FN eller afholdes i FN's regi

c)

i henhold til en multilateral aftale, der tillægger den privilegier og immuniteter, eller

d)

i henhold til Lateranforliget fra 1929 mellem Pavestolen (Vatikanstaten) og Italien.

7.   Stk. 6 anses ligeledes for at gælde i tilfælde, hvor en medlemsstat er værtsland for Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE).

8.   Rådet underrettes behørigt, hver gang en medlemsstat indrømmer en fritagelse i henhold til stk. 6 eller 7.

9.   Medlemsstaterne kan indrømme fritagelser fra foranstaltningerne i stk. 1 og 2, hvis rejsen er berettiget af hastende humanitære hensyn eller af hensyn til muligheden for at kunne deltage i mellemstatslige møder, herunder møder i EU-regi, eller møder, hvor en medlemsstat, der varetager formandskabet for OSCE, er vært, og hvor der føres en politisk dialog, som direkte fremmer demokratiet, menneskerettighederne og retssikkerheden i Syrien.

10.   En medlemsstat, der ønsker at indrømme fritagelser, jf. stk. 9, giver Rådet skriftligt meddelelse herom. Fritagelsen anses for at være indrømmet, medmindre et eller flere rådsmedlemmer skriftligt gør indsigelse inden for to arbejdsdage efter at have modtaget meddelelsen om den foreslåede fritagelse. Hvis et eller flere af rådsmedlemmerne gør indsigelse, kan Rådet med kvalificeret flertal beslutte at indrømme den foreslåede fritagelse.

11.   I tilfælde hvor en medlemsstat i medfør af stk. 6-10 tillader indrejse i eller transit gennem sit område for de personer, der er opført på listen i bilag I, gælder tilladelsen udelukkende det formål, til hvilket den er udstedt, og de berørte personer.«

4)

Artikel 28 affattes således:

»Artikel 28

1.   Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af de personer, der er ansvarlige for den voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen i Syrien, personer, der drager fordel af eller støtter regimet, og personer og enheder med tilknytning til dem, der er opført på listen i bilag I og II, indefryses.

2.   I overensstemmelse med Rådets vurderinger og afgørelser med henblik på situationen i Syrien som omhandlet i betragtning 5-11, indefryses alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af:

a)

fremtrædende erhvervsfolk, der driver virksomhed i Syrien

b)

medlemmer af Assad- eller Makhlouffamilierne

c)

ministre i den syriske regering efter maj 2011

d)

medlemmer af de syriske militær med rang af oberst eller en tilsvarende eller højere rang, som gjorde tjeneste efter maj 2011

e)

medlemmer af de syriske sikkerheds- og efterretningstjenester, som gjorde tjeneste efter maj 2011

f)

medlemmer af militser med tilknytning til regimet eller

g)

personer, der opererer inden for området spredning af kemiske våben,

og personer med tilknytning til dem, jf. listen i bilag I.

3.   Personer, enheder eller organer i en af de kategorier, der er omhandlet i stk. 2, medtages eller opretholdes ikke på listen over personer og enheder i bilag I, hvis der foreligger tilstrækkelige oplysninger om, at de ikke er eller ikke længere er tilknyttet regimet eller udøver indflydelse på det eller ikke udgør en reel risiko for omgåelse.

4.   Alle afgørelser om opførelse på listen træffes efter en konkret og individuel vurdering under hensyntagen til foranstaltningens proportionalitet.

5.   Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må hverken direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for de fysiske eller juridiske personer eller enheder, der er opført på listen i bilag I og II.

6.   En medlemsstats kompetente myndighed kan på sådanne vilkår, som den skønner hensigtsmæssige, give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller til, at visse pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed efter at have konstateret, at de pågældende pengemidler eller økonomiske ressourcer:

a)

er nødvendige til at dække basale behov hos de personer, der er opført på listen i bilag I og II, og de familiemedlemmer, som disse har forsørgerpligt over for, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på hypotekslån, medicin og lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b)

alene er bestemt til betaling af rimelige honorarer og godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand

c)

alene er bestemt til betaling af afgifter eller gebyrer til rutinemæssig opbevaring eller forvaltning af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller

d)

er nødvendige til afholdelse af ekstraordinære udgifter, såfremt den kompetente myndighed har meddelt de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater og Kommissionen, hvorfor den skønner, at der bør gives særlig tilladelse, mindst to uger før meddelelsen af tilladelsen

e)

er nødvendige til humanitære formål, f.eks. at levere eller lette levering af bistand, herunder beholdninger af lægemidler og medicinsk udstyr, fødevarer, humanitære hjælpearbejdere og relateret bistand, og forudsat, for så vidt angår frigivelse af indefrosne midler eller økonomiske ressourcer, at midlerne eller de økonomiske ressourcer frigives til FN med henblik på at levere eller lette levering af bistand i Syrien i overensstemmelse med beredskabsplanen for humanitær bistand til Syrien (SHARP)

f)

skal betales til eller fra en konto, der indehaves af en diplomatisk eller konsulær repræsentation eller en international organisation, der nyder immunitet i overensstemmelse med folkeretten, for så vidt som de pågældende betalinger skal anvendes til den diplomatiske eller konsulære repræsentations eller den internationale organisations officielle formål

g)

er nødvendige for evakueringer fra Syrien

h)

er bestemt til betalinger fra den syriske centralbank eller statsejede enheder, som opført på listen i bilag I og II, på vegne af Den Syriske Arabiske Republik til OPCW til aktiviteter vedrørende OPCW's tilsynsbesøg og destruktion af syriske kemiske våben og navnlig til OPCW's særlige trustfund i Syrien til aktiviteter vedrørende den fuldstændige destruktion af syriske kemiske våben uden for Den Syriske Arabiske Republiks område.

Medlemsstaten underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af dette stykke.

7.   Uanset stk. 1 og 2 kan en medlemsstats kompetente myndigheder give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er omfattet af en voldgiftsmæssig afgørelse, der er truffet inden den dato, hvor den i stk. 1 eller 2 omhandlede person eller enhed blev optaget i bilag I eller II, eller af en retslig eller administrativ afgørelse, der er truffet i Unionen, eller en retslig afgørelse, der kan fuldbyrdes i den pågældende medlemsstat, forud for eller efter den dato

b)

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal udelukkende anvendes til at opfylde fordringer, der er sikret ved en sådan afgørelse eller er anerkendt som gyldige ved en sådan afgørelse, inden for de grænser, som er fastsat ved gældende lovgivning og administrative bestemmelser om sådanne fordringshaveres rettigheder

c)

afgørelsen er ikke til fordel for en person eller enhed, der er opført i bilag I og II, og

d)

anerkendelse af afgørelsen må ikke ske i strid med almindelige retsprincipper i den pågældende medlemsstat.

Medlemsstaten underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af dette stykke.

8.   Stk. 1 og 2 er ikke til hinder for, at en udpeget person eller enhed foretager en betaling i henhold til en kontrakt, der er indgået, før denne person eller enhed blev opført på listen, såfremt den relevante medlemsstat har fastslået, at betalingen ikke, hverken direkte eller indirekte, modtages af en person eller enhed, der er omhandlet i stk. 1 og 2.

9.   Stk. 1 og 2 er ikke til hinder for, at en udpeget enhed, som er opført på listen i bilag II, i en periode på to måneder efter datoen for dens udpegelse foretager en betaling fra indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, som denne enhed har modtaget efter datoen for dens udpegelse, når den pågældende betaling er forfalden i henhold til en kontrakt i forbindelse med finansieringen af handel, forudsat at den relevante medlemsstat har konstateret, at betalingen ikke, hverken direkte eller indirekte, modtages af en person eller enhed, der er omhandlet i stk. 1 og 2.

10.   Stk. 5 gælder ikke beløb, der tilføres indefrosne konti i form af:

a)

renter eller anden form for afkast fra disse konti eller

b)

forfaldne betalinger i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som er indgået eller opstået forud for den dato, hvor disse konti blev omfattet af denne afgørelse,

forudsat at sådanne renter, andre afkast og betalinger fortsat er omfattet af stk. 1 og 2.

11.   Stk. 1, 2 og 5 finder ikke anvendelse på en overførsel foretaget af eller via Syriens centralbank af pengemidler eller økonomiske ressourcer, som er modtaget eller indefrosset efter datoen for dens udpegelse, eller på en overførsel af pengemidler eller økonomiske ressourcer til eller via Syriens centralbank efter datoen for dens udpegelse, når den pågældende overførsel har forbindelse til en betaling foretaget af en ikkeudpeget finansiel institution, der er forfalden i henhold til en specifik handelskontrakt, forudsat at den relevante medlemsstat har konstateret i det konkrete tilfælde, at betalingen ikke, hverken direkte eller indirekte, modtages af en person eller enhed, der er omhandlet i stk. 1 og 2.

12.   Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på en overførsel foretaget af eller via Syriens centralbank af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, når formålet med den pågældende overførsel er at yde likviditet til finansielle institutioner under medlemsstaternes jurisdiktion til finansiering af handel, forudsat at overførslen er blevet godkendt af den relevante medlemsstat.

13.   Stk. 1, 2 og 5 finder ikke anvendelse på en overførsel foretaget af eller via en finansiel enhed, der er opført på listen i bilag I eller II, af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, når overførslen vedrører en betaling fra en person eller enhed, der ikke er opført på listen i bilag I eller II, i forbindelse med finansiel støtte til syriske statsborgere, der følger en uddannelse eller deltager i akademisk forskning i Unionen, forudsat at den relevante medlemsstat i det konkrete tilfælde har konstateret, at betalingen ikke, hverken direkte eller indirekte, modtages af en person eller enhed, der er omhandlet i stk. 1 og 2.

14.   Stk. 1, 2 og 5 finder ikke anvendelse på handlinger eller transaktioner, der udføres med Syrian Arab Airlines alene med det formål at evakuere unionsborgere og deres familiemedlemmer fra Syrien.

15.   Stk. 1, 2 og 5 finder ikke anvendelse på en overførsel foretaget af eller via Commercial Bank of Syria af pengemidler eller økonomiske ressourcer, som er modtaget fra et sted uden for Unionen og indefrosset efter datoen for dens udpegelse, eller på en overførsel af pengemidler eller økonomiske ressourcer til eller via Commercial Bank of Syria, som er modtaget fra et sted uden for Unionen, når den pågældende overførsel vedrører en betaling foretaget af en finansiel institution, der ikke er udpeget, og som foretages i forbindelse med en specifik handelskontrakt vedrørende levering af lægemidler og medicinsk udstyr, fødevarer, indlogering, sanitet eller hygiejne til civil brug, forudsat at den relevante medlemsstat i det konkrete tilfælde har konstateret, at betalingen ikke, hverken direkte eller indirekte, modtages af en person eller enhed, der er omhandlet i stk. 1 og 2.«

5)

Artikel 30, stk. 2, affattes således:

»2.   Rådet meddeler sin afgørelse om opførelse på listen, herunder begrundelsen herfor, til den pågældende person eller enhed eller det pågældende organ, enten direkte, hvis adressen er kendt, eller ved offentliggørelse af en bekendtgørelse, der giver den pågældende person eller enhed eller det pågældende organ mulighed for at fremsætte bemærkninger. Navnlig kan personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag I på grundlag af, at de falder ind under en af de kategorier af personer, enheder eller organer, der er fastsat i artikel 27, stk. 2, og artikel 28, stk. 2, fremlægge beviser og bemærkninger om, hvorfor de finder, at deres opførelse på listen ikke er berettiget uanset, at de falder ind under en sådan kategori.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 12. oktober 2015.

På Rådets vegne

F. MOGHERINI

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2011/273/FUSP af 9. maj 2011 om restriktive foranstaltninger over for Syrien (EUT L 121 af 10.5.2011, s. 11).

(2)  Rådets afgørelse 2013/255/FUSP af 31. maj 2013 om restriktive foranstaltninger over for Syrien (EUT L 147 af 1.6.2013, s. 14).