2.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 257/42


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2015/1764

af 1. oktober 2015

om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 31. juli 2014 afgørelse 2014/512/FUSP (1) om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine.

(2)

Rådet mener, at disse restriktive foranstaltninger ikke bør berøre den europæiske rumindustri.

(3)

Derfor bør visse operationer vedrørende de specifikke pyrotekniske stoffer, der er anført på Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr (2), der er nødvendige til brug for løfteraketter, der styres af medlemsstaters operatører af opsendelsestjenester eller af operatører af opsendelsestjenester etableret i en medlemsstat, eller til brug for opsendelser i Unionens, dens medlemsstaters eller Den Europæiske Rumorganisations rumprogrammer eller til brændstofpåfyldning af satellitter foretaget af satellitproducenter etableret i en medlemsstat tillades —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse 2014/512/FUSP foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2 tilføjes følgende stykker:

»5.   Forbuddene i stk. 1 og 3 gælder ikke for:

a)

salget, leveringen, overførslen eller eksporten og for importen, købet eller transporten af hydrazin (CAS 302-01-2) i koncentrationer på 70 % eller mere

b)

importen, købet eller transporten af asymmetrisk dimethylhydrazin (CAS 57-14-7)

c)

salget, leveringen, overførslen eller eksporten og for importen, købet eller transporten af monomethylhydrazin (CAS 60-34-4)

til brug for løfteraketter, der styres af europæiske operatører af opsendelsestjenester, eller til brug for opsendelser i Den Europæiske Rumorganisations rumprogrammer eller til brændstofpåfyldning af satellitter foretaget af europæiske satellitproducenter.

Mængden af enhver eksport af hydrazin beregnes i overensstemmelse med den opsendelse eller de opsendelser eller de satellitter, som den er fremstillet til, og må ikke overstige en samlet mængde på 800 kg for hver enkelt opsendelse eller satellit. Mængden af enhver eksport af monomethylhydrazin beregnes i overensstemmelse med den opsendelse eller de opsendelser eller de satellitter, som den er fremstillet til

6.   Forbuddene i stk. 2 finder ikke anvendelse på ydelse af teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester og på levering af finansieringsmidler eller finansiel bistand, der har forbindelse til de i stk. 5, litra a), b) og c), omhandlede operationer.

7.   De i stk. 5, litra a), b) og c), og i stk. 6 omhandlede operationer kræver forhåndstilladelse fra medlemsstaternes kompetente myndigheder. Medlemsstaterne underretter behørigt Rådet, hver gang de giver en tilladelse. Oplysningerne skal omfatte detaljerede oplysninger om de overførte mængder og om slutbrugen.«

2)

I artikel 9, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»Artikel 2, stk. 6, anvendes fra den 9. oktober 2015.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på datoen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 1. oktober 2015.

På Rådets vegne

E. SCHNEIDER

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2014/512/FUSP af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (EUT L 229 af 31.7.2014, s. 13).

(2)  EUT C 129 af 21.4.2015, s. 1.