4.8.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 207/15


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2015/1340

af 13. juli 2015

om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Island på den anden side om Islands deltagelse i den fælles opfyldelse af Den Europæiske Unions, dens medlemsstaters og Islands forpligtelser i den anden forpligtelsesperiode i Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 192, stk. 1, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til Europa-Parlamentets godkendelse (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (»Kyotoprotokollen«) trådte i kraft den 16. februar 2005 og indeholder juridisk bindende forpligtelser til emissionsreduktioner i sin første forpligtelsesperiode fra 2008 til 2012 for de parter, der er opført i dens bilag B. Unionen godkendte Kyotoprotokollen ved Rådets beslutning 2002/358/EF (2). Unionen og medlemsstaterne ratificerede Kyotoprotokollen og aftalte at opfylde deres forpligtelser i den første forpligtelsesperiode i fællesskab. Island ratificerede protokollen den 23. maj 2002.

(2)

Rådet hilste på sin samling den 15. december 2009 Islands anmodning om at opfylde sine forpligtelser i anden forpligtelsesperiode i fællesskab med Unionen og dens medlemsstater velkommen og opfordrede Kommissionen til at forelægge en henstilling om indledning af de nødvendige forhandlinger om en aftale med Island, som er i overensstemmelse med principperne og kriterierne i Unionens klima- og energipakke.

(3)

På klimakonferencen i Doha i december 2012 blev alle parter i Kyotoprotokollen enige om Dohaændringen, hvorved der indføres en anden forpligtelsesperiode under Kyotoprotokollen fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2020. Dohaændringen ændrer bilag B til Kyotoprotokollen, fastsætter yderligere juridisk bindende modvirkningsforpligtelser for de parter, der er opført i nævnte bilag, for den anden forpligtelsesperiode, ændrer og fastsætter nærmere bestemmelser om gennemførelsen af parternes modvirkningsforpligtelser i løbet af anden forpligtelsesperiode.

(4)

Målene for Unionen, dens medlemsstater og Island er opført i Dohaændringen i en fodnote, hvoraf det fremgår, at disse mål bygger på den opfattelse, at de vil blive opfyldt i fællesskab i overensstemmelse med artikel 4 i Kyotoprotokollen. Unionen, dens medlemsstater og Island udsendte også en fælles erklæring i forbindelse med vedtagelsen af Dohaændringen den 8. december 2012, hvoraf det fremgår, at de har til hensigt at opfylde deres forpligtelser for den anden forpligtelsesperiode i fællesskab. Erklæringen blev aftalt på et ad hoc-møde mellem EU-ministre i Doha og godkendt af Rådet den 17. december 2012.

(5)

I denne erklæring anførte Unionen, dens medlemsstater og Island i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, i Kyotoprotokollen, som tillader parterne at opfylde deres forpligtelser i henhold til artikel 3 i Kyotoprotokollen i fællesskab, at artikel 3, stk. 7b, i Kyotoprotokollen vil blive anvendt på den fælles tildelte mængde i henhold til aftalen om fælles opfyldelse fra Unionens, dens medlemsstaters, Kroatiens og Islands side, og at den ikke vil blive anvendt på medlemsstaterne, Kroatien eller Island enkeltvis.

(6)

Ifølge Kyotoprotokollens artikel 4, stk. 1, skal parter, som er blevet enige om at opfylde deres forpligtelser efter artikel 3 i Kyotoprotokollen i fællesskab, i aftalen herom fastsætte det respektive emissionsniveau, der tildeles hver part. Ifølge Kyotoprotokollens artikel 4, stk. 2, skal parterne i en aftale om fælles opfyldelse meddele Kyotoprotokollens sekretariat vilkårene i aftalen på dagen for deponeringen af deres ratifikations- eller godkendelsesinstrumenter.

(7)

Vilkårene i aftalen om i fællesskab at opfylde Unionens, dens medlemsstaters og Islands forpligtelser i medfør af artikel 3 i Kyotoprotokollen er fastlagt i bilaget til Rådets afgørelse (EU) 2015/1339 (3). Disse vilkår er også fastlagt i bilag 2 til aftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Island på den anden side om Islands deltagelse i den fælles opfyldelse af Den Europæiske Unions, dens medlemsstaters og Islands forpligtelser i den anden forpligtelsesperiode i Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (i det følgende benævnt »aftalen«).

(8)

For at sikre at Islands forpligtelser inden for rammerne af den fælles opfyldelse er fastlagt og anvendes på en ikkediskriminerende måde, således at Island og medlemsstaterne behandles ens, er emissionsniveauet for Island blevet fastsat på en sådan måde, at det er i overensstemmelse med både den kvantitative emissionsreduktionsforpligtelse, der er anført i tredje kolonne i bilag B til Kyotoprotokollen (som ændret ved Dohaændringen), og med EU-lovgivningen, herunder klima- og energipakken fra 2009, og de principper og kriterier, som målene i den pågældende lovgivning er baseret på.

(9)

Aftalen blev undertegnet den 1. april 2015 i overensstemmelse med Rådets afgørelse (EU) 2015/146 (4).

(10)

I bestræbelserne for at sikre en hurtig ikrafttræden af Dohaændringen før De Forenede Nationers klimakonference i Paris i slutningen af 2015, hvor der skal vedtages et nyt juridisk bindende instrument for perioden efter 2020, og for at understrege Unionens, dens medlemsstater og Islands vilje til rettidigt at sikre retskraften af den anden forpligtelsesperiode bør Unionen, dens medlemsstater og Island bestræbe sig på at ratificere både Dohaændringen og aftalen senest i tredje kvartal 2015.

(11)

Aftalen bør godkendes på Unionens vegne —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Island på den anden side om Islands deltagelse i den fælles opfyldelse af Den Europæiske Unions, dens medlemsstaters og Islands forpligtelser i den anden forpligtelsesperiode i Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (i det følgende benævnt »aftalen«) godkendes herved på Unionens vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet udpeger den eller de personer, som er beføjet til på Unionens vegne at deponere det ratifikationsinstrument, der er omhandlet i artikel 10 i aftalen, hos generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union med henblik på at udtrykke Unionens samtykke til at blive bundet af denne aftale.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juli 2015.

På Rådets vegne

F. ETGEN

Formand


(1)  Godkendelse af 10.6.2015 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Rådets beslutning 2002/358/EF af 25. april 2002 om godkendelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af Kyoto-protokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer og om den fælles opfyldelse af forpligtelserne i forbindelse hermed (EFT L 130 af 15.5.2002, s. 1).

(3)  Rådets afgørelse (EU) 2015/1339 af 13. juli 2015 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Dohaændringen til Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer og om den fælles opfyldelse af forpligtelserne i forbindelse hermed (se side 1 i denne EUT).

(4)  Rådets afgørelse (EU) 2015/146 af 26. januar 2015 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Island på den anden side om Islands deltagelse i den fælles opfyldelse af Den Europæiske Unions, dens medlemsstaters og Islands forpligtelser i den anden forpligtelsesperiode i Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (EUT L 26 af 31.1.2015, s. 1).