31.7.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 203/25


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1319

af 29. juli 2015

om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H7N7 i Tyskland

(meddelt under nummer C(2015) 5501)

(Kun den tyske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aviær influenza er en infektiøs virussygdom hos fugle, herunder fjerkræ. Infektioner med aviær influenza-vira hos tamfjerkræ forårsager to hovedformer af sygdommen, som har forskellig virulens. Den lavpatogene form giver generelt kun milde symptomer, mens den højpatogene form forårsager meget stor dødelighed hos de fleste fjerkræarter. Sygdommen kan have alvorlige konsekvenser for fjerkræopdrættets rentabilitet.

(2)

Man finder hovedsagelig aviær influenza hos fugle, men infektionen kan under visse omstændigheder også forekomme hos mennesker, skønt der generelt er tale om en meget lille risiko.

(3)

Ved udbrud af aviær influenza er der risiko for, at sygdomsagensen spreder sig til andre bedrifter, hvor der holdes fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Sygdomsagensen kan således sprede sig fra en medlemsstat til andre medlemsstater eller til tredjelande via handel med levende fugle eller produkter fremstillet heraf.

(4)

Rådets direktiv 2005/94/EF (3) indeholder bestemmelser om visse forebyggende foranstaltninger vedrørende overvågning og tidlig påvisning af aviær influenza samt minimumsbekæmpelsesforanstaltninger, som skal gennemføres i tilfælde af et udbrud af aviær influenza hos fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. I henhold til direktivet skal der oprettes beskyttelses- og overvågningszoner i tilfælde af et udbrud af højpatogen aviær influenza.

(5)

Tyskland har underrettet Kommissionen om et udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H7N7 på en bedrift i landet, hvor der holdes fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, og straks truffet de foranstaltninger, der er påkrævet i henhold til direktiv 2005/94/EF, herunder oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner.

(6)

Kommissionen har gennemgået de pågældende foranstaltninger sammen med Tyskland og finder det godtgjort, at grænserne for de beskyttelses- og overvågningszoner, landets kompetente myndighed har oprettet, ligger tilstrækkelig langt fra den bedrift, hvor det bekræftede udbrud er konstateret.

(7)

For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen inden for EU og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, er det nødvendigt hurtigt at afgrænse de oprettede beskyttelses- og overvågningszoner i Tyskland på EU-plan i samarbejde med denne medlemsstat.

(8)

De beskyttelses- og overvågningszoner i Tyskland, hvor de i direktiv 2005/94/EF fastsatte dyresundhedsmæssige bekæmpelsesforanstaltninger anvendes, bør derfor afgrænses i bilaget til denne afgørelse, ligesom regionaliseringens varighed bør fastsættes.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Tyskland påser, at de beskyttelses- og overvågningszoner, der er oprettet i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 2005/94/EF, som minimum omfatter de områder, der er angivet som beskyttelses- og overvågningszoner i del A og del B i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse anvendes indtil den 31. december 2015.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Forbundsrepublikken Tyskland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juli 2015.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(3)  Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza og om ophævelse af direktiv 92/40/EØF (EUT L 10 af 14.1.2006, s. 16).


BILAG

Del A

Beskyttelseszone, jf. artikel 1:

ISO-landekode

Medlemsstat

Kode

(hvis denne foreligger)

Navn

Anvendelsen ophører (dato) (artikel 29 i direktiv 2005/94/EF)

DE

Tyskland

Postnummer/ ADNS-kode

Område

 

 

 

EMSLAND 03454

I Niedersachsen i Landkreis Emsland følgende dele:

Herzlake; begyndende ved Wettruper Damm, Birkenweg, Pappelweg, Moorstraße, Am Esch, K 241, Hauptstraße, L 55, Schullenpool, Burgstraße, K 208, Unterm Bookhof, Kampweg, Andruper Weg, An der Drake, Beel, Südradde (Hase) indtil på højde med Essenbeel, derefter i en L-formet linje til B213-vejen, Zum Klingenberg, K 256, Alter Kirchweg, Im Dorfe (K 256), Oling op til floden Große Hase, landkreis-grænse langs Große Hase indtil Hahnenmoorkanal, Hahenmoorkanal indtil L 128, Siedlerstraße, Friesenstraße indtil landkreis-grænse, landkreis-grænse indtil Wettruper Damm.

19.8.2015

Del B

Overvågningszone, jf. artikel 1:

ISO-landekode

Medlemsstat

Kode

(hvis denne foreligger)

Navn

Anvendelsen ophører (dato) (artikel 29 i direktiv 2005/94/EF)

DE

Tyskland

Postnummer/ ADNS-kode

Område

 

 

 

EMSLAND 03454

I Niedersachsen:

 

Landkreis Cloppenburg:

På den nordlige side af landkreis-grænsen langs Vinner Weg og Birkenweg til Löningen, derefter videre langs Dr. Lübbers-Weg, Langenstraße, Hasestraße, Röpker Weg, Röpker Straße og Zur Moorburg indtil landkreis-grænsen, derfra langs denne grænse til udgangspunktet ved Vinner Weg.

 

Landkreis Emsland:

Wettrup, begyndende ved Bahnhofstraße (imod sydøst), Im Felde, Bergerstraße, Haselünner Straße, K 317, Alte Haselünner Straße, Moorhook, Steppenberger Straße, Penninghuser Straße, Walldamm, K 233, Hestruper Mühlenbach, Lotter Beeke, »Feldweg« indtil Droper Straße, Lotter Beeke indtil floden Hase river, Hammer-Tannen-Straße, Industriestraße, Hammerstraße, Schwarzenbergweg, Meppener Straße, Im Fehn, Diekstraße, Sandstraße, Am Schullenriedengraben, Meppener Straße, B 402, Stadtmark, K 207, Am Sportplatz, Alter Kirchweg, K 207, Alte Schulstraße, Am Jugendheim, Zum Herthum, »Feldweg« til Middelradde, »Feldweg« til Buchenweg, Buchenweg, Berßener Straße, Mittelradde, Hüvener Straße, »Feldweg« til Oststraße, Oststraße, Ahmsener Straße, Lahner Straße, Alte Dorfstraße, Am Neuland, Zur Waldbühne, »Feldweg« til Vinner Straße, Vinner Straße, Up'n Sande, Riehen, Im Dorf, Am Sportplatz, Im England, Löninger Straße, landkreis-grænsen indtil Bahnhofstraße.

 

Landkreis Osnabrück:

 

I kommunen Bippen:

Fra den sydvestlige landkreis-grænse langs L 60 Lingener Straße i retning mod Ohrtermersch, til højre ad Zum Scherpenberg, til venstre ad Alte Schulstraße, til venste ad Fangstraße, til venstre ad Bramhof, over Bippener Straße L 73, Bergstraße, til højre ad Kreuzweg, til venstre ad Lindlage, tværs over til kommunen Berge.

 

I kommunen Berge:

Fra Lindlage til Upberg, Tiefer Weg, Rübbelhauk, til højre ad Kampstraße, til venstre ad Kirchweg, til højre ad Asterfeldstraße, til venstre ad Am Eiskenberg, til højre ad Fienenmoorweg, Zum weißen Pfahl, Antener Straße, tværs over til kommunen Menslage.

 

I kommunen Menslage:

Fra Antener Straße, til venstre ad Reuterweg, Hahler Beeke, mod strømmen langs Kleine Hase, til venstre ad Thündamm indtil landkreis-grænsen, derfra langs denne grænse til udgangspunktet.

28.8.2015

 

 

EMSLAND 03454

I Niedersachsen i Landkreis Emsland følgende dele:

Herzlake; begyndende ved Wettruper Damm, Birkenweg, Pappelweg, Moorstraße, Am Esch, K 241, Hauptstraße, L 55, Schullenpool, Burgstraße, K 208, Unterm Bookhof, Kampweg, Andruper Weg, An der Drake, Beel, Südradde (Hase) indtil på højde med Essenbeel, derefter i en L-formet linje til B213-vejen, Zum Klingenberg, K 256, Alter Kirchweg, Im Dorfe (K 256), Oling op til floden Große Hase, landkreis-grænse langs Große Hase indtil Hahnenmoorkanal, Hahenmoorkanal indtil L 128, Siedlerstraße, Friesenstraße indtil landkreis-grænse, landkreis-grænse indtil Wettruper Damm.

20.8-28.8.2015