14.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 380/2


RÅDETS AFGØRELSE

af 10. november 2015

om udnævnelse af et medlem af og en suppleant til bestyrelsen for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for Ungarn

(2015/C 380/02)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 af 18. juli 1994 om oprettelse af et europæisk arbejdsmiljøagentur (1), særlig artikel 8,

under henvisning til de kandidatlister, som medlemsstaternes regeringer og arbejdstagernes og arbejdsgivernes organisationer har forelagt Rådet,

under henvisning til listerne over medlemmer af og suppleanter til Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved afgørelse af 2. december 2013 (2) og af 12. juni 2014 (3) udnævnte Rådet medlemmerne af og suppleanterne til bestyrelsen for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for perioden indtil den 7. november 2016 med undtagelse af visse medlemmer og suppleanter.

(2)

Den ungarske regering har foretaget indstillinger til to pladser, der skal besættes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende udnævnes hermed til medlem af og suppleant til bestyrelsen for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for perioden indtil den 7. november 2016:

I.   REGERINGSREPRÆSENTANTER

Land

Medlem

Suppleant

Ungarn

Katalin BALOGH

Gyula MADARÁSZ

Artikel 2

Rådet udnævner på et senere tidspunkt de medlemmer og suppleanter, der endnu ikke er indstillet.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. november 2015.

På Rådets vegne

P. GRAMEGNA

Formand


(1)  EFT L 216 af 20.8.1994, s. 1.

(2)  Rådets afgørelse af 2. december 2013 om udnævnelse af medlemmerne af og suppleanterne til bestyrelsen for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EUT C 360 af 10.12.2013, s. 8).

(3)  Rådets afgørelse af 12. juni 2014 om udnævnelse af medlemmerne af og suppleanterne til bestyrelsen for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for Litauen og Malta (EUT C 182 af 14.6.2014, s. 14); Rådets afgørelse af 12. juni 2014 om udnævnelse af medlemmerne af og suppleanterne til bestyrelsen for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for Frankrig (EUT C 186 af 18.6.2014, s. 5).