23.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 157/51


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2015/972

af 22. juni 2015

om iværksættelse af Den Europæiske Unions militæroperation i det sydlige centrale Middelhavsområde (EUNAVFOR MED)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 42, stk. 4, og artikel 43, stk. 2,

under henvisning til Rådets afgørelse (FUSP) 2015/778 af 18. maj 2015 om Den Europæiske Unions militæroperation i det sydlige centrale Middelhavsområde (EUNAVFOR MED) (1), særlig artikel 5,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 18. maj 2015 afgørelse (FUSP) 2015/778.

(2)

Efter henstilling fra operationens øverstbefalende bør EUNAVFOR MED iværksættes den 22. juni 2015.

(3)

I medfør af artikel 5 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i udarbejdelsen og gennemførelsen af Unionens afgørelser og aktioner, som har indvirkning på forsvarsområdet. Danmark deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark, og deltager ikke i finansieringen af denne operation —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Operationsplanen for og reglerne for deltagelse i Den Europæiske Unions militæroperation i det sydlige centrale Middelhavsområde (EUNAVFOR MED) godkendes herved.

Artikel 2

1.   EUNAVFOR MED iværksættes den 22. juni 2015.

2.   I overensstemmelse med artikel 2, stk. 3, i afgørelse (FUSP) 2015/778 vurderer Rådet, om betingelserne for at gå videre end første fase er opfyldt, under hensyntagen til en eventuel relevant resolution fra FN's Sikkerhedsråd og efter samtykke fra de pågældende kyststater. Med forbehold af en sådan vurdering fra Rådet og i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, i afgørelse (FUSP) 2015/778 har Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité bemyndigelse til at afgøre, hvornår der skal gås videre mellem operationens forskellige faser.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 22. juni 2015.

På Rådets vegne

F. MOGHERINI

Formand


(1)  EUT L 122 af 19.5.2015, s. 31.