28.3.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 84/39


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2015/528

af 27. marts 2015

om oprettelse af en mekanisme til administration af finansieringen af de fælles udgifter til EU-operationer, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet (Athena) og om ophævelse af afgørelse 2011/871/FUSP

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 26, stk. 2, og artikel 41, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Råd vedtog på mødet den 10. og 11. december 1999 i Helsingfors, at »medlemsstaterne gennem frivilligt samarbejde i forbindelse med EU-ledede operationer senest i 2003 skal være i stand til inden for en frist på 60 dage at udsende og i mindst et år opretholde militære styrker på op til 50 000-60 000 mand, der kan påtage sig at løse enhver Petersbergopgave«.

(2)

Den 17. juni 2002 godkendte Rådet de nærmere bestemmelser om finansiering af EU-ledede krisestyringsoperationer, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet.

(3)

Rådet bekræftede i sine konklusioner af 14. maj 2003 behovet for en hurtig reaktionskapacitet, især med henblik på humanitære opgaver og redningsopgaver.

(4)

Det Europæiske Råd gav på sit møde i Thessaloniki den 19. og 20. juni 2003 udtryk for tilfredshed med konklusionerne fra samlingen i Rådet den 19. maj 2003, der bl.a. bekræftede behovet for en hurtig reaktionskapacitet i Unionen.

(5)

Rådet besluttede den 22. september 2003, at Unionen bør skaffe sig fleksibel kapacitet til at håndtere finansieringen af fælles udgifter til militæroperationer uanset disses omfang, kompleksitet og hastende karakter ved senest den 1. marts 2004 at etablere en permanent finansieringsmekanisme, som skal administrere finansieringen af de fælles udgifter til eventuelle fremtidige EU-militæroperationer.

(6)

Den 23. februar 2004 vedtog Rådet afgørelse 2004/197/FUSP (1) om oprettelse af en mekanisme til administration af finansieringen af de fælles udgifter til EU-operationer, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet. Denne afgørelse er siden blevet ændret og erstattet gentagne gange, senest ved Rådets afgørelse 2011/871/FUSP (2).

(7)

Unionen er i stand til at iværksætte hurtige militære reaktionsoperationer i overensstemmelse med det koncept, som EU's Militærkomité har fastlagt. Unionen er i stand til at deployere kampgrupper i overensstemmelse med det koncept, som EU's Militærkomité har fastlagt.

(8)

Ordningen for midlertidig finansiering skal først og fremmest omfatte hurtige reaktionsoperationer.

(9)

Øvelser på politisk og militærstrategisk niveau af kommando- og kontrolstrukturerne samt procedurerne for EU-militæroperationer via EU-hovedkvartersøvelser som godkendt af Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) bidrager til at styrke Unionens overordnede operative beredskab.

(10)

Rådet træffer i hvert enkelt tilfælde afgørelse om, hvorvidt en operation har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet, jf. artikel 41, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU).

(11)

Artikel 41, stk. 2, andet afsnit, i TEU fastslår, at medlemsstater, hvis repræsentant i Rådet har afgivet en formel erklæring i henhold til artikel 31, stk. 1, andet afsnit, ikke er forpligtet til at bidrage til finansieringen af en operation, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet.

(12)

I medfør af artikel 5 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til TEU og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i udarbejdelsen og gennemførelsen af Unionens afgørelser og aktioner, som har indvirkning på forsvarsområdet. Danmark deltager ikke i denne afgørelse og deltager derfor ikke i finansieringen af denne mekanisme.

(13)

Der bør vedtages bestemmelser for at sikre, at Athena beskytter fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger om dem.

(14)

Rådet har i henhold til artikel 43 i afgørelse 2011/871/FUSP revideret nævnte afgørelse og besluttet at foretage nogle ændringer i den.

(15)

Af klarhedshensyn bør afgørelse 2011/871/FUSP ophæves og erstattes af en ny afgørelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Definitioner

I denne afgørelse forstås ved:

a)   »deltagende medlemsstater«: EU-medlemsstater bortset fra Danmark

b)   »bidragydende stater«: de medlemsstater, der bidrager til finansieringen af den pågældende militæroperation i overensstemmelse med artikel 41, stk. 2, i TEU, og de tredjelande, der bidrager til finansieringen af de fælles udgifter til denne operation i henhold til aftaler mellem disse lande og Unionen

c)   »operationer«: de EU-operationer, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet

d)   »militære støtteaktioner«: de EU-operationer eller dele deraf, som Rådet træffer afgørelse om til støtte for et tredjeland eller en ekstern organisation, og som har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet, men ikke er under kommando af EU-hovedkvarterer

e)   »dag«: en kalenderdag, ikke en arbejdsdag, medmindre andet er angivet.

KAPITEL 1

MEKANISME

Artikel 2

Oprettelse af mekanismen

1.   Der oprettes herved en mekanisme til administration af finansieringen af de fælles udgifter til operationer.

2.   Mekanismen benævnes Athena.

3.   Athena handler på de deltagende medlemsstaters vegne eller i forbindelse med de specifikke operationer på vegne af de bidragydende stater.

Artikel 3

Rets- og handleevne

Athena har den nødvendige rets- og handleevne for at kunne administrere finansieringen af EU-operationer, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet, herunder åbne bankkonti, erhverve, besidde eller afhænde aktiver, indgå kontrakter eller administrative aftaler og optræde som part i en retssag. Athena arbejder ikke med gevinst for øje.

Artikel 4

Samordning med tredjeparter

Athena samordner sine aktiviteter med medlemsstaterne, EU-institutionerne og -organerne og internationale organisationer i det omfang, det er nødvendigt, for at den kan udføre sine opgaver, samt under hensyn til Unionens målsætninger og politikker.

KAPITEL 2

ORGANISATIONSSTRUKTUR

Artikel 5

Forvaltningsorganer og personale

1.   Athena forvaltes under specialkomitéens myndighed af:

a)

administratoren

b)

den øverstbefalende for den enkelte operation for så vidt angår operationer, der hører under dennes ansvarsområde (»den øverstbefalende for operationen«)

c)

regnskabsføreren.

2.   Athena udnytter så vidt muligt Unionens bestående administrative strukturer. Athenas personale stilles i nødvendigt omfang til rådighed af EU-institutionerne eller udstationeres af medlemsstaterne.

3.   Rådets generalsekretær kan stille det nødvendige personale til rådighed for administratoren og regnskabsføreren med henblik på varetagelsen af disses opgaver, eventuelt på forslag af en af de deltagende medlemsstater.

4.   Athenas organer og personale gøres operationelle alt efter de operative behov.

Artikel 6

Specialkomitéen

1.   Der nedsættes en specialkomité, som består af en repræsentant for hver deltagende medlemsstat.

Repræsentanter for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) og for Kommissionen indbydes til at deltage i specialkomitéens møder uden stemmeret.

2.   Athena forvaltes under specialkomitéens myndighed.

3.   Når specialkomitéen drøfter finansieringen af de fælles udgifter til en bestemt operation:

a)

består den af en repræsentant for hver bidragydende medlemsstat

b)

deltager repræsentanterne for de bidragydende tredjelande i arbejdet i specialkomitéen. De har ikke stemmeret, og de er ikke til stede under afstemninger

c)

deltager den øverstbefalende for operationen eller dennes repræsentant i arbejdet i specialkomitéen, men har ikke stemmeret.

4.   Formandskabet for Rådet indkalder til og leder møder i specialkomitéen. Administratoren varetager specialkomitéens sekretariatsopgaver. Den pågældende udarbejder en protokol over komitéens drøftelser. Vedkommende har ikke stemmeret.

5.   Regnskabsføreren deltager efter behov i arbejdet i specialkomitéen, men har ikke stemmeret.

6.   Hvis en deltagende medlemsstat, administratoren eller den øverstbefalende for operationen anmoder om det, indkalder formandskabet specialkomitéen inden for højst 15 dage.

7.   Administratoren orienterer specialkomitéen fyldestgørende om eventuelle krav eller tvivlsspørgsmål, der vedrører Athena.

8.   Specialkomitéen træffer afgørelse med enstemmighed blandt sine medlemmer under hensyntagen til sammensætningen, jf. stk. 1 og 3. Dens afgørelser er bindende.

9.   Specialkomitéen godkender alle budgetter under hensyntagen til de relevante referencebeløb og udøver i almindelighed beføjelserne i henhold til denne afgørelse.

10.   Specialkomitéen holdes orienteret af administratoren, den øverstbefalende for operationen og regnskabsføreren i henhold til denne afgørelse.

11.   Teksten til de akter, som specialkomitéen godkender i henhold til denne afgørelse, underskrives på godkendelsestidspunktet også af formanden for specialkomitéen og af administratoren.

Artikel 7

Administratoren

1.   Rådets generalsekretær udnævner, efter underretning af specialkomitéen, administratoren og mindst en assisterende administrator for en periode på tre år.

2.   Administratoren udøver sine beføjelser på vegne af Athena.

3.   Administratoren:

a)

opstiller budgetforslag og forelægger dem for specialkomitéen. Ethvert budgetforslags udgiftsdel for en operation fastlægges på forslag af den øverstbefalende for operationen

b)

vedtager de budgetter, som specialkomitéen har godkendt

c)

er den anvisningsberettigede for indtægtsdelen, den del, der vedrører fælles udgifter til forberedelse og opfølgning af operationer samt den del, der vedrører fælles aktionsudgifter uden for operationens aktive fase

d)

iværksætter for så vidt angår indtægterne de finansielle arrangementer, der indgås med tredjeparter om finansieringen af de fælles udgifter til EU-militæroperationer

e)

åbner en eller flere bankkonti på vegne af Athena.

4.   Administratoren sørger for, at de regler, der er fastsat i denne afgørelse, overholdes, og at de beslutninger, der træffes af specialkomitéen, gennemføres.

5.   Administratoren har beføjelse til at træffe de foranstaltninger, som denne skønner nødvendige til afholdelsen af de udgifter, der finansieres gennem Athena. Den pågældende underretter specialkomitéen herom.

6.   Administratoren koordinerer arbejdet med de finansielle spørgsmål i forbindelse med EU-militæroperationer og fungerer som kontaktled til de nationale myndigheder samt i relevant omfang til internationale organisationer med hensyn til disse spørgsmål.

7.   Administratoren står til ansvar over for specialkomitéen.

Artikel 8

Den øverstbefalende for operationen

1.   Den øverstbefalende for operationen udøver på vegne af Athena sine beføjelser med hensyn til finansieringen af de fælles udgifter i forbindelse med operationer, der hører under dennes ansvarsområde.

2.   I forbindelse med operationer, der hører under dennes ansvarsområde, har den øverstbefalende for operationen til opgave:

a)

at forelægge administratoren sit forslag til den del af udkastet til budget, der vedrører de fælles aktionsudgifter

b)

i sin egenskab af anvisningsberettiget at anvende bevillingerne til de fælles aktionsudgifter og udgifterne i henhold til artikel 28; den øverstbefalende er den foresatte for enhver, der deltager i anvendelsen af disse bevillinger, herunder også som midlertidig finansiering; den øverstbefalende kan indgå aftaler og afslutte kontrakter på Athenas vegne; den pågældende åbner på Athenas vegne en bankkonto for de operationer, der hører under dennes ansvarsområde

c)

i sin egenskab af anvisningsberettiget at anvende bevillingerne til udgifter i henhold til artikel 30; den øverstbefalende er den foresatte for enhver, der deltager i anvendelsen af disse bevillinger, på grundlag af de relevante bestemmelser i den administrative ad hoc-aftale med tredjeparten. Den øverstbefalende kan tildele og indgå kontrakter på vegne af tredjeparten og åbner en bankkonto for hvert tredjepartsbidrag.

3.   Den øverstbefalende for operationen har beføjelse til at træffe de foranstaltninger, der skønnes nødvendige til at afholde udgifter, der finansieres gennem Athena, i forbindelse med operationer, der hører under dennes ansvarsområde. Den øverstbefalende underretter administratoren og specialkomitéen herom.

4.   Bortset fra i behørigt begrundede tilfælde, som er godkendt af specialkomitéen efter forslag fra administratoren, bruger den øverstbefalende for operationen det regnskabssystem og det system til forvaltning af aktiver, som stilles til rådighed af Athena. Administratoren underretter på forhånd specialkomitéen, når vedkommende skønner, at der foreligger sådanne tilfælde.

Artikel 9

Regnskabsføreren

1.   Rådets generalsekretær udnævner regnskabsføreren og mindst én assisterende regnskabsfører for en periode på tre år.

2.   Regnskabsføreren udøver sine beføjelser på vegne af Athena.

3.   Regnskabsføreren:

a)

sørger for korrekt gennemførelse af betalinger, indkasserer indtægter og inddriver fastlagte fordringer

b)

udarbejder regnskab for Athena hvert år og efter afslutning af en operation regnskab for den pågældende operation

c)

bistår administratoren, når denne forelægger specialkomitéen årsregnskabet eller regnskabet for en operation til godkendelse

d)

fører Athenas regnskaber

e)

fastlægger regnskabsregler og -metoder samt regnskabskontoplanen

f)

udformer og godkender regnskabssystemer for indtægterne og godkender systemer, som den anvisningsberettigede har udformet med henblik på at give eller dokumentere regnskabsmæssige oplysninger

g)

opbevarer regnskabsbilag

h)

varetager sammen med administratoren likviditetsstyringen.

4.   Administratoren og den øverstbefalende for operationen forsyner regnskabsføreren med alle de oplysninger, der er nødvendige for opstilling af regnskaber, der giver et retvisende billede af Athenas formue og afholdelsen af de udgifter, som Athena administrerer. De står inde for oplysningernes pålidelighed.

5.   Regnskabsføreren står til regnskab over for specialkomitéen.

Artikel 10

Generelle bestemmelser for administratoren, regnskabsføreren og Athenas personale

1.   Hvervet som administrator eller assisterende administrator og som regnskabsfører eller assisterende regnskabsfører er indbyrdes uforenelige.

2.   Enhver assisterende administrator handler med referat til administratoren. Enhver assisterende regnskabsfører handler med referat til regnskabsføreren.

3.   En assisterende administrator træder i stedet for administratoren i dennes fravær. En assisterende regnskabsfører træder i stedet for regnskabsføreren i dennes fravær.

4.   Tjenestemænd og øvrige ansatte i Unionen, der udfører opgaver for Athena, er dog fortsat omfattet af de forordninger og andre bestemmelser, der gælder for dem.

5.   Personale, som medlemsstaterne har stillet til rådighed for Athena, er omfattet af de samme regler som dem, der er fastsat i Rådets afgørelse om ansættelsesvilkårene for udstationerede nationale eksperter, og af de bestemmelser, der er aftalt af deres nationale administration og EU-institutionen eller Athena.

6.   Inden medlemmerne af Athena kan udnævnes, skal de være blevet sikkerhedsgodkendt til at kunne få adgang til klassificerede informationer i Rådet mindst til og med klassifikationsgraden »SECRET UE/EU SECRET« eller have modtaget en tilsvarende sikkerhedsgodkendelse af en medlemsstat.

7.   Administratoren kan forhandle og indgå arrangementer med medlemsstaterne eller EU-institutioner om forhåndsudpegning af personale, der om nødvendigt omgående kan stilles til rådighed for Athena.

KAPITEL 3

ADMINISTRATIVE ORDNINGER OG RAMMEKONTRAKTER

Artikel 11

Administrative ordninger og rammekontrakter

1.   Der kan forhandles administrative ordninger med medlemsstater, EU-institutioner og -organer, tredjelande og internationale organisationer med henblik på at fremme indkøb og/eller de finansielle aspekter af den gensidige støtte under operationer på den mest omkostningseffektive måde.

2.   Sådanne ordninger forelægges:

a)

til høring i specialkomitéen, når de indgås med medlemsstater, EU-institutioner eller -organer

b)

til godkendelse i specialkomitéen, når de indgås med tredjelande eller internationale organisationer.

3.   Sådanne ordninger undertegnes af administratoren eller eventuelt af den pågældende øverstbefalende for operationen, der handler på vegne af Athena, og af de i stk. 1 nævnte parters kompetente administrative myndigheder.

4.   Rammekontrakter kan indgås for at fremme indkøb på den mest omkostningseffektive måde. Sådanne kontrakter forelægges for specialkomitéen til godkendelse, inden de underskrives af administratoren, og de gøres tilgængelige for medlemsstaterne og de øverstbefalende for operationerne, hvis de ønsker at gøre brug af dem. Denne bestemmelse forpligter ikke medlemsstaterne til at benytte sig af eller tilvejebringe varer eller tjenesteydelser på grundlag af en rammekontrakt.

Artikel 12

Faste administrative ordninger og ad hoc-ordninger for tredjelandes betaling af bidrag

1.   Som led i de aftaler, der indgås mellem Unionen og tredjelande, som Rådet har udpeget som potentielle bidragydere til EU- operationer eller som bidragydere til en bestemt EU-operation, forhandler administratoren med de pågældende tredjelande om faste administrative ordninger eller ad hoc-ordninger. Disse ordninger har form af en brevveksling mellem Athena og de kompetente myndigheder i de pågældende tredjelande om de nærmere bestemmelser, der er nødvendige for at fremme hurtig betaling af bidrag.

2.   Indtil aftalerne i stk. 1 er indgået, kan administratoren selv træffe de nødvendige foranstaltninger til at fremme betalinger fra de bidragydende tredjelande.

3.   Administratoren underretter i forvejen specialkomitéen om de i stk. 1 nævnte planlagte ordninger før undertegnelsen på Athenas vegne.

4.   Når Unionen har indledt en militæroperation, gennemfører administratoren ordningerne med de bidragydende tredjelande for så vidt angår de bidragsbeløb, som Rådet har vedtaget.

KAPITEL 4

BANKKONTI

Artikel 13

Åbning og formål

1.   Bankkonti åbnes hos et førsteklasses pengeinstitut med hovedsæde i en af medlemsstaterne og er eurokonti på anfordring eller med kort opsigelse. I behørigt begrundede tilfælde og efter administratorens godkendelse kan der åbnes konti i pengeinstitutter med hovedsæde uden for medlemsstaterne.

2.   I behørigt begrundede tilfælde kan der åbnes konti i andre valutaer end euro.

3.   Beløbene fra de bidragydende stater indsættes på disse bankkonti. De benyttes til overførsel af de forskud til den øverstbefalende for operationen, der er nødvendige til afholdelse af de fælles udgifter til en militæroperation.

4.   Bevillingerne i henhold til artikel 28 og 30 indbetales på hver sin bankkonto. De anvendes til at afholde udgifter, for hvilke forvaltningen er blevet overdraget til Athena som angivet i de respektive artikler.

Artikel 14

Forvaltning af midlerne

1.   Enhver betaling fra Athenas konto underskrives både af administratoren eller en assisterende administrator og af regnskabsføreren eller en assisterende regnskabsfører.

2.   Bankkonti må ikke overtrækkes.

KAPITEL 5

FÆLLES UDGIFTER

Artikel 15

Definition af fælles udgifter og finansieringsperioder

1.   Athena afholder de udgifter, der er opført i bilag I, uanset hvornår de påløber. De betragtes som en operations aktionsudgifter, når de opføres under et budgetartikel, der omfatter den operation, som de har størst forbindelse med. Ellers betragtes de som fælles udgifter, der påløber under forberedelsen af eller efter operationer.

2.   Athena afholder også de fælles aktionsudgifter, der er opført i bilag II, i perioden fra godkendelsen af krisestyringskonceptet for operationen indtil udnævnelsen af en øverstbefalende for operationen. Under særlige omstændigheder kan specialkomitéen efter høring af PSC ændre det tidsrum, hvori udgifterne afholdes af Athena.

3.   Under en operations aktive fase, der løber fra datoen for udnævnelsen af den øverstbefalende for operationen til den dag, hvor det operative hovedkvarter afslutter sit virke, afholder Athena som fælles aktionsudgifter:

a)

de fælles udgifter, der er opført i bilag III, del A

b)

de fælles udgifter, der er opført i bilag III, del B, når Rådet træffer beslutning herom

c)

de fælles udgifter, der er opført i bilag III, del C, når den øverstbefalende for operationen anmoder om det, og hvis specialkomitéen godkender det.

4.   Under den aktive fase af en militær støtteaktion som fastlagt af Rådet afholder Athena som fælles aktionsudgifter de fælles udgifter, der er fastsat af Rådet i hvert enkelt tilfælde ud fra bilag III.

5.   Til de fælles aktionsudgifter til en operation henregnes endvidere de nødvendige udgifter til dens afvikling, jf. bilag IV.

Operationen afvikles, når udstyr og infrastruktur, der finansieres i fællesskab med henblik på operationen, har opfyldt deres endelige bestemmelse, og regnskaberne for operationen er godkendt.

6.   Udgifter til dækning af omkostninger, der under alle omstændigheder ville være blevet afholdt af en eller flere bidragydende stater, en EU-institution eller en international organisation uafhængigt af tilrettelæggelsen af en operation, kan på intet tidspunkt komme i betragtning som fællesudgifter.

7.   Specialkomitéen kan fra sag til sag beslutte, at visse ekstraomkostninger ud over dem, der er opført i bilag III, del B, på grund af særlige omstændigheder betragtes som fælles aktionsudgifter til én given operation i dens aktive fase.

8.   Hvis der ikke kan opnås enstemmighed i specialkomitéen, kan denne på formandskabets initiativ forelægge spørgsmålet for Rådet.

Artikel 16

Øvelser

1.   De fælles udgifter til Unionens øvelser finansieres af Athena i henhold til reglerne og procedurerne svarende til dem, der gælder for operationer, som alle de deltagende medlemsstater bidrager til.

2.   Disse fælles udgifter til øvelser består for det første af ekstraomkostninger til deployerbare eller faste hovedkvarterer og for det andet af ekstraomkostninger i forbindelse med Unionens brug af fælles NATO-aktiver og -kapaciteter, der er stillet til rådighed for en øvelse.

3.   Fælles udgifter til øvelser omfatter ikke udgifter vedrørende:

a)

kapitalinvesteringer herunder investeringer i bygninger, infrastruktur og udstyr

b)

øvelsernes planlægnings- og forberedelsesfase, medmindre de er godkendt af specialkomitéen

c)

transport, kaserner og indkvartering til styrkerne.

Artikel 17

Referencebeløb

For enhver rådsafgørelse, hvorved Rådet beslutter at iværksætte eller forlænge en EU-militæroperation, fastsættes der et referencebeløb for de fælles udgifter til operationen. Administratoren vurderer navnlig med bistand fra EU's Militærstab og, hvis denne har tiltrådt sin tjeneste, den øverstbefalende for operationen, hvilket beløb der skønnes nødvendigt til dækning af de fælles udgifter til operationen for den pågældende periode. Administratoren forelægger via formandskabet beløbet for det rådsorgan, der har til opgave at gennemgå udkastet til afgørelse. Medlemmerne af specialkomitéen indbydes til drøftelserne i dette organ vedrørende referencebeløbet.

KAPITEL 6

BUDGET

Artikel 18

Budgetprincipper

1.   Budgettet, der opstilles i euro, er det dokument, der for hvert regnskabsår angiver og godkender de samlede indtægter og udgifter vedrørende de fælles udgifter, der administreres af Athena.

2.   Alle udgifter skal være knyttet til en bestemt operation, medmindre de skal dække udgifterne i bilag I.

3.   Bevillingerne på budgettet gælder for ét regnskabsår, der begynder den 1. januar i et kalenderår og slutter den 31. december samme år.

4.   Der skal på budgettet være balance mellem indtægter og udgifter.

5.   Alle indtægter og udgifter vedrørende de fælles udgifter skal konteres en budgetpost og må ikke overstige beløbet for de dér opførte bevillinger, jf. dog artikel 34, stk. 5.

Artikel 19

Årligt budget

1.   Administratoren opstiller hvert år et budgetforslag for det følgende regnskabsår med bistand fra den øverstbefalende for operationen for så vidt angår dennes operation.

2.   Forslaget omfatter:

a)

de bevillinger, der skønnes nødvendige til dækning af de fælles udgifter, der påløber under forberedelsen af eller som følge af operationer

b)

de bevillinger, der skønnes nødvendige til dækning af de fælles aktionsudgifter til igangværende eller planlagte operationer, herunder til eventuel refusion af fælles udgifter, som en stat eller tredjepart har finansieret midlertidigt

c)

de i artikel 26 omhandlede formålsbestemte reserver

d)

et overslag over de nødvendige indtægter til dækning af udgifterne.

3.   Forpligtelsesbevillinger og betalingsbevillinger fordeles på afsnit og kapitler, der grupperer udgifterne efter deres art eller bestemmelse, og som efter behov underinddeles i artikler. Budgetforslaget indeholder detaljerede anmærkninger for hvert kapitel og for hver artikel. Der oprettes et specifikt afsnit for hver operation. Et specifikt afsnit skal udgøre budgettets generelle del og omfatte de fælles udgifter, der påløber under forberedelsen af eller som følge af operationer.

4.   Hvert afsnit kan indeholde et kapitel med overskriften »formålsbestemte reserver«. Disse bevillinger opføres, når der af vægtige grunde hersker usikkerhed om størrelsen af de bevillinger, der er behov for, eller om muligheden for at gennemføre de opførte bevillinger.

5.   Indtægterne består af:

a)

bidrag, der skal betales af de deltagende og bidragydende medlemsstater og eventuelt bidragydende tredjelande

b)

diverse indtægter, der underinddeles i afsnit og omfatter finansielle afkast, salgsprovenuer og budgetsaldoen for det foregående regnskabsår, når specialkomitéen har fastslået den.

6.   Administratoren forelægger budgetforslaget for specialkomitéen senest den 31. oktober. Specialkomitéen godkender budgetforslaget senest den 31. december. Administratoren vedtager det godkendte budget og sender det til de deltagende medlemsstater og de bidragydende tredjelande.

Artikel 20

Ændringsbudgetter

1.   I tilfælde af uundgåelige, usædvanlige eller uforudsete omstændigheder, herunder når der iværksættes en operation i årets løb, fremsætter administratoren forslag til ændringsbudget. Forslag til ændringsbudget opstilles, fremsættes, godkendes, vedtages og meddeles efter samme procedure som det årlige budget. Specialkomitéen behandler forslaget under hensyn til, hvor meget sagen haster.

2.   Når dette forslag til ændringsbudget er en følge af iværksættelsen af en ny operation eller ændringer i budgettet af en igangværende operation, skal administratoren underrette specialkomitéen om de samlede forventede omkostninger til denne operation. Hvis disse omkostninger væsentligt overstiger det relevante referencebeløb, kan specialkomitéen anmode Rådet om at godkende det.

3.   Det forslag til ændringsbudget, der er en følge af iværksættelsen af en ny operation, forelægges specialkomitéen inden for fire måneder efter godkendelsen af referencebeløbet, medmindre specialkomitéen fastsætter en længere frist.

Artikel 21

Overførsler

1.   Administratoren kan foretage bevillingsoverførsler, hvis det er relevant og på baggrund af et forslag af den øverstbefalende for operationen. Administratoren underretter specialkomitéen om sine hensigter mindst en uge forinden, medmindre sagens hastende karakter tilskriver andet. Forhåndsgodkendelse fra specialkomitéen er dog obligatorisk, hvis:

a)

den planlagte overførsel vil kunne ændre samtlige bevillinger, der er afsat til en operation

eller

b)

de overførsler fra et kapitel til et andet, der planlægges i løbet af regnskabsåret, overstiger 10 % af bevillingerne under det kapitel, hvorfra overførslen sker, som opført på regnskabsårets budget som vedtaget på den dato, hvor det pågældende overførselsforslag blev fremsat.

2.   Den øverstbefalende for operationen kan, hvis vedkommende skønner det nødvendigt af hensyn til en god afvikling af operationen, inden tre måneder, efter at denne er blevet iværksat, foretage overførsler af bevillinger til operationen fra en artikel til en anden eller fra et kapitel til et andet i den del af budgettet, der vedrører fælles aktionsudgifter. Den øverstbefalende underretter administratoren og specialkomitéen herom.

Artikel 22

Bevillingsfremførsler

1.   Ikkeforpligtede bevillinger til dækning af fælles udgifter, der påløber under forberedelsen af eller som følge af operationer, bortfalder normalt ved regnskabsårets udløb, medmindre andet følger af stk. 2.

2.   Bevillinger til dækning af udgifter til opbevaring af materiel og udstyr, der administreres af Athena, kan dog fremføres til det følgende regnskabsår, hvis der er indgået forpligtelse hertil inden den 31. december i det løbende regnskabsår. Bevillinger til dækning af fælles aktionsudgifter kan fremføres, såfremt de er nødvendige for en operation, hvis afvikling ikke er fuldført.

3.   Administratoren forelægger senest den 15. februar specialkomitéen forslag til fremførsel af bevillinger, som der ikke er indgået forpligtelser for, fra det foregående regnskabsår til godkendelse. Forslagene betragtes som godkendt, medmindre specialkomitéen senest den 15. marts træffer anden beslutning.

4.   De bevillinger, der er indgået forpligtelser for fra det foregående regnskabsår, fremføres, og administratoren underretter specialkomitéen herom senest den 15. februar.

Artikel 23

Forudgående gennemførelse

Så snart det årlige budget er vedtaget, kan bevillinger anvendes til dækning af forpligtelser og betalinger, for så vidt det er operativt nødvendigt.

KAPITEL 7

BIDRAG OG REFUSIONER

Artikel 24

Fastsættelse af bidrag

1.   Betalingsbevillinger til dækning af de fælles udgifter, der påløber under forberedelsen af eller som følge af operationer, men som ikke er dækket af de forskellige indtægter, finansieres ved bidrag fra de deltagende medlemsstater.

2.   Betalingsbevillinger til dækning af de fælles aktionsudgifter til en operation dækkes af bidrag fra de bidragydende stater.

3.   De bidrag, der skal betales af de bidragydende medlemsstater til en operation, svarer til de betalingsbevillinger, der er opført på budgettet til dækning af de fælles aktionsudgifter til den pågældende operation, efter fradrag af de bidragsbeløb, som de bidragydende tredjelande skal betale i forbindelse med samme operation i henhold til artikel 12.

4.   Fordelingen af bidragene mellem de medlemsstater, fra hvilke der indkaldes bidrag, fastsættes efter den fordelingsnøgle, der er baseret på bruttonationalindkomsten, jf. artikel 41, stk. 2, i TEU, og i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom (3) eller enhver anden rådsafgørelse, som måtte træde i stedet for denne.

5.   Grundlaget for beregning af bidragene skal være kolonnen »Egne indtægter baseret på BNI« i »Oversigt over det almindelige budgets finansiering efter type af egne indtægter og medlemsstat« i Unionens senest vedtagne almindelige budget. Bidraget for hver af de medlemsstater, fra hvilke der indkaldes bidrag, fastsættes i forhold til, hvor stor en del vedkommende medlemsstats bruttonationalindkomst (BNI) udgør af den samlede BNI i de medlemsstater, fra hvilke der indkaldes bidrag.

Artikel 25

Tidsplan for indbetaling af bidrag

1.   Når Rådet har fastsat et referencebeløb for en EU-militæroperation, indbetaler de bidragydende medlemsstater deres bidrag med indtil 30 % af referencebeløbet, medmindre Rådet træffer beslutning om en anden procentdel. Administratoren indkalder bidrag i forhold til operationens operative behov op til det godkendte niveau.

2.   Specialkomitéen kan på forslag af administratoren beslutte, at der allerede inden vedtagelsen af et ændringsbudget for operationen skal indkaldes supplerende bidrag. Specialkomitéen kan beslutte at henvise et sådant spørgsmål til Rådets kompetente forberedende organer.

3.   Når et ændringsbudget er blevet vedtaget for en specifik operation, indbetaler medlemsstaterne den resterende del af det bidrag, som de skal betale i forbindelse med den pågældende operation som fastsat i artikel 24. Når operationen er planlagt til at vare mere end seks måneder inden for et regnskabsår, indbetales den resterende del af bidragene dog i to rater. I dette tilfælde indbetales første rate inden 60 dage, efter at operationen er indledt; anden rate indbetales inden en frist, der fastsættes af specialkomitéen efter indstilling fra administratoren under hensyntagen til de operative behov. Specialkomitéen kan fravige bestemmelserne i dette stykke.

4.   Administratoren indkalder skriftligt de tilsvarende bidrag hos de nationale myndigheder, hvis kontaktdetaljer er blevet meddelt administratoren, når:

a)

et budgetforslag for et regnskabsår er blevet godkendt af specialkomitéen, jf. artikel 19. Den første indkaldelse dækker de operative behov for otte måneder. Den anden indkaldelse dækker den resterende del af bidragene under hensyntagen til budgetsaldoen for det foregående år, hvis specialkomitéen besluttede at medtage denne saldo i det løbende budget efter modtagelse af revisionserklæringen

b)

et referencebeløb er blevet vedtaget, jf. artikel 25, stk. 1, eller

c)

et ændringsbudget er blevet godkendt, jf. artikel 20.

5.   Med forbehold af de øvrige bestemmelser i denne afgørelse, indbetales bidragene senest 30 dage efter fremsendelsen af indkaldelsen, med undtagelse af første indkaldelse af bidrag til budgettet for et nyt regnskabsår, hvis fristen for betaling er 40 dage efter fremsendelsen af indkaldelsen.

6.   For de medlemsstater, hvis budgetmæssige og finansielle procedurer ikke tillader betaling af deres bidrag inden for de fastlagte frister, kan administratoren, når det samlede budgetforslag er sendt til specialkomitéen, give en forventet indkaldelse til den pågældende medlemsstat før slutningen af det indeværende regnskabsår som forudbetaling for bidraget for det følgende regnskabsårs budget.

7.   Bankgebyrer i forbindelse med indbetalingen af bidragene betales af de enkelte bidragydende stater.

8.   Administratoren bekræfter modtagelsen af bidragene.

Artikel 26

Midlertidig finansiering

1.   Hvis Unionen iværksætter en hurtig militær reaktionsoperation, indbetaler bidragydende medlemsstater bidrag på størrelse med referencebeløbet. Med forbehold af artikel 25, stk. 3, indbetales bidragene som fastsat nedenfor.

2.   Med henblik på den midlertidige finansiering af Unionens hurtige militære reaktionsoperationer skal de deltagende medlemsstater enten:

a)

indbetale bidrag til Athena forud, eller

b)

hvis Rådet beslutter at iværksætte en hurtig militær reaktionsoperation, som de bidrager til finansieringen af, indbetale deres bidrag til de fælles udgifter til denne operation med referencebeløbet senest fem dage, efter at indkaldelsen er fremsendt, medmindre Rådet træffer anden afgørelse.

3.   Med henblik på stk. 2 fastsætter specialkomitéen, der er sammensat af en repræsentant for hver af de medlemsstater, som indbetaler bidrag forud, formålsbestemte reserver i et specifikt afsnit i budgettet. Disse formålsbestemte reserver dækkes af bidrag, der indbetales af de medlemsstater, som indbetaler bidrag forud, senest 90 dage efter fremsendelsen af indkaldelsen.

4.   Eventuelle formålsbestemte reserver omhandlet i stk. 3, der anvendes til en operation, genopfyldes senest 90 dage efter fremsendelsen af indkaldelsen.

5.   Med forbehold af stk. 1 kan enhver medlemsstat, som indbetaler bidrag forud, under særlige omstændigheder bemyndige administratoren til at anvende det forudbetalte bidrag for at dække medlemsstatens bidrag til en anden operation, som den deltager i, end en hurtig reaktionsoperation. Den pågældende medlemsstat genopfylder det forudbetalte bidrag senest 90 dage efter fremsendelsen af indkaldelsen.

6.   I tilfælde af behov for midler til en operation, der ikke er en hurtig reaktionsoperation, inden der er modtaget tilstrækkelige bidrag til denne operation:

a)

kan op til 75 % af de forudbetalte bidrag fra medlemsstater, der bidrager til finansieringen af operationen, med samtykke fra de medlemsstater, som indbetaler bidrag forud, anvendes til dækning af bidragene til denne operation. De medlemsstater, som indbetaler bidrag forud, genopfylder de forudbetalte bidrag senest 90 dage efter fremsendelsen af indkaldelsen

b)

betales i de i litra a) omhandlede tilfælde de bidrag, der i henhold til artikel 25, stk. 1, skal indbetales til operationen af de medlemsstater, som ikke har indbetalt bidrag forud, med de pågældende medlemsstaters samtykke inden fem dage, efter at administratoren har fremsendt indkaldelsen.

7.   Den øverstbefalende for operationen kan indgå udgiftsforpligtelser og foretage udbetalinger af de beløb, der er stillet til rådighed for denne, herunder i henhold til artikel 34, stk. 3.

8.   Enhver medlemsstat kan ændre sin beslutning ved at underrette administratoren herom mindst tre måneder i forvejen.

9.   Renteindtægter af den midlertidige finansiering fordeles årligt til de medlemsstater, som indbetaler bidrag forud, og lægges til deres formålsbestemte reserver. Beløbene meddeles disse medlemsstater som led i den årlige budgetgodkendelsesprocedure.

Artikel 27

Refusion af midlertidig finansiering

1.   En medlemsstat, et tredjeland eller en international organisation, der af Rådet er blevet bemyndiget til at finansiere en del af de fælles omkostninger ved en operation midlertidigt, kan få refusion fra Athena efter skriftlig anmodning ledsaget af de nødvendige bilag. Anmodningen stiles til administratoren senest to måneder efter datoen for afslutning af den pågældende operation.

2.   En anmodning om refusion kan ikke efterkommes, medmindre den er godkendt både af den øverstbefalende for operationen, hvis denne stadig er i tjenesten, og af administratoren.

3.   Hvis en bidragydende medlemsstats anmodning om refusion er blevet godkendt, kan det pågældende beløb fratrækkes i den førstkommende indkaldelse af bidrag, som administratoren sender denne stat.

4.   Hvis der ikke forventes nogen indkaldelse af bidrag, når anmodningen er blevet godkendt, eller hvis en godkendt anmodning om refusion overstiger det planlagte bidrag, refunderer administratoren beløbet inden 30 dage under hensyn til Athenas likvide midler og behovene for finansiering af de fælles udgifter til den pågældende operation.

5.   Refusionen skal ske i overensstemmelse med denne afgørelse, uanset om operationen eventuelt aflyses.

6.   Refusionen omfatter renteindtægter af det beløb, der stilles til rådighed via den midlertidige finansiering.

Artikel 28

Athenas forvaltning af udgifter, der ikke er omfattet af fælles udgifter

1.   Specialkomitéen kan på forslag af administratoren, med bistand fra den øverstbefalende for operationen, eller på forslag af en medlemsstat beslutte, at den administrative forvaltning af visse udgifter i forbindelse med en operation (»nationale udgifter«) overdrages til Athena, men at de fortsat afholdes af de enkelte medlemsstater.

2.   Specialkomitéen kan i sin afgørelse bemyndige den øverstbefalende for operationen til på de deltagende medlemsstaters og eventuelt tredjeparters vegne at indgå kontrakter om indkøb af tjenester og udstyr, der skal finansieres som nationale udgifter.

3.   Specialkomitéen fastsætter i sin afgørelse de nærmere bestemmelser for den midlertidige finansiering af nationale udgifter.

4.   Athena fører regnskab over de nationale udgifter, som mekanismen forvalter, og som afholdes af de enkelte medlemsstater og eventuelt af tredjeparter. Athena sender hver måned den enkelte medlemsstat og eventuelt tredjeparterne en opgørelse over de udgifter, som denne eller dens personel har givet anledning til i den forløbne måned, og som medlemsstaten eller tredjeparten skal dække, og indkalder de nødvendige midler til betaling af disse udgifter. Medlemsstaterne og eventuelt tredjeparterne indbetaler de indkaldte midler til Athena senest 30 dage efter fremsendelsen af indkaldelsen af midler.

Artikel 29

Athenas forvaltning af midlertidig finansiering og udgifter, der ikke er omfattet af de fælles udgifter, for at lette den indledende deployering af styrkerne til en operation

Specialkomitéen kan, hvis det af hensyn til særlige operative omstændigheder er nødvendigt, på forslag af administratoren, med bistand fra den øverstbefalende for operationen, eller på forslag af en medlemsstat, beslutte, at den midlertidige finansiering og den administrative forvaltning af visse udgifter i forbindelse med en operation overdrages til Athena, men at de fortsat skal afholdes af de enkelte medlemsstater, med henblik på at lette den indledende deployering af styrkerne til en operation, inden de deltagende medlemsstater er bekræftet. Forvaltningen af disse udgifter skal sikres inden for rammerne af de eksisterende midler og ressourcer og den indledende udgift begrænses til 20 % af referencebeløbet. I så fald skal specialkomitéen i sin afgørelse fastsætte vilkårene for de fremtidige deltagende medlemsstaters og tredjeparters midlertidige finansiering og refusion af de midlertidigt finansierede beløb.

Artikel 30

Athenas forvaltning af finansielle bidrag fra tredjeparter

1.   I overensstemmelse med de relevante bestemmelser i operationens retlige ramme og efter afgørelse truffet af PSC om at acceptere operationens gennemførelse eller forvaltning af et projekt eller en tredjeparts eller en medlemsstats finansielle bidrag til udgifter, der følger af operationen, kan specialkomitéen give tilladelse til, at den administrative forvaltning af midlerne til dette projekt eller af dette finansielle bidrag overdrages til Athena inden for rammerne af eksisterende midler og ressourcer. Dette kan omfatte projekter, der finansieres af Unionen.

2.   Udgifterne til forvaltning af bidraget bør dækkes af selve bidraget. Specialkomitéen kan i det enkelte tilfælde beslutte, at visse udgifter, der er forbundet med bidraget, og som vedrører operationens aktive fase, kan betragtes som fælles udgifter.

3.   Med henblik på forvaltning af et bidrag fra en tredjepart, Unionen eller en medlemsstat skal administrator efter godkendelse fra specialkomitéen forhandle og undertegne en ad hoc-ordning med tredjeparten, Unionen eller medlemsstaten, der fastlægger formålet, de udgifter, som bidraget skal dække, og forvaltningen af bidraget, herunder den øverstbefalendes regnskabspligt over for specialkomitéen. Administratoren sikrer, at ad hoc-ordningen overholdes i forbindelse med forvaltningen af bidraget, og giver den pågældende bidragyder direkte eller gennem den øverstbefalende for operationen alle de relevante oplysninger vedrørende forvaltningen af bidraget.

Artikel 31

Morarenter

1.   Hvis en stat ikke opfylder sine finansielle forpligtelser, finder EU-reglerne om morarenter i artikel 78 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (4) eller enhver anden forordning, som måtte træde i stedet for denne i forbindelse med indbetaling af bidrag til EU-budgettet, tilsvarende anvendelse.

2.   Når indbetaling foretages højst 20 dage for sent, påløber der ingen renter. Når indbetaling foretages mere end 20 dage for sent, beregnes der renter for hele forsinkelsen.

KAPITEL 8

AFHOLDELSE AF UDGIFTER

Artikel 32

Principper

1.   Bevillingerne til Athena anvendes i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, dvs. sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

2.   De anvisningsberettigede har til opgave at modtage Athenas indtægter og afholde Athenas udgifter i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning samt at sikre indtægternes og udgifternes lovlighed og formelle rigtighed. Ved afholdelse af udgifter indgår de anvisningsberettigede budgetmæssige og retlige forpligtelser, fastsætter udgifter og anviser betalinger samt foretager de handlinger, der er nødvendige forud for anvendelsen af bevillingerne. En anvisningsberettiget kan delegere sine beføjelser ved en afgørelse, hvori det fastslås:

a)

til hvilke ansatte og på hvilket niveau beføjelserne delegeres

b)

omfanget af de delegerede beføjelser

c)

de befuldmægtigedes mulighed for at subdelegere deres beføjelser.

3.   Anvendelse af bevillingerne sker efter princippet om adskillelse mellem anvisning af udgifter og regnskabsføring. Funktionerne som anvisningsberettiget og som regnskabsfører er indbyrdes uforenelige. Enhver udbetaling, der foretages fra midler, der administreres af Athena, skal underskrives både af en anvisningsberettiget og af en regnskabsfører.

4.   Medmindre andet er fastsat i denne afgørelse, anvender en medlemsstat, en EU-institution eller i givet fald en international organisation, der har fået overdraget afholdelsen af fælles udgifter, de regler, der gælder for afholdelsen af dens egne udgifter. Når administratoren afholder udgifter direkte, overholder den de regler, der gælder for gennemførelsen af sektionen vedrørende Rådet i Unionens almindelige budget.

5.   Administratoren kan dog forelægge formandskabet elementer til et forslag til Rådet eller specialkomitéen om regler for afholdelsen af de fælles udgifter.

6.   Specialkomitéen kan godkende regler for afholdelse af fælles udgifter, der fraviger stk. 4.

Artikel 33

Fælles udgifter, der påløber under forberedelsen af eller som følge af operationer, eller som ikke direkte kan henføres til en specifik operation

Administratoren udøver hvervet som anvisningsberettiget for Athenas fælles udgifter, der påløber under forberedelsen af eller som følge af operationer, samt fælles omkostninger, der ikke direkte kan henføres til en specifik operation.

Artikel 34

Fælles aktionsudgifter

1.   Den øverstbefalende for operationen udøver hvervet som anvisningsberettiget for de fælles aktionsudgifter til den operation, som denne har ansvaret for. Det er dog administratoren, der varetager hvervet som anvisningsberettiget for de fælles aktionsudgifter, der påløber under en operations forberedende fase, og som afholdes direkte af Athena, eller som er knyttet til operationen efter afslutningen af den aktive fase.

2.   Efter anmodning fra den øverstbefalende for operationen overfører administratoren de nødvendige beløb til afholdelsen af udgifterne til en operation fra Athenas bankkonto til den bankkonto, der er åbnet på Athenas vegne, og som den øverstbefalende for operationen har meddelt.

3.   Uanset artikel 18, stk. 5, giver vedtagelsen af et referencebeløb administratoren og den øverstbefalende for operationen ret til hver især inden for deres ansvarsområde at indgå udgiftsforpligtelser og betale udgifter for den pågældende operation med indtil den procentdel af referencebeløbet, der er godkendt jf. artikel 25, stk. 1, medmindre Rådet fastlægger et højere forpligtelsesbeløb.

Specialkomitéen kan, på forslag af administratoren eller den øverstbefalende for operationen og under hensyntagen til, hvor nødvendig og hastende operationen er, beslutte, at der kan indgås yderligere udgiftsforpligtelser og, hvis det er relevant, afholdes supplerende udgifter. Specialkomitéen kan beslutte at henvise et sådant spørgsmål til Rådets kompetente forberedende organer via formandskabet, medmindre de operative omstændigheder tilsiger andet. Denne undtagelse finder dog ikke anvendelse fra datoen for vedtagelsen af et budget for den pågældende operation.

4.   I perioden forud for vedtagelsen af budgettet for en operation aflægger administratoren og den øverstbefalende eller dennes repræsentant hver måned hver især inden for deres ansvarsområde rapport til specialkomitéen om afholdelsen af de udgifter, der kan betragtes som fælles udgifter til operationen. Specialkomitéen kan på forslag af administratoren, den øverstbefalende for operationen eller en medlemsstat udstede retningslinjer for afholdelsen af udgifterne i denne periode.

5.   Uanset artikel 18, stk. 5, kan den øverstbefalende for en EU-militæroperation i tilfælde af overhængende fare for den styrke, der deltager i operationen, ud over de bevillinger, der er opført på budgettet, afholde de udgifter, der er nødvendige for at undgå tab af mandskab. Den øverstbefalende underretter administratoren og specialkomitéen herom hurtigst muligt. I en sådan situation foreslår administratoren i samråd med den øverstbefalende de nødvendige overførsler til finansiering af de uforudsete udgifter. Hvis det ikke er muligt at sikre en tilstrækkelig dækning af disse udgifter ved overførsel, foreslår administratoren et ændringsbudget.

KAPITEL 9

ENDELIG BESTEMMELSE FOR UDSTYR OG INFRASTRUKTUR, DER FINANSIERES I FÆLLESSKAB

Artikel 35

Udstyr og infrastruktur

1.   Administratoren foreslår specialkomitéen en sats for værdiforringelsen af udstyr og andre aktiver til alle operationer. Den øverstbefalende for operationen kan anvende en anden sats for værdiforringelse, hvis det af hensyn til de operative omstændigheder er nødvendigt, og efter godkendelse fra specialkomitéen.

2.   Med henblik på at afvikle en operation, som denne har haft ansvaret for, foreslår den øverstbefalende specialkomitéen en endelig bestemmelse for det udstyr og den infrastruktur, der er finansieret i fællesskab til denne operation.

3.   Administratoren forvalter det udstyr og den infrastruktur, der er tilbage efter operationens aktive fase, med henblik på, om nødvendigt, at træffe afgørelse om deres endelige bestemmelse.

4.   Den endelige bestemmelse for udstyr og infrastruktur, der er erhvervet i fællesskab, godkendes af specialkomitéen under hensyn til operative behov og økonomiske kriterier. Den endelige bestemmelse kan være følgende:

a)

infrastruktur sælges eller afhændes via Athena til værtslandet, en medlemsstat eller en tredjepart

b)

udstyr sælges via Athena til en medlemsstat, værtslandet eller en tredjepart eller opbevares eller vedligeholdes af Athena, en medlemsstat eller en tredjepart til brug i en senere operation.

5.   I forbindelse med salg skal udstyr og infrastruktur sælges til handelsværdien eller, hvis der ikke kan fastsættes en handelsværdi, til en retfærdig og rimelig pris, idet der tages hensyn til specifikke lokale forhold.

6.   Salg eller afhændelse til værtslandet eller en tredjepart sker i overensstemmelse med de relevante gældende sikkerhedsforskrifter.

7.   Såfremt det besluttes, at Athena ikke skal afhænde udstyr, der er finansieret i fællesskab i forbindelse med en operation, kan de bidragydende medlemsstater anmode de øvrige deltagende stater om finansiel kompensation. Specialkomitéen, i dens sammensætning af repræsentanterne for samtlige deltagende medlemsstater, træffer de nødvendige afgørelser på forslag af administratoren.

KAPITEL 10

REGNSKABSFØRING OG FORTEGNELSE OVER LØSØRE

Artikel 36

Regnskab over de fælles aktionsudgifter

Den øverstbefalende for operationen fører regnskab over de overførsler, som denne modtager fra Athena, de udgiftsforpligtelser, som denne indgår, de betalinger, som denne foretager, og de indtægter, som denne modtager, samt udarbejder en fortegnelse over det løsøre, der finansieres over Athenas budget, og som anvendes til den operation, som vedkommende har ansvaret for.

Artikel 37

Konsolideret regnskabsføring

1.   Regnskabsføreren fører regnskab over indkaldte bidrag og foretagne overførsler. Endvidere opstiller den pågældende regnskab over de fælles udgifter, der påløber under forberedelsen af eller efter operationer, og over de aktionsudgifter, der er afholdt, og de indtægter, der er modtaget under administratorens direkte myndighed.

2.   Regnskabsføreren opstiller et konsolideret regnskab over Athenas indtægter og udgifter. Den øverstbefalende for den enkelte operation forelægger med henblik herpå et regnskab for regnskabsføreren over de udgiftsforpligtelser, som den øverstbefalende har indgået, de udbetalinger, som denne har foretaget, og de indtægter, som denne har modtaget.

KAPITEL 11

REVISION OG REGNSKABSAFLÆGGELSE

Artikel 38

Regelmæssig underretning af specialkomitéen

Hver tredje måned forelægger Administratoren specialkomitéen en oversigt over modtagelsen af indtægter og afholdelsen af udgifter siden regnskabsårets begyndelse. Med henblik herpå sender den øverstbefalende for den enkelte operation administratoren en oversigt over de fælles aktionsudgifter, der er afholdt til den operation, som den øverstbefalende har ansvaret for.

Artikel 39

Betingelser for udøvelse af kontrol

1.   De personer, der har til opgave at revidere Athenas indtægter og udgifter, skal forinden være blevet sikkerhedsgodkendt til at kunne få adgang til klassificerede informationer i Rådet mindst til og med klassifikationsgraden »SECRET UE/EU SECRET« eller være tilsvarende sikkerhedsgodkendt af en medlemsstat eller af NATO. Disse personer skal beskytte klassificerede informationer, som de måtte få kendskab til under deres revision, i overensstemmelse med de regler, der gælder for sådanne informationer.

2.   De personer, der har til opgave at revidere Athenas indtægter og udgifter, har omgående og uden varsel adgang til dokumenter og indholdet af enhver form for databærer vedrørende disse indtægter og udgifter samt til de lokaler, hvor disse dokumenter og databærere opbevares. De kan tage kopi heraf. De personer, der deltager i modtagelsen af Athenas indtægter og afholdelsen af dens udgifter, yder administratoren og de personer, der har til opgave at revidere disse indtægter og udgifter, den nødvendige bistand til gennemførelsen af deres opgave.

Artikel 40

Ekstern revision

1.   Hvis en medlemsstat, en EU-institution eller en international organisation overdrages afholdelsen af Athenas udgifter, anvender den stat, institution eller organisation de regler, der gælder for revision af dens egne udgifter.

2.   Administratoren eller personer, som denne udpeger, kan dog til enhver tid foretage revision af Athenas fælles udgifter, der påløber under forberedelsen af eller efter operationer, eller de fælles aktionsudgifter i forbindelse med en operation. Endvidere kan specialkomitéen på forslag af administratoren eller en medlemsstat til enhver tid udpege eksterne revisorer, hvis mandat eller ansættelsesvilkår det fastlægger.

3.   Med henblik på de eksterne revisioner nedsættes der et kollegium bestående af seks revisorer. Specialkomitéen udpeger hvert år to medlemmer for en periode på tre år, som kan forlænges én gang, blandt de kandidater, medlemsstaterne indstiller. Specialkomitéen kan forlænge et medlems mandat med op til seks måneder.

Kandidaterne skal være medlem af det højeste nationale revisionsorgan i en medlemsstat, eller være anbefalet af et sådant organ, og frembyde tilstrækkelig garanti for pålidelighed og uvildighed. De skal være til rådighed, så de kan udføre opgaver på Athenas vegne, når det er nødvendigt. Ved udførelsen af disse opgaver:

a)

betales revisorkollegiets medlemmer fortsat af det organ, de er udlånt fra, idet Athena dog afholder deres rejseudgifter i henhold til de bestemmelser, der gælder for EU-tjenestemænd i den tilsvarende lønklasse

b)

kan medlemmerne kun anmode om eller modtage instrukser fra specialkomitéen; inden for rammerne af revisionsmandatet er revisorkollegiet medlemmer helt uafhængige og eneansvarlige for gennemførelsen af den eksterne revision

c)

har medlemmerne kun referat til specialkomitéen med hensyn til udførelsen af deres opgaver

d)

kontrollerer medlemmerne i løbet af regnskabsåret og efterfølgende ved kontrol på stedet samt ved kontrol af regnskabsbilagene, dels at de udgifter, der finansieres eller finansieres midlertidigt gennem Athena, afholdes i overensstemmelse med gældende lovgivning og principperne for forsvarlig økonomisk forvaltning, dvs. sparsommelighed, produktivitet og effektivitet, dels at den interne kontrol er fyldestgørende.

Revisorkollegiet vælger hvert år sin formand blandt sine medlemmer, idet det enten vælger en ny formand eller forlænger den siddende formands mandat. Det fastsætter selv de regler, der skal gælde for de revisioner, der udføres af dets medlemmer, i overensstemmelse med de højeste internationale standarder. Kollegiet godkender de revisionsrapporter, der udarbejdes af dets medlemmer, inden de fremsendes til administratoren og specialkomitéen.

4.   Specialkomitéen kan i hvert enkelt tilfælde og med en specifik begrundelse beslutte at anvende andre eksterne organer.

5.   Udgifterne til revisioner, der foretages af revisorer, der handler på vegne af Athena, betragtes som fælles udgifter, der afholdes af Athena.

Artikel 41

Intern revision

1.   Rådets generalsekretær udnævner på forslag af administratoren og efter at have underrettet specialkomitéen en intern revisor af Athena og mindst én assisterende intern revisor for en periode på fire år, der kan forlænges indtil en samlet periode på højst otte år; de interne revisorer skal have de nødvendige faglige kvalifikationer og frembyde tilstrækkelig garanti for pålidelighed og uvildighed. Den interne revisor må hverken være anvisningsberettiget eller regnskabsfører. Den interne revisor må ikke deltage i udarbejdelsen af årsregnskaber.

2.   Den interne revisor aflægger beretning til administratoren om risikostyring ved at afgive uafhængige udtalelser om forvaltnings- og kontrolsystemernes kvalitet, at fremsætte henstillinger til forbedring af den interne kontrol i forbindelse med operationerne og at fremme en forsvarlig økonomisk forvaltning. Den interne reviser har navnlig til opgave at vurdere, om de interne forvaltningssystemer er hensigtsmæssige og effektive, og i hvilket omfang tjenestegrenene har formået at gennemføre politikkerne og nå målene set i relation til de dermed forbundne risici.

3.   Den interne revisor udfører sine opgaver i alle de tjenestegrene, der er involveret i inkassering af Athenas indtægter eller afholdelse af udgifter, der finansieres gennem Athena.

4.   Den interne revisor foretager en eller i givet fald flere revisioner i løbet af et regnskabsår. Vedkommende aflægger beretning til administratoren og underretter den øverstbefalende for operationen om sine konklusioner og henstillinger. Den øverstbefalende for operationen og administratoren sørger for, at henstillinger på baggrund af revisionsarbejdet følges op.

5.   Hvert år giver administratoren specialkomitéen en redegørelse for den interne revision, der angiver det antal og de typer interne revisioner, der er foretaget, de konstateringer, der er gjort, de henstillinger, der er fremsat, og den opfølgning, der har fundet sted af disse henstillinger.

6.   Desuden sørger den øverstbefalende for operationen for, at den interne revisor har fuld adgang til den operation, som vedkommende har ansvaret for. Den interne revisor kontrollerer, at budgetgennemførelsessystemer og -procedurer fungerer korrekt, og sørger for, at der er solide og effektive interne kontrolsystemer.

7.   Den interne revisors arbejde og beretninger stilles til rådighed for revisorkollegiet med al tilhørende dokumentation.

Artikel 42

Årlig regnskabsaflæggelse og -afslutning

1.   Den øverstbefalende for den enkelte operation forelægger senest den 31. marts efter regnskabsårets afslutning eller inden fire måneder efter afslutningen af den operation, som denne har ansvaret for, alt efter hvilken dato der kommer først, Athenas regnskabsfører de oplysninger, der er nødvendige for udarbejdelsen af årsregnskabet vedrørende de fælles udgifter, årsregnskabet vedrørende udgifter, jf. artikel 28, samt årsberetningen.

2.   Senest den 15. maj efter regnskabsårets afslutning udarbejder administratoren med bistand fra regnskabsføreren og den øverstbefalende for den enkelte operation årsregnskaberne og årsberetningen og forelægger dem for specialkomitéen og revisorkollegiet.

3.   Specialkomitéen får inden otte uger efter fremsendelsen af årsregnskaberne forelagt en revisionserklæring af revisorkollegiet og Athenas reviderede årsregnskaber af administratoren bistået af regnskabsføreren og den øverstbefalende for den enkelte operation.

4.   Specialkomitéen får senest den 30. september efter regnskabsårets afslutning forelagt revisionsrapporten af revisorkollegiet og gennemgår revisionsrapporten, revisionserklæringen og årsregnskaberne med henblik på at meddele decharge til administratoren, regnskabsføreren og den øverstbefalende for den enkelte operation.

5.   På en måde, der er i overensstemmelse med forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 eller en enhver anden forordning, som måtte træde i stedet for denne, opbevarer regnskabsføreren, den øverstbefalende for de enkelte operationer og i givet fald administratoren hver på deres niveau samtlige regnskaber, løsørefortegnelser og dermed forbundne dokumenter i en periode på fem år fra datoen for meddelelse af den pågældende decharge. Når en operation er afsluttet, sørger den øverstbefalende for operationen for fremsendelse af samtlige regnskaber og løsørefortegnelser til regnskabsføreren.

6.   Specialkomitéen opfører ved hjælp af et ændringsbudget budgetsaldoen for det regnskabsår, hvis regnskaber er blevet godkendt, på budgettet for det følgende regnskabsår under indtægter eller udgifter alt efter, hvad der er relevant. Specialkomitéen kan imidlertid beslutte at opføre denne budgetsaldo efter at have modtaget revisionserklæringen fra revisorkollegiet.

7.   Den del af budgetsaldoen for et regnskabsår, der hidrører fra anvendelsen af de bevillinger, der er afsat til at dække fælles udgifter, der påløber under forberedelsen eller som følge af operationer, modregnes i de førstkommende bidrag fra de deltagende medlemsstater.

8.   Den del af budgetsaldoen, der er blevet tilovers efter anvendelsen af bevillingerne til dækning af de fælles aktionsudgifter i forbindelse med en bestemt operation, modregnes i de førstkommende bidrag fra de medlemsstater, der har bidraget til denne operation.

9.   Hvis refusion ikke kan ske ved at foretage fradrag i de bidrag, der skal indbetales til Athena, tilbagebetales budgetsaldoen til den pågældende medlemsstat i henhold til BNI-nøglen for refusionsåret.

10.   Hver medlemsstat, som deltager i en operation, kan senest den 31. marts hvert år underrette administratoren, om nødvendigt via den øverstbefalende for operationen, om de ekstraomkostninger, medlemsstaten har afholdt til operationen i det foregående regnskabsår. Disse oplysninger opdeles, så de viser de vigtigste udgiftsposter. Administratoren samler disse oplysninger med henblik på at give specialkomitéen et overblik over ekstraomkostningerne ved operationen.

Artikel 43

Regnskabsafslutning for en operation

1.   Når en operation er afsluttet, kan specialkomitéen på forslag af administratoren eller en medlemsstat beslutte, at administratoren med bistand fra regnskabsføreren og den øverstbefalende for operationen under alle omstændigheder forelægger specialkomitéen årsregnskaberne for denne operation for perioden indtil operationens afslutning og om muligt indtil dens afvikling. Administratorens frist må ikke være på mindre end fire måneder fra datoen for afslutningen af operationen.

2.   Hvis det inden for den tildelte frist ikke er muligt at medtage de indtægter og udgifter, der er forbundet med afviklingen af en operation, i årsregnskaberne for denne operation, opføres disse indtægter og udgifter på Athenas årsregnskaber og gennemgås af specialkomitéen som led i proceduren i artikel 42.

3.   Specialkomitéen godkender på baggrund af en erklæring fra revisorkollegiet det årsregnskab for operationen, som er blevet forelagt den. Den meddeler decharge til administratoren, regnskabsføreren og den øverstbefalende for den pågældende operation.

4.   Hvis refusion ikke kan ske ved at foretage fradrag i de bidrag, der skal indbetales til Athena, tilbagebetales budgetsaldoen til den pågældende medlemsstat i henhold til BNI-nøglen for refusionsåret.

KAPITEL 12

FORSKELLIGE BESTEMMELSER

Artikel 44

Ansvar

1.   Forseelser eller forsømmelser i forbindelse med gennemførelsen af budgettet straffes med disciplinære eller strafferetlige foranstaltninger over for den øverstbefalende for operationen, administratoren eller andet personale, som er stillet til rådighed navnlig af EU-institutionerne eller medlemsstaterne, i overensstemmelse med den vedtægt eller den ordning, som de hver især er omfattet af. Athena kan desuden på eget initiativ eller på anmodning af en bidragydende stat eller tredjepart gøre de pågældende civilretligt ansvarlige.

2.   En bidragydende stat kan under ingen omstændigheder gøre Unionen eller Rådets generalsekretær ansvarlige for administratorens, regnskabsførerens eller det assisterende personales udførelse af deres opgaver.

3.   De bidragydende stater eller tredjeparter påtager sig gennem Athena ethvert ansvar i henhold til kontraktforhold, der måtte opstå som følge af indgåelse af kontrakter i forbindelse med afholdelsen af dens udgifter. Ansvaret i kontraktforhold bestemmes efter den for den pågældende kontrakt gældende lovgivning.

4.   For så vidt angår ansvar uden for kontraktforhold erstatter de bidragydende stater eller tredjeparter gennem Athena og i overensstemmelse med de almindelige principper, der gælder for medlemsstaternes lovgivning og styrkernes vedtægter, skader, der er forvoldt af det operative hovedkvarter, styrkehovedkvarteret eller enhedshovedkvarteret i krisestrukturen, hvis sammensætning godkendes af den øverstbefalende for operationen, eller som er forvoldt af deres personel under tjenesten.

5.   En bidragydende stat kan under ingen omstændigheder drage Unionen eller medlemsstaterne til ansvar i forbindelse med kontrakter, der er indgået som led i gennemførelsen af budgettet, eller for skader forvoldt af enheder eller afdelinger i den krisestruktur, hvis sammensætning godkendes af den øverstbefalende for operationen, eller af deres personel under tjenesten.

Artikel 45

Sikkerhed

Rådets afgørelse 2013/488/EU (5) eller enhver anden rådsafgørelse, som måtte træde i stedet for denne, finder anvendelse på klassificerede informationer vedrørende Athenas arbejde.

Artikel 46

Beskyttelse af personoplysninger

Athena beskytter fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger om dem i overensstemmelse med principperne og procedurerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (6). Med henblik herpå vedtager specialkomitéen de nødvendige gennemførelsesbestemmelser på grundlag af et forslag fra administratoren.

Artikel 47

Revurdering og revision

Hele eller dele af denne afgørelse, herunder de tilhørende bilag, tages om nødvendigt op til revurdering på anmodning af en medlemsstat eller efter hver operation. Den tages op til revision mindst hvert tredje år. I forbindelse med revurderingen eller revisionen kan der anmodes om bistand fra alle de eksperter, der kunne være til nytte i forbindelse med arbejdet, herunder fra Athenas forvaltningsorganer.

Artikel 48

Ophævelse

Afgørelse 2011/871/FUSP ophæves.

Artikel 49

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. marts 2015.

På Rådets vegne

E. RINKĒVIČS

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2004/197/FUSP af 23. februar 2004 om oprettelse af en mekanisme til administration af finansieringen af de fælles udgifter til EU-operationer, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet (EUT L 63 af 28.2.2004, s. 68).

(2)  Rådets afgørelse 2011/871/FUSP af 19. december 2011 om oprettelse af en mekanisme til administration af finansieringen af de fælles udgifter til EU-operationer, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet (Athena) (EUT L 343 af 23.12.2011, s. 35).

(3)  Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

(5)  Rådets afgørelse af 2013/488/EU af 23. september 2013 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 274 af 15.10.2013, s. 1).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).


BILAG I

FÆLLES UDGIFTER, SOM AFHOLDES AF ATHENA, UANSET HVORNÅR DE PÅLØBER

I de tilfælde, hvor følgende fælles udgifter ikke direkte kan knyttes til en specifik operation, kan specialkomitéen beslutte at overføre de pågældende bevillinger til den almindelige del af det årlige budget. Disse bevillinger indsættes i videst muligt omfang i artikler vedrørende den operation, som de mest vedrører.

1.

Missionsudgifter for den øverstbefalende for operationen og dennes stab i forbindelse med forelæggelse af en operations regnskaber for specialkomitéen.

2.

Skadeserstatninger og udgifter som følge af fordringer og retlige skridt, der skal betales gennem Athena.

3.

Udgifter, der følger af en eventuel beslutning om oplagring af materiel erhvervet i fællesskab med henblik på en operation (hvis disse udgifter er omfattet af den almindelige del af budgettet, henvises der til en specifik operation).

Den almindelige del af det årlige budget omfatter endvidere om nødvendigt bevillinger til dækning af følgende fælles udgifter i forbindelse med operationer, som de deltagende medlemsstater bidrager til finansieringen af:

1.

bankomkostninger

2.

revisionsudgifter

3.

fælles udgifter til den forberedende fase af en operation som defineret i bilag II

4.

udgifter til udvikling og vedligeholdelse af Athenas regnskabssystem og system til forvaltning af aktiver

5.

udgifter til administrative ordninger og rammekontrakter, jf. artikel 11.


BILAG II

FÆLLES AKTIONSUDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FORBEREDENDE FASE AF EN OPERATION, SOM AFHOLDES AF ATHENA

Ekstraomkostninger til det militære og civile personales undersøgelsesmissioner og forberedelser (især factfindingmissioner og rekognoscering) med henblik på en specifik EU-militæroperation: transport, indkvartering, brug af operationelle kommunikationsmidler, rekruttering af civilt lokalt personale til gennemførelse af missionen, f.eks. tolke og chauffører.

Lægelige ydelser: udgifter til medicinsk nødevakuering (Medevac) af personer, der deltager i det militære og civile personales undersøgelsesmissioner og forberedelser med henblik på en specifik EU-militæroperation, såfremt lægebehandling ikke kan foretages i indsatsområdet.


BILAG III

DEL A

FÆLLES AKTIONSUDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN AKTIVE FASE AF EN OPERATION, SOM ALTID AFHOLDES AF ATHENA

For enhver EU-militæroperation afholder Athena som fælles aktionsudgifter de nedenfor definerede ekstraomkostninger, der er nødvendige for operationen.

1.   Ekstraomkostninger til (deployerbare eller faste) hovedkvarterer for EU-ledede operationer

1.1.   Definition af hovedkvarterer, hvis ekstraomkostninger finansieres i fællesskab:

a)   hovedkvarter (HQ): hovedkvarter (HQ), kommando- og støtteelementer som godkendt i operationsplanen (OPLAN)

b)   operativt hovedkvarter (OHQ): statisk hovedkvarter uden for indsatsområdet for operationens øverstbefalende, som er ansvarligt for opbygningen, indsættelsen, opretholdelsen og hjemkaldelsen af en EU-styrke.

Definitionen af fælles udgifter til et OHQ for en operation anvendes også på Generalsekretariatet for Rådet, EU-Udenrigstjenesten og Athena, hvis disse bidrager direkte til den pågældende operation

c)   styrkehovedkvarter (FHQ): hovedkvarteret for en EU-styrke, der er deployeret i indsatsområdet

d)   enhedskommandohovedkvarter (CCHQ): hovedkvarteret for den øverstbefalende for en EU-enhed, der er deployeret med henblik på operationen (dvs. øverstbefalende for luft-, land- eller søstyrker eller specialstyrker, som det kan anses for nødvendigt at udpege afhængigt af operationens art)

e)   missionshovedkvarter (MHQ): hovedkvarteret for en EU-operation, der er deployeret i indsatsområdet, og som overtager nogle eller alle af både OHQ's og FHQ's opgaver.

1.2.   Definition af ekstraomkostninger, der finansieres i fællesskab:

a)   transportomkostninger: transport til og fra indsatsområdet med henblik på at deployere, opretholde og hjemkalde FHQ- og CCHQ-mandskab

b)   rejser og indkvartering: rejse- og indkvarteringsomkostninger, som OHQ har lagt ud til nødvendige tjenesterejser i forbindelse med en operation, rejse- og indkvarteringsomkostninger til personale deployeret af HQ til tjenesterejser til Bruxelles og/eller møder i forbindelse med operationer

c)   transport/rejser (bortset fra udgifter til dagpenge) foretaget af HQ inden for indsatsområdet: udgifter i forbindelse med transport med køretøjer og andre former for rejsevirksomhed med andre transportmidler samt fragtomkostninger, herunder rejser foretaget af nationale reserver og besøgende; ekstraomkostninger til brændstof, ud over hvad normale operationer ville have kostet; leasing af ekstrakøretøjer; omkostninger til civil ansvarsforsikring, som nogle lande kræver af internationale organisationer, der gennemfører operationer på deres område

d)   administration: supplerende kontor- og indkvarteringsudstyr, ydelser i henhold til kontrakt samt offentlige forsyningsydelser, omkostninger til vedligeholdelse af HQ's bygninger

e)   civilt personale, der ansættes i HQ'er specifikt med henblik på de behov, der gælder i forbindelse med operationen: civilt personale, som arbejder inden for Unionen, internationalt personale og lokalt personale, der rekrutteres i indsatsområdet, og som er nødvendigt for gennemførelsen af operationen ud over de normale operative behov (herunder eventuel overtidsbetaling)

f)   kommunikation mellem HQ'erne indbyrdes og mellem HQ'erne og de styrker, der hører direkte herunder: investeringsudgifter til indkøb og brug af supplerende kommunikations- og IT-udstyr og omkostninger i forbindelse med tjenesteydelser (leje og vedligeholdelse af modemmer, telefonlinjer, satellittelefoner, kryptofaxer, sikre linjer, internetadgang, datalinjer, lokale datanet)

g)   kaserner og indkvartering/infrastruktur: eventuelle udgifter til erhvervelse, leje eller istandsættelse af de faciliteter, der er nødvendige for HQ i indsatsområdet (leje af bygninger, beskyttelsesrum, telte)

h)   information til offentligheden: omkostninger i forbindelse med informationskampagner og information af medierne på HQ-plan i overensstemmelse med den informationsstrategi, der er udformet af HQ

i)   repræsentation, underbringelse og bespisning: repræsentationsudgifter, udgifter på HQ-plan, der er nødvendige for gennemførelsen af en operation.

2.   Ekstraomkostninger i forbindelse med støtte til styrken som helhed

De nedenfor anførte omkostninger er omkostningerne efter styrkens deployering til dens bestemmelsessted:

a)   arbejder i forbindelse med deployering/infrastruktur: udgifter, der er absolut nødvendige for, at styrken som helhed kan løse sine opgaver (i fællesskab anvendte lufthavne, jernbaner, havne, logistiske hovedveje, herunder ankomststeder og fremskudte samlingsområder; vandundersøgelser, oppumpning, behandling, distribuering og evakuering af vand, el- og vandforsyning, planering for og statisk beskyttelse af styrkerne, lagerfaciliteter, især af brændstof og ammunitionsdepoter, logistiske samlingsområder, teknisk støtte til infrastruktur, der finansieres i fællesskab) teknisk støtte til infrastruktur, der finansieres i fællesskab)

b)   identifikationsmærkning: specifikke identifikationsmærker, EU-identitetskort, badges, medaljer, flag i EU-farver eller andre identifikationsmærker for styrken eller HQ (bortset fra beklædning, hovedbeklædning eller uniformer)

c)   lægelige ydelser og faciliteter: medicinsk nødevakuering (Medevac). Rolle 1-ydelser og -faciliteter som operative elementer i indsatsområdet, hvis til styrken som helhed. Rolle 2-ydelser og -faciliteter i indsatsområdet. Rolle 3-ydelser og -faciliteter som operative elementer i indsatsområdet af typen ankomstlufthavn og -havn som godkendt i operationsplanen (OPLAN)

d)   fremskaffelse af oplysninger: satellitbilleder til efterretningstjenesten som godkendt i operationsplanen (OPLAN), hvis der ikke kan sikres finansiering med de disponible midler på budgettet for EU-Satellitcentret (EUSC).

3.   Ekstraomkostninger i forbindelse med Unionens brug af NATO-aktiver og -kapacitet, der er stillet til rådighed for en EU-ledet operation

Omkostninger for Unionen som følge af anvendelsen med henblik på en af dens militæroperationer af arrangementerne mellem Unionen og NATO om tilrådighedsstillelse, observation og tilbagelevering eller tilbagekaldelse af NATO's fælles aktiver og kapaciteter, der er stillet til rådighed for en EU-ledet operation. Refusioner fra NATO til Unionen.

4.   Ekstraomkostninger for Unionen i forbindelse med varer, tjenesteydelser eller arbejder, der er omfattet af listen over fælles udgifter og stillet til rådighed for en EU-ledet operation af en medlemsstat, en EU-institution, et tredjeland eller en international organisation i henhold til en ordning som nævnt i artikel 11. Refusioner fra en stat, en EU-institution eller en international organisation på grundlag af en sådan ordning.

DEL B

FÆLLES AKTIONSUDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN AKTIVE FASE AF EN SPECIFIK OPERATION, SOM AFHOLDES AF ATHENA, SÅFREMT RÅDET TRÆFFER AFGØRELSE HEROM

Transportomkostninger: transport til og fra indsatsområdet med henblik på at deployere, opretholde og hjemkalde de nødvendige styrker til operationen

Multinationalt hovedkvarter for de operative styrker: det multinationale hovedkvarter for de operative EU-styrker, der deployeres i indsatsområdet.

DEL C

FÆLLES AKTIONSUDGIFTER, SOM AFHOLDES AF ATHENA PÅ DEN ØVERSTBEFALENDES ANMODNING OG EFTER SPECIALKOMITÉENS GODKENDELSE

a)   kaserner og indkvartering/infrastruktur: eventuelle udgifter til erhvervelse, leje eller istandsættelse af faciliteter i indsatsområdet (bygninger, beskyttelsesrum, telte), der er nødvendige for de styrker, der er deployeret i forbindelse med operationen

b)   supplerende udstyr af afgørende betydning: leje eller indkøb under operationen af uforudset, specifikt udstyr, der er af afgørende betydning for gennemførelsen af operationen, i det omfang det indkøbte udstyr ikke hjemtages ved missionens afslutning

c)   lægelige ydelser og faciliteter: andre rolle 2-ydelser og -faciliteter i indsatsområdet end dem, der er nævnt i del A

d)   fremskaffelse af oplysninger: fremskaffelse af oplysninger (satellitbilleder, efterretninger fra, rekognoscering i og overvågning af indsatsområdet, herunder luft-til-jord-overvågning, efterretninger fra menneskelige kilder)

e)   andre væsentlige kapaciteter på indsatsområdeniveau: minerydning, i det omfang det er nødvendigt for operationen, kemisk, biologisk, radiologisk og nuklear (CBRN) beskyttelse, oplagring og destruktion af våben og ammunition, der indsamles i indsatsområdet.


BILAG IV

FÆLLES AKTIONSUDGIFTER I FORBINDELSE MED AFVIKLINGEN AF EN OPERATION, SOM AFHOLDES AF ATHENA

Udgifter i forbindelse med at træffe afgørelse om den endelige bestemmelse for det udstyr og den infrastruktur til operationen, der er finansieret i fællesskab.

Ekstraudgifter i forbindelse med opstilling af operationens regnskaber. De fælles udgifter, der er finansieringsberettigede i denne forbindelse, bestemmes i overensstemmelse med bilag III, idet der dog tages hensyn til, at det nødvendige regnskabspersonale hører til det operative hovedkvarter, også efter at dette har afsluttet sit virke.