20.3.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 76/56


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2015/470

af 11. marts 2015

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, fra Belgien)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fondfor Tilpasning til Globaliseringen (1), særlig artikel 12, stk. 3,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (2), særlig punkt 13,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev oprettet med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der afskediges som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen, og at hjælpe disse med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)

EGF må ikke overstige et maksimalt årligt beløb på 150 mio. EUR (2011-priser), jf. artikel 12 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (3).

(3)

Belgien indgav den 19. december 2013 en ansøgning om mobilisering af EGF i forbindelse med afskedigelser i virksomheden Saint-Gobain Sekurit Benelux SA og supplerede den med yderligere oplysninger frem til den 4. juli 2014. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af økonomisk støtte, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 1927/2006. Kommissionen foreslår derfor, at der ydes støtte med et beløb på 1 339 928 EUR.

(4)

Der bør derfor som følge af Belgiens ansøgning ydes støtte fra EGF —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I forbindelse med Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015 mobiliseres Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen således, at et beløb på 1 339 928 EUR stilles til rådighed i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Strasbourg, den 11. marts 2015.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA

Formand


(1)  EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(3)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.