17.3.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 72/27


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2015/439

af 16. marts 2015

om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Sahel

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 33 og artikel 31, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 18. marts 2013 afgørelse 2013/133/FUSP (1) om udnævnelse af Michel Dominique REVEYRAND — DE MENTHON som Den Europæiske Unions særlige repræsentant (EUSR) for Sahel. EUSR's mandat blev forlænget ved Rådets afgørelse 2014/130/FUSP (2) og udløber den 28. februar 2015.

(2)

EUSR's mandat bør forlænges med endnu en periode på otte måneder.

(3)

EUSR skal gennemføre sit mandat under forhold, som muligvis vil blive forværret og vil kunne hindre opnåelsen af målene for Unionens optræden udadtil, jf. traktatens artikel 21 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den Europæiske Unions særlige repræsentant

1.   Mandatet for Michel Dominique REVEYRAND — DE MENTHON som EUSR for Sahel forlænges til den 31. oktober 2015. EUSR's mandat kan afsluttes tidligere, hvis Rådet træffer afgørelse herom efter forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (HR).

2.   I forbindelse med EUSR's mandat defineres Sahel som værende det primære fokusområde for EU-strategien for sikkerhed og udvikling i Sahel (»strategien«), dvs. Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger. I spørgsmål med bredere regionale implikationer samarbejder EUSR med andre lande og regionale eller internationale enheder uden for Sahel samt Vestafrika og Guineabugten, alt efter hvad der er relevant.

3.   Henset til behovet for en regional tilgang til de indbyrdes forbundne udfordringer, som regionen står over for, arbejder EUSR for Sahel i tæt samråd med andre relevante EUSR'er, herunder EUSR for det sydlige Middelhavsområde, EUSR for menneskerettigheder og EUSR for Den Afrikanske Union.

Artikel 2

Politikmål

1.   EUSR's mandat baseres på Unionens politikmål i forhold til Sahel om at bidrage aktivt til regionale og internationale tiltag for at opnå vedvarende fred, sikkerhed og udvikling i regionen. EUSR skal derudover have som mål at udvide kvaliteten, intensiteten og indvirkningen af Unionens mangesidede engagement i Sahel.

2.   EUSR bidrager til at udvikle og gennemføre Unionens tilgang, der omfatter alle aspekter af Unionens indsats, navnlig inden for politiske, sikkerhedsmæssige og udviklingsmæssige områder, herunder strategien, og at koordinere alle relevante instrumenter for Unionens indsats.

3.   Der gives i første omgang prioritet til Mali og en langsigtet stabilisering af landet samt til de regionale dimensioner af konflikten der.

4.   For så vidt angår Mali tilstræber Unionens politikmål gennem koordineret og effektiv anvendelse af samtlige dets instrumenter at fremme tilbagevenden for Mali og dets befolkning til en proces med fred, forsoning, sikkerhed og udvikling. Der bør også rettes behørig opmærksomhed mod Burkina Faso og Niger, særligt med tanke på de fremtidige valg i disse lande.

Artikel 3

Mandat

1.   For at nå Unionens politikmål i forhold til Sahel har EUSR mandat til:

a)

aktivt at bidrage til gennemførelsen, koordinationen og videreudviklingen af Unionens samlede tilgang til den regionale krise med udgangspunkt i strategien med henblik på at styrke den overordnede sammenhæng og effektivitet i Unionens aktiviteter i Sahel, navnlig i Mali

b)

at samarbejde med alle relevante interessenter i regionen, regeringer, regionale myndigheder, regionale og internationale organisationer, civilsamfund og diasporaer med henblik på at fremme Unionens mål og bidrage til en bedre forståelse af Unionens rolle i Sahel

c)

at repræsentere Unionen i de relevante regionale og internationale fora, herunder gruppen til støtte for og opfølgning af situationen i Mali, og sikre synligheden af Unionens støtte til krisestyring og konfliktforebyggelse, herunder Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af Malis væbnede styrker (EUTM Mali) og Den Europæiske Unions FSFP-mission i Niger (EUCAP Sahel Niger)

d)

at opretholde et tæt samarbejde med De Forenede Nationer (FN), navnlig generalsekretærens særlige repræsentant for Vestafrika og generalsekretærens særlige repræsentant for Mali, Den Afrikanske Union (AU), navnlig AU's højtstående repræsentant for Mali og Sahel, Det Økonomiske Fællesskab af Vestafrikanske Stater (Ecowas) samt andre førende nationale, regionale og internationale interessenter, herunder andre særlige udsendinge for Sahel og relevante organer i Maghrebområdet

e)

nøje at følge krisens regionale og grænseoverskridende dimensioner, herunder terrorisme, organiseret kriminalitet, våbensmugling, menneskehandel, narkotikahandel, flygtninge- og migrationsstrømme og dermed forbundne finansielle strømme; i tæt samarbejde med EU-antiterrorkoordinatoren at bidrage til den videre gennemførelse af EU's terrorbekæmpelsesstrategi

f)

at opretholde regelmæssige kontakter på højt politisk niveau med de lande i regionen, der er berørt af terrorisme og international kriminalitet, med henblik på at sikre en sammenhængende og omfattende tilgang og at sikre Unionens centrale rolle i de internationale bestræbelser på at bekæmpe terrorisme og international kriminalitet. Dette inkluderer Unionens aktive støtte til regional opbygning af kapacitet i sikkerhedssektoren og af, at der på passende vis tages hånd om de bagvedliggende årsager til terrorisme og international kriminalitet i Sahel

g)

nøje at følge de politiske og sikkerhedsmæssige konsekvenser af humanitære kriser i regionen

h)

vedrørende Mali at bidrage til regionale og internationale bestræbelser på at fremme en løsning af krisen i Mali, navnlig fuld tilbagevenden til normale forfatningsmæssige tilstande og en normal regeringsførelse i hele området og en troværdig og inklusiv national dialog med henblik på en holdbar politisk løsning

i)

at fremme institutionsopbygning, reform af sikkerhedssektoren og langsigtet fredsopbygning og forsoning i Mali

j)

at bidrage til gennemførelse af Unionens menneskerettighedspolitik i regionen i samarbejde med EUSR for menneskerettigheder, herunder EU's retningslinjer om menneskerettigheder, navnlig EU's retningslinjer om børn i væbnede konflikter samt om vold mod kvinder og piger og bekæmpelse af alle former for diskrimination mod dem, og Unionens politik om kvinder, fred og sikkerhed, bl.a. ved at overvåge og rapportere om udviklingen samt at udarbejde henstillinger i den henseende, og at holde regelmæssig kontakt til de relevante myndigheder i Mali og regionen, til anklagemyndigheden ved Den Internationale Straffedomstol, FN's højkommissær for menneskerettigheder, menneskerettighedsforkæmpere og -observatører i regionen

k)

at følge op på og rapportere om overholdelsen af FN's Sikkerhedsråds relevante resolutioner (UNSCR'er), navnlig UNSCR 2056 (2012), 2071 (2012), 2085 (2012) og 2100 (2013).

2.   Med henblik på opfyldelsen af sit mandat skal EUSR bl.a.:

a)

rådgive og aflægge rapport om fastlæggelse af Unionens holdninger i regionale og internationale fora, alt efter hvad der er relevant, med henblik på proaktivt at fremme og styrke den omfattende EU-tilgang til krisen i Sahel

b)

holde sig orienteret om alle Unionens aktiviteter og samarbejde tæt med de relevante EU-delegationer.

Artikel 4

Gennemførelse af mandatet

1.   EUSR har ansvaret for gennemførelsen af mandatet og handler med reference til HR.

2.   Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) opretholder privilegerede forbindelser med EUSR og er EUSR's primære kontaktpunkt for forbindelserne med Rådet. PSC giver EUSR strategisk vejledning og politiske retningslinjer i forbindelse med mandatet med forbehold af HR's ansvarsområder.

3.   EUSR arbejder tæt sammen med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) og dennes relevante tjenestegrene, særligt koordinatoren for Sahel.

Artikel 5

Finansiering

1.   Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EUSR's mandat i perioden fra den 1. marts 2015 til den 31. oktober 2015 udgør 900 000 EUR.

2.   Udgifterne forvaltes i overensstemmelse med de procedurer og regler, der gælder for Unionens almindelige budget.

3.   Udgifterne forvaltes i henhold til en kontrakt mellem EUSR og Kommissionen. EUSR står til regnskab for alle udgifter over for Kommissionen.

Artikel 6

Sammensætning af medarbejderstaben

1.   EUSR er inden for rammerne af sit mandat og de finansielle midler, der stilles til rådighed i den forbindelse, ansvarlig for at sammensætte sin medarbejderstab. Staben skal omfatte medarbejdere med den ekspertise i specifikke politiske og sikkerhedsmæssige spørgsmål, som mandatet kræver. EUSR underretter omgående Rådet og Kommissionen om medarbejderstabens sammensætning.

2.   Medlemsstaterne, EU-institutionerne og EU-Udenrigstjenesten kan foreslå udstationering af medarbejdere til at arbejde sammen med EUSR. Løn til medarbejdere udstationeret ved EUSR afholdes af den pågældende medlemsstat, den pågældende EU-institution eller EU-Udenrigstjenesten. Eksperter, der udstationeres af medlemsstaterne ved EU-institutionerne eller EU-Udenrigstjenesten, kan også udstationeres ved EUSR. Internationale kontraktansatte skal være statsborgere i en medlemsstat.

3.   Alt udstationeret personale forbliver under den udsendende medlemsstats eller EU-institutions eller EU-Udenrigstjenestens administrative myndighed og udfører sine opgaver og handler i EUSR's mandats interesse.

4.   EUSR's personale placeres samme sted som de relevante tjenestegrene i EU-Udenrigstjenesten eller EU-delegationerne med henblik på at sikre sammenhæng og konsekvens i deres respektive aktiviteter.

Artikel 7

Privilegier og immuniteter for EUSR og EUSR's medarbejderstab

De privilegier, immuniteter og yderligere garantier, der er nødvendige for, at EUSR og dennes medarbejdere kan opfylde og afvikle EUSR's mission uhindret, aftales med værtslandene, alt efter hvad der er relevant. Medlemsstaterne og EU-Udenrigstjenesten yder den fornødne støtte med henblik herpå.

Artikel 8

Sikkerheden i forbindelse med EU's klassificerede informationer

EUSR og alle medarbejdere i EUSR's stab respekterer de sikkerhedsprincipper og minimumsstandarder, der er fastsat i Rådets afgørelse 2013/488/EU (3).

Artikel 9

Adgang til oplysninger og logistisk støtte

1.   Medlemsstaterne, Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten og Generalsekretariatet for Rådet sikrer, at EUSR får adgang til alle relevante oplysninger.

2.   Alt efter tilfældet yder EU-delegationerne og/eller medlemsstaterne logistisk støtte i regionen.

Artikel 10

Sikkerhed

I overensstemmelse med Unionens sikkerhedspolitik for personale, der er udstationeret uden for Unionen som led i operationer i medfør af afsnit V i traktaten, træffer EUSR i overensstemmelse med sit mandat og på baggrund af sikkerhedssituationen i det geografiske ansvarsområde alle med rimelighed gennemførlige forholdsregler med hensyn til sikkerheden for alt personale, der står under EUSR's direkte myndighed, navnlig ved:

a)

at udarbejde en specifik sikkerhedsplan på grundlag af rådgivning fra EU-Udenrigstjenesten, der bl.a. omfatter specifikke materielle, organisatoriske og proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger vedrørende styring af sikre personalebevægelser til og inden for det geografiske område samt styring af sikkerhedshændelser og en beredskabs- og evakueringsplan for missionen

b)

at sikre, at alt personale, der er udstationeret uden for Unionen, er dækket af en højrisikoforsikring, der er tilpasset forholdene i det geografiske område

c)

at sørge for, at alle medarbejdere i staben, der skal udstationeres uden for Unionen, herunder lokalt ansat personale, har modtaget relevant sikkerhedsuddannelse før eller ved ankomsten til det geografiske område på grundlag af de risikoratings, der er opstillet for dette område

d)

at sikre, at alle vedtagne henstillinger, der udarbejdes efter regelmæssige sikkerhedsvurderinger, gennemføres, og aflægge skriftlige rapporter om deres gennemførelse og om andre sikkerhedsspørgsmål som led i fremskridtsrapporten og rapporten om gennemførelse af mandatet til Rådet, HR og Kommissionen.

Artikel 11

Indberetning

1.   EUSR aflægger regelmæssigt rapport til HR og PSC. EUSR aflægger også efter behov rapport til Rådets arbejdsgrupper. Der udsendes regelmæssigt rapporter gennem Coreunettet. EUSR kan aflægge rapport til Rådet for Udenrigsanliggender. I overensstemmelse med traktatens artikel 36 kan EUSR inddrages i underretningen af Europa-Parlamentet.

2.   EUSR aflægger rapport om den bedste måde, hvorpå man kan videreføre Unionens initiativer, såsom Unionens bidrag til reformer, herunder de politiske aspekter af relevante EU-udviklingsprojekter, i samråd med EU-delegationerne i regionen.

Artikel 12

Koordinering med andre EU-aktører

1.   Inden for rammerne af strategien bidrager EUSR til, at Unionens politiske og diplomatiske indsats fremtræder som en helhed og er sammenhængende og effektiv og hjælper med at sikre, at alle EU-instrumenter på området sættes ind på en sammenhængende måde med henblik på at nå Unionens politikmål.

2.   EUSR's aktiviteter koordineres med EU-delegationernes og Kommissionens aktiviteter samt med de aktiviteter, der udføres af andre EUSR'er, som er aktive i regionen. EUSR sørger for regelmæssig briefing af medlemsstaternes missioner og EU-delegationerne i regionen.

3.   På stedet holdes der tæt kontakt til cheferne for EU-delegationerne og medlemsstaternes missionschefer. EUSR skal i tæt samarbejde med relevante EU-delegationer sørge for lokal politisk vejledning til missionscheferne for EUCAP Sahel Niger og EUCAP Sahel Mali og den øverstbefalende for EUTM Mali. EUSR, den øverstbefalende for EUTM Mali og den øverstbefalende for den civile operation for EUCAP Sahel Niger og EUCAP Sahel Mali konsulterer hinanden efter behov.

Artikel 13

Revision

Gennemførelsen af denne afgørelse og dens sammenhæng med andre bidrag fra Unionen til regionen tages løbende op til revision. EUSR forelægger Rådet, HR og Kommissionen en samlet rapport om gennemførelsen af mandatet inden udgangen af august 2015.

Artikel 14

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den anvendes fra den 1. marts 2015.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. marts 2015.

På Rådets vegne

F. MOGHERINI

Formand


(1)  Rådet afgørelse 2013/133/FUSP af 18. marts 2013 om udnævnelse af Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Sahel (EUT L 75 af 19.3.2013, s. 29).

(2)  Rådets afgørelse 2014/130/FUSP af 10. marts 2014 om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Sahel (EUT L 71 af 12.3.2014, s. 14).

(3)  Rådets afgørelse 2013/488/EU af 23. september 2013 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 274 af 15.10.2013, s. 1).