6.3.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 62/29


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/365

af 4. marts 2015

om indrømmelse af undtagelser for visse medlemsstater med hensyn til fremsendelse af statistikker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1338/2008 for så vidt angår statistikker om udgifter til og finansiering af sundhedspleje

(meddelt under nummer C(2015) 1377)

(Kun den engelske, den nederlandske, den rumænske og den spanske udgave er autentiske)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1338/2008 af 16. december 2008 om fællesskabsstatistikker over folkesundhed og arbejdsmiljø (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 1338/2008 fastlægges der fælles rammer for systematisk udarbejdelse af europæiske statistikker inden for folkesundhed og arbejdsmiljø.

(2)

I forordning (EF) nr. 1338/2008 kræves det, at medlemsstaterne fremsender statistikker om udgifter til og finansiering af sundhedspleje som defineret i bilag II til nævnte forordning.

(3)

I henhold til artikel 9, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1338/2008 kan der, hvis det er nødvendigt, vedtages undtagelser og overgangsperioder for medlemsstater, hvis disse er baseret på objektive grunde.

(4)

Kongeriget Spanien, Kongeriget Nederlandene, Rumænien og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland har anmodet om undtagelser på grund af behovet for omfattende tilpasninger af deres nationale statistiske systemer for at kunne opfylde kravene i forordning (EF) nr. 1338/2008.

(5)

De undtagelser, som medlemsstaterne har anmodet om, bør derfor gives.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Undtagelserne i bilaget indrømmes til Kongeriget Spanien, Kongeriget Nederlandene, Rumænien og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Kongeriget Spanien, Kongeriget Nederlandene, Rumænien og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. marts 2015.

På Kommissionens vegne

Marianne THYSSEN

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 70.


BILAG

UNDTAGELSER FRA FORORDNING (EF) NR. 1338/2008 FOR SÅ VIDT ANGÅR STATISTIKKER OM UDGIFTER TIL OG FINANSIERING AF SUNDHEDSPLEJE

Kongeriget Spanien, Kongeriget Nederlandene, Rumænien og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland skal ikke fremsende de variabler, der er anført i følgende tabel:

Medlemsstat

Variabler og opdelinger

Slutdato for undtagelse

Spanien

1)

Data og metadata for referenceåret 2014 skal fremsendes senest den 31. august 2016.

August 2016

2)

Data og metadata for referenceåret 2015 skal fremsendes senest den 31. august 2017.

August 2017

3)

Data og metadata for referenceåret 2016 skal fremsendes senest den 31. august 2018.

August 2018

Nederlandene

1)

Tal for alle typer finansieringsordninger (HF.1.1-HF.4) og for de aktuelle udgifter til sundhedspleje (summen af HF.1.1 til HF.4) opdelt efter:

a)

Kurativ behandling og revalidering af indlagte patienter (HC.1.1; HC.2.1) vil også omfatte kurativ behandling og revalidering af dagpatienter (HC.1.2; HC.2.2)

b)

Kurativ behandling og revalidering af dagpatienter (HC.1.2; HC.2.2) indberettes ikke

c)

Langtidspleje (sundhed) af indlagte patienter (HC.3.1) vil også omfatte langtidspleje (sundhed) af dagpatienter (HC.3.2) og langtidspleje (sundhed) af ambulante patienter (HC.3.3)

d)

Langtidspleje (sundhed) af dagpatienter (HC.3.2) indberettes ikke

e)

Langtidspleje (sundhed) af ambulante patienter (HC.3.3) indberettes ikke

2)

Tal for alle typer leverandører af sundhedspleje (HP.1-HP.9) og for de aktuelle udgifter til sundhedspleje (summen af HP.1 til HP.9) opdelt efter:

a)

Kurativ behandling og revalidering af indlagte patienter (HC.1.1; HC.2.1) vil også omfatte kurativ behandling og revalidering af dagpatienter (HC.1.2; HC.2.2)

b)

Kurativ behandling og revalidering af dagpatienter (HC.1.2; HC.2.2) indberettes ikke

c)

Langtidspleje (sundhed) af indlagte patienter (HC.3.1) vil også omfatte langtidspleje (sundhed) af dagpatienter (HC.3.2) og langtidspleje (sundhed) af ambulante patienter (HC.3.3)

d)

Langtidspleje (sundhed) af dagpatienter (HC.3.2) indberettes ikke

e)

Langtidspleje (sundhed) af ambulante patienter (HC.3.3) indberettes ikke

3)

Tal for alle typer sundhedsplejefunktioner (HC.1.1;HC.2.1-HC.9) opdelt efter:

a)

Obligatoriske bidragsbaserede sygesikringsordninger og obligatoriske medicinske opsparingskonti (HF.1.2; HF.1.3) vil også omfatte husstandens egenbetaling (HF.3)

b)

Frivillige sygesikringsordninger (HF.2.1) vil til dels også omfatte husstandens egenbetaling (HF.3)

c)

Husstandens egenbetaling (HF.3) indberettes ikke

4)

Tal for alle typer leverandører af sundhedspleje (HP.1-HP.9) opdelt efter:

a)

Obligatoriske bidragsbaserede sygesikringsordninger og obligatoriske medicinske opsparingskonti (HF.1.2; HF.1.3) vil også omfatte husstandens egenbetaling (HF.3)

b)

Frivillige sygesikringsordninger (HF.2.1) vil til dels også omfatte husstandens egenbetaling (HF.3)

c)

Husstandens egenbetaling (HF.3) indberettes ikke

Marts 2018

Rumænien

1)

For så vidt angår tabellen over sundhedsplejefunktioner opdelt efter type af sundhedsydelse angives:

a)

Alle tal for hospitaler (HP.1) opdelt efter alle typer sundhedsplejefunktioner (HC1.1;HC2.1-HC.9), bortset fra kurativ behandling og revalidering af indlagte patienter (HC.1.1;HC.2.1) og forebyggende pleje (HC.6)

b)

Alle tal for boligfaciliteter med langtidspleje (HP.2) opdelt efter alle typer sundhedsplejefunktioner (HC1.1;HC2.1-HC.9), bortset fra kurativ behandling og revalidering af indlagte patienter (HC.1.1;HC.2.1) og langtidspleje (sundhed) af indlagte patienter (HC.3)

c)

Alle tal for leverandører af ambulant pleje (HP.3) opdelt efter alle typer sundhedsplejefunktioner (HC1.1;HC2.1-HC.9), bortset fra kurativ behandling og revalidering af ambulante patienter (HC.1.3;HC.2.3) og langtidspleje (sundhed) i eget hjem (HC.3.4)

d)

Alle tal for leverandører af supplerende ydelser (HP.4) opdelt efter alle typer sundhedsplejefunktioner (HC1.1;HC2.1-HC.9), bortset fra kurativ behandling og revalidering af ambulante patienter (HC.1.3;HC.2.3), supplerende ydelser (ikke-specificeret efter funktion) (HC.4) og forebyggende pleje (HC.6)

e)

Alle tal for forhandlere og andre leverandører af medicinske artikler (HP.5) opdelt efter alle typer sundhedsplejefunktioner (HC1.1;HC2.1-HC.9), bortset fra lægemidler og andre medicinske ikke-varige goder (HC.5.1) samt terapeutiske apparater og andre medicinske artikler (HC.5.2)

f)

Alle tal for leverandører af forebyggende pleje (HP.6) opdelt efter alle typer sundhedsplejefunktioner (HC1.1;HC2.1-HC.9), bortset fra forebyggende pleje (HC.6)

g)

Alle tal for leverandører inden for forvaltning og finansiering af sundhedssystemet (HP.7) opdelt efter alle typer sundhedsplejefunktioner (HC1.1;HC2.1-HC.9), bortset fra styring samt administration af sundhedssystemet og dets finansiering (HC.7)

h)

Alle tal for resten af økonomien (HP.8) opdelt efter alle typer sundhedsplejefunktioner (HC1.1;HC2.1-HC.9), bortset fra langtidspleje (sundhed) i eget hjem (HC.3.4) og forebyggende pleje (HC.6)

i)

Alle tal for udlandet (HP.9) opdelt efter alle typer sundhedsplejefunktioner (HC1.1;HC2.1-HC.9), bortset fra kurativ behandling og revalidering af indlagte patienter (HC.1.1;HC.2.1), kurativ behandling og revalidering af ambulante patienter (HC.1.3;HC.2.3) samt supplerende ydelser (ikke-specificeret efter funktion) (HC.4)

Marts 2017

2)

For så vidt angår tabellen over sundhedsplejefunktioner efter sundhedsfinansieringsordninger angives:

a)

Tal for offentlige ordninger (HF.1.1) opdelt efter kurativ behandling og revalidering af dagpatienter (HC.1.2;HC.2.2), kurativ behandling og revalidering i eget hjem (HC.1.4;HC.2.4), langtidspleje (sundhed) af dagpatienter (HC.3.2), langtidspleje (sundhed) af ambulante patienter (HC 3.3), terapeutiske apparater og andre medicinske artikler (HC.5.2) samt andre sundhedsydelser, som ikke er nævnt andetsteds (HC.9)

b)

Tal for obligatoriske bidragsbaserede sygesikringsordninger og obligatoriske medicinske opsparingskonti (HF.1.2; HF.1.3) opdelt efter kurativ behandling og revalidering af dagpatienter (HC.1.2;HC.2.2), kurativ behandling og revalidering i eget hjem (HC.1.4;HC.2.4), langtidspleje (sundhed) af indlagte patienter (HC.3.1), langtidspleje (sundhed) af dagpatienter (HC.3.2), langtidspleje (sundhed) af ambulante patienter (HC 3.3) samt forebyggende pleje (HC.6)

c)

Tal for frivillige sygesikringsordninger (HF.2.1) opdelt efter kurativ behandling og revalidering af dagpatienter (HC.1.2;HC.2.2), kurativ behandling og revalidering i eget hjem (HC.1.4;HC.2.4), langtidspleje (sundhed) af indlagte patienter (HC.3.1), langtidspleje (sundhed) af dagpatienter (HC.3.2), langtidspleje (sundhed) af ambulante patienter (HC.3.3), langtidspleje (sundhed) i eget hjem (HC.3.4), lægemidler og andre medicinske ikke-varige goder (HC.5.1), terapeutiske apparater og andre medicinske artikler (HC.5.2) samt forebyggende pleje (HC.6)

d)

Tal for almennyttige institutioners finansieringsordninger (HF.2.2) opdelt efter langtidspleje (sundhed) af indlagte patienter (HC.3.1), langtidspleje (sundhed) af dagpatienter (HC.3.2), langtidspleje (sundhed) af ambulante patienter (HC.3.3), supplerende ydelser (ikke-specificeret efter funktion) (HC.4), lægemidler og andre medicinske ikke-varige goder (HC.5.1), terapeutiske apparater og andre medicinske artikler (HC.5.2) og styring samt administration af sundhedssystemet og dets finansiering (HC.7)

e)

Tal for virksomhedsfinansierede ordninger (HF.2.3) opdelt efter alle typer sundhedsplejefunktioner (HC.1.1;HC.2.1-HC.9)

f)

Tal for husstandens egenbetaling (HF.3) opdelt efter kurativ behandling og revalidering af dagpatienter (HC.1.2;HC.2.2), kurativ behandling og revalidering i eget hjem (HC.1.4;HC.2.4), langtidspleje (sundhed) af indlagte patienter (HC.3.1), langtidspleje (sundhed) af dagpatienter (HC.3.2), langtidspleje (sundhed) af ambulante patienter (HC.3.3), langtidspleje (sundhed) i eget hjem (HC.3.4), forebyggende pleje (HC.6), styring samt administration af sundhedssystemet og dets finansiering (HC.7) samt andre sundhedsydelser, som ikke er nævnt andetsteds (HC.9)

g)

Tal for finansieringsordninger i udlandet (ikke-hjemmehørende) (HF.4) opdelt efter alle typer sundhedsplejefunktioner (HC.1.1;HC.2.1-HC.9)

3)

For så vidt angår tabellen over leverandører af sundhedspleje efter sundhedsfinansieringsordninger angives:

a)

Tal for offentlige ordninger (HF.1.1) opdelt efter udlandet (HP.9)

b)

Tal for obligatoriske bidragsbaserede sygesikringsordninger og obligatoriske medicinske opsparingskonti (HF.1.2; HF.1.3) opdelt efter boligfaciliteter med langtidspleje (HP.2) samt leverandører af forebyggende pleje (HP.6)

c)

Tal for frivillige sygesikringsordninger (HF.2.1) opdelt efter boligfaciliteter med langtidspleje (HP.2), forhandlere og andre leverandører af medicinske artikler (HP.5), leverandører af forebyggende pleje (HP.6) samt resten af økonomien (HP.8)

d)

Tal for almennyttige institutioners finansieringsordninger (HF.2.2) opdelt efter leverandører af supplerende ydelser (HP.4), forhandlere og andre leverandører af medicinske artikler (HP.5), leverandører af forebyggende pleje (HP.6), leverandører inden for forvaltning og finansiering af sundhedssystemet (HP.7), resten af økonomien (HP.8) samt udlandet (HP.9)

e)

Tal for virksomhedsfinansierede ordninger (HF.2.3) opdelt efter alle typer leverandører af sundhedspleje (HP.1-HP.9)

f)

Tal for husstandens egenbetaling (HF.3) opdelt efter boligfaciliteter med langtidspleje (HP.2), leverandører af forebyggende pleje (HP.6), leverandører inden for forvaltning og finansiering af sundhedssystemet (HP.7), resten af økonomien (HP.8) samt udlandet (HP.9)

g)

Tal for finansieringsordninger i udlandet (ikke-hjemmehørende) (HF.4) opdelt efter alle typer leverandører af sundhedspleje (HP.1-HP.9)

Marts 2017

Det Forenede Kongerige

1)

Tal for langtidspleje (sundhed) af indlagte patienter (HC.3.1) opdelt efter:

a)

offentlige ordninger (HF.1.1)

b)

frivillige sygesikringsordninger (HF.2.1)

c)

almennyttige institutioners finansieringsordninger (HF.2.2)

d)

husstandens egenbetaling (HF.3)

Marts 2018

2)

Tal for langtidspleje (sundhed) af dagpatienter (HC.3.2) opdelt efter:

a)

offentlige ordninger (HF.1.1)

b)

frivillige sygesikringsordninger (HF.2.1)

c)

almennyttige institutioners finansieringsordninger (HF.2.2)

d)

husstandens egenbetaling (HF.3)

Marts 2018

3)

Tal for langtidspleje (sundhed) af ambulante patienter (HC.3.3) opdelt efter:

a)

offentlige ordninger (HF.1.1)

b)

frivillige sygesikringsordninger (HF.2.1)

c)

almennyttige institutioners finansieringsordninger (HF.2.2)

d)

husstandens egenbetaling (HF.3)

Marts 2018

4)

Tal for langtidspleje (sundhed) i eget hjem (HC.3.4) opdelt efter:

a)

offentlige ordninger (HF.1.1)

b)

frivillige sygesikringsordninger (HF.2.1)

c)

almennyttige institutioners finansieringsordninger (HF.2.2)

d)

husstandens egenbetaling (HF.3)

Marts 2018

5)

Tal for finansieringsordninger i udlandet (HF.4) og for de aktuelle udgifter til sundhedspleje (summen af HF.1.1 til HF.4) opdelt efter:

a)

kurativ behandling og revalidering af indlagte patienter (HC.1.1;HC.2.1)

b)

kurativ behandling og revalidering af dagpatienter (HC.1.2;HC.2.2)

c)

kurativ behandling og revalidering af ambulante patienter (HC.1.3;HC.2.3)

d)

kurativ behandling og revalidering i eget hjem (HC.1.4;HC.2.4)

e)

langtidspleje (sundhed) af indlagte patienter (HC.3.1)

f)

langtidspleje (sundhed) af dagpatienter (HC.3.2)

g)

langtidspleje (sundhed) af ambulante patienter (HC 3.3)

h)

langtidspleje (sundhed) i eget hjem (HC.3.4)

i)

supplerende ydelser (ikke-specificeret efter funktion) (HC.4)

j)

lægemidler og andre medicinske ikke-varige goder (HC.5.1)

k)

terapeutiske apparater og andre medicinske artikler (HC.5.2)

l)

forebyggende pleje (HC.6)

m)

styring samt administration af sundhedssystemet og dets finansiering (HC.7)

n)

andre sundhedsydelser, som ikke er nævnt andetsteds (HC.9)

Marts 2018

6)

Tal for alle typer leverandører af sundhedspleje (HP.1-HP.9) opdelt efter:

a)

langtidspleje (sundhed) af indlagte patienter (HC.3.1)

b)

langtidspleje (sundhed) af dagpatienter (HC.3.2)

c)

langtidspleje (sundhed) af ambulante patienter (HC 3.3)

d)

langtidspleje (sundhed) i eget hjem (HC.3.4)

e)

frivillige sygesikringsordninger (HF.2.1)

f)

almennyttige institutioners finansieringsordninger (HF.2.2)

g)

husstandens egenbetaling (HF.3)

h)

finansieringsordninger i udlandet (ikke-hjemmehørende) (HF.4)

i)

aktuelle udgifter til sundhedspleje (summen af HF.1.1 til HF.4)

Marts 2019

7)

Tal for resten af økonomien (HP.8), udlandet (HP.9) og aktuelle udgifter til sundhedspleje (summen af HP.1 til HP.9) opdelt efter:

a)

kurativ behandling og revalidering af indlagte patienter (HC.1.1;HC.2.1)

b)

kurativ behandling og revalidering af dagpatienter (HC.1.2;HC.2.2)

c)

kurativ behandling og revalidering af ambulante patienter (HC.1.3;HC.2.3)

d)

kurativ behandling og revalidering i eget hjem (HC.1.4;HC.2.4)

e)

langtidspleje (sundhed) af indlagte patienter (HC.3.1)

f)

langtidspleje (sundhed) af dagpatienter (HC.3.2)

g)

langtidspleje (sundhed) af ambulante patienter (HC 3.3)

h)

langtidspleje (sundhed) i eget hjem (HC.3.4)

i)

supplerende ydelser (ikke-specificeret efter funktion) (HC.4)

j)

lægemidler og andre medicinske ikke-varige goder (HC.5.1)

k)

terapeutiske apparater og andre medicinske artikler (HC.5.2)

l)

forebyggende pleje (HC.6)

m)

styring samt administration af sundhedssystemet og dets finansiering (HC.7)

n)

andre sundhedsydelser, som ikke er nævnt andetsteds (HC.9)

Marts 2019

8)

Tal for alle typer leverandører af sundhedsydelser (HP.1-HP.9) opdelt efter alle typer sundhedsplejefunktioner består af midler, der er registreret under offentlige ordninger (HF.1.1)

Marts 2019