12.12.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 328/123


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/2332

af 4. december 2015

om de proceduremæssige rammer for godkendelsen af mængden af euromønter der skal udstedes (ECB/2015/43)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 128, stk. 2, første punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De medlemsstater, der har euroen som valuta, (herefter »medlemsstater i euroområdet«) har ret til at udstede euromønter under forbehold af Den Europæiske Centralbanks (ECB) godkendelse vedrørende omfanget af møntudstedelsen.

(2)

Hvis en dispensation til fordel for en medlemsstat er ophævet, bør medlemsstaten have ret til at deltage i godkendelsesproceduren i året før indførelsen af eurosedler og -mønter, således at medlemsstaten kan udøve retten til at udstede euromønter fra den dag, hvor den bliver en medlemsstat i euroområdet.

(3)

I henhold til artikel 5, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 651/2012 (1) bør udstedelser af samlermønter medregnes på et samlet grundlag i den mængde af mønter, der skal udstedes, og som skal godkendes af ECB.

(4)

Der bør fastsættes regler vedrørende de proceduremæssige rammer for godkendelsen af mængden af mønter, der skal udstedes.

(5)

For at opnå ECB's godkendelse bør medlemsstaterne i euroområdet indgive anmodninger om godkendelse til ECB.

(6)

Selv om metoderne til at bestemme skønnet for efterspørgslen efter mønter i et vist omfang varierer blandt medlemsstaterne i euroområdet, har ECB behov for et vist minimum af information for at kunne kontrollere efterspørgslen efter den mængde af mønter, der skal udstedes, og som anmodes om at blive godkendt.

(7)

De godkendte mængder af mønter, der skal udstedes, bør ikke overskrides uden ECB's forudgående godkendelse.

(8)

For at give medlemsstaterne i euroområdet tilstrækkelig tid til at indsamle de anmodede data, bør denne afgørelse først få virkning den 1. januar 2016 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Definitioner

I denne afgørelse forstås ved:

1)

»mønter i omløb« og »erindringsmønter« har samme betydning som defineret i artikel 2 i Rådets forordning (EU) nr. 729/2014 (2)

2)

»samlermønter« har samme betydning som i artikel 1 i forordning (EU) nr. 651/2012

3)

»mængden af udstedte mønter« henviser til nettoforskellen i pålydende værdi mellem den kumulative mængde af euromønter, udstedt af en medlemsstat i euroområdet, og den kumulative mængde af euromønter, der er returneres til medlemsstaten i euroområdet i det pågældende kalenderår.

Artikel 2

Årlige anmodninger om godkendelse

1.   Hver medlemsstat i euroområdet skal årligt indgive en anmodning til ECB om godkendelse af den mængde af mønter, der skal udstedes og tilskrives medlemsstaten i det følgende år. Anmodningen skal indgives senest den 30. september i året før det år for hvilken anmodningen indgives.

2.   Anmodningen skal baseres på skønnet for efterspørgslen efter mønter i den anmodende medlemsstat i euroområdet og skal skelne mellem mønter i omløb og samlermønter. Hver anmodning skal indeholde en generel beskrivelse af metoden, der anvendes til at bestemme skønnet for efterspørgslen.

3.   For så vidt angår mønter i omløb, kan den mængde, der anmodes om, indeholde en yderligere mængde udover den skønnede efterspørgsel for at tillade en rimelig sikkerhedsmargen.

4.   For så vidt angår mønter i omløb skal anmodningen indeholde følgende oplysninger:

a)

antal mønter i omløb den 30. juni eller på en anden dato i året før det år, for hvilket anmodningen indgives, og som er blevet anvendt til at bestemme skønnet for efterspørgslen efter mønter for det år, for hvilket anmodningen er indgivet, i overensstemmelse med den metode som den anmodende medlemsstat i euroområdet har valgt

b)

andre relevante data, der kræves for at vurdere anmodningen, som medlemsstaten i euroområdet har indgivet, i overensstemmelse med den metode som den anmodende medlemsstat i euroområdet har valgt

c)

hvorvidt og i hvilket omfang den anmodede mængde omfatter en yderligere mængde i overensstemmelse med stk. 3, og

d)

mængden af mønter, der skal udstedes, for hvilken der anmodes om godkendelse.

5.   Yderligere oplysninger som skal fremsendes vedrørende mønter i omløb kan, hvis de er tilgængelige, og hvis den anmodende medlemsstat i euroområdet anser dem som vigtige i forbindelse med underbygning af anmodningen om godkendelse, omfatte:

a)

væsentlige faktorer, der påvirker efterspørgslen efter mønter på nationalt plan

b)

yderligere detaljerede oplysninger om efterspørgslen efter mønter opdelt efter pålydende værdi, og

c)

hvorvidt og i hvilket omfang efterspørgslen efter mønter på nationalt plan er påvirket af efterspørgslen efter mønter fra andre medlemsstater i euroområdet.

6.   For så vidt angår samlermønter skal anmodningen indeholde følgende oplysninger:

a)

den samlede mængde, målt efter samlet pålydende værdi, af udstedte samlermønter, herunder en liste over pålydende værdier af samlermønterne, og

b)

hvorvidt der i anmodningen indgår en sikkerhedsmargen for at tage højde for hidtil ukendte begivenheder, for hvilke der skal udstedes samlermønter til erindring.

7.   Hvis Den Europæiske Union har indgået en aftale med en stat eller et territorium, som ikke er medlem af Den Europæiske Union, vedrørende den stats eller det territoriums ret til at anvende euroen som den officielle valuta (herefter en »monetær aftale«) og den monetære aftale giver staten eller territoriet ret til at udstede euromønter, skal mængden af mønter, der skal udstedes, fra den stat eller det territorium føjes til den årlige anmodning fra den medlemsstat i euroområdet, der er specificeret i den monetære aftale.

8.   Hvis en dispensation til fordel for en medlemsstat er ophævet, skal ECB i året før indførelsen af eurosedler og -mønter behandle en frivillig anmodning fra denne medlemsstat i overensstemmelse med kravene i denne artikel vedrørende godkendelse af den mængde af mønter, der skal udstedes og tilskrives medlemsstaten efter indførelsen af euromønter og -sedler.

9.   Styrelsesrådet træffer en afgørelse om godkendelse af den årlige mængde af euromønter, der skal udstedes for euroområdet før udgangen af kalenderåret før det år, for hvilken anmodningerne om godkendelse er indgivet.

Artikel 3

Underretning og ad hoc-anmodninger om godkendelse

1.   Den mængde af mønter, der skal udstedes, som ECB har godkendt for hver medlemsstat i euroområdet for et kalenderår, må ikke overskrides i løbet af kalenderåret uden ECB's forudgående godkendelse.

2.   Medlemsstaterne i euroområdet skal løbende overvåge efterspørgslen efter mønter. Hvis der er sandsynlighed for, at den faktiske efterspørgsel efter euromønter i en medlemsstat i euroområdet, vil overskride den godkendte mængde udstedte mønter for det kalenderår, skal medlemsstaten straks underrette ECB herom.

3.   Underretningen skal indeholde følgende oplysninger:

a)

den eller de pålydende værdier, for hvilke efterspørgslen er højere end forventet, og

b)

en detaljeret beskrivelse af de væsentlige faktorer, der forårsager den uventede højere efterspørgsel efter mønter.

4.   Inden 10 ECB-bankdage fra modtagelse af underretningen kan ECB på det operationelle niveau og uden inddragelse af ECB's beslutningstagende organer på forhånd vurdere underretningen og give den underrettende medlemsstat i euroområdet ikke-bindende vejledning. ECB kan navnlig anbefale at øge den yderligere mængde af mønter, der skal udstedes, hvis den højere efterspørgsel, som ECB er blevet underrettet om, antages ikke at være tilstrækkelig til at opfylde den faktiske efterspørgsel, hvilket kan føre til en mulig overtrædelse af forpligtelsen i stk. 1.

5.   Hvis den øgede efterspørgsel efter mønter fortsat eksisterer efter udløbet af perioden i stk. 4, skal medlemsstaten i euroområdet uden ophold indgive en ad hoc-anmodning om godkendelse af en yderligere mængde af mønter, der skal udstedes, til ECB.

6.   Ad hoc-anmodningen skal angive den anmodede øgede mængde af mønter, der skal udstedes, samt detaljerede oplysninger om de væsentlige faktorer, der har forårsaget den uventede højere efterspørgsel efter mønter, og som ikke indgik i den årlige anmodning om godkendelse.

7.   Styrelsesrådet træffer en individuel afgørelse om en ad hoc-anmodning om godkendelse.

Artikel 4

Virkning

Denne afgørelse får virkning den 1. januar 2016.

Artikel 5

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne i euroområdet.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 4. december 2015.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 651/2012 af 4. juli 2012 om udstedelse af euromønter (EFT L 201 af 27.7.2012, s. 135).

(2)  Rådets forordning (EU) nr. 729/2014 af 24. juni 2014 om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (EUT L 194 af 2.7.2014, s. 1).