22.10.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 288/58


Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) nr. 1368/2014 af 17. december 2014 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og af Kommissionens forordning (EU) nr. 1372/2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004

( Den Europæiske Unions Tidende L 366 af 20. december 2014 )

Side 15, artikel 1, nr. 1):

I stedet for:

»1)   I bilag 1 til forordning (EF) nr. 987/2009 foretages følgende ændringer:«

læses:

»I bilag 1 til forordning (EF) nr. 987/2009 foretages følgende ændringer:«.

Side 15, artikel 1, nr. 2):

I stedet for:

»2)   I afsnittet »FRANKRIG-LUXEMBOURG« affattes litra b) således:«

læses:

»b)

I afsnittet »FRANKRIG-LUXEMBOURG« affattes litra b) således:«.