18.2.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 42/43


Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) nr. 1357/2014 af 18. december 2014 om afløsning af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF om affald og om ophævelse af visse direktiver

( Den Europæiske Unions Tidende L 365 af 19. december 2014 )

Side 91, øverst:

I stedet for:

»ANNEX«

læses:

»BILAG«

Side 96, bilaget, sidste afsnit efter tabel 9:

I stedet for:

»Testmetoder:

»De metoder, der skal anvendes, er beskrevet i Rådets forordning (EF) nr. 440/2008 (1) og i andre relevante CEN-noter eller andre internationalt anerkendte forsøgsmetoder og retningslinjer.«

læses:

»Forsøgsmetoder:

De metoder, der skal anvendes, er beskrevet i Kommissionens forordning (EF) nr. 440/2008 (1) og i andre relevante CEN-noter eller andre internationalt anerkendte forsøgsmetoder og retningslinjer.«

På side 96, bilaget, fodnote 1:

I stedet for:

»Rådets forordning (EF) nr. 440/2008 af 30. maj 2008 om fastlæggelse af forsøgsmetoder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (EUT L 142 af 31.5.2008, s. 1).«

læses:

»Kommissionens forordning (EF) nr. 440/2008 af 30. maj 2008 om fastlæggelse af forsøgsmetoder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (EUT L 142 af 31.5.2008, s. 1).««