18.12.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 363/121


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1348/2014

af 17. december 2014

om dataindberetning til gennemførelse af artikel 8, stk. 2, og artikel 8, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (1), navnlig artikel 8, stk. 2, og artikel 8, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Et effektivt tilsyn med engrosenergimarkederne kræver regelmæssig overvågning af de nærmere bestemmelser i kontrakter, herunder handelsordrer, samt oplysninger om kapacitet og anvendelsen af faciliteter til produktion, oplagring, forbrug eller transmission af elektricitet og naturgas.

(2)

Forordning (EU) nr. 1227/2011 indeholder krav om, at Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (agenturet), som blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 713/2009 (2), skal overvåge engrosenergimarkederne i Unionen. For at give agenturet mulighed for at udføre sin opgave skal det have adgang til komplette sæt af relevante oplysninger rettidigt.

(3)

Markedsdeltagerne skal regelmæssigt indberette oplysninger til agenturet om engrosenergikontrakter, både vedrørende levering af elektricitet og naturgas og om transport af disse råvarer. Kontrakter om balanceringstjenester, kontrakter mellem forskellige medlemmer af samme koncern og kontrakter om salg af produktionen fra små energiproduktionsfaciliteter skal kun indberettes til agenturet efter begrundet anmodning herom på ad hoc-basis.

(4)

Generelt skal begge kontraktens parter indberette de krævede oplysninger om den indgåede kontrakt. For at lette indberetningen skal parterne kunne indberette på hinandens vegne eller benytte sig af tjenester fra tredjepart til dette. Uanset dette og for at lette dataindsamlingen skal oplysninger om transportkontrakter, der er indgået ved tildeling af primær kapacitet tilhørende en transmissionssystemoperatør (TSO) kun indberettes af den pågældende TSO. De indberettede oplysninger skal også omfatte udnyttede og uudnyttede kapacitetsanmodninger.

(5)

For at sikre en effektiv afsløring af markedsmisbrug er det vigtigt, at agenturet ud over oplysningerne i kontrakterne også kan overvåge handelsordrer, der afgives på organiserede markeder. Eftersom markedsdeltagerne ikke kan forventes at kunne registrere sådanne oplysninger uden problemer, skal matchede handelsordrer og handelsordrer, som ikke er matchede, indberettes igennem det organiserede marked, hvor de afgives, eller igennem tredjeparter, som er i stand til at levere sådanne oplysninger.

(6)

For at undgå dobbeltindberetning bør agenturet indsamle oplysninger om derivater vedrørende kontrakter om levering eller transport af elektricitet eller naturgas, som i henhold til den gældende finansielle regulering er indberettet til transaktionsregistre eller finansielle reguleringsmyndigheder fra disse kilder. Uanset dette skal organiserede markeder, handelssystemer (»trade matching«-systemer) eller handelsindberetningssystemer, der har indberettet oplysninger om sådanne derivater i henhold til de finansielle bestemmelser, kunne indberette de samme oplysninger til agenturet med disses samtykke.

(7)

En effektiv indberetning og målrettet overvågning kræver, at man sondrer mellem standardiserede kontrakter og ikke-standardiserede kontrakter. Eftersom priserne på standardiserede kontrakter også tjener som reference for priserne på ikke-standardiserede kontrakter, skal agenturet modtage oplysninger vedrørende standardiserede kontrakter dagligt. Oplysninger om ikke-standardiserede kontrakter skal kunne indberettes i op til en måned, efter at kontrakterne er indgået.

(8)

Markedsdeltagerne skal også regelmæssigt indberette oplysninger om tilgængelighed og anvendelse af energiproduktions- og transportinfrastruktur, herunder faciliteter til flydende naturgas (LNG) og oplagring, til agenturet og de nationale regulerende myndigheder, hvis der anmodes om det. For at mindske indberetningsbyrden for markedsdeltagerne og udnytte de eksisterende datakilder bedst muligt skal indberetningen også, hvor muligt, involvere TSO'er, det europæiske net af transmissionssystemoperatører for elektricitet (ENTSO for elektricitet), det europæiske net af transmissionssystemoperatører for gas (ENTSO for gas), LNG-systemoperatører og systemoperatører af naturgaslagre. Afhængigt af oplysningernes omfang og tilgængelighed kan intervallerne for indberetningen variere, idet størstedelen af oplysningerne dog indberettes dagligt. Rapporteringskravene skal respektere agenturets forpligtelse til ikke at gøre kommercielt følsomme oplysninger offentligt tilgængelige og kun give adgang til oplysninger, der ikke vil skabe konkurrencefordrejning på engrosenergimarkederne.

(9)

Det er vigtigt, at de indberettende parter har en klar forståelse af de nærmere detaljer om de oplysninger, de skal indberette. Med henblik herpå skal agenturet forklare indholdet af de indberetningspligtige oplysninger i en brugermanual. Agenturet bør også sikre, at oplysningerne indberettes i elektroniske formater, som er let tilgængelige for de indberettende parter.

(10)

Med henblik på at sikre en løbende og sikker overførsel af komplette datasæt skal de indberettende parter overholde en række grundlæggende krav med hensyn til deres evne til at verificere datakilder, kontrollere oplysningernes korrekthed og fuldstændighed og sikre driftskontinuitet. Agenturet bør vurdere, om de indberettende parter overholder disse krav. Vurderingen bør sikre en forholdsmæssig behandling af professionelle tredjeparter, der håndterer markedsdeltagernes oplysninger, og markedsdeltagere, der indrapporterer egne oplysninger.

(11)

Typen af og kilden til de indberetningspligtige oplysninger kan påvirke de ressourcer og den tid, de indberettende parter skal bruge til at forberede indsendelsen af oplysninger. Det tager f.eks. kortere tid at gennemføre procedurerne for indberetning af standardiserede kontrakter, der gennemføres på organiserede markeder, end at oprette systemer til indberetning af ikke-standardiserede kontrakter eller visse fundamentale data. I denne forbindelse bør indberetningsforpligtelsen indføres gradvis startende med indsendelse af fundamentale data, som er tilgængelige på gennemsigtighedsplatformene for ENTSO for elektricitet og ENTSO for gas samt standardiserede kontrakter, der indgås på organiserede markeder. Herefter følger indberetning af ikke-standardiserede kontrakter, hvilket afspejler den ekstra tid, der er nødvendig for at gennemføre indberetningsprocedurerne. En trinvis indførelse af indberetningen af oplysninger vil også hjælpe agenturet til bedre at kunne afsætte ressourcer, så det er parat til at modtage oplysningerne.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 21 i forordning (EU) nr. 1227/2011 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Formål

Denne forordning indeholder regler for indberetning af oplysninger til agenturet i henhold til artikel 8, stk. 2 og 6, i forordning (EU) nr. 1227/2011. Den fastlægger de nærmere bestemmelser om indberetningspligtige engrosenergiprodukter og fundamentale data. Desuden fastlægges passende kanaler for dataindberetningen, herunder frister og intervaller for indberetningen.

Artikel 2

Definitioner

I forbindelse med denne forordning finder definitionerne i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1227/2011 og i artikel 3 i Kommissionens forordning (EU) nr. 984/2013 (3) anvendelse.

Desuden forstås ved:

1)

    »fundamentale data«: oplysninger vedrørende kapaciteten og anvendelse af faciliteter til produktion, oplagring, forbrug eller transmission af elektricitet og naturgas eller om kapaciteten og anvendelsen af LNG-faciliteter, herunder planlagte og uforudsete driftsstop

2)

    »standardiseret kontrakt«: kontrakt vedrørende et engrosenergiprodukt, der må handles på et organiseret marked, uanset om transaktionen rent faktisk finder sted på det pågældende marked

3)

    »ikke-standardiseret kontrakt«: kontrakt vedrørende ethvert engrosenergiprodukt, der ikke er en standardiseret kontrakt

4)

   »organiseret marked«:

a)

et multilateralt system, der samler eller faciliterer samlingen af flere tredjeparters købs- og salgsinteresser i engrosenergiprodukter på en måde, der fører til indgåelse af en kontrakt

b)

ethvert andet system eller enhver anden facilitet, hvor flere købs- og salgsinteresser i engrosenergiprodukter tilhørende tredjeparter kan interagere på en måde, der fører til indgåelse af en kontrakt.

Dette omfatter elektricitets- og gasbørser, mæglere og andre personer, der erhvervsmæssigt arrangerer transaktioner, og markedspladser som defineret i artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU (4)

5)

    »koncern«: har samme betydning som fastsat i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU (5)

6)

    »koncernintern kontrakt«: kontrakt om engrosenergiprodukter, der indgås med en modpart, som er en del af samme koncern, på den betingelse, at begge modparter er inkluderet i den samme konsolidering på fuldt grundlag

7)

    »over-the-counter« (OTC): alle transaktioner, der gennemføres uden for et organiseret marked

8)

   »nominering« af elektricitet

meddelelse om brug af overførselskapacitet mellem en indehaver af fysiske transmissionsrettigheder og dennes modpart til de respektive transmissionssystemoperatører (TSO'er)

af naturgas: netbrugerens forudgående rapportering til TSO'en om det faktiske flow, som netbrugeren ønsker skal have entry i og exit fra systemet

9)

    »balanceringsenergi« energi, som TSO'er bruger til at udføre balancering

10)

    »balanceringskapacitet (reserver)« den kontraktfastsatte reservekapacitet

11)

   »balanceringstjenester«

for elektricitet: enten balanceringskapacitet eller balanceringsenergi eller begge dele

for naturgas: en tjeneste, der ydes til en TSO via en gaskontrakt, der skal udligne kortsigtede udsving i udbuddet af og efterspørgslen efter gas

12)

    »forbrugsenhed« enhed, der modtager elektricitet eller naturgas til eget brug

13)

    »produktionsenhed« facilitet til produktion af elektricitet bestående af en enkelt produktionsenhed eller en samling af produktionsenheder.

KAPITEL II

INDBERETNINGSFORPLIGTELSER FOR TRANSAKTIONER

Artikel 3

Liste over indberetningspligtige kontrakter

1.   Følgende kontrakter skal indberettes til agenturet:

a)

Vedrørende engrosenergiprodukter i forbindelse med leveringer af elektricitet eller naturgas, når levering sker i Unionen:

i)

»intraday«- eller »within-day«-kontrakter om leveringer af elektricitet eller naturgas, når levering sker i Unionen, uanset hvor og hvordan de handles, navnlig uanset om de sælges på auktion eller handles løbende

ii)

»day-ahead«-kontrakter om leveringer af elektricitet eller naturgas, når levering sker i Unionen, uanset hvor og hvordan de handles, navnlig uanset om de sælges på auktion eller handles løbende

iii)

»two-days-ahead«-kontrakter om leveringer af elektricitet eller naturgas, når levering sker i Unionen, uanset hvor og hvordan de handles, navnlig uanset om de sælges på auktion eller handles løbende

iv)

»weekend«-kontrakter om leveringer af elektricitet eller naturgas, når levering sker i Unionen, uanset hvor og hvordan de handles, navnlig uanset om de sælges på auktion eller handles løbende

v)

»after-day«-kontrakter om leveringer af elektricitet eller naturgas, når levering sker i Unionen, uanset hvor og hvordan de handles, navnlig uanset om de sælges på auktion eller handles løbende

vi)

andre kontrakter om leveringer af elektricitet eller naturgas med en leveringsperiode på mere end to dage, når levering sker i Unionen, uanset hvor og hvordan de handles, navnlig uanset om de sælges på auktion eller handles løbende

vii)

kontrakter om leveringer af elektricitet eller naturgas til en enkelt forbrugsenhed, der har teknisk kapacitet til at forbruge 600 GWh/år eller mere

viii)

optioner, futures, swaps og andre derivater af kontrakter vedrørende elektricitet eller naturgas, der er produceret, handlet eller leveret i Unionen.

b)

Engrosenergiprodukter i forbindelse med transport af elektricitet eller naturgas i Unionen:

i)

kontrakter vedrørende transport af elektricitet eller naturgas i Unionen mellem to eller flere placeringer eller budområder, der indgås som følge af en eksplicit tildeling af primær kapacitet foretaget af eller på vegne af TSO'en, og hvori man specificerer fysiske eller finansielle kapacitetsrettigheder eller forpligtelser

ii)

kontrakter vedrørende transport af elektricitet eller naturgas i Unionen mellem to eller flere placeringer eller budområder, der indgås mellem markedsdeltagerne på sekundære markeder, og hvori man specificerer fysiske eller finansielle kapacitetsrettigheder eller -forpligtelser, herunder videresalg og overdragelse af sådanne kontrakter

iii)

optioner, futures, swaps og andre derivater af kontrakter vedrørende transport af elektricitet eller naturgas i Unionen.

2.   Med henblik på at lette indberetningen udarbejder og vedligeholder agenturet en offentlig liste over standardiserede kontrakter og ajourfører denne liste regelmæssigt. For at lette indberetningen udarbejder og offentliggør agenturet en liste over organiserede markeder ved denne forordnings ikrafttræden. Agenturet ajourfører denne liste regelmæssigt.

De organiserede markeder indsender referencedata for hvert af de engrosenergiprodukter, de tillader handel med, til agenturet for at bistå dette med at opfylde sine forpligtelser i henhold til første afsnit. Oplysningerne indsendes inden der åbnes for handel vedrørende den pågældende kontrakt i et format, der defineres af agenturet. De organiserede markeder indsender ajourføringer af oplysningerne, når der sker ændringer.

For at lette indberetningen informerer slutbrugere, som indgår en kontrakt, jf. artikel 3, stk. 1, litra a), nr. vii), deres modpart om, at den pågældende forbrugsenhed har teknisk kapacitet til at forbruge 600 GWh/år eller mere.

Artikel 4

Liste over kontrakter, der er indberetningspligtige efter anmodning fra agenturet

1.   Medmindre de indgås på organiserede markeder, er følgende kontrakter og detaljer vedrørende transaktioner i forbindelse med disse kontrakter kun indberetningspligtige efter begrundet anmodning fra agenturet på ad hoc-basis:

a)

koncerninterne kontrakter

b)

kontrakter om fysiske leveringer af elektricitet produceret af en enkelt produktionsenhed med en kapacitet, der er lig med eller mindre end 10 MW, eller af produktionsenheder med en samlet kapacitet, der er lig med eller mindre end 10 MW

c)

kontrakter om fysiske leveringer af naturgas produceret af en enkelt naturgasproduktionsfacilitet med en produktionskapacitet, der er lig med eller mindre end 20 MW

d)

kontrakter om balanceringsydelser inden for elektricitet og naturgas.

2.   Markedsdeltagere, der kun indgår den type kontrakter, der henvises til i stk. 1, litra b) og c), skal ikke registreres hos den nationale regulerende myndighed, jf. artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1227/2011.

Artikel 5

Oplysninger om indberetningspligtige kontrakter, inklusive handelsordrer

1.   Oplysningerne, der skal indberettes i henhold til artikel 3, omfatter:

a)

vedrørende standardiserede kontrakter om levering af elektricitet eller naturgas: oplysningerne i tabel 1 i bilaget

b)

vedrørende ikke-standardiserede kontrakter om levering af elektricitet eller naturgas: oplysningerne i tabel 2 i bilaget

c)

vedrørende standardiserede og ikke-standardiserede kontrakter om transport af elektricitet: oplysningerne i tabel 3 i bilaget

d)

vedrørende standardiserede og ikke-standardiserede kontrakter om transport af naturgas: oplysningerne i tabel 4 i bilaget.

Nærmere oplysninger om transaktioner, der gennemføres inden for rammerne af ikke-standardiserede kontrakter, med angivelse af som minimum den samlede mængde og pris, indberettes ved hjælp af tabel 1 i bilaget.

2.   Agenturet forklarer de nærmere detaljer om de indberetningspligtige oplysninger, jf. stk. 1, i en brugermanual og offentliggør den efter høring af de relevante parter, når denne forordning er trådt i kraft. Agenturet hører relevante parter i forbindelse med væsentlige ajourføringer af dets brugermanual.

Artikel 6

Indberetningskanaler for transaktioner

1.   Markedsdeltagerne indberetter oplysninger om engrosenergiprodukter, der handles på organiserede markeder, inklusive matchede handelsordrer og handelsordrer, der ikke er matchede, til agenturet gennem det pågældende organiserede marked eller gennem handelssystemer (»trade matching«-systemer) eller handelsindberetningssystemer.

Det organiserede marked, hvor engrosenergiproduktet blev handlet, eller hvor handelsordren blev afgivet, tilbyder en aftale om dataindberetning på anmodning af markedsdeltageren.

2.   TSO'er eller tredjeparter, der handler på deres vegne, indberetter nærmere oplysninger om de i artikel 3, stk. 1, litra b, punkt i), omtalte kontrakter, inklusive matchede handelsordrer og handelsordrer, der ikke er matchede.

3.   Markedsdeltagerne eller tredjeparter, der handler på deres vegne, indberetter nærmere oplysninger om de i artikel 3, stk. 1, litra a), artikel 3, stk. 1, litra b), punkt ii), og artikel 3, stk. 1, litra b), punkt iii), omtalte kontrakter, der er indgået uden for et organiseret marked.

4.   Oplysninger vedrørende engrosenergiprodukter, som er blevet indberettet i henhold til artikel 26 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 (6) eller artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 (7), indberettes til agenturet af:

a)

transaktionsregistre, jf. artikel 2 i forordning (EU) nr. 648/2012

b)

godkendte indberetningsmekanismer, jf. artikel 2 i forordning (EU) nr. 600/2014

c)

kompetente myndigheder, jf. artikel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014

d)

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed,

som det er passende.

5.   Når personer har indberettet oplysninger om transaktioner i henhold til artikel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014 eller artikel 9 i forordning (EU) nr. 648/2012, anses deres forpligtelser i henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1227/2011 for opfyldt.

6.   I overensstemmelse med andet afsnit i artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1227/2011 og uanset bestemmelserne i stk. 5 i denne artikel skal organiserede markeder, handelssystemer (»trade matching«-systemer) eller handelsindberetningssystemer kunne levere de i stk. 1 i denne artikel omtalte oplysninger direkte til agenturet.

7.   Når en tredjepart foretager indberetning på vegne af den ene eller begge modparter, eller når en modpart også indberetter oplysninger om en kontrakt på vegne af den anden modpart, skal indberetningen indeholde de relevante oplysninger om hver af modparterne og alle de oplysninger, der ville være blevet indberettet, hvis kontrakterne var blevet indberettet af de enkelte modparter hver for sig.

8.   Agenturet kan anmode om yderligere oplysninger og præciseringer fra markedsdeltagerne og de indberettende parter vedrørende de indberettede oplysninger.

Artikel 7

Tidsplan for indberetning af transaktioner

1.   Oplysninger om standardiserede kontrakter og handelsordrer, herunder auktioner, indberettes hurtigst muligt, men senest på hverdagen efter kontraktens indgåelse eller ordrens afgivelse.

Enhver ændring eller opsigelse af den indgåede kontrakt eller handelsordre skal indberettes hurtigst muligt, men senest på hverdagen efter ændringen eller opsigelsen.

2.   For auktionsmarkeder, hvor handelsordrerne ikke er offentligt tilgængelige, er det kun indgåede kontrakter og afsluttede handelsordrer, der indberettes. De skal indberettes senest en arbejdsdag efter auktionens afslutning.

3.   Handelsordrer, der er ringet ind til mæglere, og som ikke vises på elektroniske skærme, indberettes kun på agenturets anmodning.

4.   Oplysninger om ikke-standardiserede kontrakter, inklusive enhver ændring eller opsigelse af kontrakten og transaktioner, der henvises til i artikel 5, stk. 1, andet afsnit, skal indberettes senest en måned efter indgåelsen, ændringen eller opsigelsen af kontrakten.

5.   Oplysninger om de i artikel 3, stk. 1, litra b), punkt i), omtalte kontrakter skal indberettes så hurtigt som muligt, men senest på hverdagen efter, at resultaterne af tildelingen er blevet tilgængelige. Enhver ændring eller opsigelse af de indgåede kontrakter skal indberettes så hurtigt som muligt, men senest på hverdagen efter ændringen eller opsigelsen.

6.   Oplysninger om engrosenergikontrakter, der er indgået inden den dato, hvor indberetningsforpligtelsen træder i kraft, og som fortsat gælder på denne dato, skal indberettes til agenturet senest 90 dage efter, at indberetningsforpligtelsen træder i kraft for disse kontrakter.

De indberettede oplysninger omfatter kun data, der kan udledes af markedsdeltagernes eksisterende registreringer. De omfatter som minimum de data, der er angivet i artikel 44, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF (8) og i artikel 40, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF (9).

KAPITEL III

INDBERETNING AF FUNDAMENTALE DATA

Artikel 8

Regler for indberetning af fundamentale data om elektricitet

1.   ENTSO for elektricitet indberetter på markedsdeltagernes vegne oplysninger til agenturet om kapaciteten og anvendelsen af faciliteter til produktion, forbrug og transmission af elektricitet, herunder planlagte og uforudsete driftsstop for disse faciliteter, jf. artikel 6 til 17 i Kommissionens forordning (EU) nr. 543/2013 (10). Oplysningerne indberettes via den centrale gennemsigtighedsplatform for information, jf. artikel 3 i forordning (EU) nr. 543/2013.

2.   ENTSO for elektricitet stiller de i stk. 1 omtalte oplysninger til rådighed for agenturet, så snart de bliver tilgængelige på den centrale gennemsigtighedsplatform for information.

Den i artikel 7, stk. 1, i forordning (EU) nr. 543/2013 omtalte information stilles til rådighed for agenturet i disaggregeret form, inklusive navn og placering for den omtalte forbrugsenhed, senest den efterfølgende hverdag.

Den i artikel 16, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 543/2013 omtalte information stilles til rådighed for agenturet senest på den efterfølgende hverdag.

3.   TSO'er for elektricitet eller tredjeparter, som handler på disses vegne, indberetter de endelige nomineringer mellem budområder med angivelse af identiteten af de involverede markedsdeltagere og den planlagte mængde til agenturet og til de nationale regulerende myndigheder, hvis disse anmoder om det, i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1227/2011. Informationen skal gøres tilgængelig senest på den følgende hverdag.

Artikel 9

Regler for indberetning af fundamentale data om gas

1.   ENTSO for gas indberetter på markedsdeltagernes vegne oplysninger til agenturet om kapaciteten og anvendelsen af faciliteter til transmission af naturgas, herunder planlagte og uforudsete driftsstop for disse faciliteter, jf. punkt 3.3, stk. 1, og 3.3, stk. 5, i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2009 (11). Informationen gøres tilgængelig via den centrale platform, der dækker hele EU, jf. punkt 3.1.1, stk. 1, litra h), i bilag I til forordning (EF) nr. 715/2009.

ENTSO for gas stiller de i første afsnit omtalte oplysninger til rådighed for agenturet, så snart de bliver tilgængelige på den EU-dækkende centrale platform.

2.   TSO'er for gas eller tredjeparter, som handler på disses vegne, indberetter day-ahead-nominering og endelige renomineringer af de bestilte kapaciteter med angivelse af identiteten af de involverede markedsdeltagere og den tildelte mængde til agenturet og til de nationale regulerende myndigheder, hvis disse anmoder om det, i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1227/2011. Informationen skal gøres tilgængelig senest på den følgende hverdag.

Der stilles information til rådighed for følgende punkter af transmissionssystemet:

a)

alle overførselsforbindelser

b)

produktionsfaciliteters entrypunkter, herunder opstrømsrørledninger

c)

exitpunkter, der er tilsluttet en enkelt kunde

d)

entry- og exitpunkter til og fra oplagring

e)

LNG-faciliteter

f)

fysiske og virtuelle hubs.

3.   LNG-systemoperatører som defineret i artikel 2, stk. 12, i direktiv 2009/73/EF indberetter følgende oplysninger for hver LNG-facilitet til agenturet og til de nationale regulerende myndigheder, hvis disse anmoder om det:

a)

LNG-facilitetens tekniske, aftalte og tilgængelige kapacitet på dagsbasis

b)

udsendelse og opgørelse for LNG-faciliteten på dagsbasis

c)

meddelelser om planlagte og uforudsete driftsstop på LNG-faciliteten, inklusive tidspunktet for meddelelsen og den berørte kapacitet.

4.   De i stk. 3, litra a) og b), omtalte oplysninger stilles til rådighed senest på den efterfølgende hverdag.

De i stk. 3, litra c), omtalte oplysninger og ajourføringer af disse stilles til rådighed, så snart de foreligger.

5.   Markedsdeltagerne eller LNG-systemoperatørerne på deres vegne indberetter følgende oplysninger for hver enkelt LNG-facilitet til agenturet og til de nationale regulerende myndigheder på disses anmodning:

a)

vedrørende losning og omlastning af laster:

i)

dato for losning eller omlastning

ii)

lossede eller omlastede mængder pr. skib

iii)

terminalkundens navn

iv)

navn og størrelse på skibet, der benytter faciliteten

b)

den planlagte losning eller omlastning ved LNG-faciliteterne på dagsbasis for den kommende måned med angivelse af markedsdeltageren og navnet på terminalkunden (hvis denne er en anden end markedsdeltageren).

6.   De i stk. 5, litra a), omtalte oplysninger stilles til rådighed senest på hverdagen efter losningen eller omlastningen.

De i stk. 5, litra b), omtalte oplysninger stilles til rådighed forud for den måned, de vedrører.

7.   Lagersystemoperatører som defineret i artikel 2, stk. 10, i direktiv 2009/73/EF, foretager indberetninger til agenturet og til de nationale regulerende myndigheder, hvis disse anmoder om det, for hver lagerfacilitet eller, når faciliteterne drives i grupper, for hver gruppe af lagerfaciliteter efter information via en fælles platform:

a)

den tekniske, aftalte og tilgængelige kapacitet for lagerfaciliteten

b)

gasmængden på lager ved slutningen af gasdøgnet, indstrømning (injektioner) og udstrømning (udtrækninger) for hver gasdøgn

c)

meddelelser om planlagte og uforudsete driftsstop på lagerfaciliteten, inklusive tidspunkt for annonceringen og de berørte kapaciteter.

8.   De i stk. 7, litra a) og b), omtalte oplysninger stilles til rådighed senest på den efterfølgende hverdag.

De i stk. 7, litra c), omtalte oplysninger og ajourføringer af disse stilles til rådighed, så snart de foreligger.

9.   Markedsdeltagerne eller lagersystemoperatørerne på deres vegne foretager indberetninger til agenturet og de nationale regulerende myndigheder, hvis disse anmoder om det, vedrørende den gasmængde, som markedsdeltageren har oplagret ved afslutningen af gasdøgnet. Disse oplysninger skal gøres tilgængelige senest på den følgende hverdag.

Artikel 10

Indberetningsprocedurer

1.   Markedsdeltagere, der offentliggør intern viden på deres websted, eller tjenesteudbydere, der offentliggør sådanne oplysninger på markedsdeltagernes vegne, skal stille oplysningerne fra nettet til rådighed, således at agenturet kan indsamle disse oplysninger på en effektiv måde.

2.   Ved indberetning af de i artikel 6, 8 og 9 omtalte oplysninger, herunder intern viden, skal markedsdeltageren identificere sig selv eller identificeres af en tredjepart, der foretager indberetningen på dennes vegne, ved hjælp af ACER-registreringskoden, som markedsdeltageren har modtaget, eller den entydige markedsdeltagerkode, som markedsdeltageren opgav ved registreringen i henhold til artikel 9 i forordning (EU) nr. 1227/2011.

3.   Efter at have hørt de relevante parter fastlægger agenturet procedurer, standarder og elektroniske formater baseret på etablerede branchestandarder for indberetning af oplysninger, jf. artikel 6, 8 og 9. Agenturet hører relevante parter i forbindelse med væsentlige ajourføringer af ovennævnte procedurer, standarder og elektroniske formater.

KAPITEL IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 11

Tekniske og organisatoriske krav og ansvar for dataindberetning

1.   Med henblik på at sikre en effektiv, omkostningseffektiv og sikker udveksling og håndtering af oplysninger udvikler agenturet tekniske og organisatoriske krav vedrørende indberetning af data efter høring af de relevante parter. Agenturet hører relevante parter i forbindelse med væsentlige ajourføringer disse krav.

Kravene skal:

a)

garantere, at oplysningerne er sikre, fortrolige og fuldstændige

b)

give mulighed for at konstatere og afhjælpe fejl i dataindberetningerne

c)

give mulighed for at bekræfte kilden til oplysningerne

d)

sikre driftskontinuitet.

Agenturet vurderer, om de indberettende parter overholder kravene. Indberettende parter, som overholder kravene, registreres af agenturet. For de i artikel 6, stk. 4, opførte enheder betragtes de i andet afsnit anførte krav som værende opfyldt.

2.   Personer, der skal indberette oplysninger, jf. artikel 6, 8 og 9, er ansvarlige for, at oplysningerne til agenturet er fuldstændige, nøjagtige og indsendes rettidigt, og at de ligeledes indsendes til de nationale regulerende myndigheder, hvis dette kræves.

Når en person, der omtales i første afsnit, indberetter disse oplysninger igennem en tredjepart, er den pågældende ikke ansvarlig for fejl i forbindelse med oplysningernes fuldstændighed, nøjagtighed eller rettidige indsendelse, når oplysningerne hidrører fra tredjeparten. I disse tilfælde er tredjeparten ansvarlig for disse fejl med forbehold af artikel 4 og 18 i forordning (EF) nr. 543/2013 om indsendelse af data på elektricitetsmarkederne.

De i første afsnit omtalte personer skal imidlertid træffe rimelige foranstaltninger med henblik på at kontrollere fuldstændigheden, nøjagtigheden og rettidigheden af de oplysninger, som de indsender gennem tredjeparter.

Artikel 12

Ikrafttræden og øvrige foranstaltninger

1.   Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   De indberetningsforpligtelser, der findes i artikel 9, stk. 1, gælder fra den 7. oktober 2015.

De indberetningsforpligtelser, der findes i artikel 6, stk. 1, dog undtaget de kontrakter, der henvises til i artikel 3, stk. 1, litra b), gælder fra den 7. oktober 2015.

De indberetningsforpligtelser, der findes i artikel 8, stk. 1, gælder fra den 7. oktober 2015, men ikke før den centrale gennemsigtighedsplatform for information bliver operationel i henhold til artikel 3, stk. 3, i forordning (EU) nr. 543/2013.

De indberetningsforpligtelser, der findes i artikel 6, stk. 2, artikel 6, stk. 3, artikel 8, stk. 3, artikel 9, stk. 2, artikel 9, stk. 3, artikel 9, stk. 5, artikel 9, stk. 7, og artikel 9, stk. 9, gælder fra den 7. april 2016.

De indberetningsforpligtelser, der findes i artikel 6, stk. 1, i forbindelse med de kontrakter, der henvises til i artikel 3, stk. 1, litra b), gælder fra den 7. april 2016.

3.   Med forbehold af stk. 2, andet og femte afsnit, kan agenturet indgå aftaler med organiserede markeder, handelssystemer (»trade matching«-systemer) eller handelsindberetningssystemer om at få nærmere oplysninger om kontrakter, inden indberetningsforpligtelsen træder i kraft.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2014.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formanden


(1)  EUT L 326 af 8.12.2011, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 713/2009 af 13. juli 2009 om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder (EUT L 211 af 14.8.2009, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 984/2013 af 14. oktober 2013 om fastsættelse af netregler om mekanismer for kapacitetstildeling i gastransmissionssystemer og supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2009 (EUT L 273 af 15.10.2013, s. 5).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 2003/55/EF (EUT L 211 af 14.8.2009, s. 94).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF (EUT L 211 af 14.8.2009, s. 55).

(10)  Kommissionens forordning (EU) nr. 543/2013 af 14. juni 2013 om indsendelse og offentliggørelse af data på elektricitetsmarkederne og om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 714/2009 (EUT L 163 af 15.6.2013, s. 1).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2009 af 13. juli 2009 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1775/2005 (EUT L 211 af 14.8.2009, s. 36).


BILAG

OPLYSNINGER OM INDBERETNINGSPLIGTIGE KONTRAKTER

Tabel 1

Indberetningspligtige oplysninger om standardiserede kontrakter om levering af elektricitet og gas

(Standardindberetningsformular)

Rubriknr.

Rubrik-ID

Beskrivelse

Kontraktens parter

1

ID for markedsdeltager eller modpart

Markedsdeltageren eller modparten, på hvis vegne transaktionen indberettes, skal identificeres med en entydig kode.

2

Type kode anvendt i rubrik 1

ACER-registreringskode, Legal Entity Identifier (LEI), Bank Identifier Code (BIC), Energy Identification Code (EIC), Global Location Number (GLN/GS1).

3

ID for trader og/eller for markedsdeltageren eller modparten som identificeret på det organiserede marked

Login-brugernavn eller handelskonto for trader og/eller markedsdeltageren eller modparten som angivet i det organiserede markeds tekniske system.

4

ID for den anden markedsdeltager eller modpart

Entydigt ID for den anden modpart i kontrakten.

5

Type kode anvendt i rubrik 4

ACER-registreringskode, Legal Entity Identifier (LEI), Bank Identifier Code (BIC), Energy Identification Code (EIC), Global Location Number (GLN/GS1).

6

ID for den indberettende enhed

ID for den indberettende enhed.

7

Type kode anvendt i rubrik 6

ACER-registreringskode, Legal Entity Identifier (LEI), Bank Identifier Code (BIC), Energy Identification Code (EIC), Global Location Number (GLN/GS1).

8

Begunstigedes ID

Hvis den begunstigede for kontrakten, jf. artikel 8, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1227/2011, er modpart for denne kontrakt, skal rubrikken være tom. Hvis den begunstigede for kontrakten ikke er modpart for denne kontrakt, skal den indberettende modpart identificere den begunstigede med en entydig kode.

9

Type kode anvendt i rubrik 8

ACER-registreringskode, Legal Entity Identifier (LEI), Bank Identifier Code (BIC), Energy Identification Code (EIC), Global Location Number (GLN/GS1).

10

Handelskapacitet for markedsdeltageren eller modparten i rubrik 1

Angiver, om den indberettende modpart har indgået kontrakten som hovedforpligtet for egen regning (på egne vegne eller på en kundes vegne) eller som agent for en kundes regning og på en kundes vegne.

11

Køb-/sælgindikator

Angiver, om kontrakten vedrører køb eller salg for markedsdeltageren eller modparten, der angives i rubrik 1.

12

Initiativtager/aggressor

Når handelen foregår på en elektronisk eller stemmestyret mæglerplatform, er initiativtager den part, der først afgav en endelig handelsordre på markedet, og aggressor den part, der iværksætter transaktionen.

Ordreoplysninger

13

Ordre-ID

Ordren identificeres ved hjælp af en entydig ID-kode, der leveres af markedet eller modparterne.

14

Ordretype

Typen af ordre som defineret ved den funktion, det organiserede marked tilbyder.

15

Ordrebetingelse

En særlig betingelse for udførelse af ordren.

16

Ordrestatus

Status for ordren, f.eks. om ordren er aktiv eller deaktiveret.

17

Mindste gennemførelsesmængde

Mindste gennemførelsesmængde — mængde/volumen for ethvert defineret minimum for gennemførelsen.

18

Prisgrænse

Den fastlagte pris for grænsen for gennemførelse af trigger- eller stop loss-ordren.

19

Skjult mængde

Den ordremængde, der holdes skjult for markedet.

20

Ordrens varighed

Ordrens varighed er det tidsrum, hvor ordren findes i systemet, indtil den fjernes/annulleres, medmindre den gennemføres.

Kontrakttype

21

Kontrakt-ID

Kontrakten identificeres ved hjælp af en entydig ID-kode, der leveres af markedet eller modparterne.

22

Kontraktnavn

Navnet på kontrakten på det organiserede marked.

23

Kontrakttype

Kontraktens type.

24

Energiprodukt

Klassificering af energiproduktet.

25

Fastsættelse af indeks- eller referencepris

Fastsættelse af indeks, som bestemmer prisen på kontrakten eller referenceprisen for derivater.

26

Afregningsmetode

Om kontrakten afregnes fysisk, kontant, valgfrit eller andet.

27

Identifikation af det organiserede marked/OTC

Hvis markedsdeltageren benytter et organiseret marked til at gennemføre kontrakten, skal dette organiserede marked identificeres med en entydig kode.

28

Handelstidsrum for kontrakten

Tidsrummet, hvor kontrakten kan handles.

29

Sidste handelsdato og -klokkeslæt

Sidste handelsdato- og klokkeslæt for den indberettede kontrakt.

Oplysninger om transaktionen

30

Tidsstempel for transaktionen

Dato og klokkeslæt for kontraktens gennemførelse eller ordrens afgivelse eller ændring, annullering eller afslutning af disse.

31

Entydig transaktions-ID

Entydig identifikation for en transaktion, som tildeles af det organiserede marked, hvor transaktionen gennemføres, eller af to de markedsdeltagere, når der er tale om bilaterale kontrakter, som udgør de to parter i en transaktion.

32

Tilknyttet transaktions-ID

Det tilknyttede transaktions-ID skal identificere den kontrakt, der er tilknyttet gennemførelsen.

33

Tilknyttet ordre-ID

Det tilknyttede ordre-ID skal identificere den ordre, der er tilknyttet gennemførelsen.

34

Stemmestøttet mægling

Angiver, om transaktionen skete via stemme-støttet mægling: »J«, hvis ja, tom, hvis nej.

35

Pris

Prisen pr. enhed.

36

Indeksværdi

Værdien af prisfastsættelsesindekset.

37

Valuta

Valutaen, som prisen angives i.

38

Beregningsmæssigt beløb

Kontraktens værdi.

39

Valuta for beregningsmæssigt beløb

Valutaen for det beregningsmæssige beløb.

40

Mængde/Volumen

Samlet antal enheder, der er omfattet af kontrakten eller ordren.

41

Samlet mængde for den beregningsmæssige kontrakt

Det samlede antal enheder for engrosenergiproduktet.

42

Mængdeenhed for rubrik 40 og 41

Den anvendte måleenhed for rubrik 40 og 41.

43

Afslutningsdato

Afslutningsdato for den indberettede kontrakt. Hvis denne ikke er en anden end slutdato for levering, skal rubrikken stå tom.

Oplysninger om optioner

44

Optionsstil

Angiver, om optionen kun kan udnyttes på en fast dato (europæisk og asiatisk stil), en række forud fastlagte datoer (bermudansk) eller på et hvilket som helst tidspunkt i kontraktens løbetid (amerikansk stil).

45

Optionstype

Angiver, om der er tale om en call- eller put-option eller en anden type option.

46

Udnyttelsesdato for option

Datoen eller datoerne, hvor en option udnyttes. Hvis der er mere end én dato, kan man benytte flere rubrikker.

47

Aftalekurs for option

Aftalekursen for en option.

Leveringsprofil

48

Leveringssted eller -zone

EIC-kode(r) for leveringssted(er) eller markedsområde(r).

49

Startdato for levering

Startdato for leveringen.

50

Slutdato for levering

Slutdato for leveringen.

51

Varighed

Leveringsperiodens varighed.

52

Belastningstype

Identifikation af leveringsprofilen (grundbelastning, spidsbelastning, uden for spidsbelastning, timeblok eller andet)

53

Ugedage

Ugedage for leveringen.

54

Intervaller for levering

Tidsinterval for den enkelte blok eller form.

55

Leveringskapacitet

Antal enheder, der er omfattet af transaktionen, pr. leveringstidsinterval.

56

Mængdeenhed for rubrik 55

Den anvendte måleenhed.

57

Mængde for pris-/tidsinterval

Eventuelt: pris pr. mængde pr. leveringstidsinterval.

Livscyklusoplysninger

58

Handlingstype

Når rapporten indeholder:

en kontrakt eller en handelsordre for første gang, identificeres den som »ny«

en ændring af oplysninger i en tidligere indberetning, identificeres den som »ændring«

en annullering af en fejlagtigt indberettet rapport, identificeres den som »fejl«

en opsigelse af en eksisterende kontrakt eller handelsordre, identificeres den som »annuller«.


Tabel 2

Indberetningspligtige oplysninger om ikke-standardiserede kontrakter om levering af elektricitet og gas

(Ikkestandardindberetningsformular)

Rubriknr.

Rubrik-ID

Beskrivelse

Kontraktens parter

1

ID for markedsdeltager eller modpart

Markedsdeltageren eller modparten, på hvis vegne transaktionen indberettes, skal identificeres med en entydig kode.

2

Type kode anvendt i rubrik 1

ACER-registreringskode, Legal Entity Identifier (LEI), Bank Identifier Code (BIC), Energy Identification Code (EIC), Global Location Number (GLN/GS1).

3

ID for den anden markedsdeltager eller modpart

Entydigt ID for den anden modpart i kontrakten.

4

Type kode anvendt i rubrik 3

ACER-registreringskode, Legal Entity Identifier (LEI), Bank Identifier Code (BIC), Energy Identification Code (EIC), Global Location Number (GLN/GS1).

5

ID for den indberettende enhed

ID for den indberettende enhed.

6

Type kode anvendt i rubrik 5

ACER-registreringskode, Legal Entity Identifier (LEI), Bank Identifier Code (BIC), Energy Identification Code (EIC), Global Location Number (GLN/GS1).

7

Den begunstigedes ID

Hvis den begunstigede for kontrakten, jf. artikel 8, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1227/2011, er modpart for denne kontrakt, skal rubrikken være tom. Hvis den begunstigede for kontrakten ikke er modpart for denne kontrakt, skal den indberettende modpart identificere den begunstigede med en entydig kode.

8

Type kode anvendt i rubrik 7

ACER-registreringskode, Legal Entity Identifier (LEI), Bank Identifier Code (BIC), Energy Identification Code (EIC), Global Location Number (GLN/GS1).

9

Handelskapacitet for markedsdeltageren eller modparten i rubrik 1

Angiver, om den indberettende modpart har indgået kontrakten som hovedforpligtet for egen regning (på egne vegne eller på en kundes vegne) eller som agent for en kundes regning og på en kundes vegne.

10

Køb-/salgsindikator

Angiver, om kontrakten vedrører køb eller salg for markedsdeltageren eller modparten, der angives i rubrik 1.

Kontraktoplysninger

11

Kontrakt-ID

Entydigt ID for kontrakten som tildelt af de to markedsdeltagere.

12

Kontraktdato

Datoen, hvor kontrakten blev indgået eller ændret, annulleret eller afsluttet.

13

Kontrakttype

Kontraktens type.

14

Energiprodukt

Klassificering af energiproduktet for den indgåede kontrakt.

15

Pris eller prisformel

Fast pris eller prisformel, der anvendes i kontrakten.

16

Skønnet beregningsmæssige beløb

Det skønnede beregningsmæssige beløb for kontrakten (hvis relevant).

17

Valuta for beregningsmæssigt beløb

Valuta for det skønnede beregningsmæssige beløb.

18

Samlet mængde for den beregningsmæssige kontrakt

Det skønnede samlede antal enheder for engrosenergiproduktet. Dette er en beregnet værdi.

19

Kapacitet for volumenvalg

Antallet af enheder i kontrakten, pr. leveringstidsinterval, hvis dette er relevant.

20

Beregningsmæssig mængdeenhed

Måleenheden, der anvendes i rubrik 18 og 19.

21

Volumenvalg

Volumenklassificering.

22

Frekvens af volumenvalg

Frekvensen af volumenvalg: f.eks. dagligt, ugentligt, månedligt, sæsonbaseret, årligt eller andet, hvis tilgængeligt.

23

Intervaller for volumenvalg

Tidsinterval for de enkelte volumenvalg, hvis dette er relevant.

Oplysninger om prisfastsættelsesindeks

24

Type af indekspris

Pris klassificeret som fast, enkelt indeks (enkelt underliggende) eller kompleks prisformel (flere underliggende).

25

Prisfastsættelsesindeks

Liste over indekser, der afgør prisen i kontrakten. For hvert indeks angives navnet. Når der er tale om en kurv af indekser, som ikke har et entydigt ID, skal kurven eller indekset angives.

26

Typer af prisfastsættelsesindekser

Spot, forward, swap, spread, osv.

27

Kilder til prisfastsættelsesindekser

For hvert indeks angives publikationskilden.

Når der er tale om en kurv af indekser, som ikke har et entydigt ID, skal kurven eller indekset angives.

28

Første prisfastsættelsesdato

Første prisfastsættelsesdato afgøres af den tidligste dato for alle prisfastsættelser.

29

Sidste prisfastsættelsesdato

Sidste prisfastsættelsesdato afgøres af den sidste dato for alle prisfastsættelser.

30

Prisfastsættelsesfrekvens

Frekvensen af prisfastsættelsen: f.eks. dagligt, ugentligt, månedligt, sæsonbaseret, årligt eller andet.

31

Afregningsmetode

Om kontrakten afregnes fysisk, kontant, begge, valgfrit eller andet.

Oplysninger om optioner

32

Optionsstil

Angiver, om optionen kun kan udnyttes på en fast dato (europæisk og asiatisk stil), en række forud fastlagte datoer (bermudansk) eller på et hvilket som helst tidspunkt i kontraktens løbetid (amerikansk stil).

33

Optionstype

Angiver, om der er tale om en call- eller put-option eller en anden type option.

34

Første udnyttelsesdato for option

Første udnyttelsesdato afgøres af den tidligste dato for alle udnyttelser.

35

Sidste udnyttelsesdato for option

Sidste udnyttelsesdato afgøres af den sidste dato for alle udnyttelser.

36

Frekvens af udnyttelse af option

Frekvensen af volumenvalg: f.eks. dagligt, ugentligt, månedligt, sæsonbaseret, årligt eller andet.

37

Aftalekurs for option

For hvert indeks angives navnet. Når der er tale om en kurv af indekser, som ikke har et entydigt ID, skal kurven eller indekset angives.

38

Indekstype for aftalekurs for option

Spot, forward, swap, spread, osv.

39

Indekskilde for aftalekurs for option

For hvert indeks angives prisfastsættelsestypen. Når der er tale om en kurv af indekser, som ikke har et entydigt ID, skal kurven eller indekset angives.

40

Aftalekurs for option

Aftalekursen for optionen.

Leveringsprofil

41

Leveringspunkt eller -zone

EIC-kode(r) for leveringssted(er) eller markedsområde(r).

42

Startdato for levering

Startdato og -klokkeslæt for leveringen. For fysiske leverancer vil dette være startdatoen for levering i henhold til kontrakten.

43

Slutdato for levering

Slutdato og -klokkeslæt for leveringen. For fysiske leverancer vil dette være slutdatoen for levering i henhold til kontrakten.

44

Belastningstype

Identifikation af leveringsprofilen (grundbelastning, spidsbelastning, uden for spidsbelastning, timeblok eller andet).

Livscyklusoplysninger

45

Handlingstype

Når rapporten indeholder:

en kontrakt, der indberettes for første gang, identificeres den som »ny«

en ændring af oplysninger i en tidligere indberettet kontrakt, identificeres den som »ændring«

en annullering af en fejlagtigt indberettet rapport, identificeres den som »fejl«

en opsigelse af en eksisterende kontrakt, identificeres den som »annuller«.


Tabel 3

Indberetningspligtige oplysninger for engrosenergiprodukter vedrørende transport af elektricitet —

Resultater af tildeling af primær kapacitet og resultater af videresalg på det sekundære marked og overdragelse af langsigtede transmissionsrettigheder for elektricitet

Rubrik nr.

Rubrik-ID

Beskrivelse

Fælles data for de samlede resultater af den primære tildeling og videresalg på det sekundære marked samt dokumentet med overførselsrettigheder og bud

1.

Dokumentidentifikation

Entydig identifikation af dokumentet, for hvilket der leveres data for tidsserien.

2.

Dokumentversion

Den version af dokumentet, der sendes. Et dokument kan sendes flere gange, og hver afsendelse identificeres med et nyt versionsnummer, der starter med 1 og øges sekventielt.

3.

Dokumenttype

Kodetypen for dokumentet, der sendes.

4.

Afsenderidentifikation

Angivelse af den part, der er dokumentets afsender og er ansvarlig for dets indhold (EIC-kode).

5.

Afsenderrolle

Angivelse af den rolle, som afsenderen udfylder, f.eks. TSO, anden indberettende enhed.

6.

Modtageridentifikation

Angivelse af den part, der modtager dokumentet.

7.

Modtagerrolle

Angivelse af modtagerens rolle.

8.

Dato og klokkeslæt for oprettelsen

Dato og klokkeslæt for oprettelsen af dokumentet, f.eks. hvornår TSO'en eller anden indberettende enhed indsender transaktionen til agenturet.

9.

Budtidsinterval/gældende tidsinterval

Start- og slutdato og -klokkeslæt for perioden, der er omfattet af dokumentet.

10

Domæne

Domænet, der er omfattet af dokumentet.

11.

Dokumentstatus (hvis nødvendig)

Angiver dokumentets status.

Tidsserie for kapacitetstildeling (for primær tildeling)

12.

Identifikation af tidsserier

Identifikation, som er unik for den enkelt tidsserie.

13.

Identifikation af buddokument

Identifikation af dokumentet, som indeholder referencer til de pågældende bud eller det pågældende videresalg.

14.

Version af buddokument

Den version af bud- eller videresalgsdokumentet, der er blevet sendt.

15.

Budidentifikation

Identifikation af tidsserien, der blev brugt i det oprindelige bud eller det oprindelige videresalg.

Dette er et entydigt nummer, der tildeles af den bydende, når denne kommer med sit oprindelige bud eller videresalg. Står tomt, hvis det ikke er relevant.

16.

Den bydende part

Identifikation af den markedsdeltager, der byder på kapaciteten eller videresælger den (EIC X-kode).

17.

Auktionsidentifikation

Identifikation, der knytter tildelingen til et sæt specifikationer, der oprettes af den ansvarlige for auktionen.

18.

Forretningstype

Identificerer tidsseriens art.

19.

Ind-område

Området, hvor energien skal leveres (EIC Y-kode).

20.

Ud-område

Området, hvor energien kommer fra (EIC Y-kode).

21.

Kontrakttype

Kontrakttypen definerer betingelserne for tildeling og håndtering af kapaciteten, f.eks. daglig auktion, ugentlig auktion, månedlig auktion, årlig auktion, langtidskontrakt osv.

22.

Kontraktidentifikation

Kontraktidentifikationen for den pågældende tidsserie. Dette skal være et entydigt tal, som tildeles af den ansvarlige for auktionen og skal anvendes for alle henvisninger til tildelingen.

23.

Måleenhed for mængde

Måleenheden, som tidsseriens mængde udtrykkes i.

24.

Valuta (hvis relevant)

Valutaen, som beløbet er angivet i.

25.

Måleenhed for pris (hvis relevant)

Måleenheden, som prisen i tidsserien udtrykkes i.

26.

Kurvetype (hvis relevant)

Beskriver den type kurve, som fremkaldes af de pågældende tidsserier, f.eks. blok af variabel størrelse eller blok med fast størrelse eller punkt.

27.

Klassificeringskategori (hvis relevant)

Produktkategorien som defineret af markedsreglerne.

Tidsserie for auktion uden bud (for primær tildeling)

28.

Identifikation

Identifikation af en forekomst af en tidsserie.

29.

Auktionsidentifikation

Identifikation af de auktioner, hvor der ikke er modtaget nogen bud.

30.

Klassificeringskategori (hvis relevant)

Produktkategorien som defineret af markedsreglerne.

Tidsserie for sekundære rettigheder

31.

Identifikation af tidsserier

Identifikation af en forekomst af en tidsserie.

Dette skal være et entydigt tal, som tildeles af afsenderen for de enkelte tidsserier i dokumentet.

32.

Forretningstype

Identificerer arten af tidsserien, f.eks. kapacitetsrettigheder, meddelelse om kapacitetsoverførsel osv.

33.

Ind-område

Området, hvor energien skal leveres (EIC Y-kode).

34.

Ud-område

Området, hvor energien kommer fra (EIC Y-kode).

35.

Rettighedsindehaver

Identifikation af markedsdeltageren, som ejer eller har brugsretten til de pågældende transmissionsrettigheder (EIC X-kode).

36.

Modtagende part (hvis relevant)

Identifikation af markedsdeltageren, til hvem rettighederne overdrages, eller den ansvarlige for transmissionshandelen, som udpeges af overdrageren (som anført i beskrivelsen af rettighedsindehaveren) som havende tilladelse til at bruge rettighederne (EIC X-kode).

37.

Kontraktidentifikation

Kontraktidentifikationen for den pågældende tidsserie. Dette skal være det tal, som tildeleren af transaktionskapacitet, f.eks. TSO, den auktionsansvarlige eller tildelingsplatformen, har tildelt.

38.

Kontrakttype

Kontrakttypen definerer betingelserne for tildeling og håndtering af rettighederne, f.eks. daglig auktion, ugentlig auktion, månedlig auktion, årlig auktion osv.

39.

Identifikation af tidligere kontrakt (hvis relevant)

Identifikation af en tidligere kontrakt, der anvendes til at identificere overdragelsesrettighederne.

40.

Måleenhed for mængde

Måleenheden, som tidsseriens mængde udtrykkes i.

41.

Identifikation af auktion (hvis relevant)

Identifikation, der sammenkæder kapacitetsrettighederne til et sæt af specifikationer, som er oprettet af tildeleren af transmissionskapacitet, f.eks. TSO, den auktionsansvarlige eller allokeringsplatformen.

42.

Valuta (hvis relevant)

Valutaen, som beløbet angives i.

43.

Måleenhed for pris (hvis relevant)

Måleenheden, som prisen i tidsserien angives i.

44.

Kurvetype (hvis relevant)

Beskriver den type kurve, som fremkaldes af de pågældende tidsserier, f.eks. blok af variabel størrelse eller blok med fast størrelse eller punkt.

Periode for primær tildeling og sekundære processer

45.

Tidsinterval

Denne oplysning angiver start- og slutdato og -klokkeslæt for tidsintervallet for den indberettede periode.

46.

Opløsning

Opløsning, der definerer antallet af perioder, som tidsintervallet er opdelt i (ISO 8601).

Interval for primær tildeling og sekundære processer

47.

Position

Den relative position for en periode inden for et interval.

48.

Mængde

Mængden, som er tildelt på den primære auktion. Den mængde af sekundære rettigheder, der er tildelt den nominerende part.

49.

Pris (hvis relevant)

Prisen for de enkelte enheder tildelt ved den primære auktion. Prisen for hver mængdeenhed som er videresolgt eller overdraget på det sekundære marked, hvis relevant.

50.

Budmængde (hvis relevant)

Mængden i det oprindelige buddokument.

51.

Budpris (hvis relevant)

Den oprindelige pris i det oprindelige bud eller videresalg for hver af de ønskede mængdeenheder.

Årsagen til den primære tildeling og sekundære processer

52.

Årsagskode (hvis relevant)

En kode, der angiver status for tildelingen eller rettighederne.

53.

Årsagstekst (hvis relevant)

Tekstforklaring af årsagskoden.

Dokument med budoverskrift og rubrikker i buddokument for organiserede markeder (som gælder for sekundær handel)

54.

Relevant part

Markedsdeltageren, på hvis vegne buddet indgives (EIC-kode).

55.

Den relevante parts rolle

Den rolle, som den relevante part spiller.

56.

Delelig

Angivelse af, hvorvidt de enkelte dele af buddet kan accepteres som dele eller ej.

57.

Identifikation af sammenhængende bud (hvis relevant)

Entydig identifikation vedrørende alle sammenhængende bud.

58.

Blokbud

Angivelse af, at værdierne i perioden udgør et blokbud, og ikke kan ændres.


Tabel 4

Indberetningspligtige oplysninger for engrosenergiprodukter vedrørende transport af gas — Primære og sekundære kapacitetstildelinger for gas

Rubrik nr.

Rubrik-ID

Beskrivelse

Fælles data for primære og sekundære tildelingsprocesser

1.

Afsenderidentifikation

Angivelse af den part, der er dokumentets ejer og er ansvarlig for dets indhold.

2.

Identifikation af det organiserede marked

Identifikation af det organiserede marked.

3.

Procesidentifikation

Identifikation af auktionen eller en anden proces som defineret af den kapacitetstildelende enhed.

4.

Gastype

Identificerer typen af gas.

5.

Identifikation af transporttransaktion

Et entydigt tildelt identifikationsnummer for den kapacitetstildeling som tildelt af det organiserede marked eller TSO.

6.

Oprettelsesdato og -klokkeslæt

Oprettelsesdato og -klokkeslæt for transaktionen.

7.

Åbningsdato/-klokkeslæt for auktionen

Dato og klokkeslæt, for hvornår en auktion åbner for bud.

8.

Slutdato/-klokkeslæt for auktionen

Dato og klokkeslæt, for hvornår en auktion lukker.

9.

Type af transporttransaktion

Typen identificerer arten af den transporttransaktion, der skal indberettes i henhold til de gældende branchestandarder som specificeret i gasnetreglen for interoperabilitet og dataudveksling.

10.

Startdato og -klokkeslæt

Dato og klokkeslæt for starten på transporttransaktionen.

11.

Slutdato og -klokkeslæt

Dato og klokkeslæt for afslutningen på transporttransaktionen.

12.

Tilbudt kapacitet

Den tilgængelige kapacitetsmængde på auktionen angivet i måleenheden. Kun relevant ved overvågning af budadfærd.

13.

Kapacitetskategori

Typen af betinget kapacitet.

Data for livscyklusindberetning

14.

Handlingstype

Statuskode for indberetningen i henhold til de gældende branchestandarder som specificeret i gasnetreglen for interoperabilitet og dataudveksling.

Data for mængde- og prisindberetning

15.

Mængde

Samlet antal tildelte enheder med transporttransaktionen angivet i måleenheden.

16.

Måleenhed

Den anvendte måleenhed.

17.

Valuta

Valutaen, som pengemængden opgives i.

18.

Samlet pris

Mindstepris på tidspunktet for auktionen plus auktionstillæg eller reguleret tarif, hvis der anvendes en anden tildelingsmekanisme end auktion.

19.

Fast eller flydende mindstepris

Identifikation af mindsteprisen.

20.

Mindstepris

Identifikation af mindstepris på auktionen.

21.

Pristillæg

Identifikation af auktionens pristillæg.

Data til identifikation af placering og markedsdeltager

22.

Identifikation af tilslutningspunkt

Inden for et netværkssystem i henhold til EIC-koden.

23.

Bundling

Specifikation af bundling.

24.

Retning

Specifikation af retning.

25.

TSO 1-identifikation

Identifikation af den TSO, for hvilken dataindberetningen foretages.

26.

TSO 2-identifikation

Identifikation af TSO-modparten.

27.

Identifikation af markedsdeltager

Markedsdeltageren, som kapaciteten er tildelt.

28.

Balancegruppe eller porteføljekode

Balancegruppen (eller balancegrupper ved bundlede produkter), som transportkunden (shipper) tilhører, eller porteføljekoden, som transportkunden (shipper) bruger, hvis der ikke findes nogen balancegruppe.

Relevante data kun for sekundære tildelinger

29.

Gældende procedure

Specifikation af de gældende procedurer.

30.

Maksimal budstørrelse

Det meste, som den modtagende part vil være villig til at tilbyde, angivet i valuta pr. måleenhed.

31.

Mindste budstørrelse

Det mindste, som overdrageren vil være villig til at tilbyde, angivet i valuta pr. måleenhed.

32.

Maksimal mængde

Den største mængde, som den modtagende part/overdrageren vil være villig til at erhverve/sælge ved udarbejdelse af handelsforslaget.

33.

Minimumsmængde

Den mindste mængde, som den modtagende part/overdrageren vil være villig til at bestille/sælge ved udarbejdelse af handelsforslaget..

34.

Pris betalt til TSO (underliggende pris)

Gælder kun, når der er tale om et parti angivet i valutaen, pr. måleenhed, som skal være kWh/t.

35.

Pris, som den modtagende part betaler til overdrageren

Pris, som den modtagende part betaler til overdrageren angivet i valuta pr. målenhed, som skal være kWh/t.

36.

Identifikation af overdrageren

Markedsdeltageren, som afgiver kapaciteten.

37.

Identifikation af den modtagende part

Markedsdeltageren, som modtager kapaciteten.

Datafelter, der kun gælder ordrer, der afgives ved auktioner på primære tildelinger

38.

Bud-ID

Identifikationsnummer for buddet tildelt af den indberettende enhed.

39.

Nummer på auktionsrunde

Heltal, der øges, hver gang en auktion ikke giver noget resultat, og som afvikles på ny med forskellige parametre, som starter med 1. Skal stå tom ved auktioner uden budrunder, f.eks. day-ahead-auktioner.

40.

Budpris

Prisbuddet for hver kapacitetsenhed, eksklusive mindsteprisen. Udtrykt i valutaen og måleenheden.

41.

Budmængde

Mængden, der bydes på, angivet i måleenheden.