18.11.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 331/1


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1225/2014

af 17. november 2014

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 269/2014 af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (1), særlig artikel 14, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 17. marts 2014 forordning (EU) nr. 269/2014.

(2)

Oplysningerne om en person, der er opført på listen i henhold til forordning (EU) nr. 269/2014, bør ændres.

(3)

Bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014 ændres herved som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. november 2014.

På Rådets vegne

F. MOGHERINI

Formand


(1)  EUT L 78 af 17.3.2014, s. 6.


BILAG

Oplysningerne om følgende person i bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014 affattes således:

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

 

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

Владимир Вольфович Жириновский

Født den 25.4.1946 i Almaty (tidligere også benævnt Alma-Ata), Kasakhstan.

Medlem af Statsdumaens Råd, leder af LDPR-partiet. Han støttede aktivt anvendelsen af russiske væbnede styrker i Ukraine og annekteringen af Krim. Han har aktivt opfordret til opsplitning af Ukraine. Han underskrev, på vegne af LDPR-partiet, en aftale med den såkaldte »Folkerepublik Donetsk«

12.9.2014