30.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 284/9


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1029/2014

af 26. september 2014

om ændring af forordning (EU) nr. 73/2010 om fastlæggelse af krav til luftfartsdatas og luftfartsinformations kvalitet i det fælles europæiske luftrum

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 552/2004 af 10. marts 2004 om interoperabilitet i det fælles europæiske lufttrafikstyringsnet (»interoperabilitetsforordningen«) (1), særlig artikel 3, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 3, stk. 13, artikel 7, stk. 5, og artikel 10, stk. 1, i Kommissionens forordning (EU) nr. 73/2010 (2) henvises til Kommissionens forordning (EF) nr. 2096/2005 (3), som blev ophævet ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1035/2011 (4). Henvisningerne til forordning (EF) nr. 2096/2005 i forordning (EU) nr. 73/2010 bør derfor ajourføres, så de henviser til gennemførelsesforordning (EU) nr. 1035/2011.

(2)

I bilag III til forordning (EU) nr. 73/2010 henvises til standarder, der er fastsat af Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO). Siden vedtagelsen af forordning (EU) nr. 73/2010 har ISO imidlertid ændret og omnummereret nogle af disse standarder. Henvisningerne i forordning (EU) nr. 73/2010 til de relevante ISO-standarder bør derfor ajourføres for at sikre sammenhæng med den nyeste nummerering og udgave af disse standarder.

(3)

I bilag I, III og XI til forordning (EU) nr. 73/2010 henvises der til forskellige definitioner og bestemmelser, der er fastsat i bilag 15 til konventionen angående international civil luftfart (Chicago-konventionen), og nærmere bestemt til den tolvte udgave fra juli 2004 med ændring nr. 34. Siden vedtagelsen af forordning (EU) nr. 73/2010 har Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) ændret en række definitioner, bestemmelser og en del af strukturen af Chicago-konventionens bilag 15 senest i dennes 14. udgave af juli 2013 med ændring nr. 37. Henvisningerne i forordning (EU) nr. 73/2010 til bilag 15 til Chicago-konventionen bør derfor ajourføres for at opfylde medlemsstaternes folkeretlige forpligtelser og sikre sammenhængen med ICAO's internationale lovrammer.

(4)

Forordning (EU) nr. 73/2010 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Fælles Luftrum, der er nedsat ved artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 (5)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 73/2010 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3 ændres således:

a)

Nr. 7 affattes således:

»7.   »integreret luftfartsinformationspakke« (i det følgende benævnt »IAIP«): en pakke på papir eller elektronisk bestående af følgende elementer:

a)

luftfartspublikationer (i det følgende benævnt »AIP«), herunder rettelser

b)

AIP-tillæg

c)

NOTAM, som defineret i nummer 17, og pre-flight information bulletins

d)

aeronautical information circulars og

e)

tjeklister og lister over gyldige NOTAMs«

.

b)

Nr. 8 affattes således:

»8.   »hindringsdata«: data over alle faste (midlertidige eller permanente) og mobile objekter eller dele deraf, som befinder sig på et område, der er tiltænkt luftfartøjsbevægelser, som gennemskærer en nærmere angivet flade, hvis formål er at beskytte luftfartøjer under flyvning, eller som befinder sig uden for sådanne angivne flader, men anses for at være til fare for luftfarten«

.

c)

Nr. 10 affattes således:

»10.   »flyvepladskortlægningsdata«: data, der indsamles med henblik på at udarbejde flyvepladskortlægningsinformation«

.

d)

Nr. 13 affattes således:

»13.   »udbyder af luftfartsinformationstjenester«: den organisation, som er ansvarlig for at tilvejebringe en luftfartsinformationstjeneste, der er certificeret efter Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1035/2011«

e)

Nr. 24 affattes således:

»24.   »kritiske data«: data, som er klassificeret under litra c) i integritetsklassifikationen som defineret i kapitel 1, sektion 1.1 i bilag 15 til Chicago-konventionen angående international civil luftfart (herefter »Chicago-konventionen«)«

.

f)

Nr. 25 affattes således:

»25.   »væsentlige data«: data, som er klassificeret under litra b) i integritetsklassifikationen som defineret i kapitel 1, sektion 1.1, i bilag 15 til Chicago-konventionen.«

2)

Artikel 7, stk. 5, affattes således:

»5.   Medmindre andet fremgår af gennemførelsesforordning (EF) nr. 1035/2011 sikrer de i artikel 2, stk. 2, omhandlede parter, at deres personale, som har ansvar for opgaver vedrørende tilvejebringelsen af luftfartsdata eller luftfartsinformation, har modtaget en passende uddannelse og er kompetent og bemyndiget til at udføre det arbejde, det har fået pålagt.«

3)

Artikel 10, stk. 1, affattes således:

»1.   Medmindre andet fremgår af gennemførelsesforordning (EF) nr. 1035/2011 indfører og vedligeholder de i artikel 2, stk. 2, omhandlede parter et kvalitetsstyringssystem for de aktiviteter, hvormed de tilvejebringer luftfartsdata og luftfartsinformation, i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i bilag VII, del A.«

4)

Bilag I ændres i overensstemmelse med bilag I til nærværende forordning.

5)

Bilag III affattes som anført i bilag II til nærværende forordning.

6)

Bilag XI affattes som anført i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. september 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 26.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 73/2010 af 26. januar 2010 om fastlæggelse af krav til luftfartsdatas og luftfartsinformations kvalitet i det fælles europæiske luftrum (EUT L 23 af 27.1.2010, s. 6).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 2096/2005 af 20. december 2005 om fælles krav til udøvelse af luftfartstjenester (EUT L 335 af 21.12.2005, s. 13).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1035/2011 af 17. oktober 2011 om fastsættelse af fælles krav til udøvelse af luftfartstjenester og om ændring af forordning (EF) nr. 482/2008 og (EU) nr. 691/2010 (EUT L 271 af 18.10.2011, s. 23).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 af 10. marts 2004 om rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum (»rammeforordningen«) (EUT L 96 af 31.3.2004, s. 1).


BILAG I

Bilag I, del B, litra a), affattes således:

»a)

tilvejebringes digitalt i overensstemmelse med de ICAO-standarder, der er omhandlet i punkt 9, 9a og 12 i bilag III«.


BILAG II

»BILAG III

BESTEMMELSER, SOM OMHANDLET I ARTIKLER OG BILAG

1.

Kapitel 3, sektion 3.7 (Kvalitetsstyringssystem) i bilag 15 til Chicago-konventionen — luftfartsinformationstjenester (14. udgave — juli 2013 med ændring nr. 37).

2.

Kapitel 3, sektion 1.2.1 (Horisontalt referencesystem) i bilag 15 til Chicago-konventionen — luftfartsinformationstjenester (14. udgave — juli 2013 med ændring nr. 37).

3.

Kapitel 3, sektion 1.2.2 (Vertikalt referencesystem) i bilag 15 til Chicago-konventionen — luftfartsinformationstjenester (14. udgave — juli 2013 med ændring nr. 37).

4.

Kapitel 4, (Luftfartspublikationer (AIP)) i bilag 15 til Chicago-konventionen — luftfartsinformationstjenester (14. udgave — juli 2013 med ændring nr. 37).

5.

Kapitel 4, sektion 4.3 (Specifikationer for AIP-ændringer) i bilag 15 til Chicago-konventionen — luftfartsinformationstjenester (14. udgave — juli 2013 med ændring nr. 37).

6.

Kapitel 4, sektion 4.4 (Specifikationer for AIP-tillæg) i bilag 15 til Chicago-konventionen — luftfartsinformationstjenester (14. udgave — juli 2013 med ændring nr. 37).

7.

Kapitel 5 (NOTAM) i bilag 15 til Chicago-konventionen ——luftfartsinformationstjenester (14. udgave — juli 2013 med ændring nr. 37).

8.

Kapitel 6, sektion 6.2 (Tilvejebringelse af information i papirudgave) i bilag 15 til Chicago-konventionen — luftfartsinformationstjenester (14. udgave — juli 2013 med ændring nr. 37).

9.

Kapitel 10, sektion 10.1 (Dækningsområder og krav om levering af data) i bilag 15 til Chicago-konventionen — luftfartsinformationstjenester (14. udgave — juli 2013 med ændring nr. 37).

9a

Kapitel 10, sektion 10.2 (Terrændatasæt — indhold, specifikation og struktur) i bilag 15 til Chicago-konventionen — luftfartsinformationstjenester (14. udgave — juli 2013 med ændring nr. 37).

10.

Tillæg 1 (Indholdet af luftfartspublikationer (AIP)) i bilag 15 til Chicago-konventionen — luftfartsinformationstjenester (14. udgave — juli 2013 med ændring nr. 37).

11.

Tillæg 7 (Opløsningsgrad og integritetsklassifikation ved offentliggørelse af luftfartsdata) i bilag 15 til Chicago-konventionen — luftfartsinformationstjenester (14. udgave — juli 2013 med ændring nr. 37).

12.

Tillæg 8 (Krav til terræn- og hindringsdata) i bilag 15 til Chicago-konventionen — luftfartsinformationstjenester (14. udgave — juli 2013 med ændring nr. 37).

13.

Specifikation vedrørende Object Management Group Unified Modelling Language (UML), version 2.1.1.

14.

Den Internationale Standardiseringsorganisation, ISO 19107:2003 — Geografisk information — Spatialt skema (1. udgave — 8.5.2003).

15.

Den Internationale Standardiseringsorganisation, ISO 19115:2003 — Geografisk information — Metadata (1. udgave — 8.5.2003) [Korrigendum Cor 1:2006 5.7.2006]).

16.

Den Internationale Standardiseringsorganisation, ISO 19139:2007 — Geografisk information — Metadata — gennemførelse af et XML–skema (1. udgave — 17.4.2007)).

17.

Den Internationale Standardiseringsorganisation, ISO 19118:2011 — Geografisk information — Indkodning (2. udgave 10.10.2011).

18.

Den Internationale Standardiseringsorganisation, ISO 19136:2007 — Geografisk information — GML (Geography Markup Language) (1. udgave — 23.8.2007).

19.

Den Internationale Standardiseringsorganisation, ISO/IEC 19757-3:2006 — Informationsteknologi — DSDL (Document Schema Definition Languages) — Del 3: Regelbaseret validering — Schematron (1. udgave — 24.5.2006).

20.

ICAO Doc 9674-AN/946 — World Geodetic System — 1984 Manual (Anden udgave — 2002).

21.

Kapitel 7, sektion 7.3.2 (Cyklisk redundanscheck (CRC) algoritme) i ICAO Doc 9674-AN/946 — World Geodetic System —1984 (WGS-84) Manual (Anden udgave — 2002).

22.

Den Internationale Standardiseringsorganisation, ISO/IEC 27002:2005 — Informationsteknologi — Security-teknikker — Adfærdskodeks vedrørende information security-styring (1. udgave — 15.6.2005).

23.

Den Internationale Standardiseringsorganisation, ISO 28000:2007: — Specifikation af sikkerhedsstyringssystemer i forsyningskæden (1. udgave — 21.9.2007 revideres pt. og vil blive erstattet af 2. udgave; planlagt færdiggørelsesdato 31.1.2008 [Behandles på udvalgsplan]).

24.

Eurocae ED-99A, Brugerkrav til flyvepladskortlægningsinformation (Oktober 2005).

25.

Den Internationale Standardiseringsorganisation, ISO 19110:2005 — Geografisk information — Metode til feature-katalogisering (1. udgave).«


BILAG III

»BILAG XI

AFVIGELSER I FORHOLD TIL ICAO SOM OMHANDLET I ARTIKEL 14

Kapitel 3, sektion 3.5.2 (Cyklisk redundanscheck) i bilag 15 til Chicago-konventionen — luftfartsinformationstjenester. (14. udgave — juli 2013 med ændring nr. 37).«