3.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 263/10


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 939/2014

af 2. september 2014

om indførelse af de attester, der er omhandlet i artikel 5 og 14 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 606/2013 af 12. juni 2013 om gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 606/2013 af 12. juni 2013 om gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål (1), særlig artikel 19, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at forordning (EU) nr. 606/2013 kan anvendes korrekt, bør der udarbejdes to attester.

(2)

Det Forenede Kongerige og Irland er bundet af forordning (EU) nr. 606/2013 og er derfor bundet af nærværende forordning.

(3)

Danmark er ikke bundet af forordning (EU) nr. 606/2013 og er derfor ikke bundet af nærværende forordning.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra Udvalget om Gensidig Anerkendelse af Beskyttelsesforanstaltninger i Civilretlige Spørgsmål, der er nedsat ved forordning (EF) nr. 606/2013 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Den formular, der skal anvendes til ansøgning om en attest omhandlet i artikel 5 i forordning (EU) nr. 606/2013, skal være som formular I i bilag I.

2.   Den formular, der skal anvendes til ansøgning om en attest omhandlet i artikel 14 i forordning (EU) nr. 606/2013, skal være som formular II i bilag II.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 11. januar 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. september 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 181 af 29.6.2013, s. 4.


BILAG I

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BILAG II

Image

Image

Image