24.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 218/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 796/2014

af 23. juli 2014

om ændring af forordning (EF) nr. 501/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 3/2008 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3/2008 af 17. december 2007 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande (1), særlig artikel 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 501/2008 (2) opstiller regler for udarbejdelse, udvælgelse, implementering, finansiering og undersøgelse af de i artikel 6 i forordning (EF) nr. 3/2008 anførte programmer.

(2)

I betragtning af reformen af Unionens politik til fremme af landbrugsprodukter, som vil gælde fra den 1. december 2015, er det hensigtsmæssigt at revidere tidsplanen for forelæggelse af programmerne angivet i artikel 8 og 11 i forordning (EF) nr. 501/2008. Den reviderede tidsplan vil også give de pågældende erhvervs- og brancheorganisationer mulighed for at blive bekendt med den nye hyppighed af forelæggelser, som vil gælde fra 2016 som følge af reformen af Unionens politik.

(3)

Forordning (EF) nr. 501/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 501/2008 foretages følgende ændringer:

a)

Artikel 8, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

»Senest den 28. februar forelægger Unionens erhvervs- og brancheorganisationer, som repræsenterer den eller de pågældende sektorer (i det følgende benævnt »forslagsstillende organisationer«), deres program for medlemsstaten.«

b)

Artikel 11 affattes således:

»Artikel 11

Kommissionens udvælgelse af programmer

1.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen den liste, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, der i givet fald omfatter listen over de gennemførelsesorganer, som de har udpeget, hvis disse allerede er blevet udpeget i overensstemmelse med artikel 8, stk. 3, samt en kopi af programmerne. Dette skal indgives både elektronisk og pr. post, således at Kommissionen har det i hænde senest den 30. april.

I forbindelse med programmer, der vedrører flere medlemsstater, gives denne meddelelse efter aftale mellem de berørte medlemsstater.

2.   Senest den 15. juli underretter Kommissionen de berørte medlemsstater, hvis den konstaterer, at et forelagt program helt eller delvis ikke er i overensstemmelse med:

a)

Unionens bestemmelser, eller

b)

retningslinjerne, hvad det indre marked angår, eller

c)

kriterierne i artikel 9, stk. 2, hvad tredjelandene angår.

3.   I henhold til artikel 7, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 3/2008 sender medlemsstaterne de reviderede programmer til Kommissionen senest 55 kalenderdage efter underretningen, jf. stk. 2 i denne artikel.

Når Kommissionen har efterprøvet de reviderede programmer, beslutter den senest den 30. november, hvilke programmer den kan medfinansiere efter proceduren i artikel 16, stk. 2, i forordning (EF) nr. 3/2008.

4.   Den eller de forslagsstillende organisationer er ansvarlige for, at det udvalgte program gennemføres og forvaltes korrekt.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den gælder for programforslagene i forordning (EF) nr. 3/2008, som forelægges fra 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 3 af 5.1.2008, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 501/2008 af 5. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 3/2008 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande (EUT L 147 af 6.6.2008, s. 3).