16.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 209/20


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 771/2014

af 14. juli 2014

om fastlæggelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond af modellen for de operationelle programmer, struktureringen af planerne for godtgørelse af de meromkostninger, som operatørerne har ved fangst, opdræt, forarbejdning og afsætning af visse fiskevarer og akvakulturprodukter fra regioner i den yderste periferi, modellen for indberetning af finansielle data, indholdet af forhåndsevalueringsrapporterne og minimumskravene til den evalueringsplan, der skal forelægges i henhold til reglerne for Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011 (1), særlig artikel 18, stk. 3, artikel 72, stk. 3, artikel 98, stk. 2, og artikel 115, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af forordning (EU) nr. 508/2014 bør der vedtages bestemmelser om:

modellen for præsentation af operationelle programmer vedrørende foranstaltninger, som skal medfinansieres af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (i det følgende benævnt »EHFF«)

struktureringen af planerne for godtgørelse af meromkostninger, som operatørerne har ved fangst, opdræt, forarbejdning og afsætning af visse fiskevarer og akvakulturprodukter fra regionerne i den yderste periferi som omhandlet i artikel 349 i TEUF (i det følgende benævnt »godtgørelsesplaner«)

modellen for medlemsstaternes indberetning af finansielle data vedrørende overslag over det beløb, som de forventer at indgive betalingsanmodninger for

indholdet af rapporterne over forhåndsevalueringen af operationelle programmer og

minimumskravene til planer for evaluering af operationelle programmer i løbet af programmeringsperioden.

(2)

Disse bestemmelser er indbyrdes tæt forbundne, eftersom de vedrører forskellige aspekter af indholdet af og præsentationen af de operationelle programmer og godtgørelsesplaner, som medlemsstaterne skal forelægge i henhold til reglerne for EHFF. For at sikre den nødvendige sammenhæng mellem bestemmelserne, som bør træde i kraft samtidig, og for at gøre det lettere for forvaltningsmyndigheden at anvende dem, bør de fastsættes i denne forordning.

(3)

Modellen for de operationelle programmer bør resultere i en ensartet præsentation af oplysningerne i hver del af programmet. Dette er nødvendigt for at kunne sikre, at oplysningerne er ensartede, sammenlignelige og kan samles, hvis det er nødvendigt.

(4)

Modellen for de operationelle programmer vil danne grundlag for udviklingen af det elektroniske dataudvekslingssystem, der er omhandlet i artikel 74, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 (2), for så vidt angår de operationelle programmer. Modellen bør derfor fastlægge den måde, hvorpå data om operationelle programmer indlæses i systemet for elektronisk dataudveksling. Dette bør dog ikke berøre den endelige præsentation af de operationelle programmer, herunder opstilling af tekst og tabeller, eftersom det elektroniske dataudvekslingssystem vil give mulighed for forskellig strukturering og præsentation af de data, der indlæses i systemet.

(5)

Modellen for præsentation af de operationelle programmer bør afspejle det programindhold, der er fastsat i artikel 18 i forordning (EU) nr. 508/2014 og artikel 27 i forordning (EU) nr. 1303/2013. For at sikre ensartede betingelser for indlæsning af data bør modellen fastlægge de tekniske specifikationer for hvert felt i det elektroniske dataudvekslingssystem. Ud over de strukturerede data bør modellen give mulighed for at forelægge ikke-strukturerede oplysninger i form af obligatoriske eller ikke-obligatoriske bilag. Det er ikke nødvendigt at fastsætte tekniske karakteristika for disse bilag.

(6)

Ifølge artikel 72 i forordning (EU) nr. 508/2014 skal de berørte medlemsstater sende Kommissionen en plan for godtgørelse af de meromkostninger, som operatørerne har ved fangst, opdræt, forarbejdning og afsætning af visse fiskevarer og akvakulturprodukter fra regioner i den yderste periferi som omhandlet i artikel 349 i TEUF.

(7)

Ifølge artikel 73 i forordning (EU) nr. 508/2014 bør disse godtgørelsesplaner også omfatte oplysninger om statsstøtte ydet af medlemsstaten i form af supplerende midler til gennemførelse af godtgørelsesplanerne.

(8)

Struktureringen af godtgørelsesplanen bør sikre, at der forelægges ensartede oplysninger af god kvalitet med en minimumsdetaljeringsgrad og i et standardiseret format. Struktureringen bør ligeledes gøre det muligt at sammenligne oplysningerne fra de forskellige berørte regioner og fra gennemførelsesår til gennemførelsesår.

(9)

Godtgørelsesplanen bør for hver region i den yderste periferi indeholde en liste over de fiskevarer og akvakulturprodukter, der kan ydes godtgørelse for, og den type operatører, der er nævnt i artikel 70 i forordning (EU) nr. 508/2014.

(10)

Godtgørelsesplanen bør også indeholde oplysninger om godtgørelsesniveauet beregnet i overensstemmelse med artikel 71 i forordning (EU) nr. 508/2014.

(11)

Ifølge artikel 98 i forordning (EU) nr. 508/2014 skal medlemsstaterne sende Kommissionen et overslag over det beløb, for hvilket de forventer at indgive betalingsanmodninger for det indeværende og det efterfølgende regnskabsår.

(12)

Den model, som medlemsstaterne skal bruge til fremsendelse af dette overslag, bør sikre, at Kommissionen har adgang til ensartede oplysninger til tiden med henblik på at beskytte Unionens finansielle interesser, frigive midler med henblik på en effektiv gennemførelse af programmet og lette den finansielle forvaltning.

(13)

Ifølge artikel 55 i forordning (EU) nr. 1303/2013 skal medlemsstaterne foretage forhåndsevalueringer for at forbedre kvaliteten af hvert programs udformning. Ifølge artikel 55, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013 skal forhåndsevalueringerne forelægges Kommissionen samtidig med programmet og ledsages af et resumé. De oplysninger, der i henhold til artikel 115, stk. 1, i forordning (EU) nr. 508/2014 skal indgå i forhåndsevalueringen, bør gøre det muligt at foretage den nødvendige harmonisering af oplysningerne, således at Kommissionen kan foretage den syntese på EU-plan af forhåndsevalueringsrapporterne, som kræves i henhold til artikel 118 i forordning (EU) nr. 508/2014.

(14)

Ifølge artikel 56 i forordning (EU) nr. 1303/2013 skal forvaltningsmyndigheden udarbejde en plan for evaluering af det operationelle program i programmeringsperioden. Denne evalueringsplan skal ifølge artikel 18, stk. 1, litra j), i forordning (EU) nr. 508/2014 inkluderes i det operationelle program. Minimumskravene til evalueringsplanen bør gøre det muligt for Kommissionen at kontrollere, at de evalueringsaktiviteter og -ressourcer, der er opført i planen, er realistiske og sætter medlemsstaterne i stand til at opfylde evalueringskravene i artikel 54, stk. 1 og 2, og artikel 56, stk. 2 og 3, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

(15)

For at sikre omgående anvendelse af foranstaltningerne i denne forordning bør den træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(16)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Den Europæiske Hav- og Fiskerifond —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Præsentation af de operationelle programmers indhold

Indholdet af det operationelle program, der er beskrevet i artikel 18 i forordning (EU) nr. 508/2014, præsenteres i overensstemmelse med den model, der er fastsat i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

Strukturering af godtgørelsesplanerne for regionerne i den yderste periferi

Oplysningerne i den godtgørelsesplan, der er fastsat bestemmelser om i artikel 72 i forordning (EU) nr. 508/2014, struktureres som fastsat i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Model for indberetning af finansielle data

Ved indberetning til Kommissionen af finansielle data i overensstemmelse med artikel 98 i forordning (EU) nr. 508/2014 skal medlemsstaterne anvende den model, der er fastsat i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 4

Forhåndsevalueringens indhold

Den forhåndsevaluering, der er omhandlet i artikel 55 i forordning (EU) nr. 1303/2013 skal vedlægges det operationelle program i form af en rapport, der indeholder følgende elementer:

a)

et resumé på engelsk

b)

et resume på medlemsstens officielle sprog

c)

de specifikke elementer, der er fastsat i bilag IV til nærværende forordning.

Artikel 5

Minimumskrav til evalueringsplanen

Minimumskravene til den evalueringsplan, der er fastsat bestemmelser om i artikel 56 i forordning (EU) nr. 1303/2013, er fastsat i punkt 10 i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 6

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 149 af 20.5.2014, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).


BILAG I

Model for operationelle programmer under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

CCI

<0.1 type="S" maxlength="15" input="S">  (1)

Betegnelse

<0.2 type="S" maxlength="255" input="M">

Udgave

<0.3 type="N" input="G">

Første år

<0.4 type="N" maxlength="4" input="M">

Sidste år

<0.5 type="N" maxlength="4" input="M">

Støtteberettiget fra

<0.6 type="D" input="G">

Støtteberettiget til

<0.7 type="D" input="G">

Nummer på Kommissionens afgørelse

<0.8 type="S" input="G">

Dato for Kommissionens afgørelse

<0.9 type="D" input="G">

1.   UDARBEJDELSE AF DET OPERATIONELLE PROGRAM OG INDDRAGELSE AF PARTNERE

1.1.   Udarbejdelse af det operationelle program og inddragelse af partnere (jf. artikel 17, stk. 2, i forordning (EU) nr. 508/2014)

<1.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

1.2.   Resultat af forhåndsevalueringen (jf. artikel 18, stk. 1, litra b), nr. ii), i forordning (EU) nr. 508/2014)

1.2.1.   Beskrivelse af forhåndsevalueringen

<1.2.1 type="S" maxlength="3000" input="M">

1.2.2.   Oversigt over forhåndsevaluatorernes anbefalinger og kort beskrivelse af, hvordan der er fulgt op på disse

Emne (fastsat på forhånd af Kommissionen)

Anbefaling

Hvordan er der fulgt op på anbefalingen, eller hvorfor er den ikke taget i betragtning?

<1.2.2 type="S" input="S">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

2.   SWOT-ANALYSE OG IDENTIFIKAION AF BEHOV (JF. ARTIKEL 18, STK. 1, I FORORDNING (EU) Nr. 508/2014)

2.1.   SWOT-analyse og identifikation af behov

Nedenstående tabel gentages for hver relevant EU-prioritet for EHFF

EU-prioritet for EHFF

Betegnelse på EU-prioritet for EHFF <2.1 type=»S« input=»S«>]

Styrker

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Svagheder

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Muligheder

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Trusler

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Identifikation af behov på grundlag af SWOT-analysen

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

SWOT-analysens overensstemmelse med den flerårige nationale strategiplan for akvakultur (2)

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

SWOT-analysens overensstemmelse med de fremskridt, der er gjort med henblik på at opnå god miljøstatus gennem udvikling og gennemførelse af en havstrategi (havstrategirammedirektivet)

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Specifikke behov vedrørende arbejdspladser, miljøet, modvirkning af og tilpasning til klimaændringer og fremme af innovation

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

2.2.   Kontekstindikatorer for udgangssituationen

Nedenstående tabel gentages for hver relevant EU-prioritet for EHFF

EU-prioritet for EHFF

Betegnelse på EU-prioritet for EHFF <2.2 type=»S« input=»S«>]

Kontekstindikator for udgangssituationen

Referenceår

Værdi

Måleenhed

Informationskilde

Bemærkning/begrundelse

<2.2 type="S" input="S">

<2.2 type="N" input="S">

<2.2 type="N" input="M">

<2.2 type="S" input="G">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

3.   BESKRIVELSE AF DET OPERATIONELLE PROGRAMS STRATEGI MED HENBLIK PÅ AT BIDRAGE TIL INTELLIGENT, BÆREDYGTIG OG INKLUSIV VÆKST (JF. ARTIKEL 27 I FORORDNING (EU) Nr. 1303/2013)

3.1.   Beskrivelse af strategien

<3.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

3.2.   Specifikke mål og resultatindikatorer

Nedenstående tabel gentages for hver relevant EU-prioritet for EHFF

EU-prioritet

EU-prioritetens betegnelse <3.2 type="S" input="S">

Specifikt mål

Det specifikke måls betegnelse <3.2 type="S" input="S">

Resultatindikator, dvs. mål, som medlemsstaten forsøger at nå med støtte fra EHFF

Resultatindikatorens betegnelse og måleenhed

Målværdi for 2023

Måleenhed

<3.2 type="S" input="S">

<3.2 type="N" input="M">

<3.2 type="S" input="G">

3.3.   Relevante foranstaltninger og output-indikatorer

Nedenstående tabel gentages for hvert af de tidligere udvalgte specifikke mål henhørende under EU's prioriteter

EU-prioritet

EU-prioritetens betegnelse <3.3 type="S" input="G">

Specifikt mål

Det specifikke måls betegnelse <3.3 type="S" input="G">

Den udvalgte foranstaltnings betegnelse:

 

Output-indikatorer pr. foranstaltning

Begrundelse for at kombinere flere foranstaltninger under EHFF (underbygget af forhåndsevalueringen og SWOT-analysen)

Tematisk mål, som den udvalgte foranstaltning skal bidrage til

Skal indikatoren indgå i resultatrammen?

Output-indikatorens betegnelse og måleenhed

Målværdi for 2023

Måleenhed

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" maxlength="1000" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">]

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="G">

3.4.   Beskrivelse af, hvordan programmet supplerer andre ESI-fonde

3.4.1.   Komplementaritet og koordination med andre ESI-fonde og andre relevante finansieringsinstrumenter på EU-plan og nationalt plan

<3.4.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

3.4.2.   De vigtigste planlagte tiltag til reduktion af den administrative byrde

<3.4.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

3.5.   Oplysninger om makroregionale strategier og havområdestrategier (hvis relevant)

<3.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.   KRAV VEDRØRENDE SPECIFIKKE EHFF-FORANSTALTNINGER

4.1.   Beskrivelse af specifikke behov i Natura 2000-områder og programmets bidrag til etablering af et sammenhængende netværk af områder til genopretning af fiskebestande som fastsat i artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013  (3)

<4.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.2.   Beskrivelse af handlingsplanen for udvikling at et bæredygtigt og konkurrencedygtigt kystfiskeri af mindre omfang (jf. artikel 18, stk. 1, litra i), i forordning (EU) nr. 508/2014)

<4.2 type="S" maxlength="1500" input="M">

4.3.   Beskrivelse af metoden til beregning af forenklede omkostninger, jf. artikel 67, stk. 1, litra b)-d), i forordning (EU) nr. 1303/2013  (4)

<4.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.4.   Beskrivelse af metoden til beregning af meromkostninger eller indtægtstab, jf. artikel 96 i forordning (EU) nr. 508/2014

<4.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.5.   Beskrivelse af metoden til beregning af godtgørelse i overensstemmelse med de relevante kriterier, der er fastlagt for hver af de aktiviteter, der gennemføres i henhold til artikel 40, stk. 1, og artikel 53, 54, 55 og 67 i forordning (EU) nr. 508/2014

<4.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.6.   For så vidt angår foranstaltningerne til endeligt ophør med fiskeriaktiviteter i overensstemmelse med artikel 34 i forordning (EU) nr. 508/2014 bør beskrivelsen omfatte målene og de foranstaltninger, der skal træffes for at reducere fiskerikapaciteten i overensstemmelse med artikel 22 i forordning (EU) nr. 1380/2013. Der bør også indgå en beskrivelse af metoden til beregning af den støtte, der ydes i henhold til artikel 33 og 34 i forordning (EU) nr. 508/2014

<4.6 type="S" maxlength="7000" input="M">

4.7.   Gensidige fonde for ugunstige vejrforhold og miljøhændelser (jf. artikel 35 i forordning (EU) nr. 508/2014)

<4.7 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8.   Beskrivelse af anvendelsen af teknisk bistand (jf. artikel 78 i forordning (EU) nr. 508/2014)

4.8.1.   Teknisk bistand på medlemsstaternes initiativ

<4.8.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8.2.   Oprettelse af nationale netværk

<4.8.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.   SPECIFIKKE OPLYSNINGER OM INTEGRERET TERRITORIAL UDVIKLING

5.1.   Oplysninger om gennemførelsen af lokaludvikling styret af lokalsamfundet

Oplysningerne bør især omhandle den rolle, som lokaludvikling styret af lokalsamfundet spiller i det operationelle program under EHFF, i tråd med de oplysninger, der er angivet i partnerskabsaftalen, idet det undgås at gentage sidstnævnte oplysninger.

5.1.1.   Beskrivelse af strategien for lokaludvikling styret af lokalsamfundet (jf. artikel 60 i forordning (EU) nr. 508/2014)

<5.1.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

5.1.2.   En liste over de kriterier, der er anvendt til udvælgelse af fiskeriområder (jf. artikel 18, stk.1, litra g), i forordning (EU) nr. 508/2014)

<5.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.3.   En liste over de kriterier, der er anvendt til udvælgelse af lokaludviklingsstrategier (jf. artikel 18, stk.1, litra h), i forordning (EU) nr. 508/2014)

<5.1.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.4.   En tydelig beskrivelse af de respektive roller, som FLAG'erne, forvaltningsmyndigheden eller det udpegede organ har i forbindelse med alle de opgaver, der vedrører gennemførelsen af lokaludviklingsstrategien styret af lokalsamfundet (jf. artikel 18, stk. 1, litra m), nr. ii), i forordning (EU) nr. 508/2014

<5.1.4 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.5.   Oplysninger om udbetaling af forskud til FLAG'er (jf. artikel 18, stk. 2, i forordning (EU) nr. 508/2014)

Hvad angår afsnittet om nationale netværk for FLAG'er henvises til punkt 4.8.2 (teknisk bistand)

<5.1.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

5.2.   Oplysninger om integrerede territoriale investeringer (ITI) (jf. artikel 36 i forordning (EU) nr. 1303/2013).

Hvis der er ydet supplerende støtte fra EHFF til en ITI, der er etableret inden for rammerne af strukturfondene, udfyldes nedenstående tabel:

EHFF-foranstaltninger, der er omfattet [vælg i rullemenuen]

Vejledende finansiel tildeling fra EHFF (i EUR)

<5.2 type="S" input="S">

<5.2 type="N" input="M">

<5.2 type="S" input="S">

6.   OPFYLDELSE AF FORHÅNDSBETINGELSER (JF. ARTIKEL 55 I FORORDNING (EU) Nr. 1303/2013)

6.1.   Gældende forhåndsbetingelser og vurdering af, om de er opfyldt

6.1.1.   Tabel: EHFF-specifikke forhåndsbetingelser og vurdering af, om de er opfyldt

Forhåndsbetingelse

EU-prioritet(er), som den pågældende forhåndsbetingelse finder anvendelse på

Er den pågældende forhåndsbetingelse opfyldt?

Ja

/

Nej

/

Delvis

Kriterier

Er kriterierne opfyldt

(Ja/Nej)

Selvevaluering med redegørelse for, om hvert kriterium i de gældende forhåndsbetingelser er opfyldt

Henvisninger

(henvisning til strategier, retsakter eller andre relevante dokumenter, herunder relevante paragraffer, artikler eller stykker, med links eller adgang til den fulde ordlyd)

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="500" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

Kriterium 1

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

Kriterium 2

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

 

 

 

 

6.1.2.   Tabel: Generelle forhåndsbetingelser og vurdering af, om de er opfyldt

<6.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

6.2.   Beskrivelse af planlagte tiltag, tidsplan og de organer, der er ansvarlige for gennemførelsen

6.2.1.   Tabel: Planlagte tiltag med henblik på opfyldelse af de EHFF-specifikke forhåndsbetingelser

Forhåndsbetingelse

Ikke opfyldte kriterier

Planlagte tiltag

Tidsfrist (dato)

Organer, der er ansvarlige for opfyldelse

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Tiltag 1

<6.2 type="D" input="M">

<6.2 type="S" maxlength="500" input="M">

Organ x

 

 

 

 

6.2.2.   Tabel: Planlagte tiltag med henblik på opfyldelse af de generelle forhåndsbetingelser

<6.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

7.   BESKRIVELSE AF RESULTATRAMMEN (JF. ARTIKEL 22 I OG BILAG II TIL FORORDNING (EU) Nr. 1303/2013)

7.1.   Tabel: Resultatramme

Nedenstående tabel gentages for hver relevant EU-prioritet for EHFF

EU-prioritet

 

Indikator og måleenhed, hvis relevant (i resultatrammen inkluderes allerede udvalgte output-indikatorer, jf. afsnit 3.3 under EU's prioriteter)

Delmål for 2018

Mål for 2023

(genereres automatisk på grundlag af det kapitel i det operationelle program, som omhandler programmets strategi)

Finansiel indikator

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="M">

<7 type="S" input="G">

Output-indikator 1

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

<7 type="S" input="G">

Output-indikator 2

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

7.2.   Tabel: Begrundelse for valget af de output-indikatorer, der er inkluderet i resultatrammen

Nedenstående tabel gentages for hver relevant EU-prioritet for EHFF

EU-prioritet

 

Begrundelsen for valget af de outputindikatorer, der indgår i resultatrammen (5), herunder oplysninger om andelen af finansielle tildelinger til operationer, der producerer resultaterne, og om den metode, der er anvendt til at beregne denne andel, som skal overstige 50 % af den finansielle tildeling til prioriteten

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Data eller dokumentation anvendt til at skønne værdien af delmålene og målsætningerne og beregningsmetoden (som f.eks. data om enhedsomkostninger, benchmarks, standardgennemførelsesraten eller en tidligere gennemførelsesrate, ekspertbistand og konklusionerne af forhåndsevalueringen)

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Oplysninger om, hvorvidt den metode og de mekanismer, der skal sikre konsekvens i resultatrammens funktion, er anvendt i overensstemmelse med partnerskabsaftalen

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

8.   FINANSIERINGSPLAN (JF. ARTIKEL 20 I FORORDNING (EU) Nr. 1303/2013 OG KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESRETSAKT SOM OMHANDLET I ARTIKEL 16, STK. 2, I FORORDNING (EU) Nr. 508/2014).

8.1.   Samlet planlagt EHFF-bidrag for hvert år (i EUR)

År

Hovedtildeling fra EHFF  (6)

EHFF-resultatreserve

2014

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2015

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2016

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2017

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2018

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2019

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2020

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

I alt

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

8.2.   EHFF-bidrag og medfinansieringsrate for EU-prioriteter, teknisk bistand og anden støtte (i EUR)

 

 

Støtte i alt

Hovedtildeling (samlet finansiering minus resultatreserven)

Resultatreserve

Beløbet for resultatreserven som en andel af den samlede EU-støtte

Unionens prioriteter

Foranstaltning(er) under EU-prioriteten

EHFF-bidrag

(inkl. resultatreserven)

Nationalt bidrag

(inkl. resultatreserven)

EHFF-medfinansieringssats

EHFF-støtte

Nationalt bidrag

EHFF-resultatreserve

Nationalt bidrag (7)

a

b

c = a/(a + b) × 100

d = a – f

e = b – g

f

g = b × (f/a)

h = f/a × 100

1.

Fremme af et miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og videnbaseret fiskeri

Artikel 33 og 34 og artikel 41, stk. 2 (artikel 13, stk. 2, i EHFF)

<8.2 type="N" input="M">

8.2 type="N" input="G">

50 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Finansiel tildeling til resten af EU-prioritet 1 (artikel 13, stk. 2, i EHFF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

højst 75 %

mindst 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

2

Fremme af et miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og videnbaseret akvakulturerhverv (artikel 13, stk. 2, i EHFF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

højst 75 %

mindst 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

3.

Begunstigelse af gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik

Forbedring og tilvejebringelse af videnskabelig viden og indsamling og forvaltning af data (artikel 13, stk. 4, i EHFF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

80 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Støtte til overvågning, kontrol og håndhævelse ved at fremme institutionel kapacitet og dermed en effektiv offentlig administration uden at øge den administrative byrde (artikel 76, stk. 2, litra a)-d), og f)-l)) (artikel 13, stk. 3, i EHFF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

90 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

Støtte til overvågning, kontrol og håndhævelse ved at fremme institutionel kapacitet og dermed en effektiv offentlig administration uden at øge den administrative byrde (artikel 76, stk. 2, litra e)) (artikel 13, stk. 3, i EHFF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

70 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

4.

Forøgelse af beskæftigelsen og den territoriale samhørighed (artikel 13, stk. 2, i EHFF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

højst 85 %

mindst 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

5.

Fremme af afsætning og forarbejdning

Oplagringsstøtte (artikel 67) (artikel 13, stk. 6, i EHFF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

0

0

0

Godtgørelse til regioner i den yderste periferi (artikel 70) (artikel 13, stk. 5, i EHFF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

Finansiel tildeling til resten af EU-prioritet 5 (artikel 13, stk. 2, i EHFF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

højst 75 %

mindst 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

6.

Fremme af gennemførelsen af den integrerede havpolitik (artikel 13, stk. 7, i EHFF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

højst 75 %

mindst 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Teknisk bistand (artikel 13, stk. 2, i EHFF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

højst 75 %

mindst 20 %

 

 

0

0

0

I alt (beregnes automatisk)

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

Ikke relevant

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

Ikke relevant

8.3.   EHFF-bidrag til de tematiske mål for ESI-fondene

Tematisk mål

EHFF-bidrag (i EUR)

3)

styrkelse af SMV'ers, landbrugssektorens (for ELFUL) og fiskeri- og akvakultursektorens (for EHFF) konkurrenceevne

<8.3 type="N" input="M">

4)

støtte til overgangen til en lavemissionsøkonomi i alle sektorer

<8.3 type="N" input="M">

6)

bevarelse og beskyttelse af miljøet og fremme af ressourceeffektivitet

<8.3 type="N" input="M">

8)

fremme af bæredygtig beskæftigelse af høj kvalitet og støtte til arbejdskraftens mobilitet.

<8.3 type="N" input="M">

9.   HORISONTALE PRINCIPPER

9.1.   Beskrivelse af de tiltag, der gennemføres for at tage hensyn til de principper, der er fastsat i artikel 5  (8) , 7 og 8 i forordning (EU) nr. 1303/2013

9.1.1.   Fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder og ikke-forskelsbehandling (artikel 7 i forordning (EU) nr. 1303/2013)

<9.1.1 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.1.2.   Bæredygtig udvikling

<9.1.2 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.2.   Vejledende beløb for støtte til klimamål (jf. artikel 18, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 508/2014)

EHFF-foranstaltninger, som bidrager til klimamål (den EHFF-foranstaltning, som medlemsstaten har inkluderet i kapitlet »Beskrivelse af strategien« i det operationelle program)

Koefficient  (9)

Vejledende EHFF-bidrag (i EUR) (samlet beløb pr. foranstaltning)

Andel af den samlede EHFF-tildeling til det operationelle program (i %)

<9.2 type="S" input="G">

<9.2 type="N" input="G">*

<9.2 type="N" input="M">

<9.2 type="N" input="G">

10.   EVALUERINGSPLAN (JF. ARTIKEL 56 I FORORDNING (EU) Nr. 1303/2013 OG ARTIKEL 18, STK. 1, LITRA j), I FORORDNING (EU) Nr. 508/2014)

Målsætningerne i og formålet med evalueringsplanen

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

SWOT-analysen og forhåndsevalueringen bør resultere i en vurdering af evalueringsbehovene i programmeringsperioden. Ved fastsættelsen af målsætningerne i og formålet med evalueringsplanen bør der tages hensyn til behovet for at sikre, at der foretages en dækkende og hensigtsmæssig evaluering, navnlig for at få de oplysninger, der er nødvendige for at styre programmet, for de årlige gennemførelsesrapporter i 2017 og 2019 og for den efterfølgende evaluering og for at sikre, at de data, der er nødvendige for evaluering af programmerne under EHFF, er tilgængelige.

Forvaltning og koordinering

<10 type="S" maxlength="10500" input="M">

Kort beskrivelse af overvågnings- og evalueringsforanstaltningerne, idet det oplyses, hvordan man sikrer koordineringen med gennemførelsen af det operationelle EHFF-program. Anfør oplysninger om de vigtigste inddragede organer og deres ansvarsområder. Anfør oplysninger om forvaltningen af evalueringsaktiviteterne, herunder organisationsstruktur, som f.eks. et evalueringskontor og/eller en styregruppe, kvalitetskontrol, forenkling osv.

Evalueringsemner og -aktiviteter

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Der ønskes oplysninger om forventede evalueringsemner og -aktiviteter, herunder — men ikke begrænset til — opfyldelse af EU-krav. Her anføres de aktiviteter, der er nødvendige for at evaluere hver prioritets bidrag til målene, en vurdering af værdien af resultatindikatorerne og deres virkninger, en analyse af nettoeffekten, tematiske spørgsmål, tværgående spørgsmål, som f.eks. bæredygtig udvikling, klimaændringer og eventuelle andre specifikke evalueringsbehov.

Data og informationsstrategi

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Kort beskrivelse af systemet til registrering, vedligeholdelse, forvaltning og rapportering af statistiske oplysninger om gennemførelsen af operationelle programmer og fremlæggelse af overvågningsdata med henblik på evaluering. Identifikation af datakilder, der skal anvendes, datamangler, potentielle institutionelle spørgsmål knyttet til fremlæggelse af data og foreslåede løsninger. Det bør fremgå af dette afsnit, at der vil være passende dataforvaltningssystemer i drift i rette tid.

Tidsplan

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

Beskrivelse af den vejledende plan for aktiviteter, der skal sikre tilvejebringelsen af evalueringsresultater til tiden, navnlig med henblik på de obligatoriske evalueringer i henhold til forordningen om fælles bestemmelser, det nødvendige input til forbedrede årlige gennemførelsesrapporter i 2017 og 2019 og rapporten om efterfølgende evaluering.

Særlige krav til evaluering af lokaludvikling styret af lokalsamfund

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Oplysninger om planlagt støtte til evaluering på FLAG-niveau, navnlig anvendelsen af selvevalueringsmetoder, retningslinjer til FLAG'er med henblik på at gøre det muligt at påvise de resultater, der samlet set er opnået for et operationelt EHFF-program.

Kommunikation

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Oplysninger om, hvordan evalueringsresultaterne videreformidles til interessenter og politiske beslutningstagere, og om mekanismerne til opfølgning af, hvordan evalueringsresultaterne er anvendt.

Ressourcer

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Beskrivelse af de ressourcer, der er nødvendige for, og som er afsat til gennemførelse af planen, herunder oplysninger om administrativ kapacitet, data, finansielle ressourcer og IT-behov. Beskrivelse af planlagte aktiviteter til opbyggelse af kapacitet for at sikre, at evalueringsplanen kan gennemføres fuldt ud.

11.   ORDNINGER TIL GENNEMFØRELSE AF DET OPERATIONELLE PROGRAM (JF. ARTIKEL 18, STK. 1, LITRA m), I FORORDNING (EF) Nr. 508/2014

11.1.   Udpegede myndigheder og bemyndigede organer

Myndighed/organ

Myndighedens/organets navn:

Forvaltningsmyndighed

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Bemyndiget organ under forvaltningsmyndigheden (hvis relevant)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Attesteringsmyndigheden (hvis relevant)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Bemyndiget organ under attesteringsmyndigheden (hvis relevant)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Revisionsmyndighed

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

11.2.   Beskrivelse af overvågnings- og evalueringsprocedurer

<11.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.3.   Overvågningsudvalgets sammensætning

<11.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.4.   Kort beskrivelse af planlagte informations- og pr-foranstaltninger

<11.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.   OPLYSNINGER OM DE ORGANER, DER ER ANSVARLIGE FOR AT GENNEMFØRE KONTROL-, INSPEKTIONS- OG HÅNDHÆVELSESORDNINGEN (JF. ARTIKEL 18, STK. 1, LITRA o), I FORORDNING (EU) Nr. 508/2014)

12.1.   Organer, der gennemfører kontrol-, inspektions- og håndhævelsesordningen

Myndighedens/organets navn

Organ nr. x

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Organ nr. y

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

12.2.   Kort beskrivelse af de menneskelige og finansielle ressourcer, der er til rådighed til fiskerikontrol, inspektion og håndhævelse

<12.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.3.   De vigtigste redskaber, der er til rådighed, navnlig antal skibe, luftfartøjer og helikoptere

<12.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.4.   Liste over valgte typer operationer

Operationstype

Beskrivelse

Valgt operationstype

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

12.5.   Link til prioriteter defineret af Kommissionen, jf. artikel 20, stk. 3, i EHFF

<12.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

13.   INDSAMLING AF DATA (JF. ARTIKEL 18, STK. 1, LITRA P), I FORORDNING (EF) Nr. 508/2014

13.1.   Generel beskrivelse af planlagte aktiviteter med henblik på indsamling af data i perioden 2014-2020

<13.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.2.   Beskrivelse af datalagringsmetoder, dataforvaltning og dataanvendelse

<13.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.3.   Beskrivelse af, hvordan man sikrer en forsvarlig finansiel og administrativ forvaltning af dataindsamlingen

<13.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.   FINANSIELLE INSTRUMENTER (JF. DEL 2 I BILAG IV TIL FORORDNING (EU) Nr. 1303/2013)

14.1.   Beskrivelse af planlagt anvendelse af finansielle instrumenter

<14.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.2.   EHFF-foranstaltninger, der forventes gennemført ved hjælp af de finansielle instrumenter

EHFF-foranstaltning [vælg foranstaltning fra rullemenuen, som Kommissionen har opstillet]

<14.2 type="S" input="S">

14.3.   Vejledende beløb, der forventes anvendt via de finansielle instrumenter

EHFF-beløb i alt 2014-2020 (i EUR)

<14.3 type="N" input="M">

Bilag til programmet

Liste over partnere, der er hørt

Forhåndsevalueringsrapport med resumé

Rapport om strategisk miljøvurdering (SMV)

Kort beskrivelse af forvaltnings- og kontrolsystemet (denne beskrivelse skal også indeholde en redegørelse for, hvordan man har sikret, at princippet om adskillelse af funktioner og funktionel uafhængighed efterleves)

Godtgørelsesplan for regionerne i den yderste periferi

Kort, der viser fiskeri- og akvakultursektorens tilstedeværelse og størrelse, de vigtigste fiskerihavnes samt akvakulturbrugenes og beskyttede områders beliggenhed (ICZM, beskyttede havområder, Natura 2000).


(1)  Forklaringer til felternes indhold:

 

type: N=nummer, D=dato, S=streng, C=afkrydsningsfelt, P=procentdel, B=boolesk

 

input: M=manuelt, S=valg, G=systemskabt

 

»maxlength«= maksimalt antal tegn inklusive mellemrum

(2)  gælder for EU-prioritet nr. 2.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).

(5)  Output-indikatorerne defineres på grundlag af de valgte foranstaltninger, men undergruppen af output-indikatorer, der er anvendt i resultatrammen, skal begrundes.

(6)  Hovedtildeling fra EHFF = Samlet tildeling fra EU minus tildeling til resultatreserven.

(7)  Det nationale bidrag fordeles pro rata mellem hovedtildelingen og resultatreserven.

(8)  Artikel 5 er beskrevet i første afsnit af det operationelle program »Udarbejdelse af det operationelle program og inddragelse af partnere«

(9)  For nogle foranstaltninger kan medlemsstaterne ændre den foreslåede procentsats fra »0 %« til »40 %«, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 215/2014 (EUT L 69 af 8.3.2014, s. 65).


BILAG II

GODTGØRELSESPLANENS STRUKTURERING

1.   Angivelse af, hvilke fiskevarer og akvakulturprodukter eller varekategorier der kan ydes støtte for

#

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Kategorier  (1)

Handelsbetegnelse

Videnskabeligt navn

FAO-kode

Præsentationsform  (2)

KN-kode

Mængde  (3)

1.

Krebsdyr

Skarlagen reje

Plesiopenaeus edwardsianus

SSH

Frosset

 

X ton/år

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Støtteberettigede operatører  (4)

#

(1)

(2)

Operatører eller deres sammenslutninger

Varekategorier eller varer

(jf. kolonne 1 eller 2 i tabel 1)

1.

Fiskere

Krebsdyr (hvis pr. kategori/skarlagen reje (hvis pr. vare)

2.

Akvakulturbrugere

 

 

3.   Godtgørelse for meromkostninger, beregnet pr. vare/produkt eller varekategori

Vare/produkt eller varekategori  (5)

Omkostningskategorier og omkostninger

Gennemsnitsomkostninger (6)/år

Begrundelse for meromkostningerne

Omkostninger afholdt af operatører i regionen i den yderste periferi

Omkostninger afholdt af operatører i medlemsstatens fastlandsterritorium

Meromkostninger (7) (maksimal godtgørelse)

 

(a)

(b)

(c) = (b) – (a)

 

Kategori 1-A: Produktionsomkostninger for fiskevarer

Brændstof

 

 

 

 

Smøremiddel

 

 

 

 

Sliddele

 

 

 

 

Vedligeholdelse

(inkl. kølhaling)

 

 

 

 

Fiske-, navigations- og sikkerhedsudstyr

 

 

 

 

Agn

 

 

 

 

Lastrumsis

 

 

 

 

Havneinfrastrukturafgifter

 

 

 

 

Bankgebyrer

 

 

 

 

Forsikring

 

 

 

 

Telekommunikation (internet, telefon, fax)

 

 

 

 

Konsulentydelser

 

 

 

 

Omkostninger i forbindelse med afsætningsforanstaltninger, jf. artikel 68 i EHFF

 

 

 

 

Fødevareforsyninger (besætning)

 

 

 

 

Personaleomkostninger

 

 

 

 

Andet

 

 

 

 

Samlet beløb for meromkostninger  (7) for kategori 1A

 

 

 

 

Kategori 1-B: Produktionsomkostninger for akvakulturprodukter

Ungfisk

 

 

 

 

Foder (køb og opbevaring)

 

 

 

 

Energiforbrug og ilt

 

 

 

 

Vedligeholdelse (inkl. Plantesundhedsforanstaltninger)

 

 

 

 

Mindre materiel og reservedele

 

 

 

 

Havneinfrastrukturafgifter

 

 

 

 

Bankgebyrer

 

 

 

 

Forsikring

 

 

 

 

Telekommunikation (internet, telefon, fax)

 

 

 

 

Konsulentydelser

 

 

 

 

Omkostninger i forbindelse med afsætningsforanstaltninger, jf. artikel 68 i EHFF

 

 

 

 

Personaleomkostninger

 

 

 

 

Andet

 

 

 

 

Samlet beløb for meromkostninger  (7) for kategori 1B

 

 

 

 

Kategori 2: Forarbejdningsomkostninger

Råvarer

 

 

 

 

Affaldsbehandling

 

 

 

 

Frasortering og bortskaffelse af giftige arter

 

 

 

 

Energi

 

 

 

 

Bankgebyrer

 

 

 

 

Forsikring

 

 

 

 

Telekommunikation (internet, telefon, fax)

 

 

 

 

Konsulentydelser

 

 

 

 

Omkostninger i forbindelse med investeringer som omhandlet i artikel 69 i EHFF

 

 

 

 

Personaleomkostninger

 

 

 

 

Pakning og emballering

 

 

 

 

Køling og dybfrysning

 

 

 

 

Omkostninger i forbindelse med relevante foranstaltninger, jf. artikel 69 i EHFF

 

 

 

 

Andet

 

 

 

 

Samlet beløb for meromkostninger  (7) for kategori 2

 

 

 

 

Kategori 3: Afsætningsomkostninger

Emballering (inkl. is til ferske produkter)

 

 

 

 

Fysisk transport (på land, til vands og i luften), inkl. forsikringsomkostninger og toldklarering

 

 

 

 

Bankgebyrer

 

 

 

 

Forsikring

 

 

 

 

Telekommunikation (internet, telefon, fax)

 

 

 

 

Konsulentydelser

 

 

 

 

Finansielle omkostninger som følge af leveringsfrister

 

 

 

 

Personaleomkostninger

 

 

 

 

Andet

 

 

 

 

Samlet beløb for meromkostninger  (7) for kategori 3

 

 

 

 

Samlet beløb for meromkostninger  (7) : summen af meromkostningerne i kolonne (c)

 

 

 

 

Samlet beløb for enhver anden offentlig intervention, der har indvirkning på meromkostningernes størrelse  (8)

 

 

 

 

Godtgørelse i alt (samlet beløb for meromkostninger + samlet beløb for offentlig intervention)

 

 

 

 

Supplerende oplysninger:

Hvis godtgørelsen er mindre end meromkostningerne, gøres der rede for, hvordan man er nået frem til det pågældende godtgørelsesbeløb

 

4.   Kompetente myndigheder

 

Navnet på institutionen

Forvaltningsmyndigheden

Navnet på den institution, der er nævnt under punkt 11.1 »Udpegede myndigheder og bemyndigede organer«, og som skal gennemføre det operationelle program

5.   Supplerende støtte til gennemførelse af godtgørelsesplanen (statsstøtte)

Der anføres oplysninger for hver planlagt støtteordning/ad hoc-støtte

Region

Regionens eller regionernes navn(e)(NUTS (9)

Støttetildelende myndighed

Navn

Postadresse

Websted

Støtteforanstaltningens titel

Nationalt retsgrundlag (Henvis til den officielle nationale bekendtgørelse)

Internetlink til støtteforanstaltningens fulde tekst

Foranstaltningens art

Ordning

 

Ad hoc-støtte

Navn på støttemodtageren og den koncern (10), denne eventuelt tilhører

Ændring af en eksisterende støtteordning eller ad hoc-støtte

 

Statsstøttesagsnummer i Kommissionen

Forlængelse

Ændring

Varighed (11)

Ordning

Dd/mm/åååå til dd/mm/åååå

Dato for tildeling (12)

Ad hoc-støtte

dd/mm/åååå

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigede erhvervssektorer

 

Støtte begrænset til særlige sektorer: Anfør NACE-gruppe (13)

Støttemodtagerkategori

SMV

 

Store virksomheder

 

Budget

Samlede planlagte årlige udgifter til ordningen (14)

I national valuta … (hele beløb)

Samlet ad hoc-støtte, der er tildelt virksomheden (15)

I national valuta … (hele beløb)

Garantier (16)

I national valuta … (hele beløb)

Støtteinstrument

Tilskud/rentetilskud

Lån/Tilbagebetalingspligtige forskud

Garanti (evt. med henvisning til kommissionsafgørelse (17))

Skattefordel eller skattefritagelse

Indskud af risikokapital

Andet (specificeres)

Begrundelse

Anfør, hvorfor der er oprettet en statsstøtteordning eller hvorfor der er ydet ad hoc-støtte i stedet for at udnytte støttemulighederne under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF):

foranstaltningen er ikke dækket af det nationale operationelle program

prioritering ved tildelingen af midler under det nationale operationelle program

der er ikke længere midler til rådighed under EHFF

andet (anføres)


(1)  anføres ikke, hvis godtgørelsen beregnes på vareniveau

(2)  fersk, frosset, tilberedt, konserveret

(3)  udtrykt i ton levende vægt, jf. Rådets forordning (EU) nr. 1224/2009 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1)

(4)  I henhold til artikel 70, stk. 6, i forordning (EU) nr. 508/2014.

(5)  Tabellen udfyldes for hver vare eller varekategori.

(6)  Beregnet på grundlag af de kriterier, der er fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) …/2014.

(7)  Meromkostningerne bør udtrykkes i EUR pr. ton levende vægt, jf. forordning (EU) nr. 1224/2009.

(8)  I henhold til artikel 71, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 508/2014.

(9)  NUTS — den fælles nomenklatur for statistiske regionale enheder. Regionen specificeres typisk på niveau 2. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

(10)  En virksomhed er i henhold til traktatens konkurrenceregler og denne forordning enhver enhed, der udøver en økonomisk aktivitet, uanset dens retlige status og finansieringsmåde. Domstolen har fastslået, at enheder, som (de jure eller de facto) kontrolleres af en og samme enhed, skal betragtes som én virksomhed.

(11)  Det tidsrum, for hvilket den støtteydende myndighed kan afgive støttetilsagn.

(12)  »dato for støttens tildeling«: den dato, hvor støttemodtageren gives ret til at modtage støtten i henhold til de gældende nationale retsregler.

(13)  NACE rev. 2 — Statistisk Nomenklatur for Økonomiske Aktiviteter i Den Europæiske Union. Sektoren skal normalt angives på koncernniveau.

(14)  Hvis der er tale om en støtteordning: Angiv de samlede årlige budgetbevillinger eller det skønnede årlige skatteprovenutab for alle de støtteinstrumenter, ordningen omfatter.

(15)  Hvis der er tale om ad hoc-støtte: Anfør det samlede støttebeløb/skatte- og afgiftstab.

(16)  For garantiers vedkommende angives det (maksimale) lånebeløb, der garanteres for.

(17)  Hvor det er relevant, skal der henvises til Kommissionens afgørelse om godkendelse af metoden til beregning af bruttosubventionsækvivalenten.


BILAG III

Overslag over det beløb, som medlemsstaten forventer at indgive betalingsanmodninger for i det indeværende regnskabsår og det efterfølgende regnskabsår

 

EU-bidrag (i EUR)

(indeværende regnskabsår)

(efterfølgende regnskabsår)

Januar-oktober

November-december

Januar-december

Operationelt program (CCI-nr.)

<type=»N« input=»M«>

<type=»N« input=»M«>

<type=»N« input=»M«>


BILAG IV

Obligatoriske oplysninger i forhåndsevalueringsrapporten

AFSNIT I: INDLEDNING

1.

Målsætningerne i og formålet med forhåndsevalueringen

2.

Beskrivelse af faserne i forhåndsevalueringen

3.

Forbindelser mellem forhåndsevaluatoren, forvaltningsmyndigheden og den ekspert, der har udført den strategiske miljøvurdering

AFSNIT II: FORHÅNDSEVALUERINGSRAPPORT

1.   SWOT-analyse og vurdering af behov

2.   Strategien i det operationelle program og dets strukturering

2.1

Bidrag til Europa 2020-strategien

2.2

Bidrag til gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik

2.3

Overensstemmelse med FSR, partnerskabsaftalen, de landespecifikke henstillinger og andre relevante instrumenter

2.4

Programmets interventionslogik

2.5.

Foreslået støtteform

2.6

De valgte foranstaltningers forventede bidrag til realiseringen af målene

2.7

Budgetbevillingens overensstemmelse med målene

2.8

Bestemmelser vedrørende lokaludvikling styret af lokalsamfund

2.9

Anvendelse af tekniske bistand

2.10

Programmets relevans og sammenhæng

3.   Vurdering af de foranstaltninger, der er truffet for at overvåge fremskridt og resultater i forbindelse med det operationelle program

3.1

Kvantificerede målværdier for indikatorer

3.2

Delmålenes relevans for resultatrammen

3.3

Foreslået overvågnings- og evalueringssystem

3.4

Evalueringsplan

4.   Vurdering af de planlagte ordninger til gennemførelse af det operationelle program

4.1

Angivelse af, om der findes tilstrækkeligt personale og tilstrækkelig administrativ kapacitet til forvaltningen

4.2

Reduktion af den administrative byrde

5.   Vurdering af de horisontale temaer

5.1

Fremme af lige muligheder og ikke-forskelsbehandling

5.2

Fremme af bæredygtig udvikling