12.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 172/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 620/2014

af 4. juni 2014

om fastsættelse af gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder i hjemlandet og værtslandet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (1), særlig artikel 50, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre et effektivt og rettidigt samarbejde mellem de kompetente myndigheder i hjemlandet og værtslandet bør udvekslingen af oplysninger være gensidig inden for myndighedernes respektive tilsynsbeføjelser. Der bør derfor fastsættes standardiserede former, skemaer og procedurer, herunder tidsplaner, for udvekslingen af oplysninger i going concern-situationer og likviditetsstresssituationer. Der bør også fastsættes harmoniserede intervaller og de seneste datoer for indgivelse af de oplysninger, der skal udveksles regelmæssigt, således at der udveksles oplysninger en eller to gange om året. For at sikre, at det er de seneste oplysninger, der udveksles, bør de kompetente myndigheder dog udveksle oplysninger, så snart det er praktisk muligt, og ikke vente til de seneste datoer for indgivelse.

(2)

Uden at de i denne forordning fastsatte procedurer for standardiseret udveksling af oplysninger derved tilsidesættes, bør de kompetente myndigheder i hjemlandet eller værtslandet snarest muligt underrette hinanden om enhver situation, der kan påvirke en filials finansielle stabilitet eller funktion, og meddele alle væsentlige og relevante oplysninger om situationen.

(3)

Da filialer i værtslande varierer i størrelse, kompleksitet og betydning, er det vigtigt at anvende proportionalitetsprincippet i udvekslingen af oplysninger. Med henblik herpå bør de mere omfattende oplysningsbehov hos værtslandes kompetente myndigheder, der er ansvarlige for filialer, der betragtes som væsentlige i overensstemmelse med artikel 51 i direktiv 2013/36/EU, afspejles i de former, skemaer og intervaller, der anvendes til udveksling af disse oplysninger.

(4)

De kompetente myndigheder bør med henblik på at sikre effektiv fremsendelse af oplysninger til de relevante personer samt fortrolig behandling af oplysningerne udarbejde, udveksle og regelmæssigt opdatere lister over kontaktpersoner.

(5)

Udvekslingen af oplysninger mellem de kompetente myndigheder i hjemlandet og værtslandet er ikke begrænset til de typer oplysninger, der er angivet i artikel 50 i direktiv 2013/36/EU, og derfor heller ikke til de typer oplysninger, der er angivet i denne forordning. Direktiv 2013/36/EU indeholder bestemmelser om udveksling af oplysninger om kontrol på stedet af filialer, underretning om udøvelse af etableringsretten og den frie udveksling af tjenesteydelser og om foranstaltninger, herunder retsbevarende foranstaltninger, der træffes af de kompetente myndigheder i forbindelse med filialer og deres moderselskaber. Denne forordning bør derfor ikke indeholde krav om udveksling af oplysninger på disse områder.

(6)

Standardiserede former, skemaer og procedurer bør også tage højde for udveksling af oplysninger vedrørende udøvelse af aktiviteter i et værtsland, der finder sted i form af udbud af grænseoverskridende tjenesteydelser.

(7)

I betragtning af arten af grænseoverskridende tjenesteydelser mangler værtslandenes kompetente myndigheder oplysninger om aktiviteter, der udøves i deres jurisdiktioner, og det er afgørende at fastsætte procedurer til brug for udveksling af oplysninger med henblik på at sikre den finansielle stabilitet og overvågning af betingelserne for meddelelse af tilladelser, især vedrørende overvågning af, om instituttet udbyder tjenesteydelser i overensstemmelse med de oplyste meddelelser. Selv om sådanne oplysninger er vigtige, er det nødvendigt at undgå, at indsamlingen og formidlingen af dem til alle kompetente myndigheder i værtslandene bliver byrdefuld, og oplysningerne bør derfor gives efter anmodning fra de kompetente myndigheder i værtslandene frem for at være omfattet af krav om regelmæssig udveksling.

(8)

Da den type oplysninger, der skal udveksles mellem kompetente myndigheder, er nærmere beskrevet i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 524/2014 (2), bør nærværende gennemførelsesforordning betragtes som en nødvendig følge af delegerede forordning (EU) nr. 524/2014.

(9)

Nærværende forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) (EBA) har forelagt Kommissionen.

(10)

EBA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (3)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes standardiserede former, skemaer og procedurer til brug ved udveksling af oplysninger, der kan forventes at lette overvågningen af institutter, der udøver virksomhed gennem en filial eller den frie udveksling af tjenesteydelser i en eller flere andre medlemsstater end den, hvor deres hovedkontorer er beliggende.

Denne forordning finder anvendelse i forbindelse med de oplysninger, der er omhandlet i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 524/2014.

Artikel 2

Seneste dato for indgivelse af oplysninger og intervaller for udveksling af oplysninger om institutter, der udøver virksomhed gennem en filial

1.   Oplysninger, der vedrører situationer med manglende overholdelse af lovgivningsmæssige eller reguleringsmæssige krav, anvendelse af tilsynsforanstaltninger eller andre administrative foranstaltninger eller pålæggelse af administrative eller strafferetlige sanktioner, gives snarest muligt og senest 14 kalenderdage efter de kompetente myndigheders konstatering af situationer med manglende overholdelse, anvendelse af tilsynsforanstaltninger eller andre administrative foranstaltninger eller pålæggelse af administrative eller strafferetlige sanktioner.

2.   Hvis en filial betragtes som væsentlig i overensstemmelse med artikel 51 i direktiv 2013/36/EU, giver de kompetente myndigheder i hjemlandet kvantitative oplysninger om likviditet og resultater af likviditetstilsyn til de kompetente myndigheder i det værtsland, der fører tilsyn med den væsentlige filial, to gange om året og senest:

a)

den 28. februar hvert år på grundlag af situationen pr. 31. december året før

b)

den 31. august hvert år på grundlag af situationen pr. 30. juni det samme år.

3.   Andre oplysninger end de i stk. 1 og 2 omhandlede skal gives årligt og senest den 30. april hvert år på grundlag af situationen pr. 31. december året før, undtagen oplysninger om ledelsen og ejerforholdet i et institut, som skal gives på grundlag af de senest tilgængelige oplysninger.

Artikel 3

Operationelle procedurer for fremsendelse af oplysninger mellem kompetente myndigheder

1.   De kompetente myndigheder i hjemlandet skal føre en opdateret liste for hvert institut over de relevante kontakter, herunder kontakter i nødsituationer, til udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder i hjemlandet og i værtslandet, og dele denne liste med de kompetente myndigheder i værtslandet.

De kompetente myndigheder i værtslandene underretter snarest muligt de kompetente myndigheder i hjemlandet om deres kontakter og om ændringer i disse kontakter. De kompetente myndigheder i hjemlandet og i værtslandene gennemgår listen over kontakter hvert år.

2.   Oplysningerne udveksles skriftligt eller elektronisk og rettes til de relevante kontaktpersoner, der er anført på den i stk. 1 omhandlede liste over kontakter, medmindre andet angives af en kompetent myndighed, som anmoder om oplysninger.

3.   Hvis oplysningerne udveksles elektronisk, skal der anvendes sikre kommunikationskanaler, medmindre de kompetente myndigheder anser det for passende at anvende usikre kommunikationskanaler.

4.   Følgende oplysninger kan gives mundtligt, før de bekræftes skriftligt eller elektronisk:

a)

oplysninger om manglende overholdelse af lovgivningsmæssige eller reguleringsmæssige krav

b)

oplysninger om anvendelse af tilsynsforanstaltninger eller andre administrative foranstaltninger

c)

oplysninger om pålæggelse af administrative eller strafferetlige sanktioner

d)

oplysninger om en likviditetsstresssituation.

5.   De kompetente myndigheder bekræfter modtagelsen af oplysningerne. Hvis oplysningerne er givet elektronisk via en sikker kommunikationskanal, skal bekræftelsen gives via samme kanal. Der kræves ikke bekræftelse for oplysninger, der er givet mundtligt eller via en sikker kommunikationskanal, der gør det muligt for afsenderen at få bekræftet, at oplysningerne er modtaget.

6.   Hvis der er oprettet et tilsynskollegium, jf. artikel 51, stk. 3, i direktiv 2013/36/EU, og hvis alle instituttets filialer betragtes som væsentlige, finder stk. 1-5 ikke anvendelse. I sådanne tilfælde udveksles oplysningerne ved brug af den procedure i de skriftlige bestemmelser, der er omhandlet i artikel 51, stk. 3, i direktiv 2013/36/EU.

Artikel 4

Former og skemaer, der skal anvendes til udveksling af oplysninger om institutter, der udøver virksomhed gennem en filial

1.   De i artikel 2, stk. 2, omhandlede kvantitative oplysninger udveksles ved hjælp af det skema, der findes i bilag I, del 1, og meddeles i den form, der er angivet i nævnte skema.

2.   Andre kvantitative oplysninger om et instituts likviditet og solvens end de i stk. 1 omhandlede oplysninger udveksles ved hjælp af det skema, der findes i bilag I, del 2, og meddeles i den form, der er angivet i nævnte skema.

3.   Kvantitative oplysninger om omfanget af de tjenesteydelser, der udbydes gennem den frie udveksling af tjenesteydelser, udveksles ved hjælp af det skema, der er anført i bilag I, del 3, og meddeles i den form, den kompetente myndighed, der giver oplysningerne, anser for passende.

4.   Kvantitative oplysninger om en i værtslandet etableret filials markedsandele udveksles ved hjælp af det skema, der er anført i bilag I, del 4, og meddeles i den form, den kompetente myndighed, der giver oplysningerne, anser for passende.

5.   Andre ikkekvantitative oplysninger end de i stk. 6, 7 og 8 omhandlede oplysninger udveksles ved hjælp af de respektive skemaer og meddeles i den form, den kompetente myndighed, der giver oplysningerne, anser for passende, dvs.:

a)

det skema, der er anført i bilag I, del 2, anvendes til oplysninger om et instituts likviditet og solvens

b)

det skema, der er anført i bilag I, del 3, anvendes til oplysninger om udbud af grænseoverskridende tjenesteydelser

c)

det skema, der er anført i bilag I, del 4, anvendes til oplysninger om en filial etableret i et værtsland

d)

det skema, der er anført i bilag I, del 5, anvendes til oplysninger om indskudsgarantiordninger.

6.   Ikkekvantitative oplysninger anført i bilag I, del 6, om et instituts ledelse og ejerforhold, dets likviditets- og finansieringspolitikker, likviditets- og finansieringsberedskabsplaner og forberedelser på nødsituationer meddeles i den form, den kompetente myndighed, der giver oplysningerne, anser for passende. Oplysningerne skal gives som et tillæg til de øvrige oplysninger, der udveksles ved hjælp af de skemaer, der er anført i bilag I, del 1-5.

7.   Oplysninger, der vedrører situationer med manglende overholdelse af lovgivningsmæssige eller reguleringsmæssige krav, anvendelse af tilsynsforanstaltninger eller andre administrative foranstaltninger eller pålæggelse af administrative eller strafferetlige sanktioner som omhandlet i artikel 2, stk. 1, meddeles i den form, den kompetente myndighed, der giver oplysningerne, anser for passende.

8.   Oplysninger om identifikation af et institut som et globalt systemisk vigtigt institut eller som andet systemisk vigtigt institut som defineret i artikel 131, stk. 1, i direktiv 2013/36/EU meddeles i den form, den kompetente myndighed, der giver oplysningerne, anser for passende.

Artikel 5

Ad hoc-anmodninger om oplysninger fra de kompetente myndigheder

1.   Anmodninger om oplysninger, der ikke er underlagt krav om udveksling i medfør af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 524/2014, fremsendes i skriftlig eller elektronisk form til de relevante kontaktpersoner på den liste, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 3, stk. 1.

2.   En kompetent myndighed, der fremsætter en anmodning som omhandlet i stk. 1, skal redegøre for, hvordan oplysningerne kan lette tilsynet med eller overvågningen af et institut, undersøgelsen af betingelserne for meddelelse af tilladelse til et institut eller beskyttelse af stabiliteten i det finansielle system. Nævnte kompetente myndighed skal fastsætte en rimelig svarfrist, idet der tages hensyn til arten af de oplysninger, der anmodes om, og til, om anmodningen haster.

3.   En kompetent myndighed, der modtager en anmodning som omhandlet i stk. 1, skal snarest muligt give oplysningerne og gøre sit yderste for at reagere inden for den i anmodningen anførte svarfrist. Hvis den kompetente myndighed ikke er i stand til at svare inden for den i anmodningen anførte svarfrist, skal den snarest muligt underrette den kompetente myndighed, der har fremsat anmodningen, og oplyse, inden for hvilket tidsrum den vil besvare anmodningen.

Hvis de ønskede oplysninger ikke er til rådighed, skal den kompetente myndighed, der modtog den i stk. 1 omhandlede anmodning, underrette den kompetente myndighed, der har fremsat anmodningen, herom.

Artikel 6

Udveksling af oplysninger om udbydere af grænseoverskridende tjenesteydelser

De kompetente myndigheder i et værtsland, hvor et institut udøver virksomhed gennem den frie udveksling af tjenesteydelser, som anmoder de kompetente myndigheder i hjemlandet om at give de oplysninger om disse tjenesteydelser, der er omhandlet i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 524/2014, fremsætter anmodningen skriftligt eller elektronisk over for den relevante kontaktperson, der er anført i den i artikel 3, stk. 1, omhandlede liste. De kompetente myndigheder i hjemlandet skal meddele oplysningerne senest tre måneder efter modtagelsen af anmodningen.

Artikel 7

Udveksling af oplysninger om institutter, der udøver virksomhed gennem en filial under likviditetsstress, som påvirker instituttet eller selve filialen

I en likviditetsstresssituation skal de kompetente myndigheder anvende det skema, der er anført i nærværende forordnings bilag II, og følge de procedurer, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 3, til udveksling af de oplysninger, der er omhandlet i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 524/2014.

Artikel 8

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juni 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 524/2014 af 12. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af de oplysninger, de kompetente myndigheder i hjemlandet og værtslandet meddeler hinanden (EUT L 148 af 20.5.2014, s. 6).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).


BILAG I

DEL 1

HALVÅRLIG SPECIFIK

Skema til oplysninger om likviditet og resultater af likviditetstilsyn vedrørende individuelle institutter, der skal udveksles hvert halve år med et værtslands kompetente myndigheder, der fører tilsyn med en væsentlig filial

Retsgrundlag

Artikel 4, stk. 1, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 524/2014

Oplysningsudvekslingens hyppighed

Halvårlig

Kompetent myndighed:

 

Instituttets navn:

 

Referencedato (30/06/ÅÅÅÅ eller 31/12/ÅÅÅÅ):

 

Indsendelsesdato (DD/MM/ÅÅÅÅ):

 

Oplysningerne gives på konsolideret grundlag (ja/nej)

Skriv »ja«, hvis oplysningerne i dette skema gives på konsolideret grundlag og ikke på institutniveau


Oplysningskategori

Oplysning

Henvisning til COREP/FINREP-skemaer, hvis relevant, eller andet

Oplysningstype

(kvantitativ som krævet i tabellen, eller kvalitativ, der angives i fritekst)

Bemærkninger

Likviditet

LCR (national valuta)

[baseret på kravene i GTS om tilsynsmæssige indberetningskrav for likviditetsdækning og stabil finansiering, men ud fra den nationalt fastsatte kalibrering, indtil den erstattes af CRR-kalibreringen]

[Den angivne værdi baseres på national indberetning og specificering, indtil der foreligger forholdstal i COREP]

 

LCR (væsentlig valuta 1, angiv nærmere)

[baseret på kravene i GTS om tilsynsmæssige indberetningskrav for likviditetsdækning og stabil finansiering, men ud fra den nationalt fastsatte kalibrering, indtil den erstattes af CRR-kalibreringen]

[Den angivne værdi baseres på national indberetning og specificering, indtil der foreligger forholdstal i COREP]

 

LCR (væsentlig valuta 2, angiv nærmere)

[baseret på kravene i GTS om tilsynsmæssige indberetningskrav for likviditetsdækning og stabil finansiering, men ud fra den nationalt fastsatte kalibrering, indtil den erstattes af CRR-kalibreringen]

[Den angivne værdi baseres på national indberetning og specificering, indtil der foreligger forholdstal i COREP]

 

LCR (væsentlig valuta 3, angiv nærmere)

[baseret på kravene i GTS om tilsynsmæssige indberetningskrav for likviditetsdækning og stabil finansiering, men ud fra den nationalt fastsatte kalibrering, indtil den erstattes af CRR-kalibreringen]

[Den angivne værdi baseres på national indberetning og specificering, indtil der foreligger forholdstal i COREP]

 

[indsæt flere rækker til væsentlige valutaer, hvis relevant]

 

 

 

NSFR (national valuta)

[baseret på kravene i GTS om tilsynsmæssige indberetningskrav for likviditetsdækning og stabil finansiering, men ud fra den nationalt fastsatte kalibrering, indtil den erstattes af CRR-kalibreringen]

[Den angivne værdi baseres på national indberetning og specificering, indtil der foreligger forholdstal i COREP]

 

NSFR (væsentlig valuta 1, angiv nærmere)

[baseret på kravene i GTS om tilsynsmæssige indberetningskrav for likviditetsdækning og stabil finansiering, men ud fra den nationalt fastsatte kalibrering, indtil den erstattes af CRR-kalibreringen]

[Den angivne værdi baseres på national indberetning og specificering, indtil der foreligger forholdstal i COREP]

 

NSFR (væsentlig valuta 2, angiv nærmere)

[baseret på kravene i GTS om tilsynsmæssige indberetningskrav for likviditetsdækning og stabil finansiering, men ud fra den nationalt fastsatte kalibrering, indtil den erstattes af CRR-kalibreringen]

[Den angivne værdi baseres på national indberetning og specificering, indtil der foreligger forholdstal i COREP]

 

NSFR (væsentlig valuta 3, angiv nærmere)

[baseret på kravene i GTS om tilsynsmæssige indberetningskrav for likviditetsdækning og stabil finansiering, men ud fra den nationalt fastsatte kalibrering, indtil den erstattes af CRR-kalibreringen]

[Den angivne værdi baseres på national indberetning og specificering, indtil der foreligger forholdstal i COREP]

 

[indsæt flere rækker til væsentlige valutaer, hvis relevant]

 

 

 

Komponenter i instituttets likviditetsbuffer, inkl.

 

Kontantbeholdning

baseret på kravene i GTS om tilsynsmæssige indberetningskrav for likviditetsdækning og stabil finansiering

[værdi baseret på GTS]

 

Indlån i centralbanker

baseret på kravene i GTS om tilsynsmæssige indberetningskrav for likviditetsdækning og stabil finansiering

[værdi baseret på GTS]

 

Værdipapirer med en risikovægt på 0 %

baseret på kravene i GTS om tilsynsmæssige indberetningskrav for likviditetsdækning og stabil finansiering

[værdi baseret på GTS]

 

Værdipapirer med en risikovægt på 20 %

baseret på kravene i GTS om tilsynsmæssige indberetningskrav for likviditetsdækning og stabil finansiering

[værdi baseret på GTS]

 

Ikkefinansielle virksomhedsobligationer

baseret på kravene i GTS om tilsynsmæssige indberetningskrav for likviditetsdækning og stabil finansiering

[værdi baseret på GTS]

 

Andre aktiver af stor og særdeles stor likviditet og høj og særdeles høj kreditkvalitet, under hensyn til kriterierne i CRR artikel 481, stk. 2

baseret på kravene i GTS om tilsynsmæssige indberetningskrav for likviditetsdækning og stabil finansiering

[Den angivne værdi baseres på national indberetning og specificering]

 

Behæftede aktiver i alt

Baseret på kravene i GTS om indberetning af aktivbehæftelser

[værdi baseret på GTS]

 

heraf: kvalificerede til transaktioner med centralbanken

Baseret på kravene i GTS om indberetning af aktivbehæftelser

[værdi baseret på GTS]

 

Ubehæftede aktiver i alt

Baseret på kravene i GTS om indberetning af aktivbehæftelser

[værdi baseret på GTS]

 

heraf: kvalificerede til transaktioner med centralbanken

Baseret på kravene i GTS om indberetning af aktivbehæftelser

[værdi baseret på GTS]

 

Modtaget behæftet sikkerhedsstillelse i alt

Baseret på kravene i GTS om indberetning af aktivbehæftelser

[værdi baseret på GTS]

 

heraf: kvalificerede til transaktioner med centralbanken

Baseret på kravene i GTS om indberetning af aktivbehæftelser

[værdi baseret på GTS]

 

Modtaget ubehæftet sikkerhedsstillelse i alt

Baseret på kravene i GTS om indberetning af aktivbehæftelser

[værdi baseret på GTS]

 

heraf: kvalificerede til transaktioner med centralbanken

Baseret på kravene i GTS om indberetning af aktivbehæftelser

[værdi baseret på GTS]

 

Udlåns-/indlånskvote

Baseret på kravene i GTS om tilsynsrapportering

[værdi fra FINREP]

 

Beskrivelse af indenlandske likviditetsnøgletal, der gælder for instituttet som en del af makrotilsynspolitiske foranstaltninger truffet af de kompetente myndigheder eller af den udpegede myndighed enten som bindende krav, retningslinjer, anbefalinger, advarsler eller på anden måde, herunder definitionerne af sådanne nøgletal

[Definition og beregningsmetode fastsættes af den kompetente myndighed]

[Den angivne værdi baseres på national indberetning og specificering]

 

Beskrivelse af væsentlige mangler i instituttets likviditetsrisikostyring, som de kompetente myndigheder har kendskab til, og som kan påvirke filialer, tilknyttede tilsynsmæssige foranstaltninger, der er truffet i forbindelse med disse mangler, og i hvor høj grad instituttet overholder tilsynsforanstaltningerne

 

[fritekst til besvarelse af spørgsmålet på indberetningsdatoen. Hvis der ikke er nogen ændringer siden den foregående indberetningsperiode, kan de kompetente myndigheder anvende tidligere oplysninger eller ajourføre oplysningerne]

Bemærk, at forhold vedrørende manglende overholdelse af reguleringsmæssige mindstekrav og tilsynsforanstaltninger, der træffes af de kompetente myndigheder med henblik på at afhjælpe dem, skal indberettes uden for dette skema til regelmæssig udveksling af oplysninger og i overensstemmelse med artikel 2, stk. 3, i GTS.

Generel vurdering af instituttets likviditetsrisikoprofil og risikostyring, særlig i forbindelse med den eller de filialer, der er etableret i værtslandet

 

[fritekst til besvarelse af spørgsmålet på indberetningsdatoen. Hvis der ikke er nogen ændringer siden den foregående indberetningsperiode, kan de kompetente myndigheder anvende tidligere oplysninger eller ajourføre oplysningerne]

 

Beskrivelse af særlige likviditetskrav, der anvendes i overensstemmelse med artikel 105 i direktiv 2013/36/EU

 

[fritekst til besvarelse af spørgsmålet på indberetningsdatoen. Hvis der ikke er nogen ændringer siden den foregående indberetningsperiode, kan de kompetente myndigheder anvende tidligere oplysninger eller ajourføre oplysningerne]

 

Oplysninger om hindringer for overførsel af kontanter eller sikkerhed til eller fra instituttets filialer

 

[fritekst til besvarelse af spørgsmålet på indberetningsdatoen. Hvis der ikke er nogen ændringer siden den foregående indberetningsperiode, kan de kompetente myndigheder anvende tidligere oplysninger eller ajourføre oplysningerne]

 

DEL 2

ÅRLIG SPECIFIK

Skema til de oplysninger, der skal udveksles årligt vedrørende individuelle institutters likviditet og solvens

Retsgrundlag

Artikel 4, stk. 1, og artikel 5 og 11 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 524/2014

Oplysningsudvekslingens hyppighed

Årlig

Kompetent myndighed:

 

Instituttets navn:

 

Referencedato (31/12/ÅÅÅÅ):

 

Indsendelsesdato (DD/MM/ÅÅÅÅ):

 

Oplysningerne gives på konsolideret grundlag (ja/nej)

Skriv »ja«, hvis oplysningerne i dette skema gives på konsolideret grundlag og ikke på institutniveau


Oplysningskategori

Oplysning

Henvisning til COREP/FINREP-skemaer, hvis relevant, eller andet

Oplysningstype

(kvantitativ som krævet i tabellen, eller kvalitativ, der angives i fritekst)

Bemærkninger

Likviditet

LCR (national valuta)

[baseret på kravene i GTS om tilsynsmæssige indberetningskrav for likviditetsdækning og stabil finansiering, men ud fra den nationalt fastsatte kalibrering, indtil den erstattes af CRR-kalibreringen]

[Den angivne værdi baseres på national indberetning og specificering, indtil der foreligger forholdstal i COREP]

 

LCR (væsentlig valuta 1, angiv nærmere)

[baseret på kravene i GTS om tilsynsmæssige indberetningskrav for likviditetsdækning og stabil finansiering, men ud fra den nationalt fastsatte kalibrering, indtil den erstattes af CRR-kalibreringen]

[Den angivne værdi baseres på national indberetning og specificering, indtil der foreligger forholdstal i COREP]

 

LCR (væsentlig valuta 2, angiv nærmere)

[baseret på kravene i GTS om tilsynsmæssige indberetningskrav for likviditetsdækning og stabil finansiering, men ud fra den nationalt fastsatte kalibrering, indtil den erstattes af CRR-kalibreringen]

[Den angivne værdi baseres på national indberetning og specificering, indtil der foreligger forholdstal i COREP]

 

LCR (væsentlig valuta 3, angiv nærmere)

[baseret på kravene i GTS om tilsynsmæssige indberetningskrav for likviditetsdækning og stabil finansiering, men ud fra den nationalt fastsatte kalibrering, indtil den erstattes af CRR-kalibreringen]

[Den angivne værdi baseres på national indberetning og specificering, indtil der foreligger forholdstal i COREP]

 

[indsæt flere rækker til væsentlige valutaer, hvis relevant]

 

 

 

NSFR (national valuta)

[baseret på kravene i GTS om tilsynsmæssige indberetningskrav for likviditetsdækning og stabil finansiering, men ud fra den nationalt fastsatte kalibrering, indtil den erstattes af CRR-kalibreringen]

[Den angivne værdi baseres på national indberetning og specificering, indtil der foreligger forholdstal i COREP]

 

NSFR (væsentlig valuta 1, angiv nærmere)

[baseret på kravene i GTS om tilsynsmæssige indberetningskrav for likviditetsdækning og stabil finansiering, men ud fra den nationalt fastsatte kalibrering, indtil den erstattes af CRR-kalibreringen]

[Den angivne værdi baseres på national indberetning og specificering, indtil der foreligger forholdstal i COREP]

 

NSFR (væsentlig valuta 2, angiv nærmere)

[baseret på kravene i GTS om tilsynsmæssige indberetningskrav for likviditetsdækning og stabil finansiering, men ud fra den nationalt fastsatte kalibrering, indtil den erstattes af CRR-kalibreringen]

[Den angivne værdi baseres på national indberetning og specificering, indtil der foreligger forholdstal i COREP]

 

NSFR (væsentlig valuta 3, angiv nærmere)

[baseret på kravene i GTS om tilsynsmæssige indberetningskrav for likviditetsdækning og stabil finansiering, men ud fra den nationalt fastsatte kalibrering, indtil den erstattes af CRR-kalibreringen]

[Den angivne værdi baseres på national indberetning og specificering, indtil der foreligger forholdstal i COREP]

 

[indsæt flere rækker til væsentlige valutaer, hvis relevant]

 

 

 

Komponenter i instiuttets likviditetsbuffer, inkl.

 

Kontantbeholdning

baseret på kravene i GTS om tilsynsmæssige indberetningskrav for likviditetsdækning og stabil finansiering

[værdi baseret på GTS]

 

Indlån i centralbanker

baseret på kravene i GTS om tilsynsmæssige indberetningskrav for likviditetsdækning og stabil finansiering

[værdi baseret på GTS]

 

Værdipapirer med en risikovægt på 0 %

baseret på kravene i GTS om tilsynsmæssige indberetningskrav for likviditetsdækning og stabil finansiering

[værdi baseret på GTS]

 

Værdipapirer med en risikovægt på 20 %

baseret på kravene i GTS om tilsynsmæssige indberetningskrav for likviditetsdækning og stabil finansiering

[værdi baseret på GTS]

 

Ikkefinansielle virksomhedsobligationer

baseret på kravene i GTS om tilsynsmæssige indberetningskrav for likviditetsdækning og stabil finansiering

[værdi baseret på GTS]

 

Andre aktiver af stor og særdeles stor likviditet og høj og særdeles høj kreditkvalitet, under hensyn til kriterierne i CRR artikel 481, stk. 2

baseret på kravene i GTS om tilsynsmæssige indberetningskrav for likviditetsdækning og stabil finansiering

[Den angivne værdi baseres på national indberetning og specificering]

 

Behæftede aktiver i alt

Baseret på kravene i GTS om indberetning af aktivbehæftelser

[værdi baseret på GTS]

 

heraf: kvalificerede til transaktioner med centralbanken

Baseret på kravene i GTS om indberetning af aktivbehæftelser

[værdi baseret på GTS]

 

Ubehæftede aktiver i alt

Baseret på kravene i GTS om indberetning af aktivbehæftelser

[værdi baseret på GTS]

 

heraf: kvalificerede til transaktioner med centralbanken

Baseret på kravene i GTS om indberetning af aktivbehæftelser

[værdi baseret på GTS]

 

Modtaget behæftet sikkerhedsstillelse i alt

Baseret på kravene i GTS om indberetning af aktivbehæftelser

[værdi baseret på GTS]

 

heraf: kvalificerede til transaktioner med centralbanken

Baseret på kravene i GTS om indberetning af aktivbehæftelser

[værdi baseret på GTS]

 

Modtaget ubehæftet sikkerhedsstillelse i alt

Baseret på kravene i GTS om indberetning af aktivbehæftelser

[værdi baseret på GTS]

 

heraf: kvalificerede til transaktioner med centralbanken

Baseret på kravene i GTS om indberetning af aktivbehæftelser

[værdi baseret på GTS]

 

Udlåns-/indlånskvote

Baseret på kravene i GTS om tilsynsrapportering

[værdi fra FINREP]

 

Beskrivelse af indenlandske likviditetsnøgletal, der gælder for instituttet som en del af makrotilsynspolitiske foranstaltninger truffet af de kompetente myndigheder eller af den udpegede myndighed enten som bindende krav, retningslinjer, anbefalinger, advarsler eller på anden måde, herunder definitionerne af sådanne nøgletal

[Definition og beregningsmetode fastsættes af den kompetente myndighed]

[Den angivne værdi baseres på national indberetning og specificering]

 

Beskrivelse af væsentlige mangler i instituttets likviditetsrisikostyring, som de kompetente myndigheder har kendskab til, og som kan påvirke filialer, tilknyttede tilsynsmæssige foranstaltninger, der er truffet i forbindelse med disse mangler, og i hvor høj grad instituttet overholder tilsynsforanstaltningerne

 

[fritekst til besvarelse af spørgsmålet på indberetningsdatoen. Hvis der ikke er nogen ændringer siden den foregående indberetningsperiode, kan de kompetente myndigheder anvende tidligere oplysninger eller ajourføre oplysningerne]

Bemærk, at forhold vedrørende manglende overholdelse af reguleringsmæssige mindstekrav og tilsynsforanstaltninger, der træffes af de kompetente myndigheder med henblik på at afhjælpe dem, skal indberettes uden for dette skema til regelmæssig udveksling af oplysninger og i overensstemmelse med artikel 2, stk. 3, i GTS.

Generel vurdering af instituttets likviditetsrisikoprofil og risikostyring, særlig i forbindelse med den eller de filialer, der er etableret i værtslandet

 

[fritekst til besvarelse af spørgsmålet på indberetningsdatoen. Hvis der ikke er nogen ændringer siden den foregående indberetningsperiode, kan de kompetente myndigheder anvende tidligere oplysninger eller ajourføre oplysningerne]

 

Beskrivelse af særlige likviditetskrav, der anvendes i overensstemmelse med artikel 105 i direktiv 2013/36/EU

 

[fritekst til besvarelse af spørgsmålet på indberetningsdatoen. Hvis der ikke er nogen ændringer siden den foregående indberetningsperiode, kan de kompetente myndigheder anvende tidligere oplysninger eller ajourføre oplysningerne]

 

Oplysninger om hindringer for overførsel af kontanter eller sikkerhed til eller fra instituttets filialer

 

[fritekst til besvarelse af spørgsmålet på indberetningsdatoen. Hvis der ikke er nogen ændringer siden den foregående indberetningsperiode, kan de kompetente myndigheder anvende tidligere oplysninger eller ajourføre oplysningerne]

 

Solvens

Oplysninger om, hvorvidt instituttet opfylder følgende krav:

a)

kapitalgrundlagskravene i artikel 92 i forordning (EU) nr. 575/2013 under hensyn til eventuelle foranstaltninger, der er vedtaget eller anerkendt i overensstemmelse med artikel 458 i nævnte forordning, og, hvis det er relevant, under hensyn til overgangsordningen i tiende del i nævnte forordning

b)

alle andre kapitalgrundlagskrav, der er fastsat i henhold til artikel 104 i direktiv 2013/36/EU

c)

de krav til kapitalbuffere, der er fastsat i afsnit VII, kapitel 4, i direktiv 2013/36/EU.

 

[fritekst til besvarelse af spørgsmålet på indberetningsdatoen. Hvis der ikke er nogen ændringer siden den foregående indberetningsperiode, kan de kompetente myndigheder anvende tidligere oplysninger eller ajourføre oplysningerne]

Bemærk, at forhold vedrørende manglende overholdelse af reguleringsmæssige mindstekrav og tilsynsforanstaltninger, der træffes af de kompetente myndigheder med henblik på at afhjælpe dem, skal indberettes uden for dette skema til regelmæssig udveksling af oplysninger og i overensstemmelse med artikel 2, stk. 3, i GTS.

Instituttets egentlige kernekapitalprocent som defineret i artikel 92, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013

Baseret på kravene i GTS om tilsynsrapportering

[værdi fra COREP]

Oplysninger givet til et værtslands kompetente myndigheder, der fører tilsyn med en væsentlig filial

Instituttets kernekapitalprocent som defineret i artikel 92, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013

Baseret på kravene i GTS om tilsynsrapportering

[værdi fra COREP]

Oplysninger givet til et værtslands kompetente myndigheder, der fører tilsyn med en væsentlig filial

Instituttets samlede kapitalprocent som defineret i artikel 92, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013

Baseret på kravene i GTS om tilsynsrapportering

[værdi fra COREP]

Oplysninger givet til et værtslands kompetente myndigheder, der fører tilsyn med en væsentlig filial

Instituttets samlede risikoeksponering som defineret i artikel 92, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013

Baseret på kravene i GTS om tilsynsrapportering

[værdi fra COREP]

Oplysninger givet til et værtslands kompetente myndigheder, der fører tilsyn med en væsentlig filial

De kapitalgrundlagskrav, der finder anvendelse i hjemlandet i overensstemmelse med i artikel 92 i forordning (EU) nr. 575/2013 under hensyn til eventuelle foranstaltninger, der er vedtaget eller anerkendt i overensstemmelse med artikel 458 i nævnte forordning, og, hvor det er relevant, under hensyn til overgangsordningen i tiende del i nævnte forordning

[Definition og beregningsmetode fastsættes af den kompetente myndighed]

[Den angivne værdi baseres på national indberetning og specificering]

Oplysninger givet til et værtslands kompetente myndigheder, der fører tilsyn med en væsentlig filial

Størrelsen af den kapitalbevaringsbuffer, som instituttet er forpligtet til at opretholde i henhold til artikel 129 i direktiv 2013/36/EU

Baseret på kravene i GTS om tilsynsrapportering

[værdi fra COREP]

Oplysninger givet til et værtslands kompetente myndigheder, der fører tilsyn med en væsentlig filial

Størrelsen af en institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffer, som instituttet er forpligtet til at opretholde i henhold til artikel 130 i direktiv 2013/36/EU

Baseret på kravene i GTS om tilsynsrapportering

[værdi fra COREP]

Oplysninger givet til et værtslands kompetente myndigheder, der fører tilsyn med en væsentlig filial

Størrelsen af en systemisk buffer, som instituttet er forpligtet til at opretholde i henhold til artikel 133 i direktiv 2013/36/EU

Baseret på kravene i GTS om tilsynsrapportering

[værdi fra COREP]

Oplysninger givet til et værtslands kompetente myndigheder, der fører tilsyn med en væsentlig filial

Størrelsen af en G-SSI-buffer eller O-SII-buffer, som instituttet er forpligtet til at opretholde i henhold til artikel 131, stk. 4 og 5, i direktiv 2013/36/EU

Baseret på kravene i GTS om tilsynsrapportering

 

Oplysninger givet til et værtslands kompetente myndigheder, der fører tilsyn med en væsentlig filial

Omfanget af eventuelle yderligere kapitalgrundlagskrav, der pålægges i overensstemmelse med artikel 104, stk. 1, litra a), i direktiv 2013/36/EU, samt af eventuelle andre krav i forbindelse med instituttets solvens i overensstemmelse med nævnte artikel

Baseret på kravene i GTS om tilsynsrapportering

[værdi fra COREP]

Oplysninger givet til et værtslands kompetente myndigheder, der fører tilsyn med en væsentlig filial

Gearing

Oplysninger fra instituttet i overensstemmelse med artikel 451 i forordning (EU) nr. 575/2013 vedrørende dets gearingsgrad og dets styring af risikoen for overdreven gearing

 

[link til instituttets oplysninger]

 

DEL 3

ÅRLIG — TJENESTEYDELSER

Skema til de oplysninger, der skal udveksles vedrørende grænseoverskridende tjenesteudbydere

Retsgrundlag

Artikel 16 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 524/2014

Oplysningsudvekslingens hyppighed

Årlig efter anmodning

Kompetent myndighed:

 

Instituttets navn:

 

Referencedato (31/12/ÅÅÅÅ):

 

Indsendelsesdato (DD/MM/ÅÅÅÅ):

 

Oplysningerne gives på konsolideret grundlag (ja/nej)

Skriv »ja«, hvis oplysningerne i dette skema gives på konsolideret grundlag og ikke på institutniveau


Oplysningskategori

Oplysning

Henvisning til COREP/FINREP-skemaer, hvis relevant, eller andet

Oplysningstype

(kvantitativ som krævet i tabellen, eller kvalitativ, der angives i fritekst)

Bemærkninger

Oplysninger om grænseover-skridende tjenesteudbydere

Mængden af indskud fra værtslandets residenter

[Definition og beregningsmetode fastsættes af den kompetente myndighed]

[Værdi angives i millioner i den valuta, der finder anvendelse for instituttet, baseret på national indberetning og specificering]

 

Mængden af udlån til værtslandets residenter

[Definition og beregningsmetode fastsættes af den kompetente myndighed]

[Værdi angives i millioner i den valuta, der finder anvendelse for instituttet, baseret på national indberetning og specificering]

 

Følgende oplysninger vedrører de aktiviteter, der er opført i bilag I til direktiv 2013/36/EU, som instituttet har meddelt, at det ønsker at udøve i værtslandet i form af udbud af tjenesteydelser:

 

I hvilken form instituttet udøver aktiviteterne

 

[fritekst til besvarelse af spørgsmålet på indberetningsdatoen. Hvis der ikke er nogen ændringer siden den foregående indberetningsperiode, kan de kompetente myndigheder anvende tidligere oplysninger eller ajourføre oplysningerne]

 

De aktiviteter, der udgør den største andel af instituttets aktiviteter i værtslandet

[fritekst til besvarelse af spørgsmålet på indberetningsdatoen. Hvis der ikke er nogen ændringer siden den foregående indberetningsperiode, kan de kompetente myndigheder anvende tidligere oplysninger eller ajourføre oplysningerne]

 

Bekræftelse af, om de aktiviteter, der er identificerede som kerneaktiviteter i meddelelsen fra instituttet i henhold til artikel 39 i direktiv 2013/36/EU, udøves af et institut

[fritekst til besvarelse af spørgsmålet på indberetningsdatoen. Hvis der ikke er nogen ændringer siden den foregående indberetningsperiode, kan de kompetente myndigheder anvende tidligere oplysninger eller ajourføre oplysningerne]

 

DEL 4

SPECIFIK FOR FILIAL — FRA VÆRTSLANDE

Skema til de oplysninger, der skal udveksles vedrørende filialer etableret i værtslande

Retsgrundlag

Artikel 15 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 524/2014

Oplysningsudvekslingens hyppighed

Årlig

Kompetent myndighed:

 

Filialens navn:

 

Instituttets navn:

 

Referencedato (31/12/ÅÅÅÅ):

 

Indsendelsesdato (DD/MM/ÅÅÅÅ):

 


Oplysningskategori

Oplysning

Henvisning til COREP/FINREP-skemaer, hvis relevant, eller andet

Oplysningstype

(kvantitativ som krævet i tabellen, eller kvalitativ, der angives i fritekst)

Bemærkninger

Oplysninger om filialer etableret i værtslande

Filialens markedsandele i udlån

[Definition og beregningsmetode fastsættes af den kompetente myndighed]

[Værdien angives i % og baseres på national indberetning og specificering. Værdien angives ikke, hvis den ikke overstiger 2 % af de samlede udlån i værtslandet.]

 

Filialens markedsandele i indskud

[Definition og beregningsmetode fastsættes af den kompetente myndighed]

[Værdien angives i % og baseres på national indberetning og specificering. Værdien angives ikke, hvis den ikke overstiger 2 % af de samlede indskud i værtslandet.]

 

identifikation af systemiske risici, som filialen eller dens aktiviteter i værtslandet måtte udgøre, herunder vurdering af de sandsynlige virkninger af en suspension eller ophør af filialens virksomhed på systemisk likviditet, betalingssystemer og clearing- og afviklingsordninger

 

[fritekst til besvarelse af spørgsmålet på indberetningsdatoen. Hvis der ikke er nogen ændringer siden den foregående indberetningsperiode, kan de kompetente myndigheder anvende tidligere oplysninger eller ajourføre oplysningerne]

 

Hindringer for overførsel af kontanter eller sikkerhed til eller fra filialen

 

[fritekst til besvarelse af spørgsmålet på indberetningsdatoen. Hvis der ikke er nogen ændringer siden den foregående indberetningsperiode, kan de kompetente myndigheder anvende tidligere oplysninger eller ajourføre oplysningerne]

 

DEL 5

ÅRLIG GENERISK — DGS

Skema til de oplysninger, der skal udveksles vedrørende indskudsgarantiordninger

Retsgrundlag

Artikel 6 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 524/2014

Oplysningsudvekslingens hyppighed

Årlig

Kompetent myndighed:

 

Instituttets navn:

 

Referencedato (31/12/ÅÅÅÅ):

 

Indsendelsesdato (DD/MM/ÅÅÅÅ):

 

Oplysningerne gives på konsolideret grundlag (ja/nej)

Skriv »ja«, hvis oplysningerne i dette skema gives på konsolideret grundlag og ikke på institutniveau


Oplysningskategori

Oplysning

Oplysningstype

(kvantitativ som krævet i tabellen, eller kvalitativ, der angives i fritekst)

Bemærkninger

Indskudsgaranti-ordning

Navnet på den indskudsgarantiordning, som instituttet tilhører

[fritekst til besvarelse af spørgsmålet på indberetningsdatoen. Hvis der ikke er nogen ændringer siden den foregående indberetningsperiode, kan de kompetente myndigheder anvende tidligere oplysninger eller ajourføre oplysningerne]

 

Indskudsgarantiordningens maksimale dækning pr. indskyder, der er omfattet af ordningen

[fritekst til besvarelse af spørgsmålet på indberetningsdatoen. Hvis der ikke er nogen ændringer siden den foregående indberetningsperiode, kan de kompetente myndigheder anvende tidligere oplysninger eller ajourføre oplysningerne]

 

Dækning, typer af indskud, der dækkes, og enhver undtagelse fra dækningen, herunder produkter og typer indskydere

[fritekst til besvarelse af spørgsmålet på indberetningsdatoen. Hvis der ikke er nogen ændringer siden den foregående indberetningsperiode, kan de kompetente myndigheder anvende tidligere oplysninger eller ajourføre oplysningerne]

 

Indskudsgarantiordningens finansieringsordning, navnlig om ordningen finansieres forudgående eller efterfølgende, og ordningens størrelse

[fritekst til besvarelse af spørgsmålet på indberetningsdatoen. Hvis der ikke er nogen ændringer siden den foregående indberetningsperiode, kan de kompetente myndigheder anvende tidligere oplysninger eller ajourføre oplysningerne]

 

Kontaktoplysningerne for indskudsgarantiordningens administrator

[fritekst til besvarelse af spørgsmålet på indberetningsdatoen. Hvis der ikke er nogen ændringer siden den foregående indberetningsperiode, kan de kompetente myndigheder anvende tidligere oplysninger eller ajourføre oplysningerne]

 

DEL 6

ÅRLIG YDERLIGERE

Yderligere oplysninger, der skal udveksles vedrørende individuelle institutters ledelse og ejerforhold, deres likviditets- og finansieringspolitikker, likviditets- og finansieringsberedskabsplaner og forberedelser på nødsituationer

Retsgrundlag

Artikel 3, artikel 4, stk. 3, og artikel 14 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 524/2014

Oplysningsudvekslingens hyppighed

Årlig

Kompetent myndighed:

 

Instituttets navn:

 

Referencedato (31/12/ÅÅÅÅ):

 

Indsendelsesdato (DD/MM/ÅÅÅÅ):

 

Oplysningerne gives på konsolideret grundlag (ja/nej)

Skriv »ja«, hvis oplysningerne i dette skema gives på konsolideret grundlag og ikke på institutniveau

Yderligere oplysninger, der skal udveksles vedrørende instituttets ledelse og ejerforhold samt forberedelser på nødsituationer

1.

Instituttets aktuelle organisationsstruktur, herunder dets forretningsområder og forhold til enheder i koncernen

2.

Nødkontaktoplysningerne for personer i de kompetente myndigheder, der har ansvaret for at håndtere nødsituationer, og de kommunikationsprocedurer, der finder anvendelse i nødsituationer.

Yderligere oplysninger, der skal udveksles med et værtslands kompetente myndigheder, der fører tilsyn med en væsentlig filial:

1.

Ledelsesorganets og den øverste ledelses aktuelle struktur, herunder ansvarsfordelingen for overvågningen af filialen

2.

Den aktuelle liste over aktionærer og selskabsdeltagere med kvalificerede kapitalandele baseret på oplysninger fra kreditinstituttet i overensstemmelse med artikel 26, stk. 1, i direktiv 2013/36/EU

3.

Instituttets likviditets- og finansieringspolitik, herunder beskrivelser af finansieringsordningerne for filialer, eventuelle koncerninterne støtteprocedurer og procedurer for centraliseret »cash pooling«

4.

Instituttets likviditets- og finansieringsberedskabsplaner, herunder oplysninger om de formodede stressscenarier.


BILAG II

Skema til udveksling af oplysninger i tilfælde af likviditetsstress

Retsgrundlag

Artikel 17 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 524/2014

Kompetent myndighed:

 

Instituttets navn:

 

Indsendelsesdato (DD/MM/ÅÅÅÅ):

 

Oplysningerne gives på konsolideret grundlag (ja/nej)

Skriv »ja«, hvis oplysningerne i dette skema gives på konsolideret grundlag og ikke på institutniveau

AFDELING 1

Beskrivelse af likviditetsstresssituationen

Spørgsmål/oplysning

Svar/værdi

Har der været en stresssituation, eller er det sandsynligt, at en sådan kan indtræffe inden for den næste måned eller senere (angiv tidsperiode)?

[fritekst til besvarelse af spørgsmålet]

Beskrivelse af situationen, inkl. de underliggende årsager til stresssituationen

[fritekst til besvarelse af spørgsmålet]

Hvad sker der nu? Hvad bør ske, der vedrører den kompetente myndighed?

[fritekst til besvarelse af spørgsmålet]

Er der igangsat beredskabsplaner, f.eks. finansierings-beredskabsplaner?

[fritekst til besvarelse af spørgsmålet]

Situationens forventede virkninger for afsmitningsrisikoen i hjemlandets banksektor i de næste 3-6 måneder

[fritekst til besvarelse af spørgsmålet]

Situationens forventede virkninger for instituttet, inkl. dets kritiske økonomiske funktioner, i de næste 3-6 måneder

[fritekst til besvarelse af spørgsmålet]

Situationens forventede virkninger for filialens virksomhed i de næste 3-6 måneder

[fritekst til besvarelse af spørgsmålet]

AFDELING 2

Tiltag og genopretning

Angiv, hvilke tiltag der er truffet af instituttet eller den kompetente myndighed for at mindske årsagen til stresssituationen. Beskriv, hvilke virkninger disse foranstaltninger har haft:

Tiltag og den ansvarlige herfor

Virkning

fritekst

fritekst

fritekst

fritekst

fritekst

fritekst

Angiv fremtidige tiltag påtænkt af enten instituttet eller den kompetente myndighed for at mindske årsagen til stresssituationen. Beskriv tidsplanen herfor og de forventede virkninger:

Tiltag og den ansvarlige herfor

Tidsplan

Virkning

fritekst

fritekst

fritekst

fritekst

fritekst

fritekst

fritekst

fritekst

fritekst

Hvad er de fremtidige delmål og udløsende faktorer for yderligere tiltag?

[fritekst til besvarelse af spørgsmålet]

Angiv, hvilke tiltag der er truffet af instituttet eller den kompetente myndighed for at forbedre likviditetspositionen. Beskriv deres kvantitative virkninger:

Tiltag og den ansvarlige herfor

Virkning

fritekst

fritekst

fritekst

fritekst

fritekst

fritekst

Angiv fremtidige tiltag påtænkt af instituttet eller den kompetente myndighed for at forbedre likviditetspositionen. Beskriv tidsplanen herfor og de forventede virkninger:

Tiltag og den ansvarlige herfor

Tidsplan

Virkning

fritekst

fritekst

fritekst

fritekst

fritekst

fritekst

fritekst

fritekst

fritekst

Hvad er de fremtidige delmål og udløsende faktorer for yderligere tiltag?

[fritekst til besvarelse af spørgsmålet]

Angiv endvidere de seneste tilgængelige kvantitative oplysninger om likviditet, jf. artikel 4, stk. 1, litra c)-h), i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr.524/2014 (se også skemaerne i bilag I, del 1 og 2)