7.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 168/55


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 611/2014

af 11. marts 2014

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 om programmer til støtte for sektoren for olivenolie- og spiseoliven

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 30,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 29 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 fastsættes reglerne om arbejdsprogrammerne til støtte for sektoren for olivenolie og spiseoliven. Disse regler bør suppleres, for at EU-støtten kan anvendes effektivt. De nye regler erstatter de regler, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 867/2008 (2), og som følgelig bør ophæves.

(2)

For at arbejdsprogrammerne kan gennemføres effektivt, bør det fastsættes, at EU-finansieringen tildeles proportionelt med programmernes varighed, så det sikres, at de årlige omkostninger ved gennemførelsen af de godkendte arbejdsprogrammer ikke overstiger det beløb, der er fastsat i artikel 29, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013.

(3)

For at sikre en generel sammenhæng i aktiviteterne i de godkendte producentorganisationer, de godkendte sammenslutninger af producentorganisationer og de godkendte brancheorganisationer (herefter benævnt »modtagerorganisationerne«), bør det præciseres, hvilke typer foranstaltninger der er berettigede til EU-finansiering, samt hvilke typer aktiviteter der ikke er støtteberettigede. Desuden bør bestemmelserne om arbejdsprogrammernes udformning og kriterierne for disse programmers udvælgelse præciseres. De pågældende medlemsstater bør dog kunne fastsætte yderligere betingelser for støtteberettigelse så foranstaltningerne bedre kan tilpasses de faktiske nationale forhold i olivensektoren.

(4)

På baggrund af de indhøstede erfaringer bør der mindst fastsættes tærskler for EU-finansieringen på områderne miljøforbedrende foranstaltninger inden for olivendyrkning, forbedring af konkurrenceevnen inden for olivendyrkning gennem modernisering og af sporbarheden, certificering og beskyttelse af kvaliteten af olivenolie og spiseoliven, navnlig ved hjælp af kontrol af kvaliteten af den olivenolie, der sælges til den endelige forbruger, så der sikres et minimum af foranstaltninger på områder, der er følsomme og samtidig højt prioriterede.

(5)

For at sikre arbejdsprogrammernes gennemførelse i overensstemmelse med artikel 29 i forordning (EU) nr. 1308/2013 og for at sikre en effektiv administrativ forvaltning af ordningen for støtte til modtagerorganisationer bør der fastsættes bestemmelser om ansøgninger om godkendelse, udvælgelse og godkendelse af arbejdsprogrammer.

(6)

I artikel 231 i forordning (EU) nr. 1308/2013 fastsættes det, at de flerårige programmer, der blev godkendt før 1. januar 2014, fortsat falder ind under de relevante bestemmelser i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 (3), indtil de udløber. Det bør derfor fastsættes, at forordning (EF) nr. 867/2008 fortsat finder anvendelse for de arbejdsprogrammer, som er påbegyndt, inden nærværende forordning træder i kraft —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne forordning fastsætter supplerende regler til forordning (EU) nr. 1308/2013 vedrørende de foranstaltninger, der er berettigede til EU-finansiering, medlemsstaternes minimumstildeling af EU-finansiering til specifikke områder og kriterierne og procedurerne for godkendelse af arbejdsprogrammer i sektoren for olivenolie og spiseoliven.

Artikel 2

EU-finansiering

Medlemsstaterne sikrer, at den EU-finansiering, der er omhandlet i artikel 29 i forordning (EU) nr. 1308/2013, fordeles proportionelt med arbejdsprogrammernes varighed, som omhandlet i nævnte artikel, og at de årlige udgifter til de godkendte arbejdsprogrammers gennemførelse ikke overstiger det beløb, der er fastsat i stk. 2 i nævnte artikel.

Artikel 3

Foranstaltninger, der er berettigede til EU-støtte

1.   De foranstaltninger, som er berettigede til EU-finansiering i henhold til artikel 29, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013, er følgende:

a)

på området opfølgning og administrativ forvaltning af olivenolie- og spisesolivensektoren og -markedet:

i)

indsamling af oplysninger om sektoren og markedet efter den ansvarlige nationale myndigheds anvisninger hvad angår metode, geografisk repræsentativitet og nøjagtighed

ii)

udarbejdelse af undersøgelser, især af spørgsmål, der har med andre aktiviteter i arbejdsprogrammet for den pågældende modtagerorganisation at gøre

b)

på området miljøforbedrende foranstaltninger i forbindelse med olivendyrkningen:

i)

kollektive foranstaltninger til bevarelse af olivenplantager, der er miljømæssigt værdifulde, og som er i fare for at blive nedlagt, i overensstemmelse med betingelser, som den ansvarlige nationale myndighed har fastlagt på grundlag af objektive kriterier, navnlig med hensyn til de regioner, der kan komme i betragtning, og det areal og det minimumsantal olivenproducenter, som skal inddrages for at gøre foranstaltningerne effektive

ii)

opstilling af retningslinjer for god dyrkningspraksis i olivenplantager baseret på miljøkriterier, der er tilpasset de lokale forhold, og formidling heraf til olivendyrkerne og tilsyn med retningslinjernes anvendelse i praksis

iii)

praktiske demonstrationer af andre teknikker end kemiske produkter til bekæmpelse af olivenfluen samt sæsonmæssige foranstaltninger til overvågning af dens udvikling

iv)

praktiske demonstrationer af olivendyrkningsmetoder, der tilgodeser miljøbeskyttelse og landskabspleje, såsom biologisk og bæredygtigt landbrug, beskyttelse af jorden ved hjælp af erosionsbegrænsning og integreret landbrug

v)

foranstaltninger til beskyttelse af rustikke sorter og truede plantearter

c)

på området miljøforbedrende foranstaltninger i forbindelse med olivendyrkningen:

i)

forbedring af kunstvandingssystemer og dyrkningsteknikker

ii)

udskiftning af uproduktive oliventræer med nye oliventræer

iii)

uddannelse af producenter i nye dyrkningsteknikker

iv)

uddannelses- og kommunikationsforanstaltninger

d)

på området kvalitetsforbedrende foranstaltninger i forbindelse med produktionen af olivenolie og spiseoliven:

i)

forbedring af betingelserne for dyrkning, høst, levering og lagring af oliven inden forarbejdning i overensstemmelse med de tekniske specifikationer, som de ansvarlige nationale myndigheder har fastsat

ii)

sortsmæssig forbedring af enkeltproducenters olivenplantager, forudsat at de bidrager til opfyldelse af arbejdsprogrammernes mål

iii)

forbedring af forholdene ved oplagring af olivenolie og spiseoliven og øgning af værdien af resterne fra produktionen af olivenolie og spiseoliven og forbedring af forholdene ved påfyldning af olivenolie på flasker

iv)

teknisk bistand til produktionen, olivenforarbejdningsindustrien, de virksomheder, der producerer spiseoliven, oliemøllerne og emballeringen på produktkvalitetsområdet

v)

oprettelse og forbedring af laboratorier, der beskæftiger sig med analyse af jomfruolier

vi)

uddannelse af smagere til organoleptisk kontrol af jomfruolier og spiseoliven

e)

på området sporbarhed, certificering og beskyttelse af kvaliteten af olivenolie og spiseoliven, navnlig overvågning af kvaliteten af den olivenolie, der sælges til den endelige forbruger:

i)

oprettelse og forvaltning af systemer til sporing af produkter, fra de forlader olivenproducenten, til de emballeres og mærkes, i overensstemmelse med de specifikationer, som den ansvarlige nationale myndighed har fastsat

ii)

oprettelse og forvaltning af systemer til kvalitetscertificering baseret på et system med risikoanalyse og kontrol af kritiske punkter, hvis specifikationer er i overensstemmelse med de tekniske kriterier, som den ansvarlige nationale myndighed har fastsat

iii)

oprettelse og forvaltning af systemer til tilsyn med, at ægtheds-, kvalitets- og handelsnormerne overholdes for olivenolie og spiseoliven, der markedsføres, i overensstemmelse med de tekniske specifikationer, som den ansvarlige nationale myndighed har fastsat

f)

på området udbredelse af oplysninger om de foranstaltninger, modtagerorganisationerne gennemfører for at forbedre olivenolies og spiseolivens kvalitet

i)

udbredelse af oplysninger om det arbejde, som modtagerorganisationerne i olivensektoren udfører på de i litra a) til e) omhandlede områder

ii)

oprettelse og vedligeholdelse af et websted vedrørende de foranstaltninger, som modtagerorganisationerne i olivensektoren træffer på de i litra a) til e) omhandlede områder.

2.   For så vidt angår de i stk. 1, litra c), nr. ii), og litra d), nr. ii), fastsatte foranstaltninger påser medlemsstaterne, at der træffes egnede foranstaltninger til at sikre tilbagebetaling af investeringen eller dens restværdi, hvis et medlem, der er enkeltproducent, træder ud af producentorganisationen.

3.   Medlemsstaterne kan fastsætte yderligere betingelser, som præciserer de støtteberettigede foranstaltninger, forudsat at de ikke gør det umuligt at fremlægge eller gennemføre dem.

4.   Der kan gives tilladelse til udlicitering af en producentorganisations eller en sammenslutning af producentorganisationers foranstaltninger i henhold til artikel 155 i forordning (EU) nr. 1308/2013 for de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 1, litra b), c) og d), på følgende betingelser:

a)

indgåelse af en skriftlig kontrakt mellem en producentorganisation eller en sammenslutning af producentorganisationer og en anden enhed om udførelse af den pågældende foranstaltning. Producentorganisationen eller sammenslutningen af producentorganisationer forbliver imidlertid ansvarlig for udførelsen af den pågældende foranstaltning samt for den generelle forvaltning og overvågning af den pågældende skriftlige kontrakt

b)

for at muliggøre en effektiv forvaltning og kontrol, skal kontrakten i litra a):

i)

give producentorganisationen eller sammenslutningen af producentorganisationer tilladelse til at udstede bindende instrukser, herunder bestemmelser, der gør det muligt for organisationen eller sammenslutningen at opsige kontrakten, hvis tjenesteudbyderen ikke overholder betingelserne og vilkårene i nævnte kontrakt

ii)

fastsætte udførlige betingelser og vilkår, herunder forpligtelser til indberetning og de frister, som gør det muligt for producentorganisationen eller sammenslutningen af producentorganisationer at evaluere og reelt kontrollere de udliciterede foranstaltninger.

Artikel 4

Aktiviteter og omkostninger, som ikke er berettigede til EU-finansiering

1.   Følgende aktiviteter er ikke berettigede til EU-finansiering i henhold til artikel 29 i forordning (EU) nr. 1308/2013:

a)

aktiviteter, hvortil der ydes anden EU-finansiering end den i artikel 29 i forordning (EU) nr. 1308/2013 fastsatte

b)

aktiviteter, der direkte tilsigter en produktionsforøgelse eller en forøgelse af lager- eller forarbejdningskapaciteten

c)

aktiviteter i forbindelse med køb eller oplagring af olivenolie eller spiseoliven, eller som øver indflydelse på priserne

d)

aktiviteter i forbindelse med salgsfremstød for olivenolie eller spiseoliven

e)

aktiviteter i forbindelse med videnskabelig forskning med undtagelse af udbredelsen af forskningsresultater til olivendyrkningsbedrifter

f)

aktiviteter, der kan føre til konkurrencefordrejning inden for modtagerorganisationernes øvrige økonomiske aktiviteter

g)

aktiviteter i forbindelse med bekæmpelse af olivenfluer med undtagelse af foranstaltningerne i artikel 3, stk. 1, litra b), nr. iii).

2.   For at sikre overholdelsen af stk. 1, litra a), forpligter modtagerorganisationerne sig skriftligt på egne og deres medlemmers vegne til i forbindelse med de foranstaltninger, der konkret finansieres i henhold til artikel 29 i forordning (EU) nr. 1308/2013, at give afkald på enhver finansiering under en anden EU-støtteordning.

3.   Ved gennemførelsen af de i artikel 3 omhandlede foranstaltninger kan der ikke ydes støtte til udgifter som følge af:

a)

tilbagebetalinger af lån, navnlig i form af annuiteter, som er optaget med henblik på en foranstaltning, der helt eller delvist er gennemført inden arbejdsprogrammets påbegyndelse

b)

betaling af kompensation for indtægtstab til modtagerorganisationer, der deltager i møder og uddannelsesprogrammer

c)

udgifter til administration og personale, der afholdes af medlemsstaterne og af modtagerorganisationerne af støtte fra EGFL i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 (4)

d)

køb af ubebygget grund

e)

køb af brugt udstyr

f)

udgifter i tilknytning til leasingaftaler, bl.a. skatter, renter og forsikringsudgifter

g)

leje, når denne foretrækkes frem for køb, og driftsudgifter i forbindelse med de lejede genstande.

4.   Medlemsstaterne kan fastsætte yderligere betingelser, som præciserer de i stk. 1 og 3 omhandlede ikke-støtteberettigede aktiviteter og udgifter.

Artikel 5

Fordeling af EU-finansieringen

1.   I hver medlemsstat afsættes en procentdel på mindst 20 % af EU-finansieringsbeløbet i henhold til artikel 29 i forordning (EU) nr. 1308/2013 til det område, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra b), mindst 15 % af førnævnte EU-finansieringsbeløb afsættes til det område, som er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra c), og en procentdel på mindst 10 % af førnævnte EU-finansieringsbeløb afsættes til det område, som er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra e).

2.   Hvis den i stk. 1 omhandlede minimumsprocentsats ikke anvendes fuldt ud til de deri nævnte aktivitetsområder, kan de ikke-anvendte beløb ikke anvendes til andre aktivitetsområder, men tilbageføres til EU-budgettet.

Artikel 6

Kriterier for arbejdsprogrammers udvælgelse og støtteberettigelse

1.   Medlemsstaten udvælger arbejdsprogrammerne i henhold til artikel 29, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013 på grundlag af følgende kriterier:

a)

programmets kvalitet i almindelighed og dets overensstemmelse med de retningslinjer og prioriteter for olivensektoren i den pågældende region, som medlemsstaten har fastsat

b)

modtagerorganisationens finansielle troværdighed og besiddelse af tilstrækkelige midler til gennemførelsen af de foreslåede aktiviteter

c)

udstrækningen af den region, der berøres af arbejdsprogrammet

d)

de forskellige af arbejdsprogrammet omfattede økonomiske situationer i den pågældende region

e)

eksistensen af flere aktivitetsområder og størrelsen af modtagerorganisationernes finansielle bidrag

f)

de kvantitative og kvalitative effektivitetsindikatorer, som gør det muligt at foretage en evaluering under gennemførelsen samt en efterfølgende evaluering af programmet, som er udarbejdet af medlemsstaten

g)

evaluering af programmer, som modtagerorganisationerne kan have gennemført tidligere inden for rammerne af Kommissionens forordning (EF) nr. 1334/2002 (5), Kommissionens forordning (EF) nr. 2080/2005 (6) eller forordning (EF) nr. 867/2008

Medlemsstaten tager hensyn til, hvordan ansøgningerne fordeler sig på de forskellige typer modtagerorganisationer i hver region.

2.   Medlemsstaten afviser arbejdsprogrammer, der er ufuldstændige, indeholder unøjagtige oplysninger eller omfatter en af de ikke-støtteberettigede aktiviteter, der er fastsat i artikel 4.

Artikel 7

Start og godkendelse af arbejdsprogrammer

1.   Den første treårige arbejdsprogramperiode, som er omhandlet i artikel 29, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013, begynder den 1. april 2015. De efterfølgende perioder begynder hvert tredje år den 1. april.

2.   Enhver modtagerorganisation, der er godkendt i henhold til forordning (EU) nr. 1308/2013, kan inden en dato, som medlemsstaten fastsætter, dog senest den 15. februar hvert år, indsende en ansøgning om godkendelse af et enkelt arbejdsprogram.

3.   Ansøgningen om godkendelse skal omfatte følgende oplysninger:

a)

identifikation af den pågældende modtagerorganisation

b)

oplysninger om de udvælgelseskriterier, der er fastsat i artikel 6, stk. 1

c)

beskrivelse af og begrundelse og tidsplan for gennemførelsen af de foreslåede aktiviteter

d)

en udgiftsplan opdelt på foranstaltninger og aktivitetsområder, jf. artikel 3, stk. 1, opdelt på rater for perioder af 12 måneders varighed regnet fra datoen for arbejdsprogrammets godkendelse med sondring mellem generalomkostninger, der ikke må overstige 5 % af det samlede beløb, og de øvrige vigtigste omkostningstyper

e)

en finansieringsplan for hvert aktivitetsområde som omhandlet i artikel 3, stk. 1 og opdelt på rater for perioder af højst 12 måneders varighed regnet fra datoen for arbejdsprogrammets godkendelse med angivelse af især den EU-finansiering, der ansøges om, og eventuelle finansielle bidrag fra modtagerorganisationerne og medlemsstaten

f)

beskrivelse af kvantitative og kvalitative effektivitetsindikatorer, som gør det muligt at foretage en evaluering under gennemførelsen samt en efterfølgende evaluering af programmet på grundlag af de generelle principper, der er fastlagt af medlemsstaten

g)

bevis på, at der er stillet sikkerhed i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2012 (7)

h)

en ansøgning om forskud

i)

den erklæring, der er fastsat i artikel 4, stk. 2

j)

for så vidt angår modtagerorganisationerne: identifikation af de modtagerorganisationer, der er ansvarlige for den reelle gennemførelse af programaktiviteter, der er givet i underentreprise

k)

en erklæring om, at de foranstaltninger, der er fastsat i modtagerorganisationernes programmer, ikke er en del af en anden ansøgning om EU-finansiering i henhold til nærværende forordning.

4.   Den endelige godkendelse af et arbejdsprogram kan gøres betinget af, at der foretages ændringer, som medlemsstaten finder nødvendige. I så fald giver den pågældende modtagerorganisation senest 15 dage efter meddelelsen om ændringerne meddelelse om sit samtykke.

Medlemsstaterne påser, at beløbet for EU-finansieringen fordeles inden for hver kategori af modtagerorganisationer på grundlag af værdien af den olivenolie, der produceres eller sælges af modtagerorganisationernes medlemmer.

Senest den 15. marts hvert år giver medlemsstaten modtagerorganisationerne meddelelse om de godkendte arbejdsprogrammer og eventuelt om de arbejdsprogrammer, hvortil den yder den tilsvarende nationale finansiering.

Udvælges det foreslåede arbejdsprogram ikke, frigiver medlemsstaten straks den garanti, der er omhandlet i stk. 3, litra g).

Artikel 8

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 867/2008 ophæves. Den finder dog stadig anvendelse for de arbejdsprogrammer, som er påbegyndt, når denne forordning træder i kraft.

Artikel 9

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. marts 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 867/2008 af 3. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007, for så vidt angår erhvervsorganisationer i olivensektoren og deres arbejdsprogrammer og finansiering (EUT L 237 af 4.9.2008, s. 5).

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549).

(5)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1334/2002 af 23. juli 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1638/98 for så vidt angår aktivitetsprogrammer for erhvervsorganisationer inden for olivensektoren for produktionsårene 2002/03, 2003/04 og 2004/05 (EFT L 195 af 24.7.2002, s. 16).

(6)  Kommissionens forordning (EF) nr. 2080/2005 af 19. december 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 865/2004, for så vidt angår erhvervsorganisationer i olivensektoren, deres arbejdsprogrammer og finansiering (EUT L 333 af 20.12.2005, s. 8).

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2012 af 28. marts 2012 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen for sikkerhedsstillelse for landbrugsprodukter (EUT L 92 af 30.3.2012, s. 4).