29.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 160/11


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 578/2014

af 28. maj 2014

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 36/2012 af 18. januar 2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien (1), særlig artikel 32, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 18. januar 2012 forordning (EU) nr. 36/2012.

(2)

To personer og en enhed skal ikke længere være opført på listen over personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger i bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012.

(3)

Oplysningerne om visse personer og enheder i bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012 bør ajourføres.

(4)

Bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012 bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. maj 2014.

På Rådets vegne

E. VENIZELOS

Formand


(1)  EUT L 16 af 19.1.2012, s. 1.


BILAG

I.

Følgende personer og enheder, samt de dermed forbundne oplysninger, fjernes hermed fra listen i bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012:

A.   Personer

Nr. 14. Asif Shawkat

Nr. 178. Sulieman Maarouf

B.   Enheder

Nr. 45. Syria International Islamic Bank

II.

Oplysningerne vedrørende følgende personer, jf. bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012, affattes således:

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

»71.

Bushra (

Image

) Al-Assad (

Image

) (alias Bushra Shawkat)

Født: 24.10.1960

Søster til Bashar al-Assad og enke efter Asif Shawkat, vicestabschef for sikkerhed og rekognoscering. Det nære personlige forhold og iboende finansielle forhold til den syriske præsident Bashar al-Assad betyder, at hun nyder gavn af og er forbundet med det syriske regime.

23.3.2012

108.

Dr. Mohammad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) al-Jleilati (

Image

)

Født: 1945,

Fødested: Damaskus

Tidligere finansminister. Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

1.12.2011

152.

Dr. Qadri (

Image

) (alias Kadri) Jamil (

Image

) (alias Jameel)

 

Tidligere vicepremierminister for udenrigsanliggender og syriske borgere i udlandet. Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

16.10.2012

156.

Ing. Hala (

Image

) Mohammad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) al Nasser (

Image

)

 

Tidligere minister for turisme Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

16.10.2012

158.

Ing. Subhi (

Image

) Ahmad (

Image

) al-Abdallah (

Image

) (alias al-Abdullah)

 

Tidligere minister for landbrug og landbrugsreform. Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

16.10.2012

159.

Dr. Mohammad (

Image

) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya (

Image

) (alias Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) Moalla (

Image

) (alias Mu'la, Ma'la, Muala, Maala, Mala)

 

Tidligere minister for videregående uddannelse. Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

16.10.2012

161.

Dr. Mohamad (

Image

) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed, Mohammad) Zafer (

Image

) (alias Dhafer) Mohabak (

Image

) (alias Mohabbak, Muhabak, Muhabbak)

 

Tidligere minister for økonomi og udenrigshandel. Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

16.10.2012

163.

Dr. Safwan (

Image

) al-Assaf (

Image

)

 

Tidligere minister for boliger og byudvikling. Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

16.10.2012

164.

Ing. Yasser (

Image

) (alias Yaser) al-Siba'ii (

Image

) (alias al-Sibai, al-Siba'i, al-Sibaei)

 

Tidligere minister for offentlige arbejder. Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

16.10.2012

165.

Ing Sa'iid (

Image

) (alias Sa'id, Sa'eed, Saeed) Ma'thi (

Image

) (alias Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi (

Image

)

 

Tidligere minister for olie og mineralressourcer. Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

16.10.2012

167.

Dr. Jassem (

Image

) (alias Jasem) Mohammad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Zakaria (

Image

)

Født 1968

Tidligere arbejds- og socialminister. Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

16.10.2012

169.

Dr. Adnan (

Image

) Abdo (

Image

) (alias Abdou) al-Sikhny (

Image

) (alias al-Sikhni, al-Sekhny, al-Sekhni)

 

Tidligere industriminister. Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

16.10.2012

174.

Mohammed (

Image

) Turki (

Image

) al-Sayed (

Image

)

 

Tidligere industriminister. Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

16.10.2012

175.

Najm-eddin (

Image

) (alias Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) Khreit (

Image

) (alias Khrait)

 

Tidligere viceminister. Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

16.10.2012«