28.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 159/41


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 574/2014

af 21. februar 2014

om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 for så vidt angår den model, der skal anvendes til udarbejdelse af ydeevnedeklarationer for byggevarer

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF (1), særlig artikel 60, litra e), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fabrikanter af byggevarer er i henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) nr. 305/2011 forpligtet til at udarbejde en ydeevnedeklaration, når en byggevare, som er omfattet af en harmoniseret standard eller stemmer overens med en europæisk teknisk vurdering, som er blevet udstedt for den, bringes i omsætning. Ydeevnedeklarationen udarbejdes i henhold til artikel 6, stk. 4, i forordning (EU) nr. 305/2011 ved hjælp af modellen i bilag III til forordningen.

(2)

I henhold til artikel 60, litra e), i forordning (EU) nr. 305/2011 delegeres Kommissionen beføjelse til at tilpasse bilag III til forordning (EU) nr. 305/2011 for at tage hensyn til den tekniske udvikling.

(3)

Modellen i bilag III til forordning (EU) nr. 305/2011 bør tilpasses for at tage hensyn til den tekniske udvikling, for at tilvejebringe den fleksibilitet, der er nødvendig for visse typer byggevarer og for fabrikanterne, samt for at forenkle ydeevnedeklarationen.

(4)

Desuden viser praktisk erfaring med gennemførelsen af bilag III, at fabrikanterne behøver yderligere retningslinjer om udarbejdelsen af ydeevnedeklarationer for byggevarer i overensstemmelse med gældende lovgivning. Denne vejledning vil også sikre en ensartet og korrekt anvendelse af bilag III.

(5)

Fabrikanterne bør indrømmes en vis fleksibilitet med henblik på udarbejdelsen af ydeevnedeklarationer, forudsat at de klart og sammenhængende formidler de væsentlige oplysninger, der kræves i henhold til artikel 6 i forordning (EU) nr. 305/2011.

(6)

For utvetydigt at identificere den vare, der er omfattet af en deklaration med hensyn til dets ydeevneniveauer eller -klasser bør producenterne kæde hver enkelt vare sammen med den respektive varetype og et givet sæt ydeevneniveauer eller -klasser ved hjælp af den unikke identifikationskode, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 305/2011.

(7)

Formålet med artikel 11, stk. 4, i forordning (EU) nr. 305/2011 er, at alle byggevarer skal kunne identificeres og spores, og fabrikanterne skal derfor angive et type-, parti- eller serienummer. Dette formål opfyldes ikke med en ydeevnedeklaration, som efterfølgende bør anvendes til alle varer, der svarer til den varetype, der er defineret heri. Derfor bør disse oplysninger, jf. artikel 11, stk. 4, ikke indgå i ydeevnedeklarationen.

(8)

Når de notificerede organer er korrekt identificeret, kan medtagelsen af alle attester eller prøvnings-, beregnings- eller vurderingsrapporter blive omfattende og byrdefuld, men den skaber ikke merværdi for brugerne af de varer, der er omfattet af en ydeevnedeklaration. Fabrikanterne bør derfor ikke være forpligtet til at medtage disse oplysninger i deres ydeevnedeklarationer.

(9)

For at øge hele den europæiske byggesektors effektivitet og konkurrenceevne bør fabrikanter, som tilvejebringer ydeevnedeklarationer, og som ønsker at anvende forenklingen og vejledningen for at lette tilvejebringelsen af sådanne deklarationer, have mulighed for at gøre dette så hurtigt som muligt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III til forordning (EU) nr. 305/2011 erstattes af bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Ydeevnedeklarationer, som er udstedt før denne forordnings ikrafttrædelse, og som er i overensstemmelse med artikel 6 i forordning (EU) nr. 305/2011 og det oprindelige bilag III til samme forordning, anses for at være i overensstemmelse med nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. februar 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 88 af 4.4.2011, s. 5.


BILAG

»BILAG III

YDEEVNEDEKLARATION

Nr.

1.

Varetypens unikke identifikationskode:

2.

Tilsigtet anvendelse:

3.

Fabrikant:

4.

Bemyndiget repræsentant:

5.

System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:

6a.

Harmoniseret standard:

Notificeret organ/notificerede organer:

6b.

Europæisk vurderingsdokument:

Europæisk teknisk vurdering:

Teknisk vurderingsorgan:

Notificeret organ/notificerede organer:

7.

Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

8.

Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

 

[navn]

 

[Sted] [dato] den

 

[Underskrift]

Retningslinjer til udarbejdelse af ydeevnedeklarationen

1.   GENERELT

Disse retningslinjer skal vejlede fabrikanterne om udarbejdelsen af en ydeevnedeklaration, som opfylder kravene i forordning (EU) nr. 305/2011, vedhjælp af modellen i dette bilag (»modellen«).

Disse retningslinjer ikke er en del af de ydeevnedeklarationer, som fabrikanterne skal udarbejde, og skal derfor ikke vedlægges ydeevnedeklarationerne.

Ved udarbejdelsen af en ydeevnedeklaration, skal fabrikanten:

1)

gengive den tekst og de overskrifter i modellen, som ikke er anført i kantet parentes

2)

erstatte de blanke felter og kantede parenteser ved at indsætte de nødvendige oplysninger.

Fabrikanter kan i ydeevnedeklarationen også indsætte en henvisning til det websted, hvor en kopi af ydeevnedeklarationen er gjort tilgængelig, i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, i forordning (EU) nr. 305/2011. Disse oplysninger kan inkluderes efter punkt 8 eller et andet sted, hvor de ikke påvirker læsbarheden og tydeligheden af de obligatoriske oplysninger.

2.   FLEKSIBILITET

Hvis de obligatoriske oplysninger, jf. artikel 6 i forordning (EU) nr. 305/2011, anføres på en klar, fyldestgørende og sammenhængende måde, er det under udarbejdelsen af ydeevnedeklarationen muligt at:

1)

anvende en anden opstilling end i modellen

2)

kombinere en række punkter i modellen og fremstille dem samlet

3)

præsentere punkterne i modellen i en anden rækkefølge eller ved at anvende flere tabeller

4)

udelade visse punkter i modellen, som ikke er relevante for den vare, som ydeevnedeklarationen vedrører. Dette er f.eks. tilfældet, da ydeevnedeklarationen kan baseres enten på en harmoniseret standard eller en europæisk teknisk vurdering, som er udstedt for varen, hvorved det andet alternativ ikke længere er relevant. Disse udeladelser kan også vedrøre punkter om den bemyndigede repræsentant eller anvendelsen af den passende tekniske dokumentation og den specifikke tekniske dokumentation.

5)

præsentere disse punkter uden nummerering.

Hvis en fabrikant ønsker at udstede en kombineret ydeevnedeklaration, der dækker forskellige variationer af en varetype, skal mindst følgende oplysninger angives særskilt og klart for alle varetyper: Ydeevnedeklarationens nummer, identifikationskoden i punkt 1 og den deklarerede ydeevne/de deklarerede ydeevner under punkt 7.

3.   RETNINGSLINJER TIL UDEFYLDELSE AF FORMULAREN

Punkt i modellen

Instruks

Ydeevnedeklarationens nummer

Der er tale om ydeevnedeklarations referencenummer, jf. artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. 305/2011.

Valget af nummeret er overladt til fabrikanten.

Dette nummer kan være det samme som varetypens unikke identifikationskode, der er anført i punkt 1 i modellen.

Punkt 1

Anfør varetypens unikke identifikationskode, jf. artikel 6, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 305/2011.

I artikel 9, stk. 2 i forordning (EU) nr. 305/2011 kædes fabrikantens unikke identifikationskode, som efterfølger CE-mærkningen, sammen med varens type og således med niveauet eller klassen for den ydeevne, der gælder for en byggevare, som anført i ydeevnedeklarationen. For modtagere af byggevarer, især for slutbrugerne, vil det være nødvendigt utvetydigt at kunne identificere disse ydeevneniveauer eller -klasser for en bestemt vare. Derfor bør fabrikanten kæde alle byggevarer, for hvilke der er udarbejdet en ydeevnedeklaration, sammen med den respektive varetype og et givet sæt ydeevneniveauer eller -klasser ved hjælp af den unikke identifikationskode, der også anvendes som reference, jf. artikel 6, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 305/2011.

Punkt 2

Anfør byggevarens tilsigtede anvendelse, eller evt. en liste over tilsigtede anvendelser som forudset af fabrikanten i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation.

Punkt 3

Anfør fabrikantens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5, i forordning (EU) nr. 305/2011.

Punkt 4

Dette punkt medtages og udfyldes kun, hvis der er udnævnt en bemyndiget repræsentant. I så tilfælde anføres navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis beføjelser omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2, i forordning (EU) nr. 305/2011.

Punkt 5

Anfør nummeret på det gældende system eller de gældende systemer til vurdering og kontrol af byggevarens ydeevnes konstans (AVCP), jf. bilag V til forordning (EU) nr. 305/2011. Anvendes der flere systemer, anføres de alle her.

Punkt 6a og 6b

Da en fabrikant kan udarbejde en ydeevnedeklaration udelukkende på grundlag af enten en harmoniseret standard eller en europæisk teknisk vurdering, som er udstedt for varen, bør disse to forskellige situationer i punkt 6a og 6b behandles som alternativer, men kun en af dem kan anvendes i en given ydeevnedeklaration.

I punkt 6a, dvs. når en ydeevnedeklaration er baseret på en harmoniseret standard, anføres følgende:

a)

referencenummeret på den harmoniserede standard og dennes udstedelsesdato (dateret reference) og

b)

identifikationsnummeret på det/de notificerede organ/organer.

Når navnet på det/de notificerede organ/organer anføres, er det vigtigt, at betegnelsen anføres på originalsproget uden oversættelse til andre sprog.

I punkt 6b, dvs. når en ydeevnedeklaration er baseret på en europæisk teknisk vurdering, der er udstedt for varen, anføres følgende:

a)

nummeret på det europæiske vurderingsdokument og dets udstedelsesdato

b)

nummeret på den europæiske vurdering og dens udstedelsesdato

c)

navnet på det tekniske vurderingsorgan og

d)

identifikationsnummeret på det/de notificerede organ/organer.

Punkt 7

Under dette punkt skal ydeevnedeklarationen indeholde følgende:

a)

de væsentlige egenskaber som fastsat i de harmoniserede tekniske specifikationer for den eller de tilsigtede anvendelser, der er anført i punkt 2, og

b)

for hver af de væsentlige egenskaber, den deklarerede ydeevne, efter niveau eller klasse eller i en beskrivelse i forbindelse med denne egenskab eller for egenskaber, for hvilke der ikke deklareres nogen ydeevne, anvendes bogstaverne »NPD« (No Performance Determined — ingen ydeevne fastlagt).

I dette punkt kan der indsættes tabeller indeholdende forbindelserne mellem de harmoniserede tekniske specifikationer og de systemer for vurdering og kontrol af ydeevnens konstans der er anvendt i forbindelse med hver af varens væsentlige egenskaber, og ydeevnen i forhold til hver af de væsentlige egenskaber.

Ydeevnen angives klart og tydeligt. Ydeevnen kan således ikke beskrives i ydeevnedeklarationen udelukkende ved at indsætte en beregningsmetode, der skal anvendes af modtagerne. Desuden skal de ydeevneniveauer eller -klasser, der fremgår af referencedokumenterne, gengives i selve ydeevnedeklarationen og kan dermed ikke udtrykkes udelukkende ved at indsætte henvisninger til disse dokumenter til ydeevnedeklarationen.

Ydeevnen for især en byggevares strukturelle adfærd kan imidlertid udtrykkes ved henvisning til den pågældende produktionsdokumentation eller strukturelle konstruktionsberegninger. I så fald vedlægges de relevante dokumenter ydeevnedeklarationen.

Punkt 8

Dette punkt medtages i en ydeevnedeklaration, hvis der er anvendt specifik teknisk dokumentation og/eller relevant teknisk dokumentation i overensstemmelse med artikel 36-38 i forordning (EU) nr. 305/2011 med henblik på at angive de krav, som varen opfylder.

I så fald skal ydeevnedeklaration under dette punkt indeholde følgende:

a)

referencenummeret for den specifikke og/eller relevante tekniske dokumentation, der er anvendt, og

b)

de krav, varen opfylder.

Underskrift

Udfyld pladsen i den kantede parentes med de ønskede oplysninger og underskriften.«