7.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 169/130


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 560/2014

af 6. maj 2014

om oprettelse af fællesforetagendet for biobaserede industrier

(EØS-relevant tekst)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 187 og artikel 188, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Offentlig-private partnerskaber i form af fælles teknologiinitiativer blev først nævnt i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF (2).

(2)

I Rådets beslutning 2006/971/EF (3) blev der udpeget konkrete offentlig-private partnerskaber, der skal støttes.

(3)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 (4) oprettede Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) (»Horisont 2020«). Horisont 2020 har til hensigt, at opnå en større indvirkning med hensyn til forskning og innovation ved at kombinere Horisont 2020 og midler fra den private sektor i offentlig-private partnerskaber inden for centrale områder, hvor forskning og innovation kan bidrage til at opfylde Unionens overordnede mål om konkurrenceevne, øge virkningen af private investeringer og hjælpe med at tackle samfundsmæssige udfordringer. Disse partnerskaber bør bygge på et langsigtet engagement, herunder et afbalanceret bidrag fra alle partnere, og de bør være ansvarlige for at nå deres mål og i overensstemmelse med Unionens strategiske mål inden for forskning, udvikling og innovation. Disse partnerskaber bør styres og fungere på en åben, gennemsigtig og effektiv måde og give en lang række interesseparter, der er aktive på deres specifikke områder, mulighed for at deltage. I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1291/2013 kan Unionens deltagelse i disse partnerskaber tage form af finansielle bidrag til fællesforetagender, der oprettes på basis af artikel 187 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) i henhold til afgørelse nr. 1982/2006/EF.

(4)

I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1291/2013 og Rådets afgørelse 2013/743/EU (5) kan der ydes støtte til fællesforetagender, som oprettes i henhold til Horisont 2020-rammeprogrammet på de vilkår, der anføres i nævnte afgørelse.

(5)

Kommissionens meddelelse med titlen: »EUROPA 2020 En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst« (»Europa 2020-strategien«) godkendt af Europa-Parlamentet og Rådet understreger behovet for at udvikle gunstige betingelser for investeringer i viden og innovation med henblik på at opnå intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i Unionen.

(6)

Bio-based Industries Consortium (»BIC«) udarbejdede et visionsdokument og opstillede en strategisk innovations- og forskningsdagsorden på grundlag af en omfattende høring af offentlige og private interessenter. I den strategiske innovations- og forskningsdagsorden beskrives de centrale teknologiske og innovationsmæssige udfordringer, der skal løses for at udvikle bæredygtige og konkurrencedygtige biobaserede industrier i Europa, og der identificeres forsknings-, demonstrations- og udbredelsesaktiviteter, der skal gennemføres af det fælles teknologiinitiativ for »biobaserede industrier« (»BBI-initiativet«).

(7)

BIC er en nonprofitorganisation, der blev oprettet med det formål at repræsentere den industrigruppe, som støtter BBI-initiativet. Dets medlemmer dækker hele den biobaserede værdikæde og består af store industrier, små og mellemstore virksomheder (SMV'er), regionale klynger, europæiske handelssammenslutninger og europæiske teknologiplatforme. BIC har som målsætning at sikre og fremme den teknologiske og økonomiske udvikling af de biobaserede industrier i Europa. Eventuelle interessenter i hele den biobaserede værdikæde kan ansøge om medlemskab. I kraft af sammenslutningens generelle principper om åbenhed og gennemskuelighed med hensyn til medlemskab sikres en bred deltagelse fra industrien.

(8)

Enhver støtteberettiget institution kan blive deltager eller koordinator i de udvalgte projekter.

(9)

I Kommissionens meddelelse af 13. februar 2012 med titlen: »Nye veje til bæredygtig vækst: en bioøkonomi for Europa«, og navnlig i handlingsplanen opfordrer man til oprettelse af et offentlig-privat partnerskab til støtte for oprettelsen af bæredygtige og konkurrencedygtige biobaserede industrier og værdikæder i Europa. Med henblik på at komme nærmere et samfund efter oliens tidsalder sigter meddelelsen på en bedre integration af sektorerne for fremstilling og forarbejdning af biomasse med henblik på at forene målsætninger vedrørende fødevaresikkerhed, sparsomme naturressourcer og miljø med brugen af biomasse til både industri- og energiformål.

(10)

I Kommissionens meddelelse af 10. oktober 2012 med titlen: »En stærkere europæisk industripolitik for vækst og økonomisk genopretning«, bekræftes de biobaserede industriers strategiske betydning for Europas fremtidige konkurrenceevne, således som det identificeres i Kommissionens meddelelse af 21. december 2007 med titlen: »Et lead market-initiativ til fordel for Europa«, og behovet for BBI-initiativet.

(11)

Biobaserede industrier og deres værdikæder står over for komplekse og betydelige teknologiske og innovationsmæssige udfordringer. Som en fremspirende sektor skal biobaserede industrier klare udfordringer som følge af spredte tekniske kompetencer og de begrænsede offentligt tilgængelige data om den reelle ressourcetilgængelighed med henblik på at opbygge bæredygtige og konkurrencedygtige værdikæder. Med henblik på at håndtere disse udfordringer skal der opnås en kritisk masse på en fokuseret og konsekvent måde på europæisk plan, for så vidt angår aktivitetens omfang, ekspertise og innovationspotentiale.

(12)

BBI-initiativet bør afhjælpe de forskellige typer af markedssvigt, der modvirker private investeringer i prækompetitive forsknings-, demonstrations- og udbredelsesaktiviteter for biobaserede industrier i Europa. Det bør navnlig vurdere adgangen til pålidelige forsyninger af biomasse under hensyntagen til andre konkurrerende samfunds- og miljøkrav og støtte udviklingen af avancerede forarbejdningsteknologier, demonstrationsaktiviteter i stor skala og politikinstrumenter og derved mindske risikoen for private forsknings- og innovationsinvesteringer ved udviklingen af bæredygtige og konkurrencedygtige biobaserede produkter og biobrændstoffer.

(13)

BBI-initiativet bør være et offentlig-privat partnerskab, der sigter mod at øge investeringerne i udviklingen af en bæredygtig biobaseret industrisektor i Europa. Det bør tilvejebringe samfundsøkonomiske fordele for de europæiske borgere, øge Europas konkurrenceevne og bidrage til at placere Europa som en central aktør inden for forskning, demonstration og udbredelsen af avancerede biobaserede produkter og biobrændstoffer.

(14)

Formålet med BBI-initiativet er at gennemføre et program med forsknings- og innovationsaktiviteter i Europa, hvor der foretages en vurdering af adgangen til vedvarende biologiske ressourcer, der kan anvendes til produktion af biobaserede materialer og på dette grundlag støtte etableringen af bæredygtige biobaserede værdikæder. Disse aktiviteter bør udføres gennem samarbejde mellem interessenter hele vejen langs de biobaserede værdikæder, herunder primærproduktion og forædlingsindustrier, forbrugermærker, SMV'er, forsknings- og teknologicentre samt universiteter.

(15)

Ambitionen og omfanget af målsætningerne for BBI-initiativet, størrelsen af de finansielle og tekniske ressourcer, der skal mobiliseres, og behovet for en effektiv koordinering og ressourcesynergi samt finansiering, kræver, at Unionen inddrages. Derfor bør der oprettes et fællesforetagende til gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ for biobaserede industrier (»fællesforetagendet BBI«) som en juridisk enhed.

(16)

Målet med fællesforetagendet BBI bør opfyldes gennem støtte til forsknings- og innovationsaktiviteter ved at sammenlægge ressourcer fra den private og offentlige sektor. Fællesforetagendet BBI bør til dette formål tilrettelægge indkaldelser af forslag om støtte til forsknings-, demonstrations- og udbredelsesaktiviteter.

(17)

For at opnå den størst mulige virkning skal fællesforetagendet BBI udvikle tætte synergier med andre EU-programmer inden for områder som uddannelse, miljø, konkurrenceevne og SMV'er samt med fondene inden for samhørighedspolitikken og politikken for udvikling af landdistrikter, der specifikt kan bidrage til at styrke den nationale og regionale forsknings- og innovationskapacitet i forbindelse med intelligente specialiseringsstrategier.

(18)

Derudover bør Horisont 2020 bidrage til mindske forsknings- og innovationskløften i Unionen ved at fremme synergier med de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde). Derfor bør fællesforetagendet BBI søge at udvikle et tæt samspil med ESI-fondene, der specifikt kan medvirke til at styrke den lokale, regionale og nationale forsknings- og innovationskapacitet inden for fællesforetagendet BBI og understøtte indsatsen for intelligent specialisering.

(19)

Unionen og BIC bør være stiftende medlemmer af fællesforetagendet BBI.

(20)

Der bør fastsættes bestemmelser for fællesforetagendet BBI's organisation og drift i BBI's vedtægter som en del af denne forordning.

(21)

BIC har skriftligt givet udtryk for, at det er indforstået med videreførelsen af forskningsaktiviteterne på området for fællesforetagendet BBI inden for en struktur, der er velegnet til et offentlig-privat partnerskab. Det vil være hensigtsmæssigt, at BIC tiltræder vedtægterne i bilaget til denne forordning ved at underskrive et godkendelsesbrev.

(22)

For at nå sine målsætninger skal fællesforetagendet BBI yde økonomisk støtte til aktionerne gennem åbne og gennemsigtige procedurer hovedsageligt i form af tilskud på baggrund af åbne indkaldelser af konkurrerende forslag.

(23)

Bidrag fra de andre medlemmer end Unionen bør ikke være begrænset til fællesforetagendet BBI's administrative omkostninger og den samfinansiering, der kræves for at gennemføre forsknings- og innovationsaktioner, som støttes af fællesforetagendet BBI. Deres bidrag bør også dække yderligere aktiviteter, der skal gennemføres af de andre medlemmer end Unionen som fastlagt i en supplerende aktivitetsplan. For at få et ordentligt overblik over disse supplerende aktiviteters løftestangseffekt bør de vedrøre bidrag til det bredere fælles teknologiinitiativ vedrørende BBI-initiativet.

(24)

Deltagelse i indirekte aktioner, som støttes af fællesforetagendet BBI, skal ske i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013 (6). Fællesforetagendet BBI bør desuden sikre ensartet anvendelse af disse regler på baggrund af relevante foranstaltninger, der vedtages af Kommissionen.

(25)

Fællesforetagendet BBI bør også anvende elektroniske midler, som forvaltes af Kommissionen, for at sikre åbenhed, gennemsigtighed og for at lette deltagelsen. Derfor bør indkaldelser af forslag, der iværksættes af fællesforetagendet BBI, også offentliggøres på den fælles deltagerportal og via andre elektroniske formidlingsmidler under Horisont 2020, som forvaltes af Kommissionen. Derudover bør fællesforetagendet BBI stille relevante oplysninger om bl.a. forslag, ansøgere, tilskud og deltagere til rådighed med henblik på at indarbejde dem i de elektroniske rapporterings- og formidlingssystemer under Horisont 2020, som forvaltes af Kommissionen, i et passende format og med en hyppighed, der svarer til Kommissionens forpligtelser med hensyn til rapportering.

(26)

Unionens finansielle bidrag til fællesforetagendet BBI bør forvaltes i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning og de relevante regler om indirekte forvaltning, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (7) og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 (8).

(27)

Med henblik på forenkling bør de administrative byrder nedbringes for alle parter. Dobbelte revisioner og uforholdsmæssige mængder af dokumentation og rapportering bør undgås. Revision af modtagere af EU-midler i medfør af denne forordning bør gennemføres på en sådan måde, at den administrative byrde reduceres, jf. forordning (EU) nr. 1291/2013.

(28)

De finansielle interesser hos Unionen og de øvrige medlemmer af fællesforetagendet BBI bør beskyttes gennem passende foranstaltninger under hele udgiftsforløbet, herunder forebyggelse, afsløring og undersøgelse af uregelmæssigheder, inddrivelse af midler, der er gået tabt, udbetalt uretmæssigt eller anvendt forkert, og, efter omstændighederne, med administrative og økonomiske sanktioner i overensstemmelse med forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

(29)

Kommissionens interne revisor bør have samme beføjelser over for fællesforetagendet BBI som over for Kommissionen.

(30)

I lyset af fællesforetagendernes særlige karakter og aktuelle status og for at sikre kontinuitet med det syvende rammeprogram bør fællesforetagenderne være underlagt en særskilt dechargeprocedure. Uanset artikel 60, stk. 7, og artikel 209 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 bør det derfor være Europa-Parlamentet, der efter henstilling fra Rådet meddeler decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet BBI. Derfor bør de rapporteringskrav, der er fastsat i artikel 60, stk. 5, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 ikke finde anvendelse på Unionens finansielle bidrag til fællesforetagendet BBI, men de bør, i det omfang det er muligt, bringes i overensstemmelse med de rapporteringskrav, der er fastsat for organer i artikel 208 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. Revision af regnskaberne og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed bør foretages af Revisionsretten.

(31)

Fællesforetagendet BBI bør fungere på en åben og gennemsigtig måde og forelægge alle relevante oplysninger for de relevante organer inden for en rimelig frist samt fremme dets aktiviteter, herunder gennem kommunikations- og formidlingsaktiviteter rettet mod den brede offentlighed. Forretningsordenen for organerne i fællesforetagendet BBI bør gøres offentligt tilgængelige.

(32)

For at lette dets etablering bør Kommissionen have ansvaret for oprettelsen og den indledende drift af fællesforetagendet BBI, indtil det har operativ kapacitet til at gennemføre sit eget budget.

(33)

I lyset af Horisont 2020's målsætning om i højere grad at opnå forenkling og sammenhæng bør alle indkaldelser af forslag under BBI tage hensyn til varigheden af Horisont 2020.

(34)

Målet med denne forordning, nemlig oprettelsen af fællesforetagendet BBI for at styrke industriel forskning og innovation i hele Unionen, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor — med henblik på at forhindre unødvendig overlapning, fastholde en kritisk masse og sikre, at offentlige midler udnyttes bedst muligt — bedre opnås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Oprettelse

1.   Med henblik på gennemførelsen af det fælles teknologiinitiativ for biobaserede industrier (»BBI-initiativet«)oprettes der herved et fællesforetagende (»fællesforetagendet BBI«), jf. artikel 187 i TEUF, for perioden indtil den 31. december 2024. For at tage hensyn til varigheden af Horisont 2020 iværksættes indkaldelser af forslag under fællesforetagendet BBI senest den 31. december 2020. I behørigt begrundede tilfælde kan indkaldelser af forslag iværksættes senest den 31. december 2021.

2.   Fællesforetagendet BBI er det organ, der varetager gennemførelsen af et offentlig-privat partnerskab som omhandlet i artikel 209 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

3.   Fællesforetagendet BBI har status som juridisk person. Det har i hver af medlemsstaterne den mest vidtgående rets- og handleevne, som disse medlemsstaters lovgivning tillægger juridiske personer. Det kan i særdeleshed erhverve og afhænde fast ejendom og løsøre og optræde som part i retssager.

4.   Fællesforetagendet BBI har hjemsted i Bruxelles, Belgien.

5.   Fællesforetagendet BBI's vedtægter er fastlagt i bilaget.

Artikel 2

Målsætninger

Fællesforetagendet BBI har følgende målsætninger:

a)

at bidrage til gennemførelsen af forordning (EU) nr. 1291/2013, navnlig del III i afgørelse 2013/743/EU

b)

at bidrage til målsætningerne for BBI-initiativet om en mere ressourceeffektiv og bæredygtig lavemissionsøkonomi og til stigende økonomisk vækst og beskæftigelse, navnlig i landdistrikterne, ved at udvikle bæredygtige og konkurrencedygtige biobaserede industrier i Europa baseret på avancerede bioraffinaderier, der skaffer deres biomasse på en bæredygtig måde, og navnlig at:

i)

demonstrere teknologier, der giver mulighed for at skabe nye kemiske byggesten, nye materialer og nye forbrugerprodukter af europæisk biomasse, som erstatter behovet for fossilbaserede rå- og hjælpestoffer

ii)

udvikle forretningsmodeller, der integrerer økonomiske aktører i hele værdikæden, lige fra levering af biomasse til bioraffinaderier til forbrugere af biobaserede materialer, kemikalier og brændstoffer, herunder gennem etablering af nye samspil på tværs af sektorer og støtte til klynger på tværs af brancher

iii)

etablering af flagskibsbioraffinaderier, der anvender teknologier og forretningsmodeller til biobaserede materialer, kemikalier og brændstoffer og demonstrerer omkostnings- og resultatforbedringer på niveauer, der kan sammenlignes med fossilbaserede alternativer.

Artikel 3

Unionens finansielle bidrag

1.   Unionens finansielle bidrag til fællesforetagendet BBI, herunder EFTA-bevillinger, til dækning af administrative omkostninger og driftsomkostninger udgør højst 975 000 000 EUR. Unionens bidrag betales gennem bevillingerne i Unionens almindelige budget, der bevilges til særprogrammet til gennemførelse af Horisont 2020, oprettet ved afgørelse 2013/743/EU, i overensstemmelse med artikel 58, stk. 1, litra c), nr. iv), og artikel 60 og 61 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 for organer som omhandlet i artikel 209 i samme forordning.

2.   De nærmere bestemmelser for Unionens finansielle bidrag fastlægges i en delegationsaftale og årlige aftaler om overførsel af midler, som indgås mellem Kommissionen på Unionens vegne og fællesforetagendet BBI.

3.   Delegationsaftalen, jf. nærværende artikels stk. 2, vedrører de elementer, der er nævnt i artikel 58, stk. 3, og artikel 60 og 61 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og i artikel 40 i den delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 samt bl.a. følgende:

a)

kravene til fællesforetagendet BBI's bidrag med hensyn til de relevante resultatindikatorer som omhandlet i bilag II til afgørelse 2013/743/EU

b)

kravene til BBI's bidrag på baggrund af den overvågning, der er omhandlet i bilag III til afgørelse 2013/743/EU

c)

de specifikke resultatindikatorer med relation til fællesforetagendet BBI's funktionsmåde

d)

aftalerne vedrørende tilvejebringelse af de data, der er nødvendige for at sikre, at Kommissionen kan opfylde sine formidlings- og rapporteringsforpligtelser, herunder såvel på den fælles deltagerportal som via andre elektroniske formidlingsmidler under Horisont 2020, som forvaltes af Kommissionen

e)

bestemmelserne vedrørende offentliggørelse af forslagsindkaldelser fra fællesforetagendet BBI, herunder såvel på den fælles deltagerportal som via andre elektroniske formidlingsmidler under Horisont 2020, som forvaltes af Kommissionen

f)

brug af menneskelige ressourcer og ændringer med hensyn til disse, navnlig ansættelse ud fra funktionsgruppe, lønklasse og kategori, omklassificering og eventuelle ændringer i antallet af medarbejdere.

Artikel 4

Bidrag fra andre medlemmer end Unionen

1.   De andre medlemmer af fællesforetagendet BBI end Unionen yder et samlet bidrag på mindst 2 730 000 000 EUR i løbet af den i artikel 1 fastsatte periode eller sørger for, at deres konstituerende enheder yder dette bidrag.

2.   Det i denne artikels stk. 1 omtalte bidrag består af følgende:

a)

bidrag til fællesforetagendet BBI som fastlagt i vedtægternes artikel 12, stk. 2, og artikel 12, stk. 3, litra b) og c)

b)

bidrag i naturalier på mindst 1 755 000 000 EUR i løbet af den periode, der er fastsat i artikel 1, fra de andre medlemmer end Unionen eller deres konstituerende medlemmer. Disse bidrag består af de omkostninger, som de er blevet påført ved gennemførelsen af supplerende aktiviteter, der ikke er omfattet af fællesforetagendet BBI's arbejdsplan, og som bidrager til at nå målsætningerne for BBI-initiativet vedrørende BBI. Andre EU-finansieringsprogrammer kan yde støtte til dækning af disse omkostninger i overensstemmelse med de gældende bestemmelser og procedurer. I så fald må EU-finansieringen ikke træde i stedet for bidragene i naturalier fra de andre medlemmer end Unionen eller deres konstituerende enheder.

De i litra b) omhandlede omkostninger er ikke berettiget til økonomisk støtte fra fællesforetagendet BBI. De tilsvarende aktiviteter skal fastlægges i en årlig supplerende aktivitetsplan, hvori den anslåede værdi af disse bidrag skal anføres.

3.   De andre medlemmer af fællesforetagendet BBI end Unionen rapporterer senest den 31. januar hvert år til bestyrelsen for fællesforetagendet BBI om værdien af de i stk. 2 omhandlede bidrag, som er ydet i hvert af de foregående regnskabsår. Gruppen af repræsentanter for staterne informeres også rettidigt herom.

4.   Med henblik på at værdiansætte de bidrag, som er nævnt i denne artikels stk. 2, litra b), og vedtægternes artikel 12, stk. 3, litra c), fastslås omkostningerne i overensstemmelse med de pågældende enheders sædvanlige regnskabspraksis, ud fra de gældende regnskabsstandarder i det land, hvor den enkelte enhed er etableret, og de gældende internationale regnskabsstandarder (IAS) og internationale regnskabsstandarder (IFRS). Omkostningerne attesteres af en uafhængig ekstern revisor, der udnævnes af den pågældende enhed. Værdiansættelsesmetoden kan verificeres af fællesforetagendet BBI, hvis der er usikkerhedsmomenter vedrørende attesteringen. I denne forordning foretages der ikke revision af omkostninger i forbindelse med supplerende aktiviteter hverken af fællesforetagendet BBI eller noget EU-organ.

5.   Kommissionen kan indstille, forholdsmæssigt nedsætte eller tilbageholde Unionens finansielle bidrag til fællesforetagendet BBI eller udløse den afviklingsprocedure, som er omhandlet i vedtægternes artikel 20, stk. 2, hvis de pågældende medlemmer eller deres konstituerende enheder ikke yder de i denne artikels stk. 2 omhandlede bidrag, kun yder dem delvist eller yder dem sent. Kommissionens afgørelse forhindrer ikke godtgørelse af støtteberettigede omkostninger, der allerede er afholdt af medlemmerne på tidspunktet for meddelelsen af afgørelsen til fællesforetagendet.

Artikel 5

Finansielle bestemmelser

Fællesforetagendet BBI vedtager særlige finansielle regler i overensstemmelse med artikel 209 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 (9), jf. dog nærværende forordnings artikel 12.

Artikel 6

Personale

1.   Fællesforetagendet BBI's personale er omfattet af vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte fastsat i Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (10) (i det følgende benævnt »personalevedtægten« og »ansættelsesvilkårene«) samt de regler, som EU-institutionerne sammen har vedtaget for at anvendelse personalevedtægten og ansættelsesvilkårene.

2.   For så vidt angår fællesforetagendet BBI's personale, udøver bestyrelsen de beføjelser, som personalevedtægten tillægger ansættelsesmyndigheden, og som ansættelsesvilkårene tillægger den myndighed, der har kompetence til at indgå ansættelseskontrakter (i det følgende benævnt »ansættelsesmyndighedsbeføjelser«).

I overensstemmelse med artikel 110 i personalevedtægten vedtager bestyrelsen i medfør af artikel 2, stk. 1, i personalevedtægten og artikel 6 i ansættelsesvilkårene en beslutning, der tillægger den administrerende direktør de relevante ansættelsesmyndighedsbeføjelser og opstiller betingelserne for at suspendere denne delegation. Den administrerende direktør bemyndiges til at uddelegere disse beføjelser.

Under helt særlige omstændigheder kan bestyrelsen træffe beslutning om midlertidigt at suspendere de ansættelsesmyndighedsbeføjelser, der er uddelegeret til den administrerende direktør, og enhver efterfølgende uddelegering af disse beføjelser af direktøren. I sådanne tilfælde udøver bestyrelsen selv ansættelsesmyndighedsbeføjelserne eller uddelegerer dem til et af sine medlemmer eller en anden ansat i fællesforetagendet BBI end den administrerende direktør.

3.   Bestyrelsen vedtager passende gennemførelsesbestemmelser til personalevedtægten og ansættelsesvilkårene i overensstemmelse med personalevedtægtens artikel 110.

4.   Personaleressourcerne fastlægges i stillingsfortegnelsen for fællesforetagendet BBI med angivelse af antallet af midlertidige stillinger for hver funktionsgruppe og lønklasse samt antallet af kontraktansatte udtrykt i fuldtidsækvivalenter i overensstemmelse med dets årlige budget.

5.   Fællesforetagendet BBI's personale består af midlertidigt ansatte og kontraktansatte.

6.   Fællesforetagendet BBI afholder alle personaleomkostninger.

Artikel 7

Udstationerede nationale eksperter og praktikanter

1.   Fællesforetagendet BBI kan gøre brug af udstationerede nationale eksperter og praktikanter, der ikke er ansat af fællesforetagendet BBI. Antallet af udstationerede nationale eksperter udtrykt i fuldtidsækvivalenter føjes til oplysningerne om personaleressourcer, der er omhandlet i artikel 6, stk. 4, i overensstemmelse med det årlige budget.

2.   Bestyrelsen vedtager en beslutning, som fastlægger bestemmelser for udstationering af nationale eksperter til fællesforetagendet BBI og for anvendelsen af praktikanter.

Artikel 8

Privilegier og immuniteter

Protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og TEUF, gælder for fællesforetagendet BBI og dets personale.

Artikel 9

Fællesforetagendet BBI's ansvar

1.   Fællesforetagendet BBI's ansvar i kontraktforhold er underlagt de relevante kontraktlige bestemmelser og den lovgivning, der gælder for den pågældende aftale, afgørelse eller kontrakt.

2.   For så vidt angår ansvar uden for kontraktforhold er fællesforetagendet BBI i overensstemmelse med de almindelige retsgrundsætninger, der er fælles for medlemsstaternes retssystemer, erstatningspligtig for enhver skade, som dets personale forvolder under udøvelsen af deres hverv.

3.   Enhver udbetaling fra fællesforetagendet BBI, som følge af det i stk. 1 og 2 omhandlede erstatningsansvar samt de omkostninger og udgifter, der påløber i forbindelse dermed, betragtes som udgifter for fællesforetagendet BBI og afholdes af dets midler.

4.   Fællesforetagendet BBI er eneansvarlig for at opfylde sine forpligtelser.

Artikel 10

Den Europæiske Unions Domstols kompetence og lovvalg

1.   Den Europæiske Unions Domstol har kompetence i følgende tilfælde:

a)

i henhold til eventuelle voldgiftsbestemmelser i aftaler eller kontrakter indgået af fællesforetagendet BBI

b)

i tvister vedrørende erstatning for skader forvoldt af fællesforetagendet BBI's personale under udøvelsen af deres hverv

c)

ved enhver tvist mellem fællesforetagendet BBI og dets personale inden for de grænser og på de betingelser, der er fastlagt i personalevedtægten og ansættelsesvilkårene.

2.   I forbindelse med ethvert spørgsmål, der ikke er omfattet af denne forordning eller andre EU-retsakter, gælder lovgivningen i den stat, hvor fællesforetagendet BBI har hjemsted.

Artikel 11

Evaluering

1.   Senest den 30. juni 2017 foretager Kommissionen med bistand fra uafhængige eksperter en foreløbig evaluering af fællesforetagendet BBI. Kommissionen udarbejder en rapport om denne evaluering, som indeholder evalueringens konklusioner og Kommissionens bemærkninger hertil. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet denne rapport senest den 31. december 2017. Resultaterne af den foreløbige evaluering af fællesforetagendet BBI tages i betragtning ved den tilbundsgående undersøgelse og den foreløbige evaluering, der er omhandlet i artikel 32 i forordning (EU) nr. 1291/2013.

2.   På grundlag af konklusionerne fra den foreløbige evaluering, jf. nærværende artikels stk. 1, kan Kommissionen handle i overensstemmelse med artikel 4, stk. 5, eller træffe andre hensigtsmæssige foranstaltninger.

3.   Senest seks måneder efter afviklingen af fællesforetagendet BBI, dog senest to år efter indledningen af afviklingsproceduren, jf. vedtægternes artikel 20, foretager Kommissionen en endelig evaluering af fællesforetagendet BBI. Resultaterne af denne endelige evaluering forelægges Europa-Parlamentet og Rådet.

Artikel 12

Decharge

Uanset artikel 60, stk. 7, og artikel 209 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 er det Europa-Parlamentet, der efter henstilling fra Rådet meddeler decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet BBI i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt i fællesforetagendet BBI's finansielle bestemmelser.

Artikel 13

Efterfølgende revisioner

1.   Efterfølgende revisioner af udgifter til indirekte aktioner foretages af fællesforetagendet BBI i overensstemmelse med artikel 29 i forordning (EU) nr. 1291/2013 som led i de indirekte aktioner under Horisont 2020.

2.   Kommissionen kan beslutte selv at udføre de i nærværende artikels stk. 1 omhandlede revisioner hos de deltagere, der har modtaget støtte fra fællesforetagendet BBI. I sådanne tilfælde træffer Kommissionen beslutning i overensstemmelse med de gældende regler, navnlig forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, (EU) nr. 1290/2013 og (EU) nr. 1291/2013.

Artikel 14

Beskyttelse af medlemmernes finansielle interesser

1.   Fællesforetagendet BBI giver Kommissionens personale og andre personer, som fællesforetagendet BBI eller Kommissionen har godkendt, samt Revisionsretten adgang til sine kontorlokaler og alle relevante oplysninger, herunder i elektronisk form, i det omfang det er nødvendigt for at udføre deres revisioner.

2.   Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) kan foretage undersøgelser, herunder kontroller og inspektioner på stedet, i overensstemmelse med de bestemmelser og procedurer, der er fastlagt i Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 (11) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 (12) for at fastslå, om der foreligger svig, korruption eller enhver anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser, i forbindelse med en aftale, afgørelse eller kontrakt finansieret i medfør af denne forordning.

3.   Med forbehold af stk. 1 og 2 skal aftaler, afgørelser og kontrakter, der følger af gennemførelsen af denne forordning, indeholde bestemmelser, som udtrykkeligt bemyndiger Kommissionen, fællesforetagendet BBI, Revisionsretten og OLAF til at gennemføre sådanne revisioner og undersøgelser i henhold til deres respektive kompetencer.

4.   Fællesforetagendet BBI sikrer, at dets medlemmers finansielle interesser beskyttes tilstrækkeligt, ved at foretage eller foranledige passende interne og eksterne kontroller.

5.   Fællesforetagendet BBI tiltræder den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (13). Fællesforetagendet BBI vedtager de foranstaltninger, der er nødvendige for at lette de interne undersøgelser, der foretages af OLAF.

Artikel 15

Fortrolighed

Med forbehold af artikel 16 sikrer fællesforetagendet BBI beskyttelsen af følsomme oplysninger, hvis videregivelse kan skade dets medlemmers interesser eller interesserne hos deltagere i fællesforetagendet BBI's aktiviteter.

Artikel 16

Gennemsigtighed

1.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 (14) gælder for dokumenter i fællesforetagendet BBI's besiddelse.

2.   Fællesforetagendet BBI's bestyrelse kan vedtage praktiske foranstaltninger til gennemførelse af forordning (EF) nr. 1049/2001.

3.   Med forbehold af artikel 10 i denne forordning kan afgørelser, der træffes af fællesforetagendet BBI i medfør af artikel 8 i forordning (EF) nr. 1049/2001, påklages til Ombudsmanden i henhold til de betingelser, der er fastlagt i artikel 228 i TEUF.

Artikel 17

Regler for deltagelse og formidling

Forordning (EU) nr. 1290/2013 gælder for de aktioner, der finansieres af fællesforetagendet BBI. I henhold til samme forordning betragtes fællesforetagendet BBI som et finansieringsorgan, og det yder økonomisk støtte til indirekte aktioner som fastsat i vedtægternes artikel 1.

Artikel 18

Støtte fra værtsstaten

Der kan indgås en administrativ aftale mellem fællesforetagendet BBI og den stat, hvor det har hjemsted, angående privilegier og immuniteter og anden støtte, som denne stat skal yde fællesforetagendet BBI.

Artikel 19

Forudsætninger

1.   Kommissionen har ansvaret for oprettelsen og den indledende drift af fællesforetagendet BBI, indtil det har operationel kapacitet til at gennemføre sit eget budget. Kommissionen gennemfører i overensstemmelse med EU-retten alle nødvendige foranstaltninger i samarbejde med andre medlemmer og med inddragelse af de kompetente organer i fællesforetagendet BBI.

2.   Med henblik på formålet omhandlet i stk. 1:

a)

kan Kommissionen, indtil den administrerende direktør påbegynder sit arbejde efter at være blevet udnævnt af bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes artikel 8, udpege en tjenestemand fra Kommissionen, der kan fungere som midlertidig administrerende direktør og udføre de opgaver, som er overdraget den administrerende direktør, der kan bistås af et begrænset antal tjenestemænd fra Kommissionen

b)

udøver den midlertidige direktør som en undtagelse fra denne forordnings artikel 6, stk. 2, beføjelserne som ansættelsesmyndighed

c)

kan Kommissionen udpege et begrænset antal af sine tjenestemænd midlertidigt.

3.   Den midlertidige administrerende direktør kan anvise alle betalinger, som er omfattet af bevillingerne i fællesforetagendet BBI's årlige budget, når bestyrelsen har godkendt dem, og kan indgå kontrakter, afgørelser og aftaler, herunder ansættelseskontrakter, når fællesforetagendet BBI's stillingsfortegnelse er vedtaget.

4.   Den midlertidige administrerende direktør skal efter aftale med den administrerende direktør for fællesforetagendet BBI og på betingelse af bestyrelsens godkendelse fastlægge den dato, hvor fællesforetagendet BBI har kapacitet til at gennemføre sit eget budget. Fra denne dato afholder Kommissionen sig fra at indgå forpligtelser og foretage betalinger for aktiviteterne vedrørende fællesforetagendet BBI.

Artikel 20

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. maj 2014.

På Rådets vegne

G. STOURNARAS

Formand


(1)  Udtalelse af 10.12.2013 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1).

(3)  Rådets beslutning 2006/971/EF af 19. december 2006 om særprogrammet Samarbejde til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 400 af 30.12.2006, s. 86).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. december 2013 om Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1982/2006/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 104).

(5)  Rådets afgørelse 2013/743/EU af 3. december 2013 om særprogrammet til gennemførelse af Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 965).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013 af 11. december 2013 om reglerne for deltagelse og formidling i »Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)« (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 81).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

(8)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1).

(9)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2).

(10)  Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 af 29. februar 1968 om vedtægten for tjenestemænd i De europæiske Fællesskaber og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber samt om særlige midlertidige foranstaltninger for tjenestemænd i Kommissionen (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1).

(11)  Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).

(12)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

(13)  EFT L 136 af 31.5.1999, s. 15.

(14)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).


BILAG

VEDTÆGTER FOR FÆLLESFORETAGENDET FOR BIOBASEREDE INDUSTRIER

Artikel 1

Opgaver

Fællesforetagendet BBI skal udføre følgende opgaver:

a)

sikre, at BBI-initiativet oprettes og forvaltes på en bæredygtig måde

b)

tilvejebringe de nødvendige offentlige og private ressourcer

c)

etablere og udvikle et tæt og langsigtet samarbejde mellem EU, industrien og de øvrige interessenter

d)

sikre BBI-initiativets effektivitet

e)

nå den kritiske masse for forskningsindsatsen for at kunne gå i gang med et langsigtet program

f)

overvåge fremskridtene med hensyn til at nå målene for fællesforetagendet BBI

g)

yde finansiel støtte til indirekte forsknings- og innovationsaktioner, hovedsagelig i form af tilskud

h)

gennemføre informations-, kommunikations-, udnyttelses- og formidlingsaktiviteter ved tilsvarende anvendelse af bestemmelserne i artikel 28 i forordning (EU) nr. 1291/2013, herunder offentliggøre og tilgængeliggøre detaljerede oplysninger om resultaterne af indkaldelser af forslag i en fælles Horisont 2020-e-database

i)

knytte forbindelser til en bred vifte af interessenter, herunder forskningsorganisationer og universiteter

j)

enhver anden opgave, som er nødvendig for at opfylde målsætningerne som omhandlet i artikel 2 i denne forordning.

Artikel 2

Medlemmer

1.

Fællesforetagendet BBI består af følgende medlemmer:

a)

Unionen, repræsenteret ved Kommissionen

b)

ved accept af disse vedtægter gennem et godkendelsesbrev oprettes Bio-based Industries Consortium Aisbl (»BIC«), en almennyttig organisation oprettet i henhold til belgisk lovgivning, med permanent kontor i Bruxelles, Belgien.

2.

»Konstituerende enheder« er enheder, der udgør ethvert andet medlem af fællesforetagendet BBI end Unionen i henhold til det pågældende medlems vedtægter.

Artikel 3

Ændringer af medlemskab

1.

Forudsat at den bidrager til den i artikel 12 i disse vedtægter omhandlede finansiering med henblik på at opfylde fællesforetagendet BBI's målsætninger, der er fastsat i artikel 2 i denne forordning, og accepterer vedtægterne for fællesforetagendet BBI, kan enhver juridisk enhed, som direkte eller indirekte støtter forskning og innovation i en medlemsstat eller i et land, der er associeret med Horisont 2020, ansøge om at blive medlem af fællesforetagendet BBI.

2.

Enhver ansøgning om at blive medlem af fællesforetagendet BBI skal indgives til bestyrelsen for fællesforetagendet BBI og ledsages af et forslag om at tilpasse bestyrelsens sammensætning.

3.

Bestyrelsen vurderer ansøgningen under hensyntagen til ansøgerens relevans og potentielle merværdi med hensyn til at opfylde fællesforetagendet BBI's målsætninger og træffer afgørelse om ansøgningen.

4.

Ethvert medlem kan opsige sit medlemskab af fællesforetagendet BBI. Opsigelsen træder uigenkaldeligt i kraft seks måneder efter, at de øvrige medlemmer er underrettet herom. Det tidligere medlem løses fra opsigelsesdagen fra alle forpligtelser bortset fra forpligtelser, som fællesforetagendet BBI har godkendt eller påtaget sig, før opsigelse af medlemskabet.

5.

Medlemskab af fællesforetagendet BBI kan ikke overdrages til en tredjepart uden forudgående samtykke fra bestyrelsen.

6.

Umiddelbart efter enhver ændring af medlemskabet i henhold til denne artikel skal fællesforetagendet BBI på sit websted offentliggøre en opdateret liste over sine medlemmer og datoen for den pågældende ændring.

Artikel 4

Fællesforetagendet BBI's organer

1.

Fællesforetagendet BBI har følgende organer:

a)

bestyrelsen

b)

den administrerende direktør

c)

det videnskabelige udvalg

d)

gruppen af repræsentanter for staterne.

2.

Det videnskabelige udvalg og gruppen af repræsentanter for staterne er rådgivningsorganer for fællesforetagendet BBI.

Artikel 5

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

a)

fem repræsentanter for Kommissionen, på vegne af Unionen, og

b)

fem repræsentanter for de andre medlemmer end Unionen, hvoraf mindst én skal være repræsentant for en lille eller mellemstor virksomhed (SMV).

Artikel 6

Bestyrelsens arbejde

1.

Unionen har 50 % af stemmerettighederne. Unionens stemme er udelelig. De andre medlemmer end Unionen har det samme antal stemmer. Medlemmerne gør deres yderste for at nå til enighed. I mangel af enighed træffer bestyrelsen sine beslutninger med et flertal på mindst 75 % af alle stemmer, herunder fraværende medlemmers stemmer.

2.

Bestyrelsen vælger sin formand for en periode på to år.

3.

Bestyrelsen afholder ordinære møder to gange om året. Den kan afholde ekstraordinære møder på opfordring fra Kommissionen eller et flertal af repræsentanterne for de andre medlemmer end Unionen eller på formandens foranledning. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne, og de afholdes almindeligvis på fællesforetagendet BBI's hjemsted.

Direktøren har ret til at deltage i forhandlingerne, men har ikke stemmeret.

Formanden for gruppen af repræsentanter for staterne har ret til at deltage i bestyrelsens møder som observatør og deltage i forhandlingerne, men har ikke stemmeret.

Formanden for det videnskabelige udvalg har, når der drøftes spørgsmål, der falder ind under dets opgaver, ret til at deltage i bestyrelsesmøderne som observatør og deltage i forhandlingerne, men har ikke stemmeret.

Bestyrelsen kan fra sag til sag indbyde andre personer til at deltage i sine møder som observatører, navnlig repræsentanter for regionale myndigheder i Unionen og repræsentanter for civilsamfundet.

4.

Medlemmernes repræsentanter er ikke personligt ansvarlige for de handlinger, som de foretager i deres egenskab af repræsentanter i bestyrelsen.

5.

Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 7

Bestyrelsens opgaver

1.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for fællesforetagendet BBI's strategiske orientering og operationer og fører tilsyn med gennemførelsen af dets aktiviteter.

2.

I sin rolle i bestyrelsen søger Kommissionen at sikre samordning mellem aktiviteterne i fællesforetagendet BBI og relevante aktiviteter i Horisont 2020 med henblik på at fremme synergier, når der fastsættes prioriteter, der er omfattet af forskningssamarbejde.

3.

Bestyrelsen har navnlig til opgave at:

a)

vurdere, godtage eller afvise ansøgninger om nyt medlemskab eller ny associering i overensstemmelse med artikel 3 i disse vedtægter

b)

træffe afgørelse om ophævelse af medlemskab af fællesforetagendet BBI for alle medlemmer, som ikke opfylder deres forpligtelser

c)

vedtage fællesforetagendet BBI's finansielle bestemmelser i overensstemmelse med artikel 5 i denne forordning

d)

vedtage fællesforetagendet BBI's årlige budget, herunder stillingsfortegnelsen med angivelse af antallet af midlertidige stillinger i hver funktionsgruppe og lønklasse samt antallet af kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter udtrykt i fuldtidsækvivalenter

e)

udøve ansættelsesmyndighedsbeføjelserne i henseende til personalet i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i denne forordning

f)

udnævne og afskedige den administrerende direktør, forlænge dennes mandatperiode, yde vejledning til vedkommende og føre tilsyn med vedkommendes indsats

g)

godkende programkontorets organisationsstruktur efter henstilling fra den administrerende direktør

h)

vedtage den årlige arbejdsplan og de tilhørende anslåede udgifter på forslag af den administrerende direktør og efter samråd med det videnskabelige udvalg og gruppen af repræsentanter for staterne

i)

godkende den årlige supplerende aktivitetsplan som omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra b), i denne forordning på basis af et forslag fra de andre medlemmer end Unionen og om nødvendigt efter samråd med en ad hoc-rådgivningsgruppe

j)

godkende den årlige aktivitetsrapport, herunder de dermed forbundne udgifter

k)

sørge for etablering, hvis det er hensigtsmæssigt, af en intern revisionsfunktion for fællesforetagendet BBI

l)

godkende indkaldelserne og, hvis det er relevant, de tilhørende bestemmelser om procedurer for indsendelse, evaluering, udvælgelse, tildeling og revision

m)

godkende fortegnelsen over aktioner, der er udvalgt til at modtage støtte, på grundlag af den prioriterede liste, der udarbejdes af et panel af uafhængige eksperter

n)

fastlægge fællesforetagendet BBI's kommunikationspolitik efter henstilling fra den administrerende direktør

o)

efter behov fastlægge gennemførelsesbestemmelser for personalevedtægten og ansættelsesvilkårene i henhold til artikel 6, stk. 3, i denne forordning

p)

fastsætte bestemmelser om udstationering af nationale eksperter hos fællesforetagendet BBI og brug af praktikanter i tråd med artikel 7, hvis det er hensigtsmæssigt

q)

efter behov oprette rådgivende grupper i tillæg til fællesforetagendet BBI's organer

r)

efter behov forelægge Kommissionen enhver anmodning om ændring af denne forordning, som foreslås af et medlem af fællesforetagendet BBI

s)

påtage sig ansvaret for en opgave, der ikke specifikt tildeles til et bestemt af fællesforetagendet BBI's organer, og som bestyrelsen kan tildele ethvert af fællesforetagendet BBI's organer.

Artikel 8

Udnævnelse og afskedigelse af den administrerende direktør samt forlængelse af dennes mandatperiode

1.

Den administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen ud fra en liste over kandidater, som Kommissionen foreslår på baggrund af en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure. Kommissionen inddrager repræsentanter for de andre medlemmer af fællesforetagendet BBI i udvælgelsesproceduren, hvis det er hensigtsmæssigt.

Der skal navnlig sikres en hensigtsmæssig repræsentation af de andre medlemmer af fællesforetagendet BBI i den fase af udvælgelsesproceduren, hvor der foretages en foreløbig udvælgelse. Med henblik herpå udpeger de andre medlemmer end Unionen efter gensidig aftale en repræsentant og en observatør på bestyrelsens vegne.

2.

Den administrerende direktør er medlem af personalet og ansættes som midlertidigt ansat i fællesforetagendet BBI i henhold til artikel 2, litra a), i ansættelsesvilkårene.

Ved indgåelsen af kontrakten med den administrerende direktør repræsenteres fællesforetagendet BBI af formanden for bestyrelsen.

3.

Den administrerende direktørs mandat er på tre år. Ved udgangen af denne periode foretager Kommissionen en vurdering af den administrerende direktørs indsats og fællesforetagendet BBI's kommende opgaver og udfordringer, idet den inddrager de andre medlemmer end Unionen efter behov.

4.

Bestyrelsen kan forlænge den administrerende direktørs mandatperiode én gang efter forslag fra Kommissionen, der tager udgangspunkt i den i stk. 3 omhandlede vurdering, dog højst for en periode på fire år.

5.

En administrerende direktør, hvis mandat er blevet forlænget, kan ikke deltage i endnu en udvælgelsesprocedure til samme stilling ved udløbet af den samlede periode.

6.

Den administrerende direktør kan kun afskediges efter beslutning truffet af bestyrelsen på forslag af Kommissionen med inddragelse af de andre medlemmer end Unionen efter behov.

Artikel 9

Den administrerende direktørs opgaver

1.

Den administrerende direktør er den øverste ansvarlige for den daglige ledelse af fællesforetagendet BBI i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger.

2.

Den administrerende direktør er fællesforetagendet BBI's retlige repræsentant. Vedkommende er ansvarlig over for bestyrelsen.

3.

Den administrerende direktør gennemfører budgettet for fællesforetagendet BBI.

4.

Den administrerende direktør skal navnlig varetage følgende opgaver i fuld uafhængighed:

a)

udarbejde og med henblik på vedtagelse forelægge bestyrelsen udkastet til det årlige budget, herunder stillingsfortegnelsen med angivelse af antallet af midlertidige stillinger i hver funktionsgruppe og lønklasse samt antallet af kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter udtrykt i fuldtidsækvivalenter

b)

udarbejde den årlige arbejdsplan med angivelse af de tilhørende udgiftsoverslag og forelægge bestyrelsen denne med henblik på vedtagelse

c)

forelægge årsregnskabet for bestyrelsen med henblik på en udtalelse

d)

udarbejde den årlige aktivitetsrapport med angivelse af de tilhørende udgifter og forelægge bestyrelsen denne med henblik på godkendelse

e)

forelægge bestyrelsen listen over forslag, der er udvalgt til at modtage støtte, med henblik på godkendelse

f)

med jævne mellemrum underrette gruppen af repræsentanter for staterne og det videnskabelige udvalg om alle forhold, der er relevante for deres rådgivningsrolle

g)

underskrive individuelle aftaler og afgørelser

h)

underskrive indkøbsaftaler

i)

gennemføre fællesforetagendet BBI's kommunikationspolitik

j)

tilrettelægge, lede og føre tilsyn med fællesforetagendet BBI's drift og personale inden for rammerne af bestyrelsens delegation af beføjelser som fastlagt i artikel 6, stk. 2, i denne forordning

k)

etablere og opretholde et velfungerende og effektivt internt kontrolsystem og indberette alle betydelige ændringer heraf til bestyrelsen

l)

sikre, at der foretages risikovurdering og risikostyring

m)

træffe enhver anden foranstaltning, der er nødvendig for at vurdere fællesforetagendet BBI's fremskridt med hensyn til at opfylde dets målsætninger

n)

varetage alle andre opgaver, som bestyrelsen pålægger eller uddelegerer til den administrerende direktør.

5.

Den administrerende direktør etablerer et programkontor, som under dennes ansvar udfører alle de støtteopgaver, der skal varetages i medfør af denne forordning. Programkontoret skal bemandes af fællesforetagendet BBI's personale og navnlig varetage følgende opgaver:

a)

yde støtte til etablering og forvaltning af et hensigtsmæssigt regnskabssystem i overensstemmelse med fællesforetagendet BBI's finansielle bestemmelser

b)

administrere de indkaldelser, der er fastlagt i den årlige arbejdsplan, og gennemføre aftalerne eller afgørelserne, herunder koordinere dem

c)

forelægge fællesforetagendet BBI's medlemmer og øvrige organer alle relevante oplysninger og yde den støtte, der er nødvendig for, at de kan varetage deres opgaver samt besvare konkrete anmodninger

d)

varetage sekretariatsfunktionen for fællesforetagendet BBI's organer og understøtte rådgivningsgrupper, som bestyrelsen nedsætter.

Artikel 10

Det videnskabelige udvalg

1.

Det videnskabelige udvalg skal bestå af højst 15 medlemmer. Det vælger en formand blandt sine medlemmer.

2.

Medlemmerne skal udgøre et afbalanceret udsnit af globalt anerkendte eksperter fra akademiske kredse, industrien, SMV'er, ikkestatslige organisationer og tilsynsmyndigheder. Det videnskabelige udvalgs medlemmer skal under ét besidde den videnskabelige kompetence og ekspertise inden for hele det tekniske område, der er nødvendig for at afgive anbefalinger til fællesforetagendet BBI på et videnskabeligt grundlag.

3.

Bestyrelsen fastlægger de specifikke kriterier og udvælgelsesproceduren for sammensætningen af det videnskabelige udvalg og udpeger medlemmerne. Bestyrelsen skal tage hensyn til de mulige kandidater, som gruppen af repræsentanter for staterne foreslår.

4.

Det videnskabelige udvalg skal udføre følgende opgaver:

a)

rådgive om de videnskabelige prioriteter, der skal behandles i de årlige arbejdsplaner

b)

rådgive om de videnskabelige resultater, der beskrives i den årlige aktivitetsrapport.

5.

Det videnskabelige udvalg mødes mindst to gange om året. Formanden indkalder til møderne.

6.

Det videnskabelige udvalg kan med formandens samtykke invitere andre personer til at deltage i dets møder.

7.

Det videnskabelige udvalg vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 11

Gruppen af repræsentanter for staterne

1.

Gruppen af repræsentanter for staterne består af en repræsentant for hver medlemsstat og for hvert af de lande, der er associeret med Horisont 2020. Det vælger en formand blandt sine medlemmer.

2.

Gruppen af repræsentanter for staterne mødes mindst to gange om året. Formanden indkalder til møderne. Den administrerende direktør og bestyrelsesformanden eller deres repræsentanter deltager i møderne.

Formanden for gruppen af repræsentanter for staterne kan invitere andre personer til at deltage i dens møder som observatører, navnlig repræsentanter for regionale myndigheder i Unionen, repræsentanter for civilsamfundet og repræsentanter for SMV-sammenslutninger.

3.

Gruppen af repræsentanter for staterne høres og skal navnlig gennemgå oplysninger og afgive udtalelser om følgende:

a)

programrelaterede fremskridt i fællesforetagendet BBI og opnåelse af dets mål, herunder oplysninger om indkaldelser efter forslag og processen for evaluering af forslag

b)

opdatering af den strategiske retning

c)

forbindelser til Horisont 2020

d)

årlige arbejdsplaner

e)

inddragelse af SMV'er.

4.

Gruppen skal også give fællesforetagendet BBI oplysninger om og fungere som grænseflade med foretagendet i forhold til følgende emner:

a)

status for relevante nationale eller regionale programmer for forskning og innovation og udpegelse af mulige samarbejdsområder, bl.a. med hensyn til udbredelse af relevante teknologier, for at give mulighed for synergieffekter og undgå overlapning

b)

særlige foranstaltninger truffet på nationalt eller regionalt plan med hensyn til formidlingsarrangementer, relevante tekniske workshopper og kommunikationsaktiviteter

c)

særlige foranstaltninger truffet på nationalt eller regionalt plan med hensyn til udbredelsesaktiviteter i forbindelse med BBI-initiativet.

5.

Gruppen af repræsentanter for staterne kan på eget initiativ fremsætte henstillinger eller forslag til bestyrelsen om anliggender af teknisk, ledelsesmæssig og finansiel karakter og om de årlige arbejdsplaner, især når disse påvirker nationale eller regionale interesser.

Bestyrelsen underretter hurtigst muligt gruppen af repræsentanter for staterne om sin opfølgning på sådanne henstillinger eller forslag, eller begrundelsen, hvis de ikke følges op.

6.

Gruppen af repræsentanter for staterne skal regelmæssigt modtage oplysninger, bl.a. om deltagelsen i indirekte aktioner, som støttes af fællesforetagendet BBI, resultatet af de enkelte indkaldelser efter forslag og projektgennemførelse, synergieffekter med andre relevante EU-programmer og gennemførelsen af fællesforetagendet BBI's budget.

7.

Gruppen af repræsentanter for staterne vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 12

Finansieringskilder

1.

Fællesforetagendet BBI finansieres i fællesskab af Unionen og de øvrige medlemmer eller deres konstituerende enheder i form af finansielle bidrag, der betales i rater, og bidrag bestående af de omkostninger, som de påføres i forbindelse med gennemførelsen af indirekte aktioner, og som ikke refunderes af fællesforetagendet BBI.

2.

De administrative omkostninger ved fællesforetagendet BBI må ikke overstige 58 500 000 EUR og dækkes gennem finansielle bidrag, som fordeles ligeligt mellem Unionen og de andre medlemmer end Unionen på årsbasis. Hvis en del af bidraget til de administrative omkostninger ikke anvendes, kan den stilles til rådighed til dækning af fællesforetagendet BBI's driftsomkostninger.

3.

Fællesforetagendet BBI's driftsomkostninger dækkes over følgende bidrag:

a)

Unionens finansielle bidrag

b)

finansielt bidrag fra de andre medlemmer end Unionen

c)

bidrag i naturalier fra andre medlemmer end Unionen eller deres konstituerende enheder bestående af de omkostninger, som de påføres ved gennemførelsen af indirekte aktioner med fradrag af bidraget fra fællesforetagendet BBI og alle andre finansielle bidrag fra Unionen til disse omkostninger.

4.

Det finansielle bidrag til de i stk. 3, litra b), omtalte driftsomkostninger fra andre medlemmer end Unionen er på mindst 182 500 000 EUR i den i denne forordnings artikel 1 anførte periode.

5.

De ressourcer, som fællesforetagendet BBI anfører i sit budget, består af følgende bidrag:

a)

medlemmernes finansielle bidrag til de administrative omkostninger

b)

medlemmernes finansielle bidrag til driftsomkostningerne

c)

fællesforetagendet BBI's eventuelle indtægter

d)

eventuelle andre finansielle bidrag, ressourcer og indtægter.

Eventuelle renter af de bidrag, der betales til fællesforetagendet BBI af dets medlemmer, anses for at være fællesforetagendets indtægter.

6.

Alle fællesforetagendet BBI's ressourcer og aktiviteter skal benyttes til at opfylde dets målsætninger.

7.

Fællesforetagendet BBI ejer alle de aktiver, som det frembringer eller får overført med henblik på at opfylde sine målsætninger, jf. artikel 2 i denne forordning.

8.

Undtagen i tilfælde af afvikling af fællesforetagendet BBI, foretages der ingen udbetalinger til fællesforetagendet BBI's medlemmer af et eventuelt overskud i indtægterne i forhold til udgifterne.

Artikel 13

Finansielle forpligtelser

Fællesforetagendet BBI's finansielle forpligtelser må ikke overstige værdien af de finansielle midler, som det har til sin rådighed, eller som medlemmerne og de associerede partnere har afsat til dets budget.

Artikel 14

Regnskabsår

Regnskabsåret løber fra den 1. januar til den 31. december.

Artikel 15

Operationel og finansiel planlægning

1.

Den administrerende direktør forelægger med henblik på vedtagelse bestyrelsen et udkast til en årlig arbejdsplan, som skal omfatte en detaljeret plan for forsknings- og innovationsaktiviteterne, de administrative aktiviteter og de tilhørende udgiftsoverslag for det kommende år. Udkastet til arbejdsplanen skal også omfatte den anslåede værdi af de bidrag, der skal ydes i henhold til vedtægternes artikel 12, stk. 3, litra c).

2.

Den årlige arbejdsplan for et bestemt år vedtages ved udgangen af det foregående år. Den årlige arbejdsplan gøres offentligt tilgængelig.

3.

Den administrerende direktør udarbejder udkastet til det årlige budget for det følgende år og forelægger bestyrelsen det med henblik på vedtagelse.

4.

Det årlige budget for et bestemt år vedtages af bestyrelsen inden udgangen af det foregående år.

5.

Det årlige budget tilpasses for at tage hensyn til størrelsen af Unionens finansielle bidrag, der fastsættes i Unionens budget.

Artikel 16

Operationel og finansiel rapportering

1.

Den administrerende direktør rapporterer hvert år til bestyrelsen om varetagelsen af sine opgaver som administrerende direktør i overensstemmelse med fællesforetagendet BBI's finansielle bestemmelser.

Senest to måneder efter hvert regnskabsårs afslutning forelægger den administrerende direktør med henblik på godkendelse bestyrelsen en årlig aktivitetsrapport om de fremskridt, som fællesforetagendet BBI har gjort i det foregående kalenderår, navnlig med hensyn til den årlige arbejdsplan for det pågældende år. Den årlige aktivitetsrapport skal bl.a. omfatte oplysninger om følgende:

a)

forsknings- og innovationsaktioner samt andre aktioner, der er gennemført, og de tilhørende udgifter

b)

de indsendte forslag fordelt efter deltagertype, herunder SMV'er, og efter land

c)

de aktioner, der er udvalgt til at modtage støtte, fordelt efter deltagertype, herunder SMV'er, og efter land og med angivelse af fællesforetagendet BBI's bidrag til de enkelte deltagere og aktioner.

2.

Når den årlige aktivitetsrapport er godkendt af bestyrelsen, gøres den offentligt tilgængelig.

3.

Fællesforetagendet BBI's regnskabsfører sender senest den 1. marts det følgende regnskabsår det foreløbige årsregnskab til Kommissionens regnskabsfører og Revisionsretten.

Senest den 31. marts det følgende regnskabsår sender fællesforetagendet BBI en beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.

Efter modtagelse af Revisionsrettens bemærkninger om fællesforetagendet BBI's foreløbige årsregnskab i medfør af artikel 148 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 opstiller fællesforetagendet BBI's regnskabsfører fællesforetagendet BBI's endelige årsregnskab, og den administrerende direktør sender det til bestyrelsen med henblik på en udtalelse.

Bestyrelsen afgiver en udtalelse om fællesforetagendets for BBI's endelige årsregnskab.

Den administrerende direktør sender senest den 1. juli i det følgende regnskabsår det endelige årsregnskab ledsaget af bestyrelsens udtalelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.

Det endelige regnskab offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende senest den 15. november i det følgende regnskabsår.

Den administrerende direktør fremsender senest den 30. september et svar til Revisionsretten på de bemærkninger, som denne har fremsat i forbindelse med sin årsberetning. Den administrerende direktør forelægger endvidere bestyrelsen dette svar.

Hvis Europa-Parlamentet anmoder derom, forelægger den administrerende direktør det alle de oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren vedrørende det pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende, jf. artikel 165, stk. 3, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

Artikel 17

Intern revision

Kommissionens interne revisor har samme beføjelser over for fællesforetagendet BBI som over for Kommissionen.

Artikel 18

Medlemmernes ansvar og forsikring

1.

Medlemmernes økonomiske ansvar for fællesforetagendet BBI's gæld er begrænset til de bidrag, de allerede har ydet til de administrative omkostninger.

2.

Fællesforetagendet BBI tegner en passende forsikring.

Artikel 19

Interessekonflikt

1.

Fællesforetagendet BBI og dets organer og personale skal undgå enhver interessekonflikt ved gennemførelsen af deres aktiviteter.

2.

Fællesforetagendet BBI's bestyrelse vedtager regler om forebyggelse og håndtering af interessekonflikter i forhold til dets medlemmer, associerede partnere, organer og personale. Disse regler skal indeholde bestemmelser, som har til hensigt at undgå interessekonflikter hos repræsentanterne for de medlemmer, der sidder i bestyrelsen.

Artikel 20

Afvikling

1.

Fællesforetagendet BBI afvikles ved udgangen af den periode, der er fastsat i artikel 1 i denne forordning.

2.

Ud over stk. 1 indledes afviklingsproceduren automatisk, hvis Unionen eller alle andre medlemmer end Unionen opsiger deres medlemskab af fællesforetagendet BBI.

3.

Til at forestå afviklingen af fællesforetagendet BBI udpeger bestyrelsen en eller flere likvidatorer, som handler i overensstemmelse med bestyrelsens afgørelser.

4.

Under afviklingen af fællesforetagendet BBI skal dets aktiver bruges til at dække dets forpligtelser og udgifterne til afviklingen. Et eventuelt overskud fordeles mellem eksisterende medlemmer på tidspunktet for afviklingen i forhold til deres finansielle bidrag til fællesforetagendet BBI. Et eventuelt overskud, der tilfalder Unionen, tilbageføres til Unionens budget.

5.

Der fastlægges en ad hoc-procedure for at sikre en hensigtsmæssig forvaltning af eventuelle aftaler og afgørelser, som fællesforetagendet BBI har indgået og truffet, og af kontrakter om indkøb af en varighed, der overstiger varigheden af fællesforetagendet BBI.