27.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 158/113


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 538/2014

af 16. april 2014

om ændring af forordning (EU) nr. 691/2011 om europæiske miljøøkonomiske regnskaber

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 338, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1386/2013/EU (2) fastslås det, at tempoet i den nuværende udvikling og usikkerheden omkring de mulige fremtidige tendenser kræver, at der tages yderligere skridt til at sikre, at de politiske tiltag i Unionen fortsat bygger på en god forståelse af miljøets tilstand, mulige tiltag som reaktion herpå og konsekvenserne heraf. Der bør udvikles instrumenter med henblik på at sikre udarbejdelsen af kvalitetssikrede data og indikatorer og forbedre adgangen hertil. Det er vigtigt, at sådanne data foreligger i en forståelig og tilgængelig form.

(2)

I henhold til artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 691/2011 (3) opfordres Kommissionen til at rapportere til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af forordningen og til, hvis det er passende, at foreslå indførelse af nye moduler for miljøøkonomiske regnskaber, f.eks. miljøbeskyttelsesudgifter og -indtægter (EPER)/regnskaber for miljøbeskyttelsesudgifter (EPEA), sektoren for miljøvenlige varer og tjenesteydelser (EGSS) og energiregnskaber.

(3)

De nye moduler medvirker direkte til Unionens politikprioriteter om grøn vækst og ressourceeffektivitet ved at tilvejebringe vigtige oplysninger om indikatorer, såsom markedsmæssig produktion og beskæftigelse i EGSS, nationale miljøbeskyttelsesudgifter og brug af energi i en NACE-opdeling.

(4)

FN's Statistiske Kommission vedtog de centrale rammer for det integrerede miljøøkonomiske system (SEEA) som en international statistisk standard ved sin 43. forsamling i februar 2012. De nye moduler, som indføres ved denne forordning, er i fuld overensstemmelse med SEEA.

(5)

Udvalget for det Europæiske Statistiske System er blevet hørt.

(6)

For at tage højde for den tekniske og videnskabelige udvikling og supplere bestemmelserne om energiregnskaber bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår listen over de energiprodukter, der er omhandlet i bilag VI, afdeling 3, der findes som bilag til denne forordning. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(7)

For at sikre en ensartet gennemførelse af bilag V, der findes som bilag til denne forordning, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (4). Undersøgelsesproceduren bør anvendes til vedtagelse af sådanne gennemførelsesretsakter.

(8)

Forordning (EU) nr. 691/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 691/2011 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2 tilføjes følgende numre:

»4)   »miljøbeskyttelsesudgifter«: de økonomiske ressourcer, som residente enheder afsætter til miljøbeskyttelse. Miljøbeskyttelse omfatter alle aktiviteter og aktioner, der har forebyggelse mod og nedbringelse og eliminering af forurening og enhver anden forringelse af miljøet som deres hovedformål. Disse aktiviteter og aktioner omfatter alle foranstaltninger, som træffes for at genoprette miljøet, efter at det er blevet forringet. Aktiviteter, som, selv om de gavner miljøet, primært tilfredsstiller tekniske behov eller interne krav vedrørende hygiejne eller sikkerhed hos en virksomhed eller anden institution, er ikke omfattet af denne definition

5)   »sektoren for miljøvenlige varer og tjenesteydelser«: de produktionsaktiviteter i en national økonomi, der frembringer miljøvenlige produkter (miljøvenlige varer og tjenesteydelser). Miljøvenlige produkter er produkter, der er fremstillet med miljøbeskyttelse, jf. nr. 4), og ressourceforvaltning for øje. Ressourceforvaltning omfatter bevarelse, vedligehold og forbedring af beholdningen af naturressourcer og derfor en beskyttelse af disse ressourcer mod udtømmelse

6)   »fysiske energistrømsregnskaber«: konsistente opgørelser over strømmene af fysisk energi ind i de nationale økonomier, de strømme, der cirkulerer inden for økonomien, og output til andre økonomier eller til miljøet.«

2)

Artikel 3 ændres således:

a)

I stk. 1 tilføjes følgende litraer:

»d)

et modul for regnskaber for miljøbeskyttelsesudgifter, jf. bilag IV

e)

et modul for regnskaber for sektoren for miljøvenlige varer og tjenesteydelser, jf. bilag V

f)

et modul for fysiske energistrømsregnskaber, jf. bilag VI.«

b)

Følgende stykker tilføjes:

»4.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9 med henblik på at specificere de energiprodukter, der er omhandlet bilag VI, afdeling 3, på grundlag af de lister, der er fastsat i bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1099/2008 (5).

Sådanne delegerede retsakter må ikke medføre væsentlige yderligere byrder for medlemsstaterne eller respondenterne. Når Kommissionen udarbejder og efterfølgende ajourfører de i første afsnit omhandlede lister, skal den behørigt begrunde aktionerne, eventuelt under anvendelse af input fra relevante eksperter vedrørende en omkostningseffektivitetsanalyse, herunder en vurdering af byrden for respondenter og af produktionsomkostningerne.

5.   For at lette en ensartet anvendelse af bilag V, fastlægger Kommissionen senest den 31. december 2015 ved hjælp af gennemførelsesretsakter et vejledende kompendium over de miljøvenlige varer og tjenesteydelser samt økonomiske aktiviteter, der skal være omfattet af bilag V inden for følgende kategorier: specifikke miljøtjenesteydelser, specifikke miljøvenlige produkter (tilknyttede produkter), tilpassede varer og miljøteknologier. Kommissionen ajourfører dette kompendium efter behov.

De i første afsnit omhandlede gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 2.

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1099/2008 af 22. oktober 2008 om energistatistik (EUT L 304 af 14.11.2008, s. 1).«"

3)

Artikel 8, stk. 2, affattes således:

»2.   Med henblik på at opnå en undtagelse i henhold til stk. 1 for bilag I, II og III indgiver den berørte medlemsstat en behørigt begrundet anmodning herom til Kommissionen senest den 12. november 2011. Med henblik på at opnå en undtagelse i henhold til stk. 1 for bilag IV, V og VI indgiver den berørte medlemsstat en behørigt begrundet anmodning herom til Kommissionen senest den 17. september 2014.«

4)

Artikel 9 ændres således:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 3 og 4, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra 11. august 2011. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.«

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Den i artikel 3, stk. 3 og 4, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.«

c)

Stk. 5 affattes således:

»5.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 3 og 4, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.«

5)

Bilag IV, V og VI som anført i bilaget til nærværende forordning tilføjes til forordning (EU) nr. 691/2011.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 16. april 2014.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

D. KOURKOULAS

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 2.4.2014 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 14.4.2014.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1386/2013/EU af 20. november 2013 om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020 »Et godt liv i en ressourcebegrænset verden« (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 171).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 691/2011 af 6. juli 2011 om europæiske miljøøkonomiske regnskaber (EUT L 192 af 22.7.2011, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).


BILAG

»BILAG IV

MODUL FOR REGNSKABER FOR MILJØBESKYTTELSESUDGIFTER

Afdeling 1

MÅL

Regnskaber for miljøbeskyttelsesudgifter fremlægger data på en måde, der er i overensstemmelse med de data, der er indberettet i henhold til ENS, om udgifterne til miljøbeskyttelse, dvs. de økonomiske ressourcer de residente enheder har afsat til miljøbeskyttelse. Sådanne regnskaber gør det muligt at samle de nationale udgifter til miljøbeskyttelse, som er defineret som summen af residente enheders brug af miljøbeskyttelsestjenesteydelser, faste bruttoinvesteringer (FB) til miljøbeskyttelsesaktiviteter og overførsler til miljøbeskyttelse, som ikke er en modydelse til ovenstående poster, minus finansiering fra resten af verden.

Regnskaberne for miljøbeskyttelsesudgifter bør gøre brug af allerede eksisterende oplysninger fra nationalregnskaberne (produktionskonto og indkomstdannelseskonto, FB efter NACE, tilgangs- og anvendelsestabellerne og data baseret på klassifikationen af det offentliges udgifter efter formål), statistik over erhvervsstruktur, virksomhedsregister og andre kilder.

I dette bilag defineres de data, som medlemsstaterne skal indsamle, udarbejde, indberette og evaluere til brug for regnskaberne for miljøbeskyttelsesudgifter.

Afdeling 2

DÆKNING

Regnskaberne for miljøbeskyttelsesudgifter har de samme systemgrænser som ENS og fremlægger miljøbeskyttelsesudgifter for hoved-, bi- og hjælpeaktiviteter. De følgende sektorer er omfattet:

det offentlige (herunder nonprofitinstitutioner rettet mod husholdninger) og virksomheder som institutionelle sektorer, der producerer miljøbeskyttelsestjenesteydelser. Specialiserede producenter producerer miljøbeskyttelsestjenesteydelser som deres hovedaktivitet

husholdninger, det offentlige og virksomheder som forbrugere af miljøbeskyttelsestjenesteydelser

resten af verdenen som begunstigede eller som oprindelsessted for overførsler for miljøbeskyttelse.

Afdeling 3

OMRÅDER

Medlemsstaterne udarbejder regnskaberne for miljøbeskyttelsesudgifter for følgende områder, som er defineret i overensstemmelse med ENS:

produktion af miljøbeskyttelsestjenesteydelser. Markedsproduktion, ikke-markedsproduktion og produktion af hjælpeaktiviteter opgøres særskilt

specialiserede producenters forbrug af miljøbeskyttelsestjenesteydelser

import og eksport af miljøbeskyttelsestjenesteydelser

merværdiafgift (moms) og andre skatter, minus produktsubsidier, på miljøbeskyttelsestjenesteydelser

faste bruttoinvesteringer og anskaffelser minus afhændelser af ikke-finansielle ikke-producerede aktiver til produktionen af miljøbeskyttelsestjenesteydelser

endeligt forbrug af miljøbeskyttelsestjenesteydelser

miljøbeskyttelsesoverførsler (modtaget/sendt).

Alle data angives i mio. national valuta.

Afdeling 4

FØRSTE REFERENCEÅR, INDBERETNINGSHYPPIGHED OG INDBERETNINGSFRISTER

1.

Statistikkerne udarbejdes og indberettes hvert år.

2.

Statistikkerne indberettes inden 24 måneder efter udgangen af referenceåret.

3.

Med henblik på at opfylde brugernes behov for fuldstændige og aktuelle datasæt udarbejder Kommissionen (Eurostat), så snart der er tilstrækkelige landedata til rådighed, et samlet skøn for EU-28 for dette moduls vigtigste aggregater. Kommissionen (Eurostat) udarbejder og offentliggør om muligt skøn for data, som medlemsstaterne ikke har indberettet inden for den frist, der er fastsat i punkt 2.

4.

Det første referenceår er 2015.

5.

Ved den første dataindberetning skal medlemsstaterne medsende årlige data fra 2014 frem til det første referenceår.

6.

Ved hver efterfølgende dataindberetning til Kommissionen leverer medlemsstaterne årlige data for årene n – 2, n – 1 og n, hvor n er referenceåret. Medlemsstaterne kan indberette alle foreliggende data for årene før 2014.

Afdeling 5

INDBERETNINGSSKEMAER

1.

For hvert af de i afdeling 3 nævnte områder indberettes dataene opdelt efter:

typer af producenter/forbrugere af miljøbeskyttelsestjenesteydelser som defineret i afdeling 2

kategorier i klassifikationen af miljøbeskyttelsesaktiviteter (CEPA) grupperet som følger:

for offentlige aktiviteter og for miljøbeskyttelsesoverførsler:

CEPA 2

CEPA 3

summen af CEPA 1, CEPA 4, CEPA 5, og CEPA 7

CEPA 6

summen af CEPA 8 og CEPA 9

for virksomheders hjælpeaktiviteter:

CEPA 1

CEPA 2

CEPA 3

summen af CEPA 4, CEPA 5, CEPA 6, CEPA 7, CEPA 8 og CEPA 9

for virksomheder som sekundære og specialiserede producenter:

CEPA 2

CEPA 3

CEPA 4

for husholdninger som forbrugere:

CEPA 2

CEPA 3

følgende NACE-koder for hjælpeproduktionen af miljøbeskyttelsestjenesteydelser: NACE Rev. 2 B, C, D, hovedgruppe 36. Data for hovedafdeling C indberettes efter hovedgrupper. Hovedgrupperne 10-12, 13-15 og 31-32 grupperes sammen. Medlemsstater, som ifølge Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 295/2008 (1) (for så vidt angår definitioner af variabler, den tekniske fremgangsmåde for indberetning af data, kravene om dobbeltrapportering for NACE Rev. 1.1 og NACE Rev. 2 og undtagelser for statistikker over erhvervsstrukturer) ikke er forpligtede til at indsamle miljøbeskyttelsesudgiftsdata for en eller flere af disse NACE-koder, behøver heller ikke at fremlægge data for disse NACE-koder.

2.

De CEPA-kategorier, der henvises til i punkt 1, er som følger:

CEPA 1 —

bekæmpelse af luftforurening

CEPA 2 —

regn- og spildevandshåndtering

CEPA 3 —

affaldshåndtering

CEPA 4 —

beskyttelse af jord, grundvand og vandmiljø

CEPA 5 —

støjbekæmpelse

CEPA 6 —

biodiversitet og landskabsbeskyttelse

CEPA 7 —

strålingsbeskyttelse

CEPA 8 —

miljømæssig forskning og udvikling

CEPA 9 —

andre miljøbeskyttelsesaktiviteter

Afdeling 6

OVERGANGSPERIODERNES MAKSIMALE VARIGHED

Til gennemførelse af bestemmelserne i dette bilag er den maksimale varighed af overgangsperioden to år fra første indberetningsfrist.

BILAG V

MODUL FOR REGNSKABER FOR SEKTOREN FOR MILJØVENLIGE VARER OG TJENESTEYDELSER

Afdeling 1

MÅL

Statistikker over miljøvenlige varer og tjenesteydelser registrerer og præsenterer data om nationaløkonomiske produktionsaktiviteter, der skaber miljøvenlige varer, på en måde, som er forenelig med de data, der indberettes i henhold til ENS.

Regnskaber for miljøvenlige varer og tjenesteydelser bør udarbejdes under anvendelse af eksisterende oplysninger fra nationale regnskaber, statistikker over erhvervsstruktur, virksomhedsregistre og andre kilder.

I dette bilag defineres de data, som medlemsstaterne skal indsamle, udarbejde, indberette og evaluere vedrørende regnskaber for miljøvenlige varer og tjenesteydelser.

Afdeling 2

DÆKNING

Sektoren for miljøvenlige varer og tjenesteydelser har de samme systemgrænser som ENS og består af alle miljøvenlige varer og tjenesteydelser, der er skabt inden for produktionsgrænsen. Produktion er ifølge ENS defineret som den aktivitet, der er udført under en institutionel enheds kontrol og ansvar, og som bruger arbejdskraft, kapital, varer og tjenesteydelser til at producere varer og tjenesteydelser.

Miljøvenlige varer og tjenesteydelser falder ind under følgende kategorier: specifikke miljøtjenester, specifikke miljøprodukter (tilknyttede produkter), tilpassede produkter og miljøteknologier.

Afdeling 3

OMRÅDER

Medlemsstaterne udarbejder statistikker over sektoren for miljøvenlige varer og tjenesteydelser for følgende områder:

markedsproduktion, heraf:

eksport

merværdi af markedsaktiviteter

beskæftigelse i markedsaktiviteter.

Alle data angives i mio. national valuta, undtagen for beskæftigelse, som angives omregnet til fuldtidsbeskæftigede.

Afdeling 4

FØRSTE REFERENCEÅR, INDBERETNINGSHYPPIGHED OG INDBERETNINGSFRISTER

1.

Statistikkerne udarbejdes og indberettes hvert år.

2.

Statistikkerne indberettes inden 24 måneder efter udgangen af referenceåret.

3.

Med henblik på at opfylde brugernes behov for fuldstændige og aktuelle datasæt udarbejder Kommissionen (Eurostat), så snart der er tilstrækkelige landedata til rådighed, et samlet skøn for EU-28 for dette moduls vigtigste aggregater. Kommissionen (Eurostat) udarbejder og offentliggør om muligt skøn for data, som medlemsstaterne ikke har indberettet inden for den frist, der er fastsat i punkt 2.

4.

Det første referenceår er 2015.

5.

Ved den første dataindberetning skal medlemsstaterne medsende årlige data fra 2014 frem til det første referenceår.

6.

Ved hver efterfølgende dataindberetning til Kommissionen leverer medlemsstaterne årlige data for årene n – 2, n – 1 og n, hvor n er referenceåret. Medlemsstaterne kan indberette alle foreliggende data for årene før 2014.

Afdeling 5

INDBERETNINGSSKEMAER

1.

For hvert af de i afdeling 3 nævnte områder indberettes dataene krydsklassificeret efter:

klassificering af de økonomiske aktiviteter, NACE Rev. 2 (aggregeringsniveau A*21, som fastsat i ENS)

CEPA-kategorier og klassifikationen af ressourceforvaltningsforanstaltninger (CReMA) grupperet som følger:

CEPA 1

CEPA 2

CEPA 3

CEPA 4

CEPA 5

CEPA 6

summen af CEPA 7, CEPA 8 og CEPA 9

CReMA 10

CReMA 11

CReMA 13

CReMA 13A

CReMA 13B

CReMA 13C

CReMA 14

summen af CReMA 12, CReMA15 og CReMA16

2.

De CEPA-kategorier, der henvises til i punkt 1, er som fastsat i bilag IV. De CReMA-kategorier, der henvises til i punkt 1, er som følger:

CReMA 10 —

vandhåndtering

CReMA 11 —

håndtering af skovressourcer

CReMA 12 —

håndtering af vilde dyr og planter

CReMA 13 —

håndtering af energiressourcer

CReMA 13A —

produktion af vedvarende energi

CReMA 13B —

varme-/energibesparelser og varme-/energihåndtering

CReMA 13C —

minimering af brugen af fossil energi som råstof

CReMA 14 —

mineralhåndtering

CReMA 15 —

forsknings- og udviklingsaktiviteter for ressourcehåndtering

CReMA 16 —

andre ressourcehåndteringsaktiviteter

Afdeling 6

OVERGANGSPERIODERNES MAKSIMALE VARIGHED

Til gennemførelse af bestemmelserne i dette bilag er den maksimale varighed af overgangsperioden to år fra første indberetningsfrist.

BILAG VI

MODUL FOR FYSISKE ENERGISTRØMSREGNSKABER

Afdeling 1

MÅL

Fysiske energistrømsregnskaber præsenterer data over de fysiske energistrømme udtrykt i terajoule, på en måde, som er fuldt ud forenelig med ENS. Fysiske energistrømsregnskaber registrerer energidata i forhold til de økonomiske aktiviteter, som udøves af residente enheder i nationale økonomier opdelt efter økonomisk aktivitet. De præsenterer tilgang og anvendelse af naturlige energitilførsler, energiprodukter og overskydende energi. De økonomiske aktiviteter omfatter produktion, forbrug og akkumulering.

I dette bilag fastlægges de data, som medlemsstaterne skal indsamle, udarbejde, indberette og evaluere til brug for fysiske energistrømsregnskaber.

Afdeling 2

DÆKNING

Fysiske energistrømsregnskaber har samme systemgrænser som ENS og er også baseret på residensprincippet.

I overensstemmelse med ENS anses en enhed for at være en resident enhed i et land, når dens økonomiske interessetyngdepunkt ligger inden for dette lands økonomiske område — dvs. når den udøver økonomiske aktiviteter igennem længere tid (et år eller mere) inden for dette område.

Fysiske energistrømsregnskaber registrerer fysiske energistrømme fra alle aktiviteter fra alle residente enheder, uanset hvor disse fysiske energistrømme rent faktisk forekommer geografisk.

Fysiske energistrømsregnskaber registrerer fysiske energistrømme fra miljøet til økonomien, inden for økonomien og fra økonomien tilbage til miljøet.

Afdeling 3

OMRÅDER

Medlemsstaterne udarbejder fysiske energistrømsregnskaber for følgende områder:

de fysiske energistrømme inddelt i tre generiske kategorier:

i)

naturlige energitilførsler

ii)

energiprodukter

iii)

overskydende energi

oprindelsen af de fysiske energistrømme inddelt i fem kategorier: produktion, forbrug, akkumulering, resten af verden og miljøet

destinationen af de fysiske energistrømme inddelt i de samme fem kategorier, som oprindelsen af de fysiske energistrømme.

Alle data angives i terajoule.

Afdeling 4

FØRSTE REFERENCEÅR, INDBERETNINGSHYPPIGHED OG INDBERETNINGSFRISTER

1.

Statistikkerne udarbejdes og indberettes hvert år.

2.

Statistikkerne indberettes inden 21 måneder efter udgangen af referenceåret.

3.

Med henblik på at opfylde brugernes behov for fuldstændige og aktuelle datasæt udarbejder Kommissionen (Eurostat), så snart der er tilstrækkelige landedata til rådighed, et samlet skøn for EU-28 for dette moduls vigtigste aggregater. Kommissionen (Eurostat) udarbejder og offentliggør om muligt skøn for data, som medlemsstaterne ikke har indberettet inden for den frist, der er fastsat i punkt 2.

4.

Det første referenceår er 2015.

5.

Ved den første dataindberetning skal medlemsstaterne medsende årlige data fra 2014 frem til det første referenceår.

6.

Ved hver efterfølgende dataindberetning til Kommissionen leverer medlemsstaterne årlige data for årene n – 2, n – 1 og n, hvor n er referenceåret. Medlemsstaterne kan indberette alle foreliggende data for årene før 2014.

Afdeling 5

INDBERETNINGSSKEMAER

1.

For hvert af de i afdeling 3 nævnte områder indberettes følgende data i fysiske enheder:

tilgangstabel for energistrømme. Denne tabel præsenterer tilgang af naturlige energitilførsler, energiprodukter og overskydende energi (rækkevis) efter oprindelse, dvs. »leverandør« (søjlevis)

tabel for brug af energistrømme. Denne tabel præsenterer brugen af naturlige energitilførsler, energiprodukter og overskydende energi (rækkevis) efter destination, dvs. »bruger« (søjlevis)

tabel for emissionsrelevante energistrømme. Denne tabel præsenterer emissionsrelevant brug af naturlige energitilførsler og energiprodukter (rækkevis) efter de brugende og de udledende enheder (søjlevis)

brotabel, der viser de forskellige elementer, der udgør forskellen mellem energiregnskaber og energibalancer.

2.

Tilgangs- og anvendelsestabeller for energistrømme (herunder emissionsrelevante strømme) har fælles struktur med hensyn til rækker og søjler.

3.

Søjlerne markerer oprindelserne (tilgang) eller destinationerne (anvendelsen) af de fysiske strømme. Søjlerne er inddelt i fem kategorier:

»produktion« vedrører produktionen af varer og tjenesteydelser. Produktionsaktiviteter er klassificeret efter NACE Rev. 2, og data er indberettet på aggregeringsniveau A*64

»forbrugsaktiviteter« er præsenteret samlet og underopdelt i tre kategorier (transport, opvarmning/køling, andet) vedrørende private husholdningers endelige forbrug

»akkumulering« handler om forandringerne i beholdningerne af energiprodukter inden for økonomien

»resten af verden« registrerer strømmene af importerede og eksporterede produkter

»miljøet« registrerer oprindelsen af naturlige tilførselsstrømme og destinationen af overskydende strømme.

4.

Rækkerne beskriver typen af fysiske strømme klassificeret i afsnit 3, første led.

5.

Klassifikationen af naturlige energitilførsler, energiprodukter og overskydende energi er som følger:

naturlige energitilførsler er inddelt i ikke-vedvarende naturlige energitilførsler og vedvarende naturlige energitilførsler

energiprodukter er inddelt efter klassifikationen brugt i de europæiske energistatistikker

overskydende energi omfatter svind (uden økonomisk værdi); tab under udvinding/indvinding, distribution/transport, omdannelse/konvertering og opbevaring; Lige så vel som saldoposter til at afstemme tilgangs- og anvendelsestabellerne.

6.

»Broen« fra residensprincipsindikatoren til den områdebestemte indikator er præsenteret for hele den nationale økonomi (ikke opdelt efter industrier) og den opnås således:

residente enheders samlede energiforbrug

residente enheders energiforbrug i udlandet

+

ikke-residente enheders energiforbrug inden for det nationale område

+

statistiske forskelle

=

indenlandsk bruttoenergiforbrug (områdebaseret).

Afdeling 6

OVERGANGSPERIODERNES MAKSIMALE VARIGHED

Til gennemførelse af bestemmelserne i dette bilag er den maksimale varighed af overgangsperioden to år fra første indberetningsfrist.«


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 295/2008 af 11. marts 2008 om statistik over erhvervsstrukturer (EUT L 97 af 9.4.2008, s. 13).