20.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 148/36


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 529/2014

af 12. marts 2014

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for vurdering af væsentligheden af udvidelser og ændringer af den interne ratingbaserede metode og den avancerede målemetode

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 143, stk. 5, tredje afsnit, og artikel 312, stk. 4, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 143, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013 skal anvendelsesområdet for et ratingsystem tage udgangspunkt i typen af eksponeringer, der kan vurderes med et specifik ratingsystem.

(2)

I forordning (EU) nr. 575/2013 sondres der mellem væsentlige udvidelser eller ændringer af den interne ratingbaserede metode (IRB-metoden) og den avancerede målemetode (AMA), der er underlagt krav om godkendelse, og alle andre ændringer, der er omfattet af en indberetningspligt. For så vidt angår sidstnævnte står der ikke noget i forordning (EU) nr. 575/2013 om tidspunktet for indberetning af en udvidelse eller ændring, dvs. om ændringen bør indberettes før eller efter dens gennemførelse. Det må tages i betragtning, at de kompetente myndigheder ikke behøver have forudgående kendskab til udvidelser eller ændringer af mindre betydning. Det ville desuden være mere effektivt og mindre byrdefuldt for institutterne at samle sådanne ændringer af mindre betydning og indberette dem til de kompetente myndigheder med regelmæssige mellemrum. Dette er således allerede almindelig tilsynspraksis i flere medlemsstater. Udvidelser og ændringer, der kræver indberetning, bør derfor opdeles yderligere i udvidelser og ændringer, der kræver indberetning før deres gennemførelse, og udvidelser og ændringer, som kun kræver indberetning efter deres gennemførelse. Dette ville yderligere sikre, at de kompetente myndigheder i deres daglige arbejde kan målrette deres indsats omkring udvidelser og ændringer, der har potentiale til i væsentlig grad at ændre kapitalgrundlagskravene eller effektiviteten af modeller eller ratingsystemer. Det vil også sikre, at institutterne sondrer mellem udvidelser og ændringer af stor betydning og udvidelser og ændringer af mindre betydning på grundlag af en risikoorienteret tilsynsmetode. En sådan sondring mellem udvidelser og ændringer, der er underlagt indberetningspligt inden gennemførelse, og udvidelser og ændringer, der skal indberettes efter gennemførelsen, vil være hensigtsmæssig, da en indberetning inden gennemførelsen vil give de kompetente myndigheder mulighed for at undersøge overensstemmelsen med denne forordning. Dette vil til gengæld også mindske institutternes tilsynsmæssige byrde.

(3)

Væsentligheden af udvidelser eller ændringer af modellerne afhænger normalt af typen og kategorien af den udvidelse eller ændring, der foreslås (hvilket bør afspejles i de kvalitative kriterier), og deres potentiale til at ændre kapitalgrundlagskravene eller, hvis det er relevant, de risikovægtede eksponeringsbeløb (hvilket bør afspejles i de kvantitative kriterier). Alle kvantitative kriterier for vurdering af væsentligheden af udvidelser eller ændringer bør tage form af et tærskelbeløb baseret på den procentvise ændring af kapitalgrundlagskravene eller, hvis det er relevant, de risikovægtede eksponeringsbeløb før og efter ændringen.

(4)

Mens det kvantitative tærskelbeløb for så vidt angår udvidelser og ændringer af de avancerede målemetoder (AMA) for nemheds skyld bør beregnes på grundlag af kapitalgrundlagskravene, bør tærskelbeløbet for ændringer af IRB-metoderne beregnes på grundlag af de risikovægtede eksponeringsbeløb, for således at undgå, at tærsklerne utilsigtet påvirkes af forskelle i størrelsen af de foretagne kreditværdireguleringer, som påvirker kapitalgrundlagskravene, men ikke af de risikovægtede eksponeringsbeløb. Desuden bør de kvantitative tærskelbeløb udformes således, at der tages hensyn til den samlede indvirkning af udvidelser eller ændringer på den nødvendige kapital baseret på de interne metoder samt de standardiserede metoder, for således at afspejle, i hvilket omfang interne metoder anvendes til de samlede kapitalgrundlagskrav eller de risikovægtede eksponeringsbeløb. Dette gælder for alle tærskelbeløb for begge metoder, undtagen i forbindelse med det andet tærskelbeløb i artikel 4, stk. 1, litra c), nr. ii), for IRB-metoden og tærskelbeløbet for forudgående indberetning om IRB-metoden, som er udformet med henblik på ændringernes indvirkning på de risikovægtede eksponeringsbeløb, der er omfattet af anvendelsesområdet for en bestemt model. For både IRB-metoden og AMA bør beregningerne af virkningerne af en bestemt udvidelse eller ændring foretages med udgangspunkt i samme tidspunkt, da eksponeringerne (for så vidt angår IRB-metoden) og risikoprofilen (for så vidt angår AMA) er relativt stabile over tid.

(5)

De kompetente myndigheder kan til enhver tid træffe passende tilsynsforanstaltninger med hensyn til modeludvidelser og -ændringer, der er blevet indberettet, baseret på den igangværende gennemgang af eksisterende godkendelser af interne metoder, jf. artikel 101 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU (2). På den ene side skal dette sikre, at de krav, der er fastsat i del III, afsnit II, kapitel 3, afdeling 6, eller del III, afsnit III, kapitel 4, eller del III, afsnit IV, kapitel 5, i forordning (EU) nr. 575/2013 fortsat er opfyldt. På den anden side er det nødvendigt med regler for at fastlægge, hvornår der kræves nye godkendelser og indberetninger om udvidelser og ændringer af interne metoder. Sådanne regler bør ikke berøre metoderne for tilsyn med interne metoder eller de administrative procedurer, jf. artikel 20, stk. 8, i forordning (EU) nr. 575/2013.

(6)

Ændringer af den permanente delvise anvendelse af interne metoder eller, hvor det er relevant, den sekventielle gennemførelse af interne metoder er omfattet af artikel 148 og 150 i forordning (EU) nr. 575/2013 for IRB-metoden og artikel 314 i forordning (EU) nr. 575/2013 for AMA. Disse typer af ændringer bør derfor ikke være omfattet af denne forordning.

(7)

Godkendelsen fra de kompetente myndigheder angår de metoder, procedurer, tilsynsforanstaltninger, dataindsamlings- og IT-systemer, der anvendes i forbindelse med de forskellige fremgangsmåder, hvorfor den løbende tilpasning af modellerne til den anvendte beregning af data, baseret på de godkendte metoder, procedurer, tilsynsforanstaltninger og dataindsamlings- og IT-systemer, ikke bør være omfattet af denne forordning.

(8)

For at give de kompetente myndigheder mulighed for at vurdere, om institutterne har anvendt reglerne om vurdering af væsentligheden af udvidelser og ændringer korrekt, bør institutterne fremlægge passende dokumentation for de kompetente myndigheder. For at mindske institutternes tilsynsbyrde og øge de kompetente myndigheders procedurers effektivitet og gennemslagskraft i denne henseende, bør der indføres bestemmelser, hvormed kravene til den dokumentation, der skal ledsage ansøgninger om godkendelse og indberetninger af udvidelser og ændringer, præciseres.

(9)

Denne forordning er baseret på de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.

(10)

Bestemmelserne i denne forordning er tæt knyttet til hinanden, da de tager udgangspunkt i udvidelser og/eller ændringer af AMA og IRB-metoderne for kapitalgrundlagskrav vedrørende kreditrisiko og operationel risiko, og da de tilsynsmæssige spørgsmål og procedurer er ens for de to typer af interne metoder. For at sikre sammenhæng mellem disse bestemmelser, og for at give de personer, der er omfattet af disse bestemmelser, et samlet og koordineret overblik og en samlet og koordineret adgang hertil, er det ønskeligt, at de træder i kraft samtidig og omfatter alle reguleringsmæssige tekniske standarder, der kræves i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013 om udvidelser og ændringer af interne modeller for kreditrisiko og operationel risiko, i en enkelt forordning. Da artikel 312, stk. 4, første afsnit, litra a), omhandler en anden genstand, gælder denne forordning kun litra b) og c).

(11)

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle tilknyttede omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra EBA's interessentgruppe, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (3)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

I denne forordning fastsættes betingelserne for vurdering af væsentligheden af udvidelser og ændringer af de interne ratingbaserede fremgangsmåder og de avancerede målemetoder, der er tilladt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 575/2013, herunder retningslinjerne for indberetning om sådanne ændringer og udvidelser.

Artikel 2

Kategorier af udvidelser og ændringer

1.   Væsentligheden af ændringer af anvendelsesområdet for et ratingsystem eller en metode med interne modeller for aktieeksponeringer eller af ændringer af ratingsystemer eller metoden med interne modeller for aktieeksponeringer for så vidt angår den interne ratingbaserede metode (»ændringer af IRB-metoden«) eller af udvidelser og ændringer af den avancerede målemetode (»udvidelser og ændringer af AMA«), klassificeres i en af følgende kategorier:

a)

væsentlige udvidelser og ændringer, der i henhold til artikel 143, stk. 3, og artikel 312, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 kræver godkendelse fra de kompetente myndigheder

b)

andre udvidelser og ændringer, som kræver indberetning til de kompetente myndigheder.

2.   Udvidelser og ændringer som omhandlet i stk. 1, litra b), skal yderligere inddeles i:

a)

udvidelser og ændringer, som kræver indberetning inden gennemførelse

b)

udvidelser og ændringer, som kræver indberetning efter gennemførelse.

Artikel 3

Principper for kategorisering af udvidelser og ændringer

1.   Kategoriseringen af ændringer af IRB-metoden skal foretages i overensstemmelse med nærværende artikel og artikel 4 og 5.

Kategoriseringen af udvidelser og ændringer af AMA skal foretages i overensstemmelse med nærværende artikel og artikel 6 og 7.

2.   Hvis institutterne skal beregne den kvantitative indvirkning af en eventuel udvidelse eller ændring på kapitalgrundlagskravene eller, hvor det er relevant, på de risikovægtede eksponeringsbeløb, skal de anvende følgende metode:

a)

med henblik på vurderingen af den kvantitative indvirkning skal institutterne anvende de senest tilgængelige data

b)

er det ikke muligt at foretage en nøjagtig vurdering af den kvantitative indvirkning, skal institutterne i stedet foretage en vurdering af indvirkningen baseret på en repræsentativ stikprøve eller andre pålidelige inferensmetoder

c)

for ændringer, som ikke har nogen direkte kvantitativ indvirkning, skal der ikke beregnes nogen kvantitativ indvirkning som fastsat i artikel 4, stk. 1, litra c), for så vidt angår IRB-metoden, eller artikel 6, stk. 1, litra c), for så vidt angår AMA.

3.   En væsentlig udvidelse eller ændring må ikke opdeles i flere ændringer eller udvidelser af lavere væsentlighed.

4.   I tilfælde af tvivl skal institutterne kategorisere udvidelser og ændringer i kategorien med den største potentielle væsentlighed.

5.   Har de kompetente myndigheder godkendt en væsentlig udvidelse eller ændring, skal institutterne beregne kapitalgrundlagskravene på grundlag af den godkendte udvidelse eller ændring fra den dato, der fastsættes i den nye godkendelse, som erstatter den forudgående. Gennemføres den godkendte udvidelse eller ændring ikke senest på den dato, der er fastsat i den nye godkendelse fra de kompetente myndigheder, kræves der en ny godkendelse fra de kompetente myndigheder, som der hurtigst muligt skal ansøges om.

6.   Ved forsinket gennemførelse af en udvidelse eller en ændring, der er blevet godkendt af den kompetente myndighed, skal instituttet indberette dette til den kompetente myndighed og give den kompetente myndighed en plan for rettidig gennemførelse af den godkendte udvidelse eller ændring, som det skal anvende inden for et tidsrum, der aftales med den kompetente myndighed.

7.   Kategoriseres en udvidelse eller en ændring som en udvidelse eller ændring, der kræver forudgående indberetning til de kompetente myndigheder, og beslutter et institut, efter indberetningen, ikke at gennemføre denne udvidelse eller ændring, skal instituttet hurtigst muligt indberette denne beslutning til de kompetente myndigheder.

Artikel 4

Væsentlige ændringer af IRB-metoden

1.   Ændringer af IRB-metoden skal betragtes som væsentlige, hvis de opfylder et af følgende kriterier:

a)

de falder ind under en af de ændringer af anvendelsesområdet for et ratingsystem eller en metode med interne modeller for aktieeksponeringer, der er beskrevet i bilag I, del I, afdeling 1

b)

de falder ind under en af de ændringer af ratingsystemer eller en metode med interne modeller for aktieeksponeringer, der er beskrevet i bilag I, del II, afdeling 1

c)

de resulterer i et af følgende:

i)

et fald på 1,5 % i et af følgende:

EU-moderinstituttets samlede konsoliderede risikovægtede eksponeringsbeløb for kreditrisiko og udvandingsrisiko

de samlede risikovægtede eksponeringsbeløb for kreditrisiko og udvandingsrisiko i tilfælde af et institut, der hverken er et moderinstitut eller et datterinstitut

ii)

et fald på 15 % eller mere af de risikovægtede eksponeringsbeløb for kreditrisiko og udvandingsrisiko i relation til anvendelsesområdet for det interne ratingsystem eller metoden med interne modeller for aktieeksponeringer.

2.   Ved anvendelse af stk. 1, litra c), nr. i), i denne artikel og i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, skal ændringens indvirkning vurderes som et forhold, der beregnes som følger:

a)

i tælleren angives forskellen mellem de risikovægtede eksponeringsbeløb for kreditrisiko og udvandingsrisiko i relation til anvendelsesområdet for det interne ratingsystem eller metoden med interne modeller for aktieeksponeringer før og efter ændringen på EU-moderinstituttets konsoliderede niveau eller på institutniveau, når det hverken er et moderinstitut eller et datterinstitut

b)

i nævneren angives de samlede risikovægtede eksponeringsbeløb for kreditrisiko og udvandingsrisiko før ændringen på henholdsvis EU-moderinstituttets konsoliderede niveau og på institutniveau, når det hverken er et moderinstitut eller et datterinstitut.

Beregningen skal tage udgangspunkt i samme tidspunkt.

Bestemmelsen af indvirkningen på de risikovægtede eksponeringsbeløb skal kun tage udgangspunkt i indvirkningen af ændringen på IRB-metoden, og eksponeringerne skal antages at forblive konstante.

3.   Ved anvendelse af stk. 1, litra c), nr. ii), i denne artikel og i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, skal ændringens indvirkning vurderes som et forhold, der beregnes som følger:

a)

i tælleren angives forskellen mellem de risikovægtede eksponeringsbeløb for kreditrisiko og udvandingsrisiko i relation til anvendelsesområdet for det interne ratingsystem eller metoden med interne modeller for aktieeksponeringer før og efter ændringen

b)

i nævneren angives de risikovægtede eksponeringsbeløb for kreditrisiko og udvandingsrisiko før ændringen i relation til anvendelsesområdet for ratingsystemet eller metoden med interne modeller for aktieeksponeringer.

Beregningen skal tage udgangspunkt i samme tidspunkt.

Bestemmelsen af indvirkningen på de risikovægtede eksponeringsbeløb skal kun tage udgangspunkt i indvirkningen af ændringen på IRB-metoden, og eksponeringerne skal antages at forblive konstante.

Artikel 5

Ændringer af IRB-metoden, der ikke betragtes som væsentlige

1.   Ændringer af IRB-metoden, som ikke er væsentlige, men som skal indberettes til de kompetente myndigheder i henhold til artikel 143, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013, indberettes på følgende måde:

a)

ændringer, som opfylder en af de følgende betingelser, indberettes til de kompetente myndigheder mindst to måneder inden deres gennemførelse:

i)

ændringer som beskrevet i bilag I, del I, afdeling 2

ii)

ændringer som beskrevet i bilag I, del II, afdeling 2

iii)

ændringer, der medfører et fald på mindst 5 % af de risikovægtede eksponeringsbeløb for kreditrisiko og udvandingsrisiko i relation til anvendelsesområdet for det interne ratingsystem eller metoden med interne modeller for aktieeksponeringer

b)

alle andre ændringer skal indberettes til de kompetente myndigheder efter deres gennemførelse mindst på årsbasis.

2.   Ved anvendelse af stk. 1, litra a), nr. iii), i denne artikel og i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, skal ændringens indvirkning vurderes som et forhold, der beregnes som følger:

a)

i tælleren angives forskellen mellem de risikovægtede eksponeringsbeløb for kreditrisiko og udvandingsrisiko i relation til anvendelsesområdet for det interne ratingsystem eller metoden med interne modeller for aktieeksponeringer før og efter ændringen

b)

i nævneren angives de risikovægtede eksponeringsbeløb for kreditrisiko og udvandingsrisiko før ændringen i anvendelsesområdet for ratingsystemet eller metoden med interne modeller for aktieeksponeringer.

Beregningen skal tage udgangspunkt i samme tidspunkt.

Bestemmelsen af indvirkningen på risikovægtede eksponeringsbeløb skal kun tage udgangspunkt i indvirkningen af ændringen på IRB-metoden, og eksponeringerne skal antages at forblive konstante.

Artikel 6

Væsentlige udvidelser og ændringer af AMA

1.   Udvidelser og ændringer af AMA skal betragtes som væsentlige, hvis de opfylder et af de følgende kriterier:

a)

de falder ind under en af de udvidelser, der er beskrevet i bilag II, del I, afdeling 1

b)

de falder ind under en af de ændringer, der er beskrevet i bilag II, del II, afdeling 1

c)

de resulterer i et af følgende:

i)

et fald på mindst 10 % i et af følgende:

EU-moderinstituttets samlede konsoliderede kapitalgrundlagskrav for operationel risiko

det samlede kapitalgrundlagskrav for operationel risiko i tilfælde af et institut, der hverken er et moderinstitut eller et datterinstitut

ii)

et fald på mindst 10 % i et af følgende:

det samlede kapitalgrundlagskrav for operationel risiko på konsolideret niveau i et moderinstitut, der ikke er et EU-moderinstitut

det samlede kapitalgrundlagskrav for operationel risiko i en dattervirksomhed, når moderinstituttet ikke har fået tilladelse til at anvende AMA.

2.   Ved anvendelse af stk. 1, litra c), nr. i), og i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, skal indvirkningen af en udvidelse eller ændring vurderes som et forhold, der beregnes som følger:

a)

i tælleren angives forskellen i kapitalgrundlagskravet for operationel risiko i relation til anvendelsesområdet for AMA-modellen før og efter udvidelsen eller ændringen på EU-moderinstituttets konsoliderede niveau eller på institutniveau, når det hverken er et moderinstitut eller et datterinstitut

b)

i nævneren angives det samlede kapitalgrundlagskrav for operationel risiko før udvidelsen eller ændringen på henholdsvis EU-moderinstituttets konsoliderede niveau eller på institutniveau, når det hverken er et moderinstitut eller et datterinstitut.

Beregningen skal tage udgangspunkt i samme tidspunkt.

Bestemmelsen af indvirkningen på kapitalgrundlagskravet skal kun tage udgangspunkt i indvirkningen af udvidelsen og ændringen på AMA, og den operationelle risikoprofil skal derfor antages at forblive konstant.

3.   Ved anvendelse af stk. 1, litra c), nr. ii), og i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, skal indvirkningen af en udvidelse eller ændring vurderes som et forhold, der beregnes som følger:

a)

i tælleren angives forskellen i kapitalgrundlagskrav for operationel risiko i relation til anvendelsesområdet for modellen før og efter udvidelsen eller ændringen på konsolideret niveau i et moderinstitut, der ikke er et EU-moderinstitut eller på datterinstitutniveau, når moderinstituttet ikke har fået tilladelse til at anvende AMA

b)

i nævneren angives det samlede kapitalgrundlagskrav for operationel risiko før udvidelsen eller ændringen på henholdsvis konsolideret niveau i et moderinstitut, der ikke er et EU-moderinstitut, eller datterinstitutniveau, når moderinstituttet ikke har fået tilladelse til at anvende AMA.

Beregningen skal tage udgangspunkt i samme tidspunkt.

Bestemmelsen af indvirkningen på kapitalgrundlagskravet skal kun tage udgangspunkt i indvirkningen af udvidelsen og ændringen på AMA, og den operationelle risikoprofil skal derfor antages at forblive konstant.

Artikel 7

Udvidelser og ændringer af AMA, der ikke betragtes som væsentlige

Udvidelser og ændringer af AMA, som ikke er væsentlige, men som skal indberettes til de kompetente myndigheder i henhold til artikel 312, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013, indberettes på følgende måde:

a)

udvidelser og ændringer, der er omfattet af bilag II, del I, afdeling 2, og del II, afdeling 2, skal indberettes til de kompetente myndigheder mindst to måneder inden deres gennemførelse

b)

alle andre udvidelser og ændringer skal indberettes til de kompetente myndigheder efter deres gennemførelse mindst på årsbasis.

Artikel 8

Dokumentation for udvidelser og ændringer

1.   For udvidelser og ændringer af IRB-metoden eller af AMA, som kræver de kompetente myndigheders godkendelse, skal institutterne sammen med ansøgningen indgive følgende dokumentation:

a)

beskrivelse af udvidelsen eller ændringen, baggrund og målsætning

b)

gennemførelsesdato

c)

anvendelsesområde, der påvirkes af modeludvidelsen eller -ændringen med volumenkarakteristika

d)

tekniske dokumenter og proceduredokumenter

e)

rapporter om institutternes uafhængige revision eller validering

f)

bekræftelse af, at den pågældende udvidelse eller ændring er blevet godkendt af de kompetente organer på grundlag af instituttets godkendelsesprocedurer, og godkendelsesdato

g)

hvor det er relevant, den kvantitative indvirkning af ændringen eller udvidelsen på de risikovægtede eksponeringsbeløb eller kapitalgrundlagskravet

h)

registre over instituttets aktuelle og tidligere versionsnumre af interne modeller, som er omfattet af godkendelse.

2.   I forbindelse med udvidelser og ændringer, der skal indberettes enten før eller efter gennemførelsen, skal institutterne sammen med indberetningen indgive den dokumentation, der er nævnt i stk. 1, litra a), b), c), f) og g).

Artikel 9

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. marts 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).


BILAG I

ÆNDRINGER AF IRB-METODEN

DEL I

ÆNDRINGER I ANVENDELSESOMRÅDE FOR RATINGSYSTEMER ELLER METODER MED INTERNE MODELLER FOR AKTIEEKSPONERINGER

AFDELING 1

Ændringer, der kræver de kompetente myndigheders godkendelse (»væsentlige ændringer«)

1.

Udvidelse af anvendelsesområdet for et ratingsystem til også at omfatte:

a)

eksponeringer i supplerende forretningsenheder, der består af samme type produkt eller låntager

b)

eksponeringer i en supplerende type produkt eller låntager, medmindre denne supplerende type produkt eller låntager er omfattet af anvendelsesområdet for et godkendt ratingsystem baseret på de kriterier, der er omhandlet i litra c), nr. i) og ii)

c)

supplerende eksponeringer, der vedrører en långivningsafgørelse fra en tredjepart til gruppen, medmindre instituttet kan dokumentere, at de supplerende eksponeringer er omfattet af anvendelsesområdet for et godkendt ratingsystem baseret på alle følgende kriterier:

i)

»repræsentativiteten« af de data, der indgår i modellen til fordeling af eksponeringer i ratingklasser eller puljer med hensyn til de vigtigste karakteristika ved institutionens supplerende eksponeringer, når långivningsafgørelsen er truffet af en tredjepart, jf. artikel 174, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013

ii)

»sammenlignelighed« af den gruppe af eksponeringer, der er repræsenteret ved de data, der anvendes til estimering, de kreditstandarder, der blev anvendt ved genereringen af disse data, og andre relevante karakteristika med de supplerende eksponeringer, når långivningsafgørelsen er truffet af en tredjepart, jf. artikel 179, stk. 1, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Institutter skal ved vurderingen af »repræsentativitet« og »sammenlignelighed«, jf. nr. i) og ii), i første afsnit, give en fuldstændig beskrivelse af de anvendte kriterier og foranstaltninger.

2.

Udvidelse af anvendelsesområdet for en metode med interne modeller for aktieeksponeringer til også at omfatte en af følgende typer af eksponeringer:

a)

til den forenklede risikovægtningsmetode, jf. artikel 155, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013

b)

til PD/LGD-metoden, jf. artikel 155, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013

c)

til bestemmelsen om delvis anvendelse på midlertidig basis, jf. artikel 495 i forordning (EU) nr. 575/2013

d)

til samme type produkt i en supplerende forretningsenhed

e)

til en supplerende type produkt, medmindre instituttet kan godtgøre, at det er omfattet af anvendelsesområdet for en eksisterende metode med interne modeller for aktieeksponeringer.

AFDELING 2

Ændringer, som kræver forudgående indberetning til de kompetente myndigheder

1.

Begrænsning af anvendelsesområdet eller dækningsområdet for et ratingsystem.

2.

Begrænsning af anvendelsesområdet for en metode med interne modeller for aktieeksponeringer.

3.

Udvidelse af anvendelsesområdet for et ratingsystem, for hvilket det kan påvises, at det ikke er omfattet af del I, afdeling 1, punkt 1, i dette bilag.

4.

Udvidelse af anvendelsesområdet for en metode med interne modeller for aktieeksponeringer, når en sådan udvidelse ikke er omfattet af del I, afdeling 1, punkt 2, i dette bilag.

DEL II

ÆNDRINGER AF RATINGSYSTEMER ELLER EN METODE MED INTERNE MODELLER FOR AKTIEEKSPONERINGER

AFDELING 1

Ændringer, der kræver de kompetente myndigheders godkendelse (»væsentlige ændringer«)

1.

Ændringer i metoden for fordeling af eksponeringer i eksponeringsklasser og ratingsystemer. Disse omfatter:

a)

ændringer i metoden for fordeling af eksponeringer i forskellige eksponeringsklasser, jf. artikel 147 forordning (EU) nr. 575/2013

b)

ændringer i metoden for fordeling af låntagere eller transaktioner i et ratingsystem, jf. artikel 169, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.

2.

Følgende ændringer i de algoritmer og procedurer, der anvendes til: fordeling af låntagere i låntagerratingklasser eller puljer, fordeling af eksponeringer i facilitetratingklasser eller puljer eller til at kvantificere risikoen for, at låntagerne misligholder deres forpligtelser eller associerede tab (»ændringer i vurderingsmetoderne for IRB-systemer«):

a)

ændringer af modelmetoden for fordeling af en låntager i låntagerratingklasser eller puljer og/eller eksponeringer i facilitetratingklasser eller puljer, jf. artikel 171, stk. 1, og artikel 172, stk. 1, litra a) til d), i forordning (EU) nr. 575/2013

b)

ændringer i instituttets metode for »princippet om én låntager-én rating«, jf. artikel 172, stk. 1, litra e), i forordning (EU) nr. 575/2013

c)

ændringer i de ratingsystemantagelser, der ligger til grund for ratings for så vidt angår omfanget, hvormed en ændring af de økonomiske vilkår forventes at resultere i en nettomigration af et stort antal eksponeringer, låntagere eller faciliteter på tværs af modellens ratingklasser eller puljer, i modsætning til en migration af blot nogle få eksponeringer, låntagere eller faciliteter, der alene skyldes deres individuelle karakteristika, hvoraf måle- og betydningsniveauerne er defineret af instituttet

d)

ændringer af ratingkriterier, jf. artikel 170, stk. 1, litra c) og e), og artikel 170, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013, og/eller deres vægte, sekvens eller hierarki, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

i)

de ændrer rangordningen som omhandlet i artikel 170, stk. 1, litra c), og stk. 3, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013 på væsentlig vis, idet målingen og niveauet af dette vil være blevet defineret af instituttet

ii)

de ændrer fordelingen af låntagere, faciliteter eller eksponeringer på tværs af ratingklasser eller puljer, jf. artikel 170, stk. 1, litra d) og f), og artikel 170, stk. 3, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013, på væsentlig vis, idet målingen og niveauet af dette vil være blevet defineret af instituttet

e)

indførelse eller tilbagetrækning af en ekstern rating udgør en primær faktor ved bestemmelsen af en intern rating, jf. artikel 171, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013

f)

en ændring i den grundlæggende metode til estimering af sandsynligheden for misligholdelse (PD), tab givet misligholdelse (LGD), herunder bedste estimat af forventet tab, og omregningsfaktorer, jf. artikel 180, 181 og 182 i forordning (EU) nr. 575/2013, herunder metoden til udledning af en forsigtighedsmargen vedrørende forventede estimeringsfejl, jf. artikel 179, stk. 1, litra f), i forordning (EU) nr. 575/2013. For LGD og konverteringsfaktorer omfatter dette også ændringer i metoden til regnskabsaflæggelse for en økonomisk nedgangsperiode, jf. artikel 181, stk. 1, litra b), og artikel 182, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013

g)

medtagelse af supplerende typer af sikkerhedsstillelse i LGD-estimaterne, jf. artikel 181, stk. 1, litra c) til g), i forordning (EU) nr. 575/2013, hvis behandlingen deraf er forskellig fra de procedurer, der allerede er blevet godkendt.

3.

Ændringer i definitionen af misligholdelse, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013.

4.

Ændringer i valideringsmetode og/eller valideringsprocedurer, der medfører ændringer i instituttets vurdering af nøjagtigheden og konsistensen af estimeringen af relevante risikoparametre, ratingprocedurer eller resultaterne af deres ratingsystemer, jf. artikel 185, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013.

5.

Ændringer i metoden med interne modeller for aktieeksponeringer. Disse omfatter:

a)

ændringer i value-at-risk-modellen til estimering af risikovægtede eksponeringsbeløb for aktieeksponeringer, jf. artikel 155, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013

b)

ændringer i metoden for tilpasning af estimater af potentielle tab for at opnå et tilstrækkeligt niveau af realisme og/eller konservatisme eller ændringer i den analytiske metode til at konvertere kortsigtede periodedata til kvartalsdata, jf. artikel 186, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013

c)

ændringer i modellen til indregning af væsentlige risikofaktorer under hensyntagen til den særlige risikoprofil og kompleksitet, herunder manglende linearitet af instituttets aktieportefølje, jf. artikel 186, litra b) og c), i forordning (EU) nr. 575/2013

d)

ændringer i den grundlæggende metode til kortlægning af individuelle positioner for tilnærmede værdier, markedsindekser eller risikofaktorer, jf. artikel 186, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013.

AFDELING 2

Ændringer, som kræver forudgående indberetning til de kompetente myndigheder

1.

Ændringer i behandlingen af erhvervede fordringer, jf. artikel 153, stk. 6 og 7, og artikel 154, stk. 5, i forordning (EU) nr. 575/2013.

2.

Følgende ændringer i ratingmetoden for IRB-systemer:

a)

ændringer i de interne procedurer og kriterier for fastsættelsen af risikovægte for specialiserede udlånseksponeringer, jf. artikel 153, stk. 5, og artikel 170, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013

b)

ændringer fra brugen af direkte estimater af risikoparametre for individuelle låntagere eller eksponeringer til brug af en særlig ratingskala eller omvendt, jf. artikel 169, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013, medmindre dette allerede klassificeres som væsentligt, jf. del II, afdeling 1, i dette bilag

c)

ændringer af ratingskalaen for så vidt angår antallet eller strukturen af ratingklasser, jf. artikel 170, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013, medmindre dette allerede klassificeres som væsentligt, jf. del II, afdeling 2, i dette bilag

d)

ændringer af ratingkriterier og/eller deres vægte eller hierarki, jf. artikel 170, stk. 1, litra c) og e), og artikel 170, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013, medmindre dette allerede klassificeres som væsentligt, jf. del II, afdeling 1, i dette bilag

e)

ændringer af definitioner af eller kriterier for ratingklasser eller puljer, jf. artikel 171, stk. 1, og artikel 172, i forordning (EU) nr. 575/2013, medmindre dette allerede klassificeres som væsentligt, jf. del II, afdeling 1, i dette bilag

f)

ændringer af de oplysninger, der anvendes til at fordele låntagere i ratingklasser eller puljer, jf. artikel 171, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, eller medtagelse af nye eller supplerende oplysninger i en model for parameterestimering, jf. artikel 179, stk. 1, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013

g)

ændringer af regler og procedurer for anvendelsen af tilsidesættelser (overrides), jf. artikel 172, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013, medmindre dette allerede klassificeres som væsentligt, jf. del II, afdeling 1, i dette bilag

h)

ændringer i metoden til estimering af sandsynligheden for misligholdelse (PD), tab givet misligholdelse (LGD), herunder bedste estimat af forventet tab, og omregningsfaktorer. jf. artikel 180, 181 og 182 i forordning (EU) nr. 575/2013, herunder metoden til udledning af en forsigtighedsmargen vedrørende forventede estimeringsfejl, jf. artikel 179, stk. 1, litra f), i forordning (EU) nr. 575/2013, medmindre dette allerede klassificeres som væsentligt, jf. del II, afdeling 1, i dette bilag. For LGD og konverteringsfaktorer omfatter dette også ændringer i metoden til regnskabsaflæggelse for en økonomisk nedgangsperiode, jf. artikel 181, stk. 1, litra b), og artikel 182, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013

i)

ændringer i den måde, hvorpå, eller i det omfang, hvormed betingede garantier tages i betragtning ved LGD-estimering, jf. artikel 183, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013

j)

medtagelse af supplerende typer af sikkerhedsstillelser ved LGD-estimering, jf. artikel 181, stk. 1, litra c) til g), i forordning (EU) nr. 575/2013, medmindre dette allerede klassificeres som væsentligt, jf. del II, afdeling 1, i dette bilag

k)

hvis et institut konverterer sine interne ratings til den skala, der anvendes af et ECAI, og derefter anvender den misligholdelsesrate, der er observeret for den eksterne organisations ratings på instituttets ratings, jf. artikel 180, stk. 1, litra f), i forordning (EU) nr. 575/2013, ændringer i kortlægningen, der anvendes til dette formål, medmindre dette allerede klassificeres som væsentligt, jf. del II, afdeling 1, i dette bilag.

3.

Ændringer af valideringsmetoden og/eller -procedurer, jf. artikel 185 og 188 i forordning (EU) nr. 575/2013, medmindre dette allerede klassificeres som væsentligt, jf. del II, afdeling 1, i dette bilag.

4.

Ændringer i procedurerne. Disse omfatter:

a)

ændringer af kreditrisikokontrolenheden, jf. artikel 190 i forordning (EU) nr. 575/2013, for så vidt angår dens placering i organisationen og dens ansvar

b)

ændringer af valideringsenhedens placering, jf. artikel 190, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, inden for organisationen og dens ansvarsområder

c)

ændringer af det interne organisatoriske miljø eller kontrolmiljø eller af de nøgleprocedurer, der har stor indflydelse på et ratingsystem.

5.

Ændringer i dataene. Disse omfatter:

a)

hvis et institut begynder eller ophører med at anvende data, der er fælles for flere institutter, jf. artikel 179, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013

b)

ændring af de datakilder, der anvendes ved inddeling af eksponeringer i ratingklasser eller puljer og for estimering af parametre, jf. artikel 176, stk. 5, litra a), og artikel 175, stk. 4, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013

c)

ændring i længde og sammensætning af de tidsserier, der anvendes til estimering af parametre, jf. artikel 179, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013 der går ud over den årlige medtagelse af de seneste konstateringer, medmindre dette allerede klassificeres som væsentligt, jf. del II, afdeling 1, i dette bilag.

6.

Ændringer i brugen af modeller, hvis et institut begynder at anvende estimater af risikoparametre for interne forretningsformål, der ikke er de samme som dem, der anvendes for regulerende formål og, hvor dette ikke tidligere var tilfældet, inden for de linjer, der er fastsat, jf. artikel 179, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.

7.

Ændringer af metoden med interne modeller for aktieeksponeringer. Disse omfatter:

a)

ændringer af de data, der anvendes for at vise fordelingen af afkast af aktieeksponeringer, jf. metoden med interne modeller, jf. artikel 186, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013

b)

ændringer af det interne organisatoriske miljø eller kontrolmiljø eller af de nøgleprocedurer, der har stor indflydelse på metoden med interne modeller for aktieeksponeringer.


BILAG II

UDVIDELSER OG ÆNDRINGER AF AMA

DEL I

AFDELING 1

Ændringer, der kræver de kompetente myndigheders godkendelse (»væsentlige ændringer«)

1.

Første indførelse af foranstaltninger til at indregne forventede tab i institutternes forretningsgange, jf. artikel 322, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013.

2.

Første indførelse af operationelle risikobegrænsende teknikker, f.eks. forsikring eller andre risikooverførselsmekanismer, jf. artikel 323, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.

3.

Første anerkendelse af korrelationer mellem tab som følge af operationel risiko, jf. artikel 322, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013.

4.

Første indførelse af metode ved fordelingen af den operationelle risikokapital mellem koncernens forskellige enheder, jf. artikel 20, stk. 1, litra b), og artikel 322, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013.

5.

Indførelsen af AMA inden for flere dele af instituttet eller gruppen af institutter, der endnu ikke er omfattet af godkendelsen eller den godkendte implementeringsplan, jf. artikel 314, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013, når disse supplerende områder tegner sig for mere end 5 % af EU-moderselskabet på konsolideret plan eller af et institut, der hverken er et moderselskab eller et datterselskab.

Ovenstående beregning foretages ved udgangen af det foregående regnskabsår ved brug af den relevante indikator, der er afsat til de områder, hvor AMA vil blive implementeret. jf. artikel 316 forordning (EU) nr. 575/2013.

AFDELING 2

Ændringer, som kræver forudgående indberetning til de kompetente myndigheder

Indførelsen af AMA inden for dele af instituttet eller gruppen af institutter, der endnu ikke er omfattet af godkendelsen eller den godkendte implementeringsplan, jf. artikel 314, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013, når disse supplerende områder for så vidt angår EU-moderselskabet på konsolideret plan eller et institut, der hverken er et moderselskab eller et datterselskab, tegner sig for:

a)

mere end 1 %

b)

5 % eller derunder.

Ovenstående beregning foretages ved udgangen af det foregående regnskabsår ved brug af den relevante indikator, der er afsat til de områder, hvor AMA vil blive implementeret, jf. artikel 316 forordning (EU) nr. 575/2013.

DEL II

ÆNDRINGER AF AMA

AFDELING 1

Ændringer, der kræver de kompetente myndigheders godkendelse (»væsentlige ændringer«)

1.

Ændringer i den organisatoriske og operationelle struktur af den uafhængige risikostyringsfunktion for operationel risiko, jf. artikel 321 i forordning (EU) nr. 575/2013, som begrænser den operationelle risikostyringsfunktions mulighed for at overvåge og orientere beslutningsproceduren i de forretnings- og støtteenheder, som den fører tilsyn med.

2.

Ændringer af målesystemet for operationel risiko, hvis de opfylder et af følgende kriterier:

a)

de ændrer strukturen i målesystemet for så vidt angår kombinationen af de fire dataelementer af interne og eksterne tab, scenarioanalyser, faktorer, som afspejler forretningspraksis og den interne kontrol, jf. artikel 322, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013

b)

de ændrer logikken eller faktorerne for metoden for fordeling af den operationelle risikokapital mellem koncernens forskellige enheder, jf. artikel 20, stk. 1, litra b), og artikel 322, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013.

3.

Ændringer af procedurerne for interne og eksterne data, scenarioanalyser og faktorer, der afspejler forretningspraksis og den interne kontrol, hvis de:

a)

reducerer antallet af kontroller med hensyn til fuldstændighed og kvalitet af operationelle risikodata, som indsamles, jf. artikel 322, stk. 3 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013

b)

ændrer de eksterne datakilder, der kan bruges inden for rammerne af målesystemet, jf. artikel 322, stk. 4, og artikel 322, stk. 5, i forordning (EU) nr. 575/2013, medmindre data er sammenlignelige og repræsentative for den operationelle risikoprofil.

4.

Ændringer af den overordnede metode, hvormed der tages højde for forsikringskontrakter og/eller andre risikooverførselsmekanismer ved beregning af AMA-kapitalkrav, jf. artikel 323, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.

5.

Reduktion af den del af den operationelle risiko, der indregnes af AMA inden for instituttet eller gruppen af institutter, som anvender AMA, jf. artikel 314, stk. 2 og 3, i forordning (EU) nr. 575/2013, når en af følgende betingelser er opfyldt:

a)

de områder, hvor AMA ikke længere vil blive anvendt, tegner sig for mere end 5 % af det samlede kapitalgrundlagskrav for operationel risiko for EU-moderinstituttet på konsolideret plan eller det institut, der hverken er et moderselskab eller et datterselskab

b)

reduktionen af de områder, der er omfattet af AMA, fører til en anvendelse af AMA i en del af instituttet, der tegner sig en lavere procentsats end den, der kræves af den kompetente myndighed, jf. artikel 314, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.

Denne beregning foretages, når instituttet ansøger om ændringen og skal være baseret på kapitalkravet som beregnet ved udgangen af det foregående regnskabsår.

AFDELING 2

Ændringer, som kræver forudgående indberetning til de kompetente myndigheder

1.

Ændringer i den måde, hvorpå målesystemet for operationel risiko integreres i den daglige ledelsesproces gennem procedurer og politikker for operationel risiko, jf. artikel 321, litra a) og c), i forordning (EU) nr. 575/2013, når ændringerne har en af følgende egenskaber:

a)

de ændrer, i hvilket omfang målesystemet for operationel risiko bidrager til relevante oplysninger i institutionernes risikostyring og tilknyttede beslutningsprocedurer, herunder godkendelse af nye produkter, systemer og procedurer og fastlæggelsen af den operationelle risikotolerance

b)

de reducerer anvendelsesområdet, modtagergrupperne og rapporteringssystemets hyppighed for, hvornår alle relevante dele af instituttet informeres om resultaterne af målesystemet for operationel risiko og af afgørelser, der er truffet med udgangspunkt i væsentlige operationelle risikobegivenheder.

2.

Ændringer af den organisatoriske og operationelle struktur af den uafhængige risikostyringsfunktion for operationel risiko, jf. artikel 321, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013, hvis de opfylder et af følgende kriterier:

a)

de reducerer det hierarkiske niveau for den operationelle risikostyringsfunktion eller for dens leder

b)

de fører til en relevant reduktion af den operationelle risikostyringsfunktions opgaver og ansvarsområder

c)

de udvider den operationelle risikostyringsfunktions pligter og ansvarsområder, medmindre der ikke forefindes nogen interessekonflikter, og der stilles passende supplerende midler til rådighed for den operationelle risikostyringsfunktion

d)

de fører til en reduktion af de disponible ressourcer for så vidt angår budgettet og medarbejderstab på mere end 10 % af et institut eller en koncern, siden den seneste godkendelse, jf. artikel 312, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, blev udstedt, medmindre de disponible ressourcer i form af budget og medarbejderstab på institut- eller koncernniveau er blevet reduceret med samme forhold.

3.

Ændringer af valideringsprocedurer og af den interne kontrol, jf. artikel 321, litra e) og f), i forordning (EU) nr. 575/2013, hvis de ændrer den logik og de metoder, der ligger til grund for den interne validering eller kontrol af AMA-rammen.

4.

Ændringer af beregningen af operationel risikokapital, der ændrer en af følgende:

a)

strukturen og karakteristikaene af de data, der anvendes til beregning af kravene til operationel risikokapital (»beregningsdata«), herunder enhver af følgende:

i)

definitionen af bruttotabsstørrelse, der skal anvendes i beregningsdataene, jf. artikel 322, stk. 3, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013

ii)

referencedatoen for tabsbegivenheder, der skal anvendes i beregningsdataene, jf. artikel 322, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013

iii)

metoden, der anvendes til bestemmelse af længden af tidsrækker for tabsdata, der skal anvendes i beregningsdataene, jf. artikel 322, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013

iv)

kriterierne for koncerntab som følge af en fælles operationel risikobegivenhed eller af relaterede begivenheder i en periode, jf. artikel 322, stk. 3, litra b), og stk. 3, litra e), i forordning (EU) nr. 575/2013

v)

antallet eller typen af risikoklasser, eller tilsvarende, for hvilke kravene til operationel risikokapital beregnes

vi)

metoden for fastsættelse af tærskelbeløbet for ovennævnte tab, for hvilke modellen er tilpasset dataene, jf. artikel 322, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013

vii)

hvis det er relevant, metoden for fastsættelse af tærskelbeløbet for sondring mellem dataenes midt- og yderområder (»krop og hale«), når de tilpasses forskellige metoder, jf. artikel 322, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013

viii)

procedurer og kriterier til vurdering af relevans, for justering eller andre tilpasninger til de operationelle risikodata. jf. artikel 322, stk. 3, litra f), i forordning (EU) nr. 575/2013

ix)

ændrer de eksterne datakilder, der kan bruges inden for rammerne af målesystemet, jf. artikel 322, stk. 4, og artikel 322, stk. 5, i forordning (EU) nr. 575/2013, medmindre dette allerede klassificeres som væsentligt, jf. del II, afdeling 1, i dette bilag

b)

kriterierne for udvælgelse, ajourføring og gennemgang af de anvendte fordelinger og metoder til estimering af deres parametre, jf. artikel 322, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013

c)

kriterier og procedurer for bestemmelse af de samlede tabsfordelinger og beregning af den relevante operationelle risikomåling på reguleringsmæssigt konfidensniveau, jf. artikel 322, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013

d)

metoden til bestemmelse af forventede tab og deres medtagelse i interne forretningsgange, jf. artikel 322, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013

e)

metoden for, hvorledes korrelationer mellem tab som følge af operationel risiko registreres i de individuelle estimater af operationel risiko, jf. artikel 322, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013.

5.

Ændringer af standarder for interne data, scenarioanalyser og faktorer, der afspejler forretningspraksis og den interne kontrol, hvis de:

a)

ændrer de interne procedurer og kriterier for indsamling af data for interne tab, jf. artikel 322, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013, herunder enhver af følgende:

i)

forøgelse af tærskelbeløbet for indsamling af data for interne tab, jf. artikel 322, stk. 3, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013

ii)

metoder til eller kriterier for udelukkelse af aktiviteter eller eksponeringer fra indsamlingen af interne data, jf. artikel 322, stk. 3, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013

b)

ændrer de interne procedurer og kriterier for en af følgende:

i)

gennemførelse af scenarioanalyse, jf. artikel 322, stk. 5, i forordning (EU) nr. 575/2013

ii)

bestemmelse af faktorer, der afspejler forretningspraksis og den interne kontrol, jf. artikel 322, stk. 6, i forordning (EU) nr. 575/2013.

6.

Ændringer af standarder vedrørende forsikring og andre risikooverførselsmekanismer, jf. artikel 323 forordning (EU) nr. 575/2013, hvis de opfylder en af følgende betingelser:

a)

de medfører en relevant ændring af dækningsniveauet

b)

de ændrer procedurerne og kriterierne for beregning af »haircuts« vedrørende det indregnede forsikringsbeløb, der er indført for at tage højde for betalingsusikkerhed, forskelle i forsikringsdækning og forsikringspolicers restløbetid og opsigelsesvilkår, når det er mindre end et år, jf. artikel 323, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.

7.

Relevante ændringer af IT-systemer til anvendelse af AMA, herunder indsamling af data og deres administration, rapporteringsprocedurer og målesystem for operationel risiko, jf. artikel 312, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, og de overordnede standarder for risikostyring som fastsat i artikel 74 i direktiv 2013/36/EU, som begrænser dataenes eller IT-systemernes integritet og disponibilitet.