20.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 148/6


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 524/2014

af 12. marts 2014

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af de oplysninger, de kompetente myndigheder i hjemlandet og værtslandet meddeler hinanden

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (1), særlig artikel 50, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre et effektivt samarbejde mellem de kompetente myndigheder i hjemlandet og værtslandet bør informationsudvekslingen være gensidig, inden for myndighedernes respektive tilsynsbeføjelser. Der er derfor nødvendigt at præcisere, hvilke oplysninger om institutter og, hvis det er relevant, hvilke oplysninger om deres filialers funktionsmåde de kompetente myndigheder i hjemlandet bør meddele de kompetente myndigheder i værtslandet, samt hvilke oplysninger om filialer værtslandets kompetente myndigheder bør meddele hjemlandets kompetente myndigheder.

(2)

Udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder i hjemlandet og værtslandet skal ses i en bredere kontekst i forbindelse med tilsyn med grænseoverskridende bankkoncerner, og, hvis det er relevant, kan der gives oplysninger på konsolideret grundlag. Navnlig hvis et institut har et øverste moderselskab i den medlemsstat, hvor det har sit hovedkontor, og den pågældende kompetente myndighed også er den konsoliderede tilsynsmyndighed, bør det være muligt at give oplysninger på konsolideret grundlag frem for på grundlag af et institut, der opererer gennem en filial. I sådanne tilfælde bør den kompetente myndighed dog underrette værtslandenes kompetente myndigheder om, at oplysningerne gives på konsolideret grundlag.

(3)

Udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder i hjemlandet og værtslandet er ikke begrænset til de typer oplysninger, der er angivet i artikel 50 i direktiv 2013/36/EU, og derfor heller ikke til de typer oplysninger, der er angivet i denne forordning. Artikel 35, 36, 39, 43 og 52 i direktiv 2013/36/EU indeholder en særskilt bestemmelse om udveksling af oplysninger om kontrol på stedet af filialer, underretning om udøvelsen af etableringsretten og den frie udveksling af tjenesteydelser, og foranstaltninger, herunder retsbevarende foranstaltninger, der træffes af de kompetente myndigheder i forbindelse med filialer og deres moderselskaber. Denne forordning bør derfor ikke indeholde krav om udveksling af oplysninger på disse områder.

(4)

Det er nødvendigt at fastsætte krav vedrørende de oplysninger, der skal udveksles mellem de kompetente myndigheder i hjemlandet og værtslandet for at harmonisere regulerings- og tilsynspraksis i hele Unionen. Disse oplysninger bør omfatte alle de områder, der er anført i artikel 50 i direktiv 2013/36/EU, dvs. ledelse og ejerforhold, herunder forretningsområder som dem, der er nævnt i artikel 317 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (2), likviditet og resultater af likviditetstilsyn, solvens, indskudsgaranti, store eksponeringer, systemiske risici, administrative og regnskabsmæssige procedurer og interne kontrolmekanismer. For at lette overvågningen af institutterne bør de kompetente myndigheder i værtslandet og hjemlandet løbende underrette hinanden om manglende overholdelse af den nationale lovgivning eller EU-lovgivningen samt om tilsynsforanstaltninger og sanktioner, der pålægges institutter. Yderligere oplysninger om gearing og forberedelse med henblik på nødsituationer bør endvidere indgå i de oplysninger, der skal udveksles mellem de kompetente myndigheder i hjemlandet og værtslandet, så sidstnævnte sættes i stand til at overvåge institutter på en effektiv måde.

(5)

Hvis et institut er under eller kan ventes at komme under likviditetsstress, skal de kompetente myndigheder i værtslandet have en klar forståelse af situationen for at kunne træffe retsbevarende foranstaltninger på de betingelser, der er fastsat i artikel 43 i direktiv 2013/36/EU. Denne forordning bør derfor fastlægge klare regler om, hvilke typer oplysninger der skal udveksles mellem myndigheder, når der opstår likviditetsstress. Det er også nødvendigt at præcisere, hvilke oplysninger der skal udveksles, således at myndighederne er forberedt i god tid før nødsituationer såsom dem, der er omhandlet i artikel 114, stk. 1, i direktiv 2013/36/EU.

(6)

Da de filialer, der opererer i værtslandene, varierer i størrelse, kompleksitet og betydning, er det vigtigt at anvende proportionalitetsprincippet i udvekslingen af oplysninger. Med henblik herpå bør der være en mere omfattende udveksling af oplysninger mellem hjemlandets og værtslandets kompetente myndigheder, hvis de kompetente myndigheder i værtslandet er ansvarlige for filialer, der er udpeget som væsentlige i overensstemmelse med artikel 51 i direktiv 2013/36/EU.

(7)

For at sikre, at de relevante oplysninger udveksles inden for rimelige grænser, samtidig med at man undgår situationer, hvor de kompetente myndigheder i et hjemland er forpligtede til at videregive alle oplysninger om et institut, uanset deres art og betydning, til alle værtslandenes kompetente myndigheder, bør kun oplysninger, der er relevante for en bestemt filial, i nogle tilfælde udelukkende sendes til de kompetente myndigheder, der har ansvaret for at overvåge filialen. På en række specifikke områder bør der af lignende årsager kun udveksles oplysninger om manglende overholdelse mellem de kompetente myndigheder i hjemlandet og værtslandet, dvs. at der ikke bør udveksles oplysninger, hvis instituttet overholder den nationale lovgivning og EU-lovgivningen.

(8)

Denne forordning bør også behandle udveksling af oplysninger vedrørende udøvelsen af aktiviteter i et værtsland, der finder sted i form af udbud af grænseoverskridende tjenesteydelser. I betragtning af arten af grænseoverskridende tjenesteydelser mangler værtslandenes kompetente myndigheder oplysninger om aktiviteter, der udøves i deres jurisdiktioner, og det er derfor vigtigt at præcisere, hvilke oplysninger der skal udveksles med henblik på at sikre den finansielle stabilitet og overvågning af betingelserne for tilladelser, især vedrørende overvågning af, om instituttet udbyder tjenesteydelser i overensstemmelse med de oplyste meddelelser. Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, EBA) har forelagt Kommissionen.

(9)

EBA har afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (3)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Ved denne forordning fastsættes, hvilke oplysninger værts- og hjemlandets kompetente myndigheder skal meddele hinanden i overensstemmelse med artikel 50 i direktiv 2013/36/EU.

2.   Der fastsættes bestemmelser for de oplysninger, der skal udveksles om et institut, der opererer gennem en filial eller i kraft af den frie udveksling af tjenesteydelser i en eller flere andre medlemsstater end den, hvor dens hovedkontor er beliggende.

Artikel 2

Oplysninger på konsolideret grundlag

Hvis et instituts øverste moderselskab er etableret i samme medlemsstat som den, hvor instituttet har sit hovedkontor, og den kompetente myndighed i instituttets hjemland også er den konsoliderede tilsynsmyndighed, meddeler den kompetente myndighed, hvis det er relevant, i overensstemmelse med kravene i forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU, oplysninger om dette institut på konsolideret grundlag og underretter værtslandenes kompetente myndigheder om, at oplysningerne gives på dette grundlag.

KAPITEL II

UDVEKSLING AF OPLYSNINGER VEDRØRENDE INSTITUTTER, DER OPERERER GENNEM EN FILIAL

Artikel 3

Oplysninger vedrørende ledelse og ejerforhold

1.   De kompetente myndigheder i hjemlandet meddeler de kompetente myndigheder i et værtsland et instituts organisationsstruktur, herunder dets forretningsområder og dets forhold til enheder i koncernen.

2.   Foruden de i stk. 1 anførte oplysninger meddeler hjemlandets kompetente myndigheder et værtslands kompetente myndigheder, der fører tilsyn med en væsentlig filial som omhandlet i artikel 51 i direktiv 2013/36/EU, følgende oplysninger om et institut:

a)

ledelsesorganets og den daglige ledelses struktur, herunder ansvarsfordelingen for overvågningen af en filial

b)

listen over aktionærer og selskabsdeltagere med kvalificerede kapitalandele baseret på oplysninger fra kreditinstituttet i overensstemmelse med artikel 26, stk. 1, i direktiv 2013/36/EU.

Artikel 4

Oplysninger vedrørende likviditet og resultater af likviditetstilsyn

1.   Hjemlandets kompetente myndigheder meddeler et værtslands kompetente myndigheder følgende oplysninger:

a)

væsentlige mangler i et instituts likviditetsrisikostyring, som de kompetente myndigheder har kendskab til, og som kan påvirke filialer, tilknyttede tilsynsmæssige foranstaltninger, der er truffet i forbindelse med disse mangler, og i hvor høj grad instituttet overholder tilsynsforanstaltningerne

b)

hjemlandets kompetente myndigheders generelle vurdering af et instituts likviditetsrisikoprofil og risikostyring, særlig i forbindelse med en filial

c)

et instituts nøgletal, der angiver dets likviditetsposition og dets position hvad angår stabil finansiering på nationalt plan eller EU-plan i den nationale valuta i instituttets hjemland og i alle andre valutaer, som er væsentlige for instituttet

d)

komponenterne i et instituts likviditetsbuffer

e)

omfanget af et instituts aktivbehæftelser

f)

forholdet mellem et instituts lån og indskud

g)

indenlandske likviditetsnøgletal, der gælder for et institut som en del af makrotilsynspolitiske foranstaltninger truffet af de kompetente myndigheder eller af den udpegede myndighed enten som bindende krav, retningslinjer, anbefalinger, advarsler eller på anden måde, herunder definitionerne af sådanne nøgletal

h)

særlige likviditetskrav, der anvendes i overensstemmelse med artikel 105 i direktiv 2013/36/EU

i)

hindringer for overførsel af kontanter eller sikkerhed til eller fra et instituts filialer.

2.   Hvis de kompetente myndigheder helt eller delvis har undladt at anvende sjette del i forordning (EU) nr. 575/2013 på et institut i overensstemmelse med artikel 8 i nævnte forordning, meddeler de kompetente myndigheder i hjemlandet de i stk. 1 omhandlede oplysninger på delkonsolideret grundlag eller, i overensstemmelse med artikel 2 i nærværende forordning, på konsolideret grundlag.

3.   Ud over oplysningerne i stk. 1 meddeler hjemlandets kompetente myndigheder et værtslands kompetente myndigheder, der fører tilsyn med en væsentlig filial, følgende oplysninger:

a)

instituttets likviditets- og finansieringspolitik, herunder beskrivelser af finansieringsordningerne for instituttets filialer, eventuelle koncerninterne støtteprocedurer og procedurer for centraliseret »cash pooling«

b)

instituttets likviditets- og finansieringsberedskabsplaner, herunder oplysninger om de formodede stressscenarier.

Artikel 5

Oplysninger vedrørende solvens

1.   Hjemlandets kompetente myndigheder underretter et værtslands kompetente myndigheder om, hvorvidt et institut opfylder nedenstående krav:

a)

de kapitalgrundlagskrav, der er fastsat i artikel 92 i forordning (EU) nr. 575/2013, under hensyn til eventuelle foranstaltninger, der er vedtaget eller anerkendt i overensstemmelse med artikel 458 i nævnte forordning, og, hvis det er relevant, under hensyn til den overgangsordning, der er fastsat i tiende del i nævnte forordning

b)

yderligere kapitalgrundlagskrav, der pålægges i overensstemmelse med artikel 104 i direktiv 2013/36/EU

c)

de krav til kapitalbuffere, der er fastsat i afsnit VII, kapitel 4, i direktiv 2013/36/EU.

2.   Ud over oplysningerne i stk. 1 meddeler hjemlandets kompetente myndigheder et værtslands kompetente myndigheder, der fører tilsyn med en væsentlig filial tilhørende et institut, der er omfattet af kapitalgrundlagskrav, følgende oplysninger:

a)

instituttets egentlige kernekapitalprocent som defineret i artikel 92, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013

b)

instituttets kernekapitalprocent som defineret i artikel 92, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013

c)

instituttets samlede kapitalprocent som defineret i artikel 92, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013

d)

instituttets samlede risikoeksponering som defineret i artikel 92, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013

e)

de kapitalgrundlagskrav, der finder anvendelse i hjemlandet i overensstemmelse med i artikel 92 i forordning (EU) nr. 575/2013, under hensyn til eventuelle foranstaltninger, der er vedtaget eller anerkendt i overensstemmelse med artikel 458 i nævnte forordning, og, hvis det er relevant, under hensyn til den overgangsordning, der er fastsat i tiende del i nævnte forordning

f)

størrelsen af den kapitalbevaringsbuffer, som instituttet er forpligtet til at opretholde i henhold til artikel 129 i direktiv 2013/36/EU.

g)

størrelsen af en institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffer, som instituttet er forpligtet til at opretholde i henhold til artikel 130 i direktiv 2013/36/EU

h)

størrelsen af en systemisk buffer, som instituttet er forpligtet til at opretholde i henhold til artikel 133 i direktiv 2013/36/EU

i)

størrelsen af en G-SSI-buffer eller O-SII-buffer, som instituttet er forpligtet til at opretholde i henhold til artikel 131, stk. 4 og 5, i direktiv 2013/36/EU

j)

omfanget af eventuelle yderligere kapitalgrundlagskrav, der pålægges i overensstemmelse med artikel 104, stk. 1, litra a), i direktiv 2013/36/EU, samt af eventuelle andre krav i forbindelse med instituttets solvens i overensstemmelse med nævnte artikel.

3.   Hvis anvendelsen af de relevante bestemmelser i forordning (EU) nr. 575/2013 er blevet tilsidesat i overensstemmelse med artikel 7, 10 eller 15 i nævnte forordning, eller kravene i artikel 10 og 12 og artikel 13, stk. 1, i direktiv 2013/36/EU er blevet tilsidesat i overensstemmelse med artikel 21 i direktiv 2013/36/EU, eller et institut har fået tilladelse til at anvende den metode, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013, meddeler de kompetente myndigheder i hjemlandet de oplysninger, der er fastsat i stk. 2, på delkonsolideret grundlag eller, i overensstemmelse med artikel 2 i nærværende forordning, på konsolideret grundlag.

Artikel 6

Oplysninger vedrørende indskudsgarantiordninger

1.   De kompetente myndigheder i hjemlandet meddeler de kompetente myndigheder i et værtsland navnet på den indskudsgarantiordning, som et institut tilhører i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/19/EF (4).

2.   De kompetente myndigheder i hjemlandet meddeler de kompetente myndigheder i værtslandet følgende oplysninger vedrørende den i stk. 1 omhandlede indskudsgarantiordning:

a)

indskudsgarantiordningens maksimale dækning pr. indskyder, der er omfattet af ordningen

b)

dækningens omfang, og hvilke typer indskud der dækkes

c)

eventuelle undtagelser fra dækningen, herunder produkter og typer indskydere

d)

indskudsgarantiordningens finansieringsordning, navnlig om ordningen finansieres forudgående eller efterfølgende, og ordningens størrelse.

e)

kontaktoplysningerne for ordningens administrator.

3.   De i stk. 2 omhandlede oplysninger skal kun meddeles til de kompetente myndigheder i et værtsland én gang for hver pågældende indskudsgarantiordning. Hvis der er ændringer til oplysningerne, meddeler de kompetente myndigheder i hjemlandet ajourførte oplysninger til de kompetente myndigheder i et værtsland.

Artikel 7

Oplysninger vedrørende begrænsninger af store eksponeringer

De kompetente myndigheder i hjemlandet underretter de kompetente myndigheder i et værtsland om ethvert tilfælde, hvor de kompetente myndigheder i hjemlandet har vurderet, at et institut ikke har overholdt de begrænsninger og krav for store eksponeringer, der er fastsat i fjerde del i forordning (EU) nr. 575/2013. Oplysningerne skal indeholde en redegørelse for situationen og de tilsynsforanstaltninger, der er truffet eller vil blive truffet.

Artikel 8

Oplysninger vedrørende den systemiske risiko, et institut udgør

De kompetente myndigheder i hjemlandet meddeler de kompetente myndigheder i et værtsland, hvis et institut er blevet udpeget som et globalt systemisk vigtigt institut (G-SII) eller andet systemisk vigtigt institut (O-SII) i overensstemmelse med artikel 131, stk. 1, i direktiv 2013/36/EU. Hvis instituttet er udpeget som et G-SII, skal de meddelte oplysninger omfatte den underkategori, som det er anbragt i.

Artikel 9

Oplysninger vedrørende administrative og regnskabsmæssige procedurer

1.   De kompetente myndigheder i hjemlandet underretter de kompetente myndigheder i et værtsland om ethvert tilfælde, hvor de kompetente myndigheder i hjemlandet har vurderet, at et institut ikke har overholdt de gældende regnskabsstandarder og -procedurer, som instituttet er underlagt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1606/2002 (5). Oplysningerne skal indeholde en redegørelse for situationen og de tilsynsforanstaltninger, der er truffet eller vil blive truffet.

2.   Når de i stk. 1 nævnte oplysninger kun er relevante for en bestemt filial, meddeler de kompetente myndigheder i hjemlandet kun oplysningerne til de kompetente myndigheder i det værtsland, hvor den pågældende filial er etableret.

Artikel 10

Oplysninger vedrørende interne kontrolordninger

1.   De kompetente myndigheder i hjemlandet underretter de kompetente myndigheder i et værtsland om ethvert tilfælde, hvor de kompetente myndigheder i hjemlandet har vurderet, at et institut ikke har overholdt kravene vedrørende interne kontrolmekanismer, herunder risikostyring, risikokontrol og interne revisionsordninger, i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU. Oplysningerne skal indeholde en redegørelse for situationen og de tilsynsforanstaltninger, der er truffet eller vil blive truffet.

2.   Når de i stk. 1 nævnte oplysninger kun er relevante for en bestemt filial, meddeler de kompetente myndigheder i hjemlandet kun oplysningerne til de kompetente myndigheder i det værtsland, hvor den pågældende filial er etableret.

Artikel 11

Oplysninger vedrørende gearing

1.   De kompetente myndigheder i hjemlandet underretter de kompetente myndigheder i et værtsland om ethvert tilfælde, hvor de kompetente myndigheder i hjemlandet har fastslået, at et institut ikke har overholdt kravene vedrørende gearingsgrader i henhold til syvende del i forordning (EU) nr. 575/2013, og idet der, hvis det er relevant, tages hensyn til overgangsbestemmelserne i nævnte forordnings artikel 499. Oplysningerne skal indeholde en redegørelse for situationen og de tilsynsforanstaltninger, der er truffet eller vil blive truffet.

2.   De kompetente myndigheder i hjemlandet meddeler de kompetente myndigheder i et værtsland alle oplysninger, som et institut har oplyst i overensstemmelse med artikel 451 i forordning (EU) nr. 575/2013 vedrørende dets gearingsgrad og dets styring af risikoen for overdreven gearing.

Artikel 12

Oplysninger vedrørende generel manglende overholdelse

1.   De kompetente myndigheder i hjemlandet underretter de kompetente myndigheder i et værtsland om ethvert tilfælde, hvor de kompetente myndigheder i hjemlandet har vurderet, at et institut ikke har overholdt den nationale lovgivning eller EU-lovgivningen eller ikke opfyldt krav vedrørende forsigtighedstilsyn med institutter eller tilsyn med institutters markedsadfærd, herunder de krav, der er fastsat i forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU, ud over kravene i denne forordnings artikel 3-11. Oplysningerne skal indeholde en redegørelse for situationen og de tilsynsforanstaltninger, der er truffet eller vil blive truffet.

2.   Når de i stk. 1 nævnte oplysninger kun er relevante for en bestemt filial, meddeler de kompetente myndigheder i hjemlandet kun oplysningerne til de kompetente myndigheder i det værtsland, hvor den pågældende filial er etableret.

Artikel 13

Meddelelse af tilsynsforanstaltninger og sanktioner

1.   De kompetente myndigheder i hjemlandet underretter de kompetente myndigheder i et værtsland om enhver af følgende sanktioner eller foranstaltninger, som er blevet pålagt eller anvendt på et institut, og som påvirker en filials virksomhed:

a)

administrative sanktioner eller andre administrative foranstaltninger, der er pålagt eller anvendt i henhold til artikel 64-67 i direktiv 2013/36/EU

b)

tilsynsforanstaltninger pålagt i henhold til artikel 104 eller 105 i direktiv 2013/36/EU

c)

pålagte strafferetlige sanktioner vedrørende overtrædelser af forordning (EU) nr. 575/2013 eller de nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv 2013/36/EU.

2.   Når de i stk. 1 nævnte oplysninger kun er relevante for en bestemt filial, er de kompetente myndigheder i hjemlandet kun forpligtet til at meddele oplysningerne til de kompetente myndigheder i det værtsland, hvor den pågældende filial er etableret.

Artikel 14

Oplysninger vedrørende forberedelser med henblik på nødsituationer

Hjemlandets kompetente myndigheder og et værtslands kompetente myndigheder udveksler oplysninger om forberedelser med henblik på nødsituationer. De holder navnlig hinanden underrettet om følgende:

a)

kontaktoplysningerne for personer i de kompetente myndigheder, der har ansvaret for at håndtere nødsituationer

b)

de kommunikationsprocedurer, der anvendes i nødsituationer.

Artikel 15

Oplysninger fra myndigheder i et værtsland

Uden at kravene vedrørende udveksling af oplysninger efter undersøgelser af filialer i henhold til artikel 52, stk. 3, i direktiv 2013/36/EU derved tilsidesættes, meddeler de kompetente myndigheder i et værtsland de kompetente myndigheder i hjemlandet følgende oplysninger:

a)

en beskrivelse af ethvert tilfælde, hvor de kompetente myndigheder har vurderet, at et institut ikke har overholdt den nationale lovgivning eller EU-lovgivningen eller ikke opfyldt krav i forbindelse med forsigtighedstilsyn eller tilsyn med institutters markedsadfærd, herunder de krav, der er fastsat i forordning (EU) nr. 575/2013, og de nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv 2013/36/EU, sammen med en redegørelse for de foranstaltninger, der er truffet eller vil blive truffet for at afhjælpe den manglende overholdelse

b)

en beskrivelse af eventuel manglende overholdelse af de vilkår, som under hensyn til samfundsmæssige interesser gælder for filialens virksomhed i værtslandet

c)

identifikation af systemisk risiko, som filialen eller dens aktiviteter i værtsmedlemsstaten måtte udgøre, herunder vurdering af de sandsynlige virkninger af en suspension eller ophør af filialens virksomhed på følgende:

i)

systemisk likviditet

ii)

betalingssystemer

iii)

clearing- og afviklingsordninger

d)

filialens markedsandel, hvis den overstiger 2 % af det samlede marked i værtslandet i en af følgende kategorier:

i)

indskud

ii)

udlån

e)

hindringer for overførsel af kontanter eller sikkerhed til eller fra filialen.

KAPITEL III

UDVEKSLING AF OPLYSNINGER VEDRØRENDE GRÆNSEOVERSKRIDENDE TJENESTEUDBYDERE

Artikel 16

Oplysninger vedrørende grænseoverskridende tjenesteudbydere

Ved modtagelse af en anmodning om oplysninger fra de kompetente myndigheder i et værtsland vedrørende et institut, der udøver sin virksomhed i form af udbud af tjenesteydelser i det pågældende værtsland, meddeler de kompetente myndigheder i hjemlandet følgende oplysninger:

a)

ethvert tilfælde, hvor de kompetente myndigheder i hjemlandet har vurderet, at et institut ikke har overholdt den nationale lovgivning eller EU-lovgivningen eller ikke opfyldt krav i forbindelse med forsigtighedstilsyn eller tilsyn med institutters markedsadfærd, herunder de krav, der er fastsat i forordning (EU) nr. 575/2013, og de nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv 2013/36/EU, sammen med en redegørelse for de foranstaltninger, der er truffet eller vil blive truffet for at afhjælpe den manglende overholdelse

b)

mængden af indskud fra værtslandets residenter

c)

mængden af udlån til værtslandets residenter

d)

i forbindelse med de aktiviteter, der er opført i bilag I til direktiv 2013/36/EU, som instituttet har meddelt, at det ønsker at udøve i værtslandet i form af udbud af tjenesteydelser:

i)

i hvilken form instituttet udøver sine aktiviteter

ii)

de aktiviteter, der udgør den største andel af instituttets aktiviteter i værtslandet

iii)

bekræftelse af, om de aktiviteter, der er identificerede som kerneaktiviteter i meddelelsen fra instituttet i henhold til artikel 39 i direktiv 2013/36/EU, udøves af et institut.

KAPITEL IV

UDVEKSLING AF OPLYSNINGER VEDRØRENDE INSTITUTTER, DER OPERERER GENNEM EN FILIAL, I TILFÆLDE AF LIKVIDITETSSTRESS, DER PÅVIRKER INSTITUTTET ELLER SELVE FILIALEN

Artikel 17

Omfanget af udveksling af oplysninger ved likviditetsstress

1.   Hvis de kompetente myndigheder i hjemlandet finder, at der er opstået eller der med rimelighed kan forventes at opstå likviditetsstress i forbindelse med et institut, underretter de omgående de kompetente myndigheder i et værtsland og meddeler de i stk. 3 fastsatte oplysninger.

2.   Hvis de kompetente myndigheder i et værtsland finder, at der er opstået eller der med rimelighed kan forventes at opstå likviditetsstress i forbindelse med en filial i den pågældende medlemsstat, underretter de omgående de kompetente myndigheder i hjemlandet og meddeler de i stk. 3 fastsatte oplysninger.

3.   De kompetente myndigheder meddeler følgende oplysninger:

a)

en beskrivelse af den opståede situation, herunder den underliggende årsag til stresssituationen, den forventede virkning af likviditetsstresssituationen for instituttet, og udviklingen i koncerninterne transaktioner

b)

en beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet eller vil blive truffet af de kompetente myndigheder eller af instituttet, herunder eventuelle krav, der er pålagt instituttet af de kompetente myndigheder for at afbøde likviditetsstresssituationen

c)

resultaterne af vurderinger af likvidetsstressituationens systemiske konsekvenser

d)

de seneste tilgængelige kvantitative oplysninger om likviditet, jf. artikel 4, stk. 1, litra c)-h).

KAPITEL V

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 18

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. marts 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/19/EF af 30. maj 1994 om indskudsgarantiordninger (EFT L 135 af 31.5.1994, s. 5).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1).