20.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 149/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 508/2014

af 15. maj 2014

om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 42, artikel 43, stk. 2, artikel 91, stk. 1, artikel 100, stk. 2, artikel 173, stk. 3, artikel 175 og 188, artikel 192, stk. 1, artikel 194, stk. 2, artikel 195, stk. 2, og artikel 349,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelser fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (2),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 13. juli 2011 med titlen: »Reform af den fælles fiskeripolitik« fastlægger de potentielle udfordringer, målsætninger og retningslinjer for den fælles fiskeripolitik efter 2013. På baggrund af debatten efter offentliggørelsen af denne meddelelse blev den fælles fiskeripolitik reformeret af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 (4). Reformen af den fælles fiskeripolitik dækker alle hovedelementer i den fælles fiskeripolitik, herunder dens finansielle aspekter. For at kunne nå målsætningerne for denne reform er det hensigtsmæssigt at ophæve Rådets forordning (EF) nr. 2338/2003 (5), Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 (6), Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 (7), Rådets forordning (EF) nr. 791/2007 (8) og at erstatte dem med nærværende forordning.

I erkendelse af at alle anliggender vedrørende Europas oceaner og have er indbyrdes forbundne, bør den nye forordning også støtte yderligere udvikling af den integrerede havpolitik (IMP), der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011 (9).

(2)

Anvendelsesområdet for Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) bør omfatte støtte til den fælles fiskeripolitik til bevaringen af marine, biologiske ressourcer, til forvaltning af fiskeri, af de flåder, der udnytter sådanne ressourcer, til biologiske ferskvandsressourcer og akvakultur samt til forarbejdning og afsætning af fiskevarer og akvakulturprodukter, når sådanne aktiviteter udøves på medlemsstaternes område, af EU-fiskerfartøjer eller af borgere i medlemsstaterne, jf. dog flagstatens primære ansvar, under hensyntagen til bestemmelserne i artikel 117 i De Forenede Nationers havretskonvention af 10. december 1982 (10).

(3)

Udfaldet af den fælles fiskeripolitik afhænger af, om der er en effektivt kontrol-, inspektions- og håndhævelsesordning, og af tilgængeligheden af pålidelige og fuldstændige data, både til videnskabelige rådgivningsformål og til gennemførelse og kontrolformål. EHFF bør derfor støtte disse beslægtede politikker.

(4)

Anvendelsesområdet for EHFF bør omfatte støtte til IMP herunder til udvikling og implementering af samordnede operationer og beslutningstagning vedrørende oceaner, have, kystregioner og maritime sektorer og supplerer de forskellige EU-politikker, som vedrører dem, især den fælles fiskeripolitik og politikker vedrørende transport, industri, territorial samhørighed, miljø, energi og turisme. Der bør i forvaltningen af de forskellige sektorpolitikker for Østersøen, Nordsøen, Det Keltiske Hav, Biscayabugten og havområdet ud for den iberiske halvø, Middelhavet og Sortehavet sikres, at der skabes den fornødne sammenhæng og integration.

(5)

EHFF's støttemodtagere, indenfor definitionen i artikel 2, nr. 10), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 (11), kan være operatører i den i artikel 4, nr. 30), i forordning (EU) nr. 1380/2013 anvendte betydning, fiskere eller fiskeriorganisationer, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

(6)

I overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 17. juni 2010, hvorved Unionens nye strategi for beskæftigelse og intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, baseret på meddelelsen fra Kommissionen af 3. marts 2010 med titlen: »Europa 2020 — En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst« (»Europa 2020-strategien«) blev vedtaget, bør Unionen og medlemsstaterne skabe intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, samtidig med at de fremmer en harmonisk udvikling i Unionen. Ressourcerne bør koncentreres med henblik på at imødekomme målsætninger og mål for Europa 2020-strategien, navnlig dem, der er knyttet til beskæftigelse, klimaændringer og bæredygtig energianvendelse, bekæmpelsen af fattigdom samt social inklusion og at forbedre effektiviteten ved at fokusere mere på resultater. En inddragelse af IMP i EHFF bidrager også til de vigtigste politikmål, der er fastsat i Europa 2020-strategien, og svarer til de generelle målsætninger om at øge den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed, der er fastsat i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

(7)

For at sikre, at EHFF bidrager til at nå målsætningerne for den fælles fiskeripolitik, IMP og Europa 2020-strategien, er det nødvendigt at fokusere på et begrænset antal kerneprioriteter, der vedrører fremme af miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og videnbaseret fiskeri og akvakultur, fremme gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik, øge beskæftigelse og territorial samhørighed, fremme afsætning og forarbejdning og fremme gennemførelsen af IMP.

(8)

Unionen bør på alle EHFF's gennemførelsesstadier tilstræbe at fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder samt bekæmpe forskelsbehandling på grundlag af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering.

(9)

Det overordnede mål for den fælles fiskeripolitik er at sikre, at fiskeri- og akvakulturaktiviteter bidrager til skabelsen af miljøforhold, der kan opretholdes på lang sigt, som er nødvendige for økonomisk og social udvikling. Den bør også bidrage til at øge produktiviteten, at sikre en rimelig levestandard i fiskerierhvervet og at skabe stabile markeder, og den bør sikre bevarelse af ressourcer og at sikre forbrugerne forsyninger til rimelige priser.

(10)

Det er af største betydning, at miljøspørgsmål inddrages bedre i den fælles fiskeripolitik, hvilket vil kunne nå målsætninger og mål for Unionens miljøpolitik og Europa 2020-strategien. Den fælles fiskeripolitik søger at opnå en udnyttelse af de levende marine biologiske ressourcer på en sådan måde, at fiskebestandene genoprettes og opretholdes på niveauer, der giver maksimalt bæredygtigt udbytte inden 2015, hvis det er muligt, og senest i 2020. Der bør i den fælles fiskeripolitik indføres en forsigtigheds- og økosystembaseret tilgang til fiskeriforvaltningen. Derfor bør EHFF bidrage til beskyttelse af havmiljøet som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF (12).

(11)

Finansieringen af udgifterne til den fælles fiskeripolitik og IMP gennem en enkelt fond, EHFF, bør kunne afhjælpe behovet for forenkling og bør styrke integrationen af begge politikker. Udvidelsen af delt forvaltning til forarbejdning og afsætning, herunder godtgørelse til regioner i den yderste periferi, kontrol og dataindsamling og forvaltningsaktiviteter samt til IMP, bør yderligere kunne bidrage til forenkling og mindske de administrative byrder for både Kommissionen og medlemsstater samt skabe større samhørighed og effektivitet med hensyn til den tildelte støtte.

(12)

Unionens budget bør finansiere udgifterne til den fælles fiskeripolitik og IMP gennem en enkelt fond, EHFF, enten direkte eller som led i delt forvaltning med medlemsstater. Delt forvaltning med medlemsstater bør ikke blot anvendes på foranstaltninger, der støtter fiskeri, akvakultur og lokaludvikling styret af lokalsamfundet, men også på forarbejdning og afsætning, godtgørelse til regioner i den yderste periferi, kontrol og dataindsamling samt IMP. Direkte forvaltning bør anvendes på videnskabelig rådgivning, specifikke kontrol- og håndhævelsesforanstaltninger, frivillige bidrag til regionale fiskeriforvaltningsorganisationer, rådgivende udvalg, markedsoplysninger og operationer til gennemførelse af IMP samt kommunikationsaktiviteter. Det bør specificeres, hvilke typer operationer der er berettigede til finansiering fra EHFF.

(13)

Det er nødvendigt at skelne mellem kategorier af kontrol- og håndhævelsesforanstaltninger, der medfinansieres inden for rammerne af delt forvaltning, og de, der medfinansieres inden for rammerne af direkte forvaltning. Det er afgørende, at de ressourcer, der afsættes til kontrol og dataindsamling under delt forvaltning, bliver øremærket, samtidig med at der etableres fleksibilitet mellem disse to kategorier af foranstaltninger.

(14)

I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1380/2013 skal Unionens finansielle bistand i medfør af EHFF gøres betinget af, at medlemsstaterne og operatørerne overholder reglerne i den fælles fiskeripolitik. Sigtet med denne betingelse er at understrege Unionens ansvar med hensyn til i offentlighedens interesse at sikre bevarelsen af marine biologiske ressourcer inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik i henhold til artikel 3 TEUF.

(15)

Opfyldelsen af målene i den fælles fiskeripolitik vil blive undergravet, hvis Unionens finansielle bistand i medfør af EHFF bliver udbetalt til operatører, som ikke på forhånd opfylder krav vedrørende offentlighedens interesse i at bevare marine biologiske ressourcer. Derfor bør ansøgninger indgivet af operatører kun have adgang til støtte fra EHFF på betingelse af, at de pågældende operatører inden for et bestemt tidsrum inden indgivelsen af en støtteansøgning ikke har begået en alvorlig overtrædelse, strafbar handling eller svig og ikke har været involveret i drift, forvaltning eller ejerskab af fiskerfartøjer, der er opført på Unionens liste over fartøjer, som er involveret i ulovligt, urapporteret og ureguleret (IUU) fiskeri eller fartøjer, som fører et flag fra et land, der er opført på listen over ikkesamarbejdende tredjelande, som fastsat i denne forordning.

(16)

Desuden bør støttemodtagerne efter indgivelse af støtteansøgningen forsat opfylde disse krav for antagelighed i hele gennemførelsesperioden for operationen og i en periode på fem år efter, at den sidste betaling er foretaget til den pågældende støttemodtager.

(17)

Hvis støttemodtageren ikke opfylder kriterierne for støtteberettigelse og varighed, bør finansielle konsekvenser og korrektioner finde anvendelse. Når det skal fastslås, hvor meget sådan en finansiel korrektion beløber sig til, bør der tages hensyn til arten, grovheden, varigheden og hyppigheden af støttemodtagerens overtrædelse, strafbare handling eller svig og EHFF-bidragets betydning for støttemodtagerens økonomiske aktivitet.

(18)

Opfyldelsen af målene for den fælles fiskeripolitik vil også blive undergravet, hvis Unionens finansielle bistand i medfør af EHFF bliver betalt til medlemsstater, som ikke overholder deres forpligtelser i henhold til reglerne i den fælles fiskeripolitik vedrørende offentlighedens interesse i at bevare marine biologiske ressourcer, som f.eks. dataindsamling og gennemførelsen af kontrolforpligtelser. Desuden er der, hvis disse forpligtelser ikke overholdes, en risiko for, at uantagelige ansøgninger eller ikkestøtteberettigede operationer ikke vil blive afsløret af medlemsstaterne.

(19)

For at forhindre ikkestøtteberettigede betalinger og for at give medlemsstaterne incitament til at overholde reglerne i den fælles fiskeripolitik bør der fastsættes bestemmelser om afbrydelse af betalingsfristen og suspendering af betalinger, som er begrænset med hensyn til tid og anvendelsesområde. Finansielle korrektioner, som har nøje afgrænsede og uigenkaldelige konsekvenser, bør kun anvendes for udgifter, som berøres af de tilfælde, hvor reglerne ikke er blevet overholdt.

(20)

For at forbedre samordningen og harmonisere gennemførelsen af de fonde, der yder støtte i medfør af samhørighedspolitikken, dvs. Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF) og Samhørighedsfonden, og fondene vedrørende udvikling af landdistrikterne og vedrørende hav- og fiskerisektoren, dvs. henholdsvis Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og EHFF, er der for alle disse fonde (»ESI-fonde«) fastsat fælles bestemmelser i forordning (EU) nr. 1303/2013. I tillæg til forordning (EU) nr. 1303/2013 indeholder EHFF specifikke, supplerende bestemmelser som følge af særegenhederne i den fælles fiskeripolitik og IMP's sektorer.

(21)

Proportionalitetsprincippet bør anvendes for det operationelle program og gennem hele programcyklussen under hensyntagen til størrelsen på medlemsstaternes respektive forvaltning og den samlede størrelse af de offentlige udgifter, der afsættes til det operationelle program.

(22)

Kommissionen bør fastlægge fordelingen af de disponible forpligtelsesbevillinger årligt for hver medlemsstat efter objektive og gennemsigtige kriterier. Disse kriterier bør omfatte indikatorer, der måler størrelsen på fiskeri- og akvakultursektoren, omfanget af ansvarsområder for kontrol og dataindsamling, de tidligere tildelinger i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 og det tidligere forbrug i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 861/2006.

(23)

Opfyldelsen af visse specifikke forhåndsbetingelser er af allerstørste betydning inden for den fælles fiskeripolitik, især hvad angår indsendelse af en fiskerikapacitetsrapport og en flerårig national strategiplan for akvakultur og den påviste administrative kapacitet til at opfylde datakravene til fiskeriforvaltning og til at håndhæve gennemførelsen af en EU-ordning til kontrol, inspektion og håndhævelse.

(24)

I overensstemmelse med hensigten om forenkling bør alle aktiviteter i henhold til EHFF, som falder ind under delt forvaltning, herunder kontrol og dataindsamling, have form af ét enkelt operationelt program pr. medlemsstat i overensstemmelse med den berørte medlemsstats nationale struktur. Programmeringen skal omfatte perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2020. Ved udarbejdelsen af det enkelte operationelle program, bør medlemsstaterne sikre, at indholdet og omfanget af deres operationelle programmer afspejler målet om forenkling. Hvert program bør fastlægge en strategi til opfyldelse af målene for Unionens prioriteter i henhold til EHFF og en udvælgelse af foranstaltninger. Programmeringen bør være indrettet efter disse af Unionens prioriteter, men være tilpasset den nationale kontekst og bør supplere andre af Unionens politikker, navnlig politikken vedrørende udvikling af landdistrikter og samhørighedspolitikken.

(25)

Med henblik på at fremme kystfiskeri af mindre omfang bør medlemsstater, der har et betydeligt kystfiskeri af mindre omfang, til de operationelle programmer vedlægge en handlingsplan for udvikling og bæredygtighed af samt konkurrenceevne for kystfiskeri af mindre omfang.

(26)

For at bidrage til at nå målet om forenkling ved gennemførelsen af EHFF og reducere kontrolomkostningerne og fejlraten bør medlemsstaterne i så vid udstrækning som muligt gøre brug af muligheden for at kunne anvende andre forenklede former for tilskud, jf. forordning (EU) nr. 1303/2013.

(27)

Med hensyn til at håndhæve kontrolforpligtelser i medfør af den fælles fiskeripolitik bør medlemsstaterne udforme kontroldelen i det operationelle program i overensstemmelse med de af Unionens prioriteter, der er vedtaget af Kommissionen for dette politikområde. For at tilpasse det operationelle program til ændrede behov i forbindelse med kontrol og håndhævelse bør kontroldelen af de operationelle programmer revideres regelmæssigt på grundlag af ændringerne i Unionens prioriteter inden for kontrol og håndhævelse i medfør af den fælles fiskeripolitik. Disse ændringer bør godkendes af Kommissionen. For at sikre fortsat fleksibilitet i programmeringen af aktiviteter på kontrolområdet bør revisionen af den del i det operationelle program, der vedrører kontrol, være genstand for en forenklet procedure.

(28)

Medlemsstaterne bør udforme dataindsamlingsdelen i det operationelle program i overensstemmelse med det flerårige EU-program, jf. Rådets forordning (EF) nr. 199/2008 (13). For at tilpasse til de specifikke behov inden for dataindsamlingsaktiviteter bør medlemsstaterne i overensstemmelse med nævnte forordning udarbejde en arbejdsplan, som bør godkendes af Kommissionen.

(29)

Midler under direkte forvaltning med undtagelse af teknisk bistand fra Kommissionen bør fastsættes på forhånd i form af mål med en fleksibilitetsmargen på 5 % og forvaltes ved hjælp af årlige arbejdsprogrammer, som vedtages af Kommissionen ved gennemførelsesretsakter.

(30)

For at øge fiskeriets konkurrenceevne og økonomiske resultater er det afgørende at fremme og støtte investeringer i innovation. For at fremme en højere grad af deltagelse bør proceduren for ansøgning om støtte til innovation forenkles.

(31)

Investering i menneskelig kapital er også afgørende for at kunne øge konkurrenceevnen og de økonomiske resultater for fiskeri- og havaktiviteter. Derfor bør EHFF støtte rådgivning, samarbejde mellem videnskabsfolk og fiskere, erhvervsuddannelse, livslang læring og bør fremme formidling af viden, hjælp til at forbedre operatørernes overordnede resultater og konkurrenceevne samt fremme social dialog. For at anerkende deres rolle i fiskersamfundene bør selvstændige fiskeres ægtefæller og livsledsagere under visse betingelser også tildeles støtte til erhvervsuddannelse, livslang læring, formidling af viden og netværksarbejde, der bidrager til deres erhvervsmæssige udvikling.

(32)

For at hjælpe unge, der i løbet af en tid med vedholdende finanskrise har problemer med at få adgang til arbejdsmarkedet i fiskerisektoren, bør EHFF støtte praktikprogrammer og kurser vedrørende bæredygtige fangstmetoder og bevarelse af havets biologiske ressourcer.

(33)

I betragtning af hvilket potentiale diversificeringen har for små kystfiskere og deres afgørende rolle i samfund ved kysterne bør EHFF støtte investeringer, der bidrager til diversificering af fiskernes indkomst gennem udvikling af supplerende aktiviteter, herunder investeringer om bord, fisketurisme, restauranter, fiskerirelaterede miljøtjenester og uddannelsesaktiviteter inden for fiskeri.

(34)

Unge fiskeres iværksættelse og udvikling af nye økonomiske aktiviteter i fiskerisektoren er finansielt udfordrende og udgør et element, der bør tages i betragtning i forbindelse med tildelingen og målretningen af midler i medfør af EHFF. Sådan udvikling er afgørende for fiskerisektorens konkurrenceevne i Unionen. Derfor bør der tildeles støtte til unge fiskere, der påbegynder egne fiskeriaktiviteter, for at lette deres etablering. Med henblik på at sikre, at de nye økonomiske aktiviteter, der modtager støtte i medfør af EHFF, er levedygtige, bør støtten gøres betinget af, at de nødvendige færdigheder og kompetencer erhverves. Støtte til virksomhedsopstart bør kun bidrage til erhvervelsen af det første fiskerfartøj.

(35)

For at afhjælpe sundheds- og sikkerhedsbehovene om bord bør EHFF støtte investeringer, der dækker sikkerhed, arbejdsvilkår, sundhed og hygiejne om bord, forudsat at de investeringer, der støttes, overstiger kravene i henhold til EU-retten eller national ret.

(36)

Der bør fastsættes regler for tildeling af godtgørelser og økonomisk godtgørelse til fiskere og ejere af fiskerfartøjer i tilfælde af midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter, hvis sådant ophør er en direkte følge af visse bevaringsforanstaltninger, med undtagelse af fastsættelsen og tildelingen af fiskerimuligheder, er fastsat i visse EU-forvaltningsplaner eller nationale forvaltningsplaner for fiskeri eller er et resultat af, at partnerskabsaftaler for bæredygtigt fiskeri eller tilhørende protokoller ikke forlænges. Sådanne regler bør også fastsættes i tilfælde af endeligt ophør af fiskeriaktiviteter.

(37)

Det bør under visse betingelser være muligt for EHFF at bidrage til gensidige fonde, som giver økonomisk godtgørelse til fiskere for økonomisk tab som følge af ugunstige vejrforhold, en miljøhændelse eller redningsomkostninger.

(38)

Med henblik på tilpasning af fiskeriaktiviteter til fiskerimuligheder bør EHFF have mulighed for at støtte udformningen, udviklingen, overvågningen, evalueringen og forvaltningen af systemer til tildeling af fiskerimuligheder.

(39)

Det er helt afgørende at inddrage miljøspørgsmål i EHFF og støtte gennemførelsen af bevaringsforanstaltninger i medfør af den fælles fiskeripolitik, idet der tages hensyn til de forskelligartede forhold i Unionens farvande. I den forbindelse er det vigtigt at udvikle en regionaliseret tilgang til bevaringsforanstaltninger.

(40)

På same måde bør det være muligt for EHFF at støtte en reduktion af fiskeriets indvirkning på havmiljøet, navnlig ved at fremme økoinnovation og anvendelse af mere selektive redskaber og udstyr samt gennem foranstaltninger, der har til formål at beskytte og genoprette marin biodiversitet og marine økosystemer og tjenesterne herfra i overensstemmelse med »EU's biodiversitetsstrategi frem til 2020«.

(41)

I overensstemmelse med det overordnede mål for Europa 2020-strategien vedrørende modvirkning af klimaforandringer og energieffektivitet bør det være muligt for EHFF at støtte investeringer om bord og energisyn.

(42)

For at modvirke virkningerne af klimaændringer og at forbedre fiskerfartøjers energieffektivitet bør det være muligt at yde støtte til modernisering og udskiftning af hoved- eller hjælpemotorer, forudsat at operatører inden for kystfiskeri af mindre omfang prioriteres i forbindelse med udvælgelsesprocesser for at forbedre deres adgang til finansiering, og forudsat at større fartøjer bidrager til nedsættelse af maskineffekten.

(43)

For ikke at skade målet om bæredygtighed i reformen af den fælles fiskeripolitik bør der være et loft over størrelsen på finansiel bistand, der kan afsættes til flådeforanstaltninger, som f.eks. midlertidigt og endeligt ophør, og motorudskiftning, og den tidsperiode, hvori der kan tildeles sådan finansiel bistand til endeligt ophør, bør begrænses.

(44)

I overensstemmelse med det forbud mod udsmid, som blev indført med den fælles fiskeripolitik, bør EHFF støtte investeringer om bord, som har til formål at gøre bedst mulig brug af uønsket fiskefangst og valorisere underudnyttede dele af de fangede fisk. I betragtning af de knappe ressourcer og for at maksimere værdien af de fangede fisk bør EHFF også støtte investeringer om bord, som har til formål at tilføje en kommerciel værdi til de fangede fisk.

(45)

I betragtning af den betydning, som fiskerihavne, landingssteder og nødhavne har, bør EHFF støtte relevante investeringer, som navnlig har til formål at øge energieffektivitet, miljøbeskyttelse, kvaliteten af de landede produkter, og at forbedre sikkerheds- og arbejdsvilkår.

(46)

Det er afgørende for Unionen, at der opnås en holdbar balance mellem ferskvandsressourcer og udnyttelsen heraf. Under behørig hensyntagen til miljøpåvirkningen og mens det sikres, at disse sektorer bliver ved med at være økonomisk levedygtige, bør passende bestemmelser derfor støtte ferskvandsfiskeri.

(47)

I overensstemmelse med meddelelsen fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 19. september 2002 med titlen: »En strategi for bæredygtig udvikling af europæisk akvakultur« og meddelelsen fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 29. april 2013 med titlen: »Strategiske retningslinjer for en bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i EU«, målene i den fælles fiskeripolitik og Europa 2020-strategien bør EHFF støtte miljømæssigt, økonomisk og socialt bæredygtig udvikling af akvakulturindustrien.

(48)

På grund af den potentielle indvirkning på vilde havbestande af undslupne opdrættede dyr fra akvakulturbrug bør EHFF ikke tilskynde til opdræt af genetisk modificerede organismer.

(49)

Akvakultur bidrager til vækst og beskæftigelse i kystområder og landdistrikter. Derfor er det helt afgørende, at der er adgang til EHFF for akvakulturvirksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder (SMV'er), og at den bidrager til at få nye akvakulturproducenter ind i erhvervet. For at øge akvakulturaktiviteters konkurrenceevne og økonomiske resultater er det afgørende at fremme innovation og iværksætteri. Derfor bør det være muligt for EHFF at støtte innovative operationer, virksomhedsudvikling af akvakulturvirksomheder overordnet set, herunder nonfood- og offshoreakvakultur, og supplerende aktiviteter, som f.eks. fisketurisme, miljøtjenester vedrørende akvakultur eller uddannelsesaktiviteter.

(50)

Investering i menneskelig kapital er også afgørende for at kunne øge konkurrenceevnen og de økonomiske resultater for akvakulturaktiviteter. Derfor bør det være muligt for EHFF at støtte livslang læring og netværk, der kan fremme formidlingen af viden og tilbyde rådgivning, som kan være med til at forbedre operatørers overordnede resultater og konkurrenceevne.

(51)

For at bidrage til udviklingen af akvakulturbrug og -infrastrukturer bør det være muligt for EHFF at støtte nationale og regionale myndigheder i deres strategiske valg, navnlig for så vidt angår indkredsning og kortlægning af områder, der kan betragtes som værende mest egnet til udviklingen af akvakultur.

(52)

For at fremme miljømæssigt, socialt og økonomisk bæredygtig akvakultur bør det være muligt for EHFF at støtte akvakulturaktiviteter, som er yderst respektfulde for miljøet, omlægningen af akvakulturvirksomheder til miljøledelse, anvendelse af miljørevision samt omlægning til økologisk akvakultur. På samme måde bør det være muligt for EHFF også at støtte akvakultur med specielle miljøtjenester.

(53)

I betragtning af hvilken betydning forbrugerbeskyttelse har, bør det være muligt for EHFF at yde passende støtte til producenter for at forebygge og modvirke de risici for folkesundhed og dyresundhed, som akvakulturopdræt kan afstedkomme.

(54)

I erkendelse af risikoen i forbindelse med investeringer i akvakulturaktiviteter bør det være muligt for EHFF at fremme forretningssikkerhed ved at bidrage til akvakulturforsikring for derved at garantere producenternes indkomst i tilfælde af anormale produktionstab især som følge af naturkatastrofer, ugunstige vejrforhold, pludselige ændringer af vandkvaliteten, sygdomme eller skadedyrsangreb og ødelæggelsen af produktionsanlæg.

(55)

Idet den af lokalsamfundet styrede tilgang til lokaludvikling gennem flere år har vist sig at være nyttig til at fremme udviklingen af fiskeri og akvakultur samt landdistrikter, idet den fuldt ud tager hensyn til de multisektorale behov for endogen udvikling, bør støtten fortsætte og optrappes fremover.

(56)

I fiskeri- og akvakultursektoren bør lokaludvikling styret af lokalsamfundet tilskynde til innovative tilgange til at skabe vækst og arbejdspladser, navnlig ved at give fiskevarer en merværdi og diversificere den lokale økonomi hen imod nye økonomiske aktiviteter, herunder aktiviteter, som opnås ved »blå vækst« og de bredere maritime sektorer.

(57)

Den bæredygtige udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren bør bidrage til EU 2020-strategiens mål om fremme af social inklusion og fattigdomsreduktion, skabelse af arbejdspladser og fremme af innovation på lokalt plan. Den bør også bidrage til at nå målet om territorial samhørighed, som er en af hovedprioriteterne i TEUF.

(58)

Lokaludvikling styret af lokalsamfundet bør gennemføres ved en lokalt forankret tilgang af lokale partnerskaber, som består af repræsentanter for den offentlige og den private sektor og for civilsamfundet og være en klar afspejling af det lokale samfund. Disse lokale aktører er dem, der er bedst placeret til at opstille og gennemføre multisektorale lokale udviklingsstrategier, som styres af lokalsamfundet og kan opfylde behovene i deres lokale fiskeriområde. Det er vigtigt, at sikre, at ingen interessegruppe har mere end 49 % af stemmerne i de beslutningstagende organer i lokale aktionsgrupper.

(59)

Netværk mellem lokale partnerskaber et en vigtig faktor i denne tilgang. Samarbejde mellem lokale partnerskaber er derfor et vigtigt udviklingsværktøj, som EHFF bør støtte.

(60)

Støtten til fiskeriområder gennem EHFF bør koordineres med den lokale udviklingsstøtte, som tilbydes gennem andre EU-fonde, og dække alle aspekter af forberedelsen og gennemførelsen af lokaludviklingsstrategier styret af lokalsamfundet og FLAG'ers operationer samt omkostningerne til aktivitetsstyring i lokalområdet og til at drive det lokale partnerskab.

(61)

For at sikre levedygtighed for fiskeri og akvakultur på et stærkt konkurrencepræget marked er det nødvendigt at få fastlagt bestemmelser om at yde støtte til gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 (14) om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter og til afsætning og forarbejdning, som udføres af operatører for at maksimere værdien af fiskevarer og akvakulturprodukter. Der bør især lægges vægt på at fremme operationer, som integrerer fremstillings-, forarbejdnings og afsætningsaktiviteter i fødevarekæden eller som består af innovative processer eller metoder. Der bør ske en prioritering af producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer, når der ydes støtte. I tilfælde af produktions- og afsætningsplaner bør kun sådanne organisationer og sammenslutninger være støtteberettigede. For at tilpasse sig den nye forbudspolitik vedrørende udsmid bør EHFF også støtte forarbejdningen af uønskede fangster.

(62)

Forordning (EU) nr. 1379/2013 foreskriver en oplagringsordning for fiskevarer beregnet til direkte konsum med henblik på at fremme markedsstabiliteten. For at sikre en overgang fra markedsinterventionsmekanismer til ny fokus på planlægningen og forvaltningen af produktions- og afsætningsaktiviteter bør enhver støtte fra EHFF ophøre senest den 31. december 2018.

(63)

I erkendelse af den voksende konkurrence, som mindre kystfiskere bliver konfronteret med, bør det være muligt for EHFF at støtte iværksætterinitiativer fra mindre kystfiskeres side, som giver større værdi til de fisk, som de fanger, navnlig ved at foretage forarbejdningen eller den direkte afsætning af den fisk, som de fanger.

(64)

Da fiskeriaktiviteterne i regionerne i Unionens yderste periferi er i vanskeligheder, især på grund af deres fjerne beliggenhed og særlige klimatiske forhold, bør det være muligt for EHFF at tage hensyn til de særlige begrænsninger i sådanne regioner, der er anerkendt i artikel 349 i TEUF.

(65)

For at opretholde konkurrenceevnen for visse fiskevarer og akvakulturprodukter fra regionerne i Unionens yderste periferi i forhold til tilsvarende produkter fra andre regioner i Unionen indførte Unionen i 1992 foranstaltninger, som skulle kompensere for de dermed forbundne meromkostninger i fiskerisektoren. Foranstaltningerne, der finder anvendelse for perioden 2007-2013, er fastsat i forordning (EF) nr. 791/2007. Det er nødvendigt fortsat at yde støtte med henblik på udligning af meromkostningerne ved fangst, opdræt, forarbejdning og afsætning af visse fiskevarer og akvakulturprodukter fra regionerne i Unionens yderste periferi fra den 1. januar 2014, så godtgørelsen bidrager til at bevare den økonomiske bæredygtighed for operatører fra disse regioner.

(66)

På grund af de anderledes afsætningsvilkår i regionerne i den yderste periferi, udsvingene i fangster og bestande og markedsefterspørgslen bør det overlades til de relevante medlemsstater inden for de samlede tildelinger pr. medlemsstat at fastsætte, hvilke fiskevarer og hvilke maksimumsmængder heraf der kan ydes godtgørelse for, og hvor stor en godtgørelse der skal ydes.

(67)

Medlemsstaterne bør bemyndiges til inden for den samlede tildeling pr. medlemsstat at differentiere listen over og mængderne af de pågældende fiskevarer samt godtgørelsens størrelse. De bør også bemyndiges til at justere deres godtgørelsesplaner, hvis det er berettiget, fordi situationen har ændret sig.

(68)

Medlemsstaterne bør fastsætte godtgørelsen således, at der sikres en passende udligning af de meromkostninger, der skyldes de særlige ulemper i regionerne i den yderste periferi. For at undgå overkompensation bør dette beløb være proportionalt med de meromkostninger, som støtten udligner. Med det formål bør der i godtgørelsen også tages hensyn til andre former for offentlig intervention, som har indvirkning på meromkostningernes størrelse.

(69)

Det er af afgørende betydning, at medlemsstater og operatører har de nødvendige midler til at udføre kontrol efter en høj standard og dermed sikre, at reglerne i den fælles fiskeripolitik bliver overholdt, samtidig med at der er en bæredygtig udnyttelse af levende akvatiske ressourcer. Det bør derfor være muligt for EHFF at støtte medlemsstater og operatører i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 (15). Ved at skabe en kultur, hvor reglerne overholdes, bør denne støtte kunne bidrage til bæredygtig vækst.

(70)

Den støtte, der ydes til medlemsstater på grundlag af forordning (EF) nr. 861/2006 for så vidt angår udgifter, der er opstået i forbindelse med gennemførelsen af Unionens kontrolordning, bør øges i medfør af EHFF efter logikken med en enkelt fond.

(71)

I overensstemmelse med Unionens kontrol- og håndhævelsespolitiske mål, er det hensigtsmæssigt, at der afsættes en minimumstid til fiskerikontrol i forbindelse med brugen af inspektionsfartøjer, luftfartøjer og helikoptere, hvilket bør fastsættes præcist, for at der kan være et grundlag for støtte i medfør af EHFF.

(72)

I betragtning af hvor stor betydning samarbejdet mellem medlemsstaterne har på kontrolområdet, bør det være muligt for EHFF at yde støtte hertil.

(73)

Der bør vedtages foranstaltninger, som støtter indsamlingen, forvaltningen og anvendelsen af fiskeridata, som fastlagt i det flerårige EU-program, navnlig for at støtte nationale programmer og forvaltningen og anvendelsen af data over videnskabelige analyser og gennemførelse af den fælles fiskeripolitik. Den støtte, der ydes til medlemsstater på grundlag af forordning (EF) nr. 861/2006 til udgifter, der er opstået i forbindelse med indsamling, forvaltning og anvendelse af fiskeridata, bør fortsætte i medfør af EHFF efter logikken med en enkelt fond.

(74)

Forsvarlige og effektive forvaltningsafgørelser i medfør af den fælles fiskeripolitik bør understøttes af forsknings- og samarbejdsaktiviteter, af leveringen af videnskabelige og af socioøkonomiske udtalelser og rådgivning, der er nødvendig for gennemførelsen og udviklingen af den fælles fiskeripolitik, herunder i biogeografisk følsomme områder.

(75)

Det er også nødvendigt at støtte samarbejdet mellem medlemsstaterne samt med tredjelande, hvor det er relevant, med hensyn til indsamlingen af data inden for det samme havområde, samt med de relevante internationale videnskabelige organer.

(76)

Målet for IMP er at støtte en bæredygtig anvendelse af have og oceaner og at udvikle en samordnet, sammenhængende og transparent beslutningstagning med tilknytning til de politikker, der påvirker oceaner, have, øer, kystregioner og regioner i den yderste periferi samt maritime sektorer, som afspejlet i Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget den 10. oktober 2007 med titlen: »En integreret EU-havpolitik«.

(77)

Det er nødvendigt med vedvarende finansiering til gennemførelse og videreudvikling af IMP for Unionen, sådan som det fremgår af forordning (EU) nr. 1255/2011 og Rådets konklusioner, Europa-Parlamentets beslutninger og Regionsudvalgets udtalelser. Finansiel bistand til IMP-foranstaltninger med henblik på at fremme udviklingen inden for havanliggender vil i høj grad indvirke på den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed.

(78)

EHFF bør støtte fremstød for integreret havforvaltning på alle niveauer, især gennem udveksling af bedste praksis samt videreudvikling og gennemførelse af havområdestrategier. Disse strategier har til formål at opstille en integreret ramme for at håndtere fælles udfordringer i europæiske havområder, for at styrke samarbejde mellem interessenter for at maksimere brugen af Unionens finansielle instrumenter og fonde og for at bidrage til den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i Unionen. I denne sammenhæng kan tiltag og mekanismer, der tager sigte på et bedre samarbejde mellem medlemsstaterne, omfatte grænseoverskridende og tværsektorielt samarbejde mellem maritime sektorer, f.eks. aktiviteter inden for rammerne af European Coastguard Functions Forum, med henblik på at fremme udvekslingen af erfaringer og bedste praksis for at opnå effektivitet og sammenhæng inden for rammerne af eksisterende relevant EU-ret.

(79)

EHFF bør også støtte videreudvikling af værktøjer, der kan skabe synergier mellem initiativer, der træffes inden for forskellige sektorer, og som påvirker have, oceaner og kyster. Dette er tilfældet med den integrerede havovervågning, som har til formål at opnå en bedre bevidsthed om den maritime situation ved hjælp af mere og sikker informationsudveksling mellem forskellige sektorer. Operationer vedrørende havovervågning, der falder ind under anvendelsesområdet for del 3, afsnit V, i TEUF, bør dog ikke finansieres gennem EHFF.

(80)

For at sammenkoble de informationssystemer, som køres af disse sektorer, kan det være nødvendigt at mobilisere disse systemers egne finansieringsmekanismer på en sammenhængende måde og i overensstemmelse med TEUF. Fysisk havplanlægning og integreret kystforvaltning er af væsentlig betydning for den bæredygtige udvikling af havområder og kystregioner, og bidrager begge til målet om en økosystembaseret forvaltning og udviklingen af forbindelser mellem havet og landjorden. Disse værktøjer er også vigtige ved forvaltningen af de forskellige udnyttelser af vores kyster, have og oceaner, opnå en bæredygtig økonomisk udvikling heraf og stimulere grænseoverskridende investering, medens gennemførelsen af direktiv 2008/56/EF vil betyde en yderligere fastlæggelse af grænser for bæredygtighed af menneskelige aktiviteter, der har indvirkning på havmiljøet. Endvidere er det nødvendigt at forbedre kendskabet til den marine verden og stimulere innovation ved at lette indsamling, gratis deling, genanvendelse og formidling af data over oceaners og haves tilstand.

(81)

EHFF bør også støtte bæredygtig økonomisk vækst, beskæftigelse, innovation og konkurrenceevne inden for marine sektorer og i kystregioner. Det er især vigtigt at identificere reguleringsmæssige barrierer og mangler på færdigheder, som er til hinder for vækst i nye og kommende maritime sektorer, samt operationer, der skal fremme investering i teknologisk innovation, som er nødvendig for at kunne fremme virksomhedspotentialet i forbindelse med marine og havrelaterede anvendelsesområder.

(82)

EHFF bør supplere og være sammenhængende med eksisterende og kommende finansielle instrumenter, som er stillet til rådighed af Unionen og medlemsstater, på nationalt og subnationalt plan for at fremme økonomisk bæredygtig, social og territorial udvikling, beskyttelsen og den bæredygtige udnyttelse af oceaner, have og kyster, hjælpe til med at fremme et mere effektivt samarbejde mellem medlemsstater og deres kystområder, øer og fjerntliggende regioner samt tage hensyn til prioriteringen af nationale og lokale projekter og de fremskridt, der gøres hermed. EHFF bør knytte sig til andre af Unionens politikker, som kan have en havdimension, især EFRU, Samhørighedsfonden og ESF samt Horisont 2020-programmet oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 (16).

(83)

For at opnå målene for den fælles fiskeripolitik på globalt plan, spiller Unionen en aktiv rolle i arbejdet inden for internationale organisationer. Det er derfor afgørende, at Unionen bidrager til aktiviteterne i sådanne organisationer, som er med til at sikre bevarelsen og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne på det åbne hav og i tredjelandsfarvande. Den støtte, der ydes til internationale organisationer på grundlag af forordning (EF) nr. 861/2006, bør fortsætte i medfør af EHFF efter logikken med en enkelt fond.

(84)

For at forbedre styringen inden for den fælles fiskeripolitik og sikre, at de rådgivende råd fungerer effektivt, er det væsentligt, at de rådgivende råd får tilstrækkelige og vedvarende midler, så de kan fortsætte med deres rådgivende rolle inden for den fælles fiskeripolitik på en effektiv måde. Efter logikken med en enkelt fond bør den støtte, der ydes til de rådgivende råd i medfør af EHFF, erstatte den støtte, som ydes til de regionale rådgivende råd på grundlag af forordning (EF) nr. 861/2006.

(85)

EHFF bør ved hjælp af teknisk bistand lette gennemførelsen af det operationelle program bl.a. ved at fremme innovative tilgange og praksisser, der kan anvendes ved en enkel og gennemsigtig iværksættelse. Den tekniske bistand bør også omfatte oprettelse af et europæisk netværk af FLAG'er, som er rettet mod kapacitetsopbygning, formidling af oplysninger, udveksling af erfaringer og støtte til samarbejde mellem lokale partnerskaber.

(86)

For at sikre, at partnerskabet kommer til at fungere effektivt, og at Unionens bistand fremmes på passende vis, bør der sørges for mest mulig oplysning om og offentlig omtale af Unionens bistand. De myndigheder, der er ansvarlige for forvaltningen af bistanden, bør også være ansvarlige for sådanne oplysnings- og omtaleaspekter og for at holde Kommissionen underrettet om de i den forbindelse trufne foranstaltninger.

(87)

I forbindelse med alle foranstaltninger, der finansieres i henhold til denne forordning, både under delt og direkte forvaltning, er det nødvendigt at beskytte Unionens finansielle interesser ved at anvende de relevante bestemmelser korrekt, som vedrører beskyttelsen af disse interesser, og at sørge for, at medlemsstaterne og Kommissionen foretager den nødvendige kontrol.

(88)

For at afhjælpe de specifikke betingelser i den fælles fiskeripolitik, som omhandlet i forordning (EU) nr. 1380/2013, og bidrage til, at reglerne i den fælles fiskeripolitik overholdes, bør der tilføjes yderligere bestemmelser til reglerne om afbrydelse af betalingsfristen, jf. forordning (EU) nr. 1303/2013. Hvis en medlemsstat eller en operatør ikke har opfyldt sine forpligtelser i medfør af den fælles fiskeripolitik, eller hvis Kommissionen har bevis, der peger på sådan manglende opfyldelse, bør Kommissionen som en beskyttelsesforanstaltning have mulighed for at afbryde betalingsfrister.

(89)

I tillæg til muligheden for betalingsfristens afbrydelse og for at undgå en indlysende risiko for udbetaling af ikkestøtteberettigede udgifter bør Kommissionen have mulighed for at suspendere betalinger i tilfælde af en medlemsstats alvorlige manglende overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik.

(90)

Operationelle programmer bør overvåges og evalueres for at kunne forbedre deres kvalitet og påvise deres resultater. Kommissionen bør opstille en ramme for et fælles overvågnings- og evalueringssystem, som blandt andet sikrer, at relevante data er tilgængelige i rette tid. I den forbindelse bør der fastlægges en liste over indikatorer, og indvirkningen af EHFF's politik bør vurderes af Kommissionen i forhold til specifikke målsætninger.

(91)

Ansvaret for overvågningen af gennemførelsen af et operationelt program bør deles mellem forvaltningsmyndigheden og et overvågningsudvalg, som nedsættes til dette formål. Med dette formål bør forvaltningsmyndighedens og overvågningsudvalgets respektive ansvarsområder præciseres. Overvågningen af et operationelt program bør munde ud i udarbejdelsen af en årlig gennemførelsesrapport, som bør sendes til Kommissionen.

(92)

Med henblik på at forbedre adgang til og gennemsigtighed af oplysninger om støttemuligheder og projektstøttemodtagere bør der i hver medlemsstat være oprettet et enkelt websted eller en webportal med oplysninger om de operationelle programmer, herunder lister over operationer, der ydes støtte til i medfør af de operationelle programmer. Alle medlemsstaternes dedikerede websteder bør også være tilgængelige fra et enkelt officielt EU-websted for at lette forskellige EU-borgeres adgang til offentliggjorte oplysninger fra alle medlemsstater. Disse oplysninger bør være rimelige, mærkbare og konkrete for den bredere offentlighed og især for skatteyderne i Unionen og give en forståelse for, hvad Unionens midler bruges til inden for rammerne af EHFF. I tillæg til dette mål bør offentliggørelsen af relevante data medvirke til at skabe mere offentlig omtale af muligheden for at ansøge om midler fra Unionen. Denne offentliggørelse kan omfatte navnene på fysiske personer i overensstemmelse mednational ret, jf. dog Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (17).

(93)

For at udbygge eller ændre visse ikkevæsentlige bestemmelser i nærværende forordning bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF for så vidt angår fastlæggelsen af tidsrummet og de relevante start- og slutdatoer for perioden, der gælder for kriterierne for ansøgningernes antagelighed, tilpasning af de procentsatser, der vedrører den vejledende fordeling af midler mellem målene under direkte forvaltning, fastsættelsen af støtteberettigede operationer og omkostninger for hygiejne-, sundheds- og sikkerhedsrelaterede investeringer og investeringer vedrørende arbejdsvilkår, om bord eller i personligt udstyr, fastsættelsen af støtteberettigede omkostninger for operationer til beskyttelse og genopretning af marin biodiversitet og marine økosystemer inden for rammerne af bæredygtige fiskeriaktiviteter, fastsættelsen af støtteberettigede omkostninger for så vidt angår investeringer i udstyr eller om bord, som har til formål at reducere emissionen af forurenende stoffer eller drivhusgasser og øge energieffektiviteten for fiskerfartøjer, fastlæggelsen af kriterierne for beregning af meromkostninger som følge af de særlige ulemper i regioner i den yderste periferi, fastsættelsen af de tilfælde af medlemsstaternes manglende overholdelse, der kan medføre afbrydelse af betalingsfristen eller suspension af betalinger, fastsættelsen af kriterierne for fastlæggelse af det niveau for finansiel korrektion, der skal anvendes, og kriterierne for anvendelse af faste takster eller ekstrapolerede finansielle korrektioner og fastsættelsen af indholdet og opbygningen af det fælles overvågnings- og evalueringssystem.

(94)

For at lette overgangen fra det system, der blev indført ved forordning (EF) nr. 1198/2006, til det system, som fastsættes i nærværende forordning, bør beføjelserne til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF uddelegeres til Kommissionen i forbindelse med fastlæggelse af overgangsbestemmelser.

(95)

Når Kommissionen vedtager delegerede retsakter efter denne forordning er det navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forbedrende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(96)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tildeles beføjelser til at vedtage gennemførelsesretsakter vedrørende fastsættelse af den årlige fordeling for hver medlemsstat af de samlede midler til rådighed for forpligtelserne inden for rammerne af delt forvaltning, godkendelse af nationale programmer og ændringer heraf, godkendelse af arbejdsplaner for dataindsamling, vedtagelse af det årlige arbejdsprogram vedrørende teknisk bistand på Kommissionens initiativ, anerkendelse af, at der er pålidelige oplysninger, der giver belæg for at antage tilfælde af alvorlig manglende overholdelse af forpligtelserne i den fælles fiskeripolitik, anerkendelse af at en medlemsstat ikke har overholdt sine forpligtelser i henhold til den fælles fiskeripolitik, suspensionen af en del af eller alle de mellemliggende betalinger i henhold til det operationelle program og finansielle korrektioner ved at annullere hele eller en del af Unionens støtte til det operationelle program. Kommissionen bør vedtage disse gennemførelsesretsakter uden at anvende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (18).

(97)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen endvidere tildeles beføjelser til at vedtage gennemførelsesretsakter vedrørende forelæggelsen af elementerne i det operationelle program, procedureregler, format og tidsplaner vedrørende godkendelsen af og indsendelsen og godkendelsen af ændringer af operationelle programmer, det årlige arbejdsprogram i henhold til afsnit VI, kapitel I og II, strukturen for godtgørelsesplanen for regionerne i den yderste periferi, anvendelsen af de forskellige procentpoint for intensiteten af offentlig bistand, den model, der skal bruges af medlemsstaterne ved forelæggelsen af finansielle data for Kommissionen, der fastsætter indikatorer, som er specifikke for Unionens prioriteter, regler om de oplysninger, som fremsendes af medlemsstaterne, såvel som om databehov og synergier mellem mulige datakilder, formatet og præsentationen af de årlige gennemførelsesrapporter og de elementer, der skal indgå i de forudgående evalueringsrapporter. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011 og undersøgelsesproceduren bør finde anvendelse ved vedtagelsen af disse retsakter.

(98)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen endvidere tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesretsakter vedrørende vedtagelsen og nærmere angivelse af enhver ændring af Unionens faktiske prioriteter for håndhævelse og kontrol, fastsættelsen af regler for forelæggelsen af data fra forvaltningsmyndighederne, tekniske karakteristika ved oplysnings- og offentlighedsforanstaltninger vedrørende operationen og vejledning i udformning af det europæiske logo og en definition af standardfarverne. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011. For at sikre en mere enkel og hurtig procedure bør rådgivningsproceduren finde anvendelse.

(99)

Målene for denne forordning kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne i betragtning af de strukturelle problemer, der dukker op under udviklingen af fiskerisektoren, akvakulturen og den maritime sektor, samt medlemsstaternes begrænsede finansielle ressourcer, men kan på grund af omfanget og virkningerne af de operationer, der skal finansieres i medfør af de operationelle programmer, bedre gennemføres på EU-plan, ved at der tilbydes flerårig finansiel bistand, som fokuserer på de relevante prioriteter; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. traktatens artikel 5 går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(100)

Den støtteordning, der fastsættes i nærværende forordning, træder i stedet for de støtteordninger, der blev indført ved forordning (EF) nr. 2328/2003, forordning (EF) nr. 861/2006, forordning (EF) nr. 1198/2006, forordning (EF) nr. 791/2007, forordning (EU) nr. 1255/2011 og artikel 103 i forordning (EF) nr. 1224/2009. Derfor bør disse forordninger og denne bestemmelse ophæves med virkning fra den 1. januar 2014. Nærværende forordning bør dog ikke være til hinder for hverken videreførelse eller ændring af bistand, som Kommissionen har godkendt på grundlag af forordning (EF) nr. 1198/2006 eller anden lovgivning, der gælder for denne bistand pr. 31. december 2013.

(101)

Det er hensigtsmæssigt at tilpasse nærværende forordnings anvendelsesperiode til anvendelsesperioden for forordning (EU) nr. 1303/2013. Nærværende forordning bør derfor finde anvendelse fra den 1. januar 2014 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

AFSNIT I

GENSTAND, ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Genstand

Denne forordning fastlægger Unionens finansielle foranstaltninger til gennemførelse af:

a)

den fælles fiskeripolitik

b)

relevante foranstaltninger vedrørende havretten

c)

bæredygtig udvikling af fiskeri- og akvakulturområder og ferskvandsfiskeri, og

d)

den integrerede havpolitik (IMP).

Artikel 2

Geografisk anvendelsesområde

Denne forordning finder anvendelse på operationer, der foregår på Unionens område, medmindre andet er fastsat i denne forordning.

Artikel 3

Definitioner

1.   I forbindelse med denne forordning og med forbehold af nærværende artikels stk. 2 finder definitionerne i artikel 4 i forordning (EU) nr. 1380/2013, artikel 5 i forordning (EU) nr. 1379/2013, artikel 4 i forordning (EF) nr. 1224/2009 og artikel 2 i forordning (EU) nr. 1303/2013 anvendelse.

2.   I denne forordning forstås ved:

1)   »fælles ramme for informationsudveksling (CISE)«: et netværk af systemer med en decentraliseret struktur, der er udviklet til udveksling af oplysninger blandt brugere for at opnå en bedre situationsbevidsthed om aktiviteter på havet

2)   »tværsektorielle operationer«: de initiativer, som er til gensidig fordel for forskellige sektorer og/eller sektorpolitikker som omhandlet i TEUF, og som ikke kan gennemføres udelukkende gennem foranstaltninger, som er omfattet af respektive politikområder

3)   »elektronisk registrerings- og indberetningssystem« (ERS): et system til elektronisk registrering og indberetning af data som omhandlet i forordning (EF) nr. 1224/2009

4)   »europæisk havobservations- og -datanetværk«: et netværk, som integrerer relevante nationale havobservations- og dataprogrammer i en fælles, tilgængelig europæisk kilde

5)   »fiskeri- og akvakulturområde«: et område med en kyst, flod- eller søbred, herunder damme eller et flodbækken, hvor en stor del af befolkningen er beskæftiget inden for fiskeri eller akvakultur, der er funktionelt sammenhængende i geografisk, økonomisk og social henseende, og som er udpeget som sådan af en medlemsstat

6)   »fisker«: en person, der udøver erhvervsmæssige fiskeriaktiviteter som fastsat af medlemsstaten

7)   »ferskvandsfiskeri«: fiskeriaktiviteter udført i kommercielt øjemed i ferskvand af fartøjer eller andre anordninger, herunder dem, der anvendes i forbindelse med isfiskeri

8)   »integreret kystzoneforvaltning«: de strategier og foranstaltninger, som f.eks. er beskrevet i Europa-Parlamentets og Rådets henstilling (2002/413/EF) (19)

9)   »integreret havforvaltning«: den koordinerede forvaltning af alle de sektorpolitikker på EU-plan, der vedrører oceaner, have og kystregioner

10)   »integreret havpolitik« (IMP): en EU-politik, som har til formål at fremme en koordineret og sammenhængende beslutningstagning med henblik på at maksimere bæredygtig udvikling, økonomisk vækst og social samhørighed i medlemsstaterne, navnlig Unionens kystområder, øområder og regioner i den yderste periferi samt maritime sektorer gennem sammenhængende havrelaterede politikker og relevant internationalt samarbejde

11)   »integreret havovervågning«: et EU-initiativ, som sigter mod at øge effektivitet og virkning af overvågningsaktiviteter på de europæiske have gennem informationsudveksling og samarbejde på tværs af sektorer og grænser

12)   »fysisk havplanlægning«: en proces, hvorved de relevante medlemsstaters myndigheder analyserer og organiserer menneskelige aktiviteter i havområder for at nå økologiske, økonomiske og sociale mål

13)   »foranstaltning«: et sæt operationer

14)   »kystfiskeri af mindre omfang«: fiskeri, der udøves af fiskerfartøjer med en længde overalt på under 12 m, som ikke anvender trukne fiskeredskaber som anført i bilag I, skema 3, til Kommissionens forordning (EF) nr. 26/2004 (20)

15)   »fartøjer, der udelukkende fisker i ferskvand«: fartøjer, der udfører kommercielt ferskvandsfiskeri, og som ikke er opført i Unionens fiskerflåderegister.

AFSNIT II

GENEREL RAMME

KAPITEL I

Oprettelse af og mål for Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

Artikel 4

Oprettelse

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) oprettes hermed.

Artikel 5

Mål

EHFF bidrager til opnåelsen af følgende mål:

a)

at fremme konkurrencedygtigt, miljømæssigt bæredygtigt, økonomisk levedygtigt og socialt ansvarligt fiskeri og akvakultur

b)

at fremme gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik

c)

at fremme en afbalanceret og inklusiv territorial udvikling af fiskeri- og akvakulturområder

d)

at fremme udviklingen og gennemførelsen af Unionens IMP til supplering af samhørighedspolitikken og den fælles fiskeripolitik.

Forfølgelsen af disse mål bør ikke føre til en forøgelse af fiskerikapaciteten.

Artikel 6

Unionens prioriteter

EHFF bidrager til Europa 2020-strategien og til gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik. Den forfølger følgende af Unionens prioriteter for bæredygtig udvikling af fiskeri og akvakultur og beslægtede aktiviteter, som afspejler de relevante tematiske mål nævnt i forordning (EU) nr. 1303/2013:

1)

Fremme af miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og videnbaseret fiskeri ved at forfølge følgende specifikke mål:

a)

nedbringelse af fiskeriets belastning af havmiljøet, herunder undgåelse og størst mulig begrænsning af uønskede fangster

b)

beskyttelse og genopretning af akvatisk biodiversitet og vandøkosystemer

c)

sikring af balance mellem fiskerikapacitet og de fiskerimuligheder, der er til rådighed

d)

fremme af fiskerivirksomhedernes konkurrenceevne og levedygtighed, herunder for mindre kystfartøjer og forbedring af sikkerheds- og arbejdsvilkårene

e)

støtte til styrkelse af teknologisk udvikling og innovation, herunder forøgelse af energieffektivitet, og overførsel af viden

f)

udvikling af erhvervsuddannelse, nye erhvervsmæssige færdigheder og livslang læring.

2)

Fremme af miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og videnbaseret akvakultur ved forfølgelse af følgende specifikke mål:

a)

støtte til styrkelse af teknologisk udvikling, innovation og overførsel af viden

b)

fremme af akvakulturvirksomheders konkurrenceevne og levedygtighed, herunder forbedring af sikkerheds- og arbejdsvilkårene, navnlig for SMV'er

c)

beskyttelse og genopretning af akvatisk biodiversitet og styrkelse af de økosystemer, der er knyttet til akvakultur, og fremme af ressourceeffektivitet i akvakulturen

d)

fremme af akvakultur med et højt miljøbeskyttelsesniveau og fremme af dyresundhed og dyrevelfærd samt af folkesundhed og sikkerhed

e)

udvikling af erhvervsuddannelse, nye erhvervsmæssige færdigheder og livslang læring.

3)

Fremme af gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik ved forfølgelse af følgende specifikke mål:

a)

forbedring og tilvejebringelse af videnskabelig viden og forbedring af indsamling og forvaltning af data

b)

støtte til overvågning, kontrol og håndhævelse, ved at fremme institutionel kapacitet og dermed en effektiv offentlig administration uden at øge den administrative byrde.

4)

Forøgelse af beskæftigelsen og den territoriale samhørighed ved forfølgelse af følgende specifikke mål: fremme af økonomisk vækst, social inklusion og jobskabelse samt støtte til beskæftigelsesegnethed, arbejdskraftmobilitet i samfund ved kysterne og inde i landet, som er afhængige af fiskeri og akvakultur, herunder diversificering af aktiviteterne inden for fiskeriet og i andre sektorer i havøkonomien.

5)

Fremme af afsætning og forarbejdning ved forfølgelse af følgende specifikke mål:

a)

forbedring af markedsordningen for fiskevarer og akvakulturprodukter

b)

tilskyndelse til investeringer i forarbejdnings- og afsætningssektoren.

6)

Fremme af IMP's gennemførelse.

KAPITEL II

Delt og direkte forvaltning

Artikel 7

Delt og direkte forvaltning

1.   Foranstaltninger, der er omfattet af afsnit V, finansieres af EHFF i overensstemmelse med princippet om delt forvaltning mellem Unionen og medlemsstaterne og de fælles regler, der er fastlagt i forordning (EU) nr. 1303/2013.

2.   Foranstaltninger, der er omfattet af afsnit VI, finansieres af EHFF i overensstemmelse med princippet om direkte forvaltning.

KAPITEL III

Generelle principper for bistand under delt forvaltning

Artikel 8

Statsstøtte

1.   Artikel 107, 108 og 109 i TEUF finder anvendelse på støtte, som medlemsstaterne yder til virksomheder inden for fiskeri- og akvakultursektoren, jf. dog nærværende artikels stk. 2.

2.   Artikel 107, 108 og 109 i TEUF finder dog ikke anvendelse på betalinger, som medlemsstaterne foretager i henhold til og i overensstemmelse med denne forordning, som falder inden for anvendelsesområdet for artikel 42 i TEUF.

3.   Nationale bestemmelser om offentlig finansiering, der går ud over denne forordnings bestemmelser om betalinger som omhandlet i stk. 2, behandles i deres helhed i henhold til stk. 1.

4.   For de fiskevarer og akvakulturprodukter, der er omfattet af bilag I i TEUF, og som traktatens artikel 107, 108 og 109 gælder for, kan Kommissionen i overensstemmelse med artikel 108 i TEUF give tilladelse til driftsstøtte i regionerne i den yderste periferi, jf. artikel 349 i TEUF, til de sektorer, der producerer, forarbejder og afsætter fiskevarer og akvakulturprodukter, for at afhjælpe de særlige begrænsninger i disse regioner som følge af deres fjerne beliggenhed, status som øsamfund og meget afsides beliggenhed.

Artikel 9

Specifikke forhåndsbetingelser

De specifikke forhåndsbetingelser, der henvises til i bilag IV, finder anvendelse på EHFF.

KAPITEL IV

Antagelighed af ansøgninger og ikkestøtteberettigede operationer

Artikel 10

Ansøgningers antagelighed

1.   Enhver ansøgning, der indgives af en operatører, om støtte fra EHFF, antages ikke for en nærmere bestemt periode, der er fastsat i henhold til stk. 4, hvis det er fastslået af en medlemsstats kompetente myndighed, at den berørte operatør:

a)

har begået en alvorlig overtrædelse i henhold til artikel 42 i Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 (21) eller artikel 90, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1224/2009

b)

har været involveret i driften, forvaltningen eller ejerskabet af fiskerfartøjer, som er opført på Unionens liste over IUU-fartøjer, jf. artikel 40, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1005/2008, eller fartøjer, som fører et flag fra et land, der er opført på listen over ikkesamarbejdende tredjelande, jf. artikel 33 i nævnte forordning

c)

har begået alvorlige overtrædelser af den fælles fiskeripolitiks regler, der i anden lovgivning vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet anses som sådanne, eller

d)

har begået en af de strafbare handlinger, der er fastsat i artikel 3 og 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/99/EF (22), hvis der ansøges om støtte inden for rammerne af afsnit V, kapitel II, i denne forordning.

2.   Støttemodtageren skal efter indgivelse af ansøgningen fortsat opfylde betingelserne i stk. 1, litra a)-d), i hele operationens gennemførelsesperiode og i en periode på fem år efter den sidste betaling til denne støttemodtager er foretaget.

3.   En ansøgning, der indgives af en operatør, antages ikke for en nærmere bestemt periode fastsat i henhold til nærværende artikels stk. 4, hvis den kompetente myndighed har fastslået, i at operatøren har begået svig, som defineret i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (23), i forbindelse med Den Europæiske Fiskerifond (EFF) eller EHFF.

4.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 126 vedrørende:

a)

fastlæggelse af den periode, der er nævnt i nærværende artikels stk. 1 og 3, og som skal stå i rimeligt forhold til arten, grovheden, varigheden og hyppigheden af den alvorlige overtrædelse, strafbare handling eller svig, og som skal være af mindst et års varighed

b)

start- og slutdatoen for den periode, der er nævnt i nærværende artikels stk. 1 og 3.

5.   Medlemsstaterne kræver, at operatører, der indgiver en ansøgning i medfør af EHFF, indleverer en underskrevet bekræftelse til forvaltningsmyndigheden om, at de opfylder kriterierne i nærværende artikels stk. 1, og erklærer, at de ikke har begået svig i forbindelse med EFF eller EHFF som omhandlet i nærværende artikels stk. 3. Medlemsstaterne verificerer denne bekræftelse, før operationen godkendes, baseret på de tilgængelige oplysninger i det nationale register over overtrædelser, jf. artikel 93 i forordning (EF) nr. 1224/2009, eller alle andre tilgængelige oplysninger.

Med henblik på første afsnit skal en medlemsstat på anmodning fra en anden medlemsstat levere oplysningerne fra sit nationale register over overtrædelser, jf. artikel 93 i forordning (EF) nr. 1224/2009.

Artikel 11

Ikkestøtteberettigede operationer

Følgende operationer er ikke støtteberettigede i medfør af EHFF:

a)

operationer, der forøger fartøjets fiskerikapacitet, eller udstyr, der forøger fartøjets evne til at spore fisk

b)

bygning af nye fiskerfartøjer eller indførsel af fiskerfartøjer

c)

midlertidigt eller varigt ophør med fiskeriaktiviteter, medmindre andet er fastsat i denne forordning

d)

undersøgende fiskeri

e)

overførsel af en virksomheds ejerskab

f)

direkte udsætning, medmindre det udtrykkeligt er en bevaringsforanstaltning i henhold til en EU-retsakt eller i tilfælde af forsøg med udsætning.

AFSNIT III

FINANSIEL RAMME

Artikel 12

Budgetgennemførelse

1.   Den del af EU-budgettet, der er afsat til EHFF i nærværende forordnings afsnit V, gennemføres ved delt forvaltning i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EU) nr. 1303/2013.

2.   Den del af EU-budgettet, der er afsat til EHFF i nærværende forordnings afsnit VI, gennemføres direkte af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 58, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (24).

3.   Alle Kommissionens annulleringer af alle eller en del af de budgetmæssige forpligtelser under direkte forvaltning skal overholde forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og i givet fald artikel 123 i nærværende forordning.

4.   Princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning finder anvendelse i overensstemmelse med artikel 30 og 53 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

Artikel 13

Budgetmidler under delt forvaltning

1.   De midler, der er til rådighed til forpligtelser fra EHFF for perioden 2014-2020 under delt forvaltning, andrager 5 749 331 600 EUR i nuværende priser i overensstemmelse med den årlige fordeling, der er vist i bilag II.

2.   4 340 800 000 EUR af de budgetmidler, der er omhandlet i stk. 1, tildeles bæredygtig udvikling af fiskeri, akvakultur- og fiskeriområder, til afsætnings- og forarbejdningsrelaterede foranstaltninger og til teknisk bistand på medlemsstaternes initiativ i henhold til afsnit V, kapitel I, II, III, IV og VII, med undtagelse af artikel 67.

3.   580 000 000 EUR af de budgetmidler, der er omhandlet i stk. 1, tildeles kontrol- og håndhævelsesforanstaltninger som omhandlet i artikel 76.

4.   520 000 000 EUR af de budgetmidler, der er omhandlet i stk. 1, tildeles foranstaltninger vedrørende dataindsamling som omhandlet i artikel 77.

5.   192 500 000 EUR af de budgetmidler, der er omhandlet i stk. 1, tildeles som godtgørelse til regioner i den yderste periferi i henhold til afsnit V, kapitel V. Denne godtgørelse må per år ikke overskride:

a)

6 450 000 EUR for Azorerne og Madeira

b)

8 700 000 EUR for De Kanariske Øer

c)

12 350 000 EUR for de franske regioner i den yderste periferi som omhandlet i artikel 349 i TEUF.

6.   44 976 000 EUR af de budgetmidler, der er omhandlet i stk. 1, tildeles den oplagringsstøtte, der er omhandlet i artikel 67.

7.   71 055 600 EUR af de budgetmidler, der er omhandlet i stk. 1, tildeles foranstaltninger vedrørende IMP som omhandlet i afsnit V, kapitel VIII.

8.   Medlemsstaterne har mulighed for indbyrdes ombytteligt at anvende midler, der er til rådighed i henhold til stk. 3 og 4.

Artikel 14

Budgetmidler under direkte forvaltning

1.   De midler, der er til rådighed til forpligtelser fra EHFF for perioden 2014-2020 under direkte forvaltning som angivet i afsnit VI, kapitel I og II, andrager 647 275 400 EUR i nuværende priser.

2.   Med henblik på afsnit VI, kapitel I og II, er den vejledende fordeling af midler mellem målene i artikel 82 og 85 fastsat i bilag III.

3.   Kommissionen kan fravige de i stk. 2 omhandlede vejledende procentsatser med højst 5 % af værdien af finansieringsrammen i hvert enkelt tilfælde.

4.   Kommissionen tillægges beføjelse til efter artikel 126 at vedtage delegerede retsakter for at tilpasse hver af de vejledende procentsatser, der er fastsat i bilag III.

Artikel 15

Midtvejsrevision

Kommissionen vurderer gennemførelsen af afsnit VI, kapitel I og II, herunder behovet for tilpasninger af den vejledende fordeling af midler som fastsat i bilag III, og forelægger senest den 30. juni 2017 Europa-Parlamentet og Rådet en midtvejsevalueringsrapport om de opnåede resultater samt de kvalitative og kvantitative aspekter af EHFF.

Artikel 16

Finansiel fordeling til delt forvaltning

1.   De midler, der er til rådighed til forpligtelser for medlemsstaterne som omhandlet i artikel 13, stk. 2-7, for perioden 2014-2020, jf. tabellen i bilag II, fastsættes på grundlag af følgende objektive kriterier:

a)

for så vidt angår afsnit V med undtagelse af artikel 76 og 77:

i)

beskæftigelsesniveauet inden for fiskeri- og hav- og ferskvandsakvakultursektorerne, herunder beskæftigelse i dertil knyttet forarbejdning

ii)

produktionsniveauet inden for fiskeri- og hav- og ferskvandsakvakultursektorerne, herunder dertil knyttet forarbejdning, og

iii)

andelen af mindre fartøjer til kystfiskeri i den samlede fiskerflåde

b)

for så vidt angår artikel 76 og 77:

i)

omfanget af kontrolopgaver for den berørte medlemsstat under hensyntagen til størrelsen af den nationale fiskerflåde og størrelsen af det havområde, der skal kontrolleres, mængden af landingerne og værdien af indførslen fra tredjelande

ii)

tilgængelige kontrolmidler sammenlignet med omfanget af kontrolopgaver for medlemsstaten, hvor de tilgængelige midler fastlægges under hensyntagen til antallet af kontroller, der er foretaget på havet og antallet af landingsinspektioner

iii)

omfanget af dataindsamlingsopgaver for den berørte medlemsstat under hensyntagen til størrelsen af den nationale fiskerflåde, mængden af landingerne og af akvakulturproduktionen, omfanget af videnskabelige overvågningsaktiviteter på havet og antallet af undersøgelser, som medlemsstaten deltager i, og

iv)

de tilgængelige dataindsamlingsmidler i forhold til omfanget af dataindsamlingsopgaver for medlemsstaten, hvor de tilgængelige midler er fastlagt under hensyntagen til de menneskelige ressourcer og tekniske midler, som er nødvendige for at gennemføre det nationale stikprøveprogram for dataindsamling

c)

for så vidt angår alle foranstaltninger: de historiske tildelinger af midler i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1198/2006 og det historiske forbrug i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 861/2006.

2.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastsætter den årlige opdeling af de samlede midler per medlemsstat.

AFSNIT IV

PROGRAMMERING

KAPITEL I

Programmering for foranstaltninger, der finansieres under delt forvaltning

Artikel 17

Udarbejdelse af operationelle programmer

1.   Hver medlemsstat udarbejder et enkelt operationelt program til gennemførelse af de af Unionens prioriteter, der er fastsat i artikel 6, som EHFF skal være med til at finansiere.

2.   Det operationelle program fastlægges af medlemsstaten efter et nært samarbejde med de partnere, der er omhandlet i artikel 5 i forordning (EU) nr. 1303/2013.

3.   For den i artikel 18, stk. 1, litra o), omhandlede del af det operationelle program vedtager Kommissionen senest den 31. maj 2014 gennemførelsesretsakter, der fastsætter Unionens aktuelle prioriteter for håndhævelse og kontrol. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 127, stk. 2.

Artikel 18

Det operationelle programs indhold

1.   Ud over de elementer, der er nævnt i artikel 27 i forordning (EU) nr. 1303/2013, omfatter det operationelle program:

a)

en analyse af situationen med hensyn til styrker, svagheder, muligheder og trusler og fastlæggelse af, hvilke behov der skal tilgodeses i det geografiske område, herunder, hvis det er relevant, havområder, der er dækket af programmet.

Analysen bygger på Unionens relevante prioriteter som fastlagt i nærværende forordnings artikel 6 og bringes, hvis det er relevant, i overensstemmelse med den flerårige nationale strategiplan for akvakultur, som er omhandlet i artikel 34 i forordning (EU) nr. 1380/2013, og de fremskridt, der er gjort, med henblik på at opnå god miljøstatus gennem udvikling og gennemførelse af en havstrategi som omhandlet i artikel 5 i direktiv 2008/56/EF. Specifikke behov vedrørende arbejdspladser, miljøet, modvirkning af og tilpasning til klimaændringer og fremme af innovation vurderes i forhold til Unionens prioriteter med henblik på at finde de mest relevante svar for hver af de prioriteter, der har tilknytning til de relevante områder

b)

en beskrivelse af strategien, jf. artikel 27 i forordning (EU) nr. 1303/2013, der viser, at:

i)

der er fastsat relevante mål for hver af Unionens prioriteter, der er omfattet af programmet, på grundlag af de fælles resultatindikatorer som omhandlet i nærværende forordnings artikel 109

ii)

valget af relevante foranstaltninger er en logisk følge af hver af Unionens prioriteter, der er valgt i programmet, under hensyntagen til konklusionerne af forhåndsevalueringen og analysen i dette stykkes litra a). For så vidt angår foranstaltningerne til endeligt ophør med fiskeriaktiviteter, jf. nærværende forordnings artikel 34, bør en sådan beskrivelse omfatte målene og de foranstaltninger, der skal træffes, med henblik på reduktion af fiskerikapaciteten i overensstemmelse med artikel 22 i forordning (EU) nr. 1380/2013. Den bør ligeledes omfatte en beskrivelse af metoden til beregning af den godtgørelse, der ydes i henhold til nærværende forordnings artikel 33 og 34

iii)

tildelingen af finansielle midler til de af Unionens prioriteter, der er omfattet af programmet, er berettiget og tilstrækkelig til at nå de fastsatte mål

c)

hvis det er passende, de specifikke behov i Natura 2000-områder som oprettet ved Rådets direktiv 92/43/EØF (25), og programmets bidrag til etablering af et sammenhængende netværk af områder til genopretning af fiskebestande som fastsat i artikel 8 i forordning (EU) nr. 1380/2013

d)

vurderingen af opfyldelsen af specifikke forhåndsbetingelser omhandlet i nærværende forordnings artikel 9 og bilag IV og om nødvendigt af de tiltag, der er omhandlet i artikel 19, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013

e)

en beskrivelse af resultatrammen, jf. artikel 22 og bilag II i forordning (EU) nr. 1303/2013

f)

en liste over udvalgte foranstaltninger ordnet efter Unionens prioriteter

g)

en liste over de kriterier, der anvendes til udvælgelse af fiskeri- og akvakulturområderne i henhold til afsnit V, kapitel III

h)

en liste over udvælgelseskriterierne for lokaludviklingsstrategier styret af lokalsamfundet i henhold til afsnit V, kapitel III

i)

i medlemsstater, hvor over 1 000 fartøjer kan betragtes som fiskerfartøjer til kystfiskeri af mindre omfang, en handlingsplan for udvikling, konkurrenceevne og bæredygtighed for kystfiskeri af mindre omfang

j)

de evalueringskrav og den evalueringsplan, der er omhandlet i artikel 56 i forordning (EU) nr. 1303/2013, og de tiltag, der skal tages for at tilgodese fastlagte behov

k)

en finansieringsplan, der skal udarbejdes under hensyntagen til artikel 20 i forordning (EU) nr. 1303/2013 og i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesretsakt omhandlet i nærværende forordnings artikel 16, stk. 2, og som omfatter:

i)

en tabel over det samlede EHFF-bidrag, der er planlagt for hvert år

ii)

en tabel over gældende EHFF-midler og medfinansieringssats inden for Unionens prioriteter fastsat i nærværende forordnings artikel 6 og den tekniske bistand; som en undtagelse fra hovedreglen fastsat i nærværende forordnings artikel 94, stk. 2, angives det i givet fald separat i denne tabel, hvilke EHFF-midler og medfinansieringssatser der gælder for den støtte, der er omhandlet i artikel 33 og 34, artikel 41, stk. 2, artikel 67 og 70, artikel 76, stk. 2, litra a)-d) og f)-l), artikel 76, stk. 2, litra e), og artikel 77

l)

oplysninger om komplementaritet og koordination med ESI-fonde og andre relevante EU-finansieringsinstrumenter og nationale finansieringsinstrumenter

m)

ordninger for det operationelle programs gennemførelse, herunder:

i)

identifikation af de myndigheder, der er omhandlet i artikel 123 i forordning (EU) nr. 1303/2013, og af oplysningshensyn et resumé, der beskriver forvaltnings- og kontrolordningen

ii)

en beskrivelse af de respektive roller, som FLAG'er, forvaltningsmyndigheden eller det udpegede organ har i forbindelse med alle de opgaver, der vedrører gennemførelsen af lokaludviklingsstrategien styret af lokalsamfundet

iii)

en beskrivelse af overvågnings- og evalueringsprocedurerne og af overvågningsudvalgets generelle sammensætning omhandlet i artikel 48 i forordning (EU) nr. 1303/2013

iv)

de bestemmelser, der sikrer, at programmet får offentlig omtale i henhold til nærværende forordnings artikel 119

n)

en liste over de partnere, der er omhandlet i artikel 5 i forordning (EU) nr. 1303/2013, og resultaterne af høringen af disse partnere

o)

med henblik på at sikre øget overholdelse gennem kontrol som omhandlet i artikel 6, nr. 3, litra b), og i overensstemmelse med de aktuelle prioriteter som vedtaget af Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 3:

i)

en liste over de organer, der implementerer kontrol-, inspektions- og håndhævelsesordningen, og en kort beskrivelse af deres personale og finansielle ressourcer, som er til rådighed for fiskerikontrol, inspektion og håndhævelse, og deres større udstyr, der er til rådighed for fiskerikontrol, inspektion og håndhævelse, især antallet af skibe, luftfartøjer og helikoptere

ii)

de overordnede mål for de kontrolforanstaltninger, der skal gennemføres ved anvendelse af fælles indikatorer, som skal fastsættes i overensstemmelse med artikel 109

iii)

specifikke mål, der skal opnås, i overensstemmelse med Unionen prioriteter fastsat i artikel 6 og en detaljeret angivelse pr. operationstype i hele programmeringsperiodens varighed

p)

med henblik på målet om indsamling af data over bæredygtig fiskeriforvaltning som omhandlet i artikel 6, nr. 3), litra a), og i overensstemmelse med det flerårige EU-program, der er omhandlet i artikel 3 i forordning (EF) nr. 199/2008:

i)

en beskrivelse af dataindsamlingsaktiviteterne i overensstemmelse med artikel 25, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013

ii)

en beskrivelse af datalagringsmetoder, dataforvaltning og dataanvendelse

iii)

en beskrivelse af evnen til at opnå en forsvarlig økonomisk og administrativ forvaltning af de indsamlede data

Den i litra p) omhandlede del af det operationelle program suppleres i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 21.

2.   Det operationelle program omfatter metoderne til beregning af forenklede omkostninger, jf. artikel 67, stk. 1, litra b), c) og d), i forordning (EU) nr. 1303/2013, meromkostninger eller indtægtstab i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 96 og metoden til at beregne godtgørelsen med i overensstemmelse med relevante kriterier, der er fastlagt for hver enkelt af aktiviteterne i nærværende forordnings artikel 40, stk. 1, artikel 53, 54 og 55, artikel 56, stk. 1, litra f), og artikel 67. Hvis det er relevant, medtages også oplysninger om udbetaling af forskud til FLAG'er i henhold til nærværende forordnings artikel 62.

3.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastsætter regler for forelæggelsen af de elementer, der er beskrevet i nærværende artikels stk. 1 og 2. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 127, stk. 3.

Artikel 19

Godkendelse af det operationelle program

1.   Med forbehold af artikel 29 i forordning (EU) nr. 1303/2013 vedtager Kommissionen gennemførelsesretsakter, der godkender det operationelle program.

2.   Med henblik på vedtagelse af gennemførelsesretsakterne omhandlet i nærværende artikels stk. 1 undersøger Kommissionen, om de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 18, stk. 1, litra b), nr. ii), må formodes reelt at fjerne den konstaterede overkapacitet.

Artikel 20

Ændring af det operationelle program

1.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der godkender ændringen af det operationelle program.

2.   Med henblik på tilpasning til ændrede kontrolbehov kan Kommissionen hvert andet år vedtage en gennemførelsesretsakt, som nærmere angiver alle ændringer i Unionens prioriteter med hensyn til håndhævelse og kontrol som omhandlet i artikel 17, stk. 3, og de hertil svarende støtteberettigede operationer, som skal prioriteres. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 127, stk. 2.

3.   Medlemsstaterne kan fremsende ændringer til deres operationelle program under hensyntagen til nye prioriteter, der er fastlagt i de i nærværende artikels stk. 2 omhandlede gennemførelsesretsakter.. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet benyttes der for ændringer af det operationelle program en forenklet procedure, der vedtages i overensstemmelse med artikel 22, stk. 2.

Artikel 21

Arbejdsplaner for dataindsamling

1.   I forbindelse med anvendelsen af nærværende forordnings artikel 18, stk. 1, litra p), fremsender medlemsstaterne elektronisk arbejdsplaner for dataindsamling i overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, i forordning (EF) nr. 199/2008 til Kommissionen senest den 31. oktober i året forud for det år, hvor arbejdsplanen skal finde anvendelse, medmindre en eksisterende arbejdsplan stadig finder anvendelse, i hvilket tilfælde de underretter Kommissionen herom. Indholdet af disse planer skal være i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, i nævnte forordning.

2.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der godkender de i stk. 1 omhandlede arbejdsplaner senest den 31. december i året forud for det år, hvor arbejdsplanen skal finde anvendelse.

Artikel 22

Procedureregler og tidsplaner

1.   Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der fastsætter regler om procedurer, format og tidsplaner for:

a)

godkendelsen af operationelle programmer

b)

fremsendelsen og godkendelsen af ændringer af operationelle programmer, herunder deres ikrafttræden og hyppigheden af fremsendelser i løbet af programmeringsperioden

c)

fremsendelsen og godkendelsen af ændringer som nævnt i artikel 20, stk. 3

d)

fremsendelsen af arbejdsprogrammer for dataindsamling.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 127, stk. 3.

2.   Procedurerne og tidsplanerne forenkles i tilfælde af:

a)

ændringer af operationelle programmer vedrørende en overførsel af midler mellem Unionens prioriteter, forudsat at de overførte midler ikke overstiger 10 % af det beløb, der er tildelt Unionens prioritet

b)

ændringer af operationelle programmer vedrørende indførelsen eller tilbagetrækningen af foranstaltninger eller typer af relevante operationer og dertil knyttede oplysninger og indikatorer

c)

ændringer af operationelle programmer vedrørende ændringer i beskrivelsen af foranstaltninger, herunder ændringer af betingelserne for støtteberettigelse

d)

ændringer som omhandlet i artikel 20, stk. 3, samt i tilfælde af yderligere ændringer af den i artikel 18, stk. 1, litra n), omhandlede del af det operationelle program.

3.   Stk. 2 finder ikke anvendelse på de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 33 og 34 og artikel 41, stk. 2.

KAPITEL II

Programmering for foranstaltninger, der finansieres under direkte forvaltning

Artikel 23

Årligt arbejdsprogram

1.   Med henblik på at gennemføre afsnit VI vedtager Kommissionen gennemførelsesretsakter, der fastsætter årlige arbejdsprogrammer i overensstemmelse med målene i de respektive kapitler. Hvad angår afsnit VI, kapitel I og II, vedtages disse gennemførelsesretsakter efter undersøgelsesproceduren i artikel 127, stk. 3.

2.   Det årlige arbejdsprogram omfatter:

a)

en beskrivelse af de aktiviteter, der skal finansieres, og de tilsigtede mål for hver aktivitet, som bringes i overensstemmelse med målene i artikel 82 og 85. Det indeholder også en angivelse af det beløb, som tildeles hver aktivitet, en vejledende gennemførelsestidsplan samt oplysninger om gennemførelsen heraf

b)

hvad angår tilskud og relaterede foranstaltninger: de vigtigste evalueringskriterier, der fastsættes, således at de tilsigtede mål i det operationelle program nås på bedst mulig vis, og maksimumssatserne for medfinansiering.

AFSNIT V

FORANSTALTNINGER FINANSIERET UNDER DELT FORVALTNING

KAPITEL I

Bæredygtig udvikling af fiskeri

Artikel 24

Specifikke mål

Støtte i henhold til dette kapitel skal bidrage til at gennemføre de specifikke mål i Unionens prioritet fastsat i artikel 6, nr. 1).

Artikel 25

Almindelige betingelser

1.   Ejeren af et fiskerfartøj, der har modtaget støtte i henhold til dette kapitel, må ikke overføre dette fartøj uden for Unionen inden for mindst fem år efter datoen for den faktiske betaling af denne støtte til støttemodtageren. Hvis et fartøj overføres inden for denne tidsramme, inddrives beløb, der uretmæssigt er udbetalt i forbindelse med operationen, af medlemsstaten i en størrelse, der står i forhold til den periode, hvor betingelsen fastsat i nærværende stykkes første punktum ikke er blevet opfyldt.

2.   Driftsomkostninger er ikke støtteberettigede, medmindre det udtrykkeligt er angivet i dette kapitel.

3.   Det samlede finansielle bidrag fra EHFF til foranstaltningerne i artikel 33 og artikel 34 og til udskiftning eller modernisering af hoved- eller hjælpemotorer, jf. artikel 41, må ikke overstige den højeste af følgende to tærskler:

a)

6 000 000 EUR, eller

b)

15 % af Unionens finansielle støtte, som medlemsstaten har tildelt Unionens prioriteter fastsat i artikel 6, nr. 1), 2) og 5).

4.   Det samlede finansielle bidrag fra EHFF til foranstaltningerne i artikel 29, stk. 4, må ikke overstige 5 % af den finansielle støtte fra Unionen, der er tildelt per medlemsstat.

5.   Støtte til ejere af fartøjer ydet i henhold til artikel 33 fratrækkes den støtte, der ydes til ejere af fartøjer i henhold til artikel 34 for det samme fartøj.

Artikel 26

Innovation

1.   Med henblik på at fremme innovation inden for fiskeriet kan EHFF støtte projekter, der har til formål at udvikle eller indføre nye eller væsentligt forbedrede varer og forbedret udstyr, nye eller forbedrede processer og teknikker samt nye eller forbedrede forvaltnings- og organisationssystemer, herunder på forarbejdnings- og afsætningsniveau.

2.   Operationer, der finansieres i henhold til denne artikel, gennemføres af eller i samarbejde med et videnskabeligt eller teknisk organ, der er anerkendt af medlemsstaten eller Unionen. Dette videnskabelige eller tekniske organ validerer resultaterne af sådanne operationer.

3.   Resultaterne af de operationer, der finansieres i henhold til denne artikel, har passende offentlig omtale i medlemsstaten i overensstemmelse med artikel 119.

Artikel 27

Rådgivningstjenester

1.   Med henblik på at forbedre operatørernes overordnede resultater og konkurrenceevne og for at fremme bæredygtigt fiskeri kan EHFF støtte:

a)

gennemførlighedsundersøgelser og rådgivningstjenester, der vurderer levedygtigheden af projekter, som potentielt er støtteberettigede i henhold til dette kapitel

b)

levering af faglig rådgivning om miljømæssig bæredygtighed med fokus på at begrænse og, hvis det er muligt, eliminere fiskeriaktiviteters negative indvirkning på marine og terrestriske økosystemer samt ferskvandsøkosystemer

c)

levering af faglig rådgivning om virksomheds- og afsætningsstrategier.

2.   Gennemførlighedsundersøgelserne, rådgivningstjenesterne og rådgivningen som omhandlet i stk. 1 leveres af videnskabelige, akademiske, professionelle eller tekniske organer eller enheder, der yder økonomisk rådgivning, og som har de fornødne kompetencer.

3.   Støtte i henhold til stk. 1 ydes til operatører eller fiskeriorganisationer, herunder producentorganisationer eller offentligretlige organer.

4.   Hvis støtten i henhold til stk. 1 ikke overstiger 4 000 EUR, kan støttemodtageren udvælges gennem en fremskyndet procedure.

Artikel 28

Partnerskaber mellem videnskabsfolk og fiskere

1.   For at fremme overførsel af viden mellem videnskabsfolk og fiskere kan EHFF støtte:

a)

oprettelse af netværk, partnerskabsaftaler eller sammenslutninger mellem et eller flere uafhængige videnskabelige organer og fiskere eller en eller flere fiskeriorganisationer, hvori tekniske organer kan deltage

b)

de aktiviteter, der udføres inden for rammerne af netværkene, partnerskabsaftalerne eller sammenslutningerne, som omhandlet i litra a).

2.   De aktiviteter, der er omhandlet i stk. 1, litra b), kan omfatte dataindsamlings- og forvaltningsaktiviteter, undersøgelser, pilotprojekter, formidling af viden og forskningsresultater, seminarer og bedste praksis.

3.   Støtte i henhold til stk. 1 kan ydes til offentligretlige organer, fiskere, fiskeriorganisationer, FLAG'er og ikkestatslige organisationer.

Artikel 29

Fremme af menneskelig kapital, jobskabelse og social dialog

1.   For at fremme menneskelig kapital, jobskabelse og social dialog kan EHFF støtte:

a)

erhvervsuddannelse, livslang læring, fælles projekter, formidling af viden af økonomisk, teknisk, lovgivningsmæssig eller videnskabelig karakter og af innovativ praksis samt tilegnelse af nye erhvervsmæssige færdigheder, især med tilknytning til bæredygtig forvaltning af marine økosystemer, hygiejne, sundhed, sikkerhed og aktiviteter inden for den maritime sektor, innovation og iværksætteri

b)

netværk og udveksling af erfaringer og bedste praksis mellem interessenter, blandt andet organisationer til fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder, som fremmer kvinders rolle i fiskerisamfund og støtter underrepræsenterede grupper, der er involveret i kystfiskeri af mindre omfang, eller fiskeri til fods

c)

den sociale dialog på EU-plan, nationalt, regionalt eller lokalt plan med inddragelse af fiskere, arbejdsmarkedets parter og andre relevante interessenter.

2.   Støtte i henhold til stk. 1 kan også ydes til selvstændige fiskeres ægtefæller eller selvstændige fiskeres livsledsagere, for så vidt sidstnævnte anerkendes i national ret på betingelserne fastsat i artikel 2, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/41/EU (26).

3.   Den i stk. 1, litra a), omhandlede støtte kan ydes i en periode på højst to år til uddannelse af personer under 30 år, der af den berørte medlemsstat anerkendes som arbejdsløse (»praktikanter«). Sådan støtte begrænses til uddannelse om bord på fartøjer til kystfiskeri af mindre omfang, der ejes af en professionel fisker på mindst 50 år, som er formaliseret i en aftale mellem praktikanten og ejeren af fartøjet, som anerkendes af den berørte medlemsstat, herunder kurser om bæredygtige fangstmetoder og bevarelse af havets biologiske ressourcer som defineret i forordning (EU) nr. 1380/2013. Praktikanten ledsages om bord af en professionel fisker på mindst 50 år.

4.   Der ydes støtte i henhold til stk. 3 til professionelle fiskere for at dække praktikantens løn og dermed forbundne udgifter, og støtten beregnes i overensstemmelse med artikel 67, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1303/2013, idet der tages hensyn til den økonomiske situation og levestandarden i den berørte medlemsstat. Denne støtte må ikke overstige et maksimumsbeløb på 40 000 EUR for hver støttemodtager i programmeringsperioden.

Artikel 30

Diversificering og nye former for indkomst

1.   EHFF kan støtte investeringer, der bidrager til diversificering af fiskeres indkomst gennem udvikling af supplerende aktiviteter, herunder investeringer om bord, i fisketurisme, restauranter, miljøtjenester vedrørende fiskeri og uddannelsesaktiviteter vedrørende fiskeri.

2.   Støtten i henhold til stk. 1 ydes til fiskere, der:

a)

forelægger en forretningsplan for udviklingen af deres nye aktiviteter

b)

besidder passende erhvervsmæssige færdigheder, som kan erhverves gennem operationer, der finansieres i henhold til artikel 29, stk. 1, litra a).

3.   Støtte i henhold til stk. 1 må kun ydes, såfremt de supplerende aktiviteter har tilknytning til fiskerens primære fiskerivirksomhed.

4.   Størrelsen af den støtte, der ydes i henhold til stk. 1, må ikke overstige 50 % af det beløb, der er fastsat i forretningsplanen for hver operation, og et maksimumsbeløb på 75 000 EUR for hver støttemodtager.

Artikel 31

Opstartsstøtte til unge fiskere

1.   EHFF kan yde virksomhedsopstartsstøtte til unge fiskere.

2.   Støtte i henhold til denne artikel kan kun ydes til første erhvervelse af et fiskerfartøj:

a)

som har en længde overalt på under 24 meter

b)

som er udstyret til havfiskeri

c)

som er mellem 5 og 30 år gammel, og

d)

som hører til et flådesegment, hvor der ifølge den fiskerikapacitetsrapport, som er omhandlet i artikel 22, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1380/2013, er balance i de fiskerimuligheder, der er til rådighed for det pågældende segment.

3.   I denne artikel forstås ved »unge fiskere«: fysiske personer, der ønsker at erhverve et fiskerfartøj for første gang, og som på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen er under 40 år og har arbejdet mindst fem år som fiskere eller har taget en tilsvarende erhvervsuddannelse. Medlemsstaterne kan definere yderligere objektive kriterier for unge fiskere, som skal opfyldes for at være støtteberettiget i henhold til denne artikel.

4.   Støtte i henhold til denne artikel må ikke overstige 25 % af omkostningerne til erhvervelsen af fiskerfartøjet og må under ingen omstændigheder overstige 75 000 EUR pr. ung fisker.

Artikel 32

Sundhed og sikkerhed

1.   For at forbedre hygiejne, sundhed, sikkerhed og arbejdsvilkår for fiskere kan EHFF støtte investeringer om bord eller i personligt udstyr, forudsat at disse investeringer går ud over de krav, der er fastsat i EU-retten eller national ret.

2.   Støtten i henhold til denne artikel ydes til fiskere eller ejere af fiskerfartøjer.

3.   Når operationen består i en investering om bord, ydes støtten ikke mere end én gang i programmeringsperioden for den samme type investering og til det samme fiskerfartøj. Når operationen består i en investering i personligt udstyr, ydes støtten ikke mere end én gang i programmeringsperioden for den samme type udstyr og til den samme støttemodtager.

4.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesretsakter i overensstemmelse med artikel 126 med henblik på at fastlægge de typer operationer, der er støtteberettigede i henhold til nærværende artikels stk. 1.

Artikel 33

Midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter

1.   EHFF kan støtte finansiering af foranstaltninger til midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter i følgende tilfælde:

a)

gennemførelse af Kommissionsforanstaltninger eller medlemsstatshasteforanstaltninger, som omhandlet i henholdsvis artikel 12 og 13 i forordning(EU) nr. 1380/2013 eller bevaringsforanstaltninger som omhandlet i artikel 7 i nævnte forordning, herunder fiskeriforbudsperioder

b)

ikke-forlængelse af en partnerskabsaftale for bæredygtigt fiskeri eller tilhørende protokoller

c)

hvor det midlertidige ophør er fastsat i en forvaltningsplan, der er vedtaget i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 (27), eller i en flerårig plan, der er vedtaget i henhold til artikel 9 og 10 i forordning (EU) nr. 1380/2013, og hvor, baseret på videnskabelig rådgivning, en reduktion af fiskeriindsatsen er nødvendig for at nå de målsætninger, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, og stk. 5, litra a), i forordning (EU) nr. 1380/2013.

2.   Støtte omhandlet i stk. 1 kan ydes for en periode på højst seks måneder pr. fartøj i perioden 2014-2020.

3.   Støtte omhandlet i stk. 1 ydes kun til:

a)

ejere af EU-fiskerfartøjer, der er registreret som aktive, og som har udført fiskeriaktiviteter til havs i mindst 120 dage i løbet af de to kalenderår, der går forud for datoen for indgivelse af støtteansøgningen, eller

b)

fiskere, der har arbejdet til havs i mindst 120 dage i løbet af de to kalenderår, der går forud for datoen for indgivelse af støtteansøgningen, på et EU-fiskerfartøj, som er berørt af det midlertidige ophør.

4.   Alle de fiskeriaktiviteter, der udføres af fiskerfartøjet eller de berørte fiskere, suspenderes på effektiv vis. Den kompetente myndighed sikrer sig, at det berørte fiskerfartøj har indstillet enhver fiskeriaktivitet i løbet af den periode, som det midlertidige ophør gælder for.

Artikel 34

Endeligt ophør med fiskeriaktiviteter

1.   EHFF kan kun støtte finansiering af foranstaltninger til endeligt ophør med fiskeriaktiviteter, når det sker ved ophugning af fiskerfartøjer og forudsat at:

a)

sådan ophugning er medtaget i det operationelle program omhandlet i artikel 18, og

b)

det endelige ophør er forudsat som et værktøj i en handlingsplan omhandlet i artikel 22, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013, og som angiver, at flådesegmentet ikke reelt modsvarer de fiskerimuligheder, der er til rådighed for dette segment.

2.   Støtte i henhold til stk. 1 ydes til:

a)

ejere af EU-fiskerfartøjer, der er registreret som aktive, og som har udført fiskeriaktiviteter til havs i mindst 90 dage om året i løbet af de to kalenderår, der går forud for datoen for indgivelse af støtteansøgningen, eller

b)

fiskere, der har arbejdet til havs i mindst 90 dage om året i løbet af de to kalenderår, der går forud for datoen for indgivelse af støtteansøgningen, på et EU-fiskerfartøj, som er berørt af det endelige ophør.

3.   De berørte fiskere skal reelt indstille alle fiskeriaktiviteter. Modtageren forelægger dokumentation for det reelle ophør med fiskeriaktiviteter for den kompetente myndighed. Godtgørelsen tilbagebetales pro rata temporis, hvis en fisker genoptager en fiskeriaktivitet inden for et tidsrum på mindre end to år fra datoen for indgivelse af støtteansøgningen.

4.   Støtte i henhold til denne artikel kan ydes indtil den 31. december 2017.

5.   Der ydes først støtte i henhold til denne artikel, efter at den tilsvarende kapacitet er fjernet permanent fra EU-fiskerflåderegistret, og efter at fiskerilicenserne og -tilladelserne ligeledes er permanent tilbagetrukne. Det er forbudt modtageren at registrere et nyt fiskerfartøj inden for fem år efter modtagelsen af denne støtte. Nedgangen i kapaciteten som følge af det endelige ophør med fiskeriaktiviteter med offentlig støtte fører til en tilsvarende permanent sænkning af de fiskerikapacitetslofter, der er fastsat i bilag II i forordning (EU) nr. 1380/2013.

6.   Uanset stk. 1 kan støtte gives til endeligt ophør af fiskeriaktiviteter uden ophugning, forudsat at fartøjerne ombygges til andre aktiviteter end erhvervsfiskeri.

Endvidere og med henblik på at bevare kulturarven på havområdet kan støtte ydes til endeligt ophør af fiskeriaktiviteter uden ophugning i tilfælde af traditionelle fartøjer af træ, forudsat at sådanne fartøjer bibeholder en landbaseret kulturarvsfunktion.

Artikel 35

Gensidige fonde for ugunstige vejrforhold og miljøhændelser

1.   EHFF kan bidrage til gensidige fonde for at betale økonomisk godtgørelse til fiskere for økonomiske tab forårsaget af ugunstige vejrforhold eller af miljøhændelser eller af redningsomkostninger for fiskere eller fiskerfartøjer i tilfælde af en ulykke til havs i forbindelse med deres fiskeriaktiviteter.

2.   Med henblik på stk. 1 forstås ved »gensidig fond«: en ordning, som medlemsstaten har godkendt i henhold til sin nationale ret, og som giver de tilsluttede fiskere mulighed for at forsikre sig selv, hvorved der ydes godtgørelse til de tilsluttede fiskere for økonomiske tab forårsaget af de i stk. 1 omhandlede forhold.

3.   Medlemsstaterne sikrer, at der undgås overkompensation som følge af en kombination af støtten i henhold til denne artikel med andre EU-instrumenter, nationale instrumenter eller private forsikringsordninger.

4.   For at være støtteberettiget i henhold til denne artikel skal den pågældende gensidige fond:

a)

være godkendt af medlemsstatens kompetente myndighed i overensstemmelse med national ret

b)

have en gennemsigtig politik i forhold til indbetalinger til og udbetalinger fra fonden, og

c)

have klare regler om fordeling af ansvar for eventuel gæld.

5.   Medlemsstaterne definerer reglerne for oprettelse og forvaltning af de gensidige fonde, navnlig med hensyn til udbetaling af godtgørelse og fiskeres berettigelse til sådan godtgørelse i tilfælde af ugunstuge vejrforhold, miljøhændelser eller ulykker til havs som omhandlet i stk. 1 samt med hensyn til administration af disse regler og overvågning af, hvorvidt de overholdes. Medlemsstaterne sikrer, at fondsordningerne indeholder regler om sanktioner i tilfælde af forsømmelighed fra fiskerens side.

6.   Ugunstige vejrforhold, miljøhændelser eller ulykker til havs som omhandlet i stk. 1 skal være sådanne, der formelt anerkendes af den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat som havende fundet sted.

7.   De bidrag, der er omhandlet stk. 1, må kun vedrøre de beløb, som den gensidige fond har udbetalt som økonomisk godtgørelse til fiskere. Der ydes ikke støtte til de administrative omkostninger i forbindelse med oprettelse af gensidige fonde. Medlemsstaterne kan begrænse de omkostninger, hvortil der ydes støtte, ved at anvende lofter per gensidig fond.

8.   Der ydes kun bidrag som omhandlet i stk. 1 for at dække tab forårsaget af ugunstige vejrforhold, miljøhændelser eller ulykker til havs, som beløber sig til mere en 30 % af den pågældende virksomheds årlige omsætning, og som er beregnet på grundlag af den pågældende virksomhedes gennemsnitlige årlige omsætning i de foregående tre kalenderår.

9.   Der ydes ingen bidrag fra EHFF til startkapital.

10.   Hvor medlemsstaterne beslutter at begrænse de omkostninger, hvortil der ydes støtte, ved at anvende lofter per gensidig fond, beskriver og begrunder de i deres operationelle programmer de pågældende lofter.

Artikel 36

Støtte til systemerne for tildeling af fiskerimuligheder

1.   For at tilpasse fiskeriaktiviteterne til fiskerimulighederne kan EHFF støtte udformningen, udviklingen, overvågningen, evalueringen og forvaltningen af systemerne for tildeling af fiskerimuligheder.

2.   Støtte i henhold til denne artikel ydes til offentlige myndigheder, juridiske eller fysiske personer eller fiskeriorganisationer, der er anerkendt af medlemsstaten, herunder anerkendte producentorganisationer, der deltager i kollektiv forvaltning af de i stk. 1 omhandlede systemer.

Artikel 37

Støtte til udformning og gennemførelse af bevaringsforanstaltninger og regionalt samarbejde

1.   For at sikre en effektiv udformning og gennemførelse af bevaringsforanstaltninger i henhold til artikel 7, 8 og 11 i forordning (EU) nr. 1380/2013 og regionalt samarbejde i henhold til artikel 18 i nævnte forordning kan EHFF støtte:

a)

udformning, udvikling og overvågning af tekniske og administrative midler, som er nødvendige for udviklingen og gennemførelsen af bevaringsforanstaltninger og regionaliseringen

b)

interessenters deltagelse i og samarbejde mellem medlemsstaterne om udformningen og gennemførelsen af bevaringsforanstaltninger og regionaliseringen.

2.   EHFF kan kun støtte direkte udsætning i henhold til stk. 1, hvis den er fastsat som en bevaringsforanstaltning i en EU-retsakt.

Artikel 38

Begrænsning af fiskeriets indvirkning på havmiljøet og tilpasning af fiskeriet til beskyttelsen af arter

1.   For at mindske fiskeriets indvirkning på havmiljøet, fremme en gradvis eliminering af udsmid og lette overgangen til en bæredygtig udnyttelse af de levende marine biologiske ressourcer i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1380/2013 kan EHFF støtte investeringer:

a)

i udstyr, der forbedrer størrelsesselektiviteten eller artsselektiviteten af fiskeredskaberne

b)

om bord eller i udstyr til eliminering af udsmid ved at undgå og reducere uønskede fangster af kommercielle bestande eller til håndtering af uønskede fangster, der skal landes i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013

c)

i udstyr, der begrænser og, hvis det er muligt, eliminerer fiskeriets fysiske og biologiske indvirkning på økosystemet eller havbunden

d)

i udstyr, der beskytter redskaber og fangster mod pattedyr og fugle, der er beskyttet i henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF (28), forudsat at det ikke undergraver selektiviteten af fiskeredskaberne, og at alle relevante foranstaltninger træffes for at undgå at skade rovdyrene fysisk.

2.   Uanset artikel 11, litra a), må den i stk. 1 omhandlede støtte i regionerne i den yderste periferi kun ydes til forankrede anordninger til tiltrækning af fisk, forudsat at sådanne anordninger bidrager til bæredygtigt og selektivt fiskeri.

3.   Der ydes ikke støtte mere end én gang i programmeringsperioden til den samme type udstyr på det samme EU-fiskerfartøj.

4.   Der ydes kun støtte, når redskaberne eller det andet udstyr, der er omhandlet i stk. 1, har en påviseligt bedre størrelsesselektivitet eller påviselig mindre indvirkning på økosystemet og ikkemålrettede arter end standardredskaberne eller det andet udstyr, som er tilladt ifølge EU-ret eller ifølge relevant national ret vedtaget inden for rammerne af regionalisering som fastsat i forordning (EU) nr. 1380/2013.

5.   Der ydes støtte til:

a)

ejere af EU-fiskerfartøjer, som er registreret som aktive fartøjer, og som har udført fiskeriaktiviteter til havs i mindst 60 dage i løbet af de to kalenderår, der går forud for datoen for indgivelse af støtteansøgningen

b)

fiskere, som ejer redskaber, der skal erstattes, og som har arbejdet om bord på et EU-fiskerfartøj i mindst 60 dage i løbet af de to kalenderår, der går forud for datoen for indgivelse af støtteansøgningen

c)

fiskeriorganisationer, der er anerkendt af medlemsstaten.

Artikel 39

Innovation i tilknytning til bevaring af havets biologiske ressourcer

1.   For at bidrage til en gradvis eliminering af udsmid og bifangster og lette overgangen til udnyttelse af de levende marine biologiske ressourcer i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1380/2013 samt for at mindske fiskeriets indvirkning på havmiljøet og beskyttede rovdyrs indvirkning på fiskeriet kan EHFF støtte operationer, der har til formål at udvikle eller indføre ny teknisk eller organisatorisk viden, som kan mindske fiskeriaktiviteters indvirkning på miljøet, herunder bedre fangstmetoder og redskabsselektivitet, eller det har til formål at give en mere bæredygtig udnyttelse af havets biologiske ressourcer og sameksistens med beskyttede rovdyr.

2.   Operationer, der finansieres i henhold til denne artikel, gennemføres af eller i samarbejde med et videnskabeligt eller teknisk organ, der er anerkendt af den medlemsstat, som validerer resultaterne af sådanne operationer.

3.   Resultaterne af de operationer, der finansieres i henhold til denne artikel, får passende offentlig omtale i medlemsstaten i overensstemmelse med artikel 119.

4.   Fiskerfartøjer, der deltager i projekter, som finansieres i henhold til denne artikel, må ikke udgøre mere end 5 % af antallet af fartøjer i den nationale flåde eller 5 % af den nationale flådetonnage i bruttotonnage beregnet på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen. På anmodning fra en medlemsstat kan Kommissionen under behørigt begrundede omstændigheder og på grundlag af en henstilling fra Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF), der er oprettet ved Kommissionens afgørelse 2005/629/EF (29), godkende projekter, der overskrider grænserne fastsat i dette stykke.

5.   Operationer, der ikke kvalificeres som fiskeri med videnskabeligt formål i overensstemmelse med artikel 33 i forordning (EF) nr. 1224/2009, og som består i at afprøve nye fiskeredskaber eller -teknikker, udføres inden for grænserne for de fiskerimuligheder, som den pågældende medlemsstat har fået tildelt.

6.   De nettoindtægter, som er skabt ved fiskerfartøjernes deltagelse i operationen, fratrækkes de støtteberettigede udgifter til operationen i overensstemmelse med artikel 65, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

7.   Med henblik på stk. 6 forstås ved »nettoindtægt«: fiskernes indkomst fra første salg af fisk eller skaldyr fanget i løbet af indførelsen og afprøvningen af den nye tekniske eller organisatoriske viden minus salgsomkostninger såsom gebyrer til auktionshaller.

Artikel 40

Beskyttelse og genopretning af marin biodiversitet og marine økosystemer og godtgørelsesordninger inden for rammerne af bæredygtige fiskeriaktiviteter

1.   For at beskytte og genoprette marin biodiversitet og marine økosystemer inden for rammerne af bæredygtige fiskeriaktiviteter, og, hvis det er relevant, med deltagelse af fiskere, kan EHFF støtte følgende operationer:

a)

fiskeres indsamling af affald fra havet såsom fjernelse af tabte fiskeredskaber og affald i havet

b)

bygning, etablering eller modernisering af faste eller mobile anlæg, der skal beskytte og fremme den marine fauna og flora, herunder den videnskabelige forberedelse og evaluering heraf

c)

bidrag til en bedre forvaltning eller bevarelse af havets biologiske ressourcer

d)

forberedelse, herunder undersøgelser, udarbejdelse, overvågning og ajourføring af beskyttelses- og forvaltningsplaner for fiskerirelaterede aktiviteter i tilknytning til Natura 2000-områder og særlige beskyttede områder som omhandlet i direktiv 2008/56/EF og vedrørende andre særlige habitater

e)

forvaltning, genopretning og overvågning af Natura 2000-områder i overensstemmelse med direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF i overensstemmelse med de prioriterede aktionsrammer, der er fastlagt i henhold til direktiv 92/43/EØF

f)

forvaltning, genopretning og overvågning af beskyttede havområder med henblik på gennemførelse af de geografiske beskyttelsesforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 13, stk. 4, i direktiv 2008/56/EF

g)

styrkelse af miljøbevidsthed blandt fiskere for så vidt angår beskyttelse og genopretning af marin biodiversitet

h)

godtgørelsesordninger for skader på fangster forårsaget af pattedyr og fugle, der er beskyttet i henhold til direktiv 92/43/EØF eller 2009/147/EF

i)

deltagelse i andre tiltag, som har til formål at opretholde og fremme biodiversitet og økosystemtjenester, f.eks. genopretning af specifikke habitater i hav- og kystområder til støtte for bæredygtige fiskebestande, herunder den videnskabelige forberedelse og evaluering heraf.

2.   Støtte i henhold til stk. 1, litra h), forudsætter, at medlemsstaternes kompetente myndigheder formelt anerkender sådanne ordninger. Medlemsstaterne bør også sikre, at der ikke forekommer overkompensation for skader som følge af en kombination af støtteordninger på EU-plan, nationalt og privat plan.

3.   Operationerne omhandlet i denne artikel kan gennemføres af videnskabelige eller tekniske offentligretlige organer, rådgivende råd, fiskere, eller fiskeriorganisationer, som er anerkendt af medlemsstaten, eller af ikkestatslige organisationer i samarbejde med fiskeriorganisationer eller i samarbejde med FLAG'er.

4.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 126 med henblik på at specificere hvilke omkostninger, der er støtteberettigede i henhold til nærværende artikels stk. 1.

Artikel 41

Energieffektivitet og modvirkning af klimaændringer

1.   For at modvirke virkningerne af klimaændringer og at forbedre fiskerfartøjers energieffektivitet kan EHFF støtte:

a)

investeringer i udstyr eller investeringer om bord, som har til formål at reducere emissionen af forurenende stoffer eller drivhusgasser og øge energieffektiviteten for fiskerfartøjer. Investeringer i fiskeredskaber er også støtteberettigede, forudsat at de ikke undergraver disse fiskeredskabers selektivitet

b)

energieffektivitetsrevisioner og -ordninger

c)

undersøgelser for at vurdere, hvorvidt alternative fremdriftssystemer og skrogets udformning bidrager til fiskerfartøjers energieffektivitet.

2.   Støtte til udskiftning eller modernisering af hoved- eller hjælpemotorer kan kun ydes til:

a)

fartøjer med en længde overalt på op til 12 meter, forudsat at den nye eller moderniserede motor ikke har mere effekt i kW end den nuværende motor

b)

fartøjer med en længde overalt på 12-18 meter, forudsat at den nye eller moderniserede motor har mindst 20 % mindre effekt i kW end den nuværende motor

c)

fartøjer med en længde overalt på 18-24 meter, forudsat at den nye eller moderniserede motor har mindst 30 % mindre effekt i kW end den nuværende motor.

3.   Der ydes kun støtte i henhold til stk. 2 til udskiftning eller modernisering af hoved- eller hjælpemotorer for så vidt angår fartøjer i et flådesegment, hvor der ifølge den fiskerikapacitetsrapport, som er omhandlet i artikel 22, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1380/2013, er balance i de fiskerimuligheder, der er til rådighed for det pågældende segment.

4.   Støtte i henhold til nærværende artikels stk. 2 ydes kun til udskiftning eller modernisering af hoved- eller hjælpemotorer, der er certificeret officielt, jf. artikel 40, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1224/2009. Den udbetales først, når enhver nødvendig reduktion af kapaciteten i kW er fjernet permanent fra EU-fiskerflåderegistret.

5.   For fiskerfartøjer, der ikke er underlagt certificering af maskineffekt, ydes der kun støtte i henhold til nærværende artikels stk. 2 til udskiftning eller modernisering af hoved- eller hjælpemotorer, hvor det er blevet kontrolleret, at maskineffekten stemmer, jf. artikel 41 i forordning (EF) nr. 1224/2009, og hvor det ved fysisk kontrol er sikret, at maskineffekten ikke overstiger maskineffekt, der er anført i fiskerilicenserne.

6.   Den i stk. 2, litra b) og c), omhandlede reduktion af maskineffekt kan opnås af en gruppe fartøjer for hver af de fartøjskategorier, der er omhandlet i disse litraer.

7.   Med forbehold af artikel 25, stk. 3, må støtte fra EHFF efter nærværende artikels stk. 2 ikke overstige den højeste af følgende to tærskler:

a)

1 500 000 EUR, eller

b)

3 % af Unionens finansielle støtte, som medlemsstaten har tildelt Unionens prioriteter fastsat i artikel 6, stk. 1, 2 og 5.

8.   Ansøgninger, der er indgivet af operatører fra sektoren for kystfiskeri af mindre omfang, tildeles som en prioritet op til 60 % af den samlede støtte, der er ydet til den i stk. 2 omhandlede udskiftning eller modernisering af hoved- eller hjælpemotorer for hele programmeringsperioden.

9.   Støtte i henhold til stk. 1 og 2 må kun ydes til ejere af fiskerfartøjer og ydes ikke mere end én gang for den samme type investering i løbet af programmeringsperioden til det samme fiskerfartøj.

10.   Kommissionen tillægges beføjelse til i overensstemmelse med artikel 126 at vedtage delegerede retsakter, der fastlægger de støtteberettigede omkostninger i henhold til nærværende artikels stk. 1, litra a).

Artikel 42

Merværdi, produktkvalitet og anvendelse af uønskede fangster

1.   Med henblik på at øge merværdien eller kvaliteten af fiskefangsten kan EHFF støtte:

a)

investeringer, der skaber merværdi for fiskevarer, navnlig ved at tillade, at fiskere foretager forarbejdning, afsætning og direkte salg af deres egne fangster

b)

innovative investeringer om bord, der forbedrer kvaliteten af fiskevarerne.

2.   Den støtte, der er omhandlet i stk. 1, litra b), forudsætter, at der anvendes selektive redskaber for at minimere uønskede fangster og ydes kun til ejere af EU-fiskerfartøjer, som har udført fiskeriaktiviteter til havs i mindst 60 dage i løbet af de to kalenderår, der går forud for datoen for indgivelse af ansøgningen.

Artikel 43

Fiskerihavne, landingssteder, auktionshaller og nødhavne

1.   Med henblik på at øge kvaliteten af, kontrollen med og sporbarheden for de produkter, der landes, at øge energieffektiviteten, at bidrage til miljøbeskyttelsen og at forbedre sikkerheden og arbejdsvilkårene kan EHFF støtte investeringer, der forbedrer infrastrukturen i fiskerihavne og auktionshaller eller landingssteder og nødhavne, herunder investeringer i anlæg til indsamling af affald i havet.

2.   Med henblik på at lette overholdelsen af forpligtelsen til at lande alle fangster i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013 og artikel 8, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 1379/2013 såvel som at skabe merværdi for underudnyttede dele af fangsten kan EHFF støtte investeringer i fiskerihavne, auktionshaller, landingssteder og nødhavne.

3.   Med henblik på at forbedre fiskernes sikkerhed kan EHFF støtte investeringer i bygning eller modernisering af nødhavne.

4.   Støtten må ikke dække bygning af nye havne, nye landingssteder eller nye auktionshaller.

Artikel 44

Ferskvandsfiskeri og akvatisk fauna og flora i ferskvandsområder

1.   For at reducere ferskvandsfiskeriets indvirkning på miljøet, øge energieffektiviteten, øge værdien eller kvaliteten af den landede fisk eller forbedre sundhed, sikkerhed, arbejdsvilkår, menneskelig kapital og uddannelse kan EHFF støtte investeringer i følgende:

a)

fremme af menneskelig kapital, jobskabelse og social dialog som omhandlet i artikel 29 og på de betingelser, der er fastsat i samme artikel

b)

om bord eller i personligt udstyr som omhandlet i artikel 32 og på de betingelser, der er fastsat i samme artikel

c)

i udstyr og visse typer af operationer som omhandlet i artikel 38 og 39 og på de betingelser, der er fastsat i disse artikler

d)

forbedringen af energieffektivitet og modvirkningen af virkningerne af klimaændringer som omhandlet i artikel 41 og på de betingelser, der er fastsat i samme artikel

e)

forøgelse af værdien eller kvaliteten af fiskefangsten som omhandlet i artikel 42 og på de betingelser, der er fastsat i samme artikel

f)

i fiskerihavne, nødhavne og landingssteder som omhandlet i artikel 43 og på de betingelser, der er fastsat i samme artikel.

2.   EHFF kan yde støtte til investeringer i forbindelse med unge fiskeres opstart som omhandlet i artikel 31 og på de betingelser, som er fastsat i samme artikel, med undtagelse af kravet i nævnte artikels stk. 2, litra b).

3.   EHFF kan støtte udvikling og fremme af innovationer i overensstemmelse med artikel 26, rådgivningstjenester i overensstemmelse med artikel 27 og partnerskaber mellem videnskabsfolk og fiskere i overensstemmelse med artikel 28.

4.   For at fremme diversificering hos ferskvandsfiskere kan EHFF støtte diversificering af fiskeriaktiviteter i ferskvand til supplerende aktiviteter på de betingelser, der er fastsat i artikel 30.

5.   Med henblik på stk. 1:

a)

forstås henvisningerne i artikel 30, 32, 38, 39, 41 og 42 til fiskerfartøjer som henvisninger til fartøjer, der udelukkende opererer i ferskvand

b)

forstås henvisninger i artikel 38 til havmiljøet som henvisninger til det miljø, hvor fiskerfartøjet til ferskvandsfiskeri opererer.

6.   For at beskytte og udvikle den akvatiske fauna og flora kan EHFF støtte:

a)

forvaltning, genopretning og overvågning af Natura 2000-områder, som er berørt af fiskeriaktiviteter, og genoprettelse af ferskvandsområder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF (30), herunder vandrende arters gydepladser og vandringsveje, jf. dog nærværende forordnings artikel 40, stk. 1, litra e), og, hvis det er relevant, med deltagelse af ferskvandsfiskere

b)

bygning, modernisering eller etablering af faste eller mobile anlæg, der skal beskytte og fremme den akvatiske fauna og flora, herunder den videnskabelige forberedelse, overvågning og evaluering heraf.

7.   Medlemsstaterne sørger for, at de fartøjer, der modtager støtte i henhold til denne artikel, fortsætter med udelukkende at operere i ferskvand.

KAPITEL II

Bæredygtig udvikling af akvakultur

Artikel 45

Specifikke mål

Støtte i henhold til dette kapitel skal bidrage til at gennemføre de specifikke mål i Unionens prioritet fastlagt i artikel 6, nr. 2).

Artikel 46

Almindelige betingelser

1.   Støtte i henhold til dette kapitel ydes kun til akvakulturvirksomheder, medmindre andet er fastsat i denne forordning.

2.   Med henblik på denne artikel fremlægger iværksættere på vej ind i sektoren en forretningsplan og, hvis investeringsbeløbet overstiger 50 000 EUR, en gennemførlighedsundersøgelse, herunder en miljøvurdering af operationerne. Støtte i henhold til dette kapitel ydes kun, hvis det i en uafhængig markedsberetning klart er påvist, at der findes gode og bæredygtige markedsudsigter for produktet.

3.   Hvis operationer består af investeringer i udstyr eller infrastruktur, som skal sikre, at fremtidige krav relateret til miljø, menneskers eller dyrs sundhed, hygiejne eller dyrevelfærd i henhold til EU-lovgivningen opfyldes, kan støtten ydes indtil den dato, hvor sådanne krav bliver obligatoriske for virksomhederne.

4.   Der ydes ikke støtte til opdræt af genetisk modificerede organismer.

5.   Der ydes ikke støtte til akvakulturaktiviteter i beskyttede havområder, hvis medlemsstatens kompetente myndighed på grundlag af en miljøkonsekvensvurdering har fastslået, at den pågældende aktivitet vil få en betydelig negativ indvirkning på miljøet, som ikke kan modvirkes på tilstrækkelig vis.

Artikel 47

Innovation

1.   For at stimulere til innovation inden for akvakultur kan EHFF støtte operationer, der tager sigte på at:

a)

udvikle teknisk, videnskabelig eller organisatorisk viden inden for akvakulturbrug, som især reducerer indvirkningen på miljøet, reducerer afhængigheden af fiskemel og -olie, fremmer en bæredygtig anvendelse af ressourcer i akvakultursektoren, forbedrer dyrevelfærd eller letter nye bæredygtige produktionsmetoder

b)

udvikle eller markedsføre nye akvakulturarter med godt markedspotentiale, nye eller væsentligt forbedrede produkter, nye eller forbedrede processer og nye eller forbedrede forvaltnings- og organisationssystemer

c)

udforske den tekniske eller økonomiske gennemførlighed af innovative produkter eller processer.

2.   Operationer i henhold til denne artikel udføres af eller i samarbejde med offentlige eller private videnskabelige eller tekniske organer, der er anerkendt i de enkelte medlemsstater, og som skal validere resultaterne af sådanne operationer.

3.   Resultaterne af de operationer, som modtager støtte, skal have passende offentlig omtale i medlemsstaten i overensstemmelse med artikel 119.

Artikel 48

Produktive investeringer i akvakultur

1.   EHFF kan støtte:

a)

produktive investeringer i akvakultur

b)

diversificering af akvakulturproduktion og opdrættede arter

c)

modernisering af akvakulturenheder, herunder forbedring af arbejds- og sikkerhedsforholdene for akvakulturarbejdere

d)

forbedringer og modernisering vedrørende dyrs sundhed og velfærd, herunder indkøb af udstyr, der skal beskytte fiskebrugene mod vildtlevende rovdyr

e)

investeringer, der reducerer de negative konsekvenser eller styrker de positive virkninger for miljøet og forøgelse af ressourceeffektiviteten

f)

investeringer i forbedring af kvaliteten af eller tilføjelse af værdi til akvakulturprodukter

g)

genopretning af eksisterende akvakulturdamme eller -laguner gennem fjernelse af slam eller investeringer til at forebygge slamaflejring

h)

diversificering af akvakulturvirksomheders indkomst gennem udvikling af supplerende aktiviteter

i)

investeringer, der medfører en betydelig reduktion af akvakulturvirksomheders indvirkning på vandforbruget og -kvaliteten, navnlig ved at reducere den benyttede mængde vand eller kemikalier, antibiotika og andre lægemidler, eller ved at forbedre kvaliteten af produktionsvandet, herunder ved anvendelse af multitrofiske akvakultursystemer

j)

fremme af lukkede akvakultursystemer, hvor akvakulturprodukter opdrættes i lukkede recirkuleringssystemer, hvilket minimerer vandforbruget

k)

investeringer i forbedring af energieffektiviteten og fremme af omlægningen af akvakulturvirksomheder til vedvarende energikilder.

2.   Støtte i henhold til stk. 1, litra h), ydes kun til akvakulturvirksomheder, hvis de supplerende aktiviteter vedrører virksomhedens forretning med hensyn til akvakultur, herunder fisketurisme, miljøtjenester relateret til akvakultur eller uddannelsesaktiviteter vedrørende akvakultur.

3.   Støtte i henhold til stk. 1 kan ydes til øgning i produktionen og/eller modernisering af eksisterende akvakulturvirksomheder eller opbygning af nye, forudsat at udviklingen er i overensstemmelse med den flerårige nationale strategiplan for udvikling af akvakultur som omhandlet i artikel 34 i forordning (EU) nr. 1380/2013.

Artikel 49

Forvaltnings-, vikar- og rådgivningstjenester for akvakulturbrug

1.   Med henblik på at forbedre akvakulturbrugs overordnede resultater og konkurrenceevne og reducere den negative indvirkning, som deres operationer har på miljøet, kan EHFF støtte:

a)

oprettelse af forvaltnings-, vikar- og rådgivningstjenester for akvakulturbrug

b)

indkøb af rådgivningstjenester af teknisk, videnskabelig, juridisk, miljømæssig eller økonomisk art.

2.   Rådgivningstjenester i henhold til stk. 1, litra b), dækker:

a)

forvaltningsbehovene til at gøre akvakulturbrug i stand til at overholde Unionens og national miljølovgivning såvel som kravene til fysisk havplanlægning

b)

vurdering af virkningerne på miljøet, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF (31) og direktiv 92/43/EØF

c)

forvaltningsbehovene til at gøre akvakulturbrug i stand til at overholde national lovgivning og EU-lovgivning om akvatisk dyresundhed og -velfærd eller folkesundhed

d)

sundheds- og sikkerhedsstandarder baseret på Unionens og national lovgivning

e)

afsætnings- og forretningsstrategier.

3.   De i stk. 1, litra b), omhandlede rådgivningstjenester leveres af videnskabelige eller tekniske organer samt enheder, der yder juridisk eller økonomisk rådgivning, og som har de fornødne kompetencer som anerkendt i medlemsstaten.

4.   Støtte i henhold til stk. 1, litra a), ydes kun til offentligretlige organer eller andre enheder, der er udvalgt af medlemsstaten til at oprette rådgivningstjenester. Støtte i henhold til stk. 1, litra b), ydes kun til SMV'er inden for akvakultur eller til akvakulturorganisationer, herunder akvakulturproducentorganisationer og sammenslutninger af akvakulturproducentorganisationer.

5.   Såfremt støtten ikke overstiger 4 000 EUR, kan støttemodtageren udvælges gennem en fremskyndet procedure.

6.   Støttemodtagere kan ikke modtage støtte mere end én gang om året for hver kategori af rådgivningstjeneste omfattet af stk. 2.

Artikel 50

Fremme af menneskelig kapital og netværk

1.   For at fremme menneskelig kapital og netværk inden for akvakultur kan EHFF støtte:

a)

erhvervsuddannelse, livslang læring, formidling af videnskabelig og teknisk viden og innovativ praksis, tilegnelse af nye erhvervsmæssige færdigheder inden for akvakultur og vedrørende mindskelse af miljøbelastningen fra akvakulturaktiviteter

b)

forbedring af arbejdsvilkår og fremme af sikkerhed på arbejdspladsen

c)

netværk og udveksling af erfaringer og bedste praksis blandt akvakulturvirksomheder eller erhvervsorganisationer og andre interessenter, herunder videnskabelige og tekniske organer eller organer, der fremmer ligestilling mellem mænd og kvinder.

2.   Støtte i henhold til stk. 1, litra a), ydes ikke til store akvakulturvirksomheder, medmindre de deltager i vidensdeling med SMV'er.

3.   Uanset artikel 46 ydes der i henhold til nærværende artikel også støtte til offentlige eller halvoffentlige organisationer og andre organisationer, der er anerkendt af medlemsstaten.

4.   Støtte i henhold til nærværende artikel ydes også til selvstændige akvakulturbrugeres ægtefæller eller selvstændige akvakulturbrugeres livsledsagere, for så vidt sidstnævnte anerkendes i national ret, efter betingelserne fastsat i artikel 2, litra b), i direktiv 2010/41/EU.

Artikel 51

Forøgelse af akvakulturbrugs potentiale

1.   For at bidrage til udviklingen af akvakulturbrug og -infrastrukturer og mindske aktiviteternes negative indvirkning på miljøet kan EHFF støtte:

a)

identifikation og kortlægning af de bedst egnede områder til udvikling af akvakultur, i givet fald under hensyntagen til fysiske planlægningsprocesser, samt identifikation og kortlægning af områder, hvor akvakultur bør udelukkes for at bevare sådanne områders rolle i økosystemet

b)

forbedring og udvikling af støttefaciliteter og infrastrukturer, der er nødvendige for at øge potentialet på akvakulturbrug og mindske akvakulturens negative indvirkning på miljøet, herunder investeringer i jordfordeling, energiforsyning eller vandforvaltning

c)

tiltag, der er truffet og gennemført af de kompetente myndigheder i henhold til artikel 9, stk. 1, i direktiv 2009/147/EF eller artikel 16, stk. 1, i direktiv 92/43/EØF med det formål at forhindre alvorlige skader på akvakultur.

d)

tiltag, der er truffet og gennemført af de kompetente myndigheder efter registrering af øget dødelighed eller sygdomme som fastsat i artikel 10 i Rådets direktiv 2006/88/EF (32). Disse tiltag kan omfatte vedtagelse af handlingsplaner for skaldyr, der sigter mod beskyttelse, genopretning og forvaltning, herunder støtte til skaldyrsproducenter til vedligeholdelse af naturlige skaldyrsbanker og afvandingsområder.

2.   Modtagere af støtte i henhold til denne artikel kan kun være offentligretlige organer eller private organer, som medlemsstaten har overdraget de i stk. 1 omhandlede opgaver.

Artikel 52

Tilskyndelse til nye akvakulturbrugere, der udøver bæredygtig akvakultur

1.   For at fremme iværksætteri inden for akvakultur kan EHFF støtte nye brugeres oprettelse af bæredygtige akvakulturvirksomheder.

2.   Støtte i henhold til stk. 1 ydes til akvakulturbrugere, der går ind i sektoren, forudsat at:

a)

de har tilstrækkelige erhvervsmæssige færdigheder og kompetencer

b)

det er første gang, de starter en mikrovirksomhed eller lille virksomhed op inden for akvakultur som leder af en sådan virksomhed, og

c)

de forelægger en forretningsplan for udviklingen af deres akvakulturaktiviteter.

3.   Til at opnå passende erhvervsmæssige færdigheder kan akvakulturbrugere, der går ind i sektoren, få støtte i henhold til artikel 50, stk. 1, litra a).

Artikel 53

Omlægning til miljøledelse og miljørevision og økologisk akvakultur

1.   For at fremme udviklingen af økologisk eller energieffektiv akvakultur kan EHFF støtte:

a)

omlægning af konventionelle akvakulturproduktionsmetoder til økologisk akvakultur som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (33) og i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 710/2009 (34)

b)

deltagelse i Unionens ordninger for miljøledelse og miljørevision (EMAS), som blev indført ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 761/2001 (35).

2.   Der kan kun ydes støtte til modtagere, som forpligter sig til at deltage i EMAS i mindst tre år eller til at overholde kravene til økologisk produktion i mindst fem år.

3.   Støtten har form af godtgørelse for maksimalt tre år i løbet af virksomhedens omlægning til økologisk produktion eller i løbet af forberedelsen af deltagelsen i EMAS. Medlemsstaterne beregner denne godtgørelse på grundlag af:

a)

indtægtstabet eller de påløbne meromkostninger i perioden med omlægning fra konventionel til økologisk produktion til operationer, der er støtteberettigede i henhold til stk. 1, litra a), eller

b)

de meromkostninger, som skyldes anvendelse og forberedelse af deltagelsen i EMAS for operationer, der er støtteberettigede i henhold til stk. 1, litra b).

Artikel 54

Akvakultur, der yder miljøtjenester

1.   For at fremme udviklingen af akvakultur, der yder miljøtjenester, kan EHFF støtte:

a)

akvakulturmetoder, der opfylder specifikke miljøbehov og er omfattet af specifikke ledelseskrav som følge af udpegelsen af Natura 2000-områder i overensstemmelse med direktiv 92/43/EØF og 2009/147/EF

b)

deltagelse, for så vidt angår omkostninger, der er direkte forbundet dermed, i ex-situ-bevaring og reproduktion af akvatiske dyr inden for rammerne af programmer for bevaring og genopretning af biodiversitet, der er udviklet af offentlige myndigheder eller under tilsyn af dem

c)

akvakulturaktiviteter, der omfatter bevaring og forbedring af miljøet, og af biodiversitet og forvaltning af landskabet og traditionelle kendetegn i akvakulturområder.

2.   Støtte i henhold til stk. 1, litra a), har form af årlig godtgørelse af de påløbne meromkostninger og/eller indkomsttabet som følge af ledelseskravene inden for de pågældende områder med tilknytning til gennemførelsen af direktiv 92/43/EØF eller 2009/147/EF.

3.   Støtte i henhold til stk. 1, litra c), ydes kun, hvis modtagerne forpligter sig til i mindst fem år at opfylde vandmiljøkrav, som går videre end til blot at anvende Unionens eller national lovgivning. Miljøfordelene ved operationen skal være påvist ved en forhåndsvurdering, som foretages af de kompetente organer, der er udpeget af medlemsstaten, medmindre miljøfordelene ved den operation allerede er anerkendte.

4.   Støtte i henhold til stk. 1, litra c), har form af årlig godtgørelse af de påløbne meromkostninger og/eller tabt indkomst.

5.   Resultaterne af de operationer, som modtager støtte i henhold til denne artikel, skal have passende offentlig omtale i medlemsstaten i overensstemmelse med artikel 119.

Artikel 55

Folkesundhedsforanstaltninger

1.   EHFF kan støtte godtgørelse til bløddyrsopdrættere for midlertidig indstilling af høst af opdrættede bløddyr, når sådan indstilling udelukkende sker af hensyn til folkesundheden.

2.   Der kan kun ydes støtte, hvis indstillingen af høsten som følge af kontaminering af bløddyr er resultatet af spredning af toksisk plankton eller forekomst af biotoksinholdigt plankton, og forudsat at:

a)

kontamineringen varer i mere end fire måneder i træk, eller

b)

tabet som følge af indstillingen af høsten beløber sig til mere end 25 % af den pågældende virksomheds årsomsætning beregnet på grundlag af denne virksomheds gennemsnitsomsætning i tre kalenderår forud for det år, hvor høsten blev indstillet.

Med henblik på første afsnit, litra b), kan medlemsstaterne indføre særlige beregningsmetoder for virksomheder, der har fungeret i under tre år.

3.   Der kan højst ydes godtgørelse i 12 måneder i hele programmeringsperioden. Dette kan i behørigt begrundede tilfælde forlænges en gang med højst endnu 12 måneder op til samlet højst 24 måneder.

Artikel 56

Foranstaltninger vedrørende dyresundhed og dyrevelfærd

1.   For at fremme dyresundhed og dyrevelfærd i akvakulturvirksomheder, bl.a. med hensyn til forebyggelse og biosikkerhed, kan EHFF støtte:

a)

udgifter til kontrol med og udryddelse af sygdomme inden for akvakultur i overensstemmelse med Rådets beslutning 2009/470/EF (36), herunder de driftsomkostninger, der er nødvendige for at opfylde forpligtelserne i en udryddelsesplan

b)

udviklingen af almindelige og artsspecifikke bedste praksisser eller adfærdskodekser om biosikkerhed eller om dyresundhed og dyrevelfærdsbehov inden for akvakultur

c)

initiativer, der tager sigte på at mindske akvakulturens afhængighed af veterinærmedicin

d)

veterinære eller farmaceutiske undersøgelser og formidling og udveksling af oplysninger og bedste praksis med hensyn til veterinære sygdomme inden for akvakultur med henblik på at fremme en hensigtsmæssig anvendelse af veterinærmedicin

e)

etablering og drift af sundhedsorganisationer inden for akvakultursektoren som anerkendt af medlemsstaterne

f)

godtgørelse til bløddyrsopdrættere for midlertidig indstilling af deres aktiviteter som følge af usædvanlig massedødelighed, når dødeligheden overstiger 20 %, eller når tabet som følge af indstillingen af aktiviteten beløber sig til mere end 35 % af den pågældende virksomheds årsomsætning beregnet på grundlag af denne virksomheds gennemsnitsomsætning i tre kalenderår forud for det år, hvor aktiviteterne blev indstillet.

2.   Støtte i henhold til stk. 1, litra d), dækker ikke indkøb af veterinærmedicin.

3.   Resultaterne af de undersøgelser, der finansieres i henhold til stk. 1, litra d), skal have passende offentlig omtale i medlemsstaten i overensstemmelse med artikel 119.

4.   Der kan også ydes støtte til offentligretlige organer.

Artikel 57

Akvakulturforsikring

1.   For at sikre akvakulturproducenters indkomst kan EHFF bidrage til en akvakulturforsikring, som dækker økonomiske tab som følge af mindst et af følgende forhold:

a)

naturkatastrofer

b)

ugunstige vejrforhold

c)

pludselige ændringer af vandkvaliteten og -mængden, som operatøren ikke er skyld i

d)

sygdomme inden for akvakultur, svigt eller ødelæggelse af produktionsanlæg, som operatøren ikke er skyld i.

2.   Forekomsten af de i stk. 1 nævnte omstændigheder inden for akvakultur skal være formelt anerkendt af den berørte medlemsstat.

3.   Medlemsstaterne kan, hvis det er hensigtsmæssigt, på forhånd fastlægge kriterier for, hvordan en sådan formel anerkendelse som omhandlet i stk. 2 anses for givet.

4.   Der ydes kun støtte til akvakulturforsikringskontrakter, som dækker økonomiske tab som omhandlet i stk. 1, der overstiger 30 % af akvakulturbrugerens gennemsnitlige årlige omsætning beregnet på grundlag af akvakulturbrugerens gennemsnitsomsætning i de foregående tre kalenderår forud for det år, hvor de økonomiske tab fandt sted.

KAPITEL III

Bæredygtig udvikling af fiskeri- og akvakulturområder

Afdeling 1

Anvendelsesområde og mål

Artikel 58

Anvendelsesområde

EHFF støtter bæredygtig udvikling af fiskeri- og akvakulturområder efter en fremgangsmåde for lokaludvikling styret af lokalsamfundet, jf. artikel 32 i forordning (EU) nr. 1303/2013.

Artikel 59

Specifikke mål

Støtte i henhold til dette kapitel skal bidrage til at gennemføre de specifikke mål i Unionens prioritet fastsat i artikel 6, nr. 4).

Afdeling 2

Lokaludviklingsstrategier styret af lokalsamfundet, og lokale aktionsgrupper inden for fiskeriet

Artikel 60

Lokaludviklingsstrategier styret af lokalsamfundet

1.   For at bidrage til at nå målene i artikel 59 skal lokaludviklingsstrategierne styret af lokalsamfundet:

a)

øge fiskeri- og akvakultursektorers deltagelse i den bæredygtige udvikling af områder med kyst- og ferskvandsfiskeri og akvakulturområder mest muligt

b)

sikre, at lokalsamfundene fuldt ud udnytter og drager fordel af de muligheder, som tilbydes gennem hav-, kyst- og ferskvandsudvikling og navnlig hjælpe små fiskerihavne og fiskerihavne i tilbagegang med at maksimere deres potentiale på det maritime område gennem udvikling af en diversificeret infrastruktur.

2.   Der skal være sammenhæng mellem strategien og de muligheder og behov, som er konstateret på det relevante område, og Unionens prioriteter fastsat i artikel 6. Strategier kan dække lige fra fokus på fiskeriet til bredere strategier, der er rettet mod diversificering af fiskeriområder. Strategierne skal være mere end blot en samling af operationer eller sammenstilling af sektorforanstaltninger.

Artikel 61

Lokale aktionsgrupper inden for fiskeriet

1.   I forbindelse med EHFF udpeges de lokale aktionsgrupper, som der henvises til i artikel 32, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 1303/2013, som fiskeriets lokale aktionsgrupper (FLAG'er).

2.   FLAG'erne skal foreslå en integreret lokaludviklingsstrategi styret af lokalsamfundet, som mindst er baseret på elementerne i nærværende forordnings artikel 60, og skal være ansvarlige for dens gennemførelse.

3.   FLAG'erne skal:

a)

generelt afspejle, hvad der er hovedfokus i deres strategi og den socioøkonomiske sammensætning på området, gennem en afbalanceret repræsentation af de vigtigste interessenter, herunder den private sektor, den offentlige sektor og civilsamfundet

b)

sikre en signifikant repræsentation af fiskeri- og/eller akvakultursektorerne.

4.   Hvis lokaludviklingsstrategien styret af lokalsamfundet støttes af andre fonde ud over EHFF, skal FLAG-udvælgelsesorganet for EHFF-støttede projekter endvidere opfylde de i stk. 3 omhandlede krav.

5.   FLAG'er kan også udføre ekstra opgaver, der er mere vidtgående end minimumsopgaverne fastsat i artikel 34, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1303/2013, når sådanne opgaver delegeres til dem af forvaltningsmyndigheden.

Afdeling 3

Støtteberettigede operationer

Artikel 62

Støtte fra EHFF til lokaludvikling styret af lokalsamfundet

1.   Følgende operationer er støtteberettigede i henhold til denne afdeling i overensstemmelse med artikel 35 i forordning (EU) nr. 1303/2013:

a)

støtte til forberedelse

b)

gennemførelse af lokaludviklingsstrategier styret af lokalsamfundet

c)

samarbejdsaktiviteter

d)

driftsomkostninger og aktivitetsstyring.

2.   FLAG'er kan anmode om udbetaling af et forskud fra forvaltningsmyndigheden, hvis der ifølge det operationelle program er mulighed herfor. Forskudsbeløbet må ikke overstige 50 % af den offentlige støtte til driftsomkostninger og aktivitetsstyring.

Artikel 63

Gennemførelse af lokaludviklingsstrategier styret af lokalsamfundet

1.   Der kan ydes støtte til gennemførelse af lokaludviklingsstrategier styret af lokalsamfundet til følgende formål:

a)

værditilvækst, jobskabelse, tiltrækning af unge og fremme af innovation på alle trin i fødevarekæden for fiskevarer og akvakulturprodukter

b)

støtte til diversificering inden for eller uden for erhvervsfiskeriet, livslang læring og jobskabelse i fiskeri- og akvakulturområder

c)

fremme og udnyttelse af miljøaktiver på fiskeri- og akvakulturområder, herunder operationer, der kan modvirke klimaændringer

d)

fremme af social velfærd og kulturarven i fiskeri- og akvakulturområder, herunder fiskeri, akvakultur og maritim kulturarv

e)

styrkelse af den rolle, som fiskerisamfund spiller inden for lokaludvikling, og forvaltning af lokale fiskeressourcer og havaktiviteter.

2.   Den i stk. 1 omhandlede støtte kan omfatte foranstaltninger som omhandlet i kapitel I, II og IV i dette afsnit, undtagen artikel 66 og 67, forudsat at der er en klar begrundelse for, at de forvaltes på lokalt plan. Når der ydes støtte til operationer, der er i overensstemmelse med disse foranstaltninger, finder de relevante betingelser og niveauer for bidrag pr. operation, som er fastlagt i kapitel I, II og IV i dette afsnit, anvendelse.

Artikel 64

Samarbejdsaktiviteter

1.   Den støtte, der er omhandlet i artikel 35, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1303/2013, kan ydes til:

a)

interterritoriale eller tværnationale samarbejdsprojekter

b)

forberedende teknisk støtte til interterritoriale og tværnationale samarbejdsprojekter, på betingelse af at FLAG'er kan påvise, at de forbereder gennemførelsen af et projekt.

I denne artikel forstås ved »interterritorialt samarbejde«: samarbejde inden for en medlemsstat; og ved »tværnationalt samarbejde«: samarbejde mellem områder i flere medlemsstater eller samarbejde mellem mindst et område i en medlemsstat og et eller flere områder i tredjelande.

2.   I forbindelse med denne artikel kan FLAG-partnere under EHFF, bortset fra andre FLAG'er, være et lokalt offentlig-privat partnerskab, som gennemfører en lokaludviklingsstrategi styret af lokalsamfundet inden for eller uden for Unionen.

3.   I tilfælde af at samarbejdsprojekter ikke udvælges af FLAG'erne, indfører medlemsstaterne et passende system til at lette samarbejdsprojekter. De offentliggør de nationale eller regionale administrative procedurer, der vedrører udvælgelsen af tværnationale samarbejdsprojekter, og en liste over støtteberettigede omkostninger senest to år efter datoen for godkendelse af deres operationelle program.

4.   Administrative beslutninger om samarbejdsprojekter skal træffes senest fire måneder efter datoen for forelæggelsen af projektet.

5.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de godkendte tværnationale samarbejdsprojekter i overensstemmelse med artikel 110.

KAPITEL IV

Afsætnings- og forarbejdningsrelaterede foranstaltninger

Artikel 65

Specifikke mål

Støtte i henhold til dette kapitel skal bidrage til at gennemføre de specifikke mål i Unionens prioritet fastsat i artikel 6, nr. 5).

Artikel 66

Produktions- og afsætningsplaner

1.   EHFF støtter forberedelse og gennemførelse af produktions- og afsætningsplaner som omhandlet i artikel 28 i forordning (EU) nr. 1379/2013.

2.   Udgifter i forbindelse med produktions- og afsætningsplaner er først berettigede til støtte fra EHFF, når den årlige rapport som omhandlet i artikel 28, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1379/2013 er blevet godkendt af de kompetente myndigheder i medlemsstaten.

3.   Støtte, som ydes pr. producentorganisation pr. år i henhold til denne artikel, må ikke overstige 3 % af den gennemsnitlige årlige værdi af den produktion, der er bragt i omsætning af denne producentorganisation i løbet af de foregående tre kalenderår. For hver ny anerkendt producentorganisation må denne støtte ikke overstige 3 % af den gennemsnitlige årlige værdi af den produktion, der er bragt i omsætning fra denne organisations medlemmer i løbet af de foregående tre kalenderår.

4.   Den berørte medlemsstat kan give et forskud på 50 % af den finansielle støtte, efter at produktions- og afsætningsplanen er godkendt i overensstemmelse med artikel 28, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1379/2013.

5.   Den støtte, der henvises til i stk. 1, ydes kun til producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer.

Artikel 67

Oplagringsstøtte

1.   EHFF kan støtte godtgørelse til anerkendte producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer, som oplagrer fiskevarer, der er opført i bilag II til forordning (EU) nr. 1379/2013, forudsat at produkterne er oplagret i overensstemmelse med artikel 30 og 31 i nævnte forordning, og på følgende betingelser:

a)

størrelsen af oplagringsstøtten overstiger ikke størrelsen af de tekniske og finansielle omkostninger til de tiltag, der er nødvendige til stabilisering og oplagring af de pågældende produkter

b)

de mængder, der kan opnå oplagringsstøtte, overstiger ikke 15 % af de årlige mængder af de berørte produkter, som er sat til salg af producentorganisationen

c)

den finansielle støtte, som ydes per år, overstiger ikke 2 % af den gennemsnitlige årlige værdi af den produktion, der er bragt i omsætning fra medlemmerne af producentorganisationen i perioden 2009-2011.

Med henblik på første afsnit, litra c), tages den gennemsnitlige årlige værdi af den produktion, der er bragt i omsætning i de første tre år af sådanne medlemmers produktion, i betragtning i tilfælde af, at medlemmerne af producentorganisationen ikke har haft nogen produktion, der er bragt i omsætning i perioden 2009-2011.

2.   Den i stk. 1 omhandlede støtte skal være udfaset senest den 31. december 2018.

3.   Den i stk. 1 omhandlede støtte ydes først, når produkterne er frigivet til direkte konsum.

4.   Medlemsstaterne fastsætter størrelsen af de tekniske og finansielle omkostninger, som skal gælde i deres områder, som følger:

a)

de tekniske omkostninger beregnes hvert år ud fra direkte omkostninger til de tiltag, som er nødvendige med henblik på stabilisering og oplagring af de pågældende produkter

b)

de finansielle omkostninger beregnes hvert år ud fra de rentesatser, som fastsættes årligt i hver medlemsstat.

Disse tekniske og finansielle omkostninger gøres offentligt tilgængelige.

5.   Medlemsstaterne foretager kontrol for at sikre, at de produkter, som der ydes oplagringsstøtte til, opfylder betingelserne i denne artikel. Med henblik på sådanne kontroller fører modtagerne af oplagringsstøtte lagerregnskaber for hver kategori af produkter, der er ført ind i lageret og senere genindført på markedet til direkte konsum.

Artikel 68

Afsætningsforanstaltninger

1.   EHFF kan støtte afsætningsforanstaltninger for fiskevarer og akvakulturprodukter, som har til formål at:

a)

oprette producentorganisationer, sammenslutninger af producentorganisationer eller brancheorganisationer, som bliver anerkendt i overensstemmelse med kapitel II, afdeling II, i forordning (EU) nr. 1379/2013

b)

finde nye markeder og forbedre betingelserne for at bringe arter, der hidrører fra fiskevarer eller akvakulturprodukter, i omsætning, herunder:

i)

arter med afsætningspotentiale

ii)

uønskede fangster, som er landet fra kommercielle bestande i overensstemmelse med tekniske foranstaltninger, artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013 og artikel 8, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 1379/2013

iii)

fiskevarer og akvakulturprodukter, som er frembragt ved hjælp af metoder med en lav indvirkning på miljøet eller økologiske akvakulturprodukter i den i Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 anvendte betydning

c)

fremme kvaliteten og merværdien ved at lette:

i)

ansøgning om registrering af et givet produkt og de berørte operatørers tilpasning til de relevante krav vedrørende overensstemmelse og certificering i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 (37)

ii)

certificering og fremme af bæredygtige fiskevarer og akvakulturprodukter, herunder fra kystfiskeri af mindre omfang, og af miljøvenlige forarbejdningsmetoder.

iii)

direkte afsætning af fiskevarer af mindre kystfiskere eller af fiskere til fods

iv)

præsentation og emballering af produkter

d)

bidrage til gennemsigtighed i produktion og markeder og gennemførelse af markedsundersøgelser og undersøgelser af Unionens afhængighed af import

e)

bidrage til sporbarhed for fiskevarer og akvakulturprodukter og, hvis dette er relevant, udformning af et EU-miljømærke for fiskevarer og akvakulturprodukter som omhandlet i forordning (EU) nr. 1379/2013

f)

udarbejde standardkontrakter for SMV'er, som er forenelige med EU-retten

g)

gennemføre regionale, nationale eller tværnationale kommunikations- og salgsfremstød for at øge offentlighedens kendskab til bæredygtige fiskevarer og akvakulturprodukter.

2.   Operationerne omhandlet i stk. 1 kan omfatte produktions-, forarbejdnings- og afsætningsaktiviteter i forsyningskæden.

Operationerne omhandlet i stk. 1, litra g), gælder ikke handelsmærker

Artikel 69

Forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter

1.   EHFF kan støtte investeringer i forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter, som:

a)

bidrager til energibesparelser eller til at mindske indvirkningen på miljøet, herunder affaldsbehandling

b)

forbedrer sikkerhed, hygiejne, sundhed og arbejdsvilkår

c)

støtter forarbejdning af fangster af kommercielle fisk, der ikke kan anvendes til direkte konsum

d)

vedrører forarbejdning af biprodukter hidrørende fra hovedforarbejdningsaktiviteter

e)

vedrører forarbejdning af økologiske akvakulturprodukter i henhold til artikel 6 og 7 i forordning (EF) nr. 834/2007

f)

fører til nye eller forbedrede produkter, nye eller forbedrede processer eller nye eller forbedrede forvaltnings- og organisationssystemer.

2.   For så vidt angår andre virksomheder end SMV'er ydes den støtte, der henvises til i stk. 1, kun gennem de finansielle instrumenter, der er omhandlet i anden del, afsnit IV, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

KAPITEL V

Godtgørelse for meromkostninger i regioner i den yderste periferi for fiskevarer og akvakulturprodukter

Artikel 70

Godtgørelsesordning

1.   EHFF kan støtte godtgørelse af meromkostninger, som operatørerne har ved fangst, opdræt, forarbejdning og afsætning af visse fiskevarer og akvakulturprodukter fra regioner i den yderste periferi som omhandlet i artikel 349 i TEUF.

2.   Hver berørt medlemsstat opstiller for de regioner, som der henvises til i stk. 1, en liste over, hvilke fiskevarer og akvakulturprodukter og hvilken mængde heraf der kan ydes godtgørelse for.

3.   Når medlemsstaterne opstiller listen og mængderne som omhandlet i stk. 2, tager de hensyn til alle relevante faktorer, navnlig behovet for at sikre, at godtgørelsen er fuldt ud forenelig med reglerne i den fælles fiskeripolitik.

4.   Der ydes ikke godtgørelse for fiskevarer og akvakulturprodukter:

a)

fanget af tredjelandsfartøjer, bortset fra fiskerfartøjer, som fører venezuelansk flag og fisker i Unionens farvande

b)

fanget af EU-fiskerfartøjer, som ikke er registreret i en havn i en af de regioner, der henvises til i stk. 1

c)

importeret fra tredjelande.

5.   Stk. 4, litra b), finder ikke anvendelse, hvis den eksisterende kapacitet i forarbejdningsindustrien i den berørte region i den yderste periferi overstiger mængden af råvarer, som er leveret i overensstemmelse med den berørte regions godtgørelsesplan.

6.   Følgende operatører er støtteberettigede:

a)

fysiske eller juridiske person, der ved hjælp af egnede produktionsmidler frembringer fiskevarer eller akvakulturprodukter med henblik på at bringe dem i omsætning

b)

ejere eller operatører af fartøjer, som er registreret i havne i de i stk. 1 nævnte regioner, og som udøver deres virksomhed i disse regioner, eller sammenslutninger af sådanne ejere eller operatører

c)

operatører i forarbejdnings- og afsætningssektoren eller sammenslutninger af sådanne operatører.

Artikel 71

Beregning af godtgørelsen

Godtgørelsen betales til de i artikel 70, stk. 6, omhandlede operatører, som udøver aktiviteter i de i artikel 70, stk. 1, omhandlede regioner, og der tages hensyn til:

a)

meromkostningerne som følge af de særlige ulemper i de berørte regioner for hver fiskevare, hvert akvakulturprodukt eller hver kategori af produkter, og

b)

enhver anden form for offentlig intervention, der påvirker meromkostningernes størrelse.

Artikel 72

Godtgørelsesplan

1.   De berørte medlemsstater sender Kommissionen en godtgørelsesplan for hver af de i artikel 70, stk. 1, omhandlede regioner. Denne plan skal omfatte listen over og mængderne af fiskevarer og akvakulturprodukter og typen af operatører omhandlet i artikel 70, godtgørelsesniveauet omhandlet i artikel 71 og forvaltningsmyndigheden omhandlet i artikel 97. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastsætter dens afgørelse om, hvorvidt sådanne godtgørelsesplaner godkendes.

2.   Medlemsstaterne kan ændre indholdet af den i stk. 1 omhandlede godtgørelsesplan. Medlemsstaterne forelægger sådanne ændringer for Kommissionen. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastsætter dens afgørelse om, hvorvidt sådanne ændringer godkendes.

3.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastlægger godtgørelsesplanens struktur. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 127, stk. 3.

4.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 126 for at fastlægge kriterierne for beregning af meromkostningerne som følge af de særlige ulemper i de berørte regioner.

Artikel 73

Statsstøtte til gennemførelse af godtgørelsesplaner

Medlemsstaterne kan yde yderligere finansiering til gennemførelse af de i artikel 72 omhandlede godtgørelsesplaner. I så fald skal medlemsstaterne anmelde statsstøtten til Kommissionen, og Kommissionen kan godkende den i overensstemmelse med denne forordning som en del af disse planer. Således anmeldt statsstøtte anses for at være anmeldt i overensstemmelse med artikel 108, stk. 3, første punktum, i TEUF.

KAPITEL VI

Ledsageforanstaltninger til den fælles fiskeripolitik under delt forvaltning

Artikel 74

Geografisk anvendelsesområde

Uanset artikel 2 finder dette kapitel også anvendelse på operationer, der foregår uden for Unionens område.

Artikel 75

Specifikke mål

Støtte i henhold til dette kapitel skal bidrage til at gennemføre de specifikke mål i Unionens prioritet fastsat i artikel 6, nr. 3).

Artikel 76

Kontrol og håndhævelse

1.   EHFF kan støtte gennemførelsen af et EU-ordning til kontrol, inspektion og håndhævelse som omhandlet i artikel 36 i forordning (EU) nr. 1380/2013 og som nærmere specificeret i forordning (EF) nr. 1224/2009.

2.   Navnlig følgende typer af operationer er støtteberettigede:

a)

indkøb, installation og udvikling af teknologi, herunder hardware og software, fartøjssporingssystemer (VDS), TV-overvågningssystemer (CCTV) og IT-netværk, der muliggør indsamling, forvaltning, validering, analyse, risikostyring, præsentation (ved hjælp af websteder i forbindelse med kontrol) og udveksling og udvikling af prøvningsmetoder for data vedrørende fiskeri samt tilkobling til tværsektorale dataudvekslingssystemer

b)

udvikling, indkøb og installation af de komponenter, herunder computerhardware og -software, der er nødvendige for at sikre datatransmission fra de aktører, der er involveret i fiskeri og afsætning af fiskevarer, til den relevante medlemsstat og de relevante EU-myndigheder, herunder de nødvendige komponenter til elektroniske registrerings- og indberetningssystemer (ERS), fartøjsovervågningssystemer (VMS) og automatiske identifikationssystemer (AIS), som anvendes til kontrolformål

c)

udvikling, indkøb og installation af de komponenter, herunder computerhardware og -software, der er nødvendige for at sikre sporbarhed for fiskevarer og akvakulturprodukter som omhandlet i artikel 58 i forordning (EF) nr. 1224/2009

d)

gennemførelse af programmer med henblik på udveksling af data mellem medlemsstaterne og analyse heraf

e)

modernisering og indkøb af patruljefartøjer, luftfartøjer og helikoptere, forudsat at de anvendes til fiskerikontrol i mindst 60 % af det samlede tidsrum per år, hvor de er i brug

f)

indkøb af andre kontrolmidler, herunder apparater, som gør det muligt at måle motorkraft og vejeudstyr

g)

udvikling af innovative kontrol- og overvågningsordninger og gennemførelse af pilotprojekter vedrørende fiskerikontrol, herunder fiske-DNA-analyser eller udvikling af websteder tilknyttet kontrol

h)

uddannelses- og udvekslingsprogrammer, herunder mellem medlemsstaterne, for personale med ansvar for overvågning og kontrol af og opsyn med fiskeriaktiviteter

i)

cost-benefit-analyser samt vurdering af udførte revisioner og udgifter, som de kompetente myndigheder har afholdt i forbindelse med overvågning, kontrol og opsyn

j)

initiativer som seminarer og medieværktøjer, der kan gøre både fiskere og andre aktører, herunder kontrollører, offentlige anklagere og dommere samt den brede offentlighed, mere bevidste om nødvendigheden af at bekæmpe ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri og om anvendelsen af reglerne i den fælles fiskeripolitik

k)

driftsomkostninger i forbindelse med udførelse af strengere kontrol af bestande, der er omfattet af specifikke kontrol- og inspektionsprogrammer oprettet i henhold til artikel 95 i forordning (EF) nr. 1224/2009 og underlagt koordinering af kontrol i henhold til artikel 15 i Rådets forordning (EF) nr. 768/2005 (38)

l)

programmer forbundet med gennemførelsen af en handlingsplan i overensstemmelse med artikel 102, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1224/2009, herunder eventuelle driftsomkostninger.

3.   De foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 2, litra h)-l), er kun støtteberettigede, hvis de vedrører kontrolaktiviteter, der udføres af en offentlig myndighed.

4.   Når der er tale om de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 2, litra d) og h), udpeger de berørte medlemsstater de forvaltningsmyndigheder, der er ansvarlig for projektet.

Artikel 77

Dataindsamling

1.   EHFF støtter indsamling, forvaltning og brug af data som fastsat i artikel 25, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 1380/2013 og nærmere specificeret i forordning (EF) nr. 199/2008.

2.   Navnlig følgende typer af operationer er støtteberettigede:

a)

indsamling, forvaltning og anvendelse af data til videnskabelige analyser og gennemførelse af den fælles fiskeripolitik

b)

nationale, tværnationale og subnationale flerårige stikprøveprogrammer, forudsat at de vedrører bestande, der er omfattet af den fælles fiskeripolitik

c)

overvågning af erhvervsfiskeri og rekreativt fiskeri til havs, herunder overvågning af bifangster af marine organismer såsom havpattedyr og fugle

d)

forskningsundersøgelser til havs

e)

medlemsstatsrepræsentanters og repræsentanter for regionale myndigheders deltagelse i regionale koordineringsmøder, møder i regionale fiskeriforvaltningsorganisationer, som Unionen er kontraherende part eller observatør i eller møde i internationale organer, der har ansvar for at give videnskabelig rådgivning

f)

forbedring af dataindsamlings- og dataforvaltningssystemer og gennemførelse af pilotundersøgelser med henblik på at forbedre de nuværende dataindsamlings- og dataforvaltningssystemer.

KAPITEL VII

Teknisk bistand på medlemsstaternes initiativ

Artikel 78

Teknisk bistand på medlemsstaternes initiativ

1.   EHFF kan på en medlemsstats initiativ og inden for et loft på 6 % af det samlede beløb for det operationelle program støtte:

a)

de foranstaltninger vedrørende teknisk bistand, der er angivet i artikel 59, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013

b)

oprettelse af nationale netværk, som er rettet mod formidling af oplysninger, kapacitetsopbygning, udveksling af bedste praksis og støtte til samarbejde mellem FLAG'erne på medlemsstatens område.

2.   Under behørigt begrundede omstændigheder kan den i stk. 1 omhandlede tærskel undtagelsesvis overskrides.

KAPITEL VIII

IMP-foranstaltninger finansieret under delt forvaltning

Artikel 79

Specifikke mål

1.   Støtte i henhold til dette kapitel skal bidrage til opnåelsen af de specifikke mål i Unionens prioritet fastsat i artikel 6, nr. 6), herunder:

a)

integreret havovervågning og navnlig den fælles ramme for informationsudveksling (CISE) til overvågning af Unionens havområde

b)

fremme af beskyttelsen af havmiljøet, især dets biodiversitet og beskyttede marine områder som f.eks. Natura 2000-områder, med forbehold af det i nærværende forordnings artikel 37 fastsatte, og den bæredygtige udnyttelse af marine ressourcer og kystressourcer, samt yderligere fastlæggelse af grænserne for bæredygtigheden af menneskelige aktiviteter, der har indvirkning på havmiljøet, navnlig inden for rammerne af direktiv 2008/56/EF.

2.   Ændringer i det operationelle program med hensyn til foranstaltninger omhandlet i stk. 1 må ikke medføre en stigning i den samlede finansielle tildeling som omhandlet i artikel 13, stk. 7.

Artikel 80

Støtteberettigede operationer

1.   EHFF kan støtte operationer i overensstemmelse med målene i artikel 79 såsom operationer, som:

a)

bidrager til at nå målene i den integrerede havovervågning og navnlig CISE-målene

b)

beskytter havmiljøet, navnlig dets biodiversitet og beskyttede marine områder, såsom Natura 2000-områder, i overensstemmelse med de forpligtelser, som er fastsat i direktiv 92/43/EØF og 2009/147/EF

c)

forbedrer kendskabet til havmiljøets tilstand med henblik på at oprette de overvågningsprogrammer og indsatsprogrammer, som er fastsat i direktiv 2008/56/EF, i overensstemmelse med forpligtelserne i nævnte direktiv.

2.   Lønudgifterne til personale i nationale myndigheder anses ikke som støtteberettigede driftsomkostninger.

AFSNIT VI

FORANSTALTNINGER FINANSIERET UNDER DIREKTE FORVALTNING

KAPITEL I

Integreret havpolitik

Artikel 81

Geografisk anvendelsesområde

Uanset artikel 2 finder dette kapitel også anvendelse på operationer, der foregår uden for Unionens område.

Artikel 82

Anvendelsesområde og mål

Støtte i henhold til dette kapitel skal bidrage til at fremme udvikling og gennemførelse af Unionens IMP. Støtten skal:

a)

fremme udvikling og gennemførelse af integreret forvaltning af hav- og kystanliggender, navnlig ved at:

i)

fremme tiltag, som tilskynder medlemsstater og deres regioner til at udvikle, indføre eller gennemføre integreret havforvaltning

ii)

fremme dialog og samarbejde med og blandt medlemsstaternes kompetente myndigheder og interessenter om marine anliggender og havanliggender, herunder udvikle og gennemføre integrerede havområdestrategier under hensyntagen til en afbalanceret tilgang i alle havområder samt specifikke særegenheder ved havområderne og underhavområderne samt i givet fald relevante makroregionale strategier

iii)

fremme tværsektorielle samarbejdsplatforme og -netværk, der omfatter repræsentanter for offentlige myndigheder på nationalt, regionalt og lokalt plan, virksomheder, herunder turisme, forskere, borgere, civilsamfundsorganisationer og arbejdsmarkedets parter

iv)

forbedre samarbejdet mellem medlemsstater gennem udveksling af oplysninger og bedste praksis blandt deres kompetente myndigheder

v)

fremme udveksling af bedste praksis og dialog på internationalt plan, herunder bilateral dialog med tredjelande under hensyntagen til UNCLOS og de relevante eksisterende internationale konventioner baseret på UNCLOS, uden at det griber ind i andre aftaler eller ordninger, som måtte eksistere mellem Unionen og de berørte tredjelande. En sådan dialog skal, i det omfang det er hensigtsmæssigt, omfatte en reel drøftelse af ratificeringen og gennemførelsen af UNCLOS

vi)

fremme synligheden af en integreret tilgang til havanliggender og gøre offentlige myndigheder, den private sektor og offentligheden i almindelighed mere opmærksom herpå

b)

bidrage til udvikling af tværsektorale initiativer, som er til gensidig fordel for forskellige maritime sektorer og/eller -sektorpolitikker, under hensyntagen til og på grundlag af eksisterende værktøjer og initiativer, som f.eks.:

i)

integreret havovervågning for at styrke sikker og bæredygtig udnyttelse af havområdet, navnlig ved at opnå større effektivitet gennem udveksling af oplysninger på tværs af sektorer og grænser under passende hensyntagen til eksisterende og kommende samarbejdsmekanismer og systemer

ii)

processer for fysisk havplanlægning og integreret kystzoneforvaltning

iii)

gradvis udvikling af en omfattende og offentligt tilgængelig havdata- og havvidenbase af høj kvalitet, der skal gøre det lettere at udveksle, genanvende og formidle sådanne data og sådan viden mellem forskellige brugergrupper, så der ikke sker nogen overlapning af indsatsen; med henblik herpå udnyttes Unionens og medlemsstaternes allerede eksisterende programmer fuldt ud

c)

støtte bæredygtig økonomisk vækst, beskæftigelse, innovation og nye teknologier inden for nye og kommende maritime sektorer såvel som i Unionens kystområder, øområder og regioner i den yderste periferi på en måde som supplerer etablerede sektorrettede og nationale aktiviteter

d)

fremme beskyttelsen af havmiljøet, især dets biodiversitet og beskyttede havområder, som f.eks. Natura 2000-områder, og den bæredygtige udnyttelse af hav- og kystressourcer, og yderligere fastlægge grænser for bæredygtigheden af menneskelige aktiviteter, der har indvirkning på havmiljøet, navnlig i overensstemmelse med målene om at opnå og opretholde en god miljøtilstand som påkrævet i direktiv 2008/56/EF.

Artikel 83

Støtteberettigede operationer

1.   EHFF kan støtte operationer i overensstemmelse med målene i artikel 82, som f.eks.:

a)

undersøgelser

b)

projekter, herunder forsøgsprojekter og samarbejdsprojekter

c)

oplysninger til offentligheden og deling af bedste praksis, oplysningskampagner og hertil knyttede kommunikations- og formidlingsaktiviteter såsom reklamekampagner, events, udvikling og vedligeholdelse af websteder og interessentplatforme

d)

konferencer, seminarer, fora og workshops

e)

koordineringsaktiviteter, herunder netværk til informationsdeling og støtte til udvikling af havområdestrategier

f)

udvikling, drift og vedligeholdelse af it-systemer og -netværk, der muliggør indsamling, forvaltning, validering, analyse og udveksling af samt udvikling af prøvningsmetoder for data, samt tilkobling til tværsektorale dataudvekslingssystemer

g)

undervisningsprojekter til udvikling af viden og faglige kvalifikationer samt tiltag med sigte på at fremme udvikling af beskæftigelsen i den maritime sektor.

2.   For at nå de specifikke mål om udvikling af grænseoverskridende og tværsektorale operationer, der fremgår af artikel 82, litra b), kan EHFF støtte:

a)

udvikling og gennemførelse af tekniske værktøjer til integreret havovervågning, især for at støtte udvikling, drift og vedligeholdelse af CISE med henblik på at fremme tværsektoriel og grænseoverskridende udveksling af overvågningsdata, som sammenkobler alle brugergrupper, under hensyntagen til den relevante sektorpolitikudvikling for så vidt angår overvågning og i givet fald støtte den nødvendige udvikling

b)

koordinerings- og samarbejdsaktiviteter mellem medlemsstater eller regioner med henblik på at udvikle fysisk havplanlægning og integreret kystzoneforvaltning, herunder udgifter med relation til systemer til og praksis vedrørende datadeling og overvågning, evalueringsaktiviteter, oprettelse og drift af netværk for eksperter samt opstilling af et program til opbygning af kapacitet i medlemsstaterne til at gennemføre fysisk havplanlægning

c)

initiativer til medfinansiering, indkøb og vedligeholdelse af havobservationssystemer og tekniske værktøjer til udformning, oprettelse og drift af et operationelt europæisk havobservations- og datanetværkssystem, der sigter mod at lette indsamling, erhvervelse, samkøring, behandling, kvalitetskontrol, genanvendelse og formidling af havdata og havviden gennem samarbejde mellem medlemsstater og/eller berørte internationale institutioner.

KAPITEL II

Ledsageforanstaltninger til den fælles fiskeripolitik og IMP under direkte forvaltning

Artikel 84

Geografisk anvendelsesområde

Uanset artikel 2 finder dette kapitel også anvendelse på operationer, der foregår uden for Unionens område.

Artikel 85

Specifikke mål

Foranstaltninger i henhold til dette kapitel skal lette gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik og IMP, navnlig med hensyn til:

a)

indsamling, forvaltning og formidling af videnskabelig rådgivning i medfør af den fælles fiskeripolitik

b)

specifikke kontrol- og håndhævelsesforanstaltninger i medfør af den fælles fiskeripolitik

c)

frivillige bidrag til internationale organisationer

d)

rådgivende råd

e)

markedsoplysninger

f)

kommunikationsaktiviteter i henhold til den fælles fiskeripolitik og IMP.

Artikel 86

Videnskabelig rådgivning og viden

1.   EHFF kan støtte leveringen af videnskabelige ydelser, især projekter inden for anvendt forskning, som har direkte tilknytning til leveringen af videnskabelige og socioøkonomiske udtalelser og rådgivning, med henblik på vedtagelser af forsvarlige og effektive forvaltningsafgørelser i medfør af den fælles fiskeripolitik.

2.   Især følgende typer af operationer er støtteberettigede:

a)

undersøgelser og pilotprojekter, som er nødvendige for gennemførelsen og udviklingen af den fælles fiskeripolitik, blandt andet sådanne om alternative typer af bæredygtige fiske- og akvakulturforvaltningsteknikker, herunder i de rådgivende råd

b)

udarbejdelse og levering af videnskabelige udtalelser og rådgivning fra videnskabelige organer, herunder internationale rådgivende organer, der står for vurderinger af bestande, fra uafhængige eksperter og fra forskningsinstitutioner

c)

eksperters deltagelse i arbejdsgruppemøder om fiskerividenskabelige og tekniske spørgsmål, såsom STECF, samt i internationale rådgivende organer og i møder, hvor der er behov for bidrag fra fiskeri- og akvakultureksperter

d)

forskningsundersøgelser til havs som omhandlet i artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 199/2008, på områder hvor EU-fartøjer opererer i medfør af fiskeripartnerskabsaftaler vedrørende bæredygtigt fiskeri som omhandlet i artikel 31 i forordning (EU) nr. 1380/2013

e)

udgifter, som Kommissionen har til tjenesteydelser, der vedrører indsamlingen, forvaltningen og anvendelsen af data, til afholdelsen og forvaltningen af fiskeriekspertmøder og forvaltningen af årlige arbejdsprogrammer vedrørende fiskerividenskabelig og teknisk ekspertise, til behandlingen af dataopkald og dataserier og til det forberedende arbejde med levering af videnskabelige udtalelser og rådgivning

f)

samarbejdsaktiviteter mellem medlemsstater inden for dataindsamling, herunder samarbejdsaktiviteter mellem de forskellige regionale interessenter samt oprettelse og drift af regionaliserede databaser til oplagring, forvaltning og anvendelse af data, der kan fremme det regionale samarbejde og forbedre dataindsamlingen og forvaltningsaktiviteterne, og styrker den videnskabelige ekspertise til støtte for fiskeriforvaltningen.

Artikel 87

Kontrol og håndhævelse

1.   EHFF kan støtte gennemførelsen af en EU-ordning til kontrol, inspektion og håndhævelse som omhandlet i artikel 36 i forordning (EU) nr. 1380/2013 og nærmere specificeret i forordning (EF) nr. 1224/2009.

2.   Navnlig følgende typer af operationer er støtteberettigede:

a)

fælles indkøb og/eller chartring af flere medlemsstater, som tilhører det samme geografiske område, af patruljefartøjer, luftfartøjer og helikoptere, forudsat at de anvendes til fiskerikontrol i mindst 60 % af det samlede tidsrum pr. år, hvor de er i brug

b)

udgifter til vurdering og udvikling af nye kontrolteknologier samt af procedurer til udveksling af oplysninger

c)

alle driftsudgifter i forbindelse med den kontrol og evaluering, som Kommissionen foretager af gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik, navnlig vedrørende kontrol-, inspektions- og revisionsopgaver, udstyr og uddannelse til Kommissionens embedsmænd, afholdelse af eller deltagelse i møder, herunder udveksling af oplysninger og bedste praksis mellem medlemsstater, undersøgelser, it-tjenester og -leverandører og Kommissionens chartring eller indkøb af inspektionsmidler som angivet i afsnit IX og X i forordning (EF) nr. 1224/2009.

3.   For at styrke og standardisere kontrollerne kan EHFF støtte iværksættelsen af tværnationale projekter, der sigter mod at udvikle og afprøve de mellemstatslige kontrol-, inspektions- og håndhævelsesordninger, der er fastsat i artikel 36 i forordning (EU) nr. 1380/2013 og nærmere specificeret i forordning (EF) nr. 1224/2009.

Navnlig følgende typer operationer er støtteberettigede:

a)

internationale uddannelsesprogrammer for personale med ansvar for overvågning og kontrol af samt tilsyn med fiskeriaktiviteter

b)

initiativer, herunder seminarer og medieværktøjer, med henblik på at standardisere fortolkningen af forordninger og de deraf følgende kontroller i Unionen.

4.   Når der er tale om den i stk. 2, litra a), omhandlede operation, er det kun én af de berørte medlemsstater, der udpeges som støttemodtager.

Artikel 88

Frivillige finansielle bidrag til internationale organisationer

EHFF kan støtte følgende typer af operationer inden for internationale forbindelser:

a)

finansielle bidrag til De Forenede Nationers organisationer samt frivillig finansiering af andre internationale organisationer, som er aktive inden for havret

b)

finansielle bidrag til forberedelser for nye internationale organisationer eller forberedelsen af nye internationale traktater, som er af interesse for Unionen

c)

finansielle bidrag til internationale organisationers arbejde eller programmer, som er af særlig interesse for Unionen

d)

finansielle bidrag til alle aktiviteter (herunder arbejdsmøder, uformelle møder eller ekstraordinære møder mellem kontraherende parter), som fremmer Unionens interesser i internationale organisationer og styrker samarbejdet med dens partnere i disse organisationer. Hvis det i den forbindelse af hensyn til Unionens interesser bliver nødvendigt, at repræsentanter fra tredjelande er til stede under forhandlinger og møder i internationale fora og organisationer, kan udgifterne afholdes af EHFF.

Artikel 89

Rådgivende råd

1.   EHFF støtter driftsomkostninger for rådgivende råd, som er oprettet i overensstemmelse med artikel 43 i forordning (EU) nr. 1380/2013.

2.   Et rådgivende råd, der har status som juridisk person, kan ansøge om EU-støtte som et organ, der forfølger et mål af almen europæisk interesse.

Artikel 90

Markedsoplysninger

EHFF kan støtte udvikling og formidling af markedsoplysninger om fiskevarer og akvakulturprodukter fra Kommissionen i overensstemmelse med artikel 42 i forordning (EU) nr. 1379/2013.

Artikel 91

Kommunikationsaktiviteter vedrørende den fælles fiskeripolitik og IMP

EHFF kan støtte:

a)

omkostningerne til oplysnings- og kommunikationsaktiviteter med tilknytning til den fælles fiskeripolitik og IMP, herunder:

i)

omkostningerne til fremstilling, oversættelse og formidling af materiale, der er beregnet til specifikke behov hos forskellige målgrupper, i skriftlig, audiovisuel og elektronisk form

ii)

omkostningerne til forberedelse og afholdelse af events og møder for at informere eller indhente synspunkter fra forskellige parter, der er berørt af den fælles fiskeripolitik og IMP

b)

rejse- og opholdsudgifterne for eksperter og repræsentanter for interessenter, som Kommissionen indbyder til møder

c)

omkostningerne til virksomhedskommunikation om Unionens politiske prioriteter, i det omfang de har tilknytning til de generelle mål i denne forordning.

KAPITEL III

Teknisk bistand

Artikel 92

Teknisk bistand på Kommissionens initiativ

EHFF kan på Kommissionens initiativ og inden for et loft på 1,1 % af EHFF støtte:

a)

de foranstaltninger vedrørende teknisk bistand, der er angivet i artikel 58 i forordning (EU) nr. 1303/2013

b)

forberedelsen, overvågningen og evalueringen af aftaler om bæredygtigt fiskeri og Unionens deltagelse i regionale fiskeriforvaltningsorganisationer. De pågældende foranstaltninger skal bestå af undersøgelser, møder, indlæg fra eksperter, udgifter til midlertidigt personale, oplysningsaktiviteter og alle andre udgifter til administrativ, videnskabelig eller teknisk bistand, som Kommissionen måtte have

c)

oprettelse af et europæisk FLAG-netværk, som er rettet mod kapacitetsopbygning, formidling af oplysninger, udveksling af erfaringer og bedste praksis og støtte til samarbejde mellem FLAG'er. Dette netværk skal samarbejde med de for lokaludviklingen ansvarlige netværksstøtteorganer og tekniske støtteorganer, som er oprettet af EFRU, ESF og ELFUL, for så vidt angår deres lokaludviklingsaktiviteter og tværnationale samarbejde.

AFSNIT VII

GENNEMFØRELSE UNDER DELT FORVALTNING

KAPITEL I

Generelle bestemmelser

Artikel 93

Anvendelsesområde

Dette afsnit finder anvendelse på foranstaltninger, der finansieres under delt forvaltning som fastsat i afsnit V.

KAPITEL II

Leveringsmekanisme

Afdeling 1

Støtte fra EHFF

Artikel 94

Fastlæggelse af medfinansieringssatser

1.   Ved vedtagelsen af gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 19 om godkendelse af et operationelt program, fastsætter Kommissionen det maksimale EHFF-bidrag til dette program.

2.   EHFF-bidraget beregnes på grundlag af størrelsen af de støtteberettigede offentlige udgifter.

Det operationelle program fastsætter EHFF–bidragssatsen for Unionens prioriteter fastsat i artikel 6. Den maksimale EHFF-bidragssats er 75 %, og den minimale EHFF-bidragssats er 20 % af de støtteberettigede offentlige udgifter.

3.   Uanset stk. 2 er EHFF-bidraget:

a)

100 % af de støtteberettigede offentlige udgifter til støtten til oplagringsbistand som omhandlet i artikel 67

b)

100 % af de støtteberettigede offentlige udgifter til godtgørelsesordningen som omhandlet i artikel 70

c)

50 % af de støtteberettigede offentlige udgifter til støtten som omhandlet i artikel 33 og 34 og artikel 41, stk. 2

d)

70 % af de støtteberettigede offentlige udgifter til støtten som omhandlet i artikel 76, stk. 2, litra e)

e)

90 % af de støtteberettigede offentlige udgifter til støtten omhandlet i artikel 76, stk. 2, litra a)-d) og f)-l)

f)

80 % af de støtteberettigede udgifter til støtten som omhandlet i artikel 77.

4.   Uanset stk. 2 forhøjes den maksimale EHFF-bidragssats for de specifikke mål, der er fastlagt for en af Unionens prioriteter, med ti procentpoint, hvis hele Unionens prioritet fastsat i artikel 6, nr. 4), realiseres ved hjælp af lokaludvikling styret af lokalsamfundet.

Artikel 95

Intensitet af offentlig bistand

1.   Medlemsstaterne anvender en maksimal intensitet af offentlig bistand på 50 % af de samlede støtteberettigede udgifter til operationen.

2.   Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne anvende en intensitet af offentlig bistand på 100 % af de støtteberettigede udgifter for operationen, hvis:

a)

støttemodtageren er et offentligretligt organ eller en virksomhed, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse som omhandlet i artikel 106, stk. 2, i TEUF, når der ydes støtte til operationer af sådanne tjenesteydelser

b)

operationen vedrører oplagringsbistanden omhandlet i artikel 67

c)

operationen vedrører godtgørelsesordningen omhandlet i artikel 70

d)

operationen vedrører dataindsamlingen omhandlet i artikel 77

e)

operationen vedrører støtte i henhold til artikel 33 eller 34 eller godtgørelser i henhold til artikel 54, 55 eller 56

f)

operationen vedrører IMP-foranstaltningerne omhandlet i artikel 80.

3.   Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne anvende en intensitet af offentlig bistand på mellem 50 % og 100 % af de samlede støtteberettigede udgifter, hvis:

a)

operationen gennemføres i henhold til afsnit V, kapitel I, II og IV, og opfylder alle følgende kriterier:

i)

den er af kollektiv interesse

ii)

den har en kollektiv støttemodtager

iii)

den har innovative træk, i givet fald på lokalt plan

b)

operationen gennemføres i henhold til afsnit V, kapitel III, opfylder et af kriterierne omhandlet i dette stykkes litra a), nr. i), ii) eller iii), og giver offentlig adgang til dens resultater.

4.   Uanset stk. 1 anvendes der ekstra procentpoint for intensitet af offentlig bistand for specifikke typer operationer som fastsat i bilag I.

5.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastsætter, hvordan de forskellige procentpoint for intensiteten af offentlig bistand anvendes i de tilfælde, hvor flere af betingelserne i bilag I er opfyldt. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 127, stk. 3.

Artikel 96

Beregning af ekstra omkostninger eller tabt indkomst

Når der ydes støtte på grundlag af ekstra omkostninger eller tabt indkomst, sørger medlemsstaterne for, at de relevante beregninger er passende, nøjagtige og foretaget på forhånd på grundlag af en rimelig, afbalanceret og kontrollerbar beregning.

KAPITEL III

Forvaltnings- og kontrolordninger

Artikel 97

Forvaltningsmyndighed

1.   Foruden de generelle regler i artikel 125 i forordning (EU) nr. 1303/2013 skal forvaltningsmyndigheden:

a)

senest den 31. marts hvert år give Kommissionen relevante kumulative data om operationer, der er udvalgt til finansiering indtil slutningen af det foregående kalenderår, herunder centrale karakteristika for støttemodtageren og selve projektet

b)

sikre offentlig omtale af det operationelle program ved at informere potentielle modtagere, erhvervsorganisationer, arbejdsmarkedets parter og økonomiske interesseorganisationer, organer, der fremmer ligestilling mellem mænd og kvinder, og de berørte ikkestatslige organisationer, herunder miljøorganisationer, om de muligheder, som programmet byder på, og reglerne for at få adgang til programmidler

c)

sikre offentlig omtale af det operationelle program ved at underrette modtagere af bidrag fra Unionen og offentligheden generelt om den rolle, som Unionen spiller i programmet.

2.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastsætter regler for indsendelsen af dataene omhandlet i stk. 1, litra a). Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 127, stk. 2.

Artikel 98

Indberetning af finansielle data

1.   Senest den 31. januar og senest den 31. juli indsender medlemsstaterne elektronisk et overslag til Kommissionen over det beløb, for hvilket de forventer at indgive betalingsanmodninger for det indeværende og det efterfølgende regnskabsår.

2.   Kommissionen vedtager en gennemførelsesretsakt, der fastlægger den model, der skal anvendes ved forelæggelsen af finansielle data til Kommissionen. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 127, stk. 3.

KAPITEL IV

Medlemsstaternes kontrol

Artikel 99

Medlemsstaternes finansielle korrektioner

1.   Foruden finansielle korrektioner, jf. artikel 143 i forordning (EU) nr. 1303/2013, foretager medlemsstaterne finansielle korrektioner, hvis støttemodtageren ikke overholder forpligtelserne omhandlet i nærværende forordnings artikel 10, stk. 2.

2.   I tilfælde af finansielle korrektioner som omhandlet i stk. 1 fastlægger medlemsstaterne korrektionsbeløbets størrelse, som skal stå i rimeligt forhold til arten, grovheden, varigheden og hyppigheden af støttemodtagerens overtrædelse eller strafbare handling og betydningen af EHFF-bidraget for støttemodtagerens økonomiske aktivitet.

KAPITEL V

Kommissionens kontrol

Afdeling 1

Afbrydelse og suspension

Artikel 100

Afbrydelse af betalingsfristen

1.   Ud over de kriterier, der giver mulighed for afbrydelse, og som er omhandlet i artikel 83, stk. 1, litra a), b) og c), i forordning (EU) nr. 1303/2013, kan den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede i henhold til forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 afbryde betalingsfristen for en mellemliggende betalingsanmodning i tilfælde af manglende overholdelse af en medlemsstat med forpligtelser i medfør af den fælles fiskeripolitik, hvilket risikerer at påvirke udgifterne i en godkendt udgiftsoversigt, som der er anmodet om en mellemliggende betaling for.

2.   Inden afbrydelsen af en betalingsfrist for en mellemliggende betalingsanmodning som omhandlet i stk. 1, vedtager Kommissionen gennemførelsesretsakter, der konstaterer, at der er beviser som tyder på manglende overholdelse af forpligtelser i medfør af den fælles fiskeripolitik. Før Kommissionen vedtager sådanne gennemførelsesretsakter, underretter den straks den pågældende medlemsstat om sådanne beviser eller pålidelige oplysninger, og medlemsstaten gives mulighed for at fremsætte bemærkninger inden for en rimelig frist.

3.   Afbrydelsen af alle eller en del af de mellemliggende betalinger omhandlet i stk. 1, som er omfattet af betalingsanmodningen, skal stå i rimeligt forhold til den manglende overholdelses art, grovhed, varighed og gentagelse.

Artikel 101

Suspension af betalinger

1.   Foruden artikel 142 i forordning (EU) nr. 1303/2013, kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter, der suspenderer en del af eller alle de mellemliggende betalinger for det operationelle program i tilfælde af en alvorlig manglende overholdelse af en medlemsstat med forpligtelser i medfør af den fælles fiskeripolitik, hvilket risikerer at påvirke udgifterne i en godkendt udgiftsoversigt, som der er anmodet om en mellemliggende betaling for.

2.   Inden suspensionen af en mellemliggende betaling som omhandlet i stk. 1, vedtager Kommissionen en gennemførelsesretsakt, der konstaterer, at en medlemsstat ikke har opfyldt sine forpligtelser i medfør af den fælles fiskeripolitik. Før Kommissionen vedtager en sådan gennemførelsesretsakt, underretter den straks den pågældende medlemsstat om sådanne konstateringer eller pålidelige oplysninger, og medlemsstaten gives mulighed for at fremsætte bemærkninger om sagen.

3.   Suspensionen af alle eller en del af mellemliggende betalinger vedrørende udgifterne omhandlet i stk. 1, som er omfattet af betalingsanmodningen, skal stå i rimeligt forhold til den manglende overholdelses art, grovhed, varighed og gentagelse.

Artikel 102

Kommissionens beføjelser

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 126, som fastlægger tilfældene af manglende overholdelse omhandlet i artikel 100 og tilfældene af alvorlig manglende overholdelse omhandlet i artikel 101, stk. 1, på baggrund af de relevante regler i den fælles fiskeripolitik, som er væsentlige for bevarelsen af havets biologiske ressourcer.

Afdeling 2

Informationsudveksling og finansielle korrektioner

Artikel 103

Adgang til oplysninger

Efter anmodning fra Kommissionen underretter medlemsstaterne Kommissionen om de love og administrative bestemmelser, som de har vedtaget med henblik på gennemførelsen af Unionens retsakter vedrørende den fælles fiskeripolitik, for så vidt disse retsakter har en finansiel virkning for EHFF.

Artikel 104

Fortrolighed

1.   Medlemsstaterne og Kommissionen træffer alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre fortroligheden af de oplysninger, der er meddelt eller indhentet i forbindelse med kontrol på stedet eller som led i regnskabsafslutning, der er gennemført i henhold til denne forordning.

2.   De principper, der er omhandlet i artikel 8 i Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 (39), finder anvendelse på de i stk. 1 i nærværende artikel omhandlede oplysninger.

Artikel 105

Kommissionens finansielle korrektioner

1.   Ud over de tilfælde, der er omhandlet i artikel 22, stk. 7, artikel 85 og artikel 144, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013, vedtager Kommissionen gennemførelsesretsakter, der medfører finansielle korrektioner ved at annullere hele eller en del af Unionens bidrag til et operationelt program, hvis den efter den nødvendige gennemgang konkluderer, at:

a)

udgifterne i en godkendt udgiftsoversigt er berørt af tilfælde, hvor støttemodtageren ikke overholder forpligtelserne som omhandlet i nærværende forordnings artikel 10, stk. 2, og ikke er blevet korrigeret af medlemsstaten før indledningen af korrektionsproceduren i henhold til dette stykke

b)

udgifterne i en godkendt udgiftsoversigt er berørt af tilfælde af medlemsstatens alvorlige manglende overholdelse af den fælles fiskeripolitiks regler, hvilket har ført til suspension af betalinger i henhold til nærværende forordnings artikel 101, og hvis den berørte medlemsstat fortsat ikke godtgør, at der er truffet de nødvendige afhjælpende tiltag til at sikre, at gældende regler overholdes i fremtiden.

2.   Kommissionen fastlægger beløbsstørrelsen af korrektionen, under hensyntagen til arten, grovheden, varigheden og hyppigheden af medlemsstatens eller støttemodtagerens alvorlige manglende overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik og EHFF-bidragets betydning for den berørte støttemodtagers økonomiske aktivitet.

3.   Hvis det ikke er muligt præcist at fastslå størrelsen af den udgift, der har tilknytning til medlemsstatens manglende overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, anvender Kommissionen en fast takst eller en ekstrapoleret finansiel korrektion i overensstemmelse med stk. 4.

4.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 126 for at fastlægge kriterierne for fastsættelsen af, hvilket niveau for finansiel korrektion der skal anvendes og kriterierne for anvendelsen af faste takster eller ekstrapolerede finansielle korrektioner.

Artikel 106

Procedure

Artikel 145 i forordning (EU) nr. 1303/2013 finder tilsvarende anvendelse, hvis Kommissionen foreslår en finansiel korrektion som omhandlet i nærværende forordnings artikel 105.

KAPITEL VI

Overvågning, evaluering, oplysninger og kommunikation

Afdeling 1

Oprettelse af og mål for et fælles overvågnings- og evalueringssystem

Artikel 107

Overvågnings- og evalueringssystem

1.   Der oprettes et fælles overvågnings- og evalueringssystem for EHFF-operationer under delt forvaltning med henblik på at måle resultaterne af EHFF. For at sikre en effektiv måling af resultater tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 126 der fastlægger indholdet og opbygningen af dette system.

2.   EHFF's generelle indvirkning vurderes i forhold til Unionens prioriteter fastsat i artikel 6.

Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der fastlægge de indikatorer, der er specifikke for disse af Unionens prioriteter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 127, stk. 3.

3.   Medlemsstaterne giver Kommissionen alle de oplysninger, der er nødvendige for den til at kunne overvåge og evaluere de pågældende foranstaltninger. Kommissionen tager hensyn til databehovene og synergierne mellem potentielle datakilder, især deres anvendelse til statistiske formål, når det er relevant. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastsætter regler om de oplysninger, som medlemsstaterne skal indsende, og om databehovene og synergierne mellem potentielle datakilder. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 127, stk. 3.

4.   Kommissionen forelægger hvert fjerde år Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen af denne artikel. Den første rapport indsendes senest den 31. december 2017.

Artikel 108

Mål

Målene for det fælles overvågnings- og evalueringssystem er:

a)

at påvise fremskridt og resultater af den fælles fiskeripolitik og IMP og vurdere den generelle indvirkning, effektiviteten og relevansen af EHFF's operationer

b)

at bidrage til en mere målrettet støtte til den fælles fiskeripolitik og IMP

c)

at støtte en fælles læringsproces vedrørende overvågning og evaluering

d)

at give solide, bevisbaserede evalueringer af EHFF's operationer, som indgår i beslutningstagningsprocessen.

Afdeling 2

Tekniske bestemmelser

Artikel 109

Fælles indikatorer

1.   Der fastsættes en liste over fælles indikatorer vedrørende udgangssituationen samt den finansielle gennemførelse, output og resultater af det operationelle program og gældende for hvert operationelle program i det overvågnings- og evalueringssystem, der er fastsat i artikel 107, for at muliggøre aggregering af data på EU-plan.

2.   De fælles indikatorer knyttes til de milepæle og mål, der fastsættes i de operationelle programmer i overensstemmelse med Unionens prioriteter fastsat i artikel 6. Disse fælles indikatorer anvendes til den resultatgennemgang, som er omhandlet i artikel 21, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013, og skal gøre det muligt at vurdere fremskridt og effektivitet for politikgennemførelsen i forhold til målsætninger og mål på EU-plan og programplan.

Artikel 110

Elektronisk informationssystem

1.   Nøgleoplysninger om det operationelle programs gennemførelse, om hver operation, som er udvalgt til finansiering, samt om gennemførte operationer, der er nødvendige til overvågning og evaluering, herunder støttemodtagerens og projektets væsentlige karakteristika, registreres og vedligeholdes elektronisk.

2.   Kommissionen sørger for, at der findes et tilstrækkeligt sikkert elektronisk system til registrering, vedligeholdelse og forvaltning af vigtige oplysninger og rapportering om overvågning og evaluering.

Artikel 111

Oplysninger

Modtagere af støtte i medfør af EHFF, herunder FLAG'er, forpligter sig til at give forvaltningsmyndigheden og/eller udpegede evalueringseksperter eller andre organer, der er bemyndiget til at udføre opgaver på deres vegne, alle de data og oplysninger, der er nødvendige for at kunne overvåge og evaluere det operationelle program, navnlig med hensyn til at opfylde specifikke mål og prioriteter.

Afdeling 3

Overvågning

Artikel 112

Overvågningsprocedurer

1.   Forvaltningsmyndigheden i nærværende forordnings artikel 97 og overvågningsudvalget omhandlet i artikel 47 i forordning (EU) nr. 1303/2013 overvåger kvaliteten af programgennemførelsen.

2.   Forvaltningsmyndigheden og overvågningsudvalget foretager overvågning af det operationelle program ved hjælp af finansielle indikatorer, outputindikatorer og resultatindikatorer.

Artikel 113

Overvågningsudvalgets opgaver

Ud over de opgaver, der er omhandlet i artikel 49 i forordning (EU) nr. 1303/2013, verificerer overvågningsudvalget, at det operationelle program gennemføres effektivt, og resultaterne heraf. Med henblik herpå skal overvågningsudvalget:

a)

inden for seks måneder efter afgørelsen om programmets godkendelse høres om og godkende kriterierne for udvælgelse af de finansierede operationer; udvælgelseskriterierne revideres i overensstemmelse med programmeringsbehovene

b)

gennemgå aktiviteter og output med tilknytning til evalueringsplanen for programmet

c)

undersøge tiltag i programmet vedrørende opfyldelsen af specifikke forhåndsbetingelser

d)

undersøge og godkende de årlige gennemførelsesrapporter, før de sendes til Kommissionen

e)

undersøge tiltag til fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder, lige muligheder og ikkediskrimination, herunder adgang for handicappede.

Overvågningsudvalget høres ikke om arbejdsplaner for dataindsamling omhandlet i artikel 21.

Artikel 114

Årlig gennemførelsesrapport

1.   Senest den 31. maj 2016 og senest den 31. maj hvert af de følgende år indtil 2023 forelægger medlemsstaterne Kommissionen en årlig gennemførelsesrapport om gennemførelsen af det operationelle program i det foregående kalenderår. Den rapport, der forelægges i 2016, skal dække kalenderårene 2014 og 2015.

2.   Ud over hvad der er bestemt i artikel 50 i forordning (EU) nr. 1303/2013, skal årlige gennemførelsesrapporter omfatte:

a)

oplysninger om finansielle forpligtelser og udgifter pr. foranstaltning

b)

et resumé over de igangsatte aktiviteter i forbindelse med evalueringsplanen

c)

oplysninger om tiltag foretaget i tilfælde af alvorlige overtrædelser som omhandlet i nærværende forordnings artikel 10, stk. 1, og af den manglende respekt for betingelserne fastsat i nærværende forordnings artikel 10, stk. 2, såvel som om afhjælpende tiltag

d)

oplysninger om tiltag foretaget for at overholde nærværende forordnings artikel 41, stk. 10

e)

oplysninger om tiltag foretaget for at sikre offentliggørelsen af støttemodtagere i henhold til nærværende forordnings bilag V for fysiske personer i overensstemmelse med national ret, herunder enhver gældende tærskel.

3.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastsætter regler om formatet og præsentationen af de årlige gennemførelsesrapporter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 127, stk. 3.

Afdeling 4

Evaluering

Artikel 115

Generelle bestemmelser

1.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastsætter, hvilke elementer der skal indgå i de forudgående evalueringsrapporter, som der henvises til i artikel 55 i forordning (EU) nr. 1303/2013, og fastsætter minimumskravene for den evalueringsplan, som der henvises til i artikel 56 i nævnte forordning. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i nærværende forordnings artikel 127, stk. 3.

2.   Medlemsstaterne sørger for, at evalueringerne er i overensstemmelse med det fælles overvågnings- og evalueringssystem, der er vedtaget i overensstemmelse med artikel 107, tilrettelægger produktionen og indsamlingen af de nødvendige data og giver de forskellige oplysninger, der kommer fra overvågningssystemet, til evaluatorerne.

3.   Evalueringsrapporterne lægges på internettet af medlemsstaterne og på Unionens websted af Kommissionen.

Artikel 116

Forhåndsevaluering

Medlemsstaterne sørger for, at forhåndsevaluatoren bliver inddraget på et tidligt trin i processen med udviklingen af det operationelle program, herunder udviklingen af de analyser, som der henvises til i artikel 18, stk. 1, litra a), udformningen af programmets interventionslogik og fastlæggelsen af programmets mål.

Artikel 117

Efterfølgende evaluering

I overensstemmelse med artikel 57 i forordning (EU) nr. 1303/2013 udarbejdes der en efterfølgende evalueringsrapport af Kommissionen i tæt samarbejde med medlemsstaterne.

Artikel 118

Syntese af evalueringer

En syntese på EU-plan af forhåndsevalueringsrapporterne foretages under Kommissionens ansvar. Syntesen af evalueringsrapporterne afsluttes senest den 31. december i året efter fremsendelsen af de relevante evalueringer.

Afdeling 5

Oplysning og kommunikation

Artikel 119

Oplysning og offentlig omtale

1.   Forvaltningsmyndigheden er i henhold til artikel 97, stk. 1, litra b), ansvarlig for:

a)

at sikre oprettelse af et enkelt websted eller en enkelt webportal, som giver oplysninger om og adgang til det operationelle program i medlemsstaten

b)

at oplyse potentielle støttemodtagere om finansieringsmulighederne i medfør af det operationelle program

c)

over for unionsborgerne at offentliggøre oplysninger om EHFF's rolle og resultater gennem oplysnings- og kommunikationskampagner om resultaterne og virkningerne af partnerskabsaftaler, operationelle programmer og operationer

d)

at sikre et offentligt tilgængeligt resumé af foranstaltninger, der skal sikre medlemsstaternes eller støttemodtagernes overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, herunder tilfælde af manglende overholdelse, samt de korrigerende tiltag, såsom finansielle korrektioner, der er truffet.

2.   For at sikre gennemsigtighed i støtten fra EHFF fører medlemsstaterne en liste over operationer i csv- eller xml-format, som skal være tilgængelig via webstedet eller webportalen og omfatte en liste over operationer og en kort beskrivelse af det operationelle program.

Listen over operationer ajourføres mindst hver sjette måned.

De minimumsoplysninger, der skal fremgå af listen over operationer, herunder specifikke oplysninger om operationer i henhold til artikel 26, 39, 47, 54 og 56, er fastlagt i bilag V.

3.   De nærmere bestemmelser om oplysnings- og offentlighedskampagner rettet mod offentligheden og oplysningsforanstaltninger over for ansøgere og støttemodtagere er fastlagt i bilag V.

4.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastsætter de tekniske karakteristika ved oplysnings- og offentlighedsforanstaltninger vedrørende operationen, en vejledning i udformning af det europæiske logo og definition af standardfarverne. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 127, stk. 2.

AFSNIT VIII

GENNEMFØRELSE UNDER DIREKTE FORVALTNING

KAPITEL I

Generelle bestemmelser

Artikel 120

Anvendelsesområde

Dette afsnit finder anvendelse på foranstaltninger, der finansieres under direkte forvaltning som fastsat i afsnit VI.

KAPITEL II

Kontrol

Artikel 121

Beskyttelse af Unionens finansielle interesser

1.   Kommissionen træffer egnede foranstaltninger til at sikre, at Unionens finansielle interesser bliver beskyttet, når der gennemføres operationer, der finansieres i henhold til denne forordning, ved anvendelsen af foranstaltninger til forebyggelse af svig, bestikkelse og alle andre ulovlige aktiviteter, ved effektiv kontrol og, hvis der konstateres uregelmæssigheder, ved inddrivelse af de uretmæssigt udbetalte beløb samt efter omstændighederne ved sanktioner, der skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning.

2.   Kommissionen eller dens befuldmægtigede og Revisionsretten har beføjelse til både gennem bilagskontrol og kontrol på stedet at kontrollere alle tilskudsmodtagere, kontrahenter og underkontrahenter, som har modtaget EU-midler.

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) kan i overensstemmelse med procedurerne fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 (40) og forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 foretage kontrol og kontrol på stedet hos økonomiske aktører, der direkte eller indirekte er berørt af EU-finansiering, for at klarlægge, om der er begået svig, bestikkelse eller enhver anden ulovlig aktivitet, der berører Unionens finansielle interesser, i forbindelse med en aftale om tilskud, en afgørelse om ydelse af tilskud eller en kontrakt om EU-finansiering.

3.   Med forbehold af stk. 1 og 2 skal samarbejdsaftaler med tredjelande og internationale organisationer, aftaler om tilskud, afgørelser om ydelse af tilskud og kontrakter som følge af gennemførelsen af denne forordning indeholde bestemmelser, der udtrykkeligt giver Kommissionen, Revisionsretten og OLAF beføjelse til at foretage de i disse stykker omhandlede kontroller, kontroller på stedet og inspektioner i overensstemmelse med deres respektive kompetencer.

Artikel 122

Revisioner

1.   Embedsmænd fra Kommissionen og Revisionsretten eller deres repræsentanter kan med et varsel på mindst ti arbejdsdage, medmindre det drejer sig om hastesager, på ethvert tidspunkt i op til tre år efter Kommissionens afsluttende betaling foretage revision på stedet af de operationer, der finansieres i henhold til denne forordning.

2.   Embedsmænd fra Kommissionen og Revisionsretten eller deres repræsentanter, der har den behørige beføjelse til at foretage revision på stedet, skal have adgang til bøger og alle andre dokumenter vedrørende udgifter finansieret i henhold til denne forordning, herunder dokumenter og metadata udarbejdet eller modtaget og registreret i elektronisk format.

3.   De i stk. 2 omhandlede revisionsbeføjelser berører ikke anvendelsen af nationale bestemmelser, ifølge hvilke visse handlinger er forbeholdt myndighedspersoner, der er specifikt udpeget efter national lovgivning. Embedsmænd fra Kommissionen og Revisionsretten eller deres repræsentanter deltager blandt andet ikke i besøg på en privat bopæl eller i formel udspørgning af personer inden for rammerne af den berørte medlemsstats lovgivning. De skal dog have adgang til de derved opnåede oplysninger.

4.   Hvis noget af Unionens finansielle støtte, der ydes i henhold til denne forordning, efterfølgende gives til en tredjepart, som derved bliver den endelige støttemodtager, skal den oprindelige modtager, som er den, der modtog Unionens finansielle støtte, give Kommissionen alle relevante oplysninger om, hvem den endelige støttemodtager er.

Artikel 123

Suspension af betalinger, reduktion og annullering af det finansielle bidrag

1.   Finder Kommissionen, at Unionens midler ikke er anvendt i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning eller enhver anden gældende EU-retsakt, meddeler den det til støttemodtagerne, som inden for en måned efter meddelelsen skal fremsætte deres bemærkninger for Kommissionen.

2.   Hvis støttemodtagerne ikke svarer inden for det tidsrum, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, eller hvis deres bemærkninger ikke anses for at være tilfredsstillende, reducerer eller annullerer Kommissionen det tildelte finansielle bidrag eller suspenderer betalingerne. Ethvert uretmæssigt udbetalt beløb skal tilbagebetales til Unionens almindelige budget. Beløb, der ikke tilbagebetales rettidigt, pålægges morarente i henhold til bestemmelserne i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

KAPITEL III

Evaluering og rapportering

Artikel 124

Evaluering

1.   Der foretages regelmæssigt tilsyn med de operationer, der finansieres i henhold til denne forordning, således at gennemførelsen kan følges.

2.   Kommissionen sikrer regelmæssig uafhængig ekstern evaluering af de finansierede operationer.

Artikel 125

Rapportering

Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet:

a)

senest den 31. marts 2017, en midtvejsevalueringsrapport om de opnåede resultater og de kvalitative og kvantitative aspekter af gennemførelsen af de operationer, der finansieres i henhold til denne forordning

b)

senest den 31. august 2018, en meddelelse om videreførelsen af de operationer, der finansieres i henhold til denne forordning.

AFSNIT IX

PROCEDUREMÆSSIGE BESTEMMELSER

Artikel 126

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 10, 14, 32, 40, 41, 72, 102, 105, 107 og 129, tillægges indtil den 31. december 2020.

3.   Den i artikel 10, 14, 32, 40, 41, 72, 102, 105, 107 og 129 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 10, 14, 32, 40, 41, 72, 102, 105, 107 og 129 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 127

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af et udvalg for Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Dette udvalg er et udvalg i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

Afgiver udvalget ikke nogen udtalelse om udkastet til gennemførelsesretsakt, der skal vedtages i medfør af nærværende forordnings artikel 95, stk. 5, vedtager Kommissionen ikke udkastet til gennemførelsesretsakt, og artikel 5, stk. 4, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 182/2011 finder anvendelse.

AFSNIT X

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 128

Ophævelse

1.   Uden at det i øvrigt berører bestemmelserne i artikel 129, stk. 2, ophæves forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006, (EF) nr. 791/2007, (EU) nr. 1255/2011 og artikel 103 i forordning (EF) nr. 1224/2009 med virkning fra den 1. januar 2014.

2.   Henvisninger til de ophævede forordninger betragtes som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 129

Overgangsbestemmelser

1.   For at lette overgangen fra de støtteordninger, der er oprettet ved forordning (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006,] og (EF) nr. 791/2007 og (EU) nr. 1255/2011, til den ordning, der oprettes ved nærværende forordning, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 126, der fastsætter de betingelser, under hvilke støtte, som er godkendt af Kommissionen i henhold til disse forordninger, kan inddrages i støtte, som er omhandlet i nærværende forordning, herunder til teknisk bistand og til efterfølgende evalueringer.

2.   Denne forordning påvirker ikke fortsættelsen eller ændringen, herunder hel eller delvis annullering, af de pågældende projekter, indtil deres afslutning, eller af bistand, som er godkendt af Kommissionen på grundlag af forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006, (EF) nr. 791/2007 og (EU) nr. 1255/2011 og artikel 103 i forordning (EF) nr. 1224/2009 eller enhver anden lovgivning, som gælder for den pågældende bistand den 31. december 2013, som forsat skal finde anvendelse for sådanne projekter eller sådan bistand.

3.   Ansøgninger, der er indgivet i henhold til forordning (EF) nr. 1198/2006, er fortsat gyldige.

Artikel 130

Ikrafttræden og anvendelsesdato

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning anvendes fra den 1. januar 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. maj 2014.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

D. KOURKOULAS

Formand


(1)  EUT C 299 af 4.10.2012, s. 133, og EUT C 271 af 19.9.2013, s. 154.

(2)  EUT C 391 af 18.12.2012, s. 84.

(3)  Europa-Parlamentets holdning af 16.4.2014 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 8.5.2014.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).

(5)  Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003 af 22. december 2003 om en ordning for godtgørelse af de meromkostninger ved afsætning af visse fiskerivarer fra Azorerne, Madeira, De Kanariske Øer og de franske oversøiske departementer Guyana og Réunion, der er en følge af disse områders beliggenhed i Fællesskabets yderste periferi (EUT L 345 af 31.12.2003, s. 34).

(6)  Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 af 22. maj 2006 om EF-finansieringsforanstaltninger til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik og havretten (EUT L 160 af 14.6.2006, s. 1).

(7)  Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 af 27. juli 2006 om Den Europæiske Fiskerifond (EUT L 223 af 15.8.2006, s. 1).

(8)  Rådets forordning (EF) nr. 791/2007 af 21. maj 2007 om en ordning for godtgørelse af meromkostninger ved afsætning af visse fiskerivarer fra fjernområderne Azorerne, Madeira, De Kanariske Øer, Fransk Guyana og Réunion (EUT L 176 af 6.7.2007, s. 1).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011 af 30. november 2011 om et program for støtte til videreudvikling af en integreret havpolitik (EUT L 321 af 5.12.2011, s. 1).

(10)  De Forenede Nationers Havretskonvention og aftalen vedrørende anvendelsen af kapitel XI i denne konvention (EFT L 179 af 23.6.1998, s. 3).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).

(12)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19).

(13)  Rådets forordning (EF) nr. 199/2008 af 25. februar 2008 om fastlæggelse af en EF-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren samt støtte til videnskabelig rådgivning vedrørende den fælles fiskeripolitik (EUT L 60 af 5.3.2008, s. 1).

(14)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 af 11. december 2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1184/2006 og (EF) nr. 1224/2009 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 1).

(15)  Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1).

(16)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. december 2013 om Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1982/2006/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 104).

(17)  Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

(18)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

(19)  Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 2002/413/EF af 30. maj 2002 om gennemførelse af integreret kystzoneforvaltning i Europa (EFT L 148 af 6.6.2002, s. 24).

(20)  Kommissionens forordning (EF) nr. 26/2004 af 30. december 2003 om et EF-fiskerflåderegister (EUT L 5 af 9.1.2004, s. 25).

(21)  Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1936/2001 og (EF) nr. 601/2004 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1093/94 og (EF) nr. 1447/1999 (EUT L 286 af 29.10.2008, s. 1).

(22)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/99/EF af 19. november 2008 om strafferetlig beskyttelse af miljøet (EUT L 328 af 6.12.2008, s. 28).

(23)  Konvention udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 49).

(24)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

(25)  Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7).

(26)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/41/EU af 7. juli 2010 om anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv og om ophævelse af Rådets direktiv 86/613/EØF (EUT L 180 af 15.7.2010, s. 1).

(27)  Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 af 21. december 2006 om forvaltningsforanstaltninger til bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Middelhavet, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1626/94 (EUT L 409 af 30.12.2006, s. 11).

(28)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7).

(29)  Kommissionens afgørelse nr. 2005/629/EF af 26. august 2005 om oprettelse af en videnskabelig, teknisk og økonomisk komité for fiskeri (EUT L 225 af 31.8.2005, s. 18).

(30)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).

(31)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet (EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30).

(32)  Rådets direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006 om dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr og produkter deraf og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos vanddyr (EUT L 328 af 24.11.2006, s. 14).

(33)  Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1).

(34)  Kommissionens forordning (EF) nr. 710/2009 af 5. august 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007, for så vidt angår fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser for økologisk produktion af akvakulturdyr og tang (EUT L 204 af 6.8.2009, s. 15).

(35)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 761/2001 af 19. marts 2001 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) (EFT L 114 af 24.4.2001, s. 1).

(36)  Rådets beslutning 2009/470/EF af 25. maj 2009 om visse udgifter på veterinærområdet (EUT L 155 af 18.6.2009, s. 30).

(37)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1).

(38)  Rådets forordning (EF) nr. 768/2005 af 26. april 2005 om oprettelse af et EF-fiskerikontrolagentur og om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (EUT L 128 af 21.5.2005, s. 1).

(39)  Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).

(40)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).


BILAG I

SPECIFIK STØTTEINTENSITET

Operationstype

Procentpoint

For operationer med tilknytning til kystfiskeri af mindre omfang en mulig stigning med

30

For operationer ved de fjerntliggende græske øer og ved de kroatiske øer Dugi Otok, Vis, Mljet og Lastov en mulig stigning med

35

For operationer i regioner i den yderste periferi en mulig stigning med

35

For operationer gennemført af fiskeriorganisationer eller andre kollektive støttemodtagere uden for afsnit V, kapitel III, en mulig stigning med

10

For operationer gennemført af producentorganisationer eller sammenslutninger af producentorganisationer eller brancheorganisationer en mulig stigning med

25

For operationer i henhold til artikel 76 om kontrol og håndhævelse en mulig stigning med

30

For operationer i henhold til artikel 76 om kontrol og håndhævelse vedrørende kystfiskeri af mindre omfang en mulig stigning med

40

For operationer i henhold til artikel 41, stk. 2, vedrørende udskiftning eller modernisering af hoved- eller hjælpemotorer en reduktion med

20

For operationer gennemført af virksomheder, som falder uden for definitionen af SMV'er, en reduktion med

20


BILAG II

ÅRLIG FORDELING AF FORPLIGTELSESBEVILLINGER FOR 2014 TIL 2020

Beskrivelse

Periode

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

I alt

EHFF delt forvaltning

(2014-2020)

788 060 689

798 128 031

805 423 852

818 478 098

837 523 233

843 250 018

858 467 679

5 749 331 600


BILAG III

VEJLEDENDE FORDELING AF MIDLER I AFSNIT VI, KAPITEL I OG II, BLANDT MÅLENE I ARTIKEL 82 OG 85  (1)

Målene i artikel 82:

1)

Udvikling og gennemførelse af en integreret forvaltning af hav- og kystanliggender – 5 %

2)

Udvikling af tværsektorale initiativer – 33 %

3)

Støtte til bæredygtig økonomisk vækst, beskæftigelse, innovation og nye teknologier – 2 %

4)

Fremme af beskyttelsen af havmiljøet – 5 %

Målene i artikel 85:

1)

Indsamling, forvaltning og formidling af videnskabelig rådgivning i medfør af den fælles fiskeripolitik – 11 %

2)

Specifikke kontrol- og håndhævelsesforanstaltninger i medfør af den fælles fiskeripolitik – 19 %

3)

Frivillige bidrag til internationale organisationer – 10 %

4)

Rådgivende råd og kommunikationsaktiviteter vedrørende den fælles fiskeripolitik og IMP – 9 %

5)

Markedsoplysninger, herunder oprettelse af elektroniske markeder – 6 %


(1)  Procentsatserne finder anvendelse på beløbet i artikel 14, bortset fra tildelingen i henhold til artikel 92.


BILAG IV

SPECIFIKKE FORHÅNDSBETINGELSER

Specifikt mål i Unionens prioritet for EHFF/tematiske mål (TM)

Forhåndsbetingelse

Opfyldelseskriterier

EHFF-prioritet:

1.

Fremme af miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og videnbaseret fiskeri.

Specifikke mål: a)-f)

TM 3: styrkelse af SMV'ers, landbrugssektorens (for ELFUL) og fiskeri- og akvakultursektorens (for EHFF) konkurrenceevne

TM 6: bevarelse og beskyttelse af miljøet og fremme af ressourceeffektivitet

TM 8: fremme af bæredygtig beskæftigelse af høj kvalitet og støtte til arbejdskraftens frivillige mobilitet

Fiskerikapacitetsrapport er blevet forelagt i overensstemmelse med artikel 22, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1380/2013.

Rapporten er udarbejdet i overensstemmelse med fælles retningslinjer udstedt af Kommissionen

Fiskerikapaciteten overstiger ikke fiskerikapacitetslofterne i bilag II i forordning (EU) nr. 1380/2013

EHFF-prioritet:

2.

Fremme af miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og videnbaseret akvakultur

Specifikke mål: a), b) og c).

TM 3: styrkelse af SMV'ers, landbrugssektorens (for ELFUL) og fiskeri- og akvakultursektorens (for EHFF) konkurrenceevne

TM 6: bevarelse og beskyttelse af miljøet og fremme af ressourceeffektivitet

TM 8: fremme af bæredygtig beskæftigelse af høj kvalitet og støtte til arbejdskraftens frivillige mobilitet

Fastlæggelse af en flerårig national strategiplan for akvakultur, som er omhandlet i artikel 34 i forordning (EU) nr. 1380/2013, inden 2014

En flerårig national strategiplan for akvakultur fremsendes til Kommissionen senest på dagen for fremsendelsen af det operationelle program

I det operationelle program indgår oplysninger om komplementaritet med den flerårige nationale strategiplan for akvakultur

EHFF-prioritet:

3.

Fremme af gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik

Specifikt mål: a)

TM 6: bevarelse og beskyttelse af miljøet og fremme af ressourceeffektivitet

Administrativ kapacitet: administrativ kapacitet er til rådighed til at efterleve datakravene til fiskeriforvaltning som fastsat i artikel 25 i forordning (EU) nr. 1380/2013 og artikel 4 i forordning (EF) nr. 199/2008.

En beskrivelse af den administrative kapacitet til at udarbejde og anvende et flerårigt program for dataindsamling, der kontrolleres af STECF og godkendes af Kommissionen

En beskrivelse af den administrative kapacitet til at udarbejde og implementere arbejdsplaner for dataindsamling, der kontrolleres af STECF og godkendes af Kommissionen

En beskrivelse af kapaciteten med hensyn til tildeling af menneskelige ressourcer til at iværksætte bilaterale eller multilaterale aftaler med andre medlemsstater, hvis arbejdet med at implementere dataindsamlingsforpligtelser er delt

EHFF-prioritet:

3.

Fremme af gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik

Specifikt mål: b)

TM 6: bevarelse og beskyttelse af miljøet og fremme af ressourceeffektivitet

Administrativ kapacitet: administrativ kapacitet er til rådighed til at efterleve gennemførelsen af et EU-ordning til kontrol, inspektion og håndhævelse som fastsat i artikel 36 i forordning (EU) nr. 1380/2013 og nærmere specificeret i forordning (EF) nr. 1224/2009.

De specifikke tiltag omfatter:

En beskrivelse af den administrative kapacitet til at udarbejde og implementere den del af det operationelle program, der vedrører det nationale kontrolfinansieringsprogram for 2014-2020 som omhandlet i artikel 18, stk. 1, litra o)

En beskrivelse af den administrative kapacitet til at udarbejde og implementere det nationale kontrolaktionsprogram for flerårige planer som fastsat i artikel 46 i forordning (EF) nr. 1224/2009

En beskrivelse af den administrative kapacitet til at udarbejde og implementere det fælles kontrolprogram, som kan udvikles sammen med andre medlemsstater som fastsat i artikel 94 i forordning (EF) nr. 1224/2009

 

 

En beskrivelse af den administrative kapacitet til at udarbejde og implementere de specifikke kontrol- og inspektionsprogrammer som fastsat i artikel 95 i forordning (EF) nr. 1224/2009

En beskrivelse af den administrative kapacitet til at anvende et system med effektive, forholdsmæssige og afskrækkende sanktioner for alvorlige overtrædelser som fastsat i artikel 90 i forordning (EF) nr. 1224/2009

En beskrivelse af den administrative kapacitet til at anvende pointsystemet for alvorlige overtrædelser som fastsat i artikel 92 i forordning (EF) nr. 1224/2009


BILAG V

OPLYSNINGER OG KOMMUNIKATION VEDRØRENDE STØTTE FRA EHFF

1.   Liste over operationer

Listen over de i artikel 119 nævnte operationer skal indeholde følgende datafelter på mindst ét af medlemsstatens officielle sprog:

støttemodtagerens navn (kun juridiske enheder og fysiske personer i overensstemmelse med national ret)

identifikationsnummeret i EF-flåderegisteret (CFR) som omhandlet i artikel 10 i forordning (EF) nr. 26/2004 (udfyldes kun, når operationen vedrører et fiskerfartøj)

operationens navn

resumé af operationen

operationens startdato

operationens slutdato (forventet dato for fysisk fuldførelse eller fuldstændig gennemførelse af operationen)

støtteberettigede udgifter i alt

størrelsen af EU-bidraget

operationens postnummer

land

betegnelse for Unionens prioritet

dato for den seneste ajourføring af listen over operationer.

2.   Foranstaltninger til oplysninger og offentlig omtale rettet mod offentligheden

1.

Medlemsstaten sikrer, at oplysnings- og pr-foranstaltningerne tager sigte på den bredest mulige mediedækning med brug af forskellige kommunikationsformer og -metoder på et passende niveau.

2.

Medlemsstaten er ansvarlig for som minimum at tilrettelægge følgende oplysnings- og pr-foranstaltninger:

a)

en større oplysningsaktivitet i forbindelse med lanceringen af det operationelle program

b)

mindst to gange i løbet af programmeringsperioden en større oplysningsaktivitet, der fremmer finansieringsmulighederne og de strategier, der følges, og hvor resultaterne af det operationelle program præsenteres

c)

opsættelse af Unionens flag eller i givet fald emblem foran hver forvaltningsmyndigheds lokaler eller på et sted på myndighedens område, der er synligt for offentligheden

d)

elektronisk offentliggørelse af listen over operationer i overensstemmelse med afsnit 1

e)

præsentation af eksempler på operationer pr. operationelt program på webportalen eller det operationelle programs websted, der er tilgængeligt via webportalen; eksemplerne skal foreligge på et af de mest talte officielle EU-sprog ud over de(t) officielle sprog i den pågældende medlemsstat

f)

sikre at en specifik del af webportalen bruges til at give et kort resumé af innovations- og økoinnovationsoperationer

g)

ajourførte oplysninger om det operationelle programs gennemførelse, bl.a. dets vigtigste resultater, på webportalen eller det operationelle programs websted, der er tilgængelig via webportalen.

h)

offentligt tilgængeligt resumé af foranstaltninger, der skal sikre medlemsstaternes eller støttemodtagernes overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, herunder tilfælde af manglende overholdelse, samt de korrigerende tiltag, såsom finansielle korrektioner, der er truffet.

3.

Forvaltningsmyndigheden inddrager følgende organer i oplysnings- og pr-foranstaltningerne i overensstemmelse med national lovgivning og praksis:

a)

partnerne omhandlet i artikel 5 i forordning (EU) nr. 1303/2013

b)

EU-informationscentre og Kommissionens repræsentationskontorer i medlemsstaterne

c)

uddannelses- og forskningsinstitutioner.

Disse organer sørger for bred formidling af oplysningerne omhandlet i artikel 119, stk. 1, litra a) og b).

3.   Oplysningsforanstaltninger for potentielle støttemodtagere og støttemodtagere

3.1.   Oplysningsforanstaltninger over for potentielle støttemodtagere

1.

Forvaltningsmyndigheden sørger for, at målene for de operationelle programmer og de finansieringsmuligheder, som tilbydes af EHFF, bliver formidlet bredest muligt til potentielle støttemodtagere og alle interesserede parter.

2.

Forvaltningsmyndigheden sørger for, at potentielle støttemodtagere som minimum oplyses om følgende:

a)

betingelserne for at komme i betragtning til støtte i medfør af et operationelt program

b)

en beskrivelse af adgangsbetingelserne for ansøgninger, procedurerne for behandling af støtteansøgninger og angivelse af sagsbehandlingstid

c)

kriterierne for udvælgelse af de operationer, hvortil der ydes støtte

d)

de kontakter på nationalt, regionalt eller lokalt plan, som kan oplyse om de operationelle programmer

e)

at ansøgningerne bør indeholde forslag til kommunikationsaktiviteter, der står i forhold til operationens størrelse, med henblik på at oplyse offentligheden om operationens målsætninger og EU-støtten hertil.

3.2.   Oplysningsforanstaltninger over for støttemodtagere

Forvaltningsmyndigheden oplyser støttemodtagerne om, at de ved at acceptere støtten samtidig accepterer at figurere på den liste over operationer, der offentliggøres i henhold til artikel 119, stk. 2.