14.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 140/177


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 421/2014 af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet med henblik på i 2020 at gennemføre en international aftale om anvendelse af en global markedsbaseret foranstaltning i forbindelse med emissioner fra international luftfart

( Den Europæiske Unions Tidende L 129 af 30. april 2014 )

Side 3, artikel 1, nr. 1, ny artikel 28a, stk. 2, tredje afsnit:

I stedet for:

»… 1. august 2014.«

læses:

»… 1. september 2014.«