9.4.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 106/15


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 355/2014

af 8. april 2014

om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (1), særlig artikel 33, stk. 3, og artikel 38, litra d), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag IV til Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008 (2) indeholder en liste over kontrolorganer og kontrolmyndigheder, der er kompetente til at udføre kontrol og udstede attester i tredjelande med henblik på ækvivalens. I lyset af nye oplysninger, som Kommissionen har modtaget fra de kontrolorganer og -myndigheder, der er opført på listen i nævnte bilag, bør der foretages visse ændringer af listen.

(2)

Kommissionen har gennemgået de anmodninger om optagelse på listen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008, der var modtaget pr. 31. oktober 2012 og pr. 31. oktober 2013. De kontrolorganer og -myndigheder, for hvilke det efter gennemgangen af alle modtagne oplysninger kunne konkluderes, at de opfylder de relevante krav, bør opføres på listen.

(3)

I henhold til artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1235/2008 skal listen over godkendte kontrolorganer og -myndigheder indeholde alle de oplysninger for hvert kontrolorgan og kontrolmyndighed, der er nødvendige for at kunne kontrollere, om de produkter, der bringes i omsætning på Unionens marked, er blevet kontrolleret af et kontrolorgan eller en kontrolmyndighed, der er godkendt i henhold til artikel 33, stk. 3, i forordning (EF) nr. 834/2007. Organisationen »Institut für Marktökologie (IMO)« har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1235/2008 meddelt Kommissionen, at den med virkning fra den 1. januar 2013 har ændret navn til »IMO Swiss AG«. Denne ændring bør optages i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008.

(4)

Som fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 586/2013 (3) skal kontrolorganerne og -myndighederne indsende deres årlige rapport for 2012 senest den 30. april 2013. »Center of Organic Agriculture in Egypt« har ikke indsendt sin årlige rapport inden udløbet af denne frist. »Center of Organic Agriculture in Egypt« fik af Kommissionen forlænget fristen for forelæggelse af sin årlige rapport, men Kommissionen modtog heller ikke nogen rapport inden udløbet af fristen den 4. november 2013. I lyset af ovenstående bør »Center of Organic Agriculture in Egypt« i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1235/2008 udgå af listen i bilag IV til nævnte forordning.

(5)

Bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forskriftsudvalget for Økologisk Produktion —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. april 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008 af 8. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (EUT L 334 af 12.12.2008, s. 25).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 586/2013 af 20. juni 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande og om fravigelse af forordning (EF) nr. 1235/2008 for så vidt angår datoen for indgivelse af årsberetningen (EUT L 169 af 21.6.2013, s. 51).


BILAG

I bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 foretages følgende ændringer:

1)

I teksten vedrørende »Abcert AG« affattes punkt 3 således:

»3.

Berørte tredjelande, kodenumre og produktkategorier:

Tredjeland

Kodenummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

Aserbajdsjan

AZ-BIO-137

x

x

Hviderusland

BY-BIO-137

x

x

Georgien

GE-BIO-137

x

x

Iran

IR-BIO-137

x

x

Kasakhstan

KZ-BIO-137

x

Moldova

MD-BIO-154

x

Rusland

RU-BIO-137

x

x

x

Ukraine

UA-BIO-137

x

x

—«

2)

I teksten vedrørende »Afrisco Certified Organic, CC« foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 1 affattes således:

»1.

Adresse: 39A Idol Road, Lynnwood Glen, Pretoria 0081, Sydafrika«.

b)

Punkt 3 affattes således:

»3.

Berørte tredjelande, kodenumre og produktkategorier:

Tredjeland

Kodenummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

Angola

AO-BIO-155

x

Botswana

BW-BIO-155

x

Lesotho

LS-BIO-155

x

 

Malawi

MW-BIO-155

x

 

Mozambique

MZ-BIO-155

x

x

Namibia

NA-BIO-155

x

Sydafrika

ZA-BIO-155

x

x

Swaziland

SZ-BIO-155

x

 

 

x

 

 

Zambia

ZM-BIO-155

x

—«

Zimbabwe

ZW-BIO-155

x

 

 

 

 

 

3)

I teksten vedrørende »Agreco R.F. Göderz GmbH« affattes punkt 3 således:

»3.

Berørte tredjelande, kodenumre og produktkategorier:

Tredjeland

Kodenummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

Aserbajdsjan

AZ-BIO-151

x

x

Cameroun

CM-BIO-151

x

x

Ghana

GH-BIO-151

x

x

Moldova

MD-BIO-151

x

x

Marokko

MA-BIO-151

x

x

Ukraine

UA-BIO-151

x

x

—«

4)

I teksten vedrørende »Australian Certified Organic« foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 1 affattes således:

»1.

Adresse: PO Box 810 — 18 Eton St, Nundah, QLD 4012, Australien«.

b)

Punkt 2 affattes således:

»2.

Internetaddresse: http://www.aco.net.au«.

c)

Punkt 3 affattes således:

»3.

Berørte tredjelande, kodenumre og produktkategorier:

Tredjeland

Kodenummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

Australien

AU-BIO-107

x

x

x

Burma/Myanmar

MM-BIO-107

x

x

Kina

CN-BIO-107

x

x

Cookøerne

CK-BIO-107

x

Fiji

FJ-BIO-107

x

x

Falklandsøerne

FK-BIO-107

x

Hongkong

HK-BIO-107

x

x

Indonesien

ID-BIO-107

x

x

Sydkorea

KR-BIO-107

x

Madagaskar

MG-BIO-107

x

x

Malaysia

MY-BIO-107

x

x

Papua Ny Guinea

PG-BIO-107

x

x

Singapore

SG-BIO-107

x

x

Taiwan

TW-BIO-107

x

x

Thailand

TH-BIO-107

x

x

Tonga

TO-BIO-107

x

x

Vanuatu

VU-BIO-107

x

x

—«

5)

I teksten vedrørende »BCS Öko-Garantie GmbH« foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 1 affattes således:

»1.

Adresse: Marientorgraben 3-5, 90402 Nürnberg, Tyskland«

b)

Punkt 3 affattes således:

»3.

Berørte tredjelande, kodenumre og produktkategorier:

Tredjeland

Kodenummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

Albanien

AL-BIO-141

x

x

Algeriet

DZ-BIO-141

x

x

Angola

AO-BIO-141

x

x

Armenien

AM-BIO-141

x

x

Aserbajdsjan

AZ-BIO-141

x

x

Hviderusland

BY-BIO-141

x

x

x

Bolivia

BO-BIO-141

x

x

Botswana

BW-BIO-141

x

x

Brasilien

BR-BIO-141

x

x

x

x

Burma/Myanmar

MM-BIO-141

x

x

x

Cambodja

KH-BIO-141

x

x

Tchad

TD-BIO-141

x

x

Chile

CL-BIO-141

x

x

x

x

x

Kina

CN-BIO-141

x

x

x

x

x

x

Colombia

CO-BIO-141

x

x

x

Costa Rica

CR-BIO-141

x

Elfenbenskysten

CI-BIO-141

x

x

x

Cuba

CU-BIO-141

x

x

x

Den Dominikanske Republik

DO-BIO-141

x

x

Ecuador

EC-BIO-141

x

x

x

x

x

Egypten

EG-BIO-141

x

x

El Salvador

SV-BIO-141

x

x

x

x

Etiopien

ET-BIO-141

x

x

x

x

Georgien

GE-BIO-141

x

x

x

Ghana

GH-BIO-141

x

x

Guatemala

GT-BIO-141

x

x

x

Haiti

HT-BIO-141

x

x

Honduras

HN-BIO-141

x

x

x

Hongkong

HK-BIO-141

x

x

Indien

IN-BIO-141

x

Indonesien

ID-BIO-141

x

x

Iran

IR-BIO-141

x

x

x

Japan

JP-BIO-141

x

x

Kenya

KE-BIO-141

x

Kosovo (1)

XK-BIO-141

x

x

x

Kirgisistan

KG-BIO-141

x

x

x

Laos

LA-BIO-141

x

x

Lesotho

LS-BIO-141

x

x

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

MK-BIO-141

x

x

Malawi

MW-BIO-141

x

x

Malaysia

MY-BIO-141

x

x

Mexico

MX-BIO-141

x

x

x

x

Moldova

MD-BIO-141

x

x

Montenegro

ME-BIO-141

x

x

Mozambique

MZ-BIO-141

x

x

Namibia

NA-BIO-141

x

x

Nicaragua

NI-BIO-141

x

x

x

x

Oman

OM-BIO-141

x

x

x

Panama

PA-BIO-141

x

x

Paraguay

PY-BIO-141

x

x

x

x

Peru

PE-BIO-141

x

x

x

Filippinerne

PH-BIO-141

x

x

x

Rusland

RU-BIO-141

x

x

x

Saudi-Arabien

SA-BIO-141

x

x

x

x

Senegal

SN-BIO-141

x

x

Serbien

RS-BIO-141

x

x

Sydafrika

ZA-BIO-141

x

x

x

x

Sydkorea

KR-BIO-141

x

x

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-141

x

x

Sudan

SD-BIO-141

x

x

Swaziland

SZ-BIO-141

x

x

Fransk Polynesien

PF-BIO-141

x

x

Taiwan

TW-BIO-141

x

x

x

Tanzania

TZ-BIO-141

x

x

Thailand

TH-BIO-141

x

x

x

x

Tyrkiet

TR-BIO-141

x

x

x

x

Uganda

UG-BIO-141

x

x

Ukraine

UA-BIO-141

x

x

x

De Forenede Arabiske Emirater

AE-BIO-141

x

x

Uruguay

UY-BIO-141

x

x

x

x

Venezuela

VE-BIO-141

x

x

Vietnam

VN-BIO-141

x

x

x

c)

Punkt 4 affattes således:

»4.

Undtagelser: omlægningsprodukter, produkter omfattet af bilag III«.

6)

I teksten vedrørende »Balkan Biocert Skopje« affattes punkt 1 således:

»1.

Adresse: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien«.

7)

I teksten vedrørende »Bioagricert S.r.l.« foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 3 affattes således:

»3.

Berørte tredjelande, kodenumre og produktkategorier:

Tredjeland

Kodenummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

Brasilien

BR-BIO-132

x

 

 

x

 

 

Burma/Myanmar

MM-BIO-132

x

x

Cambodja

KH-BIO-132

x

x

Kina

CN-BIO-132

x

x

Ecuador

EC-BIO-132

x

x

Fransk Polynesien

PF-BIO-132

x

x

Indien

IN-BIO-132

x

x

Laos

LA-BIO-132

x

x

Nepal

NP-BIO-132

x

x

Mexico

MX-BIO-132

x

x

x

Marokko

MA-BIO-132

x

x

San Marino

SM-BIO-132

x

Serbien

RS-BIO-132

x

x

Sydkorea

KR-BIO-132

x

x

Thailand

TH-BIO-132

x

x

x

Togo

TG-BIO-132

x

x

Tyrkiet

TR-BIO-132

x

x

Ukraine

UA-BIO-132-

x

x

—«

b)

Punkt 4 affattes således:

»4.

Undtagelser: omlægningsprodukter, vin og andre produkter omfattet af bilag III«.

8)

I teksten vedrørende »BioGro New Zealand Limited« affattes punkt 3 således:

»3.

Berørte tredjelande, kodenumre og produktkategorier:

Tredjeland

Kodenummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

Fiji

FJ-BIO-130

x

x

Malaysia

MY-BIO-130

x

Niue

NU-BIO-130

x

x

Samoa

WS-BIO-130

x

x

Vanuatu

VU-BIO-130

x

x

—«

9)

I teksten vedrørende »Bio.inspecta AG« affattes punkt 3 således:

»3.

Berørte tredjelande, kodenumre og produktkategorier:

Tredjeland

Kodenummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

Armenien

AM-BIO-161

x

x

Albanien

AL-BIO-161

x

x

Aserbajdsjan

AZ-BIO-161

x

x

Benin

BJ-BIO-161

x

Brasilien

BR-BIO-161

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-161

x

Cuba

CU-BIO-161

x

x

Den Dominikanske Republik

DO-BIO-161

x

x

Etiopien

ET-BIO-161

x

x

Georgien

GE-BIO-161

x

x

Ghana

GH-BIO-161

x

x

Indonesien

ID-BIO-161

x

x

Iran

IR-BIO-161

x

x

Kasakhstan

KZ-BIO-161

x

x

Kenya

KE-BIO-161

x

x

Kosovo (2)

XK-BIO-161

x

x

Kirgisistan

KZ-BIO-161

x

x

Libanon

LB-BIO-161

x

x

Moldova

MD-BIO-161

x

x

Filippinerne

PH-BIO-161

x

x

Rusland

RU-BIO-161

x

x

Senegal

SN-BIO-161

x

x

Sydafrika

ZA-BIO-161

x

x

Sydkorea

KR-BIO-161

x

x

Tanzania

TZ-BIO-161

x

x

Tadsjikistan

TJ-BIO-161

x

x

Tyrkiet

TR-BIO-161

x

x

Ukraine

UA-BIO-161

x

x

Usbekistan

UZ-BIO-161

x

x

Vietnam

VN-BIO-161

x

x

10)

I teksten vedrørende »CCPB Srl« affattes punkt 3 således:

»3.

Berørte tredjelande, kodenumre og produktkategorier:

Tredjeland

Kodenummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

Kina

CN-BIO-102

x

x

Egypten

EG-BIO-102

x

x

Irak

IQ-BIO-102

x

Libanon

LB-BIO-102

x

x

Marokko

MA-BIO-102

x

x

Filippinerne

PH-BIO-102

x

x

San Marino

SM-BIO-102

x

x

Syrien

SY-BIO-102

x

Tyrkiet

TR-BIO-102

x

x

—«

11)

Teksten vedrørende »Center of Organic Agriculture in Egypt« udgår.

12)

I teksten vedrørende »CERES Certification of Environmental Standards GmbH« affattes punkt 3 således:

»3.

Berørte tredjelande, kodenumre og produktkategorier:

Tredjeland

Kodenummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

Albanien

AL-BIO-140

x

x

x

Aserbajdsjan

AZ-BIO-140

x

x

Benin

BJ-BIO-140

x

x

Bolivia

BO-BIO-140

x

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-140

x

x

Bhutan

BT-BIO-140

x

x

Chile

CL-BIO-140

x

x

x

Kina

CN-BIO-140

x

x

x

Colombia

CO-BIO-140

x

x

x

Den Dominikanske Republik

DO-BIO-140

x

x

x

Ecuador

EC-BIO-140

x

x

x

Egypten

EG-BIO-140

x

x

x

Etiopien

ET-BIO-140

x

x

x

Ghana

GH-BIO-140

x

 

 

 

 

 

Grenada

GD-BIO-140

x

x

x

Indonesien

ID-BIO-140

x

x

x

Iran

IR-BIO-140

x

x

Jamaica

JM-BIO-140

x

x

x

Kasakhstan

KZ-BIO-140

x

x

Kenya

KE-BIO-140

x

x

x

Kirgisistan

KG-BIO-140

x

x

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

MK-BIO-140

x

x

x

Mali

ML-BIO-140

x

x

Mexico

MX-BIO-140

x

x

x

Moldova

MD-BIO-140

x

x

x

Marokko

MA-BIO-140

x

x

x

Papua Ny Guinea

PG-BIO-140

x

x

x

Paraguay

PY-BIO-140

x

x

x

Peru

PE-BIO-140

x

x

x

Filippinerne

PH-BIO-140

x

x

x

Rusland

RU-BIO-140

x

x

x

Rwanda

RW-BIO-140

x

x

x

Saudi-Arabien

SA-BIO-140

x

x

x

Senegal

SN-BIO-140

x

x

Serbien

RS-BIO-140

x

x

x

Singapore

SG-BIO-140

x

x

x

Sydafrika

ZA-BIO-140

x

x

x

Saint Lucia

LC-BIO-140

x

x

x

Taiwan

TW-BIO-140

x

x

x

Tanzania

TZ-BIO-140

x

x

x

Thailand

TH-BIO-140

x

x

x

Tyrkiet

TR-BIO-140

x

x

x

Togo

TG-BIO-140

x

x

Uganda

UG-BIO-140

x

x

x

Ukraine

UA-BIO-140

x

x

x

Usbekistan

UZ-BIO-140

x

x

x

Vietnam

VN-BIO-140

x

x

x

—«

13)

I teksten vedrørende »Certisys« affattes punkt 3 således:

»3.

Berørte tredjelande, kodenumre og produktkategorier:

Tredjeland

Kodenummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

Benin

BJ-BIO-128

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-128

x

x

Elfenbenskysten

CI-BIO-128

x

x

Ghana

GH-BIO-128

x

x

Mali

ML-BIO-128

x

x

Senegal

SN-BIO-128

x

x

Vietnam

VN-BIO-128

x

x

Togo

TG-BIO-128

x

x

—«

14)

Efter oplysningerne om »Certisys« indsættes følgende oplysninger om »Company of Organic Agriculture in Palestine«:

»Company of Organic Agriculture in Palestine

1.

Adresse: Alsafa building- first floor Al-Masaeif, Ramallah, Palæstina

2.

Internetadresse: http://coap.org.ps

3.

Berørte tredjelande, kodenumre og produktkategorier:

Tredjeland

Kodenummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

De besatte palæstinensiske områder

PS-BIO-163

x

x

4.

Undtagelser: omlægningsprodukter, vin

5.

Optaget på listen indtil: 30. juni 2018.«

15)

I teksten vedrørende »Control Union Certifications« affattes punkt 3 således:

»3.

Berørte tredjelande, kodenumre og produktkategorier:

Tredjeland

Kodenummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

Afghanistan

AF-BIO-149

x

x

Albanien

AL-BIO-149

x

x

Bermuda

BM-BIO-149

x

x

Bhutan

BT-BIO-149

x

x

Brasilien

BR-BIO-149

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-149

x

x

Burma/Myanmar

MM-BIO-149

x

x

Cambodja

KH-BIO-149

x

x

Kina

CN-BIO-149

x

x

Colombia

CO-BIO-149

x

x

Elfenbenskysten

CI-BIO-149

x

x

Den Dominikanske Republik

DO-BIO-149

x

x

Ecuador

EC-BIO-149

x

x

Egypten

EG-BIO-149

x

x

Etiopien

ET-BIO-149

x

x

Ghana

GH-BIO-149

x

x

Guinea

GN-BIO-149

x

x

Honduras

HN-BIO-149

x

x

Hongkong

HK-BIO-149

x

x

Indonesien

ID-BIO-149

x

x

Iran

IR-BIO-149

x

x

Sydkorea

KR-BIO-149

x

x

Kirgisistan

KG-BIO-149

x

x

Laos

LA-BIO-149

x

x

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

MK-BIO-149

x

x

Malaysia

MY-BIO-149

x

x

Mali

ML-BIO-149

x

x

Mauritius

MU-BIO-149

x

x

Mexico

MX-BIO-149

x

x

Moldova

MD-BIO-149

x

x

Mozambique

MZ-BIO-149

x

x

Nepal

NP-BIO-149

x

x

Nigeria

NG-BIO-149

x

x

Pakistan

PK-BIO-149

x

x

De besatte palæstinensiske områder

PS-BIO-149

x

x

Panama

PA-BIO-149

x

x

Paraguay

PY-BIO-149

x

x

Peru

PE-BIO-149

x

x

Filippinerne

PH-BIO-149

x

x

Rwanda

RW-BIO-149

x

x

Serbien

RS-BIO-149

x

x

Singapore

SG-BIO-149

x

x

Sydafrika

ZA-BIO-149

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-149

x

x

Syrien

SY-BIO-149

x

x

Tanzania

TZ-BIO-149

x

x

Thailand

TH-BIO-149

x

x

Timor-Leste (Østtimor)

TL-BIO-149

x

x

Tyrkiet

TR-BIO-149

x

x

Uganda

UG-BIO-149

x

x

Ukraine

UA-BIO-149

x

x

De Forenede Arabiske Emirater

AE-BIO-149

x

x

Uruguay

UY-BIO-149

x

x

Usbekistan

UZ-BIO-149

x

x

Vietnam

VN-BIO-149

x

x

Zambia

ZN-BIO-149

x

x

—«

16)

I teksten vedrørende »Ecoglobe« affattes punkt 3 således:

»3.

Berørte tredjelande, kodenumre og produktkategorier:

Tredjeland

Kodenummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

Armenien

AM-BIO-112

x

x

Hviderusland

BY-BIO-112

x

x

Iran

IR-BIO-112

x

x

Pakistan

PK-BIO-112

x

x

Rusland

RU-BIO-112

x

x

Ukraine

UA-BIO-112

x

x

—«

17)

Efter oplysningerne om »Ecoglobe« indsættes følgende oplysninger om »Egyptian Center Of Organic Agriculture (ECOA)«:

»Egyptian Center Of Organic Agriculture (ECOA)

1.

Adresse: 29 Yathreb St., Dokki 12311, Ciza Governorate, Egypten

2.

Internetadresse: http://www.ecoa.com.eg/

3.

Berørte tredjelande, kodenumre og produktkategorier:

Tredjeland

Kodenummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

Egypten

EG-BIO-164

x

x

4.

Undtagelser: omlægningsprodukter, vin

5.

Optaget på listen indtil: 30. juni 2018.«

(18)

I teksten vedrørende »Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu« affattes punkt 3 således:

»3.

Berørte tredjelande, kodenumre og produktkategorier:

Tredjeland

Kodenummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

Aserbajdsjan

AZ-BIO-109

x

x

Elfenbenskysten

CI-BIO-109

x

x

Etiopien

ET-BIO-109

x

x

Georgien

GE-BIO-109

x

x

Kasakhstan

KZ-BIO-109

x

x

Kirgisistan

KG-BIO-109

x

x

Rusland

RU-BIO-109

x

x

Serbien

RS-BIO-109

x

x

Tadsjikistan

TJ-BIO-109

x

x

Tyrkiet

TR-BIO-109

x

x

x

Ukraine

UA-BIO-109

x

x

Usbekistan

UZ-BIO-109

x

x

—«

19)

I teksten vedrørende »Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)« affattes punkt 3 således:

»3.

Berørte tredjelande, kodenumre og produktkategorier:

Tredjeland

Kodenummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

Bahamaøerne

BS-BIO-144

x

x

Kina

CN-BIO-144

x

x

x

Den Dominikanske Republik

DO-BIO-144

x

x

x

Ecuador

EC-BIO-144

x

x

Guatemala

GT-BIO-144

x

x

Honduras

HN-BIO-144

x

x

x

Malaysia

MY-BIO-144

x

x

Mexico

MX-BIO-144

x

x

Nicaragua

NI-BIO-144

x

x

x

Peru

PE-BIO-144

x

x

Filippinerne

PH-BIO-144

x

x

x

El Salvador

SV-BIO-144

x

x

x

Sydafrika

ZA-BIO-144

x

x

Taiwan

TW-BIO-144

x

x

x

Tyrkiet

TR-BIO-144

x

x

—«

20)

I teksten vedrørende »IMO Control Private Limited«

a)

affattes punkt 3 således:

»3.

Berørte tredjelande, kodenumre og produktkategorier:

Tredjeland

Kodenummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

Afghanistan

AF-BIO-147

x

x

Bangladesh

BD-BIO-147

x

x

Bhutan

BT-BIO-147

x

x

Indonesien

ID-BIO-147

x

x

Indien

IN-BIO-147

-

x

Iran

IR-BIO-147

x

x

Malaysia

MY-BIO-147

x

x

Nepal

NP-BIO-147

x

x

Pakistan

PK-BIO-147

x

x

Filippinerne

PH-BIO-147

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-147

x

x

Thailand

TH-BIO-147

x

x

Vietnam

VN-BIO-147

x

x

—«

b)

Punkt 4 affattes således:

»4.

Undtagelser: omlægningsprodukter, vin og andre produkter omfattet af bilag III«

(21)

I teksten vedrørende »IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd. Ști« affattes punkt 3 således:

»3.

Berørte tredjelande, kodenumre og produktkategorier:

Tredjeland

Kodenummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

Afghanistan

AF-BIO-158

x

x

Aserbajdsjan

AZ-BIO -158

x

x

Georgien

GE-BIO-158

x

Kasakhstan

KZ-BIO-158

x

Kirgisistan

KG-BIO-158

x

x

Rusland

RU-BIO-158

x

Tadsjikistan

TJ-BIO-158

x

x

Tyrkiet

TR-BIO-158

x

x

Turkmenistan

TM-BIO-158

x

x

Ukraine

UA-BIO-158

x

x

Usbekistan

UZ-BIO-158

x

x

—«

22)

I teksten vedrørende »IMO Institut für Marktökologie GmbH« affattes punkt 3 således:

»3.

Berørte tredjelande, kodenumre og produktkategorier:

Tredjeland

Kodenummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

Armenien

AM-BIO-146

x

Aserbajdsjan

AZ-BIO-146

x

—«

23)

I teksten vedrørende »Institute for Marketecology (IMO)« foretages følgende ændringer:

a)

Navnet »Institute for Marketecology (IMO)« ændres til »IMO Swiss AG«.

b)

Punkt 3 affattes således:

»3.

Berørte tredjelande, kodenumre og produktkategorier:

Tredjeland

Kodenummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

Afghanistan

AF-BIO-143

x

x

x

Albanien

AL-BIO-143

x

x

Armenien

AM-BIO-143

x

x

Aserbajdsjan

AZ-BIO -143

x

x

Bangladesh

BD-BIO-143

x

x

x

Bolivia

BO-BIO-143

x

x

Bosnien-Hercegovina

BA-BIO-143

x

x

Brasilien

BR-BIO-143

x

x

x

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-143

x

Cameroun

CM-BIO-143

x

Canada

CA-BIO-143

x

x

Chile

CL-BIO-143

x

x

x

x

x

Kina

CN-BIO-143

x

x

x

x

Colombia

CO-BIO-143

x

x

Den Demokratiske Republik Congo

CD-BIO-143

x

x

Elfenbenskysten

CI-BIO-143

x

x

Den Dominikanske Republik

DO-BIO-143

x

x

Ecuador

EC-BIO-143

x

x

El Salvador

SV-BIO-143

x

x

Etiopien

ET-BIO-143

x

x

Georgien

GE-BIO-143

x

x

Ghana

GH-BIO-143

x

x

Guatemala

GT-BIO-143

x

x

Haïti

HT-BIO-143

x

x

Indien

IN-BIO-143

x

x

Indonesien

ID-BIO-143

x

x

Japan

JP-BIO-143

x

x

Jordan

JO-BIO-143

x

x

Kasakhstan

KZ-BIO-143

x

x

Kenya

KE-BIO-143

x

x

Kirgisistan

KG-BIO-143

x

x

Liechtenstein

LI-BIO-143

x

Mali

ML-BIO-143

x

Mexico

MX-BIO-143

x

x

Marokko

MA-BIO-143

x

x

Namibia

NA-BIO-143

x

x

Nepal

NP-BIO-143

x

x

Nicaragua

NI-BIO-143

x

x

Niger

NE-BIO-143

x

x

Nigeria

NG-BIO-143

x

x

De besatte palæstinensiske områder

PS-BIO-143

x

x

Pakistan

PK-BIO-143

x

x

Paraguay

PY-BIO-143

x

x

Peru

PE-BIO-143

x

x

x

Filippinerne

PH-BIO-143

x

x

Rusland

RU-BIO-143

x

x

x

Rwanda

RW-BIO-143

x

x

Sierra Leone

SL-BIO-143

x

x

Singapore

SG-BIO-143

x

 

 

Sydafrika

ZA-BIO-143

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-143

x

x

Sudan

SD-BIO-143

x

x

Surinam

SR-BIO-143

x

x

Syrien

SY-BIO-143

x

Tadsjikistan

TJ-BIO-143

x

x

Taiwan

TW-BIO-143

x

x

Tanzania

TZ-BIO-143

x

x

Thailand

TH-BIO-143

x

x

Togo

TG-BIO-143

x

x

Uganda

UG-BIO-143

x

x

x

Ukraine

UA-BIO-143

x

x

x

x

De Forenede Arabiske Emirater

AE-BIO-143

x

Usbekistan

UZ-BIO-143

x

x

x

Venezuela

VE-BIO-143

x

x

Vietnam

VN-BIO-143

x

x

x

—«

24)

I teksten vedrørende »Istituto Certificazione Etica e Ambientale« affattes punkt 3 således:

»3.

Berørte tredjelande, kodenumre og produktkategorier:

Tredjeland

Kodenummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

Albanien

AL-BIO-115

x

x

Armenien

AM-BIO-115

x

x

Ecuador

EC-BIO-115

x

x

Etiopien

ET-BIO-115

x

Iran

IR-BIO-115

x

x

Japan

JP-BIO-115

x

x

Kasakhstan

KZ-BIO-115

x

Libanon

LB-BIO-115

x

Madagaskar

MG-BIO-115

x

x

Malaysia

MY-BIO-115

x

Mexico

MX-BIO-115

x

x

x

Moldova

MD-BIO-115

x

x

Rusland

RU-BIO-115

x

x

x

San Marino

SM-BIO-115

x

Senegal

SN-BIO-115

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-115

x

x

Syrien

SY-BIO-115

x

x

Thailand

TH-BIO-115

x

Tyrkiet

TR-BIO-115

x

x

Ukraine

UA-BIO-115

x

x

De Forenede Arabiske Emirater

AE-BIO-115

x

x

x

Uruguay

UY-BIO-115

x

x

Usbekistan

UZ-BIO-115

x

x

Vietnam

VN-BIO-115

x

—«

25)

I teksten vedrørende »Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l.« affattes punkt 3 således:

»3.

Berørte tredjelande, kodenumre og produktkategorier:

Tredjeland

Kodenummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

Egypten

EG-BIO-136

x

x

x

Libanon

LB-BIO-136

x

x

x

Marokko

MA-BIO-136

x

x

Filippinerne

PH-BIO-136

x

x

Syrien

SY-BIO-136

x

Tunesien

TN-BIO-136

x

Tyrkiet

TR-BIO-136

x

x

x

—«

26)

I teksten vedrørende »LACON GmbH« foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 1 affattes således:

»1.

Adresse: Moltkestrasse 4, 77654 Offenburg, Tyskland«

b)

Punkt 3 affattes således:

»3.

Berørte tredjelande, kodenumre og produktkategorier:

Tredjeland

Kodenummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

Aserbajdsjan

AZ-BIO-134

x

x

Bangladesh

BD-BIO-134

x

x

Brasilien

BR-BIO-134

x

Burkina Faso

BF-BIO-134

x

x

x

Ghana

GH-BIO-134

x

x

Indien

IN-BIO-134

x

x

Kasakhstan

KZ-BIO-134

x

Madagaskar

MG-BIO-134

x

x

Mali

ML-BIO-134

x

Mexico

MX-BIO-134

x

x

Marokko

MA-BIO-134

x

x

Namibia

NA-BIO-134

x

x

Nepal

NP-BIO-134

x

x

Rusland

RU-BIO-134

x

Serbien

RS-BIO-134

x

x

Sydafrika

ZA-BIO-134

x

x

Tanzania

TZ-BIO-134

x

x

Togo

TG-BIO-134

x

x

Tyrkiet

TR-BIO-134

x

x

Ukraine

UA-BIO-134

x

De Forenede Arabiske Emirater

AE-BIO-134

x

—«

27)

I teksten vedrørende »NASAA Certified Organic Pty Ltd« affattes punkt 3 således:

»3.

Berørte tredjelande, kodenumre og produktkategorier:

Tredjeland

Kodenummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

Indonesien

ID-BIO-119

x

x

Malaysia

MY-BIO-119

x

x

Nepal

NP-BIO-119

x

x

Papua New Guinea

PG-BIO-119

x

x

Samoa

WS-BIO-119

x

x

Singapore

SG-BIO-119

x

x

Salomonøerne

SB-BIO-119

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-119

x

x

Timor-Leste (Østtimor)

TL-BIO-119

x

x

Tonga

TO-BIO-119

x

x

—«

28)

I teksten vedrørende »Onecert, Inc.«

a)

affattes punkt 3 således:

»3.

Berørte tredjelande, kodenumre og produktkategorier:

Tredjeland

Kodenummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

Nepal

NE-BIO-152

x

x

Samoa

WS-BIO-152

x

x

Indien

IN-BIO-152

x

Thailand

TH-BIO-152

x

 

 

x

 

 

Uganda

UG-BIO-152

x

 

 

x

 

 

De Forenede Arabiske Emirater

AE-BIO-152

x

Vietnam

VN-BIO-152

x

 

 

 

 

b)

Punkt 4 affattes således:

»4.

Undtagelser: omlægningsprodukter, vin og andre produkter omfattet af bilag III«.

29)

I teksten vedrørende »Oregon Tilth« affattes punkt 3 således:

»3.

Berørte tredjelande, kodenumre og produktkategorier:

Tredjeland

Kodenummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

Bolivia

BO-BIO-116

x

Canada

CA-BIO-116

x

Chile

CL-BIO-116

x

x

Kina

CN-BIO-116

x

Honduras

HN-BIO-116

x

Mexico

MX-BIO-116

x

x

Panama

PN-BIO-116

x

x

—«

30)

I teksten vedrørende »Organización Internacional Agropecuaria« affattes punkt 3 således:

»3.

Berørte tredjelande, kodenumre og produktkategorier:

Tredjeland

Kodenummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

Argentina

AR-BIO-110

x

Brasilien

BR-BIO-110

x

Mexico

MX-BIO-110

x

x

Panama

PA-BIO-110

x

x

Uruguay

UY-BIO-110

x

x

x

—«

31)

I teksten vedrørende »TÜV Nord Integra« affattes punkt 3 således:

»3.

Berørte tredjelande, kodenumre og produktkategorier:

Tredjeland

Kodenummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

Burkina Faso

BF-BIO-160

x

x

Cameroun

CM-BIO-160

x

x

Egypten

EG-BIO-160

x

x

Elfenbenskysten

CI-BIO-160

x

x

Jordan

JO-BIO-160

x

x

Madagaskar

MG-BIO-160

x

x

Mali

ML-BIO-160

x

x

Marokko

MA-BIO-160

x

x

Curaçao

CW-BIO-160

x

x

Senegal

SN-BIO-160

x

x

—«


(1)  Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.«

(2)  Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.«