20.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 84/14


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 251/2014

af 26. februar 2014

om definition, beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2, og artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91 (3) og Kommissionens forordning (EF) nr. 122/94 (4) har været vellykkede instrumenter til regulering af aromatiserede vine, aromatiserede vinbaserede drikkevarer og aromatiserede cocktails af vinprodukter (»aromatiserede vinprodukter«). Set i lyset af den teknologiske innovation, markedsudviklingen og de ændrede forbrugerforventninger er det dog nødvendigt at ajourføre de regler, som er gældende for definition, beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske betegnelser for visse aromatiserede vinprodukter, samtidig med at der tages hensyn til de traditionelle produktionsmetoder.

(2)

Der er endvidere behov for at foretage ændringer som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden, så de beføjelser, som Kommissionen har fået tildelt i medfør af forordning (EØF) nr. 1601/91, tilpasses efter artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). På grund af ændringernes omfang bør forordning (EØF) nr. 1601/91 ophæves og erstattes af nærværende forordning. Forordning (EF) nr. 122/94 fastsatte regler for aromatisering og tilsætning af alkohol gældende for visse aromatiserede vinprodukter, og for at sikre klarhed bør disse regler indgå i nærværende forordning.

(3)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 (5) finder anvendelse på præsentation og mærkning af aromatiserede vinprodukter, medmindre andet er bestemt i nærværende forordning.

(4)

Aromatiserede vinprodukter er vigtige for forbrugere, producenter og landbrugssektoren i Unionen. De foranstaltninger, der gælder for aromatiserede vinprodukter, bør bidrage til at nå et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, forebygge vildledende praksis og sikre markedsgennemsigtighed og fair konkurrence. Foranstaltningerne vil dermed værne om det omdømme, som Unionens aromatiserede vinprodukter har opnået på det indre marked og på verdensmarkedet, ved at der fortsat tages hensyn til de traditionelle metoder, som anvendes til fremstilling af aromatiserede vinprodukter, og til øgede krav om forbrugerbeskyttelse og -oplysning. Der bør også tages højde for teknologisk innovation med hensyn til de produkter, hvor en sådan innovation tjener til at forbedre kvaliteten uden at påvirke de pågældende aromatiserede vinprodukters traditionelle karakter.

(5)

Fremstillingen af aromatiserede vinprodukter udgør en vigtig afsætningsmulighed for Unionens landbrugssektor, og dette bør understreges i den lovgivningsmæssige ramme.

(6)

I forbrugernes interesse bør denne forordning være gældende for alle aromatiserede vinprodukter, der bringes i omsætning i Unionen, uanset om de er fremstillet i en medlemsstat eller i et tredjeland. Med henblik på at bevare og forbedre omdømmet for Unionens aromatiserede vinprodukter på verdensmarkedet bør denne forordnings regler også gælde for aromatiserede vinprodukter, der fremstilles i Unionen til eksport.

(7)

For at sikre klarhed og gennemsigtighed i den EU-ret, der regulerer aromatiserede vinprodukter, er det nødvendigt klart at definere de produkter, som dækkes af denne ret, kriterierne for produktionen, beskrivelsen, præsentationen og mærkningen af de aromatiserede vinprodukter og navnlig varebetegnelserne. Der bør endvidere fastlægges særlige regler for frivillig oprindelsesangivelse som supplement til dem, der er fastlagt i forordning (EU) nr. 1169/2011. Når sådanne regler fastlægges, bliver alle trin i produktionskæden reguleret, og forbrugerne beskyttes og oplyses korrekt.

(8)

Definitionerne af aromatiserede vinprodukter bør fortsat respektere traditionelle kvalitetsmetoder, men bør ajourføres og forbedres på baggrund af den teknologiske udvikling.

(9)

Aromatiserede vinprodukter bør fremstilles i henhold til bestemte regler og begrænsninger, der garanterer, at forbrugernes forventninger med hensyn til kvalitet og fremstillingsmetoder tilgodeses. Med henblik på at overholde internationale standarder på dette område bør produktionsmetoderne fastlægges, og Kommissionen bør som hovedregel tage hensyn til de standarder, som anbefales og udgives af Den Internationale Vinorganisation (OIV).

(10)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 (6) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 (7) bør gælde for aromatiserede vinprodukter.

(11)

Endvidere bør den ethanol, der anvendes til fremstilling af aromatiserede vinprodukter, udelukkende være landbrugsethanol med henblik på både at opfylde forbrugernes forventninger og sikre overensstemmelse med de traditionelle kvalitetsmetoder. Dette sikrer også et marked for basislandbrugsprodukter.

(12)

I betragtning af vigtigheden og kompleksiteten af sektoren for aromatiserede vinprodukter er det hensigtsmæssigt at fastsætte specifikke regler for beskrivelse og præsentation af aromatiserede vinprodukter, der supplerer mærkningskravene i forordning (EU) nr. 1169/2011. Sådanne specifikke regler bør også forhindre misbrug af varebetegnelserne for aromatiserede vinprodukter i tilfælde af produkter, der ikke overholder de krav, der er fastsat i nærværende forordning.

(13)

Med henblik på at lette forbrugeres forståelse bør det være muligt at supplere varebetegnelser som fastsat i nærværende forordning med varens sædvanlige betegnelse i den i forordning (EU) nr. 1169/2011 anvendte betydning.

(14)

Forordning (EF) nr. 834/2007 (8) finder bl.a. anvendelse på forarbejdede landbrugsprodukter beregnet til konsum, herunder aromatiserede vinprodukter. Følgelig kan aromatiserede vinprodukter, der opfylder kravene i den nævnte forordning og de retsakter, der er vedtaget i henhold hertil, bringes i omsætning som økologiske aromatiserede vinprodukter.

(15)

Medlemsstaterne bør som led i en kvalitetspolitik og for at sikre et højt kvalitetsniveau for aromatiserede vinprodukter med en geografisk betegnelse kunne vedtage regler, der er strengere end dem, der er fastsat i nærværende forordning, for så vidt angår fremstilling, beskrivelse, præsentation og mærkning af aromatiserede vinprodukter med en geografisk betegnelse, som fremstilles på deres eget område, i det omfang sådanne regler er i overensstemmelse med EU-retten.

(16)

Eftersom Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 (9), Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1151/2012 (10) og bestemmelserne om geografiske betegnelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 (11) ikke gælder for aromatiserede vinprodukter, bør der fastsættes specifikke regler om beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter. Geografiske betegnelser bør anvendes til at identificere de aromatiserede vinprodukters oprindelse i et land eller i en region eller et lokalt sted, hvis det aromatiserede vinprodukts kvalitet, omdømme eller andre egenskaber i alt væsentligt kan tilskrives dens geografiske oprindelse, og en sådan geografisk betegnelse bør registreres af Kommissionen.

(17)

I denne forordning bør der fastsættes en procedure for registrering, overensstemmelse, ændring og eventuel ophævelse af geografiske betegnelser i et tredjeland og i Unionen.

(18)

Myndighederne i medlemsstaterne bør have ansvar for overholdelse af denne forordning, og der bør træffes foranstaltninger, som gør det muligt for Kommissionen at overvåge og verificere denne overholdelse.

(19)

Med henblik på at supplere eller ændre visse ikke-væsentlige elementer i denne forordning bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF for så vidt angår fastlæggelse af produktionsprocesser for aromatiserede vinprodukter, kriterier for afgrænsning af geografiske områder og regler, restriktioner og undtagelsesbestemmelser vedrørende produktion i sådanne områder, betingelserne for, at en produktspecifikation kan omfatte supplerende krav, fastlæggelsen af de tilfælde, hvori en individuel producent kan ansøge om beskyttelse af en geografisk betegnelse, og restriktioner med hensyn til, hvilken type ansøger der kan ansøge om sådan beskyttelse; fastsættelsen af de betingelser, der skal gælde for ansøgninger om beskyttelse af en geografisk betegnelse, Kommissionens undersøgelse, indsigelsesproceduren og procedurerne for ændring og ophævelse af geografiske betegnelser; fastsættelse af betingelserne for grænseoverskridende ansøgninger; fastsættelse af datoen for, hvornår en ansøgning eller en anmodning skal indgives, datoen, hvorfra beskyttelsen gælder, og datoen, hvor en ændring finder anvendelse; fastsættelse af betingelserne vedrørende ændringer af produktspecifikationer, herunder betingelserne hvorunder en ændring af produktspecifikationer skal anses for at være af mindre omfang, og betingelserne vedrørende ansøgninger om og godkendelse af ændringer, der ikke indebærer nogen ændring af enhedsdokumentet, begrænsninger vedrørende den beskyttede betegnelse, arten og typen af de oplysninger, der skal meddeles ved udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne og Kommissionen, meddelelsesmåder, regler vedrørende adgangsret til de disponible oplysninger eller informationssystemer og vilkår for og metoder til offentliggørelse af oplysningerne. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(20)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning for så vidt angår analysemetoder til fastlæggelse af aromatiserede vinprodukters sammensætning; afgørelser om tildeling af beskyttelse af geografiske betegnelser og om afvisning af ansøgninger om sådan beskyttelse; afgørelser om ophævelse af beskyttelse af geografiske betegnelser og af eksisterende geografiske betegnelser, afgørelser om godkendelse af godkendelse af ansøgninger om ændringer for så vidt angår mindre ændringer af produktspecifikationer; de oplysninger, som produktspecifikationen skal indeholde for så vidt angår definitionen af geografiske betegnelser; måderne hvorpå afgørelser om beskyttelse eller afvisning af geografiske betegnelser offentliggøres; regler vedrørende indgivelse af grænseoverskridende ansøgninger; den kontrol og de undersøgelser, som skal udføres af medlemsstaterne; procedurerne, herunder antageligheden, for undersøgelse af ansøgninger om beskyttelse eller godkendelse af en ændring af en geografisk betegnelse og proceduren, herunder antagelighed, for indsigelsesanmodninger, ophævelsesanmodninger eller omdannelsesanmodninger og for fremsendelse af oplysninger om eksisterende beskyttede geografiske betegnelser; medlemsstaternes administrative og fysiske kontrol; og reglerne for levering af de oplysninger, der er nødvendige for anvendelsen af bestemmelsen om udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne og Kommissionen, ordningerne for forvaltning af de oplysninger, der skal meddeles, og regler for meddelelsesindhold, format, -tidsplan, -hyppighed og -frister og ordninger for fremsendelse eller tilrådighedsstillelse af oplysninger og dokumenter for medlemsstaterne, de kompetente myndigheder i tredjelande eller offentligheden, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse gennemførelsesbeføjelser bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011 (12).

(21)

Kommissionen bør ved hjælp af gennemførelsesretsakter og på grund af disse retsakters særlige karakter uden at anvende forordning (EU) nr. 182/2011 offentliggøre enhedsdokumentet i Den Europæiske Unions Tidende, træffe afgørelse om, hvorvidt en ansøgning om beskyttelse af en geografisk betegnelse skal afvises som uantagelig, og oprette og føre et register over geografiske betegnelser, der er beskyttet i henhold til nærværende forordning, herunder optage eksisterende geografiske betegnelser i registeret eller fjerne dem fra registeret.

(22)

Overgangen fra de regler, der er fastsat i forordning (EØF) nr. 1601/91, til dem, der er fastsat i nærværende forordning, vil kunne give anledning til problemer, som der ikke er taget højde for i nærværende forordning. Med henblik herpå bør beføjelsen til at vedtage de nødvendige overgangsforanstaltninger delegeres til Kommissionen.

(23)

Der bør gives tilstrækkelig tid og indføres passende ordninger til, at en smidig overgang fra reglerne i forordning (EØF) nr. 1601/91 til reglerne i nærværende forordning befordres. Under alle omstændigheder bør handel med bestående lagre tillades, efter at nærværende forordning finder anvendelse, indtil disse lagre er opbrugt.

(24)

Målene for denne forordning, nemlig fastsættelse af regler for definition, beskrivelse, præsentation og mærkning af aromatiserede vinprodukter samt for beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af dens omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse medproportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Denne forordning fastsætter regler for definition, beskrivelse, præsentation og mærkning af aromatiserede vinprodukter samt for beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter.

2.   Forordning (EU) nr. 1169/2011 finder anvendelse på præsentation og mærkning af aromatiserede vinprodukter, medmindre andet er bestemt i nærværende forordning.

3.   Denne forordning gælder for alle aromatiserede vinprodukter, der er bragt i omsætning i Unionen, uanset om de er produceret i en medlemsstat eller i et tredjeland, samt for dem, der er produceret i Unionen til eksport.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)   »varebetegnelse«: navnet på ethvert af de aromatiserede vinprodukter, der er omfattet af denne forordning

2)   »beskrivelse«: en liste over et aromatiseret vinprodukts særlige kendetegn

3)   »geografisk betegnelse«: en betegnelse, som identificerer det område, det bestemte sted eller det land, som et aromatiseret vinprodukt har oprindelse i, når en bestemt egenskab, et bestemt omdømme eller andre kendetegn ved produktet hovedsagelig kan tilskrives dets geografiske oprindelse.

KAPITEL II

DEFINITION, BESKRIVELSE, PRÆSENTATION OG MÆRKNING AF AROMATISEREDE VINPRODUKTER

Artikel 3

Definition og klassifikation af aromatiserede vinprodukter

1.   Aromatiserede vinprodukter er produkter, der er fremstillet på grundlag af vinsektorens produkter som omhandlet i forordning (EU) nr. 1308/2013, og som er aromatiserede. De klassificeres i følgende kategorier:

a)

aromatiserede vine

b)

aromatiserede vinbaserede drikkevarer

c)

aromatiserede cocktails af vinprodukter.

2.   En aromatiseret vin er en drikkevare:

a)

der er fremstillet på grundlag af et eller flere af de vinavlsprodukter, der er defineret i punkt 5 i del IV i bilag II og i punkt 1 og 3-9 i del II i bilag VII til forordning (EU) nr. 1038/2013, med undtagelse af »Retsina«-vin

b)

hvori de vinavlsprodukter, der er omhandlet i litra a), repræsenterer mindst 75 % af det samlede volumen

c)

der kan være tilsat alkohol

d)

der kan være tilsat farve

e)

der kan være tilsat druemost og/eller delvis gæret druemost

f)

der kan være sødet

g)

som har et virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen på mindst 14,5 % vol. og på under 22 % vol. og et totalt alkoholindhold udtrykt i volumen på mindst 17,5 % vol.

3.   En aromatiseret vinbaseret drikkevare er en drikkevare:

a)

der er fremstillet på grundlag af et eller flere af de vinavlsprodukter, som er defineret i punkt 1, 2 og 4-9 i del II i bilag VII til forordning (EU) nr. 1308/2013, med undtagelse af vine, der er fremstillet med tilsætning af alkohol, og »Retsina«-vin

b)

hvori de vinavlsprodukter, der er omhandlet i litra a), repræsenterer mindst 50 % af det samlede volumen

c)

der ikke er tilsat alkohol, medmindre andet er fastsat i bilag II

d)

der kan være tilsat farve

e)

der kan være tilsat druemost og/eller delvis gæret druemost

f)

der kan være sødet

g)

som har et virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen på mindst 4,5 % vol. og på under 14,5 % vol.

4.   En aromatiseret cocktail af vinprodukter er en drikkevare:

a)

der er fremstillet på grundlag af et eller flere af de vinavlsprodukter, som er defineret i punkt 1, 2 og 4-11 i del II i bilag VII til forordning (EU) nr. 1308/2013, med undtagelse af vine, der er fremstillet med tilsætning af alkohol, og »Retsina«-vin

b)

hvori de vinavlsprodukter, der er omhandlet i litra a), repræsenterer mindst 50 % af det samlede volumen

c)

der ikke er tilsat alkohol

d)

der kan være tilsat farve

e)

der kan være sødet

f)

som har et virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen på over 1,2 % vol. og på under 10 % vol.

Artikel 4

Produktionsprocesser og analysemetoder til aromatiserede vinprodukter

1.   Aromatiserede vinprodukter fremstilles i overensstemmelse med de krav, begrænsninger og beskrivelser, der er fastsat i bilag I og II.

2.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 33 vedrørende fastlæggelse af de godkendte produktionsprocesser til fremstilling af aromatiserede vinprodukter, under hensyntagen til forbrugernes forventninger.

Ved fastlæggelsen af de i første stykke omhandlede godkendte produktionsprocesser tager Kommission hensyn til de produktionsprocesser, som anbefales og udgives af OIV.

3.   Kommissionen vedtager i nødvendigt omfang ved gennemførelsesretsakter analysemetoder til bestemmelse af sammensætningen af aromatiserede vinprodukter. Sådanne metoder fastsættes på grundlag af relevante metoder, der er anbefalet og offentliggjort af OIV, medmindre disse ville være ineffektive eller uegnede til opfyldelsen af de forfulgte mål. Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 34, stk. 2.

Indtil sådanne metoder er vedtaget af Kommissionen, anvendes de metoder, som den pågældende medlemsstat tillader.

4.   De ønologiske fremgangsmåder og restriktioner, der er fastlagt i henhold til artikel 74, artikel 75, stk. 4, og artikel 80 i forordning (EU) nr. 1308/2013, finder anvendelse på vinprodukter, der anvendes til produktion af aromatiserede vinprodukter.

Artikel 5

Varebetegnelser

1.   Varebetegnelserne i bilag II skal anvendes for ethvert aromatiseret vinprodukt, der er bragt i omsætning i Unionen, forudsat at det overholder kravene til den tilsvarende varebetegnelse i det nævnte bilag. Varebetegnelser kan suppleres med en sædvanlig betegnelse som defineret i artikel 2, nr. 2, litra o), forordning (EU) nr. 1169/2011.

2.   For så vidt angår aromatiserede vinprodukter, der overholder kravene til mere end én varebetegnelse, er det kun tilladt at anvende én af disse varebetegnelser, medmindre andet er fastsat i bilag II.

3.   En alkoholholdig drikkevare, der ikke overholder kravene i nærværende forordning, må ikke beskrives, præsenteres eller mærkes ved, at ord eller udtryk som »art«, »type«, »stil«, »fremstillet« eller »smag« eller andre tilsvarende udtryk anvendes sammen med en af varebetegnelserne.

4.   Varebetegnelser kan suppleres eller erstattes af en geografisk betegnelse, der er beskyttet i henhold til nærværende forordning.

5.   Uden at det berører artikel 26, må varebetegnelser ikke suppleres af beskyttede oprindelsesbetegnelser eller beskyttede geografiske betegnelser, der gælder for vinprodukter.

Artikel 6

Oplysninger til supplering af varebetegnelserne

1.   Varebetegnelserne, der henvises til i artikel 5, kan endvidere suppleres af følgende oplysninger vedrørende sukkerindholdet af aromatiserede vinprodukter:

a)   »ekstra tør«: for produkter med et sukkerindhold på under 30 g/l, og, hvad angår kategorien »aromatiserede vine« og som undtagelse fra artikel 3, stk. 2, litra g), et totalt alkoholindhold udtrykt i volumen på mindst 15 %

b)   »tør«: for produkter med et sukkerindhold på under 50 g/l, og, hvad angår kategorien »aromatiserede vine« og som undtagelse fra artikel 3, stk. 2, litra g), et totalt alkoholindhold udtrykt i volumen på mindst 16 %

c)   »halvtør«: for produkter med et sukkerindhold på mellem 50 og 90 g/l

d)   »halvsød«: for produkter med et sukkerindhold på mellem 90 og 130 g/l

e)   »sød«: for produkter med et sukkerindhold på 130 g/l eller derover.

Sukkerindholdet i første afsnit, litra a)-e), er udtrykt i invertsukker.

Benævnelserne »sød« og »halvsød« kan ledsages af en angivelse af sukkerindholdet udtrykt i gram invertsukker pr. liter.

2.   Hvor varebetegnelsen suppleres af eller omfatter oplysningen »mousserende«, skal mængden af anvendt mousserende vin udgøre mindst 95 %.

3.   Varebetegnelser kan også suppleres med angivelse af den hovedaroma, der er anvendt.

Artikel 7

Oprindelsesangivelse

Hvis aromatiserede vinprodukters oprindelse angives, skal den svare til det sted, hvor det aromatiserede vinprodukt er fremstillet. Oprindelsen skal angives med ordene »fremstillet i (…)« eller tilsvarende betegnelser suppleret af navnet på den pågældende medlemsstat eller det pågældende tredjeland.

Artikel 8

Anvendelse af sprog i præsentationen og mærkningen af aromatiserede vinprodukter

1.   De varebetegnelser, der er anført i kursiv i bilag II, oversættes ikke på mærkningen eller i præsentationen af aromatiserede vinprodukter.

Supplerende oplysninger, der er omhandlet i nærværende forordning, skal, hvor de er udtrykt med ord, anføres på mindst ét af Unionens officielle sprog.

2.   En geografisk betegnelse, der er beskyttet i henhold til nærværende forordning, skal på mærkningen anføres på det eller de sprog, som den er registreret på, også i de tilfælde, hvor den geografiske betegnelse erstatter varebetegnelsen, jf. artikel 5, stk. 4.

Såfremt en geografisk betegnelse, der er beskyttet i henhold til nærværende forordning, er skrevet med et ikke-latinsk alfabet, kan det også anføres på et eller flere af Unionens officielle sprog

Artikel 9

Strengere regler fastsat af medlemsstaterne

Medlemsstaterne kan som led i en kvalitetspolitik for aromatiserede vinprodukter med geografiske betegnelser, der er beskyttet i henhold til nærværende forordning, og som er fremstillet på medlemsstatens eget område, eller med henblik på etablering af nye geografiske betegnelser fastsætte regler for produktion og beskrivelse, der er strengere end dem, der er omhandlet i artikel 4 og i bilag I og II, for så vidt som de er forenelige med EU-retten.

KAPITEL III

GEOGRAFISKE BETEGNELSER

Artikel 10

Indhold af ansøgninger om beskyttelse

1.   Ansøgninger om beskyttelse af geografiske betegnelser skal indeholde et teknisk dossier med:

a)

den betegnelse, der skal beskyttes

b)

navn og adresse på ansøgeren

c)

en produktspecifikation som omhandlet i stk. 2 og

d)

et enhedsdokument, der opsummerer den i stk. 2 omhandlede produktspecifikation.

2.   For at kunne opnå en geografisk betegnelse beskyttet i henhold til denne forordning skal et produkt modsvare produktspecifikationen, der mindst skal indeholde:

a)

den betegnelse, der skal beskyttes

b)

en beskrivelse af produktet, især dets vigtigste analytiske kendetegn, samt en angivelse af dets organoleptiske kendetegn

c)

eventuelle særlige produktionsprocesser og specifikationer samt relevante begrænsninger for produktets fremstilling

d)

en afgrænsning af det pågældende geografiske område

e)

oplysninger til underbygning af den tilknytning, der er omhandlet i artikel 2, nr. 3

f)

de gældende krav, der er fastlagt i EU-retten eller i national ret, eller, når medlemsstaterne har fastlagt det, af en organisation, der forvalter den beskyttede geografiske betegnelse under hensyntagen til, at sådanne krav skal være objektive og ikke-diskriminerende samt forenelige med EU-retten

g)

en angivelse af det råmateriale, som det aromatiserede vinprodukt hovedsageligt er fremstillet af

h)

navn og adresse på de myndigheder eller organer, der kontrollerer, at produktspecifikationen er overholdt, med angivelse af deres specifikke opgaver.

Artikel 11

Ansøgning om beskyttelse vedrørende et geografisk område i et tredjeland

1.   Vedrører ansøgningen om beskyttelse et geografisk område i et tredjeland, skal den ud over de elementer, der anført i artikel 10, også indeholde bevis for, at den pågældende betegnelse er beskyttet i oprindelseslandet.

2.   Ansøgningen om beskyttelse sendes til Kommissionen direkte fra ansøgeren eller via det pågældende tredjelands myndigheder.

3.   Ansøgningen om beskyttelse skal indgives på et af Unionens officielle sprog eller ledsages af en autoriseret oversættelse til et af disse sprog.

Artikel 12

Ansøgere

1.   Enhver interesseret producentorganisation eller i undtagelsestilfælde en individuel producent kan indgive en ansøgning om beskyttelse af en geografisk betegnelse. Andre interesserede parter kan deltage i ansøgningen om beskyttelse.

2.   Producenter kan kun ansøge om beskyttelse af aromatiserede vinprodukter, som de producerer.

3.   I tilfælde af, at en betegnelse dækker et grænseoverskridende geografisk område, kan der indgives en fælles ansøgning om beskyttelse.

Artikel 13

Forudgående national procedure

1.   Ansøgninger om beskyttelse af en geografisk betegnelse for aromatiserede vinprodukter med oprindelse i Unionen skal underkastes en forudgående national procedure i henhold til stk. 2 til 7 i nærværende artikel.

2.   Ansøgningen om beskyttelse indgives i den medlemsstat, til hvis område den geografiske betegnelse er knyttet.

3.   Medlemsstaten undersøger, om ansøgningen om beskyttelse opfylder betingelserne i dette kapitel.

Medlemsstaten sikrer via en national procedure en passende offentliggørelse af ansøgningen om beskyttelse og fastsætter et tidsrum på mindst to måneder fra datoen for offentliggørelsen, hvori enhver fysisk eller juridisk person med en legitim interesse, som har bopæl eller er etableret på medlemsstatens område, kan gøre indsigelse mod den foreslåede beskyttelse ved at indgive en behørigt begrundet erklæring til medlemsstaten.

4.   Hvis medlemsstaten finder, at den geografiske betegnelse ikke opfylder de relevante krav eller er uforenelig med Unionens lovgivning generelt, skal den afvise ansøgningen.

5.   Hvis medlemsstaten finder, at de relevante krav er opfyldt, skal den:

a)

offentliggøre enhedsdokumentet og produktspecifikationen, som minimum på internettet og

b)

tilsende Kommissionen en ansøgning om beskyttelse, der indeholder følgende oplysninger:

i)

navn og adresse på ansøgeren

ii)

den produktspecifikation, der henvises til i artikel 10, stk. 2

iii)

det enkelte dokument, der henvises til i artikel 10, stk. 1, litra d)

iv)

en erklæring fra medlemsstaten om, at den anser den ansøgning, som ansøgeren har indgivet, for at opfylde de krævede betingelser, og

v)

en henvisning til den offentliggørelse, der er omhandlet i litra a).

De oplysninger, der er omhandlet i første afsnit, litra b), skal indsendes på et af Unionens officielle sprog eller ledsages af en autoriseret oversættelse til et af disse sprog.

6.   Medlemsstaterne vedtager de nødvendige love eller administrative bestemmelser for at efterkomme denne artikel senest den 28. marts 2015.

7.   Hvis en medlemsstat ikke har nogen national lovgivning om beskyttelse af geografiske betegnelser, kan den som en rent midlertidig foranstaltning indrømme betegnelsen beskyttelse i henhold til dette kapitel på nationalt plan. Sådan beskyttelse har virkning fra den dato, hvor ansøgningen indgives til Kommissionen og ophører på den dato, hvor der træffes afgørelse om registrering eller afvisning i henhold til dette kapitel.

Artikel 14

Kommissionens gennemgang

1.   Kommissionen offentliggør datoen for indgivelse af ansøgningen om beskyttelse.

2.   Kommissionen undersøger, om de ansøgninger om beskyttelse, der er omhandlet i artikel 13, stk. 5, opfylder betingelserne i dette kapitel.

3.   Finder Kommissionen, at betingelserne i dette kapitel er opfyldt, offentliggør den ved gennemførelsesretsakter vedtaget uden anvendelse af proceduren omhandlet i artikel 34, stk. 2, det i artikel 10,stk. 1, litra d) omhandlede enhedsdokument, og den i artikel 13, stk. 5, litra a), omhandlede henvisning til offentliggørelsen af produktspecifikationen i Den Europæiske Unions Tidende.

4.   Hvis Kommissionen finder, at betingelserne i dette kapitel ikke er opfyldt, træffer den ved gennemførelsesretsakter afgørelse om at afvise ansøgningen. Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 34, stk. 2.

Artikel 15

Indsigelsesprocedure

Inden for to måneder fra datoen for offentliggørelsen i henhold til artikel 14, stk. 3, kan enhver medlemsstat, ethvert tredjeland eller enhver fysisk eller juridisk person med en legitim interesse, som har bopæl eller er etableret i en anden medlemsstat end den, der ansøger om beskyttelse, eller i et tredjeland, gøre indsigelse mod den foreslåede beskyttelse ved at indgive en behørigt begrundet erklæring til Kommissionen om betingelserne for adgang til beskyttelse som fastsat i dette kapitel.

I tilfælde af fysiske eller juridiske personer, som har bopæl eller er etableret i et tredjeland, skal en sådan erklæring indgives direkte eller via det pågældende tredjelands myndigheder inden for fristen på to måneder i stk. 1.

Artikel 16

Afgørelse vedrørende beskyttelse

På grundlag af de oplysninger, Kommissionen råder over efter afslutning af indsigelsesproceduren omhandlet i artikel 15, træffer den ved gennemførelsesretsakter afgørelse om enten at beskytte den geografiske betegnelse, hvis den opfylder betingelserne i dette kapitel og er forenelig med Unionens lovgivning, eller at afvise ansøgningen, hvis disse betingelser ikke er opfyldt. Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 34, stk. 2.

Artikel 17

Enslydende betegnelser

1.   En betegnelse, for hvilken der er indgivet ansøgning om beskyttelse, og som er helt eller delvis enslydende med en betegnelse, der allerede er registreret i henhold til denne forordnings bestemmelser, skal registreres med behørig hensyntagen til lokal skik og brug og en eventuel risiko for forveksling.

2.   En enslydende betegnelse, der kan forlede forbrugeren til at tro, at produkterne stammer fra et andet område, må ikke registreres, selv om betegnelsen er retvisende med hensyn til det område, den region eller det sted, som de pågældende produkter rent faktisk stammer fra.

3.   Anvendelsen af en registreret enslydende betegnelse er kun tilladt, såfremt der i praksis er en tilstrækkelig sondring mellem den senere registrerede enslydende betegnelse og den allerede registrerede betegnelse, idet der tages hensyn til nødvendigheden af at sikre de berørte producenter en retfærdig behandling og af at undgå vildledning af forbrugerne.

Artikel 18

Grunde til afslag på beskyttelse

1.   Navne, der er blevet artsbetegnelser, kan ikke beskyttes som en geografisk betegnelse.

I dette kapitel forstås ved et »navn, der er blevet en artsbetegnelse«, navnet på et aromatiseret vinprodukt, der, selv om det henviser til det sted eller det område, hvor produktet først blev fremstillet eller bragt i omsætning, er blevet fællesbetegnelsen for et aromatiseret vinprodukt i Unionen.

For at fastslå, om et navn er blevet en artsbetegnelse, tages der hensyn til alle relevante faktorer, herunder navnlig:

a)

de faktiske forhold i Unionen, især i forbrugsområderne

b)

den relevante EU-ret eller nationale ret.

2.   Et navn må ikke beskyttes ikke som geografisk betegnelse, hvis beskyttelsen på grund af et varemærkes anseelse og omdømme vil kunne vildlede forbrugerne med hensyn til det aromatiserede vinprodukts faktiske identitet.

Artikel 19

Forhold til varemærker

1.   Hvis en geografisk betegnelse er beskyttet i henhold til denne forordning, skal registreringen af et varemærke, hvis anvendelse er omfattet af artikel 20, stk. 2, og som har relation til et aromatiseret vinprodukt, afvises, hvis ansøgningen om registrering af varemærket fremsendes efter datoen for indsendelse af ansøgningen om beskyttelse af den geografiske betegnelse til Kommissionen, og den geografiske betegnelse efterfølgende beskyttes.

Varemærker, der er registreret i strid med første afsnit, skal erklæres ugyldige.

2.   For så vidt andet ikke er fastsat i artikel 17, stk. 2, kan et varemærke, hvis anvendelse er omfattet af artikel 20, stk. 2, og som der er indgivet ansøgning for, som er registreret, eller for hvilken der er vundet hævd, for så vidt denne mulighed er hjemlet i den pågældende lovgivning, på Unionens område før datoen for indsendelsen af ansøgningen om beskyttelse af den geografiske betegnelse til Kommissionen, fortsat anvendes eller fornyes uanset beskyttelsen af den geografiske betegnelse, forudsat at varemærket ikke er erklæret ugyldigt, eller der er sket tilbagekaldelse af de grunde, der er anført i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF (13) eller Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 (14).

I sådanne tilfælde tillades anvendelsen af den geografiske betegnelse sideløbende med de relevante varemærker.

Artikel 20

Beskyttelse

1.   Geografiske betegnelser beskyttet i henhold til denne forordning kan bruges af enhver erhvervsdrivende, der markedsfører et aromatiseret vinprodukt, som er fremstillet i overensstemmelse med den tilhørende produktspecifikation.

2.   Geografiske betegnelser beskyttet i henhold til denne forordning og de aromatiserede vinprodukter, der anvender disse beskyttede navne i overensstemmelse med produktspecifikationen, beskyttes mod:

a)

enhver direkte eller indirekte kommerciel anvendelse af en beskyttet betegnelse:

i)

for lignende produkter, som ikke er i overensstemmelse med den beskyttede betegnelses produktspecifikation, eller

ii)

for så vidt en sådan anvendelse udnytter en geografisk betegnelses omdømme

b)

enhver uretmæssig anvendelse, efterligning eller antydning, selv om produktets eller tjenesteydelsens virkelige oprindelse er angivet, eller den beskyttede betegnelse er oversat, transskriberet eller translittereret eller ledsaget af udtryk såsom »art«, »type«, »måde«, »som fremstillet i«, »efterligning«, »smag«, »som« eller tilsvarende

c)

enhver anden form for falsk eller vildledende angivelse af produktets herkomst, oprindelse, art eller væsentlige egenskaber på den indre eller ydre emballage og i reklamer for eller dokumenter vedrørende det pågældende vinavlsprodukt samt anvendelse af emballager, der kan give et fejlagtigt indtryk af produktets oprindelse

d)

enhver anden form for praksis, der kan vildlede forbrugerne med hensyn til produktets virkelige oprindelse.

3.   Geografiske betegnelser beskyttet i henhold til denne forordning må ikke blive artsbetegnelser i Unionen som omhandlet i artikel 18, stk. 1.

4.   Medlemsstaterne træffer de fornødne administrative og retlige foranstaltninger for at forhindre eller stoppe ulovlig anvendelse af de i stk. 2 omhandlede geografiske betegnelser beskyttet i henhold til denne forordning.

Artikel 21

Register

Kommissionen skal ved gennemførelsesretsakter vedtaget uden anvendelse af proceduren omhandlet i artikel 34, stk. 2, oprette og føre et elektronisk register over geografiske betegnelser beskyttet i henhold til denne forordning for aromatiserede vinprodukter, som er offentligt tilgængeligt.

Geografiske betegnelser vedrørende produkter fra tredjelande, der er beskyttet i Unionen i henhold til en international aftale, i hvilken Unionen er kontraherende part, kan optages i det i stk. 1 nævnte register som geografiske betegnelser beskyttet i henhold til denne forordning.

Artikel 22

Udpegning af ansvarlige myndigheder

1.   Medlemsstaterne udpeger den eller de kompetente myndigheder, som er ansvarlig(e) for at kontrollere de forpligtelser, der er fastlagt i dette kapitel, i overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat i artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (15).

2.   Medlemsstaterne sikrer, at enhver erhvervsdrivende, der opfylder bestemmelserne i dette kapitel, er berettiget til at blive omfattet af en kontrolordning.

3.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen om de i stk. 1 omhandlede ansvarlige myndigheder. Kommissionen offentliggør deres navne og adresser og ajourfører disse oplysninger regelmæssigt.

Artikel 23

Kontrol af overholdelsen af produktspecifikationer

1.   For geografiske betegnelser beskyttet i henhold til denne forordning, der vedrører et geografisk område i Unionen, kontrolleres overholdelsen af produktspecifikationen under fremstillingen og under og efter aftapningen af det aromatiserede vinprodukt en gang om året af:

a)

den eller de ansvarlige myndigheder, der er omhandlet i artikel 22, eller

b)

et eller flere kontrolorganer som defineret i artikel 2, stk. 2, nr. 5, i forordning (EF) nr. 882/2004, der fungerer som produktcertificeringsorgan i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i artikel 5 i samme forordning.

Udgifterne til denne kontrol afholdes af de berørte erhvervsdrivende.

2.   For geografiske betegnelser beskyttet i henhold til denne forordning, der vedrører et geografisk område i et tredjeland, kontrolleres overholdelsen af produktspecifikationen under fremstillingen og under og efter aftapningen af det aromatiserede vinprodukt en gang om året af:

a)

en eller flere offentlige myndigheder udpeget af tredjelandet, eller

b)

et eller flere certificeringsorganer.

3.   De i stk. 1, litra b), og stk. 2, litra b), omhandlede certificeringsorganer skal overholde standarden EN ISO/IEC 17065:2012 (Overensstemmelsesvurderinger — krav til organer, der certificerer produkter, processer og tjenester).

4.   Når den eller de i stk. 1, litra a), og stk. 2, litra a), omhandlede myndigheder kontrollerer overholdelsen af produktspecifikationen, skal de give tilstrækkelige garantier for objektivitet og uvildighed og råde over et kvalificeret personale og de nødvendige ressourcer til at udføre deres opgaver.

Artikel 24

Ændringer af produktspecifikationer

1.   En ansøger, der opfylder betingelserne i artikel 12, kan ansøge om godkendelse af en ændring af produktspecifikationen for en geografisk betegnelse beskyttet i henhold til denne forordning, navnlig af hensyn til den videnskabelige og tekniske udvikling eller for at ændre afgrænsningen af det geografiske område, der er omhandlet i artikel 10, stk. 2, litra d). Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af og begrundelse for de ønskede ændringer.

2.   Såfremt den foreslåede ændring indebærer en eller flere ændringer af det enhedsdokument, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, litra d), finder artikel 13-16 tilsvarende anvendelse på ændringsansøgningen. Er de foreslåede ændringer imidlertid kun af mindre omfang, træffer Kommissionen ved gennemførelsesretsakter afgørelse om, hvorvidt ændringen skal godkendes, uden at følge den procedure, der er fastsat i artikel 14, stk. 2, og artikel 15, og den offentliggør i tilfælde af godkendelse de elementer, der er omhandlet i artikel 14, stk. 3. Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 34, stk. 2.

Artikel 25

Ophævelse

Kommissionen kan på eget initiativ eller efter behørigt begrundet anmodning fra en medlemsstat, et tredjeland eller en fysisk eller juridisk person med en legitim interesse, ved gennemførelsesretsakter beslutte at ophæve beskyttelsen af en geografisk betegnelse, hvis den tilsvarende produktspecifikation ikke længere er overholdt. Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 34, stk. 2.

Artikel 13 til 16 finder tilsvarende anvendelse.

Artikel 26

Eksisterende geografiske betegnelser

1.   De geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter, der er anført i bilag II i forordning (EØF) nr. 1601/91, samt enhver geografisk betegnelse, som er indgivet til en medlemsstat og godkendt af denne inden den 27. marts 2014, beskyttes automatisk som geografiske betegnelser i henhold til nærværende forordning. Kommissionen lader ved gennemførelsesretsakter vedtaget uden anvendelse af proceduren omhandlet i artikel 34, stk. 2, disse opføre i det i denne forordnings artikel 21 omhandlede register.

2.   For de eksisterende geografiske betegnelser, der er omhandlet i stk. 1, tilsender medlemsstaterne Kommissionen:

a)

de tekniske dossierer, jf. artikel 10, stk. 1

b)

de nationale afgørelser om godkendelse.

3.   Beskyttelsen af de i stk. 1 omhandlede eksisterende geografiske betegnelser i henhold til denne forordning bortfalder, hvis de i stk. 2 nævnte oplysninger ikke er indsendt senest den 28. marts 2017. Kommissionen træffer ved gennemførelsesretsakter vedtaget uden anvendelse af proceduren omhandlet i artikel 34, stk. 2, den tilsvarende formelle foranstaltning til fjernelse af sådanne navne fra det register, der er omhandlet i artikel 21.

4.   Artikel 25 finder ikke anvendelse på de eksisterende geografiske betegnelser, der er nævnt i stk. 1.

Indtil den 28. marts 2018 kan Kommissionen ved gennemførelsesretsakter på eget initiativ beslutte at ophæve beskyttelsen af de i stk. 1 nævnte eksisterende geografiske betegnelser, hvis de ikke opfylder bestemmelserne i artikel 2, nr. 3). Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 34, stk. 2.

Artikel 27

Gebyrer

Medlemsstaterne kan opkræve et gebyr til dækning af deres udgifter, herunder udgifter i forbindelse med behandling af beskyttelsesansøgninger, indsigelser, ændringsansøgninger og ophævelsesanmodninger i henhold til dette kapitel.

Artikel 28

Delegerede beføjelser

1.   For at tage hensyn til særlige karakteristika ved produktionen i det afgrænsede geografiske område tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 33 vedrørende:

a)

kriterier for afgrænsning af det geografiske område og

b)

regler, restriktioner og undtagelsesbestemmelser for produktionen i det afgrænsede geografiske område.

2.   For at sikre produkternes kvalitet og sporbarhed tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 33 med henblik på at fastsætte de betingelser, hvorunder produktspecifikationerne kan indeholde krav, der supplerer kravene omhandlet i artikel 10, stk. 2, litra f).

3.   For at beskytte producenters eller andre erhvervsdrivendes rettigheder og retmæssige interesser tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 33 med henblik på at:

a)

fastlægge de tilfælde, hvori en individuel producent kan ansøge om beskyttelse af en geografisk betegnelse

b)

fastlægge restriktioner med hensyn til, hvilken type ansøger der kan ansøge om beskyttelse af en geografisk betegnelse

c)

fastlægge de betingelser, der skal gælde for ansøgninger om beskyttelse af en geografisk betegnelse, Kommissionens undersøgelse, indsigelsesproceduren samt procedurerne for ændring og ophævelse af geografiske betegnelser

d)

fastlægge betingelserne for grænseoverskridende ansøgninger

e)

fastsætte datoen for, hvornår en ansøgning eller en anmodning skal indgives

f)

fastsætte datoen, hvorfra beskyttelsen gælder

g)

fastlægge de betingelser, hvorunder en ændring skal anses for at være af mindre omfang som omhandlet i artikel 24, stk. 2

h)

fastsætte datoen, hvor en ændring træder i kraft

i)

fastlægge betingelserne vedrørende ansøgninger om ændring af produktspecifikationen for en geografisk betegnelse beskyttet i henhold til denne forordning, når sådanne ændringer ikke indebærer nogen ændring af enhedsdokumentet som omhandlet i artikel 10, stk. 1, litra d).

4.   For at sikre en passende beskyttelse tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 33 vedrørende restriktionerne for den beskyttede betegnelse.

Artikel 29

Gennemførelsesbeføjelser

1.   Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter vedtage alle nødvendige foranstaltninger i forbindelse med dette kapitel vedrørende:

a)

de oplysninger, som produktspecifikationen skal indeholde med hensyn til den i artikel 2, nr. 3), omhandlede sammenhæng mellem det geografiske område og færdigvaren

b)

måderne, hvorpå de i artikel 16 omhandlede afgørelser om beskyttelse eller afvisning kan offentliggøres

c)

indgivelse af grænseoverskridende ansøgninger

d)

den kontrol, medlemsstaterne skal udføre, herunder undersøgelser.

Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 34, stk. 2.

2.   Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter vedtage alle nødvendige foranstaltninger i forbindelse med dette kapitel, for så vidt angår proceduren, herunder antagelighed, for undersøgelse af ansøgninger om beskyttelse eller godkendelse af en ændring af en geografisk betegnelse, samt proceduren, herunder antagelighed, for indsigelsesanmodninger, ophævelsesanmodninger eller omdannelsesanmodninger, samt proceduren for fremsendelse af oplysninger vedrørende eksisterende beskyttede geografiske betegnelser, navnlig vedrørende:

a)

modeller for dokumenter og indberetningsformat

b)

tidsfrister

c)

nærmere oplysninger om faktiske forhold, beviser og dokumentation, der skal fremlægges til støtte for ansøgningen eller anmodningen.

Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 34, stk. 2.

Artikel 30

Ansøgninger eller anmodninger, som ikke kan antages

Kan en ansøgning eller en anmodning, der er fremlagt i henhold til dette kapitel, ikke antages, træffer Kommissionen ved gennemførelsesretsakter vedtaget uden anvendelse af den procedure, der er omhandlet i artikel 34, stk. 2, afgørelse om at afvise den som uantagelig.

KAPITEL IV

ALMINDELIGE BESTEMMELSER, OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 31

Kontrol og verifikation af aromatiserede vinprodukter

1.   Medlemsstaterne har ansvaret for kontrollen af aromatiserede vinprodukter. De træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at bestemmelserne i denne forordning overholdes, og de udpeger navnlig den eller de kompetente myndigheder, der skal være ansvarlige for at kontrollere overholdelsen af de forpligtelser, der er indført ved denne forordning, i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 882/2004.

2.   Kommissionen vedtager, når det er påkrævet, ved gennemførelsesretsakter regler for medlemsstaternes administrative og fysiske kontroller af, at de forpligtelser, der følger af anvendelsen af denne forordning, overholdes.

Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 34, stk. 2.

Artikel 32

Udveksling af oplysninger

1.   Medlemsstaterne og Kommissionen meddeler hinanden alle oplysninger, der er nødvendige for at anvende denne forordning og opfylde de internationale forpligtelser i forbindelse med aromatiserede vinprodukter. De pågældende oplysninger kan efter omstændighederne sendes til eller stilles til rådighed for tredjelandes kompetente myndigheder og kan offentliggøres.

2.   For at gøre de meddelelser, der er omhandlet i stk. 1, hurtige, effektive, nøjagtige og omkostningseffektive tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 33 med henblik på at fastsætte:

a)

arten og typen af de oplysninger, der skal meddeles

b)

meddelelsesmåder

c)

regler for adgangsret til de disponible oplysninger eller informationssystemer

d)

vilkår for og metoder til offentliggørelse af oplysninger.

3.   Kommissionen vedtager ved gennemførelsesretsakter:

a)

regler for levering af oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for anvendelsen af nærværende artikel

b)

ordninger for forvaltning af de oplysninger, der skal meddeles, og regler for meddelelsesindhold, -format, -tidsplan, -hyppighed og -frister

c)

ordninger for fremsendelse eller tilrådighedsstillelse af oplysninger og dokumenter for medlemsstaterne, de kompetente myndigheder i tredjelande eller offentligheden.

Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 34, stk. 2.

Artikel 33

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 2, artikel 28, artikel 32, stk. 2 og artikel 36, stk. 1, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 27. marts 2014. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelserne forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 2, artikel 28, artikel 32, stk. 2 og artikel 36, stk. 1, kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 2, artikel 28, artikel 32, stk. 2, og artikel 36, stk. 1, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 34

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af et udvalg for aromatiserede vinprodukter. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

Hvis udvalget i forbindelse med de gennemførelsesretsakter, der er nævnt i artikel 4, stk. 3, første afsnit, og artikel 29, stk. 1, litra b), ikke afgiver nogen udtalelse, vedtager Kommissionen ikke udkastet til gennemførelsesretsakt, og artikel 5, stk. 4, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendes.

Artikel 35

Ophævelse

Forordning (EØF) nr. 1601/91 ophæves herved med virkning fra den 28. marts 2015.

Henvisninger til den ophævede forordning betragtes som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag III.

Artikel 36

Overgangsbestemmelser

1.   Med henblik på at lette overgangen fra de regler, der er fastsat i forordning (EØF) nr. 1601/91, til de regler, der er fastsat i nærværende forordning, tillægges Kommissionen beføjelse til, hvor det er hensigtsmæssigt, at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 33 vedrørende fastlæggelse af foranstaltninger om ændring eller fravigelse af nærværende forordning, som skal gælde indtil den 28. marts 2018.

2.   Aromatiserede vinprodukter, der ikke overholder kravene i nærværende forordning, men som er fremstillet i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 1601/91 før den 27. marts 2014, kan bringes i omsætning, indtil lagrene er opbrugt.

3.   Aromatiserede vinprodukter, der overholder kravene i artikel 1-6 og 9 i nærværende forordning, og som er produceret forud for den 27. marts 2014, kan bringes i omsætning indtil lagrene er tømt, forudsat at sådanne produkter overholder forordning (EØF) nr. 1601/95 for så vidt angår alle aspekter, der ikke er reguleret i artikel 1-6 og artikel 9 i nærværende forordning.

Artikel 37

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 28. marts 2015. Artikel 36, stk. 1 og 3, anvendes dog fra den 27. marts 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 26. februar 2014.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

D. KOURKOULAS

Formand


(1)  EUT C 43 af 15.2.2012, s. 67.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 14.1.2014 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 17.2.2014.

(3)  Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91 af 10. juni 1991 om almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af aromatiserede vine, aromatiserede vinbaserede drikkevarer og aromatiserede cocktails af vinprodukter (EFT L 149 af 14.6.1991, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 122/94 af 25. januar 1994 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91 om definition, betegnelse og præsentation af aromatiserede vine, aromatiserede vinbaserede drikkevarer og aromatiserede cocktails af vinprodukter (EUT L 21 af 26.1.1994, s. 7).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004 (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 af 16. december 2008 om aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på fødevarer og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF (EUT L 354 af 31.12.2008, s. 34).

(8)  Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 (EUT L 39 af 13.2.2008, s. 16).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671).

(12)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT L 299 af 8.11.2008, s. 25).

(14)  Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (EUT L 78 af 24.3.2009, s. 1).

(15)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1).


BILAG I

TEKNISKE DEFINITIONER, KRAV OG BEGRÆNSNINGER

1)   Aroma

a)

Følgende produkter tillades som aromaer i aromatiserede vine:

i)

naturlige aromastoffer og/eller aromapræparater som defineret i artikel 3, stk. 2, litra c) og d), i forordning (EF) nr. 1334/2008

ii)

aromaer, som defineret i artikel 3, stk. 2), litra a), i forordning (EF) nr. 1334/2008, der:

er identiske med vanillin

lugter og/eller smager af mandler

lugter og/eller smager af abrikoser

lugter og/eller smager af æg, og

iii)

krydderurter og/eller krydderier og/eller smagsgivende levnedsmidler

b)

Følgende produkter tillades som aromaer i aromatiserede vinbaserede drikkevarer og aromatiserede cocktails af vinprodukter:

i)

aromastoffer og/eller aromapræparater som defineret i artikel 3, stk. 2, litra c) og d), i forordning (EF) nr. 1334/2008, og

ii)

krydderurter og/eller krydderier og/eller smagsgivende levnedsmidler.

Tilsætning af sådanne stoffer giver det endelige produkt organoleptiske kendetegn, der er forskellige fra vins.

2)   Sødemidler

Følgende produkter tillades til sødning af aromatiserede vinprodukter:

a)

halvhvidt sukker, hvidt sukker, raffineret hvidt sukker, dextrose, fructose, glucosesirup, flydende sukker, flydende invertsukker og sirup af invertsukker som defineret i Rådets direktiv 2001/111/EF (1)

b)

druemost, koncentreret druemost og koncentreret rektificeret druemost som defineret i punkt 10, 13 og 14 i del II i bilag VII til forordning (EU) nr. 1308/2013

c)

karamelliseret sukker, som er det produkt, der fremstilles udelukkende ved kontrolleret opvarmning af saccharose uden tilsætning af baser, uorganiske syrer eller andre kemiske tilsætningsstoffer

d)

honning som defineret i Rådets direktiv 2001/110/EF (2)

e)

sirup af johannesbrød

f)

andre naturlige kulhydratstoffer med tilsvarende virkning som ovennævnte produkter.

3)   Tilsætning af alkohol

Følgende produkter er det tilladt at bruge i fremstillingen af visse aromatiserede vine og visse aromatiserede vinbaserede drikkevarer:

a)

landbrugsethanol som defineret i bilag I, punkt 1, til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008, herunder vinethanol

b)

alkohol af vin eller af tørrede druer

c)

destillat af vin eller tørrede druer

d)

landbrugsdestillat som defineret i bilag II, punkt 2, til forordning (EF) nr. 110/2008

e)

vinbrændevin som defineret i bilag II, punkt 4, til forordning (EF) nr. 110/2008

f)

brændevin af presserester af druer som defineret i bilag I, punkt 6, til forordning (EF) nr. 110/2008

g)

brændevin destilleret af gærede tørrede druer

Den ethanol, der anvendes til at fortynde eller opløse farvestoffer, aromaer og andre tilladte tilsætningsstoffer, som anvendes til fremstilling af aromatiserede vinprodukter, skal være landbrugsethanol og må kun anvendes i den mængde, der er strengt nødvendig, og betragtes ikke som tilsætning af alkohol med henblik på fremstilling af et aromatiseret vinprodukt.

4)   Tilsætningsstoffer og farvestoffer

Reglerne for fødevaretilsætningsstoffer, herunder farvestoffer, som er fastsat i forordning (EF) nr. 1333/2008, anvendes på aromatiserede vinprodukter.

5)   Tilsætning af vand

Til fremstillingen af aromatiserede vinprodukter tillades tilsætning af vand, for så vidt som det sker i den mængde, der er nødvendig:

til at fremstille aromaessens

til at opløse farvestoffer og sødestoffer

til at justere den endelige sammensætning af produktet.

Kvaliteten af det tilsatte vand skal være i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/54/EF (3) og Rådets direktiv 98/83/EF (4) og må ikke ændre produktets art.

Vandet kan være destilleret, demineraliseret, ionbyttet eller blødgjort.

6)   Til fremstilling af aromatiserede vinprodukter er tilsætning af kuldioxid tilladt.

7)   Alkoholindhold

»Alkoholindhold udtrykt i volumen« er forholdet mellem rumfanget af ren alkohol, der findes i det pågældende produkt ved en temperatur på 20 °C og produktets samlede rumfang ved samme temperatur.

»Virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen« er det antal volumenenheder ren alkohol ved en temperatur på 20 °C, som findes i 100 volumenenheder af produktet ved samme temperatur.

»Potentielt alkoholindhold udtrykt i volumen« er det antal volumenenheder ren alkohol ved en temperatur på 20 °C, som vil kunne dannes ved udgæringen af det sukker, der findes i 100 volumenenheder af produktet ved samme temperatur.

»Totalt alkoholindhold udtrykt i volumen« er summen af det virkelige og det potentielle alkoholindhold udtrykt i volumen.


(1)  Rådets direktiv 2001/111/EF af 20. december 2001 om visse former for sukker bestemt til konsum (EFT L 10 af 12.1.2002, s. 53).

(2)  Rådets direktiv 2001/110/EF af 20. december 2001 om honning (EFT L 10 af 12.1.2002, s. 47).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/54/EF af 18. juni 2009 om udvinding og markedsføring af naturligt mineralvand (Omarbejdning) (EUT L 164 af 26.6.2009, s. 45).

(4)  Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand (EFT L 330 af 5.12.1998, s. 32).


BILAG II

VAREBETEGNELSER FOR OG BESKRIVELSER AF AROMATISEREDE VINPRODUKTER

A.   VAREBETEGNELSER FOR OG BESKRIVELSER AF AROMATISEREDE VINE

1)   Aromatiseret vin

Produkter, der er i overensstemmelse med definitionen i artikel 3, stk. 2.

2)   Vinbaseret aperitif

Aromatiseret vin, der kan være tilsat alkohol.

Brugen af udtrykket »aperitif« i denne forbindelse udelukker ikke, at det anvendes ved definition af produkter, der ikke falder ind under denne forordnings anvendelsesområde.

3)   Vermouth

Aromatiseret vin:

der er tilsat alkohol, og

hvis karakteristiske smag er opnået ved anvendelse af egnede stoffer af arter af artemis.

4)   Bitter aromatiseret vin

Aromatiseret vin med en karakteristisk bitter smagssammensætning, der er tilsat alkohol.

Varebetegnelsen »bitter aromatiseret vin« efterfølges af navnet på det vigtigste bitre aromastof.

Varebetegnelsen »bitter aromatiseret vin« kan suppleres eller erstattes af følgende udtryk:

»Kinavin«, når vinen især er aromatiseret med den naturlige aroma kinabark

»Bitter vino«, når vinen er aromatiseret med den naturlige aroma ensian og er farvet med tilladt gul og/eller rød farve; brugen af ordet »bitter« i denne forbindelse udelukker ikke, at ordet kan anvendes til at definere produkter, der ikke falder ind under denne forordnings anvendelsesområde

»Americano«, når aromaen skyldes tilstedeværelse af naturlige aromastoffer, der hidrører fra malurt og ensian, og som er blevet farvet gul og/eller rød ved hjælp af tilladte farvestoffer.

5)   Æg-aromatiseret vin

Aromatiseret vin:

der er tilsat alkohol

som er tilsat kvalitetsæggeblomme eller ekstrakter heraf

som har et sukkerindhold udtrykt i invertsukker på over 200 g, og

hvor der ved fremstillingen af blandingen er anvendt mindst 10 g æggeblomme pr. liter.

Udtrykket »cremovo« kan anvendes sammen med varebetegnelsen »æg-aromatiseret vin«, når et sådant produkt indeholder vin af oprindelsesbetegnelsen »Marsala« i et forhold på mindst 80 %.

Udtrykket »cremovo zabaione« kan anvendes sammen med varebetegnelsen »æg-aromatiseret vin«, når et sådant produkt indeholder vin af oprindelsesbetegnelsen »Marsala« i et forhold på mindst 80 % og indeholder mindst 60 g æggeblomme pr. liter.

6)   Väkevä viiniglögi/starkvinsglögg

En aromatiseret vin:

som er tilsat alkohol, og

hvis karakteristiske smag er opnået ved anvendelse af kryddernelliker og/eller kanel.

B.   VAREBETEGNELSER FOR OG BESKRIVELSER AF AROMATISEREDE VINBASEREDE DRIKKEVARER

1)   Aromatiseret vinbaseret drikkevare

Produkter, der er i overensstemmelse med definitionen i artikel 3, stk. 3.

2)   Aromatiseret vinbaseret drikkevare, der er tilsat alkohol

Aromatiseret vinbaseret drikkevare

der er tilsat alkohol

der har et virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen på mindst 7 %.

der er sødet

der er fremstillet på grundlag af hvidvin

der er tilsat destillat af tørrede druer, og

der udelukkende er aromatiseret med kardemommeekstrakt

eller

der er tilsat alkohol

der har et virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen på mindst 7 %.

der er sødet

der er fremstillet på grundlag af rødvin, og

der er tilsat aromapræparater, som udelukkende er fremstillet på grundlag af krydderier, ginseng, nødder, citrusfrugtessenser og aromatiske urter.

3)   Sangría/Sangria

Aromatiseret vinbaseret drikkevare

der er fremstillet på grundlag af vin

der er aromatiseret ved tilsætning af naturlige citrusfrugtekstrakter eller -essenser med eller uden saft fra disse frugter

der kan være tilsat krydderier

der kan være tilsat kuldioxid

der ikke er tilsat farvestoffer

der har et virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen på mindst 4,5 % vol. og højst 12 % vol., og

der kan indeholde faste dele af citrusfrugtpulp eller -skræller, og farven må udelukkende hidrøre fra de anvendte råvarer.

»Sangría« eller »Sangria« må kun benyttes som varebetegnelse, når produktet er fremstillet i Spanien eller Portugal. Såfremt produktet er fremstillet i andre medlemsstater, må navnet »Sangría« eller »Sangria« kun benyttes som supplement til varebetegnelsen »aromatiseret vinbaseret drikkevare« og skal i så fald være ledsaget af ordene: »fremstillet i …« efterfulgt af navnet på produktionsmedlemsstaten eller en mere begrænset region.

4)   Clarea

Aromatiseret vinbaseret drikkevare, der er fremstillet ud fra hvidvin på samme betingelser som for Sangría/Sangria.

»Clarea« må kun benyttes som varebetegnelse, når produktet er fremstillet i Spanien. Såfremt produktet er fremstillet i andre medlemsstater, må navnet »Clarea« kun benyttes som supplement til varebetegnelsen »aromatiseret vinbaseret drikkevare« og skal i så fald være ledsaget af ordene: »fremstillet i …« efterfulgt af navnet på produktionsmedlemsstaten eller en mere begrænset region.

5)   Zurra

Aromatiseret vinbaseret drikkevare, der er fremstillet ved tilsætning af brandy eller vinbrændevin som defineret i forordning (EF) nr. 110/2008 til Sangría/Sangria og Clarea og med eventuel tilsætning af frugtstykker. Det virkelige alkoholindhold udtrykt i volumen skal være mindst 9 % vol. og under 14 % vol.

6)   Bitter soda

Aromatiseret vinbaseret drikkevare

der er fremstillet på grundlag af »bitter vino«, hvis indhold i det endelige produkt ikke må være mindre end 50 % udtrykt i volumen

der er tilsat kuldioxid eller kulsyreholdigt vand, og

der har et virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen på mindst 8 % vol. og under 10,5 % vol.

Brugen af ordet »bitter« i denne forbindelse udelukker ikke, at ordet kan anvendes til at definere produkter, der ikke falder ind under denne forordnings anvendelsesområde.

7)   Kalte Ente

Aromatiseret vinbaseret drikkevare

der er fremstillet ved at blande vin, perlevin eller perlevin tilsat kuldioxid med mousserende vin eller mousserende vin tilsat kuldioxid

der er tilsat naturlige citronsubstanser eller ekstrakter af disse substanser, og

der har et virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen på mindst 7 % vol.

Færdigvarens volumenindhold af mousserende vin eller mousserende vin tilsat kuldioxid skal være mindst 25 %.

8)   Glühwein

Aromatiseret vinbaseret drikkevare

der udelukkende er fremstillet på grundlag af rødvin eller hvidvin

der primært er aromatiseret med kanel og/eller kryddernelliker, og

der har et virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen på mindst 7 % vol.

Med forbehold af den vandmængde, der følger af anvendelsen af bilag I, punkt 2, er tilsætning af vand forbudt.

Hvis produktet er fremstillet på grundlag af hvidvin, skal der til varebetegnelsen »Glühwein« føjes ord, der angiver hvidvin, såsom ordet »hvid«.

9)   Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas

Aromatiseret vinbaseret drikkevare

der udelukkende er fremstillet på grundlag af rødvin eller hvidvin

der primært er aromatiseret med kanel og/eller kryddernelliker, og

der har et virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen på mindst 7 % vol.

Hvis produktet er fremstillet på grundlag af hvidvin, skal der til varebetegnelsen »Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas« føjes ord, der betegner hvidvin, f.eks. ordet »hvid«.

10)   Maiwein

Aromatiseret vinbaseret drikkevare

der er fremstillet på grundlag af vin, hvor der er tilsat Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.) eller udtræk heraf, således at smagen af Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.) bliver fremherskende, og

der har et virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen på mindst 7 % vol.

11)   Maitrank

Aromatiseret vinbaseret drikkevare

der er fremstillet på grundlag af hvidvin, hvori der er udblødt Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.) planter, eller som er tilsat ekstrakter heraf, med tilsætning af appelsiner, og/eller andre frugter, eventuelt i form af saft, koncentrater eller ekstrakter, og sødet med højst 5 % sukker, og

der har et virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen på mindst 7 % vol.

12)   Pelin

Aromatiseret vinbaseret drikkevare

der er fremstillet på grundlag af rødvin eller hvidvin og en bestemt blanding af urter

der har et virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen på mindst 8,5 % vol., og

der har et sukkerindhold udtrykt som invertsukker på 45-50 g/l og et samlet syreindhold på mindst 3 g/l udtrykt som vinsyre.

13)   Aromatizovaný dezert

Aromatiseret vinbaseret drikkevare

der er fremstillet på grundlag af rødvin eller hvidvin, sukker og en blanding af dessertkrydderier

der har et virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen på mindst 9 % vol. og under 12 % vol., og

der har et sukkerindhold udtrykt som invertsukker på 90-130 g/l og et samlet syreindhold på mindst 2,5 g/l udtrykt som vinsyre.

»Aromatizovaný dezert« må kun benyttes som varebetegnelse, når produktet er fremstillet i Den Tjekkiske Republik. Såfremt produktet er fremstillet i andre medlemsstater, må navnet »Aromatizovaný dezert« kun benyttes som supplement til varebetegnelsen »aromatiseret vinbaseret drikkevare« og skal i så fald være ledsaget af ordene »fremstillet i …« efterfulgt af navnet på produktionsmedlemsstaten eller en mere begrænset region.

C.   VAREBETEGNELSER FOR OG BESKRIVELSER AF AROMATISEREDE COCKTAILS AF VINPRODUKTER

1)   Aromatiseret cocktail af vinprodukter

Produkt, som er i overensstemmelse med definitionen i artikel 3, stk. 4.

Brugen af udtrykket »cocktail« i denne forbindelse udelukker ikke, at det kan anvendes til at definere produkter, der ikke falder ind under denne forordnings anvendelsesområde.

2)   Vinbaseret cocktail

Aromatiseret cocktail af vinprodukter

hvis indhold af koncentreret druemost ikke overstiger 10 % af færdigvarens samlede volumen

der har et virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen på mindre end 7 % vol., og

hvis sukkerindhold udtrykt i invertsukker er under 80 g/l.

3)   Aromatiseret perlevin cocktail af druer

Aromatiseret cocktail af vinprodukter

der udelukkende er fremstillet ud fra druemost

der har et virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen på mindre end 4 % vol., og

der indeholder kuldioxid, som udelukkende stammer fra de anvendte produkters gæring.

4)   Mousserende cocktail af vinprodukter

Aromatiseret cocktail af vinprodukter, der er blandet med mousserende vin.


BILAG III

SAMMENLIGNINGSTABEL

Forordning (EØF) nr. 1601/91

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, stk. 1-4

Artikel 3 og bilag II

Artikel 2, stk. 5

Artikel 6, stk. 1

Artikel 2, stk. 6

Artikel 6, stk. 2

Artikel 2, stk. 7

Artikel 3

Artikel 4, stk. 1, og bilag I

Artikel 4, stk. 1-3

Artikel 4, stk. 1, og bilag I

Artikel 4, stk. 4

Artikel 4, stk. 3

Artikel 5

Artikel 4, stk. 2

Artikel 6, stk. 1

Artikel 5, stk. 1 og 2

Artikel 6, stk. 2, litra a)

Artikel 5, stk. 4

Artikel 6, stk. 2, litra b)

Artikel 20, stk. 1

Artikel 6, stk. 3

Artikel 5, stk. 5

Artikel 6, stk. 4

Artikel 9

Artikel 7, stk. 1 og 3

Artikel 7, stk. 2

Artikel 5, stk. 3

Artikel 8, stk. 1

Artikel 8, stk. 2

Artikel 5, stk. 1 og 2

Artikel 8, stk. 3

Artikel 6, stk. 3

Artikel 7

Artikel 8, stk. 4, første og andet afsnit

Artikel 8, stk. 4, tredje afsnit

Bilag I, punkt 3, andet afsnit

Artikel 8, stk. 4a

Artikel 8, stk. 5-8

Artikel 8

Artikel 8, stk. 9

Artikel 9, stk. 1-3

Artikel 31

Artikel 9, stk. 4

Artikel 32

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 10a

Artikel 2, nr. 3, og artikel 10-30

Artikel 11

Artikel 1, stk. 3

Artikel 12-15

Artikel 33 og 34

Artikel 35

Artikel 16

Artikel 36

Artikel 17

Artikel 37

Bilag I

Bilag I, punkt 3, litra a)

Bilag II