5.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 65/27


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 206/2014

af 4. marts 2014

om ændring af forordning (EU) nr. 601/2012 for så vidt angår det globale opvarmningspotentiale for andre drivhusgasser end CO2

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (1), særlig artikel 14, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag VI til Kommissionens forordning (EU) nr. 601/2012 (2) fastsættes det globale opvarmningspotentiale (GWP) for andre drivhusgasser end CO2.

(2)

Med henblik på at gennemføre anvendelsen af Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringers (IPCC's) retningslinjer for nationale drivhusgasopgørelser fra 2006 fastslås det i beslutning 15/CP.17 (3) fra partskonferencen under De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC), at de GWP-værdier, som parterne anvender til at beregne kuldioxidækvivalensen af antropogene drivhusgasemissioner fra kilder og optag gennem dræn af drivhusgasser, bør være som anført i bilag III til beslutning 15/CP.17 fra 2015, og indtil partskonferencen under UNFCCC træffer yderligere afgørelse herom.

(3)

Forordning (EU) nr. 601/2012 bør ændres med henblik på at sikre overensstemmelsen mellem Unionens lovgivning på dette område og de metoder, der anvendes inden for UNFCCC-processen.

(4)

I henhold til artikel 13, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF gælder kvoter, som udstedes fra den 1. januar 2013, for emissioner i en handelsperiode på otte år fra denne dato. Tilpasningen af mængden af kvoter, der skal udstedes fra den 1. januar 2013 i medfør af artikel 9a, stk. 1, i nævnte direktiv, fastlægges under hensyntagen til de GWP-værdier, der er anført i bilag III til beslutning 15/CP.17 fra partskonferencen under UNFCCC. Da forordning (EU) nr. 601/2012 anvendes fra den 1. januar 2013, bør denne forordning ligeledes anvendes fra denne dato for at sikre pålideligheden af alle drivhusgasemissionsdata, der rapporteres i otteårsperioden.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Klimaændringer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag VI til forordning (EU) nr. 601/2012 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. marts 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 601/2012 af 21. juni 2012 om overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (EUT L 181 af 12.7.2012, s. 30).

(3)  FCCC/CP/2011/9/Add.2, s. 23.


BILAG

Tabel 6 i bilag VI til forordning (EF) nr. 601/2012 affattes således:

»Tabel 6:   Potentiale for global opvarmning

Gas

Potentiale for global opvarmning

N2O

298 t CO2(e)/t N2O

CF4

7 390 t CO2(e)/t CF4

C2F6

12 200 t CO2(e)/t C2F6«