4.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 62/13


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 202/2014

af 3. marts 2014

om ændring af forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og om ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF (1), særlig artikel 5, stk. 1, artikel 11, stk. 3, og artikel 12, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag I til Kommissionens forordning (EU) nr. 10/2011 (2) er der opstillet en EU-liste over stoffer, der kan anvendes til fremstilling af plastmaterialer og -genstande (i det følgende benævnt »EU-listen over godkendte stoffer«).

(2)

Yderligere to stoffer, nemlig 2-phenyl-3,3-bis(4-hydroxyphenyl)phthalimidin (3) og 1,3-bis(isocyanatomethyl)benzen (4), har den 24. juli 2012 fået positive videnskabelige vurderinger af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet. Disse stoffer bør tilføjes til EU-listen over godkendte stoffer som MKF-stof nr. 872 og 988.

(3)

Det fremgår af den videnskabelige vurdering af MKF-stof nr. 988, at migration af dets hydrolyseprodukt 1,3-benzendimethanamin bør kontrolleres. 1,3-Benzendimethanamin er allerede godkendt som MKF-stof nr. 421. Da migrationen af MKF-stof nr. 421 og 988 kontrolleres på basis af migrationen af MKF-stof nr. 421, bør der indføres en grupperestriktion, der omfatter begge stoffer. Derfor bør godkendelsen af MKF-stof nr. 421 ændres, og grupperestriktionen indføres i tabel 2 i bilag I til forordning (EU) nr. 10/2011.

(4)

MKF-stof nr. 340 (dicyandiamid) er godkendt som additiv i plast i henhold til tabel 1 i bilag I til forordning (EU) nr. 10/2011 uden en specifik migrationsgrænse. I udtalelsen i den 33. serie af rapporter fra Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler (5) fastsattes et tolerabelt dagligt indtag (TDI) på 1 mg/kg legemsvægt, hvilket giver en specifik migrationsgrænse (SMG) på 60 mg/kg fødevare. Denne grænse er identisk med den fælles specifikke migrationsgrænse, der er fastsat i artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) nr. 10/2011. Da SMG'en på 60 mg/kg er udledt af en toksikologisk tærskelværdi såsom TDI, bør SMG'en imidlertid være nævnt specifikt i bilag I til forordning (EU) nr. 10/2011.

(5)

For at begrænse den administrative byrde for virksomhederne bør det indtil den 24. marts 2015 være tilladt at markedsføre plastmaterialer og -genstande, der lovligt er blevet markedsført i overensstemmelse med kravene i forordning (EU) nr. 10/2011, og som ikke opfylder kravene i nærværende forordning. Disse materialer og genstande bør kunne forblive på markedet, indtil de eksisterende lagre er afviklet.

(6)

Forordning (EU) nr. 10/2011 bør derfor ændres.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EU) nr. 10/2011 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Plastmaterialer og -artikler, der lovligt er blevet markedsført inden den 24. marts 2014, og som ikke opfylder kravene i nærværende forordning, kan markedsføres indtil den 24. marts 2015. De pågældende plastmaterialer og -genstande kan forblive på markedet efter denne dato, indtil de eksisterende lagre er afviklet.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. marts 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 10/2011 af 14. januar 2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer (EUT L 12 af 15.1.2011, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2012; 10(7):2825.

(4)  EFSA Journal 2012;10(7):2824.

(5)  Rapporter fra Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler, 33. serie, s. 31, Den Europæiske Unions Publikationskontor, Luxembourg, 1995, ISBN 92-826-9275-2.


BILAG

I bilag I til forordning (EU) nr. 10/2011 foretages følgende ændringer:

1)

Tabel 1 ændres som følger:

a)

Oplysningerne vedrørende MKF-stof nr. 340 (dicyandiamid) affattes således:

»340

47440

0000461-58-5

dicyandiamid

Ja

Nej

Nej

60«

 

 

 

b)

Oplysningerne vedrørende MKF-stof nr. 421 (1,3-benzendimethanamin) affattes således:

»421

13000

0001477-55-0

1,3-benzendimethanamin

Nej

Ja

Nej

 

(34)«

 

 

c)

Følgende oplysninger indsættes i numerisk rækkefølge:

»872

 

0006607-41-6

2-phenyl-3,3-bis(4-hydroxyphenyl)phthalimidin

Nej

Ja

Nej

0,05

 

Må kun anvendes som comonomer i polycarbonat-copolymerer

(20)«

d)

følgende oplysninger tilføjes:

»988

 

3634-83-1

1,3-bis(isocyanatomethyl)benzen

Nej

Ja

Nej

 

(34)

SMG(T) gælder for migrationen af dets hydrolyseprodukt, 1,3-benzendimethanamin.

Må kun anvendes som comonomer til fremstilling af en mellemlagsbelægning på polymerfolie af poly(ethylenterephthalat) i flerlagsfolie«

 

2)

I tabel 2 tilføjes følgende oplysninger:

»34

421

988

0,05

Udtrykt som 1,3-benzendimethanamin«

3)

I tabel 3 tilføjes følgende oplysninger:

»(20)

Stoffet indeholder anilin som urenhed; kontrol af overensstemmelse med de restriktioner, der er fastsat for primære aromatiske aminer i bilag II, punkt 2, er nødvendig.«