14.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 44/40


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 141/2014

af 13. februar 2014

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet planteolier/nellikeolie

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 13, stk. 2, litra c), og artikel 78, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aktivstoffet planteolier/nellikeolie blev optaget i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF (2) ved Kommissionens direktiv 2008/127/EF (3) i overensstemmelse med proceduren i artikel 24b i Kommissionens forordning (EF) nr. 2229/2004 (4). Efter at direktiv 91/414/EØF blev afløst af forordning (EF) nr. 1107/2009, betragtes dette stof som godkendt i henhold til nævnte forordning og er opført i del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (5).

(2)

I overensstemmelse med artikel 25a i forordning (EF) nr. 2229/2004 forelagde Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) den 16. december 2011 Kommissionen sin vurdering af udkastet til revideret vurderingsrapport om planteolier/nellikeolie (6). Autoriteten kommunikerede sin vurdering af planteolier/nellikeolie til anmelderen. Kommissionen opfordrede anmelderen til at fremsætte bemærkninger til udkastet til revideret vurderingsrapport om planteolier/nellikeolie. Udkastet til revideret vurderingsrapport og autoritetens holdning blev behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den 13. december 2013 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om planteolier/nellikeolie.

(3)

Det bekræftes, at aktivstoffet planteolier/nellikeolie betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(4)

Det er i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med samme forordnings artikel 6, og på grundlag af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden nødvendigt at ændre godkendelsesbetingelserne. Det bør navnlig kræves, at der fremlægges yderligere bekræftende oplysninger.

(5)

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(6)

Medlemsstaterne bør have tid til at ændre eller tilbagekalde godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder planteolier/nellikeolie.

(7)

For plantebeskyttelsesmidler, der indeholder planteolier/nellikeolie, og for hvilke medlemsstaterne indrømmer en afviklingsperiode i henhold til artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, bør en sådan periode udløbe senest 18 måneder efter datoen for forordningens ikrafttræden.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

Del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Overgangsforanstaltninger

Om nødvendigt ændrer eller tilbagekalder medlemsstaterne i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 senest den 6. september 2014 eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder planteolier/nellikeolie som aktivstof.

Artikel 3

Afviklingsperiode

Eventuelle afviklingsperioder, som medlemsstaterne indrømmer i henhold til artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal være så korte som muligt og udløbe senest den 6. september 2015.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. februar 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1).

(3)  Kommissionens direktiv 2008/127/EF af 18. december 2008 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage en række aktivstoffer (EUT L 344 af 20.12.2008, s. 89).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 2229/2004 af 3. december 2004 om de nærmere bestemmelser for iværksættelsen af fjerde fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 379 af 24.12.2004, s. 13).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).

(6)  »Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance plant oils/clove oil.«EFSA Journal 2012; 10(1):2506 (43 pp.). doi:10.2903/j.efsa.2012.2506. Tilgængelig online: www.efsa.europa.eu/efsajournal


BILAG

I del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 affattes række 241 om aktivstoffet planteolier/nellikeolie således:

Nummer

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnr.

IUPAC-navn

Renhed

Godkendelsesdato

Udløbsdato for stoffets godkendelse

Særlige bestemmelser

»241

Planteolier/nellikeolie

CAS-nr.: 84961-50-2 (nellikeolie)

97-53-0 (Eugenol — hovedbestanddel)

CIPAC-nr.: 906

Nellikeolie er en kompleks blanding af kemiske stoffer.

Hovedbestanddelen er eugenol.

≥ 800 g/kg

Relevant urenhed: methyleugenol max. 0,1 % af det tekniske materiale

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid og baktericid inden døre efter høst.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om nellikeolie (SANCO/2622/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på at beskytte brugerne og arbejdstagerne og sikre, at anvendelsesbetingelserne omfatter brug af egnede personlige værnemidler, hvis det er relevant.

Anmelderen fremlægger bekræftende oplysninger om:

a)

den tekniske specifikation

b)

data, der sammenligner planteoliers/nellikeolies, eugenols og methyleugenols naturlige baggrundseksponeringssituationer i forhold til eksponeringen for planteolier/nellikeolie som et plantebeskyttelsesmiddel. Disse data skal omfatte menneskers eksponering.

Anmelderen fremlægger disse oplysninger for Kommissionen, medlemsstaterne og autoriteten senest den 30. april 2016.«