11.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 40/8


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 124/2014

af 10. februar 2014

om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse 2013/255/FUSP af 31. maj 2013 om restriktive foranstaltninger over for Syrien (1),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EU) nr. 36/2012 (2) gennemfører de fleste af foranstaltningerne fastlagt i afgørelse 2013/255/FUSP.

(2)

Den 10. februar 2014 vedtog Rådet afgørelse 2014/74/FUSP (3) om ændring af afgørelse 2013/255/FUSP.

(3)

Der bør i forordning (EU) nr. 36/2012 indføres en yderligere undtagelse fra indefrysningen af aktiver, således at der kan frigives pengemidler eller økonomiske ressourcer, der tilhører syriske statsejede enheder eller den syriske centralbank, med henblik på at foretage betalinger på vegne af Den Syriske Arabiske Republik til Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) til aktiviteter vedrørende OPCW's kontrolmission og destruktion af syriske kemiske våben.

(4)

Denne foranstaltning falder inden for traktatens anvendelsesområde, og lovgivning på EU-plan er derfor nødvendig for at gennemføre den, navnlig med henblik på at sikre, at de økonomiske aktører i alle medlemsstater anvender den på samme måde.

(5)

Forordning (EU) nr. 36/2012 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 16, stk. 1, i forordning (EU) nr. 36/2012 tilføjes følgende litra:

»i)

udelukkende er bestemt til betalinger, der foretages af syriske statsejede enheder eller af den syriske centralbank, jf. bilag II og IIa, på vegne af Den Syriske Arabiske Republik til OPCW til aktiviteter vedrørende OPCW's kontrolmission og destruktion af syriske kemiske våben, herunder især til betalinger til OPCW's særlige trustfond til aktiviteter vedrørende den fuldstændige destruktion af syriske kemiske våben uden for Den Syriske Arabiske Republiks område.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. februar 2014.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 147 af 1.6.2013, s. 14.

(2)  Rådets forordning (EU) nr. 36/2012 af 18. januar 2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien og om ophævelse af forordning (EU) nr. 442/2011 (EUT L 16 af 19.1.2012, s. 1).

(3)  Se side 63 i denne EUT.