19.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 277/11


Aftale mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen

om et åbenhedsregister for organisationer og selvstændige, der deltager i udformningen og gennemførelsen af EU's politikker

EUROPA-PARLAMENTET OG EUROPA-KOMMISSIONEN (herefter »parterne«) HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 11, stk. 1 og 2, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 295, og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (herefter samlet »traktaterne«), og

ud fra følgende betragtninger —

Europæiske beslutningstagere opererer ikke isoleret fra civilsamfundet, men fører en åben, gennemsigtig og regelmæssig dialog med repræsentative foreninger og civilsamfundet.

Parterne har foretaget en revision af åbenhedsregistret (herefter »registret«), der er oprettet efter aftale mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen af 23. juni 2011 om oprettelse af et åbenhedsregister for organisationer og selvstændige, der er involveret i udformningen og gennemførelsen af EU's politikker (1), jf. punkt 30 i nævnte aftale —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

I.   PRINCIPPER FOR REGISTRET

1.   Registret oprettes og føres, uden at dette berører eller foregriber Europa-Parlamentets målsætninger, således som de er kommet til udtryk i dets beslutning af 8. maj 2008 om udvikling af rammer for interesserepræsentanters (lobbyisters) virksomhed i EU-institutionerne (2) og dets afgørelse af 11. maj 2011 om indgåelse af en interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen om et fælles åbenhedsregister (3).

2.   Registret føres i overensstemmelse med EU-rettens generelle principper, herunder proportionalitetsprincippet og princippet om forbud mod forskelsbehandling.

3.   Registret føres med overholdelse af Europa-Parlamentets medlemmers ret til at udøve deres parlamentariske mandat uden begrænsninger.

4.   Registret føres, uden at det griber ind i parternes kompetencer eller prærogativer eller berører deres respektive organisatoriske beføjelser.

5.   Parterne søger at behandle alle aktører, der er involveret i aktiviteter af samme art, ens, og at muliggøre lige vilkår for registrering af organisationer og selvstændige, der er involveret i udformningen og gennemførelsen af EU's politikker.

II.   REGISTRETS STRUKTUR

6.   Registret er struktureret på følgende vis:

a)

bestemmelser om registrets anvendelsesområde, aktiviteter, der dækkes af registret, definitioner, incitamenter og undtagelser

b)

registreringskategorier (bilag I)

c)

oplysninger, som de registrerede skal indgive, herunder finansielle oplysninger (bilag II)

d)

en adfærdskodeks (bilag III)

e)

underretnings- og klagemekanismer og foranstaltninger, der skal træffes ved tilsidesættelse af adfærdskodeksen, herunder procedurer for underretninger og for undersøgelse og behandling af klager (bilag IV)

f)

retningslinjer for gennemførelse med praktiske oplysninger til de registrerede.

III.   REGISTRETS ANVENDELSESOMRÅDE

Aktiviteter, der er omfattet

7.   Registret omfatter alle aktiviteter, bortset fra de i stk. 10 til 12 omhandlede, som udføres med det formål at øve direkte eller indirekte indflydelse på EU-institutionernes udformning eller gennemførelse af politikker og deres beslutningsproces, uanset hvilke kommunikationskanaler eller -midler der benyttes, f.eks. outsourcing, medier, kontrakter med professionelle mellemled, tænketanke, platforme, fora, kampagner eller græsrodsinitiativer.

I denne aftale forstås ved »direkte indflydelse« en direkte kontakt til eller kommunikation med EU-institutionerne eller andre handlinger, der følger op på sådanne aktiviteter, og ved »indirekte indflydelse« forstås anvendelsen af indflydelsesfremmende mellemled såsom medier, offentlig mening, konferencer eller sociale arrangementer målrettet mod EU-institutionerne.

Disse aktiviteter omfatter navnlig at:

kontakte medlemmer og disses assistenter, tjenestemænd eller øvrige ansatte i EU-institutionerne

udarbejde, udsende og viderebringe breve, oplysningsmateriale eller diskussionsoplæg og høringssvar

organisere begivenheder, møder eller pr-aktiviteter, konferencer eller sociale arrangementer, hvortil der er sendt indbydelser til medlemmer og disses assistenter eller tjenestemænd eller øvrige ansatte i EU-institutionerne. og

give frivillige bidrag og at deltage i formelle konsultationer eller høringer om planlagte lovgivningsmæssige eller andre EU-retsakter og andre åbne høringer.

8.   Alle organisationer og selvstændige, uanset deres retlige status, hvis aktiviteter er omfattet af registret, uanset om disse aktiviteter er igangværende eller under udarbejdelse, forventes at lade sig registrere.

Enhver aktivitet, der er omfattet af registret, og som udøves i medfør af kontrakt via et mellemled, der yder juridisk og anden faglig rådgivning, medfører registreringsberettigelse for både mellemleddet og klienten. Disse mellemled skal erklære samtlige klienter, der er omfattet af sådanne kontrakter, såvel som deres indtægt per klient for repræsentationsaktiviteter, jf. bilag II, punkt II.C.2.b. Dette krav fritager ikke klienter fra at registrere og i deres egne skøn over omkostninger at inkludere udgifterne til aktiviteter, der varetages i underentreprise af et mellemled.

Aktiviteter, der ikke er omfattet

9.   En organisation er kun berettiget til at lade sig registrere, hvis den udøver aktiviteter, der er omfattet af registret, og som har medført direkte eller indirekte kommunikation med EU-institutioner. En organisation, der anses for uberettiget, kan slettes af registret.

10.   Aktiviteter, der vedrører juridisk og anden professionel rådgivning, er ikke omfattet af registret i det omfang, at

de består i rådgivende arbejde og kontakter med offentlige myndigheder for at informere klienter bedre om en generel retstilstand, om klienters særlige retsstilling eller rådgivning om, hvorvidt et bestemt retligt eller administrativt skridt er hensigtsmæssigt eller tilladt efter gældende ret og forskriftsmæssige forhold

de består i rådgivning af klienter med henblik på at hjælpe dem med at sikre, at deres aktiviteter overholder gældende ret

de består i analyser og undersøgelser udarbejdet for klienter vedrørende de mulige konsekvenser af lovgivningsmæssige eller regulatoriske ændringer med hensyn til deres retsstilling eller aktivitetsområde

de består i repræsentation i forbindelse med en forligs- eller mæglingsprocedure, der har til formål at forhindre, at en tvist bliver indbragt for domstolene eller en administrativ instans, eller

de vedrører udøvelse af en klients grundlæggende ret til en retfærdig rettergang, herunder kontradiktionsretten i administrative sager, som føres af advokater eller andre fagfolk, der er involveret heri.

Hvis en virksomhed og dens rådgivere er involveret som part i en specifik retssag eller administrativ sag eller procedure, er alle aktiviteter, der har direkte forbindelse hermed, og ikke som sådan tager sigte på at ændre gældende ret, ikke omfattet af registret. Dette afsnit gælder for alle erhvervssektorer i Den Europæiske Union.

Følgende aktiviteter, der vedrører juridisk og anden professionel rådgivning, er dog omfattet af registret, hvis de er beregnet til at influere på EU-institutionerne, deres medlemmer og disses assistenter eller tjenestemænd eller øvrige ansatte:

ydelse af støtte, via repræsentation eller mægling, og promotionsmateriale, herunder argumentation og udarbejdelse af udkast, og

ydelse af taktisk og strategisk rådgivning, herunder at rejse spørgsmål om emner, hvis rækkevidde og kommunikationstid er beregnet til at influere EU-institutionerne, deres medlemmer og disses assistenter eller tjenestemænd eller øvrige ansatte.

11.   Aktiviteter, som udøves af arbejdsmarkedets parter i den sociale dialog (fagforeninger, arbejdsgiverforeninger, osv.), er ikke omfattet af registret, når disse parter handler inden for rammerne af den rolle, som de er tildelt ifølge traktaterne. Dette gælder tilsvarende for alle organer, der ifølge traktaterne specifikt er tildelt en institutionel rolle.

12.   Aktiviteter, som er et svar på en direkte og individuel henvendelse fra en EU-institution eller medlemmer af Europa-Parlamentet, f.eks. ad hoc-anmodninger eller løbende anmodninger om faktuelle oplysninger, data eller faglig viden, er ikke omfattet af registret.

Særlige bestemmelser

13.   Registret finder ikke anvendelse på kirker og trossamfund. Repræsentationskontorer eller retlige organer, kontorer og netværk, der er oprettet med henblik på at repræsentere kirker og trossamfund i deres kontakter med EU-institutionerne, og sammenslutninger heraf, forventes dog at lade sig registrere.

14.   Registret finder ikke anvendelse på politiske partier. Enhver organisation, som disse opretter eller støtter, og hvis aktiviteter er omfattet af registret, forventes dog at lade sig registrere.

15.   Registret finder ikke anvendelse på medlemsstaternes statslige tjenester, tredjelandes regeringer, internationale mellemstatslige organisationer og deres diplomatiske missioner.

16.   Regionale offentlige myndigheder og deres repræsentationskontorer forventes ikke at lade sig registrere, men kan efter eget ønske lade sig registrere. Enhver forening eller ethvert netværk, der er oprettet med henblik på at repræsentere regioner kollektivt, forventes at lade sig registrere.

17.   Alle andre offentlige myndigheder på subnationalt niveau end de, der er omhandlet i stk. 16, såsom lokale og kommunale myndigheder eller bystyrer eller deres repræsentationskontorer, foreninger eller netværk, forventes at lade sig registrere.

18.   Netværk, platforme eller andre former for kollektive aktiviteter, som ikke har retlig status eller er en juridisk person, men som de facto øver organiseret indflydelse, og hvis aktiviteter er omfattet af registret, forventes at lade sig registrere. Medlemmer af sådanne former for kollektive aktiviteter skal udpege en repræsentant, der skal fungere som deres kontaktperson med ansvar for forbindelserne til det fælles åbenhedsregistersekretariat (i det følgende benævnt »registersekretariatet«).

19.   I forbindelse med vurdering af registreringsberettigelsen tages der hensyn til alle aktiviteter rettet (direkte eller indirekte) mod EU's institutioner, agenturer og organer og disses medlemmer og assistenter, tjenestemænd og øvrige ansatte. Sådanne aktiviteter omfatter ikke aktiviteter rettet mod medlemsstaterne og især ikke aktiviteter rettet mod medlemsstaternes faste repræsentationer ved Den Europæiske Union.

20.   Europæiske netværk, forbund, sammenslutninger eller platforme opfordres til at udarbejde fælles, gennemsigtige retningslinjer for deres medlemmer, der nævner de aktiviteter, der er omfattet af registret. De forventes at offentliggøre disse retningslinjer.

IV.   REGLER FOR REGISTREREDE

21.   Registrering indebærer, at de pågældende organisationer og enkeltpersoner:

accepterer, at de oplysninger, de afgiver med henblik på optagelse i registret, bliver offentligt tilgængelige

accepterer at handle i overensstemmelse med adfærdskodeksen, der er fastlagt i bilag III, og at fremlægge eventuelle faglige adfærdskodekser, de måtte være bundet af (4)

garanterer, at de afgivne oplysninger med henblik på optagelse i registret er korrekte, og indvilliger i at samarbejde i forbindelse med administrative anmodninger om supplerende oplysninger og ajourføringer

accepterer, at underretninger eller klager, der vedrører dem, vil blive behandlet på grundlag af bestemmelserne i den adfærdskodeks, der er fastsat i bilag III

accepterer at rette sig efter de foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af tilsidesættelse af adfærdskodeksen, der er fastlagt i bilag III, og anerkender, at foranstaltningerne i bilag IV kan blive anvendt over for dem, hvis de ikke overholder adfærdskodeksen

tager til efterretning, at parterne efter anmodning og i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 (5) kan blive nødsaget til at fremlægge korrespondance og andre dokumenter vedrørende registreredes aktiviteter.

V.   GENNEMFØRELSE

22.   Europa-Parlamentets og Europa-Kommissionens generalsekretærer har ansvaret for at føre tilsyn med systemet og for alle vigtige driftsmæssige aspekter, og træffer efter fælles overenskomst de nødvendige foranstaltninger til gennemførelsen af denne aftale.

23.   Systemet drives i fællesskab, men parterne kan frit og uafhængigt anvende registret til deres egne, specifikke formål.

24.   Europa-Parlamentets og Europa-Kommissionens tjenestegrene driver med henblik på at gennemføre systemet en fælles driftsstruktur, registersekretariatet. Registersekretariatet består af en gruppe tjenestemænd fra Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen efter en aftale indgået mellem de kompetente tjenestegrene. Registersekretariatets arbejde koordineres af en kontorchef i Europa-Kommissionens Generalsekretariat. Registersekretariatet vil bl.a. have til opgave at udarbejde gennemførelsesretningslinjer inden for rammerne af denne aftale, at gøre det lettere for de registrerede at foretage en konsekvent fortolkning af reglerne, og føre tilsyn med kvaliteten af registrets indhold. Registersekretariatet skal bruge de til rådighed stående administrative ressourcer til at foretage kvalitetskontrol af registrets indhold, i den forståelse at det i sidste ende dog er de registrerede selv, der er ansvarlige for de oplysninger, de har indgivet.

25.   Parterne sørger for passende undervisning og intern kommunikation med henblik på at øge bevidstheden om registret og underretnings- og klageprocedurerne hos deres medlemmer og personale.

26.   Parterne træffer passende foranstaltninger eksternt for at øge bevidstheden om registret og fremme brugen heraf.

27.   En række grundlæggende statistiske oplysninger fra databasen offentliggøres regelmæssigt på webstedet for åbenhedsregistret på europa.eu og gøres tilgængelige ved hjælp af en brugervenlig søgemaskine. Databasens offentlige indhold skal være tilgængeligt i elektroniske, maskinlæsbare formater.

28.   Europa-Parlamentets og Europa-Kommissionens generalsekretærer forelægger den relevante næstformand for Europa-Parlamentet og den relevante næstformand for Europa-Kommissionen en årsrapport om, hvordan registret fungerer. Årsrapporten indeholder faktuelle oplysninger om registret, dets indhold og udvikling og skal offentliggøres årligt omhandlende det forløbne kalenderår.

VI.   FORANSTALTNINGER GÆLDENDE FOR REGISTREREDE, DER OPFYLDER BETINGELSERNE

29.   Adgangskort til Europa-Parlamentets bygninger vil kun blive udstedt til enkeltpersoner, der repræsenterer eller arbejder for organisationer, som falder inden for registrets anvendelsesområde, hvis de pågældende organisationer eller enkeltpersoner har ladet sig registrere. Registrering giver dog ikke automatisk ret til et adgangskort. Udstedelsen af og kontrollen med permanente adgangskort til Europa-Parlamentets bygninger er stadig Europa-Parlamentets ansvar og følger dets interne procedurer.

30.   Parterne skal opstille incitamenter inden for rammerne af deres administrative myndighed med henblik på at tilskynde til registrering inden for de rammer, der oprettes med denne aftale.

De incitamenter, som Europa-Parlamentet opstiller til registrerede, kan omfatte:

yderligere lettelse af adgang til Europa-Parlamentets bygninger, dets medlemmer og disses assistenter, dets tjenestemænd og øvrige ansatte

tilladelse til at organisere eller være medarrangør af arrangementer i Europa-Parlamentets lokaler

lettere fremsendelse af oplysninger, herunder specifikke mailservice-lister

deltagelse som talere i udvalgsmøder

formel støtte fra Europa-Parlamentet.

De incitamenter, som Europa-Kommissionen opstiller til registrerede, kan omfatte:

foranstaltninger vedrørende overføring af oplysninger til de registrerede ved iværksættelse af offentlig høring

foranstaltninger med hensyn til ekspertgrupper og andre rådgivende organer

specifikke mailservice-lister

formel støtte fra Europa-Kommissionen.

Parterne underretter de registrerede om de specifikke incitamenter, der står til rådighed for disse.

VII.   FORANSTALTNINGER I TILFÆLDE AF TILSIDESÆTTELSE AF ADFÆRDSKODEKSEN

31.   Enhver kan via standardkontaktformularen på registrets websted indgive en underretning eller en klage om mulig tilsidesættelse af den i bilag III omhandlede adfærdskodeks. Underretninger og klager skal behandles efter de i bilag IV fastlagte procedurer.

32.   En underretningsmekanisme er et redskab til at supplere den kvalitetskontrol, der foretages af registersekretariatet, jf. stk. 24. Alle kan indgive en underretning vedrørende faktuelle fejl i de oplysninger, de registrerede har opgivet. Der kan også indgives en underretning med hensyn til uberettigede registreringer.

33.   Enhver kan indgive en formel klage, hvis der er mistanke om, at en registreret tilsidesætter adfærdskodeksen, hvad angår andre forhold end faktuelle fejl. Klager skal dokumenteres ved håndgribelige kendsgerninger vedrørende den formodede tilsidesættelse af adfærdskodeksen.

Registersekretariatet undersøger den formodede tilsidesættelse under behørig overholdelse af principperne om proportionalitet og god forvaltningsskik. De registreredes eller deres repræsentanters forsætlige tilsidesættelse af adfærdskodeksen skal føre til anvendelse af de foranstaltninger, der er fastlagt i bilag IV.

34.   Hvis registersekretariatet under de procedurer, der omhandles i stk. 31-33, konstaterer gentagne tilfælde af manglende samarbejdsvilje eller utilbørlig adfærd eller alvorlig tilsidesættelse af adfærdskodeksen, skal den pågældende registrerede slettes fra registret i en fastsat periode på et til to år, og denne foranstaltning skal fremgå af registret, jf. bilag IV.

VIII.   ANDRE INSTITUTIONERS OG ORGANERS DELTAGELSE

35.   Det Europæiske Råd og Rådet opfordres til at tilslutte sig registret. Andre EU-institutioner, -organer og -agenturer opfordres til selv at benytte de rammer, der oprettes med denne aftale, som et referenceinstrument for deres eget samarbejde med organisationer og selvstændige, der er involveret i udformningen og gennemførelsen af EU's politikker.

IX.   AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

36.   Nærværende aftale erstatter Europa-Parlamentets og Europa-Kommissionens aftale af 23. juni 2011, der ophører med at have virkning fra den dato, hvor nærværende aftale finder anvendelse.

37.   Registret tages op til revision i 2017.

38.   Denne aftale træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den finder anvendelse fra den 1. januar 2015.

Aktører, der allerede er registreret på den dato, hvor denne aftale finder anvendelse, skal ændre deres registrering, så den overholder de nye krav, inden for en periode på tre måneder efter denne dato.

Udfærdiget i Strasbourg, den 16. april 2014.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Europa-Kommissionens vegne

M. ŠEFČOVIČ

Næstformand


(1)  EUT L 191 af 22.7.2011, s. 29.

(2)  EUT C 271 E af 12.11.2009, s. 48.

(3)  EUT C 377 E af 7.12.2012, s. 176.

(4)  Den faglige adfærdskodeks, som den registrerede er bundet af, kan omfatte forpligtelser, der er strengere end kravene i adfærdskodeksen i bilag III.

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).


BILAG I

»Åbenhedsregister«

for organisationer og selvstændige, der deltager i udformningen og gennemførelsen af EU's politikker

Kategorier

Særlige kendetegn/bemærkninger

I —

Konsulentfirmaer/advokatfirmaer/selvstændige konsulenter

 

Underkategori

Konsulentfirmaer

Firmaer, der på vegne af klienter udfører aktiviteter inden for fortalervirksomhed, lobbyvirksomhed, promovering, offentlige anliggender og forbindelser til offentlige myndigheder.

Underkategori

Advokatfirmaer

Advokatfirmaer, der på vegne af klienter udfører aktiviteter inden for fortalervirksomhed, lobbyvirksomhed, promovering, offentlige anliggender og forbindelser til offentlige myndigheder.

Underkategori

Selvstændige konsulenter

Selvstændige konsulenter eller advokater, der på vegne af klienter udfører aktiviteter inden for fortalervirksomhed, lobbyvirksomhed, promovering, offentlige anliggender og forbindelser til offentlige myndigheder. Denne underkategori er for registrering af enkeltmandsenheder

II —

Internt ansatte lobbyister og fag-, virksomheds- og brancheforeninger

 

Underkategori

Virksomheder og koncerner

Virksomheder eller koncerner af virksomheder (med eller uden retlig status), der på egne vegne udfører aktiviteter inden for fortalervirksomhed, lobbyvirksomhed, promovering, offentlige anliggender og forbindelser til offentlige myndigheder.

Underkategori

Handels- og brancheforeninger

Organisationer (hvad enten de er profitsøgende eller nonprofit), som repræsenterer profitsøgende selskaber eller blandede grupper og platforme.

Underkategori

Fagforeninger og faglige organisationer

Interesserepræsentation for arbejdstagere, ansatte, fagforeninger eller faglige organisationer

Underkategori

Andre organisationer omfatter:

arrangører (profitsøgende eller nonprofit

interessetilknyttede medier eller forskningstilknyttede aktører med forbindelse til private, profitsøgende interesser

ad hoc-sammenslutninger og midlertidige konstellationer (med profitsøgende medlemskab)

 

III —

Ikke-statslige organisationer

 

Underkategori

Ikke-statslige organisationer, platforme og netværk og ad hoc-sammenslutninger og midlertidige sammenslutninger og andre lignende organisationer

Almennyttige organisationer (med eller uden retlig status), der er uafhængige af offentlige myndigheder og kommercielle organisationer. Omfatter stiftelser, velgørende organisationer osv.

Enhver sådan enhed, hvis medlemskab omfatter profitsøgende elementer, skal registreres under afsnit II.

IV —

Tænketanke, forskningsinstitutioner og akademiske institutioner

 

Underkategori

Tænketanke og forskningsinstitutioner

Specialiserede tænketanke og forskningsinstitutioner, der beskæftiger sig med EU's aktiviteter og politikker

Underkategori

Akademiske institutioner

Institutioner, hvis hovedformål er uddannelse, men som beskæftiger sig med EU's aktiviteter og politikker.

V —

Organisationer, der repræsenterer kirker og trossamfund

 

Underkategori

Organisationer, der repræsenterer kirker og trossamfund.

Juridiske enheder, kontorer, netværk eller foreninger oprettet med henblik på repræsentation.

VI —

Organisationer, der repræsenterer lokale, regionale og kommunale myndigheder, andre offentlige eller blandede organer etc.

 

Underkategori

Regionale strukturer

Regionerne selv og deres repræsentationskontorer forventes ikke at lade sig registrere, men kan efter eget ønske lade sig registrere. Foreninger eller netværk oprettet med henblik på at repræsentere regioner kollektivt forventes at lade sig registrere.

Underkategori

Andre offentlige myndigheder på subnationalt niveau

Alle andre myndigheder på subnationalt niveau såsom bystyrer og lokale og kommunale myndigheder eller deres repræsentationskontorer/nationale foreninger eller netværk forventes at lade sig registrere.

Underkategori

Tværnationale foreninger og netværk af offentlige regionale eller myndigheder på subnationalt niveau

 

Underkategori

Andre offentlige eller blandede organer oprettet ved lov med almennyttigt formål

Omfatter andre organisationer med offentlig eller blandet (offentlig/privat) status


BILAG II

OPLYSNINGER, SOM DE REGISTREREDE SKAL INDGIVE

I.   GENERELLE OG GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

a)

organisationens navn(e), hovedkontorets adresse og, hvis relevant, kontoradresse i Bruxelles, Luxembourg eller Strasbourg, telefonnummer, e-mailadresse, websted

b)

det fulde navn på den person, der er juridisk ansvarlig for organisationen, og navnet på organisationens direktør eller ledende partner eller, hvis det er relevant, vigtigste kontaktperson med hensyn til aktiviteter omfattet af registret (dvs. chefen for EU-anliggender); navnene på de personer, til hvem der er udstedt adgangstilladelse til Europa-Parlamentets bygninger (1)

c)

antallet af personer (medlemmer, ansatte osv.), der er beskæftiget med aktiviteter, der er omfattet af registret, og af personer, der får et adgangskort til Europa-Parlaments bygninger, og den tid, hver af disse personer bruger på sådanne aktiviteter i henhold til følgende procentdel af en fuldtidsbeskæftigelse: 25 %, 50 %, 75 % eller 100 %

d)

mål/opgave — interesseområde — aktiviteter — lande, hvori der udføres aktiviteter — tilhørsforhold til netværk — generelle oplysninger, der falder inden for registrets anvendelsesområde

e)

medlemskab og, hvis det er relevant, antal medlemmer (enkeltpersoner eller organisationer).

II.   SPECIFIKKE OPLYSNINGER

A.   Aktiviteter, der er omfattet af registret

Der skal oplyses konkrete detaljer om de vigtigste lovgivningsmæssige forslag eller politikker, som den registreredes aktiviteter er målrettet mod og som er omfattet af registret. Der kan henvises til andre specifikke aktiviteter såsom arrangementer eller publikationer.

B.   Forbindelser med EU-institutioner

a)

Medlemskab af grupper på højt plan, rådgivende udvalg, ekspertgrupper, andre EU-støttede sammenslutninger og platforme etc.

b)

Medlemskab af eller deltagelse i Europa-Parlamentets tværpolitiske grupper eller branchefora etc.

C.   Finansielle oplysninger knyttet til aktiviteter, der er omfattet af registeret

1.

Alle registrerede skal oplyse:

a)

Et overslag over de årlige udgifter til de aktiviteter, der er omfattet af registret. De finansielle oplysninger skal dække et fuldt forretningsår og angå det senest afsluttede regnskabsår på datoen for registreringen eller for den årlige ajourføring af registreringsoplysningerne

b)

Størrelsen af og kilden til finansiering modtaget fra EU-institutionerne i det senest afsluttede regnskabsår på datoen for registreringen eller for den årlige ajourføring af registreringsoplysningerne. Disse oplysninger skal svare til de oplysninger, der fremgår af Det Europæiske Finansielle Gennemsigtighedssystem (2).

2.

Konsulentfirmaer/advokatfirmaer/selvstændige konsulenter (kategori I i bilag I) skal yderligere oplyse:

a)

Den omsætning, der kan tilskrives aktiviteter, der er omfattet af registret, efter følgende skala

Årlig omsætning for repræsentationsaktiviteter i EUR

0-99 999

100 000-499 999

500 000-1 000 000

> 1 000 000

b)

En fortegnelse over samtlige klienter, på hvis vegne de registreringsomfattede aktiviteter udføres. Indtægter fra klienter for repræsentationsaktiviteter skal anføres efter følgende skala:

Intervaller for repræsentationsaktiviteter per klient, årligt og i EUR

0-9 999

10 000-24 999

25 000-49 999

50 000-99 999

100 000-199 999

200 000-299 999

300 000-399 999

400 000-499 999

500 000-599 999

600 000-699 999

700 000-799 999

800 000-899 999

900 000-1 000 000

> 1 000 000

c)

Klienter forventes også at lade sig registrere. Konsulentfirmaers, advokatfirmaers og selvstændige konsulenters erklæring om økonomiske interesser for deres klienter (liste og skala) fritager ikke klienterne fra selv at medtage disse aktiviteter i underentreprise i deres egen erklæring, således at deres erklærede finansielle bidrag ikke undervurderes.

3.

Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger (kategori II i bilag 1) skal yderligere oplyse:

Den omsætning, der kan tilskrives aktiviteter, der er omfattet af registret, herunder beløb på mindre end 10 000 EUR

4.

Ikke-statslige organisationer, tænketanke, forskningsinstitutioner og akademiske institutioner — organisationer, der repræsenterer kirker og trossamfund — organisationer, der repræsenterer lokale, regionale og kommunale myndigheder, andre offentlige eller blandede organer etc. (kategori III-VI i bilag I) skal yderligere oplyse:

a)

organisationens samlede budget

b)

en oversigt over de væsentligste beløb og finansieringskilder.


(1)  De registrerede kan anmode om adgangstilladelse til Europa-Parlamentets bygninger ved afslutningen af registreringsproceduren. Navnene på de personer, der får adgangskort til Europa-Parlamentets bygninger, skal opføres i registret. Registrering giver ikke automatisk ret til et adgangskort.

(2)  http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm


BILAG III

ADFÆRDSKODEKS

Parterne til denne aftale er af den opfattelse, at alle interesserepræsentanter, der interagerer med dem, hvad enten aktiviteten er enkeltstående eller forekommer hyppigere, og hvad enten de er registreret eller ej, bør optræde i overensstemmelse med forskrifterne i denne adfærdskodeks.

I deres forbindelser med EU-institutionerne og disses medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte skal interesserepræsentanterne:

a)

altid opgive deres navn og i givet fald registreringsnummer, hvilket eller hvilke organer de arbejder for eller repræsenterer, hvilke interesser eller mål de promoverer, og i givet fald hvilke klienter eller medlemmer, de repræsenterer

b)

ikke på uhæderlig vis eller ved hjælp af upassende pression eller utilbørlig optræden forsøge at indhente oplysninger eller indvirke på beslutninger

c)

ikke påberåbe sig et formelt tilknytningsforhold til Den Europæiske Union eller en EU-institution over for tredjemand eller give falske oplysninger om registreringen på en sådan måde, at tredjeparter eller tjenestemænd eller øvrige ansatte i Den Europæiske Union vildledes, eller anvende EU-institutionernes logoer uden udtrykkelig tilladelse

d)

sikre, at de oplysninger, de giver ved registreringen og senere inden for rammerne af deres aktiviteter, der er omfattet af registret, er fuldstændige, opdaterede og ikke misvisende; acceptere, at de afgivne oplysninger underkastes tilsyn og indvillige i at samarbejde i forbindelse med administrative anmodninger om supplerende oplysninger og ajourføringer

e)

ikke sælge kopier af dokumenter indhentet fra en EU-institution til tredjemand

f)

generelt overholde og undgå enhver hindring af gennemførelsen og anvendelsen af samtlige regler, kodekser og praksis for god forvaltningsskik, som er opstillet af EU-institutionerne

g)

ikke forlede medlemmer af Den Europæiske Unions institutioner, tjenestemænd eller øvrige ansatte i Den Europæiske Union eller medlemmers assistenter eller praktikanter til at bryde regler og adfærdsnormer, som gælder for dem

h)

ved ansættelse af tidligere tjenestemænd eller øvrige ansatte i Den Europæiske Union eller tidligere assistenter eller praktikanter for EU-institutionernes medlemmer respektere disses forpligtelse til at rette sig efter regler og krav om fortrolighed, som er gældende for dem

i)

indhente forudgående samtykke fra det/de berørte medlem/medlemmer af Europa-Parlamentet vedrørende ethvert kontraktuelt forhold med eller ansættelse af enhver person tilhørende et medlems udpegede medarbejdere

j)

overholde alle bestemmelser om Europa-Parlamentets og Europa-Kommissionens tidligere medlemmers rettigheder og ansvar

k)

underrette dem, de repræsenterer, om deres forpligtelser over for EU-institutionerne.

Enkeltpersoner, som har ladet sig registrere ved Europa-Parlamentet med henblik på at få udstedt et personligt adgangskort til Europa-Parlamentets bygninger, som ikke kan overdrages, skal:

l)

sikre, at de til enhver tid at bære adgangskortet synligt under ophold i Europa-Parlamentets bygninger

m)

nøje overholde de gældende bestemmelser i Europa-Parlamentets forretningsorden

n)

acceptere, at enhver afgørelse vedrørende en anmodning om adgang til Europa-Parlamentets bygninger udelukkende tilfalder Parlamentet, og at registrering ikke automatisk giver ret til et adgangskort.


BILAG IV

PROCEDURER FOR UNDERRETNINGER OG FOR UNDERSØGELSE OG BEHANDLING AF KLAGER

I.   Underretning

Enhver kan ved at udfylde standardkontaktformularen på registrets websted indgive en underretning til registersekretariatet, hvad angår oplysninger i registret og ugyldige registreringer.

Underretninger om oplysninger, der er indført i registret, behandles som påståede tilsidesættelser af litra d), i den i bilag 3 fastlagte adfærdskodeks (1). Den berørte registrerede vil blive anmodet om at ajourføre oplysningerne eller redegøre over for registersekretariatet, hvorfor oplysningerne ikke behøves ajourført. Hvis den berørte registrerede ikke samarbejder, kan foranstaltningerne, der er beskrevet i skemaet over foranstaltninger nedenfor (linje 2-4), anvendes.

II.   Klager

Fase 1: Indgivelse af klage

1.   Enhver kan indgive klage til registersekretariatet via standardformularen på registrets websted. Formularen skal indeholde følgende oplysninger:

a)

den registrerede, der klages over

b)

klagerens navn og kontaktoplysninger

c)

nærmere oplysninger om den påståede tilsidesættelse af adfærdskodeksen, herunder eventuelle bilag og andet materiale til dokumentation til støtte for klagen, angivelse af eventuel skade, som klageren har lidt, og grundene til mistanken om forsætlig tilsidesættelse af adfærdskodeksen.

Anonyme klager behandles ikke.

2.   Klagen skal angive de bestemmelser i adfærdskodeksen, som ifølge klageren ikke er efterlevet. Enhver klage, hvor registersekretariatet med det samme klart vurderer, at tilsidesættelsen er utilsigtet, kan omklassificeres af registersekretariatet som en »underretning«.

3.   Adfærdskodeksen finder udelukkende anvendelse på forbindelser mellem interesserepræsentanter og EU-institutionerne, og må ikke påkaldes til regulering af forhold mellem tredjeparter eller mellem registrerede.

Fase 2: Opfyldelse af betingelserne for behandling

4.   Ved modtagelse af klagen skal registersekretariatet:

a)

bekræfte modtagelsen af klagen over for klageren inden for fem arbejdsdage

b)

afgøre, hvorvidt klagen er omfattet af registret, jf. adfærdskodeksen i bilag III og fase 1 ovenfor

c)

kontrollere, at der er fremlagt tilstrækkelig dokumentation til støtte for klagen, enten i form af dokumenter, andet skriftligt materiale eller personlige erklæringer. I princippet skal al væsentlig dokumentation udgå fra den berørte registrerede, fra et dokument udstedt af en tredjepart eller fra offentligt tilgængelige kilder. Rene udlægninger fra klageren anses ikke for dokumentation

d)

på grundlag af analyserne omhandlet i litra b) og c) træffe afgørelse om opfyldelse af betingelserne for behandling.

5.   Afgøres det, at klagen ikke kan behandles, underretter registersekretariatet klageren skriftligt herom med angivelse af begrundelsen for afgørelsen.

6.   Afgøres det, at klagen kan behandles, underretter registersekretariatet både klageren og den berørte registrerede herom og om den procedure, der iværksættes, som omhandlet herunder.

Fase 3: Behandling af berettiget klage — undersøgelse og foreløbige foranstaltninger

7.   Registersekretariatet underretter den berørte registrerede, om klagens indhold og om de bestemmelser, der angiveligt ikke er efterlevet, og den registrerede opfordres samtidig til at fremlægge sin holdning til klagen inden for 20 arbejdsdage. Den berørte registrerede kan til underbygning af holdningen og inden for samme frist fremlægge et memorandum udarbejdet af en repræsentativ fagorganisation, især for lovregulerede erhverv eller organisationer, der er underlagt et fagligt adfærdskodeks.

8.   Manglende overholdelse af svarfristen fastsat i stk. 7 medfører en midlertidig suspension af den berørte registrerede fra registret indtil samarbejdet genoptages.

9.   Alle oplysninger, der indsamles i forbindelse med undersøgelsen, undersøges af registersekretariatet, der kan vælge at indkalde den berørte registrerede eller klageren eller begge til høring.

10.   Hvis undersøgelsen af den forelagte dokumentation viser, at klagen er ubegrundet, underretter registersekretariatet både den berørte registrerede og klageren om denne afgørelse med angivelse af begrundelsen herfor.

11.   Hvis klagen anses for berettiget suspenderes den registrerede midlertidigt fra registret i den tid, det tager at løse problemet (se fase 4 nedenfor) og kan gøres til genstand for yderligere foranstaltninger, herunder slettelse fra registret eller inddragelse af en eventuel adgangstilladelse til Europa-Parlamentets bygninger, jf. Europa-Parlamentets interne procedurer (se fase 5 og linje 2-4 i skemaet over foranstaltninger nedenfor), især i tilfælde af manglende samarbejde.

Fase 4: Behandling af berettiget klage — løsning

12.   Hvis klagen anses for berettiget og de problematiske punkter indkredses, tager registersekretariatet alle nødvendige skridt i samarbejde med den berørte registrerede med henblik på at behandle og løse problemerne.

13.   Hvis den berørte registrerede samarbejder, afsætter registersekretariatet efter vurdering i den enkelte sag et tilstrækkeligt tidsrum til at opnå en løsning.

14.   Hvis der nås frem til en mulig løsning på problemet, og den berørte registrerede samarbejder om at iværksætte denne løsning, genaktiveres registreringen for denne registrerede, og klagesagen afsluttes. Registersekretariatet underretter både den berørte registrerede og klageren om denne afgørelse med angivelse af begrundelsen herfor.

15.   Hvis der nås frem til en mulig løsning på problemet, og den berørte registrerede ikke samarbejder om at iværksætte denne løsning, slettes registreringen for denne registreredes vedkommende (se linje 2 og 3 i skemaet over foranstaltninger nedenfor). Registersekretariatet underretter både den berørte registrerede og klageren om denne afgørelse med angivelse af begrundelsen herfor.

16.   Hvis en mulig løsning på problemet forudsætter en beslutning fra en tredjepart, herunder en myndighed i en medlemsstat, suspenderes registersekretariatets endelige afgørelse, indtil den pågældende beslutning er truffet.

17.   Hvis den registrerede ikke samarbejder, inden der er gået 40 arbejdsdage fra underretningen om klagen, jf. stk. 7, anvendes foranstaltninger i tilfælde af tilsidesættelse af adfærdskodeksen (jf. stk. 19 — 22 i fase 5 og linje 2 — 4 i skemaet over foranstaltninger nedenfor).

Fase 5: Behandling af en berettiget klage — foranstaltninger at træffe i tilfælde af tilsidesættelse af adfærdskodeksen

18.   Hvis den berørte registrerede foretager øjeblikkelige berigtigelser, modtager både klageren og den berørte registrerede en notits fra registersekretariatet med anerkendelse af denne omstændighed og med angivelse af berigtigelsens indhold (se linje 1 i skemaet over foranstaltninger nedenfor).

19.   Hvis den berørte ikke reagerer inden fristen på 40 arbejdsdage, jf. stk. 17, slettes den berørte fra registret (jf. linje 2 i skemaet over foranstaltninger nedenfor), og taber de incitamenter, der er knyttet til registrering.

20.   Hvis der konstateres utilbørlig adfærd, slettes den berørte registrerede fra registret (se linje 3 i skemaet over foranstaltninger nedenfor), og taber de incitamenter, der er knyttet til registrering.

21.   I sager omhandlet i stk. 19 og 20, kan den berørte registrerede lade sig genregistrere, hvis der er rettet op på grundene til slettelsen.

22.   Hvis enten manglende samarbejde eller utilbørlig adfærd anses for at være af gentagende og forsætlig art, eller der er konstateret alvorlig tilsidesættelse (se linje 4 i skemaet over foranstaltninger nedenfor), træffer registersekretariatet afgørelse om at udelukke genindskrivning i registret i en periode på enten et eller to år, (afhængig af sagens alvor).

23.   Alle foranstaltninger truffet i henhold til stk. 18-22 eller linje 1-4 i skemaet over foranstaltninger nedenfor meddeles af registersekretariatet til den berørte registrerede og klageren.

24.   I tilfælde, hvor en foranstaltning truffet af registersekretariatet indebærer længerevarende udelukkelse fra registret (se linje 4 i skemaet over foranstaltninger nedenfor), kan den berørte registrerede — inden for 20 arbejdsdage efter meddelelsen om foranstaltningen — fremsætte en begrundet anmodning om fornyet overvejelse om denne foranstaltning til Europa-Parlamentets og Europa-Kommissionens generalsekretærer.

25.   Efter udløbet af fristen på 20 dage eller efter at generalsekretærerne har truffet en endelig afgørelse, underrettes den relevante næstformand for Europa-Parlamentet og den relevante næstformand for Europa-Kommissionen, og en anmærkning om foranstaltningen offentliggøres i registret.

26.   Hvis en afgørelse om forbud mod genopførelse i registret i en bestemt periode medfører inddragelse af muligheden for at ansøge om adgangstilladelse til Europa-Parlamentets bygninger til interesserepræsentative formål, forelægger Parlamentets generalsekretær Kvæstorkollegiet et forslag herom, hvor det opfordres til at autorisere inddragelse af den relevante adgangstilladelse, som er udstedt til den eller de berørte enkeltpersoner, i det relevante tidsrum.

27.   Registersekretariatet tager i forbindelse med sine afgørelser om foranstaltninger i henhold til dette bilag behørigt hensyn til principperne om proportionalitet og god forvaltningsskik. Registersekretariatets arbejde koordineres af en kontorchef i Kommissionens Generalsekretariat og under beføjelsen tillagt generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen, som holdes behørigt underrettet.

Skema over mulige foranstaltninger i tilfælde af tilsidesættelse af adfærdskodeksen

 

Type af tilsidesættelse (nummer henviser til stykkerne ovenfor)

Foranstaltning

Offentliggørelse af anmærkning om foranstaltningen i registret

Formel afgørelse om at inddrage adgangstilladelsen til Europa-Parlamentets bygninger

1

Tilsidesættelse, afhjulpet øjeblikkeligt (18)

Skriftlig meddelelse med anerkendelse af omstændigheder og berigtigelse heraf

Nej

Nej

2

Manglende samarbejde med registersekretariatet (19 og 21)

Slettelse fra registret, inddragelse af adgangstilladelsen til Europa-Parlamentets bygninger og tab af andre incitamenter

Nej

Nej

3

Utilbørlig adfærd (20 og 21)

Slettelse fra registret, inddragelse af adgangstilladelsen til Europa-Parlamentets bygninger og tab af andre incitamenter

Nej

Nej

4

Gentagen og forsætlig mangel på samarbejde eller gentagen utilbørlig adfærd (22) og/eller alvorlig tilsidesættelse

a)

Slettelse fra registret i et år og formel inddragelse af adgangstilladelse til Europa-Parlamentet (som akkrediteret repræsentant for interessegruppe)

b)

Slettelse fra registret i to år og formel inddragelse af adgangstilladelse til Europa-Parlamentet (som akkrediteret repræsentant for interessegruppe)

Ja, ved afgørelse truffet af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen.

Ja, efter afgørelse fra Kvæstorkollegiet


(1)  Ifølge litra d) skal registrerede i deres forbindelser med EU-institutionerne og disses medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte »sikre, at de oplysninger, de giver ved registreringen og senere inden for rammerne af deres aktiviteter, der er omfattet af registret, er fuldstændige, opdaterede og ikke misvisende« og »acceptere, at de afgivne oplysninger underkastes tilsyn og indvillige i at samarbejde med administrative anmodninger om supplerende oplysninger og ajourføringer«.