16.12.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 359/1


RÅDETS DIREKTIV 2014/107/EU

af 9. december 2014

om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 115,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter en særlig lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I de seneste år har grænseoverskridende skattesvig og skatteunddragelse givet stadig større udfordringer og er kommet stærkt i fokus inden for Unionen og på globalt plan. De nationale skatteindtægter bliver reduceret meget på grund af indkomst, der ikke angives og ikke beskattes. Derfor er der hurtigst muligt brug for at gøre skatteopkrævningen mere effektiv og virkningsfuld. Den automatiske udveksling af oplysninger er et vigtigt værktøj i den forbindelse, og Kommissionen påpegede i sin meddelelse af 6. december 2012 om en handlingsplan til styrkelse af bekæmpelsen af skattesvig og skatteunddragelse, at det var nødvendigt på det kraftigste at fremme automatisk udveksling af oplysninger som fremtidens europæiske og internationale standard for gennemsigtighed og udveksling af oplysninger på skatteområdet.

(2)

Betydningen af automatisk udveksling af oplysninger som et middel til at bekæmpe grænseoverskridende skattesvig og skatteunddragelse er på det seneste også blevet anerkendt på det internationale plan (G20 og G8). Efter forhandlingerne med Amerikas Forenede Stater og en række andre lande, herunder alle medlemsstaterne, om bilaterale aftaler om automatisk udveksling med henblik på at gennemføre USA's lov om efterrettelighed vedrørende beskatning af konti i udlandet (Foreign Account Tax Compliance Act — FATCA) fik Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) mandat af G20 til med udgangspunkt i disse aftaler at udvikle en samlet global standard for automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet.

(3)

Det Europæiske Råd anmodede på sit møde den 22. maj 2013 om, at den automatiske udveksling af oplysninger på EU-plan og på globalt plan blev udvidet med henblik på at bekæmpe skattesvig, skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning. Det Europæiske Råd hilste den igangværende indsats i G20, G8 og OECD for at udvikle en global standard for automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti på skatteområdet velkommen.

(4)

I februar 2014 offentliggjorde OECD hovedelementerne i en global standard for automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti på skatteområdet, nemlig en model for aftaler mellem kompetente myndigheder og en fælles indberetningsstandard, der derefter blev godkendt af G20-finansministrene og -centralbankcheferne. I juli 2014 offentliggjorde OECD-Rådet hele den globale standard, inklusive de resterende elementer, nemlig kommentarerne til modellen for aftaler mellem kompetente myndigheder og den fælles indberetningsstandard og IT-modaliteterne for gennemførelsen af den globale standard. Hele den globale standardpakke blev godkendt af G20-finansministrene og -centralbankcheferne i september 2014.

(5)

Rådets direktiv 2011/16/EU (2) omhandler allerede obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne for visse kategorier af indkomst og kapital, hovedsagelig af ikkefinansiel art, som skatteydere har i andre medlemsstater end deres bopælsstat. Det fastsætter også en trinvis tilgang til at styrke automatisk udveksling af oplysninger ved en gradvis udvidelse til nye kategorier af indkomst og kapital og fjernelsen af betingelsen om, at oplysninger kun skal udveksles, hvis de er tilgængelige. På grund af de øgede muligheder for at investere i udlandet i et bredt udvalg af finansielle produkter er de eksisterende EU-instrumenter og internationale instrumenter for administrativt samarbejde på beskatningsområdet på nuværende tidspunkt blevet mindre effektive til bekæmpelse af grænseoverskridende skattesvig og skatteunddragelse.

(6)

Som påpeget i anmodningen fra Det Europæiske Råd er det hensigtsmæssigt at fremme den udvidelse af automatisk udveksling af oplysninger, som allerede er mulig i henhold til artikel 8, stk. 5, i direktiv 2011/16/EU med hensyn til personer, der er hjemmehørende i andre medlemsstater. Et EU-initiativ vil sikre en sammenhængende, konsekvent og omfattende tilgang i hele Unionen til automatisk udveksling af oplysninger i det indre marked, som vil kunne give omkostningsbesparelser til både skatteforvaltninger og økonomiske aktører.

(7)

Den kendsgerning, at medlemsstaterne har indgået eller er tæt på at indgå aftaler med USA angående FATCA, betyder, at disse medlemsstater har etableret eller vil etablere et bredere samarbejde i henhold til artikel 19 i direktiv 2011/16/EU, og at de også er eller vil blive forpligtet til at etablere et sådant bredere samarbejde med andre medlemsstater.

(8)

Medlemsstaternes indgåelse af parallelle og ikkesamordnede aftaler i henhold til artikel 19 i direktiv 2011/16/EU kan føre til fordrejninger, der kan være til skade for det indre markeds funktion. En udvidet automatisk udveksling af oplysninger på grundlag af et lovgivningsinstrument, der gælder for hele Unionen, vil kunne overflødiggøre medlemsstaternes behov for at påberåbe sig den nævnte artikel for at indgå bilaterale eller multilaterale aftaler, som kan anses for at være hensigtsmæssige angående dette område i mangel af relevant EU-lovgivning.

(9)

Med henblik på at minimere omkostningerne og de administrative byrder for både skatteforvaltninger og økonomiske aktører er det desuden vigtigt at sikre, at udvidelsen af anvendelsesområdet for automatisk udveksling af oplysninger i Unionen er i overensstemmelse med den internationale udvikling. For at nå dette mål bør medlemsstaterne pålægge deres Finansielle institutter at gennemføre regler for indberetning og passende omhu (due diligence), som er fuldt ud i overensstemmelse med dem, der er fastsat i den fælles indberetningsstandard, der er udviklet af OECD. Anvendelsesområdet for artikel 8 i direktiv 2011/16/EU bør endvidere udvides til at omfatte de samme oplysninger, som er omfattet af OECD-modellen for aftaler mellem kompetente myndigheder og den fælles indberetningsstandard. Det forventes, at hver medlemsstat kun vil have en enkelt liste over nationalt definerede Ikkeindberettende finansielle institutter og Undtagne konti, som den vil anvende både ved gennemførelsen af dette direktiv og ved anvendelsen af andre aftaler om gennemførelse af den globale standard.

(10)

De kategorier af Indberettende finansielle institutter og Indberetningspligtige konti, der er omfattet af dette direktiv, er udformet med henblik på at begrænse skatteyderes muligheder for at undgå at blive indberettet ved at flytte aktiver til Finansielle institutter eller investere i finansielle produkter, der ligger uden for dette direktivs anvendelsesområde. Dog bør visse Finansielle institutter og konti, der udgør en lille risiko for at blive anvendt til skatteunddragelse, undtages fra anvendelsesområdet for dette direktiv. Tærskler bør ikke generelt medtages i nærværende direktiv, da de let kan omgås ved at dele konti op på forskellige Finansielle institutter. De finansielle oplysninger, der skal indberettes og udveksles, bør ikke alene omfatte al relevant indkomst (renter, udbytter og lignende former for indkomst), men også kontosaldi og salgsindtægter fra Finansielle aktiver med henblik på at tage højde for situationer, hvor en skatteyder forsøger at skjule kapital, som i sig selv udgør indkomst eller aktiver, hvor skatten er unddraget. Behandling af oplysninger i henhold til dette direktiv er derfor nødvendig og forholdsmæssig, så medlemsstaternes skatteforvaltninger korrekt og utvetydigt kan identificere de pågældende skatteydere, kan forvalte og håndhæve deres skattelovgivning i grænseoverskridende situationer, kan vurdere sandsynligheden for, at der begås skatteunddragelse, og kan undgå unødvendige yderligere undersøgelser.

(11)

Indberettende finansielle institutter kan opfylde deres oplysningsforpligtelser over for individuelle Personer, hvorom der skal indberettes, ved at følge de nærmere regler for kommunikation, herunder hyppigheden heraf, i deres interne procedurer i overensstemmelse med deres nationale lovgivning.

(12)

Indberettende finansielle institutter, afsendermedlemsstater og modtagermedlemsstater bør i deres kapacitet som registeransvarlige ikke opbevare oplysninger, der behandles i overensstemmelse med dette direktiv, længere, end det er nødvendigt for at opfylde dets formål. I betragtning af forskellene i medlemsstaternes lovgivning bør den maksimale opbevaringsperiode fastsættes ud fra de forældelsesfrister, der er fastsat i hver registeransvarliges nationale skattelovgivning.

(13)

Ved gennemførelsen af dette direktiv bør medlemsstaterne anvende kommentarerne til modellen for aftaler mellem kompetente myndigheder og den fælles indberetningsstandard, der er udviklet af OECD, som en kilde til illustration eller fortolkning og for at sikre en ensartet anvendelse i alle medlemsstater. EU- indsats på dette område bør fortsat tage særligt hensyn til den fremtidige udvikling på OECD-niveau.

(14)

Betingelsen om, at automatisk udveksling af oplysninger kan være afhængig af, om den pågældende oplysning er tilgængelig som anført i artikel 8, stk. 1, i direktiv 2011/16/EU, bør ikke gælde for de nye elementer, der indføres af nærværende direktiv i direktiv 2011/16/EU.

(15)

Henvisningen til et tærskelbeløb i artikel 8, stk. 3, i direktiv 2011/16/EU bør fjernes, eftersom det har vist sig, at et sådant tærskelbeløb ikke kan håndteres i praksis.

(16)

Revisionen af betingelsen om tilgængelighed, der skal foretages i 2017, bør udvides til at omfatte alle fem kategorier i artikel 8, stk. 1, i direktiv 2011/16/EU, så det kunne undersøges, om det er relevant, at alle medlemsstater udveksler oplysninger om disse kategorier.

(17)

Dette direktiv respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der navnlig er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, herunder retten til beskyttelse af personoplysninger.

(18)

Målet for dette direktiv, nemlig at sikre et effektivt administrativt samarbejde mellem medlemsstaterne på betingelser, som er forenelige med det indre markeds korrekte funktion, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af den påkrævede ensartethed og effektivitet bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(19)

Af hensyn til eksisterende strukturelle forskelle bør Østrig have mulighed for automatisk at udveksle oplysninger i henhold til dette direktiv første gang den 30. september 2018 i stedet for den 30. september 2017.

(20)

Direktiv 2011/16/EU bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 2011/16/EU foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3, nr. 9), affattes således:

»9)   »automatisk udveksling«: systematisk meddelelse af oplysninger, som er defineret på forhånd, om personer, der er hjemmehørende i andre medlemsstater, til den relevante medlemsstat, hvor den pågældende person er hjemmehørende, uden forudgående anmodning og med forud fastsatte regelmæssige intervaller. I forbindelse med artikel 8 er tilgængelige oplysninger de oplysninger i sagsakterne i den medlemsstat, der meddeler oplysningerne, som kan indhentes i medfør af procedurerne til indsamling og behandling af oplysninger i den pågældende medlemsstat. I forbindelse med artikel 8, stk. 3a, artikel 8, stk. 7a, artikel 21, stk. 2, og artikel 25, stk. 2 og 3, tillægges udtrykkene med stort begyndelsesbogstav den betydning, de har i henhold til de tilsvarende definitioner fastsat i bilag I«

.

2)

I artikel 8 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 3 affattes således:

»3.   En medlemsstats kompetente myndighed kan meddele en anden medlemsstats kompetente myndighed, at den ikke ønsker at modtage oplysninger om en eller flere af de kategorier af indkomst og kapital, der er nævnt i stk. 1. Den underretter også Kommissionen herom.

En medlemsstat kan anses for ikke at ønske at modtage oplysninger i henhold til stk. 1, hvis den ikke underretter Kommissionen om én eneste kategori, som den har tilgængelige oplysninger om.«

b)

Følgende stykke indsættes:

»3a.   Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger med henblik på at kræve at dens Indberettende finansielle institutter anvender de regler for indberetning og passende omhu, som er omhandlet i bilag I og II, og med henblik på at sikre en effektiv gennemførelse og overholdelse af sådanne regler i overensstemmelse med afdeling IX i bilag I.

I henhold til de gældende regler for indberetning og passende omhu, der findes i bilag I og II, meddeler den kompetente myndighed i hver medlemsstat den kompetente myndighed i en anden medlemsstat ved automatisk udveksling inden for den frist, der er fastsat i stk. 6, litra b), følgende oplysninger vedrørende beskatningsperioder fra og med den 1. januar 2016 om en Indberetningspligtig konto:

a)

navn, adresse, Skatteregistreringsnummer eller -numre samt fødselsdato og fødested (for så vidt angår en person) for hver Person, hvorom der skal indberettes, og som er Kontohaver, og for så vidt angår en Enhed, der er Kontohaver, og som efter iagttagelse af regler for passende omhu i overensstemmelse med bilagene bliver identificeret som havende en eller flere Kontrollerende personer, der er Personer, hvorom der skal indberettes, navn, adresse og Skatteregistreringsnummer eller -numre for Enheden og navn, adresse og Skatteregistreringsnummer eller -numre samt fødselsdato og fødested for hver Person, hvorom der skal indberettes

b)

kontonummer (eller hvad der til praktiske formål svarer dertil, hvis et kontonummer ikke forefindes)

c)

det Indberettende finansielle instituts navn og (eventuelle) identifikationsnummer

d)

kontoens saldo eller værdi (herunder, for så vidt angår en Forsikringsaftale med kontantværdi eller Annuitetsaftale, Kontantværdien eller tilbagekøbsværdien) ved udgangen af det relevante kalenderår eller anden relevant indberetningsperiode, eller, hvis kontoen er lukket i løbet af et sådant år eller en sådan periode, kontoens lukning

e)

for så vidt angår en Forvaltningskonto:

i)

det samlede bruttobeløb af renter, det samlede bruttobeløb af udbytter og det samlede bruttobeløb af anden indkomst genereret med hensyn til de aktiver, der indestår på kontoen, i hvert enkelt tilfælde betalt eller tilskrevet kontoen (eller med hensyn til kontoen) i løbet af kalenderåret eller anden relevant indberetningsperiode, og

ii)

det samlede bruttoafkast ved salg eller indløsning af Finansielle aktiver, der er betalt eller tilskrevet kontoen i løbet af kalenderåret eller anden relevant indberetningsperiode, hvor det Indberettende finansielle institut har optrådt som depositar, mægler, forvalter, eller på anden måde som befuldmægtiget for Kontohaveren

f)

for så vidt angår en Indskudskonto, det samlede bruttobeløb af renter betalt til eller tilskrevet kontoen i løbet af kalenderåret eller anden relevant indberetningsperiode, og

g)

for så vidt angår en konto, der ikke er beskrevet i litra e) eller f), det samlede bruttobeløb betalt til eller godskrevet Kontohaveren med hensyn til kontoen i løbet af kalenderåret eller anden relevant indberetningsperiode, hvor det Indberettende finansielle institut er betalings- eller godskrivningsforpligtet, herunder det samlede beløb af eventuelle indløsningsbeløb betalt til Kontohaveren i løbet af kalenderåret eller anden relevant indberetningsperiode.

Med henblik på udveksling af oplysninger i henhold til dette stykke, medmindre andet er fastsat i dette stykke eller i bilagene, fastsættes beløbet og betalingsklassificeringen med hensyn til en Indberetningspligtig konto i overensstemmelse med national lovgivning i den medlemsstat, der meddeler oplysningerne.

Første og andet afsnit i dette stykke har forrang for stk. 1, litra c), eller andre EU-retsinstrumenter, herunder Rådets direktiv 2003/48/EF (3), i det omfang den pågældende udveksling af oplysninger er omfattet af anvendelsesområdet i stk. 1, litra c), eller andre EU-retsinstrumenter, herunder direktiv 2003/48/EF.

(3)  Rådets direktiv 2003/48/EF af 3. juni 2003 om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger (EUT L 157 af 26.6.2003, s. 38).«"

c)

Stk. 5 affattes således:

»5.   Inden den 1. juli 2017 aflægger Kommissionen rapport med en oversigt over og en vurdering af de modtagne statistikker og oplysninger med hensyn til spørgsmål såsom de administrative og andre relevante omkostninger og fordele ved automatisk udveksling af oplysninger samt praktiske forhold i tilknytning hertil. Kommissionen forelægger eventuelt et forslag for Rådet om de kategorier og de betingelser, der er fastsat i stk. 1, herunder betingelsen om, at oplysninger om personer, der er hjemmehørende i andre medlemsstater, skal være tilgængelige, eller de elementer, der er nævnt i stk. 3a, eller begge.

Ved gennemgangen af et forslag forelagt af Kommissionen overvejer Rådet en yderligere styrkelse af effektiviteten og funktionaliteten af den automatiske udveksling af oplysninger og en højnelse af standarden herfor med henblik på at fastsætte:

a)

at den kompetente myndighed i hver medlemsstat ved automatisk udveksling meddeler den kompetente myndighed i en anden medlemsstat oplysninger for så vidt angår beskatningsperioder fra og med den 1. januar 2017 om personer, der er hjemmehørende i den pågældende anden medlemsstat, vedrørende alle de kategorier af indkomst og kapital, som er anført i stk. 1, sådan som de skal forstås efter den nationale lovgivning i den medlemsstat, der meddeler oplysningerne, og

b)

at listerne over kategorier og elementer i stk. 1 og 3a udvides til også at omfatte andre kategorier og elementer, herunder royalties.«

d)

Stk. 6 affattes således:

»6.   Meddelelsen af oplysninger finder sted som følger:

a)

for de kategorier, der er fastsat i stk. 1: mindst én gang om året inden for seks måneder efter udgangen af det skatteår i medlemsstaten, i hvilket oplysningerne blev tilgængelige

b)

for de oplysninger, der er fastsat i stk. 3a: årligt, senest ni måneder efter udgangen af det kalenderår eller anden relevant indberetningsperiode, som oplysningerne vedrører.«

e)

Følgende stykke indsættes:

»7a.   Med henblik på afsnit B, punkt 1, litra c), og afsnit C, punkt 17, litra g), i afdeling VIII i bilag I, forelægger hver medlemsstat senest den 31. juli 2015 Kommissionen listen over de enheder og konti, der skal behandles som henholdsvis Ikkeindberettende finansielle institutter og Undtagne konti. Hver medlemsstat underretter endvidere Kommissionen om eventuelle ændringer. Kommissionen offentliggør i Den Europæiske Unions Tidende en samlet liste over de modtagne oplysninger og ajourfører listen efter behov.

Medlemsstaterne sikrer, at disse typer af Ikkeindberettende finansielle institutter og Undtagne konti opfylder alle kravene i afsnit B, punkt 1, litra c), og afsnit C, punkt 17, litra g), i afdeling VIII i bilag I, og navnlig, at et Finansielt instituts status som Ikkeindberettende finansielt institut eller en kontos status som Undtagen konto ikke strider mod målene i dette direktiv.«

3)

Artikel 20, stk. 4, affattes således:

»4.   Automatisk udveksling af oplysninger i henhold til artikel 8 sker ved hjælp af et standard elektronisk format, der har til formål at lette denne automatiske udveksling, og som er baseret på det eksisterende elektroniske format i medfør af artikel 9 i direktiv 2003/48/EF, hvilket format benyttes til alle former for automatisk udveksling af oplysninger og vedtages af Kommissionen efter proceduren i artikel 26, stk. 2.«

4)

Artikel 21, stk. 2, affattes således:

»2.   Kommissionen er ansvarlig for den udvikling af CCN-netværket, der måtte være nødvendig for at muliggøre udveksling af disse oplysninger mellem medlemsstaterne, og for at garantere CCN-netværkets sikkerhed.

Medlemsstaterne er ansvarlige for den udvikling af deres systemer, der måtte være nødvendig for at muliggøre, at disse oplysninger kan udveksles ved anvendelse af CCN-netværket, og for at garantere deres systemers sikkerhed.

Medlemsstaterne sikrer, at hver enkelt Person, hvorom der skal indberettes, underrettes om brud på sikkerheden med hensyn til oplysninger om vedkommende, når det er sandsynligt, at dette brud kan skade beskyttelsen af personoplysninger om den pågældende eller vedkommendes privatliv.

Medlemsstaterne afstår fra alle krav om godtgørelse af udgifter i forbindelse med anvendelsen af dette direktiv, undtagen eventuelle udgifter til eksperthonorarer.«

5)

I artikel 25 foretages følgende ændringer:

a)

Den nuværende tekst i artikel 25 bliver til stk. 1.

b)

Følgende stykker indsættes:

»2.   Indberettende finansielle institutter og medlemsstaternes kompetente myndigheder betragtes som registeransvarlige, jf. direktiv 95/46/EF.

3.   Uanset stk. 1 sikrer hver medlemsstat, at de Indberettende finansielle institutter i dens jurisdiktion underretter hver enkelt berørt Person, hvorom der skal indberettes, om, at oplysningerne om vedkommende, jf. artikel 8, stk. 3a, vil blive indsamlet og overført i overensstemmelse med dette direktiv, og sikrer, at det Indberettende finansielle institut giver denne person alle de oplysninger, som vedkommende har ret til i henhold til national lovgivning til gennemførelse af direktiv 95/46/EF, i tilstrækkelig god tid til, at personen kan udøve sine databeskyttelsesrettigheder, og under alle omstændigheder inden det pågældende Indberettende finansielle institut indberetter de oplysninger, der er omhandlet i artikel 8, stk. 3a, til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor det er hjemmehørende.

4.   Oplysninger, der behandles i overensstemmelse med dette direktiv, må ikke opbevares længere, end det er nødvendigt for at opfylde formålet med dette direktiv, og det skal under alle omstændigheder ske i overensstemmelse med den enkelte registeransvarliges nationale regler om forældelsesfrister.«

6)

Bilag I og II, hvis tekst findes i bilaget til nærværende direktiv, tilføjes.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. december 2015 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse bestemmelser.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. januar 2016.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Uanset artikel 1, nr. 2), litra b), og nærværende artikels stk. 1, anvender Østrig bestemmelserne i dette direktiv fra den 1. januar 2017 for så vidt angår beskatningsperioder fra den dato.

3.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale love og bestemmelser, som de vedtager på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. december 2014.

På Rådets vegne

P.C. PADOAN

Formand


(1)  EUT C 67 af 6.3.2014, s. 68.

(2)  Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF (EUT L 64 af 11.3.2011, s. 1).


BILAG

»

BILAG I

REGLER FOR INDBERETNING OG PASSENDE OMHU FOR OPLYSNINGER OM FINANSIELLE KONTI

I dette bilag fastsættes de regler for indberetning og passende omhu, der skal anvendes af Indberettende finansielle institutter med henblik på at gøre det muligt for medlemsstaterne automatisk at udveksle de oplysninger, der er omhandlet i artikel 8, stk. 3a, i dette direktiv. Dette bilag beskriver også de regler og administrative procedurer, som medlemsstaterne skal indføre for at sikre en effektiv gennemførelse og overholdelse af de procedurer for indberetning og passende omhu, der er anført nedenfor.

AFDELING I

GENERELLE INDBERETNINGSKRAV

A.

Med forbehold af afsnit C-E skal hvert Indberettende finansielle institut indberette følgende oplysninger til den kompetente myndighed i sin medlemsstat om hver Indberetningspligtig konto i sådanne Indberettende finansielle institutter:

1.

navn, adresse, hjemmedlemsstat eller -stater, Skatteregistreringsnummer eller -numre samt fødselsdato og fødested (for så vidt angår en person) for hver Person, hvorom der skal indberettes, og som er Kontohaver, og for så vidt angår en Enhed, der er Kontohaver, og som efter iagttagelse af procedurerne for passende omhu i overensstemmelse med afdeling V, VI og VII bliver identificeret som havende en eller flere Kontrollerende personer, der er en Person, hvorom der skal indberettes, navn, adresse, hjemmedlemsstat eller -stater, (eventuelt) anden jurisdiktion eller andre jurisdiktioner, hvor den er hjemmehørende, og Skatteregistreringsnummer eller -numre for Enheden og navn, adresse, hjemmedlemsstat eller -stater og Skatteregistreringsnummer eller -numre samt fødselsdato og fødested for hver Person, hvorom der skal indberettes

2.

kontonummer (eller hvad der til praktiske formål svarer dertil, hvis et kontonummer ikke forefindes)

3.

det Indberettende finansielle instituts navn og (eventuelle) identifikationsnummer

4.

kontoens saldo eller værdi (herunder, for så vidt angår en Forsikringsaftale med kontantværdi eller Annuitetsaftale, Kontantværdien eller tilbagekøbsværdien) ved udgangen af det relevante kalenderår eller anden relevant indberetningsperiode, eller, hvis kontoen er lukket i løbet af et sådant år eller en sådan periode, kontoens lukning

5.

for så vidt angår en Forvaltningskonto:

a)

det samlede bruttobeløb af renter, det samlede bruttobeløb af udbytter og det samlede bruttobeløb af anden indkomst genereret med hensyn til de aktiver, der indestår på kontoen, i hvert enkelt tilfælde betalt eller tilskrevet kontoen (eller med hensyn til kontoen) i løbet af kalenderåret eller anden relevant indberetningsperiode, og

b)

det samlede bruttoafkast ved salg eller indløsning af Finansielle aktiver, der er betalt eller tilskrevet kontoen i løbet af kalenderåret eller anden relevant indberetningsperiode, hvor det Indberettende finansielle institut har optrådt som depositar, mægler, forvalter, eller på anden måde som befuldmægtiget for Kontohaveren

6.

for så vidt angår en Indskudskonto, det samlede bruttobeløb af renter betalt til eller tilskrevet kontoen i løbet af kalenderåret eller anden relevant indberetningsperiode, og

7.

for så vidt angår en konto, der ikke er beskrevet i afsnit A, punkt 5 eller 6, det samlede bruttobeløb betalt til eller godskrevet Kontohaveren med hensyn til kontoen i løbet af kalenderåret eller anden relevant indberetningsperiode, hvor det Indberettende finansielle institut er betalings- eller godskrivningsforpligtet, herunder det samlede beløb af eventuelle indløsningsbeløb betalt til Kontohaveren i løbet af kalenderåret eller anden relevant indberetningsperiode.

B.

De indberettede oplysninger skal identificere den valuta, hvori hvert beløb er denomineret.

C.

Uanset afsnit A, punkt 1, for så vidt angår hver Indberetningspligtig konto, der er en Allerede eksisterende konto, kræves der ikke indberetning af skatteregistreringsnummer eller -numre eller fødselsdato, hvis Skatteregistreringsnummeret eller -numrene eller fødselsdatoen ikke indgår i det Indberettende finansielle instituts sagsakter og ikke i øvrigt skal indsamles af sådanne Indberettende finansielle institutter i henhold til national ret eller et EU-retsinstrument. Imidlertid er et Indberettende finansielt institut forpligtet til at udfolde rimelige bestræbelser for at indhente Skatteregistreringsnummeret eller -numrene og fødselsdatoen for Allerede eksisterende konti ved udgangen af det andet kalenderår efter det år, i hvilket Allerede eksisterende konti identificeres som indberetningspligtige konti.

D.

Uanset afsnit A, punkt 1, skal Skatteregistreringsnummeret ikke indberettes, hvis den relevante medlemsstat eller anden jurisdiktion, hvor den pågældende person er hjemmehørende, ikke har udstedt et Skatteregistreringsnummer.

E.

Uanset afsnit A, punkt 1, skal fødested ikke indberettes, medmindre:

1)

det Indberettende finansielle institut på anden vis er forpligtet til at indhente og indberette det i henhold til national ret, eller det Indberettende finansielle institut på anden vis er, eller er blevet, forpligtet til at indhente og indberette det i henhold til et gældende EU-retsinstrument eller et, som var gældende den 5. januar 2015, og

2)

det er tilgængeligt blandt de elektronisk søgbare data, der opbevares af det Indberettende finansielle institut.

AFDELING II

GENERELLE KRAV VEDRØRENDE PASSENDE OMHU

A.

En konto behandles som en Indberetningspligtig konto fra og med den dato, den er identificeret som sådan i henhold til procedurerne for passende omhu i afdeling II-VII, og oplysninger vedrørende en Indberetningspligtig konto skal, medmindre andet er bestemt, indberettes årligt i kalenderåret efter det år, oplysningerne vedrører.

B.

En kontos saldo eller værdi fastsættes pr. den sidste dag i kalenderåret eller anden relevant indberetningsperiode.

C.

Når en saldo- eller værdigrænse skal fastsættes pr. den sidste dag i et kalenderår, skal den relevante saldo eller værdi fastsættes pr. den sidste dag i den indberetningsperiode, der udløber med eller i det pågældende kalenderår.

D.

Hver medlemsstat kan tillade, at Indberettende finansielle institutter gør brug af tjenesteydere til at opfylde de forpligtelser til indberetning og passende omhu, der pålægges sådanne Indberettende finansielle institutter i henhold til national ret, men disse forpligtelser forbliver de Indberettende finansielle institutters ansvar.

E.

Hver medlemsstat kan tillade, at Indberettende finansielle institutter anvender de procedurer for passende omhu, der gælder for Nye konti, på Allerede eksisterende konti, og de procedurer for passende omhu, der gælder for Højværdikonti, på Lavværdikonti. Hvis en medlemsstat tillader, at de procedurer for passende omhu, der gælder for Nye konti, anvendes på Allerede eksisterende konti, finder de regler, der i øvrigt gælder for Allerede eksisterende konti, fortsat anvendelse.

AFDELING III

PASSENDE OMHU FOR ALLEREDE EKSISTERENDE PERSONKONTI

A.

Indledning. Følgende procedurer finder anvendelse med henblik på at identificere Indberetningspligtige konti blandt Allerede eksisterende personkonti.

B.

Lavværdikonti. Følgende procedurer gælder for Lavværdikonti.

1.

Bopælsadresse. Hvis det Indberettende finansielle institut har arkivført en nuværende bopælsadresse for den enkelte Kontohaver på baggrund af Bevisdokument, kan det Indberettende finansielle institut behandle den enkelte Kontohaver som en person, der er skattemæssigt hjemmehørende i den medlemsstat eller anden jurisdiktion, hvor adressen findes, for at afgøre, hvorvidt en sådan enkelt Kontohaver er en Person, hvorom der skal indberettes.

2.

Søgning i Elektroniske arkiver. Hvis det Indberettende finansielle institut ikke baserer sig på en nuværende bopælsadresse for den enkelte Kontohaver på baggrund af Bevisdokument som fastsat i afsnit B, punkt 1, skal det Indberettende finansielle institut undersøge de elektronisk søgbare data, der opbevares af det Indberettende finansielle institut, med henblik på følgende indicier under anvendelse af afsnit B, punkt 3-6:

a)

identifikation af Kontohaver som hjemmehørende i en medlemsstat

b)

nuværende post- eller bopælsadresse (herunder en postboksadresse) i en medlemsstat

c)

et eller flere telefonnumre i en medlemsstat og intet telefonnummer i den medlemsstat, hvor det Indberettende finansielle institut er hjemmehørende

d)

stående instrukser (undtagen med hensyn til en Indskudskonto) om at overføre midler til en konto, der føres i en medlemsstat

e)

gældende fuldmagt eller underskriftsret tildelt en person med en adresse i en medlemsstat, eller

f)

en opbevaringsinstruks eller c/o-adresse i en medlemsstat, hvis det Indberettende finansielle institut ikke har registreret nogen anden adresse på Kontohaveren.

3.

Hvis ingen af de indicier, der er angivet i afsnit B, punkt 2, opdages i den elektroniske søgning, er der ingen pligt til yderligere handling, indtil der sker en ændring i omstændighederne, som resulterer i, at et eller flere indicier sættes i forbindelse med kontoen, eller kontoen bliver en Højværdikonti.

4.

Hvis nogen af de indicier, der er angivet i afsnit B, punkt 2, litra a)-e), opdages i den elektroniske søgning, eller hvis der sker en ændring i omstændighederne, som resulterer i, at et eller flere indicier sættes i forbindelse med kontoen, skal det Indberettende finansielle institut behandle Kontohaveren som skattemæssigt hjemmehørende i hver medlemsstat, for hvilken et indicium er identificeret, medmindre det vælger at anvende afsnit B, punkt 6, og en af undtagelserne i nævnte afsnit gælder for denne konto.

5.

Hvis en opbevaringsinstruks eller c/o-adresse opdages i den elektroniske søgning og ingen anden adresse og ingen af de øvrige indicier, der er anført i afsnit B, punkt 2, litra a)-e), er identificeret for Kontohaveren, skal det Indberettende finansielle institut i den mest hensigtsmæssige rækkefølge under de foreliggende omstændigheder gøre brug af søgningen i papirarkiver som beskrevet i afsnit C, punkt 2, eller søge at indhente en egenerklæring eller et Bevisdokument fra Kontohaveren, der kan fastslå det eller de skattemæssige hjemsteder for denne Kontohaver. Hvis søgningen i papirarkiver ikke giver et indicium, og forsøget på at indhente en egenerklæring eller et Bevisdokument ikke giver resultat, skal det Indberettende finansielle institut indberette kontoen til den kompetente myndighed i sin medlemsstat som en ikkedokumenteret konto.

6.

Uanset en konstatering af indicier under afsnit B, punkt 2, er et Indberettende finansielt institut ikke forpligtet til at behandle en Kontohaver som hjemmehørende i en medlemsstat, hvis:

a)

Kontohaverinformationerne indeholder en nuværende post- eller bopælsadresse i den pågældende medlemsstat, et eller flere telefonnumre i den pågældende medlemsstat (og intet telefonnummer i den medlemsstat, hvor det Indberettende finansielle institut er hjemmehørende) eller stående instrukser (med hensyn til Finansielle konti bortset fra Indskudskonti) om at overføre midler til en konto, der føres i en medlemsstat, og det Indberettende finansielle institut indhenter eller tidligere har undersøgt og arkivfører dokumentation i form af:

i)

en egenerklæring fra Kontohaveren i den eller de medlemsstater eller den anden eller de andre jurisdiktioner, hvor Kontohaver er hjemmehørende, som ikke omfatter den pågældende medlemsstat, og

ii)

et Bevisdokument, som fastslår Kontohaverens ikkeindberetningspligtige status

b)

Kontohaverinformationerne indeholder en gældende fuldmagt eller underskriftsret tildelt en person med en adresse i denne medlemsstat, og det Indberettende finansielle institut indhenter eller tidligere har undersøgt og arkivfører dokumentation i form af:

i)

en egenerklæring fra Kontohaveren i den eller de medlemsstater eller den anden eller de andre jurisdiktioner, hvor Kontohaver er hjemmehørende, som ikke omfatter den pågældende medlemsstat, eller

ii)

et Bevisdokument, som fastslår Kontohaverens ikkeindberetningspligtige status.

C.

Udvidede undersøgelsesprocedurer for Højværdikonti. Følgende udvidede undersøgelsesprocedurer gælder for Højværdikonti:

1.

Søgning i elektroniske arkiver. Med hensyn til Højværdikonti, skal det Indberettende finansielle institut undersøge elektronisk søgbare data opbevaret af det Indberettende finansielle institut for hvert af de indicier, som er beskrevet i afsnit B, punkt 2.

2.

Søgning i papirarkiver. Hvis det Indberettende finansielle instituts elektronisk søgbare databaser indeholder felter for og opfanger alle oplysninger som beskrevet i afsnit C, punkt 3, er der ingen pligt til yderligere søgning i papirarkiver. Hvis de elektroniske databaser ikke opfanger alle disse oplysninger, skal det Indberettende finansielle institut, for så vidt angår Højværdikonti, også undersøge de nuværende kundesagsakter og, i det omfang de ikke indgår i de nuværende kundesagsakter, følgende dokumenter med tilknytning til kontoen, som det Indberettende finansielle institut har indhentet inden for de seneste fem år, for hvert af de indicier, som er beskrevet i afsnit B, punkt 2:

a)

det seneste Bevisdokument indhentet med hensyn til kontoen

b)

den seneste kontooprettelsesaftale eller -dokumentation

c)

den seneste dokumentation indhentet af det Indberettende finansielle institut i henhold til procedurer til bekæmpelse af hvidvaskning af penge/»know your customer«-procedurer (AML/KYC-procedurer) eller andre reguleringsmæssige formål

d)

enhver gældende fuldmagt eller underskriftsret, og

e)

enhver gældende stående instruks (undtagen med hensyn til en Indskudskonto) om at overføre midler.

3.

Undtagelse i det omfang, hvor databaser indeholder tilstrækkelige oplysninger. Et indberettende finansielt institut er ikke forpligtet til at foretage søgningen i papirarkiv som beskrevet i afsnit C, punkt 2, i det omfang det Indberettende finansielle instituts elektronisk søgbare oplysninger indeholder følgende:

a)

Kontohaverens bopælsstatus

b)

Kontohaverens bopælsadresse og postadresse, som på det aktuelle tidspunkt er registreret hos det Indberettende finansielle institut

c)

Kontohaverens eventuelle telefonnummer eller -numre, som på det aktuelle tidspunkt er registreret hos det Indberettende finansielle institut

d)

i tilfælde af Finansielle konti, bortset fra Indskudskonti, om der er stående instrukser om at overføre midler fra kontoen til en anden konto (herunder en konto i en anden filial af det Indberettende finansielle institut eller et andet Finansielt institut)

e)

om der er en aktuel c/o-adresse eller opbevaringsinstruks for Kontohaveren, og

f)

om der er nogen fuldmagt eller underskriftsret for kontoen.

4.

Forespørgsel til en kundeansvarlig om aktuelt kendskab. Ud over søgningerne i elektroniske arkiver og papirarkiver som beskrevet i afsnit C, punkt 1 og 2, skal det Indberettende finansielle institut behandle enhver Højværdikonto tildelt en kundeansvarlig (herunder enhver Finansiel konto lagt sammen med denne Højværdikonti) som en Indberetningspligtig konto, hvis den kundeansvarlige har aktuel viden om, at Kontohaveren er en Person, hvorom der skal indberettes.

5.

Virkning af, at der opdages indicier

a)

Hvis ingen af de indicier der er angivet i afsnit B, punkt 2, bliver opdaget i den udvidede undersøgelse af Højværdikonti som beskrevet i afsnit C, og kontoen ikke er identificeret som ejet af en Person, hvorom der skal indberettes, efter afsnit C, punkt 4, er der ingen pligt til yderligere handling, indtil der sker en ændring i omstændighederne, som resulterer i, at en eller flere indicier sættes i forbindelse med kontoen.

b)

Hvis nogen af de indicier, der er angivet i afsnit B, punkt 2, litra a)-e), opdages i den udvidede undersøgelse af Højværdikonti som beskrevet i afsnit C, eller hvis der sker en efterfølgende ændring i omstændighederne, som resulterer i, at et eller flere indicier sættes i forbindelse med kontoen, skal det Indberettende finansielle institut behandle kontoen som en Indberetningspligtig konto i forhold til hver medlemsstat, for hvilken et indicium er identificeret, medmindre det vælger at anvende afsnit B, punkt 6, og en af undtagelserne i nævnte afsnit gælder for denne konto.

c)

Hvis en opbevaringsinstruks eller c/o-adresse opdages i den udvidede undersøgelse af Højværdikonti som beskrevet i afsnit C, og ingen anden adresse og ingen af de øvrige indicier, der er anført i afsnit B, punkt 2, litra a)-e), er identificeret for Kontohaveren, skal det Indberettende finansielle institut indhente en egenerklæring eller et Bevisdokument fra denne Kontohaver, der kan fastslå det eller de skattemæssige hjemsteder for Kontohaveren. Hvis det Indberettende finansielle institut ikke kan indhente denne egenerklæring eller dette Bevisdokument, skal det indberette kontoen til den kompetente myndighed i sin medlemsstat som en ikkedokumenteret konto.

6.

Hvis en Allerede eksisterende personkonto ikke er en Højværdikonto pr. 31. december 2015, men bliver en Højværdikonto pr. den sidste dag i et efterfølgende kalenderår, skal det Indberettende finansielle institut gennemføre de udvidede undersøgelsesprocedurer beskrevet i afsnit C med hensyn til en sådan konto i kalenderåret efter det år, hvor kontoen bliver en Højværdikonto. Hvis en sådan konto på grundlag af denne undersøgelse bliver identificeret som en Indberetningspligtig konto, skal det Indberettende finansielle institut indberette de krævede oplysninger om den pågældende konto med hensyn til det år, hvor den er identificeret som en Indberetningspligtig konto, og de efterfølgende år på årlig basis, medmindre Kontohaveren ophører med at være en Person, hvorom der skal indberettes.

7.

Når et Indberettende finansielt institut anvender de udvidede undersøgelsesprocedurer, der er beskrevet i afsnit C, på en højværdikonto, er det Indberettende finansielle institut ikke forpligtet til at anvende sådanne procedurer igen, bortset fra i forbindelse med en forespørgsel til den kundeansvarlige som beskrevet i afsnit C, punkt 4, på den samme Højværdikonto i et efterfølgende år, medmindre kontoen er ikkedokumenteret, hvorefter det Indberettende finansielle institut bør anvende dem igen årligt, indtil denne konto ophører med at være ikkedokumenteret.

8.

Hvis der sker en ændring i omstændighederne med hensyn til en Højværdikonto, som resulterer i, at et eller flere indicier som beskrevet i afsnit B, punkt 2, sættes i forbindelse med kontoen, skal det Indberettende finansielle institut behandle kontoen som en Indberetningspligtig konto i forhold til hver medlemsstat, for hvilken et indicium er identificeret, medmindre det vælger at anvende afsnit B, punkt 6, og en af undtagelserne i nævnte afsnit gælder for denne konto.

9.

Et Indberettende finansielt institut skal indføre procedurer, som sikrer, at en kundeansvarlig identificerer enhver ændring i omstændighederne vedrørende en konto. Hvis en kundeansvarlig for eksempel bliver underrettet om, at Kontohaveren har en ny postadresse i en medlemsstat, er det Indberettende finansielle institut forpligtet til at behandle den nye adresse som en ændring i omstændighederne, og hvis det vælger at anvende afsnit B, punkt 6, er det forpligtet til at indhente den relevante dokumentation fra Kontohaveren.

D.

Undersøgelsen af Allerede eksisterende højværdipersonkonti skal være afsluttet senest den 31. december 2016. Undersøgelsen af Allerede eksisterende lavværdipersonkonti skal være afsluttet senest den 31. december 2017.

E.

Enhver Allerede eksisterende personkonto, som er blevet identificeret som en Indberetningspligtig konto i henhold til denne afdeling, skal behandles som en Indberetningspligtig konto i alle efterfølgende år, medmindre Kontohaveren ophører med at være en Person, hvorom der skal indberettes.

AFDELING IV

PASSENDE OMHU FOR NYE PERSONKONTI

Følgende procedurer finder anvendelse med henblik på at identificere Indberetningspligtige konti blandt Nye personkonti.

A.

Med hensyn til Nye personkonti skal det Indberettende finansielle institut ved oprettelsen af kontoen indhente en egenerklæring, der kan være en del af kontooprettelsesdokumentationen, og som sætter det Indberettende finansielle institut i stand til at fastslå Kontohaverens skattemæssige hjemsted(er) og bekræfte rimeligheden af en sådan egenerklæring på grundlag af oplysninger indhentet af det Indberettende finansielle institut i forbindelse med oprettelse af kontoen, herunder eventuel dokumentation indhentet i henhold til AML/KYC-procedurer.

B.

Hvis egenerklæringen fastslår, at Kontohaveren er skattemæssigt hjemmehørende i en medlemsstat, skal det Indberettende finansielle institut behandle kontoen som en Indberetningspligtig konto, og egenerklæringen skal også omfatte Kontohaverens Skatteregistreringsnummer i denne medlemsstat (med forbehold af afdeling I, afsnit D) samt fødselsdato.

C.

Hvis der sker en ændring i omstændighederne med hensyn til en Ny personkonto, som medfører, at det Indberettende finansielle institut får viden om eller grund til at vide, at den oprindelige egenerklæring er forkert eller upålidelig, kan det Indberettende finansielle institut ikke basere sig på den oprindelige egenerklæring og skal indhente en gyldig egenerklæring, som fastslår Kontohaverens skattemæssige hjemsted(er).

AFDELING V

PASSENDE OMHU FOR ALLEREDE EKSISTERENDE ENHEDSKONTI

Følgende procedurer finder anvendelse med henblik på at identificere Indberetningspligtige konti blandt Allerede eksisterende enhedskonti.

A.

Enhedskonti, hvor der ikke er pligt til undersøgelse, identifikation eller indberetning. Medmindre det Indberettende finansielle institut vælger andet enten med hensyn til alle Allerede eksisterende enhedskonti eller særskilt med hensyn til en klart identificeret gruppe af sådanne konti, er der ikke pligt til at undersøge, identificere eller indberette en Allerede eksisterende enhedskonto med en samlet kontosaldo eller værdi, der den 31. december 2015 ikke overstiger et beløb, der er denomineret i hver medlemsstats nationale valuta, og som svarer til 250 000 USD, som en Indberetningspligtig konto, indtil den samlede kontosaldo eller værdi overstiger dette beløb den sidste dag i et efterfølgende kalenderår.

B.

Enhedskonti, der skal undersøges. En Allerede eksisterende enhedskonto, der har en samlet kontosaldo eller værdi, der den 31. december 2015 overstiger et beløb, der er denomineret i hver medlemsstats nationale valuta, og som svarer til 250 000 USD, og en Allerede eksisterende enhedskonto, der ikke den 31. december 2015 overstiger dette beløb, men hvor den samlede kontosaldo eller værdi overstiger dette beløb den sidste dag i et efterfølgende kalenderår, skal undersøges efter procedurerne, der er omhandlet i afsnit D.

C.

Enhedskonti, hvor indberetning er påkrævet. Med hensyn til Allerede eksisterende enhedskonti beskrevet i afsnit B skal kun konti, der ejes af en eller flere Enheder, der er Personer, hvorom der skal indberettes, eller af Passive ikkefinansielle enheder (Non Financial Entities (NFE'er)) med en eller flere Kontrollerende personer, der er Personer, hvorom der skal indberettes, behandles som Indberetningspligtige konti.

D.

Undersøgelsesprocedurer til identifikation af enhedskonti, hvor indberetning er påkrævet. Med hensyn til Allerede eksisterende enhedskonti beskrevet i afsnit B skal et Indberettende finansielt institut anvende følgende undersøgelsesprocedurer for at afgøre, om kontoen ejes af en eller flere Personer, hvorom der skal indberettes, eller af Passive NFE'er med en eller flere Kontrollerende personer, som er Personer, hvorom der skal indberettes:

1.

afgøre, om Enheden er en Person, hvorom der skal indberettes.

a)

Undersøge oplysninger, der opbevares ud fra reguleringsmæssige eller kundeforholdsmæssige formål (herunder information, der indhentes i henhold til AML/KYC-procedurer), for at afgøre, om oplysningerne indikerer, at Kontohaveren er hjemmehørende i en medlemsstat. I denne henseende skal oplysninger, der indikerer, at en Kontohaver er hjemmehørende i en medlemsstat, indbefatte indregistrerings- eller organiseringssted eller en adresse i en medlemsstat.

b)

Hvis oplysninger indikerer, at Kontohaveren er hjemmehørende i en medlemsstat, skal det Indberettende finansielle institut behandle kontoen som en Indberetningspligtig konto, medmindre det indhenter en egenerklæring fra Kontohaveren, eller det med rimelighed kan afgøre, at Kontohaveren ikke er en Person, hvorom der skal indberettes, baseret på oplysninger, der er i dets besiddelse, eller som er offentligt tilgængelige

2.

afgøre, om Enheden er en Passiv NFE med en eller flere Kontrollerende personer, der er Personer, hvorom der skal indberettes. For så vidt angår en Kontohaver af en Allerede eksisterende enhedskonto (herunder en Enhed, som er en Person, hvorom der skal indberettes), skal det Indberettende finansielle institut afgøre, om Kontohaveren er en Passiv NFE med en eller flere Kontrollerende personer, der er Personer, hvorom der skal indberettes. Hvis nogen af de Kontrollerende personer i en Passiv NFE er en Person, hvorom der skal indberettes, skal kontoen behandles som en Indberetningspligtig konto. Ved afgørelsen heraf skal det Indberettende finansielle institut følge vejledningen i afsnit D, punkt 2, litra a)-c), i den rækkefølge, der efter omstændighederne er mest hensigtsmæssig

a)

afgøre, om Kontohaver er en Passiv NFE. Med henblik på at afgøre, om Kontohaveren er en Passiv NFE, skal det Indberettende finansielle institut indhente en egenerklæring fra Kontohaveren for at fastslå dennes status, medmindre det er i besiddelse af oplysninger, eller der foreligger offentligt tilgængelige oplysninger, hvoraf det med rimelighed kan afgøre, at Kontohaveren er en Aktiv NFE eller et andet Finansielt institut end en Investeringsenhed som beskrevet i afdeling VIII, afsnit A, punkt 6, litra b), der ikke er et Finansielt institut i en deltagende jurisdiktion

b)

fastslå en Kontohavers Kontrollerende personer. Med henblik på at fastslå en Kontohavers Kontrollerende personer kan et Indberettende finansielt institut basere sig på oplysninger indsamlet og opbevaret efter AML/KYC-procedurerne

c)

afgøre, om en Kontrollerende person i en Passiv NFE er en Person, hvorom der skal indberettes. Med henblik på at afgøre, om en Kontrollerende person i en Passiv NFE er en Person, hvorom der skal indberettes, kan et Indberettende finansielt institut basere sig på:

i)

oplysninger indsamlet og opbevaret efter AML/KYC-procedurer for så vidt angår en Allerede eksisterende enhedskonto, der ejes af en eller flere NFE'er, med en samlet kontosaldo eller værdi, der ikke overstiger et beløb, der er denomineret i hver medlemsstats nationale valuta, og som svarer til 1 000 000 USD, eller

ii)

en egenerklæring fra Kontohaveren eller en sådan Kontrollerende person i den eller de medlemsstater eller den anden jurisdiktion eller de andre jurisdiktioner, hvor den Kontrollerende person er skattemæssigt hjemmehørende.

E.

Tidspunktet for undersøgelse og yderligere procedurer gældende for Allerede eksisterende enhedskonti

1.

Undersøgelse af Allerede eksisterende enhedskonti med en samlet kontosaldo eller værdi, der den 31. december 2015 overstiger et beløb, der er denomineret i hver medlemsstats nationale valuta, og som svarer til 250 000 USD, skal være afsluttet senest den 31. december 2017.

2.

Undersøgelse af Allerede eksisterende enhedskonti med en samlet kontosaldo eller værdi, som den 31. december 2015 ikke overstiger et beløb, der er denomineret i hver medlemsstats nationale valuta, og som svarer til 250 000 USD, men den 31. december i et efterfølgende år overstiger dette beløb, skal være afsluttet inden for kalenderåret efter det år, hvor den samlede kontosaldo eller værdi overstiger dette beløb.

3.

Hvis der sker en ændring i omstændighederne med hensyn til en Allerede eksisterende enhedskonto, som medfører, at det Indberettende finansielle institut får viden om eller grund til at vide, at egenerklæringen eller anden dokumentation knyttet til en konto er forkert eller upålidelig, skal det Indberettende finansielle institut omgøre kontoens status efter procedurerne, der er omhandlet i afsnit D.

AFDELING VI

PASSENDE OMHU FOR NYE ENHEDSKONTI

Følgende procedurer finder anvendelse med henblik på at identificere Indberetningspligtige konti blandt Nye enhedskonti.

Undersøgelsesprocedurer til identifikation af enhedskonti, hvor indberetning er påkrævet. Med hensyn til Nye enhedskonti skal et Indberettende finansielt institut anvende følgende undersøgelsesprocedurer for at afgøre, om kontoen ejes af en eller flere Personer, hvorom der skal indberettes, eller af Passive NFE'er med en eller flere Kontrollerende personer, som er Personer, hvorom der skal indberettes:

1.

Afgøre, om Enheden er en Person, hvorom der skal indberettes.

a)

Indhente en egenerklæring, som kan være en del af kontooprettelsesdokumentationen, og som sætter det Indberettende finansielle institut i stand til at fastslå Kontohaverens skattemæssige hjemsted(er) og bekræfte rimeligheden af en sådan egenerklæring på grundlag af oplysninger indhentet af det Indberettende finansielle institut i forbindelse med oprettelse af kontoen, herunder eventuel dokumentation indhentet i henhold til AML/KYC-procedurer. Hvis Enheden erklærer, at den ikke har et skattemæssigt hjemsted, kan det Indberettende finansielle institut basere sig på adressen på Enhedens hovedkontor for at fastslå Kontohaverens hjemsted.

b)

Hvis egenerklæringen indikerer, at Kontohaveren er hjemmehørende i en medlemsstat, skal det Indberettende finansielle institut behandle kontoen som en Indberetningspligtig konto, medmindre det med rimelighed kan afgøre, at Kontohaveren ikke er en Person, hvorom der skal indberettes, i forhold til denne medlemsstat, baseret på oplysninger, der er i dets besiddelse, eller som er offentligt tilgængelige.

2.

Afgøre, om Enheden er en Passiv NFE med en eller flere Kontrollerende personer, der er Personer, hvorom der skal indberettes. For så vidt angår en Indehaver af en ny enhedskonto (herunder en Enhed, som er en Person, hvorom der skal indberettes), skal det Indberettende finansielle institut afgøre, om Kontohaveren er en Passiv NFE med en eller flere Kontrollerende personer, der er Personer, hvorom der skal indberettes. Hvis nogen af de Kontrollerende personer i en Passiv NFE er en Person, hvorom der skal indberettes, skal kontoen behandles som en Indberetningspligtig konto. Ved afgørelsen heraf skal det Indberettende finansielle institut følge vejledningen i afsnit A, punkt 2, litra a)-c), i den rækkefølge, der efter omstændighederne er mest hensigtsmæssig.

a)

Afgøre, om Kontohaver er en Passiv NFE. Med henblik på at afgøre, om Kontohaveren er en Passiv NFE, skal det Indberettende finansielle institut basere sig på en egenerklæring fra Kontohaveren for at fastslå dennes status, medmindre det er i besiddelse af oplysninger, eller der foreligger offentligt tilgængelige oplysninger, hvoraf det med rimelighed kan afgøre, at Kontohaveren er en Aktiv NFE eller et andet Finansielt institut end en Investeringsenhed som beskrevet i afdeling VIII, afsnit A, punkt 6, litra b), der ikke er et Finansielt institut i en deltagende jurisdiktion.

b)

Fastslå en Kontohavers Kontrollerende personer. Med henblik på at fastslå en Kontohavers Kontrollerende personer kan et Indberettende finansielt institut basere sig på oplysninger indsamlet og opbevaret efter AML/KYC-procedurerne.

c)

Afgøre, om en Kontrollerende person i en Passiv NFE er en Person, hvorom der skal indberettes. Med henblik på at afgøre, om en Kontrollerende person i en Passiv NFE er en Person, hvorom der skal indberettes, kan et Indberettende finansielt institut basere sig på en egenerklæring fra Kontohaveren eller denne Kontrollerende person.

AFDELING VII

SÆRLIGE REGLER FOR PASSENDE OMHU

Følgende yderligere regler finder anvendelse ved gennemførelsen af de ovenfor beskrevne procedurer for passende omhu:

A.

Tillid til egenerklæringen og Bevisdokument. Et Indberettende finansielt institut kan ikke basere sig på en egenerklæring eller et Bevisdokument, hvis det Indberettende finansielle institut ved eller har grund til at vide, at egenerklæringen eller Bevisdokumentet er forkert eller upålideligt.

B.

Alternative procedurer for Finansielle konti, der indehaves af fysiske personer, som er begunstiget i en Forsikringsaftale med kontantværdi eller en Annuitetsaftale, og for en Gruppeforsikringsaftale med kontantværdi eller en Gruppeannuitetsaftale. Et Indberettende finansielt institut kan antage, at en fysisk person (bortset fra ejeren), som er begunstiget i en Forsikringsaftale med kontantværdi eller en Annuitetsaftale, og som modtager en udbetaling ved dødsfald, ikke er en Person, hvorom der skal indberettes, og kan behandle en sådan Finansiel konto som en Ikkeindberetningspligtig konto, medmindre det Indberettende finansielle institut har aktuel viden om, eller grund til at vide, at den begunstigede er en Person, hvorom der skal indberettes. Et Indberettende finansielt institut har grund til at vide, at en begunstiget i en Forsikringsaftale med kontantværdi eller en Annuitetsaftale er en Person, hvorom der skal indberettes, hvis de oplysninger, der er indsamlet af det Indberettende finansielle institut og knyttet til den begunstigede indeholder indicier som beskrevet i afdeling III, afsnit B. Hvis et Indberettende finansielt institut har aktuel viden om, eller grund til at vide, at den begunstigede er en Person, hvorom der skal indberettes, skal det indberettende finansielle institut følge procedurerne i afdeling III, afsnit B.

Et Indberettende finansielt institut kan behandle en Finansiel konto, der er et medlems andel i en Gruppeforsikringsaftale med kontantværdi eller en Gruppeannuitetsaftale, som en Finansiel konto, der ikke er en Indberetningspligtig konto, indtil den dato, hvor et beløb skal betales til arbejdstageren/bevisindehaveren eller den begunstigede, hvis den Finansielle konto, som er et medlems andel i en Gruppeforsikringsaftale med kontantværdi eller en Gruppeannuitetsaftale, opfylder følgende krav:

i)

Gruppeforsikringsaftalen med kontantværdi eller Gruppeannuitetsaftalen er udstedt til en arbejdsgiver og dækker 25 eller flere arbejdstagere/bevisindehavere

ii)

arbejdstagerne/bevisindehaverne er berettigede til at modtage en kontraktværdi vedrørende deres andele og til at udpege de begunstigede til den ydelse, der skal udbetales ved arbejdstagerens død, og

iii)

det samlede beløb, der skal udbetales til en arbejdstager/bevisindehaver eller begunstiget, overstiger ikke et beløb, der er denomineret i hver medlemsstats nationale valuta, og som svarer til 1 000 000 USD.

Udtrykket »Gruppeforsikringsaftale med kontantværdi« betyder en Forsikringsaftale med kontantværdi, som i) yder dækning til enkeltpersoner, der er tilknyttet gennem en arbejdsgiver, erhvervsorganisation, fagforening eller anden sammenslutning eller gruppe, og ii) opkræver en præmie for hvert medlem af gruppen (eller medlem af en klasse inden for gruppen), som er fastsat uden hensyn til individuelle sundhedsmæssige karakteristika bortset fra gruppemedlemmets (eller gruppemedlemsklassens) alder, køn og rygevaner.

Udtrykket »Gruppeannuitetsaftale« betyder en Annuitetsaftale, hvor fordringshaverne er enkeltpersoner, som er tilknyttet gennem en arbejdsgiver, erhvervsorganisation, fagforening eller anden sammenslutning eller gruppe.

C.

Sammenlægning af kontosaldi og valutaregler

1.

Sammenlægning af Personkonti. Med henblik på fastsættelsen af den samlede saldo eller værdi af de Finansielle konti, der ejes af en fysisk person, er et Indberettende finansielt institut forpligtet til at sammenlægge alle Finansielle konti ført i det Indberettende finansielle institut eller en Tilknyttet enhed, men kun i den udstrækning det Indberettende finansielle instituts IT-systemer forbinder de pågældende Finansielle konti til et dataelement som f.eks. kundenummer eller Skatteregistreringsnummer og tillader, at kontosaldi eller -værdier sammenlægges. Hver indehaver af en Finansiel konto, der ejes i fællesskab, skal tildeles hele saldoen eller værdien af den fælles finansielle konto ved anvendelsen af de sammenlægningsforpligtelser, der beskrives i dette afsnit.

2.

Sammenlægning af Enhedskonti. Med henblik på fastsættelsen af den samlede saldo eller værdi af de Finansielle konti, der ejes af en Enhed, er et Indberettende finansielt institut forpligtet til at tage alle finansielle konti, som er ført i det Indberettende finansielle institut eller en Tilknyttet enhed, i betragtning, men kun i den udstrækning det Indberettende finansielle instituts IT-systemer forbinder de pågældende finansielle konti til et dataelement som f.eks. kundenummer eller Skatteregistreringsnummer og tillader, at kontosaldi eller -værdier sammenlægges. Hver indehaver af en Finansiel konto, der ejes i fællesskab, skal tildeles hele saldoen eller værdien af den fælles Finansielle konto ved anvendelsen af de sammenlægningsforpligtelser, der beskrives i dette afsnit.

3.

Særlig sammenlægningsregel, som gælder for kundeansvarlige. Med henblik på fastsættelsen af den samlede saldo eller værdi af Finansielle konti, der ejes af en person, for at afgøre, om en Finansiel konto er en Højværdikonto, er et Indberettende finansielt institut også forpligtet til, for så vidt angår en Finansiel konto, som en kundeansvarlig ved eller har grund til at vide er direkte eller indirekte ejet, kontrolleret eller oprettet (bortset fra i egenskab af en betroet person) af den samme person, at sammenlægge alle sådanne konti.

4.

Beløb anses for at indbefatte tilsvarende beløb i andre valutaer. Alle beløb denomineret i hver medlemsstats nationale valuta skal forstås som inkluderende tilsvarende beløb i andre valutaer, som fastsat ved national lov.

AFDELING VIII

DEFINITIONER

Følgende udtryk har den betydning, der er anført nedenfor:

A.   Indberettende finansielt institut

1.

Udtrykket »Indberettende finansielt institut« betyder et Finansielt institut i en medlemsstat, der ikke er et Ikkeindberettende finansielt institut. Udtrykket »Finansielt institut i en medlemsstat« betyder i) et Finansielt institut, der er hjemmehørende i en medlemsstat, med undtagelse af filialer af det pågældende Finansielle institut, der er beliggende uden for denne medlemsstat, og ii) en filial af et Finansielt institut, der ikke er hjemmehørende i en medlemsstat, hvis den pågældende filial er beliggende i denne medlemsstat.

2.

Udtrykket »Finansielt institut i en deltagende jurisdiktion« betyder i) et Finansielt institut, der er hjemmehørende i en Deltagende jurisdiktion, med undtagelse af filialer af det pågældende Finansielle institut, der er beliggende uden for denne Deltagende jurisdiktion, og ii) en filial af et Finansielt institut, der ikke er hjemmehørende i en Deltagende jurisdiktion, hvis den pågældende filial er beliggende i denne Deltagende jurisdiktion.

3.

Udtrykket »Finansielt institut« betyder et Forvaltningsinstitut, et Indskudsinstitut, en Investeringsenhed eller et Specificeret forsikringsselskab.

4.

Udtrykket »Forvaltningsinstitut« (Custodial Institution) betyder en Enhed, der som en væsentlig del af sin forretningsvirksomhed besidder Finansielle aktiver for andres regning. En Enhed besidder Finansielle aktiver for andres regning som en væsentlig del af sin forretningsvirksomhed, hvis Enhedens bruttoindkomst, der kan henføres til besiddelse af Finansielle aktiver og dertil knyttede finansielle tjenesteydelser, svarer til eller overstiger 20 % af Enhedens bruttoindkomst i den korteste af følgende to perioder: i) den treårige periode, som slutter den 31. december (eller den sidste dag af en regnskabsperiode, som ikke følger kalenderåret) forud for det år, hvor fastsættelsen sker, eller ii) den periode, Enheden har eksisteret.

5.

Udtrykket »Indskudsinstitut« (Depository Institution) betyder en Enhed, der accepterer indskud som et sædvanligt led i bankvirksomhed eller lignende forretningsvirksomhed.

6.

Udtrykket »Investeringsenhed« (Investment Entity) betyder en Enhed:

a)

der som led i forretningsvirksomhed hovedsagelig udfører en eller flere af følgende aktiviteter eller operationer for eller på vegne af en kunde:

i)

handel med pengemarkedsinstrumenter (checks, veksler, indskudsbeviser, derivater mv.), valutaveksling, børs-, rente- og indeksinstrumenter, omsættelige værdipapirer eller råvareterminskontrakter

ii)

individuel og kollektiv porteføljeforvaltning, eller

iii)

anden form for investering, administration eller forvaltning af Finansielle aktiver eller penge på vegne af andre personer

eller

b)

hvis bruttoindkomst hovedsagelig kan tilskrives investering, geninvestering eller handel med Finansielle aktiver, hvis Enheden forvaltes af en anden Enhed, som er et Indskudsinstitut, et Forvaltningsinstitut, et Specificeret forsikringsselskab eller en Investeringsenhed som beskrevet i afsnit A, punkt 6, litra a).

En Enhed anses for som led i forretningsvirksomhed hovedsagelig at udføre en eller flere af de aktiviteter, der er beskrevet i afsnit A, punkt 6, litra a), eller en Enheds bruttoindkomst kan hovedsagelig tilskrives investering, geninvestering eller handel med Finansielle aktiver til de formål, der er nævnt i afsnit A, punkt 6, litra b), hvis Enhedens bruttoindkomst, der kan henføres til de relevante aktiviteter, svarer til eller overstiger 50 % af Enhedens bruttoindkomst i den korteste af følgende to perioder: i) den treårige periode, som slutter den 31. december i det år, der går forud for det år, hvor fastsættelsen sker, eller ii) den periode, Enheden har eksisteret. Udtrykket »Investeringsenhed« omfatter ikke en Enhed, som er en Aktiv NFE, fordi den pågældende Enhed opfylder en eller flere af betingelserne i afsnit D, punkt 8, litra d)-g).

Dette stykke skal fortolkes på en måde, der er i overensstemmelse med ordlyden i definitionen af »finansielt institut« i henstillingerne fra Den Finansielle Aktionsgruppe (»Financial Action Task Force«).

7.

Udtrykket »Finansielt aktiv« omfatter værdipapirer (f.eks. kapitalandele i et aktieselskab, andele eller ejerinteresser i et interessentskab, der har udvidet ejerkreds eller er børsnoteret, eller en trust, obligationer, lånebeviser, gældsbreve eller tilsvarende gældsbeviser), andele i et interessentskab, varer, swaps (f.eks. renteswaps, valutaswaps, basisswaps, rentelofter, rentegulve, råvareswaps, aktieswaps, aktieindeksswaps og lignende aftaler), Forsikringsaftaler eller Annuitetsaftaler eller andele (herunder en futureskontrakt, en terminskontrakt eller en option) i værdipapirer, interessentskaber, varer, swaps, Forsikringsaftaler eller Annuitetsaftaler. Udtrykket »Finansielt aktiv« omfatter ikke en ikkegældsbaseret, direkte andel i fast ejendom.

8.

Udtrykket »Specificeret forsikringsselskab« (Specified Insurance Company) betyder en Enhed, som er et forsikringsselskab (eller holdingselskab til et forsikringsselskab), som udsteder, eller er forpligtet til at foretage betalinger med hensyn til, en Forsikringsaftale med kontantværdi (Cash Value Insurance Contract) eller en Annuitetsaftale.

B.   Ikkeindberettende finansielt institut

1.

Udtrykket »Ikkeindberettende finansielt institut« betyder et Finansielt institut, der er:

a)

en Offentlig enhed, en International organisation eller en Centralbank, undtagen med hensyn til en betaling, der er afledt af en forpligtelse i forbindelse med en kommerciel finansiel aktivitet af en type, som udøves af et Specificeret forsikringsselskab, et Forvaltningsinstitut eller et Indskudsinstitut

b)

en Pensionskasse med bred deltagelse, en Pensionskasse med begrænset deltagelse, en Pensionskasse tilhørende en Offentlig enhed, en International organisation eller en Centralbank eller en Kvalificeret kreditkortudsteder

c)

enhver anden Enhed, der udgør en lav risiko for at blive anvendt til skatteunddragelse, har stort set har samme kendetegn som de Enheder, der er beskrevet i afsnit B, punkt 1, litra a) og b), og er opført på listen over Ikkeindberettende finansielle institutter, jf. artikel 8, stk. 7a, i dette direktiv, forudsat at en sådan Enheds status som Ikkeindberettende finansielt institut ikke strider mod målene i dette direktiv

d)

et Fritaget institut for kollektiv investering, eller

e)

en trust, i det omfang forvalteren af trusten er et Indberettende finansielt institut og indberetter alle oplysninger, der kræves indberettet i henhold til afdeling I for så vidt angår alle trustens Indberetningspligtige konti.

2.

Udtrykket »Offentlig enhed« betyder en medlemsstats eller anden jurisdiktions regering, en politisk underinddeling af en medlemsstat eller anden jurisdiktion (hvilket for at undgå tvivl omfatter stat, provins, region eller kommune) eller en myndighed eller anden institution, der ejes fuldt ud af en medlemsstat eller anden jurisdiktion eller af en eller flere af ovenstående (hver især en »Offentlig enhed«). Denne kategori består af integrerende dele, kontrollerede enheder og politiske underinddelinger af en medlemsstat eller anden jurisdiktion.

a)

En »integrerende del« af en medlemsstat eller anden jurisdiktion betyder en person, en organisation, en myndighed, et kontor, en fond, en institution eller et andet organ, uanset betegnelsen, der udgør en styrende myndighed i en medlemsstat eller anden jurisdiktion. Det styrende organs nettoindtjening skal godskrives dets egen konto eller andre konti, der tilhører denne medlemsstat eller anden jurisdiktion, uden at nogen del kommer en privatperson til gode. En integrerende del omfatter ikke en fysisk person, der er regeringsrepræsentant, embedsmand eller administrator, som handler i privat eller personlig egenskab.

b)

En »kontrolleret enhed« betyder en Enhed, der i sin form er adskilt fra medlemsstaten eller anden jurisdiktion, eller som på anden vis udgør en særskilt juridisk enhed, forudsat at:

i)

Enheden ejes fuldt ud og kontrolleres direkte af en eller flere offentlige Enheder eller gennem en eller flere kontrollerede enheder

ii)

Enhedens nettoindtjening godskrives dens egen konto eller konti, der tilhører en eller flere Offentlige enheder, uden at nogen del af indkomsten tilskrives en privatperson, og

iii)

Enhedens aktiver ved opløsning tilfalder en eller flere Offentlige enheder.

c)

Indkomst kommer ikke privatpersoner til gode, hvis disse personer er de tilsigtede modtagere af et offentligt program, og programmets aktiviteter udføres over for offentligheden i almenhedens interesse eller vedrører forvaltningen af et offentligt tiltag. Uanset ovenstående anses indkomst imidlertid for at komme privatpersoner til gode, hvis indkomsten stammer fra anvendelsen af en Offentlig enhed til at udføre en erhvervsmæssig virksomhed, som f.eks. en kommerciel bankvirksomhed, som leverer finansielle tjenesteydelser til privatpersoner.

3.

Udtrykket »International organisation« betyder en international organisation eller en myndighed eller institution, der ejes fuldt ud heraf. Denne kategori omfatter enhver mellemstatslig organisation (herunder en overstatslig organisation), i) der hovedsagelig består af regeringer, ii) der i praksis har en hjemstedsaftale eller en i alt væsentligt tilsvarende aftale med medlemsstaten, og iii) hvorfra indkomsten ikke kommer privatpersoner til gode.

4.

Udtrykket »Centralbank« betyder en institution, der ved lov eller offentlig godkendelse er den øverste myndighed ud over medlemsstatens regering, som udsteder instrumenter, der skal sættes i omløb som valuta. Denne bank kan omfatte en institution, der er adskilt fra medlemsstatens regering, uanset om den ejes helt eller delvist af medlemsstaten.

5.

Udtrykket »Pensionskasse med bred deltagelse« betyder en fond, der er oprettet for at tilvejebringe pensionsydelser, invaliditetsydelser eller udbetalinger ved dødsfald, eller en kombination af disse, til modtagere, der er nuværende eller tidligere arbejdstagere (eller personer, som er udpeget af sådanne arbejdstagere) hos en eller flere arbejdsgivere, som modydelse for de leverede ydelser, forudsat at pensionskassen

a)

ikke har nogen modtager, der har ret til mere end 5 % af pensionskassens aktiver

b)

er underlagt offentlig regulering og indberetter oplysninger til skattemyndighederne og

c)

opfylder mindst ét af følgende krav:

i)

pensionskassen er generelt fritaget for skat på investeringsindtægter, eller beskatningen af disse indtægter er udskudt, eller de beskattes med en nedsat sats på grund af dens status som pensionsordning

ii)

pensionskassen modtager mindst 50 % af sine samlede bidrag (bortset fra overførsler af aktiver fra andre ordninger som beskrevet i afsnit B, punkt 5-7, eller fra pensionskonti som beskrevet i afsnit C, punkt 17, litra a)), fra de finansierende arbejdsgivere

iii)

udlodninger eller udbetalinger fra pensionskassen er kun tilladt, når specifikke hændelser vedrørende pension, invaliditet eller dødsfald har fundet sted (undtagen overførsel af udlodninger til andre pensionskasser som beskrevet i afsnit B, punkt 5-7, eller pensionskonti som beskrevet i afsnit C, punkt 17, litra a)), i modsat fald pålægges der sanktioner på udlodninger eller udbetalinger, der foretages før disse specifikke hændelser, eller

iv)

arbejdstagernes bidrag (undtagen visse tilladte supplerende bidrag) til pensionskassen er begrænset under henvisning til arbejdstagerens arbejdsindkomst eller må ikke på årsbasis overstige et beløb, der er denomineret i hver medlemsstats nationale valuta, og som svarer til 50 000 USD, under anvendelse af de regler, der er omhandlet i afdeling VII, afsnit C, om kontosammenlægning og valutaomregning.

6.

Udtrykket »Pensionskasse med begrænset deltagelse« betyder en fond, der er oprettet for at tilvejebringe pensionsydelser, invaliditetsydelser eller udbetalinger ved dødsfald til modtagere, der er nuværende eller tidligere arbejdstagere (eller personer, som er udpeget af sådanne arbejdstagere) hos en eller flere arbejdsgivere, som modydelse for de leverede ydelser, forudsat at

a)

pensionskassen har færre end 50 deltagere

b)

pensionskassen finansieres af en eller flere arbejdsgivere, som ikke er Investeringsenheder eller Passive NFE'er

c)

arbejdstagerens og arbejdsgiverens bidrag til pensionskassen (bortset fra overførsler af aktiver fra pensionskonti som beskrevet i afsnit C, punkt 17, litra a)) er begrænset under henvisning til hhv. arbejdstagerens arbejdsindkomst og godtgørelse

d)

deltagere, der ikke er hjemmehørende i den medlemsstat, hvori pensionskassen er etableret, er ikke berettiget til mere end 20 % af pensionskassens aktiver, og

e)

pensionskassen er underlagt offentlig regulering og indberetter oplysninger til skattemyndighederne.

7.

Udtrykket »Pensionskasse tilhørende en Offentlig enhed, International organisation eller Centralbank« betyder en fond, der er oprettet af en Offentlig enhed, en International organisation eller en Centralbank for at tilvejebringe pensionsydelser, invaliditetsydelser eller udbetalinger ved dødsfald til modtagere eller deltagere, der er nuværende eller tidligere arbejdstagere (eller personer, som er udpeget af sådanne arbejdstagere), eller som hverken er nuværende eller tidligere arbejdstagere, hvis ydelserne til modtagerne eller deltagerne tilvejebringes som modydelse for personlige tjenesteydelser udført for den Offentlige enhed, den Internationale organisation eller Centralbanken.

8.

Udtrykket »Kvalificeret kreditkortudsteder« betyder et Finansielt institut, som opfylder følgende krav:

a)

det Finansielle institut er udelukkende et Finansielt institut, fordi det er en kreditkortudsteder, som kun accepterer indskud, når en kunde foretager en betaling, der overstiger en debetsaldo på kortet, og overbetalingen ikke straks returneres til kunden, og

b)

det Finansielle institut gennemfører senest den 1. januar 2016 politikker og procedurer, der enten har til formål at forhindre, at en kunde foretager en overbetaling på over et beløb, der er denomineret i hver medlemsstats nationale valuta, og som svarer til 50 000 USD, eller at sikre, at enhver overbetaling fra kunden ud over dette beløb tilbagebetales til kunden inden for 60 dage, i begge tilfælde under anvendelse af de regler, der er omhandlet i afdeling VII, punkt C, om kontosammenlægning og valutaomregning. I denne forbindelse henviser overbetaling fra kunden ikke til kreditsaldi for så vidt angår omtvistede betalinger, men omfatter kreditsaldi, der stammer fra returnering af varer.

9.

Udtrykket »Fritaget institut for kollektiv investering« betyder en Investeringsenhed, der er reguleret som et institut for kollektiv investering, forudsat at alle andele i investeringsinstituttet ejes af eller gennem fysiske personer eller Enheder, der ikke er Personer, hvorom der skal indberettes, undtagen en Passiv NFE med Kontrollerende personer, der er Personer, hvorom der skal indberettes.

En Investeringsenhed, der er reguleret som et institut for kollektiv investering, opfylder også kravene i afsnit B, punkt 9, som et Fritaget institut for kollektiv investering, selv om investeringsinstituttet har udstedt fysiske ihændehaveraktier, forudsat at:

a)

investeringsinstituttet ikke har udstedt og ikke udsteder nogen fysiske ihændehaveraktier efter den 31. december 2015

b)

investeringsinstituttet inddrager alle sådanne aktier ved tilbagekøb

c)

investeringsinstituttet udfører de procedurer for passende omhu, der er omhandlet i afdeling II-VII, og indberetter de oplysninger, der skal indberettes med hensyn til sådanne aktier, når disse aktier fremvises til indløsning eller anden betaling, og

d)

investeringsinstituttet har indført politikker og procedurer, der skal sikre, at disse aktier indløses eller gøres uomsættelige hurtigst muligt og under alle omstændigheder inden den 1. januar 2018.

C.   Finansiel konto

1.

Udtrykket »Finansiel konto« betyder en konto, der føres af et Finansielt institut, herunder en Indskudskonto, en Forvaltningskonto og

a)

for så vidt angår en Investeringsenhed, enhver andel i egenkapital eller gæld i det Finansielle institut. Uanset det foranstående omfatter udtrykket »Finansiel konto« ikke nogen andel i egenkapital eller gæld i en Enhed, der er en Investeringsenhed, udelukkende fordi den i) yder investeringsrådgivning til og handler på vegne af, eller ii) forvalter porteføljer for og handler på vegne af en kunde med henblik på investering, forvaltning eller administration af Finansielle aktiver, der er deponeret i kundens navn i et andet Finansielt institut end denne Enhed

b)

for så vidt angår et Finansielt institut, der ikke er beskrevet i afsnit C, punkt 1, litra a), enhver andel i egenkapital eller gæld i det Finansielle institut, hvis denne type andel er oprettet med henblik på at undgå indberetning i overensstemmelse med afdeling I, og

c)

enhver Forsikringsaftale med kontantværdi og enhver Annuitetsaftale, som er udstedt eller føres af et Finansielt institut, med undtagelse af en ikkeinvesteringstilknyttet, ikkeoverdragelig umiddelbar livrente, der er udstedt til en fysisk person og tillægger en økonomisk værdi til pensions- eller invaliditetsydelsen, som indrømmes under en konto, som er en Undtaget konto.

Udtrykket »Finansiel konto« omfatter ikke en konto, der er en Undtaget konto.

2.

Udtrykket »Indskudskonto« omfatter enhver forretningskonto, lønkonto, opsparingskonto, aftalekonto eller en konto, der er dokumenteret ved et indskudsbevis, opsparingsbevis, investeringsbevis, gældsbevis eller andet tilsvarende instrument, som føres af et Finansielt institut som et sædvanligt led i bankvirksomhed eller tilsvarende forretningsvirksomhed. En Indskudskonto omfatter også et beløb, som opbevares af et forsikringsselskab i henhold til en garanteret investeringskontrakt eller en tilsvarende aftale om at betale eller godskrive renter af beløbet.

3.

Udtrykket »Forvaltningskonto« betyder en konto (bortset fra en Forsikringsaftale eller Annuitetsaftale), der indeholder et eller flere Finansielle aktiver til fordel for en anden person.

4.

Udtrykket »Andel i egenkapital« betyder for så vidt angår et interessentskab, der er et Finansielt institut, enten andel i kapital eller andel i overskud i interessentskabet. For så vidt angår en trust, der er et Finansielt institut, anses en Andel i egenkapital for at være besiddet af en person, der behandles som stifter eller berettiget i hele eller en del af trusten, eller en anden fysisk person, der udøver endelig effektiv kontrol over trusten. En Person, hvorom der skal indberettes, behandles som værende berettiget i en trust, hvis en sådan Person, hvorom der skal indberettes, har ret til at modtage direkte eller indirekte (for eksempel gennem en forvalter) en pligtmæssig udlodning eller kan modtage direkte eller indirekte en skønsmæssig udlodning fra trusten.

5.

Udtrykket »Forsikringsaftale« betyder en aftale (bortset fra en Annuitetsaftale), i henhold til hvilken udstederen accepterer at betale et beløb ved indtræden af en specificeret hændelse, der omfatter døds-, sygdoms-, ulykkes-, ansvars- eller ejendomsrisiko.

6.

Udtrykket »Annuitetsaftale« betyder en aftale, i henhold til hvilken udstederen accepterer at foretage udbetalinger i en tidsperiode, der helt eller delvis bestemmes under hensyn til en eller flere fysiske personers forventede levetid. Udtrykket omfatter også en aftale, der anses for en Annuitetsaftale i henhold til lov, forskrift eller praksis i den medlemsstat eller anden jurisdiktion, hvor aftalen er udstedt, og i henhold til hvilken udstederen accepterer at foretage betalinger i en årrække.

7.

Udtrykket »Forsikringsaftale med kontantværdi« betyder en Forsikringsaftale (bortset fra en genforsikringsaftale for regresansvar mellem to forsikringsselskaber), som har en Kontantværdi.

8.

Udtrykket »Kontantværdi« betyder det største af følgende to beløb: i) det beløb, som forsikringstageren er berettiget til at modtage ved opsigelse eller udløb af aftalen (bestemt uden nedsættelse for en eventuel betaling i forbindelse med opsigelse eller forsikringspolicelån) og ii) det beløb, som forsikringstageren kan låne i henhold til eller under hensyn til aftalen. Uanset det foranstående omfatter udtrykket »Kontantværdi« ikke et beløb, som skal betales i henhold til en Forsikringsaftale:

a)

alene som følge af, at en person, som er forsikret i henhold til en livsforsikringsaftale, er afgået ved døden

b)

i form af personskade- eller sygdomsydelser eller anden ydelse, der erstatter et økonomisk tab ved indtræden af den hændelse, der er forsikret mod

c)

i form af tilbagebetaling af en tidligere indbetalt præmie (fratrukket udgifter til forsikringsgebyrer, uanset om de er opkrævet eller ej) i henhold til en Forsikringsaftale (bortset fra en investeringstilknyttet livsforsikrings- eller annuitetsaftale) som følge af annullering eller udløb af aftalen, nedsættelse af risikoeksponering i aftalens dækningsperiode, eller som følge af rettelse af posteringsfejl eller anden lignende fejl vedrørende aftalens præmie

d)

som en udlodning til forsikringstager (undtagen udlodning i forbindelse med udløb), såfremt udlodningen vedrører en Forsikringsaftale, i henhold til hvilken kun de ydelser, der er beskrevet i afsnit C, punkt 8, litra b), skal udbetales, eller

e)

i form af tilbagebetaling af en forudbetalt præmie eller et præmiedepositum for en Forsikringsaftale, for hvilken præmien skal betales mindst én gang årligt, hvis beløbet for forskudspræmien eller præmiedepositummet ikke overstiger den næste årlige præmie, der skal betales i henhold til aftalen.

9.

Udtrykket »Allerede eksisterende konto« betyder:

a)

en Finansiel konto, som føres af et Indberettende finansielt institut pr. 31. december 2015

b)

en Finansiel konto tilhørende en Kontohaver, uanset hvilken dato en sådan Finansiel konto blev åbnet, såfremt

i)

Kontohaveren også har en Finansiel konto, der er en Allerede eksisterende konto i medfør af afsnit C, punkt 9, litra a), i det Indberettende finansielle institut (eller i en Tilknyttet enhed i samme medlemsstat som det Indberettende finansielle institut)

ii)

det Indberettende finansielle institut (og eventuelt den Tilknyttede enhed i samme medlemsstat som det Indberettende finansielle institut) behandler begge de ovennævnte Finansielle konti og Kontohaverens eventuelle andre Finansielle konti, der anses for Allerede eksisterende konti i henhold til litra b), som en enkelt Finansiel konto med henblik på opfyldelsen af de standarder for krav til viden, der er omhandlet i afdeling VII, afsnit A, og med henblik på beregningen af saldoen eller værdien af de Finansielle konti, når beløbsgrænserne på kontiene anvendes

iii)

det Indberettende finansielle institut for så vidt angår en Finansiel konto, der er omfattet af AML/KYC-procedurer, er berettiget til at opfylde sådanne AML/KYC-procedurer for den finansielle konto ved at benytte de AML/KYC-procedurer, der er gennemført for den Allerede eksisterende konto beskrevet i afsnit C, punkt 9, litra a), og

iv)

åbningen af den Finansielle konto ikke kræver, at Kontohaveren forelægger nye, supplerende eller ændrede kundeoplysninger, undtagen som følge af dette direktiv.

10.

Udtrykket »Ny konto« betyder en Finansiel konto, der føres af et Indberettende finansielt institut oprettet den 1. januar 2016 eller senere, medmindre den opfattes som en Allerede eksisterende konto i henhold til afsnit C, punkt 9, litra b).

11.

Udtrykket »Allerede eksisterende personkonto« betyder en Allerede eksisterende konto, som tilhører en eller flere fysiske personer.

12.

Udtrykket »Ny personkonto« betyder en Ny konto, som tilhører en eller flere fysiske personer.

13.

Udtrykket »Allerede eksisterende enhedskonto« betyder en Allerede eksisterende konto, som tilhører en eller flere Enheder.

14.

Udtrykket »Lavværdikonto« betyder en Allerede eksisterende personkonto med en samlet saldo eller værdi pr. 31. december 2015, der ikke overstiger et beløb, der er denomineret i hver medlemsstats nationale valuta, og som svarer til 1 000 000 USD.

15.

Udtrykket »Højværdikonto« betyder en Allerede eksisterende personkonto med en samlet saldo eller værdi pr. 31. december 2015 eller 31. december i et hvilket som helst senere år, der overstiger et beløb, der er denomineret i hver medlemsstats nationale valuta, og som svarer til 1 000 000 USD.

16.

Udtrykket »Ny enhedskonto« betyder en Ny konto, som tilhører en eller flere Enheder.

17.

Udtrykket »Konto, der er undtaget« betyder en af følgende konti:

a)

en pensionskonto, der opfylder følgende krav:

i)

kontoen er reguleret som en personlig pensionskonto eller indgår i en registreret eller reguleret pensionsordning for udbetaling af pensionsydelser (herunder invaliditetsydelser eller udbetalinger ved dødsfald)

ii)

kontoen er skattebegunstiget (dvs. bidrag til kontoen, som ellers ville være skattepligtige, er fradragsberettigede eller fratrækkes Kontohaverens bruttoindkomst eller beskattes til en reduceret sats, eller beskatning af investeringsindkomst fra kontoen udskydes eller beskattes til en reduceret sats)

iii)

kontooplysningerne skal indberettes til skattemyndighederne

iv)

udbetalinger er betinget af opnåelse af en bestemt pensionsalder, invaliditet eller dødsfald, i modsat fald pålægges der sanktioner på udbetalinger, der foretages før disse specifikke hændelser, og

v)

enten i) de årlige bidrag er begrænset til et beløb, der er denomineret i hver medlemsstats nationale valuta, og som svarer til 50 000 USD eller derunder, eller ii) det bidrag, der må indbetales til kontoen i løbet af en levetid, er begrænset til et beløb, der er denomineret i hver medlemsstats nationale valuta, og som svarer til 1 000 000 USD eller derunder, i begge tilfælde under anvendelse af de regler, der er omhandlet i afdeling VII, afsnit C, om kontosammenlægning og valutaomregning.

En Finansiel konto, der i øvrigt opfylder kravene i afsnit C, punkt 17, litra a), nr. v), vil også opfylde disse krav, selv om en sådan Finansiel konto måtte modtage aktiver eller midler, der overføres fra en eller flere Finansielle konti, der opfylder kravene i afsnit C, punkt 17, litra a) eller b), eller fra en eller flere pensionskasser, der opfylder et af kravene i afsnit B, punkt 5-7.

b)

en konto, der opfylder følgende krav:

i)

kontoen er reguleret som et investeringsinstrument til andre formål end pension og handles regelmæssigt på et etableret værdipapirmarked, eller kontoen er reguleret som et opsparingsinstrument til andre formål end pension

ii)

kontoen er skattebegunstiget (dvs. bidrag til kontoen, som ellers ville være skattepligtige, er fradragsberettigede eller fratrækkes Kontohaverens bruttoindkomst eller beskattes til en reduceret sats, eller beskatning af investeringsindkomst fra kontoen udskydes eller beskattes til en reduceret sats)

iii)

udbetalinger er betinget af, at bestemte kriterier vedrørende formålet med investerings- eller opsparingskontoen opfyldes (f.eks. udbetaling af uddannelsesmæssige ydelser eller sygesikringsydelser), i modsat fald pålægges der sanktioner på udbetalinger, der foretages, før disse kriterier er opfyldt, og

iv)

de årlige bidrag er begrænset til et beløb, der er denomineret i hver medlemsstats nationale valuta, og som svarer til 50 000 USD eller derunder under anvendelse af de regler, der er omhandlet i afdeling VII, afsnit C, om kontosammenlægning og valutaomregning.

En Finansiel konto, der i øvrigt opfylder kravene i afsnit C, punkt 17, litra b), nr. iv), vil også opfylde disse krav, selv om en sådan Finansiel konto måtte modtage aktiver eller midler, der overføres fra en eller flere Finansielle konti, der opfylder kravene i afsnit C, punkt 17, litra a) eller b), eller fra en eller flere pensionskasser, der opfylder et af kravene i afsnit B, punkt 5-7.

c)

en livsforsikringsaftale med en dækningsperiode, der udløber, inden den forsikrede person fylder 90 år, forudsat at aftalen opfylder følgende krav:

i)

periodiske præmier, som ikke mindskes over tid, betales mindst en gang om året i den periode, aftalen er gældende, eller indtil den forsikrede fylder 90 år, alt efter hvilken periode der er kortest

ii)

aftalen har ingen aftaleværdi, som en person kan få adgang til (ved udbetaling, lån eller på anden måde) uden at bringe aftalen til ophør

iii)

det beløb (bortset fra en udbetaling ved dødsfald), der skal betales ved aftalens annullering eller ophør, kan ikke overstige de samlede betalte præmier for aftalen, fratrukket de samlede udgifter i forbindelse med død og sygdom (uanset om de faktisk blev pålagt eller ej) for den eller de perioder, hvor aftalen har løbet, og eventuelle beløb, der er betalt forud for aftalens annullering eller ophør, og

iv)

aftalen tilhører ikke en erhverver mod vederlag.

d)

en konto, som udelukkende tilhører et bo, såfremt dokumentationen for en sådan konto indeholder en kopi af afdødes testamente eller dødsattest.

e)

en konto, der er oprettet i forbindelse med et af følgende forhold:

i)

retsafgørelse eller dom

ii)

salg, bytte eller leasing af fast ejendom eller personlige ejendele, forudsat at kontoen opfylder følgende krav:

kontoen er finansieret udelukkende med en udbetaling, et forskud eller et depositum på et passende beløb for at sikre en forpligtelse, der er direkte forbundet med transaktionen, eller en lignende betaling eller finansieres med et Finansielt aktiv, som er deponeret på kontoen i forbindelse med salg, bytte eller leasing af ejendommen eller ejendelene

kontoen er oprettet og anvendes udelukkende til at sikre køberens forpligtelse til at betale købsprisen for ejendommen eller ejendelene, sælgerens forpligtelse til at afholde alle eventuelle forpligtelser eller leasinggivers eller leasingtagers forpligtelse til at betale for eventuelle skader, der berører den leasede ejendom eller de leasede ejendele som aftalt i forbindelse med leasingen

kontoens aktiver, herunder afkastet heraf, udbetales eller på anden måde fordeles til køber, sælger, leasinggiver eller leasingtager (herunder for at opfylde denne persons forpligtelser), når ejendommen eller ejendelene sælges, byttes eller overdrages, eller lejemålet ophører

kontoen er ikke en margenkonto eller lignende konto oprettet i forbindelse med salg eller bytte af et Finansielt aktiv, og

kontoen er ikke forbundet med en konto, der er beskrevet i afsnit C, punkt 17, litra f)

iii)

et Finansielt instituts forpligtelse til, når det yder et lån med sikkerhed i fast ejendom, at hensætte en del af betalingen udelukkende med det formål at gøre det muligt at betale skatter eller forsikringer i forbindelse med den faste ejendom på et senere tidspunkt

iv)

et Finansielt instituts forpligtelse til udelukkende at lette betalingen af skatter på et senere tidspunkt.

f)

en Indskudskonto, der opfylder følgende krav:

i)

kontoen eksisterer udelukkende, fordi en kunde foretager en betaling ud over en debetsaldo på et kreditkort eller en anden revolverende kreditfacilitet, og overbetalingen ikke straks returneres til kunden, og

ii)

det Finansielle institut gennemfører senest den 1. januar 2016 politikker og procedurer, der enten har til formål at forhindre, at en kunde foretager en overbetaling på over et beløb, der er denomineret i hver medlemsstats nationale valuta, og som svarer til 50 000 USD, eller at sikre, at enhver overbetaling fra kunden ud over dette beløb tilbagebetales til kunden inden for 60 dage, i begge tilfælde under anvendelse af de regler, der er omhandlet i afdeling VII, punkt C, om valutaomregning. I denne forbindelse henviser overbetaling fra kunden ikke til kreditsaldi for så vidt angår omtvistede betalinger, men omfatter kreditsaldi, der stammer fra returnering af varer.

g)

enhver anden konto, der udgør en lav risiko for at blive anvendt til skatteunddragelse, har stort set samme kendetegn som de konti, der er beskrevet i afsnit C, punkt 17, litra a)-f), og er opført på listen over Undtagne konti, jf. artikel 8, stk. 7a, i dette direktiv forudsat at en sådan kontos status som Undtagen konto ikke strider mod målene, i dette direktiv.

D.   Indberetningspligtig konto

1.

Udtrykket »Indberetningspligtig konto« betyder en Finansiel konto, som føres af et Indberettende finansielt institut i en medlemsstat, og som ejes af en eller flere Personer, hvorom der skal indberettes, eller af en Passiv NFE med en eller flere Kontrollerende personer, der er Personer, hvorom der skal indberettes, forudsat at den er blevet identificeret som sådan i henhold til de procedurer for passende omhu, der beskrives i afdeling II-VII.

2.

Udtrykket »Person, hvorom der skal indberettes« betyder en Person i en medlemsstat, som ikke er: i) et selskab, hvis aktier regelmæssigt handles på et eller flere etablerede værdipapirmarkeder, ii) et selskab, der er en Tilknyttet enhed til et selskab, der er beskrevet i nr. i), iii) en Offentlig enhed, iv) en International organisation, v) en Centralbank eller vi) et Finansielt institut.

3.

Udtrykket »Person i en medlemsstat« med hensyn til hver medlemsstat betyder en fysisk person eller en Enhed, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat i henhold til skattelovgivningen i den medlemsstat, eller et bo efter en afdød person, der var hjemmehørende i en anden medlemsstat. Med henblik herpå skal en Enhed som f.eks. et interessentskab, et anpartsselskab eller lignende juridisk ordning, der ikke har noget skattemæssigt hjemsted, betragtes som hjemmehørende i den jurisdiktion, hvor stedet for dens faktiske ledelse er beliggende.

4.

Udtrykket »Deltagende jurisdiktion« med hensyn til hver medlemsstat betyder

a)

en anden medlemsstat

b)

en anden jurisdiktion, i) med hvilken den pågældende medlemsstat har indgået en aftale om, at denne jurisdiktion vil tilvejebringe de oplysninger, der er anført i afdeling I, og ii) der er opført på en liste, der offentliggøres af den pågældende medlemsstat og meddeles Europa-Kommissionen

c)

en anden jurisdiktion, i) med hvilken EU har indgået en aftale om, at denne jurisdiktion vil tilvejebringe de oplysninger, der er anført i afdeling I, og ii) der er opført på en liste, der offentliggøres af Europa-Kommissionen.

5.

Udtrykket »Kontrollerende personer« betyder fysiske personer, der udøver kontrol over en Enhed. For så vidt angår trusts betyder dette udtryk stifter(e), forvalter(e), (eventuel) protektor(er), de(n) begunstigede eller klasse(r) af begunstigede og en eller flere andre fysiske personer, der i sidste instans udøver reel kontrol over trusten, og for så vidt angår en anden juridisk ordning end en trust betyder udtrykket personer i tilsvarende eller lignende stilling. Udtrykket »Kontrollerende personer« skal fortolkes på en måde, der er i overensstemmelse med henstillingerne fra Den Finansielle Aktionsgruppe (»Financial Action Task Force«).

6.

Udtrykket »NFE« betyder en Enhed, som ikke er et Finansielt institut.

7.

Udtrykket »Passiv NFE« betyder i) en NFE, der ikke er en aktiv NFE, eller ii) en Investeringsenhed beskrevet i afsnit A, punkt 6, litra b), der ikke er et Finansielt institut i en deltagende jurisdiktion.

8.

Udtrykket »Aktiv NFE« betyder en NFE, der opfylder et af følgende kriterier:

a)

mindre end 50 % af NFE'ens bruttoindkomst for det foregående kalenderår eller anden relevant indberetningsperiode er passiv indkomst, og mindre end 50 % af de aktiver, der ejes af NFE'en i det foregående kalenderår eller anden relevant indberetningsperiode, er aktiver, som genererer eller ejes med henblik på at generere passiv indkomst

b)

aktierne i NFE'en handles regelmæssigt på et etableret værdipapirmarked, eller NFE'en er en Tilknyttet enhed til en Enhed, hvis aktier regelmæssigt handles på et etableret værdipapirmarked

c)

NFE'en er en Offentlig enhed, en International organisation, en Centralbank eller en Enhed, der ejes fuldt ud af en eller flere af ovenstående

d)

praktisk taget alle aktiviteterne i NFE'en består i at eje (helt eller delvist) den udstedte beholdning af aktier i, eller yde finansiering og tjenesteydelser til, et eller flere datterselskaber, der driver anden handel eller forretningsvirksomhed end virksomhed som Finansielt institut, bortset fra, at en Enhed ikke er kvalificeret til denne status, hvis Enheden fungerer som (eller foregiver at være) en investeringsfond, som f.eks. en private equity-fond, venturekapitalfond, leveraged buyout-fond eller et investeringsinstrument, der har til formål at erhverve eller finansiere selskaber og derefter eje aktieposter i disse selskaber som anlægsaktiver til investeringsformål

e)

NFE'en driver endnu ikke forretningsvirksomhed og har ingen tidligere driftshistorie, men investerer kapital i aktiver med det formål at drive anden forretningsvirksomhed end virksomhed som Finansielt institut, forudsat at NFE'en ikke er berettiget til denne undtagelse efter den dato, der ligger 24 måneder efter datoen for den oprindelige oprettelse af NFE'en

f)

NFE'en har ikke været et Finansielt institut i de seneste fem år og er i færd med at afvikle sine aktiver eller er ved at omorganisere sig med det formål at fortsætte eller genoptage driften af anden forretningsvirksomhed end virksomhed som Finansielt institut

g)

NFE'en er hovedsageligt beskæftiget med finansiering og hedgingtransaktioner med eller for Tilknyttede enheder, der ikke er Finansielle institutter, og yder ikke finansiering eller hedgingydelser til nogen Enhed, der ikke er en Tilknyttet enhed, forudsat at den gruppe af sådanne Tilknyttede enheder hovedsagelig driver anden forretningsvirksomhed end virksomhed som Finansielt institut, eller

h)

NFE'en opfylder alle følgende krav:

i)

den er etableret og drives i den medlemsstat eller anden jurisdiktion, hvor den er hjemmehørende, udelukkende til religiøse, velgørende, videnskabelige, kunstneriske, kulturelle, sports- eller uddannelsesmæssige formål, eller den er etableret og drives i den medlemsstat eller anden jurisdiktion, hvor den er hjemmehørende, og er en faglig organisation, et erhvervsforbund, et handelskammer, en arbejdsorganisation, en landbrugs- eller havebrugsorganisation, en borgerforening eller en organisation, der udelukkende drives til fremme af social velfærd

ii)

den er fritaget for indkomstskat i den medlemsstat eller anden jurisdiktion, hvor den er hjemmehørende

iii)

den har ingen aktionærer eller medlemmer, der har ejerskab eller retmæssig andel i dens indkomst eller aktiver

iv)

den gældende ret i den medlemsstat eller anden jurisdiktion, hvor NFE'en er hjemmehørende, eller NFE'ens stiftelsesdokumenter tillader ikke nogen del af NFE'ens indkomst eller aktiver at blive udloddet til, eller anvendt til fordel for, en privatperson eller ikkevelgørende Enhed, bortset fra, hvad der følger af udøvelsen af NFE'ens velgørende aktiviteter, eller som betaling af et rimeligt vederlag for leverede tjenesteydelser, eller som betaling, der repræsenterer den rimelige markedsværdi af ejendom eller ejendele, som NFE'en har købt, og

v)

den gældende ret i den medlemsstat eller anden jurisdiktion, hvor NFE'en er hjemmehørende, eller NFE'ens stiftelsesdokumenter kræver, at alle NFE'ens aktiver ved enhedens likvidation eller opløsning skal udloddes til en Offentlig enhed eller anden nonprofitorganisation eller tilfalde regeringen i den medlemsstat eller anden jurisdiktion, hvor NFE'en er hjemmehørende, eller en politisk underafdeling deraf.

E.   Diverse

1.

Udtrykket »Kontohaver« betyder den person, som det Finansielle institut, der fører kontoen, har opført eller identificeret som ejer af en Finansiel konto. En person, som ikke er et Finansielt institut, og som ejer en Finansiel konto til fordel for eller for regning af en anden person som befuldmægtiget, depositar, forvalter, underskriftsberettiget, investeringsrådgiver eller mellemmand, betragtes ikke som indehaver af kontoen ved anvendelsen af dette direktiv, og denne anden person betragtes som indehaver af kontoen. For så vidt angår en Forsikringsaftale med kontantværdi eller en Annuitetsaftale er Kontohaver enhver person, der er berettiget til at få Kontantværdien eller til at ændre den begunstigede efter aftalen. Hvis ingen person kan få Kontantværdien eller kan ændre den begunstigede, er Kontohaver enhver person, der er nævnt som ejer i aftalen, og enhver person med en personlig ret til betalinger i henhold til aftalens betingelser. Når udbetalinger i henhold til en Forsikringsaftale med kontantværdi eller en Annuitetsaftale påbegyndes, skal enhver person, der er berettiget til at modtage en betaling i henhold til aftalen, betragtes som Kontohaver.

2.

»AML/KYC-procedurer«: et Indberettende finansielt instituts procedurer for passende omhu i forhold til kunder i henhold til krav vedrørende bekæmpelse af hvidvaskning af penge eller tilsvarende krav, som dette Indberettende finansielle institut er underlagt.

3.

Udtrykket »Enhed« betyder en juridisk person eller en juridisk ordning såsom et selskab, et interessentskab, en trust eller en fond.

4.

En Enhed er en »Tilknyttet enhed« til en anden Enhed, hvis i) en af Enhederne kontrollerer den anden Enhed, ii) de to Enheder er under fælles kontrol, eller iii) de to Enheder er Investeringsenheder som beskrevet i afsnit A, punkt 6, litra b), er under fælles forvaltning, og denne forvaltning opfylder forpligtelserne for passende omhu for sådanne Investeringsenheder. I denne henseende omfatter kontrol direkte eller indirekte ejerskab af mere end 50 % af stemmerne og værdien i en Enhed.

5.

Udtrykket »Skatteregistreringsnummer« betyder en Skattepligtigs identifikationsnummer (eller hvad der til praktiske formål svarer dertil i mangel af et Skatteregistreringsnummer).

6.

Udtrykket »Bevisdokument« omfatter en eller flere af følgende:

a)

en hjemlandsattest udstedt af et autoriseret myndighedsorgan (f.eks. en statslig myndighed, et andet offentligt organ eller en kommune) i medlemsstaten eller anden jurisdiktion, hvori betalingsmodtageren hævder at være hjemmehørende

b)

med hensyn til en fysisk person enhver gyldig dokumentation udstedt af et autoriseret myndighedsorgan (f.eks. en statslig myndighed, et andet offentligt organ eller en kommune), der omfatter personens navn, og som typisk anvendes til identifikationsformål

c)

med hensyn til en Enhed enhver gyldig dokumentation udstedt af et autoriseret myndighedsorgan (f.eks. en statslig myndighed, et andet offentligt organ eller en kommune), der omfatter Enhedens navn og enten adressen på dens hovedkontor i den medlemsstat eller anden jurisdiktion, hvor den hævder at være hjemmehørende, eller i den medlemsstat eller anden jurisdiktion, hvor Enheden blev registreret eller oprettet

d)

et revideret årsregnskab, en tredjeparts kreditrapport, en konkursbegæring eller en rapport fra en værdipapirtilsynsmyndighed.

Med hensyn til en Allerede eksisterende enhedskonto kan Indberettende finansielle institutter som Bevisdokument anvende enhver klassificering i det Indberettende finansielle instituts arkiver på Kontohaveren, som er fastlagt på grundlag af et standardiseret branchekodesystem, som er registreret af det Indberettende finansielle institut i overensstemmelse med dets normale forretningspraksis med henblik på AML/KYC-procedurer eller andre reguleringsmæssige formål (bortset fra skattemæssige formål), og som er foretaget af det Indberettende finansielle institut inden den dato, hvor den finansielle konto er klassificeret som en Allerede eksisterende konto, forudsat at det Indberettende finansielle institut ikke ved eller ikke har grund til at vide, at en sådan klassificering er forkert eller upålidelig. Udtrykket »standardiseret branchekodesystem« betyder et kodesystem, der anvendes til at klassificere virksomheder efter virksomhedstype til andre formål end skattemæssige formål.

AFDELING IX

EFFEKTIV GENNEMFØRELSE

I henhold til artikel 8, stk. 3a, i dette direktiv skal medlemsstaterne indføre regler og administrative procedurer for at sikre en effektiv gennemførelse og overholdelse af de procedurer for indberetning og passende omhu, der er anført ovenfor, herunder:

1)

regler, der skal forhindre, at Finansielle institutter, personer eller mellemmænd indfører en praksis, der har til formål at omgå procedurerne for indberetning og passende omhu

2)

regler, der forpligter Indberettende finansielle institutter til at føre registre over de skridt, der er taget, og de beviser, der er anvendt under udførelsen af ovennævnte procedurer, og passende foranstaltninger til at fremskaffe disse registre

3)

administrative procedurer til at kontrollere Indberettende finansielle institutters overholdelse af procedurerne for indberetning og passende omhu, administrative procedurer, der skal følges op i samarbejde med det Indberettende finansielle institut, hvis der indberettes ikkedokumenterede konti

4)

administrative procedurer til at sikre, at de Enheder og konti, som er defineret i national lovgivning som Ikkeindberettende finansielle institutter og Undtagne konti, fortsat frembyder en lav risiko for at blive anvendt til skatteunddragelse, og

5)

effektive håndhævelsesbestemmelser i tilfælde af manglende overholdelse.

AFDELING X

GENNEMFØRELSESDATOER FOR SÅ VIDT ANGÅR INDBERETTENDE FINANSIELLE INSTITUTTER, DER ER BELIGGENDE I ØSTRIG

For så vidt angår Indberettende finansielle institutter, der er beliggende i Østrig, bør alle henvisninger til »2016« og »2017« i dette bilag læses som henvisninger til henholdsvis »2017« og »2018«.

For så vidt angår Allerede eksisterende konti, som indehaves af Indberettende finansielle institutter, der er beliggende i Østrig, bør alle henvisninger til »den 31. december 2015« i dette bilag læses som henvisninger til »den 31. december 2016«.

BILAG II

SUPPLERENDE REGLER FOR INDBERETNING OG PASSENDE OMHU FOR OPLYSNINGER OM FINANSIELLE KONTI

1.   Ændring i omstændighederne

En »ændring i omstændighederne« omfatter enhver ændring, der medfører nye oplysninger vedrørende en persons status, eller på anden måde er i modstrid med personens status. En ændring i omstændighederne omfatter desuden enhver ændring eller tilføjelse af oplysninger til Kontohaverens konto (herunder tilføjelse, udskiftning eller andre ændringer i forbindelse med en Kontohaver) eller enhver ændring eller tilføjelse af oplysninger til en konto med tilknytning til en sådan konto (under anvendelse af reglerne om kontosammenlægning, der er beskrevet i afdeling VII, afsnit C, punkt 1-3 i bilag I), hvis en sådan ændring eller tilføjelse af oplysninger påvirker Kontohaverens status.

Hvis et Indberettende finansielt institut har anvendt bopælsadressetesten beskrevet i afdeling III, afsnit B, punkt 1, i bilag I, og der er sket en ændring i omstændighederne, som bevirker, at det Indberettende finansielle institut får viden om eller grund til at vide, at det oprindelige Bevisdokument (eller anden tilsvarende dokumentation) er forkert eller upålideligt, skal det Indberettende finansielle institut senest den sidste dag i det relevante kalenderår eller anden relevant indberetningsperiode eller 90 kalenderdage efter meddelelsen eller opdagelsen af en sådan ændring i omstændighederne indhente en egenerklæring og et nyt Bevisdokument, der kan fastlægge Kontohaverens skattemæssige hjemsted(er). Hvis det Indberettende finansielle institut ikke kan fremskaffe egenerklæringen og det nye Bevisdokument inden denne dato, skal det Indberettende finansielle institut anvende proceduren for søgning i elektroniske aktiver som beskrevet i afdeling III, afsnit B, punkt 2-6, i bilag I.

2.   Egenerklæring til Nye enhedskonti

For så vidt angår Nye enhedskonti kan et Indberettende finansielt institut kun basere sig på en egenerklæring fra enten Kontohaveren eller den Kontrollerende person med henblik på at afgøre, om en Kontrollerende person i en Passiv NFE er en Person, hvorom der skal indberettes.

3.   Et Finansielt instituts hjemsted

Et Finansielt institut er »hjemmehørende« i en medlemsstat, hvis det er underlagt lovgivningen i denne medlemsstat (dvs. medlemsstaten er i stand til at håndhæve det Finansielle instituts indberetningspligt). Generelt er et Finansielt institut, der har skattemæssigt hjemsted i en medlemsstat, underlagt lovgivningen i denne medlemsstat, og dermed er det et Finansielt institut i en medlemsstat. En trust, der er et Finansielt institut (uanset om det har skattemæssigt hjemsted i en medlemsstat), anses for at være underlagt en medlemsstats lovgivning, hvis en eller flere af dens forvaltere er hjemmehørende i denne medlemsstat, medmindre trusten indberetter alle de oplysninger, der skal indberettes i henhold til dette direktiv for så vidt angår Indberetningspligtige konti, der føres af trusten, til en anden medlemsstat, fordi den har skattemæssigt hjemsted i denne anden medlemsstat. Hvis et Finansielt institut (bortset fra en trust) ikke har et skattemæssigt hjemsted (f.eks. fordi det betragtes som skattemæssigt transparent eller er beliggende i en jurisdiktion, som ikke har nogen indkomstskat), anses det for at være underlagt en medlemsstats lovgivning, og det er således et Finansielt institut i en medlemsstat, hvis:

a)

det er registreret i henhold til medlemsstatens lovgivning

b)

ledelsen (herunder den faktiske ledelse) har hjemsted i medlemsstaten, eller

c)

det er underlagt finansielt tilsyn i medlemsstaten.

Når et Finansielt institut (bortset fra en trust) er hjemmehørende i to eller flere medlemsstater, er dette Finansielle institut underlagt de forpligtelser til indberetning og passende omhu, der er gældende i den medlemsstat, hvori det fører den eller de Finansielle konti.

4.   Ført konto

Generelt anses en konto for at føres af et Finansielt institut på følgende måde:

a)

en Forvaltningskonto: af det Finansielle institut, der har aktiverne på kontoen i forvaring (herunder et Finansielt institut, som opbevarer aktiver i instituttets eget navn på vegne af en Kontohaver i et sådant institut)

b)

en Indskudskonto: af det Finansielle institut, der er forpligtet til at foretage betalinger vedrørende kontoen (undtagen en befuldmægtiget for et Finansielt institut, uanset om den befuldmægtigede er et Finansielt institut)

c)

en andel i egenkapital eller gæld i det Finansielle institut, der udgør en Finansiel konto: af dette Finansielle institut

d)

en Forsikringsaftale med kontantværdi eller en Annuitetsaftale: af det Finansielle institut, der er forpligtet til at foretage betalinger vedrørende aftalen.

5.   Truster, der er Passive NFE'er

En Enhed som f.eks. et interessentskab, et anpartsselskab eller lignende juridisk ordning, der ikke har noget skattemæssig hjemsted i henhold til afdeling VIII, afsnit D, punkt 3, i bilag I, betragtes som hjemmehørende i den jurisdiktion, hvor stedet for dens faktiske ledelse er beliggende. I den forbindelse anses en juridisk person eller en juridisk ordning for »lignende« i forhold til et interessentskab og et anpartsselskab, hvis den ikke betragtes som en skattepligtig Enhed i en medlemsstat i henhold til den pågældende medlemsstats skattelovgivning. For at undgå dobbelt indberetning (i lyset af det brede anvendelsesområde for begrebet »Kontrollerende personer« for så vidt angår truster) må en trust, der er en Passiv NFE, ikke anses for at være en lignende juridisk ordning.

6.   Adresse på Enhedens hovedkontor

Et af kravene, der er beskrevet i afdeling VIII, afsnit E, punkt 6, litra c), i bilag I er, at for så vidt angår en Enhed indeholder officielle dokumenter enten adressen på Enhedens hovedkontor i den medlemsstat eller anden jurisdiktion, hvori Enheden hævder at være hjemmehørende, eller i den medlemsstat eller anden jurisdiktion, hvori Enheden blev registreret eller oprettet. Adressen på Enhedens hovedkontor er normalt det sted, hvor den faktiske ledelse er beliggende. Adressen på et Finansielt institut, hvor Enheden fører en konto, en postboks eller en adresse, der udelukkende anvendes til postforsendelse, er ikke adressen på Enhedens hovedkontor, medmindre en sådan adresse er den eneste adresse, der anvendes af Enheden og fremstår som Enhedens registrerede adresse i Enhedens oprettelsesdokumenter. Endvidere er en adresse, der er opgivet med instrukser om at opbevare al post til den pågældende adresse, ikke adressen på Enhedens hovedkontor.

«