31.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 311/32


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2014/101/EU

af 30. oktober 2014

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (1), særlig artikel 20, stk. 1, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kvaliteten og sammenligneligheden af de metoder, der anvendes ved overvågning af typeparametre, som medlemsstaterne skal generere for at udføre overvågning af vandets økologiske tilstand i henhold til artikel 8 i direktiv 2000/60/EF, bør sikres.

(2)

I henhold til punkt 1.3.6 i bilag V til direktiv 2000/60/EF skal de metoder, der anvendes ved overvågning af typeparametre, være i overensstemmelse med de internationale standarder, der er anført deri, eller med andre nationale eller internationale standarder, der sikrer data af tilsvarende videnskabelig kvalitet og sammenlignelighed. De internationale standarder, der er anført i bilag V, var de tilgængelige standarder på tidspunktet for vedtagelsen af det pågældende direktiv.

(3)

Siden offentliggørelsen af direktiv 2000/60/EF har Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN), i nogle tilfælde i fællesskab med Den Internationale Standardiseringsorganisation, offentliggjort en række nye standarder, der vedrører biologisk prøveudtagning af fytoplankton, makrofyter og bundvegetation, bentiske invertebrater, fisk og hydromorfologiske karakteristika. Disse standarder bør tilføjes punkt 1.3.6 i bilag V til direktiv 2000/60/EF.

(4)

Som følge af den fortsatte udvikling af nye standarder og ajourføring af de eksisterende offentliggøres nogle af standarderne i punkt 1.3.6 i bilag V til direktiv 2000/60/EF ikke længere af CEN-medlemsorganer og bør derfor udgå.

(5)

To standarder (EN ISO 8689-1:1999 og EN ISO 8689-2:1999 9), der er anført i punkt 1.3.6 i bilag V til direktiv 2000/60/EF, vedrørte biologisk klassifikation og ikke overvågning; de er efterfølgende taget i betragtning under udviklingen af protokoller til fastsættelse af grænselinjer mellem klasser under den fælles gennemførelsesstrategi i forbindelse med direktivet og kan nu udgå.

(6)

Direktiv 2000/60/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det ved artikel 21, stk. 1, i direktiv 2000/60/EF nedsatte udvalg —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag V til direktiv 2000/60/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 20. maj 2016. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

Når medlemsstaterne vedtager disse love og bestemmelser, skal de ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. oktober 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.


BILAG

I bilag V til direktiv 2000/60/EF affattes punkt 1.3.6. således:

»1.3.6.   Standarder for overvågning af kvalitetselementer

De metoder, der anvendes ved overvågning af typeparametre, skal være i overensstemmelse med de internationale standarder, der er anført nedenfor i det omfang de omfatter overvågning, eller med andre nationale eller internationale standarder, der sikrer data af tilsvarende videnskabelig kvalitet og sammenlignelighed.

Standarder for prøvetagning af biologiske kvalitetselementer

Generiske metoder, der anvendes med de specifikke metoder, som er angivet i standarderne for de følgende biologiske kvalitetselementer:

EN ISO 5667-3:2012

Water quality — Sampling — Part 3: Preservation and handling of samples

Standarder for fytoplankton

EN 15204:2006

Water quality — Guidance standard on the enumeration of phytoplankton using inverted microscopy (Utermöhl technique)

EN 15972:2011

Water quality — Guidance on quantitative and qualitative investigations of marine phytoplankton

ISO 10260:1992

Water quality — Measurement of biochemical parameters — Spectrometric determination of the chlorophyll-a concentration

Standarder for makrofyter og bundvegetation

EN 15460:2007

Water quality — Guidance standard for the surveying of macrophytes in lakes

EN 14184:2014

Water quality — Guidance for the surveying of aquatic macrophytes in running waters

EN 15708:2009

Water quality — Guidance standard for the surveying, sampling and laboratory analysis of phytobenthos in shallow running water

EN 13946:2014

Water quality — Guidance for the routine sampling and preparation of benthic diatoms from rivers and lakes

EN 14407:2014

Water quality — Guidance for the identification and enumeration of benthic diatom samples from rivers and lakes

Standarder for bentiske invertebrater

EN ISO 10870:2012

Water quality — Guidelines for the selection of sampling methods and devices for benthic macroinvertebrates in fresh waters

EN 15196:2006

Water quality — Guidance on sampling and processing of the pupal exuviae of Chironomidae (Order Diptera) for ecological assessment

EN 16150:2012

Water quality — Guidance on pro-rata Multi-Habitat sampling of benthic macro-invertebrates from wadeable rivers

EN ISO 19493:2007

Water quality — Guidance on marine biological surveys of hard-substrate communities

EN ISO 16665:2013

Water quality — Guidelines for quantitative sampling and sample processing of marine soft-bottom macro-fauna

Standarder for fisk

EN 14962:2006

Water quality — Guidance on the scope and selection of fish sampling methods

EN 14011:2003

Water quality — Sampling of fish with electricity

EN 15910:2014

Water quality — Guidance on the estimation of fish abundance with mobile hydroacoustic methods

EN 14757:2005

Water quality — Sampling of fish with multi-mesh gillnets

Standarder for hydromorfologiske parametre

EN 14614:2004

Water quality — Guidance standard for assessing the hydromorphological features of rivers

EN 16039:2011

Water quality — Guidance standard on assessing the hydromorphological features of lakes

Standarder for fysisk-kemiske parametre

Alle relevante CEN/ISO-standarder«