29.4.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 127/129


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU

af 3. april 2014

om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Teknisk kontrol indgår i en bredere ordning, som skal sikre, at køretøjer holdes i en sikker og miljømæssigt acceptabel tilstand, så længe de benyttes. Denne ordning bør sikre periodisk teknisk kontrol af køretøjer og syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer samt en procedure for registrering af køretøjer, der giver mulighed for at suspendere et køretøjs godkendelse til anvendelse i vejtrafikken, hvis køretøjet udgør en umiddelbar risiko for trafiksikkerheden.

(2)

Registrering af et køretøj giver administrativ tilladelse til, at køretøjet tages i brug i vejtrafikken. Rådets direktiv 1999/37/EF (3) gælder kun for registreringen af køretøjer. Navnlig i tilfælde, hvor et køretøjs anvendelse på offentlige veje vil skabe en risiko på grund af køretøjets tekniske stand, bør det imidlertid være muligt at suspendere tilladelsen til at anvende dette køretøj i en vis periode. For at mindske den administrative byrde som følge af suspenderingen bør det ikke være nødvendigt at gå gennem en ny registreringsprocedure, når suspenderingen ophæves.

(3)

Der bør indføres en forpligtelse til permanent at annullere registreringen af et køretøj, som er anmeldt som havende været behandlet som et udrangeret køretøj i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF (4). Medlemsstater har muligheden for i national ret at fastsætte yderligere grunde til at annullere registreringen af et køretøj.

(4)

Selv når en registrering af et køretøj er blevet annulleret, bør det være muligt at bevare dokumentation for denne registrering.

(5)

Med henblik på at mindske de administrative byrder og for at lette udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne bør oplysninger vedrørende køretøjer registreres elektronisk.

(6)

Dette direktiv bør ikke forhindre en medlemsstat i at anse det elektroniske datasæt, der opbevares af dens kompetente myndigheder, for at være den vigtigste kilde til information om et køretøj, der er indregistreret på dens område. Det bør være muligt for medlemsstaterne at anvende et elektronisk netværk, der består af data fra de nationale elektroniske databaser, med henblik på at lette udvekslingen af oplysninger.

(7)

I tilfælde, hvor en teknisk kontrol har afdækket farlige mangler, og et køretøjs tilladelse til brug på offentlig vej er suspenderet, bør denne suspendering registreres, indtil køretøjet godkendes ved en ny teknisk kontrol.

(8)

For at ajourføre punkt II.4, andet led, og punkt III.1.A, litra b), i både bilag I og bilag II til direktiv 1999/37/EF i tilfælde af en udvidelse af Unionen samt for at ajourføre punkt II.6 i bilag I om ikke-obligatoriske elementer i tilfælde af ændringer i definitioner eller indholdet af typeattester i den relevante EU-lovgivning om typegodkendelse bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(9)

Direktiv 1999/37/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændringer til direktiv 1999/37/EF

I direktiv 1999/37/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, første punktum, affattes således:

»Dette direktiv gælder for de registreringsdokumenter for køretøjer, der er udstedt af medlemsstaterne.«

2)

I artikel 2 tilføjes følgende litraer:

»e)

»suspendering« et begrænset tidsrum, hvor et køretøj ikke er godkendt af en medlemsstat til anvendelse i vejtrafik, hvorefter det igen kan godkendes til anvendelse uden en ny registreringsprocedure, forudsat at årsagerne til suspenderingen ikke længere er til stede

f)

»inddragelse af en registrering« en ophævelse af en medlemsstats godkendelse af, at et køretøj anvendes i vejtrafikken.«

3)

I artikel 3 tilføjes følgende stykker:

»4.   Medlemsstaterne registrerer elektronisk data om alle køretøjer, der er registreret på deres område. Dataene skal omfatte:

a)

alle obligatoriske elementer i overensstemmelse med punkt II.5 i bilag I samt elementerne i dette bilags punkt II.6 (J) og II.6 (V.7) og (V.9), hvis disse data er tilgængelige

b)

andre ikke-obligatoriske data fra bilag I eller data fra typeattesten som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF (*), når det er muligt

c)

resultaterne af obligatorisk periodisk teknisk kontrol i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/45/EU (**) og synsattestens gyldighedsperiode.

Behandlingen af personoplysninger i henhold til dette direktiv skal foretages i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (***) og 2002/58/EF (****).

5.   De tekniske data om køretøjer stilles til rådighed for de kompetente myndigheder eller synsvirksomheder med henblik på periodisk teknisk kontrol. Medlemsstaterne kan begrænse synsvirksomhedernes brug og udbredelse af sådanne data med henblik på at undgå misbrug heraf.

(*)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1)."

(**)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/45/EU af 3. april 2014 om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om ophævelse af direktiv 2009/40/EF (EUT L 127 af 29.4.2014, s. 51)."

(***)  Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31)."

(****)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37).«"

4)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 3a

1.   Hvis en medlemsstats kompetente myndighed modtager underretning om, at tilladelsen til at benytte et bestemt køretøj i vejtrafikken er blevet suspenderet i forbindelse med et periodisk syn i overensstemmelse med artikel 9 i direktiv 2014/45/EU, registreres suspenderingen elektronisk, og der foretages en yderligere teknisk kontrol.

Suspenderingen er gyldig, indtil køretøjet er godkendt ved en ny teknisk kontrol. Hvis køretøjet godkendes ved den tekniske kontrol, tillader den kompetente myndighed straks, at køretøjet igen anvendes i vejtrafikken. En ny registreringsprocedure er ikke nødvendig.

Medlemsstaterne eller deres kompetente myndigheder kan vedtage foranstaltninger for at lette den fornyede kontrol af et køretøj, hvis godkendelse til brug i vejtrafikken har været suspenderet. Disse foranstaltninger kan omfatte tilladelse til kørsel på offentlig vej mellem et værksted og en synsvirksomhed med henblik på en teknisk kontrol.

2.   Medlemsstaterne kan tillade, at indehaveren af registreringsattesten indgiver en anmodning til den kompetente myndighed om overførsel af registreringen til den nye ejer af køretøjet.

3.   I tilfælde af, at en medlemsstats kompetente myndighed modtager en underretning om, at et køretøj er blevet behandlet som et udrangeret køretøj i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF (*****), inddrages køretøjets registrering permanent, og oplysninger herom tilføjes til det elektroniske register.

(*****)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer (EFT L 269 af 21.10.2000, s. 34).«"

5)

I artikel 5 tilføjes følgende stykke:

»3.   Med forbehold af artikel 5, stk. 4, og artikel 8, stk. 3, i direktiv 2014/45/EU anerkender medlemsstaterne principielt synsattestens gyldighed, i tilfælde af at køretøjet, som har et gyldigt bevis for periodisk teknisk kontrol, skifter ejer.«

6)

Artikel 6 og 7 affattes således:

»Artikel 6

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 7 med henblik på at ændre:

punkt II.4, andet led, og punkt III.1.A, litra b), i både bilag I og bilag II, i tilfælde af en udvidelse af Unionen

punkt II.6 i bilag I for så vidt angår ikke-obligatoriske elementer i tilfælde af ændringer af definitioner eller af indholdet af typeattester i den relevante EU-lovgivning om typegodkendelse.

Artikel 7

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel anførte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, tillægges Kommissionen i en periode på fem år fra den 19. maj 2014. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.   Den i artikel 6 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning fra dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 6, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.«

7)

Artikel 9 affattes således:

»Artikel 9

Medlemsstaterne bistår hinanden med gennemførelsen af dette direktiv. De kan udveksle oplysninger bilateralt eller multilateralt, navnlig for hver gang et køretøj registreres at kontrollere, om køretøjet opfylder formaliteterne efter omstændighederne i den medlemsstat, hvor det tidligere var registreret. Sådan kontrol vil navnlig kunne indebære brug af et elektronisk netværk, der består af data fra nationale elektroniske databaser, for at lette udvekslingen af oplysninger.«

8)

I punkt II.6 i bilag I tilføjes følgende litra:

»(X)

bevis for at have bestået den tekniske kontrol, datoen for næste tekniske kontrol eller den nuværende synsattests udløbsdato«.

Artikel 2

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 20. maj 2017 de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

De anvender disse love og bestemmelser senest fra den 20. maj 2018.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale love og administrative bestemmelser, som de vedtager på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. april 2014.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

D. KOURKOULAS

Formand


(1)  EUT C 44 af 15.2.2013, s. 128.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 11.3.2014 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 24.3.2014.

(3)  Rådets direktiv 1999/37/EF af 29. april 1999 om registreringsdokumenter for motorkøretøjer (EFT L 138 af 1.6.1999, s. 57).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer (EFT L 269 af 21.10.2000, s. 34).