29.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 96/357


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU

af 26. februar 2014

om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser

(omarbejdning)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der skal foretages en række ændringer af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (3). Direktivet bør af klarhedshensyn omarbejdes.

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EC) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter (4) fastsætter regler for akkreditering af overensstemmelsesvurderingsorganer, tilvejebringer en ramme for markedsovervågning af produkter og kontrol af produkter fra tredjelande og fastsætter de generelle principper for CE-mærkning.

(3)

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF af 9. juli 2008 om fælles rammer for markedsføring af produkter (5) fastsætter fælles principper og referencebestemmelser, der skal anvendes i de sektorspecifikke retsakter, således at der skabes et ensartet grundlag for ændringer i eller omarbejdning af denne lovgivning. Direktiv 2006/95/EF bør derfor tilpasses til nævnte afgørelse.

(4)

Dette direktiv omfatter elektriske materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser, som er nyt på EU-markedet, når det bringes i omsætning, dvs. det enten er fabriksnyt elektrisk materiel fremstillet af en i Unionen etableret fabrikant eller er elektrisk materiel, som er nyt eller brugt og er importeret fra et tredjeland.

(5)

Dette direktiv bør finde anvendelse på alle former for levering, herunder fjernsalg.

(6)

De erhvervsdrivende bør inden for rammerne af deres respektive roller i forsyningskæden være ansvarlige for at sikre, at det elektriske materiel overholder dette direktiv, for at sikre et højt niveau af beskyttelse af samfundsinteresser såsom beskyttelse af personers sundhed og sikkerhed, af husdyr og af ejendom og for at sikre fair konkurrencebetingelser på EU-markedet.

(7)

Alle erhvervsdrivende, der indgår i forsynings- og distributionskæden, bør træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de kun gør elektrisk materiel, som er i overensstemmelse med dette direktiv, tilgængeligt på markedet. Det er nødvendigt med en klar og forholdsmæssig fordeling af forpligtelserne svarende til hver enkelt erhvervsdrivendes rolle i forsynings- og distributionskæden.

(8)

For at lette kommunikationen mellem de erhvervsdrivende, markedsovervågningsmyndighederne og forbrugerne bør medlemsstaterne opfordre de erhvervsdrivende til at oplyse en webadresse som supplement til postadressen.

(9)

Fabrikanten er med sin detaljerede viden om konstruktions- og fremstillingsprocessen den, der bedst kan stå for overensstemmelsesvurderingsproceduren. Overensstemmelsesvurderingen bør derfor fortsat alene være fabrikantens ansvar. Der er ingen overensstemmelsesvurderingsprocedure i dette direktiv, som kræver deltagelse af et bemyndiget organ.

(10)

Det er nødvendigt at sikre, at elektrisk materiel fra tredjelande, der kommer ind på EU-markedet, opfylder dette direktiv, og navnlig at fabrikanterne har underkastet dette elektriske materiel hensigtsmæssige overensstemmelsesvurderingsprocedurer. Der bør derfor fastsættes bestemmelse om, at importører skal sikre, at det elektriske materiel, de bringer i omsætning, opfylder kravene i dette direktiv, og at de ikke bringer elektrisk materiel i omsætning, der ikke opfylder sådanne krav eller udgør en risiko. Der bør også fastsættes bestemmelse om, at importørerne skal sikre, at der er gennemført overensstemmelsesvurderingsprocedurer, og at mærkning af elektrisk materiel og dokumentation udarbejdet af fabrikanter er til rådighed for de kompetente nationale myndigheder med henblik på kontrol.

(11)

Når en importør bringer elektrisk materiel i omsætning på markedet, bør vedkommende på det elektriske materiel anføre sit navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og den postadresse, hvor den pågældende kan kontaktes. Der bør kunne gøres undtagelse herfra i tilfælde, hvor det elektriske materiels størrelse eller art gør det umuligt at anføre navn og adresse. Dette omfatter tilfælde, hvor importøren ville være nødt til at åbne emballagen for at anføre sit navn og sin adresse på det elektriske materiel.

(12)

Distributøren gør elektrisk materiel tilgængeligt på markedet, efter at det er bragt i omsætning af fabrikanten eller importøren, og bør handle med fornøden omhu for at sikre, at hans håndtering af det elektriske materiel ikke indvirker negativt på det elektriske materiels opfyldelse af gældende krav.

(13)

En erhvervsdrivende, der enten bringer elektrisk materiel i omsætning under sit eget navn eller varemærke eller ændrer elektrisk materiel på en sådan måde, at overensstemmelsen med dette direktiv kan blive berørt, bør anses for at være fabrikanten og bør påtage sig en fabrikants forpligtelser.

(14)

Distributører og importører er tæt på markedet og bør derfor inddrages i de markedsovervågningsopgaver, der udføres af kompetente nationale myndigheder, og bør være parate til at bidrage aktivt ved at give disse myndigheder alle nødvendige oplysninger om det pågældende elektriske materiel.

(15)

Hvis elektrisk materiel kan spores gennem hele forsyningskæden, bidrager det til at gøre markedsovervågningen enklere og mere effektiv. Et effektivt sporbarhedssystem gør det lettere for markedsovervågningsmyndighederne at spore en erhvervsdrivende, der har gjort elektrisk materiel, der ikke opfylder kravene, tilgængeligt på markedet. I forbindelse med opbevaringen af de i dette direktiv krævede oplysninger til identifikation af andre erhvervsdrivende bør de erhvervsdrivende ikke være forpligtede til at ajourføre sådanne oplysninger for så vidt angår andre erhvervsdrivende, som enten har leveret dem elektrisk materiel, eller som de har leveret elektrisk materiel til.

(16)

Dette direktiv bør være begrænset til angivelse af sikkerhedskravene. Med henblik på at gøre det lettere at vurdere overensstemmelsen med disse krav er det nødvendigt at fastsætte bestemmelser om formodning om overensstemmelse for elektrisk materiel, som er i overensstemmelse med harmoniserede standarder, der er vedtaget i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om europæisk standardisering (6), når der skal fastsættes detaljerede tekniske specifikationer.

(17)

Forordning (EU) nr. 1025/2012 fastsætter bestemmelse om en procedure vedrørende indsigelser mod harmoniserede standarder i tilfælde, hvor disse standarder ikke fuldt ud opfylder sikkerhedskravene i nærværende direktiv.

(18)

De for dette direktiv relevante harmoniserede standarder bør også tage hensyn til De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder (7).

(19)

For så vidt angår elektrisk materiel, for hvilket der ikke findes harmoniserede standarder, bør den fri bevægelighed sikres ved anvendelse af de sikkerhedsmæssige bestemmelser i de internationale standarder, der er udarbejdet af Den Internationale Elektrotekniske Kommission eller ved anvendelse af nationale standarder.

(20)

For at gøre det muligt for de erhvervsdrivende at godtgøre og for de kompetente myndigheder at sikre, at elektrisk materiel, der gøres tilgængeligt på markedet, opfylder sikkerhedskravene, er det nødvendigt at fastsætte overensstemmelsesvurderingsprocedurer. Afgørelse nr. 768/2008/EF indeholder moduler vedrørende overensstemmelsesvurderingsprocedurer af varierende strenghed alt efter risikoniveauet og det krævede sikkerhedsniveau. For at sikre koordinering mellem de forskellige sektorer og undgå ad hoc-varianter bør overensstemmelsesvurderingsprocedurerne vælges blandt disse moduler.

(21)

Fabrikanterne bør udfærdige en EU-overensstemmelseserklæring for at afgive de efter dette direktiv krævede oplysninger om det elektriske materiels overensstemmelse med dette direktiv og med anden relevant EU-harmoniseringslovgivning.

(22)

Med henblik på at sikre effektiv adgang til oplysninger i markedsovervågningsøjemed bør alle de oplysninger, der er nødvendige for at identificere alle de EU-retsakter, som finder anvendelse, være tilgængelige i en enkelt EU-overensstemmelseserklæring. For at mindske de administrative byrder for de erhvervsdrivende kan en sådan enkelt EU-overensstemmelseserklæring have form af et dossier bestående af de relevante individuelle overensstemmelseserklæringer.

(23)

CE-mærkningen er et udtryk for det elektriske materiels overensstemmelse med kravene og det synlige resultat af en omfattende proces med overensstemmelsesvurdering i bred forstand. De generelle principper for anvendelsen af CE-mærkningen er fastsat i forordning (EF) nr. 765/2008. Der bør i dette direktiv fastsættes regler for anbringelsen af CE-mærkningen.

(24)

Af hensyn til retssikkerheden er det nødvendigt at præcisere, at bestemmelserne om overvågning af EU-markedet og kontrol af produkter, der indføres på EU-markedet, i forordning (EF) nr. 765/2008/EF finder anvendelse på elektrisk materiel. Dette direktiv bør ikke forhindre medlemsstaterne i at vælge de kompetente myndigheder, der skal udføre disse opgaver.

(25)

Medlemsstaterne bør træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at elektrisk materiel kun kan bringes i omsætning, hvis det ved korrekt opbevaring og anvendelse i overensstemmelse med dets formål eller under anvendelsesbetingelser, som med rimelighed kan forudses, ikke frembyder nogen risiko for personers sikkerhed og sundhed. Elektrisk materiel bør kun kunne vurderes ikke at opfylde sikkerhedskravene i dette direktiv i forbindelse med anvendelsesbetingelser, som med rimelighed kan forudses, dvs. ved anvendelser, som kan forekomme i forbindelse med lovlig og let forudsigelig menneskelig adfærd.

(26)

Direktiv 2006/95/EF indeholder bestemmelser om en beskyttelsesprocedure, som kun finder anvendelse i tilfælde af uenighed mellem medlemsstaterne om en foranstaltning truffet af en medlemsstat. For at øge gennemsigtigheden og begrænse sagsbehandlingstiden er det nødvendigt at forbedre den eksisterende beskyttelsesprocedure med henblik på at gøre den mere effektiv og drage fordel af den sagkundskab, der findes i medlemsstaterne.

(27)

Den eksisterende ordning bør suppleres med en procedure, hvorved de berørte parter får mulighed for at blive orienteret om påtænkte foranstaltninger vedrørende elektrisk materiel, der udgør en risiko for personers sundhed eller sikkerhed, for husdyr eller for ejendom. Herved vil markedsovervågningsmyndighederne i samarbejde med de relevante erhvervsdrivende også få mulighed for i en tidligere fase at gribe ind over for sådant elektrisk materiel.

(28)

I tilfælde, hvor medlemsstaterne og Kommissionen er enige om berettigelsen af en foranstaltning truffet af en medlemsstat, bør Kommissionen ikke inddrages yderligere, medmindre manglende opfyldelse af kravene kan tillægges mangler ved en harmoniseret standard.

(29)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af dette direktiv bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (8).

(30)

Undersøgelsesproceduren bør anvendes til vedtagelse af gennemførelsesretsakter vedrørende elektrisk materiel, som er i overensstemmelse med kravene, men indebærer en risiko for personers sikkerhed og sundhed, eller vedrørende andre aspekter af hensynet til samfundets interesser.

(31)

Kommissionen bør vedtage gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks, i behørigt begrundede tilfælde vedrørende elektrisk materiel, der er i overensstemmelse med kravene, men indebærer en risiko for personers sikkerhed og sundhed eller for husdyr eller ejendom.

(32)

I overensstemmelse med gældende praksis kan det udvalg, der nedsættes ved dette direktiv, spille en værdifuld rolle i forbindelse med behandlingen af spørgsmål vedrørende direktivets anvendelse, som måtte blive rejst af dets formand eller af en repræsentant for en medlemsstat i overensstemmelse med dets forretningsorden.

(33)

Når spørgsmål vedrørende dette direktiv, bortset fra dets gennemførelse eller overtrædelse, behandles, dvs. i en af Kommissionens ekspertgrupper, bør Europa-Parlamentet i overensstemmelse med eksisterende praksis modtage fuld information og dokumentation og, hvor det er hensigtsmæssigt, en invitation til at deltage i sådanne møder.

(34)

Kommissionen bør ved gennemførelsesretsakter og, henset til deres særlige natur, uden anvendelse af forordning (EU) nr. 182/2011 fastsætte, hvorvidt de foranstaltninger, som en medlemsstat har truffet vedrørende ikke-overensstemmende elektrisk materiel, er berettigede eller ej.

(35)

Medlemsstaterne bør fastsætte regler for, hvilke sanktioner der gælder for overtrædelse af bestemmelserne i national ret, der vedtages i henhold til dette direktiv, og sikre, at reglerne håndhæves. De sanktioner, der fastsættes, bør være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

(36)

Det er nødvendigt at fastsætte rimelige overgangsordninger, som gør det muligt, uden at skulle opfylde yderligere produktkrav, at gøre elektrisk materiel tilgængeligt på markedet, som allerede er bragt i omsætning i henhold til direktiv 2006/95/EF inden datoen for anvendelsen af de nationale bestemmelser til gennemførelse af dette direktiv. Distributører bør derfor kunne levere elektrisk materiel, som er bragt i omsætning, dvs. lagerbeholdninger som allerede befinder sig i distributionskæden, inden datoen for anvendelsen af de nationale bestemmelser til gennemførelse af dette direktiv.

(37)

Målet for dette direktiv, nemlig at sikre, at elektrisk materiel på markedet opfylder sikkerhedskravene vedrørende et højt beskyttelsesniveau for personers sundhed og sikkerhed, for husdyr og for ejendom, og samtidig garantere, at det indre marked fungerer, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af deres omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går direktivet ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(38)

Forpligtelsen til at gennemføre dette direktiv i national ret bør kun omfatte de bestemmelser, hvori der er foretaget indholdsmæssige ændringer i forhold til det tidligere direktiv. Forpligtelsen til at gennemføre de bestemmelser, hvori der ikke er foretaget ændringer, følger af det tidligere direktiv.

(39)

Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag V angivne frister for gennemførelse i national ret og anvendelsesdatoer for direktivet.

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

KAPITEL 1

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Formålet med dette direktiv er at sikre, at elektrisk materiel på markedet opfylder kravene vedrørende et højt beskyttelsesniveau for personers sundhed og sikkerhed, for husdyr og for ejendom, og samtidig garantere, at det indre marked fungerer.

Dette direktiv finder anvendelse på elektrisk materiel, der er bestemt til brug ved en mærkespænding på mellem 50 og 1 000 V for så vidt angår vekselstrøm og på mellem 75 og 1 500 V for jævnstrøm, med undtagelse af det materiel og de påvirkninger, der er anført i bilag II.

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

1)   »gøre tilgængelig på markedet«: levering af elektrisk materiel med henblik på distribution, forbrug eller anvendelse på EU-markedet som led i erhvervsvirksomhed mod eller uden vederlag

2)   »bringe i omsætning«: første tilgængeliggørelse af elektrisk materiel på EU-markedet

3)   »fabrikant«: en fysisk eller juridisk person, som fremstiller elektrisk materiel, eller som lader sådant elektrisk materiel konstruere eller fremstille og markedsfører dette materiel under eget navn eller varemærke

4)   »bemyndiget repræsentant«: enhver i Unionen etableret fysisk eller juridisk person, som har modtaget en skriftlig fuldmagt fra fabrikanten til at handle på dennes vegne i forbindelse med varetagelsen af specifikke opgaver

5)   »importør«: enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i Unionen, og som bringer elektrisk materiel med oprindelse i et tredjeland i omsætning på EU-markedet

6)   »distributør«: enhver fysisk eller juridisk person i forsyningskæden ud over fabrikanten eller importøren, der gør elektrisk materiel tilgængeligt på markedet

7)   »erhvervsdrivende«: fabrikanten, den bemyndigede repræsentant, importøren og distributøren

8)   »teknisk specifikation«: et dokument, der fastsætter, hvilke tekniske krav elektrisk materiel skal opfylde

9)   »harmoniseret standard«: harmoniseret standard som defineret i artikel 2, stk. 1, litra c, i forordning (EU) nr. 1025/2012

10)   »overensstemmelsesvurdering«: en proces til påvisning af, om sikkerhedskravene omhandlet i artikel 3 og angivet i bilag I for elektrisk materiel er opfyldt

11)   »tilbagekaldelse«: enhver foranstaltning, der har til formål at opnå, at elektrisk materiel, der allerede er gjort tilgængeligt for slutbrugeren, returneres

12)   »tilbagetrækning«: enhver foranstaltning, der har til formål at forhindre, at elektrisk materiel i forsyningskæden gøres tilgængeligt på markedet

13)   »EU-harmoniseringslovgivning«: alle EU-retsakter, som harmoniserer betingelserne for markedsføring af produkter

14)   »CE-mærkning«: mærkning, hvormed fabrikanten angiver, at det elektriske materiel er i overensstemmelse med alle gældende krav i Unionens harmoniseringslovgivning om anbringelse af denne mærkning.

Artikel 3

Tilgængeliggørelse på markedet og sikkerhedskrav

Elektrisk materiel kan kun tilgængeliggøres på EU-markedet, såfremt det er fremstillet i overensstemmelse med de tekniske sikkerhedsforskrifter, der er gældende i Unionen, og ved korrekt installation og vedligeholdelse samt anvendelse i overensstemmelse med dets formål ikke bringer sundheden og sikkerheden for personer og husdyr eller ejendom i fare.

I bilag I findes en oversigt over de vigtigste sikkerhedskrav.

Artikel 4

Fri bevægelighed

Medlemsstaterne må ikke, for så vidt angår forhold dækket af dette direktiv, hindre tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk materiel, som opfylder kravene i dette direktiv.

Artikel 5

Elektricitetsforsyning

Medlemsstaterne drager omsorg for, at elleverandørerne ikke gør tilslutning til nettet eller forsyning til brugerne af elektrisk materiel afhængig af strengere sikkerhedskrav end de sikkerhedskrav, der er omhandlet i artikel 3 og angivet i bilag I, til det elektriske materiel.

KAPITEL 2

ERHVERVSDRIVENDES FORPLIGTELSER

Artikel 6

Fabrikantens forpligtelser

1.   Fabrikanten skal, når han bringer sit elektriske materiel i omsætning, sikre, at det er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med de sikkerhedskrav, der er omhandlet i artikel 3 og angivet i bilag I.

2.   Fabrikanten skal udarbejde den i bilag III omhandlede tekniske dokumentation og gennemføre eller få gennemført den i bilag III omhandlede overensstemmelsesvurderingsprocedure.

Når det elektriske materiels overensstemmelse med de sikkerhedskrav, der er omhandlet i artikel 3 og angivet i bilag I, er blevet dokumenteret ved den i første afsnit omhandlede overensstemmelsesvurderingsprocedure, skal fabrikanten udfærdige en EU-overensstemmelseserklæring og anbringe CE-mærkningen.

3.   Fabrikanten skal opbevare den i bilag III omhandlede tekniske dokumentation og EU-overensstemmelseserklæringen i ti år efter, at det elektriske materiel er blevet bragt i omsætning.

4.   Fabrikanten skal sikre, at der findes procedurer til sikring af produktionsseriers fortsatte overensstemmelse med dette direktiv. Der skal i fornødent omfang tages hensyn til ændringer i det elektriske materiels konstruktion eller kendetegn og til ændringer i de harmoniserede standarder som omhandlet i artikel 12, de internationale eller nationale standarder som omhandlet i artikel 13 og 14, eller andre tekniske specifikationer.

Når det anses for hensigtsmæssigt som følge af de med elektrisk materiel forbundne risici, skal fabrikanten med henblik på beskyttelse af forbrugernes sundhed og sikkerhed foretage stikprøvekontrol af elektrisk materiel, der er gjort tilgængeligt på markedet, undersøge og om nødvendigt føre register over klager, elektrisk materiel, der ikke opfylder kravene, og tilbagekaldelser af elektrisk materiel og holde distributørerne orienteret om enhver sådan overvågning.

5.   Fabrikanten skal sikre, at elektrisk materiel, han har bragt i omsætning, er forsynet med et type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken det kan identificeres, eller hvis dette på grund af det elektriske materiels størrelse eller art ikke er muligt, at de krævede oplysninger fremgår af dets emballage eller af et dokument, der ledsager det elektriske materiel.

6.   Fabrikantens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og postadresse, hvor han kan kontaktes, skal fremgå af det elektriske materiel, eller hvis dette ikke er muligt, af emballagen eller af et dokument, der ledsager det elektriske materiel. Adressen skal angive ét enkelt sted, hvor fabrikanten kan kontaktes. Kontaktoplysningerne skal angives på et for slutbrugerne og markedsovervågningsmyndighederne let forståeligt sprog.

7.   Fabrikanten skal sikre, at det elektriske materiel ledsages af en brugsanvisning og sikkerhedsoplysninger på et for forbrugere og andre slutbrugere let forståeligt sprog fastsat af den pågældende medlemsstat. Denne brugsanvisning og sikkerhedsoplysningerne samt en eventuel mærkning skal være klare og forståelige.

8.   Hvis en fabrikant finder eller har grund til at tro, at elektrisk materiel, han har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, skal han straks træffe de foranstaltninger, der er nødvendige, for at bringe dette elektriske materiel i overensstemmelse med lovgivningen eller om nødvendigt trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage. Endvidere skal fabrikanten, hvis det elektriske materiel udgør en risiko, straks orientere de kompetente nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor han har gjort det elektriske materiel tilgængeligt på markedet, herom og give nærmere oplysninger om særlig den manglende overensstemmelse med lovgivningen og de trufne foranstaltninger.

9.   Fabrikanten skal på grundlag af en kompetent national myndigheds begrundede anmodning give den alle de oplysninger og al den dokumentation på papir eller i elektronisk format, der er nødvendig for at påvise det elektriske materiels overensstemmelse med dette direktiv, på et for denne myndighed let forståeligt sprog. Han skal, hvis myndigheden anmoder herom, samarbejde med denne om foranstaltninger, der træffes for at eliminere risici, som det elektriske materiel, han har bragt i omsætning, udgør.

Artikel 7

Bemyndigede repræsentanter

1.   Fabrikanten kan ved skriftlig fuldmagt udpege en bemyndiget repræsentant.

Forpligtelserne i henhold til artikel 6, stk. 1, og forpligtelsen til at udarbejde teknisk dokumentation som omhandlet i artikel 6, stk. 2, må ikke være en del af den bemyndigede repræsentants fuldmagt.

2.   Bemyndigede repræsentanter skal udføre de opgaver, der er fastsat i det mandat, de har modtaget fra fabrikanten. Mandatet skal som minimum sætte den bemyndigede repræsentant i stand til:

a)

at opbevare EU-overensstemmelseserklæringen og den tekniske dokumentation, så den i ti år efter, at det elektriske materiel er blevet bragt i omsætning, står til rådighed for de nationale markedsovervågningsmyndigheder

b)

på grundlag af den kompetente nationale myndigheds begrundede anmodning, at give den al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere det elektriske materiels overensstemmelse med lovgivningen

c)

at samarbejde med de nationale kompetente myndigheder, hvis disse anmoder herom, om foranstaltninger, der træffes for at undgå risici, som det elektriske materiel, der er omfattet af hans fuldmagt, udgør.

Artikel 8

Importørens forpligtelser

1.   Importøren må kun bringe elektrisk materiel, der opfylder kravene, i omsætning.

2.   Importøren skal, før han bringer elektrisk materiel i omsætning, sikre, at fabrikanten har gennemført den relevante overensstemmelsesvurderingsprocedure. Han skal sikre, at fabrikanten har udarbejdet den tekniske dokumentation, at det elektriske materiel er forsynet med CE-mærkningen og er ledsaget af den krævede dokumentation, og at fabrikanten har opfyldt kravene i artikel 6, stk. 5 og 6.

Hvis en importør finder eller har grund til at tro, at noget elektrisk materiel ikke er i overensstemmelse med de sikkerhedskrav, der er omhandlet i artikel 3 og angivet i bilag I, må han ikke bringe det elektriske materiel i omsætning, før det er blevet bragt i overensstemmelse. Derudover skal importøren, når det elektriske materiel udgør en risiko, underrette fabrikanten samt markedsovervågningsmyndighederne herom.

3.   Importørens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og postadresse, hvor han kan kontaktes, skal fremgå af det elektriske materiel, eller hvis dette ikke er muligt, af emballagen eller af et dokument, der ledsager det elektriske materiel. Kontaktoplysningerne skal angives på et for slutbrugerne og markedsovervågningsmyndighederne let forståeligt sprog.

4.   Importøren skal sikre, at det elektriske materiel ledsages af en brugsanvisning og sikkerhedsoplysninger på et for forbrugere og andre slutbrugere let forståeligt sprog fastsat af den pågældende medlemsstat.

5.   Importøren skal sikre, at opbevarings- og transportbetingelserne for elektrisk materiel, som han har ansvaret for, ikke bringer dets overensstemmelse med de sikkerhedskrav, der er omhandlet i artikel 3 og angivet i bilag I, i fare.

6.   Når det anses for hensigtsmæssigt som følge af de med elektrisk materiel forbundne risici, skal importøren med henblik på beskyttelse af forbrugernes sundhed og sikkerhed og efter behørigt begrundet anmodning fra de kompetente myndigheder foretage stikprøvekontrol af elektrisk materiel, der er gjort tilgængeligt på markedet, undersøge og om nødvendigt føre register over klager, elektrisk materiel, der ikke opfylder kravene, samt tilbagekaldelser af elektrisk materiel og holde distributørerne orienteret om enhver sådan overvågning.

7.   Hvis en importør finder eller har grund til at tro, at noget elektrisk materiel, han har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, skal han straks træffe de nødvendige korrigerende foranstaltninger for at bringe det elektriske materiel i overensstemmelse med lovgivningen eller om nødvendigt trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage. Endvidere skal importøren, hvis det elektriske materiel udgør en risiko, straks orientere de kompetente nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor han har gjort det elektriske materiel tilgængeligt på markedet, herom og give nærmere oplysninger om særlig den manglende overensstemmelse med lovgivningen og de trufne foranstaltninger.

8.   Importøren skal i ti år efter, at det elektriske materiel er blevet bragt i omsætning, opbevare en kopi af EU-overensstemmelseserklæringen, så den står til rådighed for markedsovervågningsmyndighederne, og sikre, at den tekniske dokumentation kan stilles til rådighed for disse myndigheder, hvis de anmoder herom.

9.   Importøren skal på grundlag af en kompetent national myndigheds begrundede anmodning give den alle de oplysninger og al den dokumentation på papir eller i elektronisk format, der er nødvendig for at påvise det elektriske materiels overensstemmelse med dette direktiv, på et for denne myndighed let forståeligt sprog. Han skal, hvis denne myndighed anmoder herom, samarbejde med den om foranstaltninger, der træffes for at eliminere risici, som det elektriske materiel, han har bragt i omsætning, udgør.

Artikel 9

Distributørens forpligtelser

1.   Distributøren skal, når han gør elektrisk materiel tilgængeligt på markedet, handle med fornøden omhu over for kravene i dette direktiv.

2.   Distributøren skal, før han gør elektrisk materiel tilgængeligt på markedet, kontrollere, at det elektriske materiel er forsynet med CE-mærkningen og er ledsaget af den krævede dokumentation samt af en brugsanvisning og sikkerhedsoplysninger på et sprog, der er let forståeligt for forbrugere og andre slutbrugere i den medlemsstat, hvor det elektriske materiel gøres tilgængeligt på markedet, og at fabrikanten og importøren har opfyldt kravene i henholdsvis artikel 6, stk. 5 og 6, og artikel 8, stk. 3.

Hvis en distributør finder eller har grund til at tro, at noget elektrisk materiel ikke er i overensstemmelse med de sikkerhedskrav, der er omhandlet i artikel 3 og angivet i bilag I, må han ikke gøre det elektriske materiel tilgængeligt på markedet, før det er blevet bragt i overensstemmelse. Derudover skal distributøren, når det elektriske materiel udgør en risiko, underrette fabrikanten eller importøren samt markedsovervågningsmyndighederne herom.

3.   Distributøren skal sikre, at opbevarings- og transportbetingelserne for elektrisk materiel, som han har ansvaret for, ikke bringer dets overensstemmelse med de sikkerhedskrav, der er omhandlet i artikel 3 og angivet i bilag I, i fare.

4.   Hvis en distributør finder eller har grund til at tro, at noget elektrisk materiel, han har gjort tilgængeligt på markedet, ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, skal han sikre, at der træffes de nødvendige foranstaltninger for at bringe dette materiel i overensstemmelse med lovgivningen eller om nødvendigt trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage. Endvidere skal distributøren, hvis det elektriske materiel udgør en risiko, straks orientere de kompetente nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor han har gjort det elektriske materiel tilgængeligt på markedet, herom og give nærmere oplysninger om særlig den manglende overensstemmelse med lovgivningen og de trufne foranstaltninger.

5.   Distributøren skal på grundlag af en kompetent national myndigheds begrundede anmodning give den alle de oplysninger og al den dokumentation på papir eller i elektronisk format, der er nødvendig for at påvise det elektriske materiels overensstemmelse med lovgivningen. Han skal, hvis denne myndighed anmoder herom, samarbejde med den om foranstaltninger, der træffes for at eliminere risici, som det elektriske materiel, han har gjort tilgængeligt på markedet, udgør.

Artikel 10

Tilfælde, hvor fabrikantens forpligtelser finder anvendelse på importøren og distributøren

En importør eller distributør anses for at være fabrikant i dette direktivs forstand og er underlagt de samme forpligtelser som fabrikanten, jf. artikel 6, når han bringer elektrisk materiel i omsætning under sit navn eller varemærke eller ændrer elektrisk materiel, der allerede er bragt i omsætning på en sådan måde, at det kan berøre overholdelsen af dette direktiv.

Artikel 11

Identifikation af erhvervsdrivende

Efter anmodning skal erhvervsdrivende over for markedsovervågningsmyndighederne identificere:

a)

enhver erhvervsdrivende, som har leveret dem elektrisk materiel

b)

enhver erhvervsdrivende, som de har leveret elektrisk materiel til.

Erhvervsdrivende skal i ti år efter, at de har fået leveret eller har leveret det elektriske materiel, kunne forelægge de i stk. 1 nævnte oplysninger.

KAPITEL 3

DET ELEKTRISKE MATERIELS OVERENSSTEMMELSE

Artikel 12

Formodning om overensstemmelse på grundlag af harmoniserede standarder

Elektrisk materiel, som er i overensstemmelse med harmoniserede standarder eller dele deraf, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, formodes at være i overensstemmelse med de sikkerhedskrav, der er omhandlet i artikel 3 og angivet i bilag I, der er omfattet af disse standarder eller dele deraf.

Artikel 13

Formodning om overensstemmelse på grundlag af internationale standarder

1.   For så vidt de i artikel 12 omhandlede harmoniserede standarder endnu ikke er fastlagt og offentliggjort, træffer medlemsstaterne alle egnede foranstaltninger for at deres kompetente myndigheder med henblik på den i artikel 3 omhandlede tilgængeliggørelse på markedet eller den i artikel 4 omhandlede fri bevægelighed ligeledes betragter elektrisk materiel som værende i overensstemmelse med de sikkerhedskrav, der er omhandlet i artikel 3 og angivet i bilag I, hvis det er i overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelserne i de internationale standarder, som er fastlagt af International Electrotechnical Commission (IEC) (Den Internationale Elektrotekniske Kommission), for hvilke offentliggørelsesproceduren i denne artikels stk. 2 og 3 er blevet anvendt.

2.   Kommissionen giver medlemsstaterne meddelelse om de i stk. 1 omhandlede sikkerhedsbestemmelser. Efter samråd med medlemsstaterne angiver Kommissionen de sikkerhedsbestemmelser og navnlig de varianter heraf, den anbefaler til offentliggørelse.

3.   Medlemsstaterne fremsætter inden for en frist på tre måneder over for Kommissionen enhver indsigelse, de måtte have mod de i overensstemmelse med stk. 2 meddelte sikkerhedsbestemmelser, og anfører de sikkerhedsmæssige grunde, der er til hinder for deres godkendelse af de enkelte bestemmelser.

Referencer til de sikkerhedsbestemmelser, angående hvilke der ikke er fremsat indsigelser, offentliggøres til underretning i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 14

Formodning om overensstemmelse på grundlag af nationale standarder

For så vidt harmoniserede standarder som omhandlet i artikel 12 endnu ikke er udfærdiget og offentliggjort, og internationale standarder som omhandlet i artikel 13 endnu ikke er blevet offentliggjort, træffer medlemsstaterne alle egnede foranstaltninger for, at deres kompetente myndigheder med henblik på den i artikel 3 omhandlede tilgængeliggørelse eller den i artikel 4 omhandlede frie bevægelighed ligeledes betragter elektrisk materiel, der er fremstillet i overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelserne i de standarder, der anvendes i den medlemsstat, i hvilken det er fremstillet, som værende i overensstemmelse med de sikkerhedskrav, der er omhandlet i artikel 3 og angivet i bilag I, såfremt der herved ydes en sikkerhed svarende til den, der kræves på deres eget område.

Artikel 15

EU-overensstemmelseserklæring

1.   Det skal af EU-overensstemmelseserklæringen fremgå, at det er blevet dokumenteret, at de sikkerhedskrav, der er omhandlet i artikel 3 og angivet i bilag I, er opfyldt.

2.   EU-overensstemmelseserklæringen skal følge den model, der er angivet i bilag IV, indeholde de elementer, der er anført i modul A som angivet i bilag III, og løbende ajourføres. Den skal oversættes til det eller de officielle sprog, der kræves af den medlemsstat, hvor materiellet bringes i omsætning eller gøres tilgængeligt på markedet.

3.   Hvis elektrisk materiel er omfattet af mere end en EU-retsakt, der kræver en EU-overensstemmelseserklæring, udfærdiges der en enkelt EU-overensstemmelseserklæring for alle sådanne EU-retsakter. Det skal af erklæringen fremgå, hvilke EU-retsakter den vedrører, herunder hvor disse er offentliggjort.

4.   Ved at udarbejde EU-overensstemmelseserklæringen står fabrikanten inde for, at det elektriske materiel opfylder kravene i dette direktiv.

Artikel 16

Generelle principper for CE-mærkningen

CE-mærkningen er underkastet de generelle principper i artikel 30 i forordning (EF) nr. 765/2008.

Artikel 17

Regler og betingelser for anbringelse af CE-mærkningen

1.   CE-mærkningen anbringes synligt, letlæseligt og således, at den ikke kan slettes, på det elektriske materiel eller på mærkepladen. Hvis det elektriske materiel er af en sådan art, at dette ikke er muligt eller berettiget, anbringes den på emballagen og på de ledsagende dokumenter.

2.   CE-mærkningen anbringes, før det elektriske materiel bringes i omsætning.

3.   Medlemsstaterne skal benytte sig af eksisterende mekanismer til sikring af, at CE-mærkningsordningen anvendes korrekt, og træffe de fornødne foranstaltninger i tilfælde af uretmæssig anvendelse af mærkningen.

KAPITEL 4

OVERVÅGNING AF EU-MARKEDET, KONTROL AF ELEKTRISK MATERIEL, DER INDFØRES PÅ EU-MARKEDET OG EU-BESKYTTELSESPROCEDURE

Artikel 18

Overvågning af EU-markedet, kontrol af elektrisk materiel, der indføres på EU-markedet

Artikel 15, stk. 3, og artikel 16-29 i forordning (EF) nr. 765/2008 finder anvendelse på elektrisk materiel.

Artikel 19

Procedure i tilfælde af elektrisk materiel, der udgør en risiko på nationalt plan

1.   Hvis markedsovervågningsmyndighederne i en af medlemsstaterne har tilstrækkelig grund til at antage, at noget elektrisk materiel udgør en risiko for personers sundhed eller sikkerhed, for husdyr eller for ejendom, skal de foretage en evaluering af det pågældende elektriske materiel omfattende alle de relevante krav, der er fastlagt i dette direktiv. De berørte erhvervsdrivende skal med henblik herpå samarbejde med markedsovervågningsmyndighederne på enhver nødvendig måde.

Hvis markedsovervågningsmyndighederne i forbindelse med den i første afsnit omhandlede evaluering konstaterer, at det elektriske materiel ikke opfylder kravene i dette direktiv, skal de straks anmode den pågældende erhvervsdrivende om at træffe alle fornødne korrigerende foranstaltninger for at bringe det elektriske materiel i overensstemmelse med disse krav eller for at trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage inden for en rimelig tidsfrist, som de fastsætter i forhold til risikoens art.

Artikel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008 finder anvendelse på de i dette stykkes andet afsnit omhandlede foranstaltninger.

2.   Hvis markedsovervågningsmyndighederne konstaterer, at den manglende overensstemmelse med kravene ikke er begrænset til medlemsstatens område, skal de underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater om resultaterne af evalueringen og om de foranstaltninger, de har pålagt den erhvervsdrivende at træffe.

3.   Den erhvervsdrivende skal sikre, at der træffes alle de fornødne foranstaltninger over for elektrisk materiel, som han har gjort tilgængeligt på hele EU-markedet.

4.   Hvis den pågældende erhvervsdrivende inden for den frist, der er omhandlet i stk. 1, andet afsnit, ikke træffer de fornødne foranstaltninger, skal markedsovervågningsmyndighederne træffe de nødvendige foreløbige foranstaltninger for at forbyde eller begrænse tilgængeliggørelsen af det elektriske materiel på det nationale marked eller for at trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage.

Markedsovervågningsmyndighederne underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater om disse foranstaltninger.

5.   De i stk. 4, andet afsnit, omhandlede oplysninger skal indeholde alle tilgængelige oplysninger, særlig hvad angår de nødvendige data til identifikation af det elektriske materiel, der ikke opfylder kravene, dets oprindelse, arten af den påståede manglende opfyldelse af kravene og af den pågældende risiko, arten og varigheden af de trufne nationale foranstaltninger samt de synspunkter, som den relevante erhvervsdrivende har fremsat. Markedsovervågningsmyndighederne skal navnlig oplyse, om den manglende overensstemmelse med kravene skyldes:

a)

det elektriske materiels manglende opfyldelse af de sikkerhedskrav, der er omhandlet i artikel 3 og angivet i bilag I vedrørende sundhed eller sikkerhed for personer eller husdyr eller ejendom, eller

b)

mangler ved de harmoniserede standarder, som er omhandlet i artikel 12, eller i de internationale eller nationale standarder, som er omhandlet i artikel 13 og 14, der giver formodning om overensstemmelse med harmoniserede standarder.

6.   De øvrige medlemsstater ud over den medlemsstat, der har indledt proceduren i denne artikel, skal straks underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater om de trufne foranstaltninger og om yderligere oplysninger, som de måtte råde over, om det pågældende elektriske materiels manglende overensstemmelse med kravene, og om deres indsigelser, hvis de ikke er indforstået med den trufne nationale foranstaltning.

7.   Hvis der ikke inden for tre måneder efter modtagelsen af de i stk. 4, andet afsnit, omhandlede oplysninger er blevet gjort indsigelse af en medlemsstat eller Kommissionen mod en foreløbig foranstaltning truffet af en medlemsstat, anses foranstaltningen for at være berettiget.

8.   Medlemsstaterne skal sikre, at der straks træffes de fornødne restriktive foranstaltninger, med hensyn til det pågældende elektriske materiel såsom tilbagetrækning af det elektriske materiel fra markedet.

Artikel 20

Beskyttelsesprocedure på EU-plan

1.   Hvis der efter afslutningen af proceduren i artikel 19, stk. 3 og 4, gøres indsigelse mod en medlemsstats nationale foranstaltning, eller hvis Kommissionen finder, at den nationale foranstaltning er i modstrid med EU-lovgivningen, skal Kommissionen straks drøfte spørgsmålet med medlemsstaterne og den eller de pågældende erhvervsdrivende og vurdere den nationale foranstaltning. På grundlag af resultaterne af denne vurdering skal Kommissionen vedtage en gennemførelsesretsakt, der fastslår, hvorvidt den nationale foranstaltning er berettiget eller ej.

Kommissionen retter sin afgørelse til alle medlemsstaterne og meddeler den straks til disse samt til den eller de relevante erhvervsdrivende.

2.   Hvis den nationale foranstaltning anses for at være berettiget, træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at det ikke-overensstemmende elektriske materiel trækkes tilbage fra deres nationale marked, og underretter Kommissionen herom. Hvis den nationale foranstaltning anses for at være uberettiget, trækker den pågældende medlemsstat den foranstaltning tilbage.

3.   Hvis den nationale foranstaltning anses for at være berettiget, og hvis det elektriske materiels manglende overensstemmelse tilskrives mangler ved de harmoniserede standarder som omhandlet i dette direktivs artikel 19, stk. 5, litra b), anvender Kommissionen proceduren i artikel 11 i forordning (EU) nr. 1025/2012.

Artikel 21

Elektrisk materiel, som er i overensstemmelse med kravene, men som udgør en risiko

1.   Hvis en medlemsstat efter at have foretaget en vurdering i henhold til artikel 19, stk. 1, finder, at det elektriske materiel, selv om det opfylder kravene i dette direktiv, udgør en risiko for personers sundhed eller sikkerhed, for husdyr eller for ejendom, pålægger den pågældende erhvervsdrivende at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at det pågældende elektriske materiel, når den bringes i omsætning, ikke længere udgør en risiko, eller for at trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage inden for en rimelig tidsfrist, som den fastsætter i forhold til risikoens art.

2.   Den erhvervsdrivende sikrer, at der træffes foranstaltninger over for alt det pågældende elektriske materiel, som han har gjort tilgængelige på EU-markedet.

3.   Medlemsstaten underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater. Underretningen skal indeholde alle tilgængelige oplysninger, særlig hvad angår de nødvendige data til identifikation af det pågældende elektriske materiel, dets oprindelse og forsyningskæden, arten af den pågældende risiko og arten og varigheden af de trufne nationale foranstaltninger.

4.   Kommissionen drøfter straks spørgsmålet med medlemsstaterne og den eller de pågældende erhvervsdrivende og foretager en vurdering af de trufne nationale foranstaltninger. På grundlag af resultaterne af denne vurdering træffer Kommissionen ved gennemførelsesretsakter afgørelse om, hvorvidt den nationale foranstaltning er berettiget eller ej, og foreslår om nødvendigt passende foranstaltninger.

De gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i nærværende stykkes første afsnit, vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 23, stk. 2.

I behørigt begrundede særligt hastende tilfælde, der vedrører beskyttelse af personers sikkerhed og sundhed eller husdyr eller ejendom, vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 23, stk. 3, gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks.

5.   Kommissionen retter sin afgørelse til alle medlemsstaterne og meddeler den straks til disse samt til den eller de relevante erhvervsdrivende.

Artikel 22

Formel manglende overensstemmelse med kravene

1.   Uanset artikel 19 skal en medlemsstat, hvis den konstaterer et af følgende forhold, pålægge den pågældende erhvervsdrivende at bringe den manglende overensstemmelse med kravene til ophør:

a)

CE-mærkningen er anbragt i modstrid med artikel 30 i forordning (EF) nr. 765/2008 eller med artikel 17 i dette direktiv

b)

der er ikke anbragt nogen CE-mærkning

c)

der er ikke udarbejdet en EU-overensstemmelseserklæring

d)

EU-overensstemmelseserklæringen er ikke udarbejdet korrekt

e)

den tekniske dokumentation er enten ikke til rådighed eller ikke fuldstændig

f)

de i artikel 6, stk. 6, eller artikel 8, stk. 3, omhandlede oplysninger mangler, er ukorrekte eller ufuldstændige

g)

et eller flere af de øvrige administrative krav i artikel 6 eller 8 er ikke opfyldt.

2.   Hvis der fortsat er tale om manglende overensstemmelse som omhandlet i stk. 1, skal den pågældende medlemsstat træffe alle nødvendige foranstaltninger for at begrænse eller forbyde, at det elektriske materiel gøres tilgængeligt på markedet, eller sikre, at det kaldes tilbage eller trækkes tilbage fra markedet.

KAPITEL 5

UDVALG, OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 23

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Udvalget for Elektrisk Materiel. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011 sammenholdt med dennes artikel 5.

4.   Kommissionen hører dette udvalg om alle spørgsmål, for hvilke høring af sektoreksperter er påkrævet i henhold til forordning (EU) nr. 1025/2012 eller anden EU-lovgivning.

Udvalget kan endvidere undersøge alle spørgsmål vedrørende anvendelsen af nærværende direktiv, der rejses af formanden eller af en repræsentant for en medlemsstat, i overensstemmelse med dets forretningsorden.

Artikel 24

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for erhvervsdrivendes overtrædelse af de bestemmelser i national ret, der vedtages i medfør af dette direktiv, og træffer enhver fornøden foranstaltning til at sikre, at de håndhæves. Sådanne bestemmelser kan omfatte strafferetlige sanktioner for alvorlige overtrædelser.

Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende virkning.

Artikel 25

Overgangsbestemmelser

Medlemsstaterne må ikke forhindre tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk materiel omfattet af direktiv 2006/95/EF, som er i overensstemmelse med dette direktiv, og som blev bragt i omsætning inden den 20. april 2016.

Artikel 26

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 19. april 2016 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme artikel 2, artikel 3, stk. 1, artikel 4, artikel 6-12, artikel 13, stk. 1, artikel 14-25 og bilag II, III og IV. De tilsender straks Kommissionen ordlyden af disse foranstaltninger.

De anvender disse foranstaltninger fra den 20. april 2016.

Disse foranstaltninger skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De skal også indeholde oplysning om, at henvisninger i gældende love og administrative bestemmelser til det direktiv, der ophæves ved nærværende direktiv, gælder som henvisninger til nærværende direktiv. Medlemsstaterne fastsætter de nærmere regler for henvisningen og træffer bestemmelse om affattelsen af den nævnte oplysning.

2.   Medlemsstaterne drager omsorg for at meddele Kommissionen ordlyden af de væsentligste nationale retsforskrifter, som de vedtager på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 27

Ophævelse

Direktiv 2006/95/EF ophæves med virkning fra den 20. april 2016, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag V angivne frister for gennemførelse i national ret og anvendelsesdatoer for direktivet.

Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag VI.

Artikel 28

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1, artikel 3, stk. 2, artikel 5, artikel 13, stk. 2 og 3, samt bilag I, V og VI finder anvendelse fra den 20. april 2016.

Artikel 29

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 26. februar 2014.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

D. KOURKOULAS

Formand


(1)  EUT C 181 af 21.6.2012, s. 105.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 5.2.2014 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 20. februar 2014.

(3)  EUT L 374 af 27.12.2006, s. 10. Direktiv 2006/95/EF er en kodificering af Rådets direktiv 73/23/EØF af 19. februar 1973 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning vedrørende elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (EUT L 77 af 26.3.1973, s. 29).

(4)  EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30.

(5)  EUT L 218 af 13.8.2008, s. 82.

(6)  EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12.

(7)  Godkendt ved Rådets afgørelse 2010/48/EF af 26. november 2009 om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder (EUT L 23 af 27.1.2010, s. 35).

(8)  EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.


BILAG I

VIGTIGSTE SIKKERHEDSKRAV FOR ELEKTRISK MATERIEL BESTEMT TIL ANVENDELSE INDEN FOR VISSE SPÆNDINGSGRÆNSER

1.   Almindelige betingelser

a)

På det elektriske materiel eller, hvis dette ikke er muligt, i et medfølgende dokument anføres de væsentligste data til hvilke kendskabet, og hvis overholdelse er en betingelse for, at det elektriske materiel kan anvendes i overensstemmelse med dets formål og uden fare.

b)

Det elektriske materiel, såvel som dets enkelte dele, udføres således, at det kan tilsluttes på sikker og forsvarlig måde.

c)

Det elektriske materiel udformes og fremstilles på en sådan måde, at der er sikret beskyttelse mod de farer, som er anført under punkt 2 og 3, under forudsætning af, at det anvendes efter dets formål og vedligeholdes forsvarligt.

2.   Beskyttelse mod farer, som kan hidrøre fra det elektriske materiel

Der fastsættes tekniske forholdsregler i overensstemmelse med punkt 1, således at:

a)

personer og husdyr beskyttes på forsvarlig måde mod farer for legemsbeskadigelse eller andre skader, der kan forårsages af direkte eller indirekte berøring

b)

der ikke kan opstå temperaturer, lysbuer eller udstrålinger, som ville kunne fremkalde fare

c)

personer, husdyr og ejendom på tilstrækkelig vis beskyttes mod farer af ikke-elektrisk art, som erfaringsmæssigt hidrører fra det elektriske materiel

d)

isolationen er tilpasset forudseelige påvirkninger.

3.   Beskyttelse mod farer, der kan forårsages af ydre påvirkninger af det elektriske materiel

Der fastsættes tekniske forholdsregler i overensstemmelse med punkt 1, således at det elektriske materiel:

a)

opfylder de stillede mekaniske krav, således at personer, husdyr og ejendom ikke udsættes for fare

b)

kan modstå ikke-mekaniske påvirkninger under de forudseelige omgivelsesforhold, således at personer, husdyr og ejendom ikke udsættes for fare

c)

ikke udsætter personer, husdyr og ejendom for fare under forudseelige overbelastningsforhold.


BILAG II

MATERIEL OG PÅVIRKNINGER, DER IKKE OMFATTES AF DETTE DIREKTIVS ANVENDELSESOMRÅDE

Elektrisk materiel, bestemt til anvendelse i en eksplosionsfarlig atmosfære.

Elektro-radiologisk og elektro-medicinsk materiel.

Elektriske dele i elevatorer og vareelevatorer.

Elektricitetsmålere.

Stikkontakter og stikpropper til brug i boliger.

Spændingsgivere til elektriske hegn.

Radiofoni- og fjernsynsforstyrrelser.

Særligt elektrisk materiel bestemt til anvendelse om bord på skibe, i flyvemaskiner og ved jernbanerne, som svarer til de sikkerhedsbestemmelser, der er udfærdiget af de internationale organer, som medlemsstaterne er tilknyttet.

Specialbyggede evalueringsbyggesæt for professionelle til brug udelukkende ved forsknings- og udviklingsanlæg til sådanne formål.


BILAG III

MODUL A

Intern produktionskontrol

1.   Intern produktionskontrol er den procedure for overensstemmelsesvurdering, hvor fabrikanten opfylder de i punkt 2, 3 og 4 omhandlede forpligtelser og på eget ansvar sikrer og erklærer, at det pågældende elektriske materiel opfylder de relevante krav i dette direktiv.

2.   Teknisk dokumentation

Fabrikanten udarbejder den tekniske dokumentation. Dokumentationen skal gøre det muligt at vurdere, om det elektriske materiel er i overensstemmelse med de relevante krav, og skal omfatte en fyldestgørende analyse og vurdering af risikoen/risiciene. Den tekniske dokumentation skal indeholde en beskrivelse af de gældende krav og, i det omfang det er relevant for vurderingen, af det elektriske materiels konstruktion, fremstilling og brug. Den tekniske dokumentation skal, hvor det er relevant, mindst indeholde følgende elementer:

a)

en generel beskrivelse af det elektriske materiel

b)

konstruktions- og produktionstegninger samt oversigter over komponenter, delmontager, kredsløb osv.

c)

de beskrivelser og forklaringer, der er nødvendige for at forstå disse tegninger og oversigter, og hvordan det elektriske materiel fungerer

d)

en liste over de helt eller delvist anvendte harmoniserede standarder, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, eller internationale eller nationale standarder som omhandlet i artikel 13 og 14, samt, såfremt disse harmoniserede standarder eller internationale eller nationale standarder ikke er blevet anvendt, beskrivelser af de løsninger, der er valgt med henblik på at opfylde sikkerhedskravene i dette direktiv, herunder en liste over andre relevante tekniske specifikationer, der er anvendt. I tilfælde af delvis anvendelse af harmoniserede standarder eller internationale eller nationale standarder som omhandlet i artikel 13 og 14 skal den tekniske dokumentation angive, hvilke dele der er anvendt

e)

resultater af konstruktionsberegninger, kontrolundersøgelser mv. og

f)

prøvningsrapporter.

3.   Fremstillingsvirksomhed

Fabrikanten træffer alle nødvendige foranstaltninger, for at det ved fremstillingsprocessen og overvågningen af den sikres, at det fremstillede elektriske materiel er i overensstemmelse med den i punkt 2 omhandlede tekniske dokumentation og opfylder de relevante krav i dette direktiv.

4.   CE-mærkning og EU-overensstemmelseserklæring

4.1.

Fabrikanten anbringer CE-mærkningen på hvert enkelt stykke elektrisk materiel, der opfylder kravene i nærværende direktiv.

4.2.

Fabrikanten udarbejder en skriftlig EU-overensstemmelseserklæring for hver produktmodel og opbevarer den, så den i ti år efter, at det elektriske materiel er blevet bragt i omsætning, står til rådighed for de nationale markedsovervågningsmyndigheder. Det skal af EU-overensstemmelseserklæringen fremgå, hvilket elektrisk materiel den vedrører.

Et eksemplar af EU-overensstemmelseserklæringen stilles efter anmodning til rådighed for de relevante markedsovervågningsmyndigheder.

5.   Bemyndiget repræsentant

Fabrikantens forpligtelser i henhold til punkt 4 kan opfyldes af hans bemyndigede repræsentant på hans vegne og ansvar, såfremt de er specificeret i mandatet.


BILAG IV

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING (Nr. XXXX) (1)

1.

Produktmodel/produkt (produkt-, type-, parti- eller serienummer):

2.

Navn og adresse på fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant:

3.

Denne overensstemmelseserklæring udstedes på fabrikantens ansvar.

4.

Erklæringens genstand (identifikation af det elektriske materiel, så det kan spores; den kan indeholde et farvebillede, der er tilstrækkelig klart, hvis det er nødvendigt for at muliggøre identifikation af det elektriske materiel):

5.

Genstanden for erklæringen, som beskrevet ovenfor, er i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning:

6.

Referencer til de relevante anvendte harmoniserede standarder eller til de andre tekniske specifikationer, som der erklæres overensstemmelse med:

7.

Supplerende oplysninger:

Underskrevet for og på vegne af:

(udstedelsessted og -dato):

(navn, stilling) (underskrift):


(1)  Det er valgfrit, om fabrikanten vil tildele overensstemmelseserklæringen et nummer.


BILAG V

Frister for gennemførelse i national ret og anvendelse af direktiverne som fastsat i direktiv 2006/95/EF, bilag V, del B

(omhandlet i artikel 27)

Direktiv

Frist for gennemførelse

Anvendelsesdato

73/23/EØF

21. august 1974 (1)

93/68/EØF

1. juli 1994

1. januar 1995 (2)


(1)  For så vidt angår Danmark fastsattes fristen til fem år, dvs. 21. februar 1978. Se artikel 13, stk. 1, i direktiv 73/23/EØF.

(2)  Medlemsstaterne tillod indtil den 1. januar 1997 markedsføring og ibrugtagning af produkter, som var i overensstemmelse med de mærkningsregler, der var gældende før den 1. januar 1995. Jf. artikel 14, stk. 2, i direktiv 93/68/EØF.


BILAG VI

SAMMENLIGNINGSTABEL

Direktiv 2006/95/EF

Dette direktiv

Artikel 1

Artikel 1, stk. 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 12

Artikel 6

Artikel 13

Artikel 7

Artikel 14

Artikel 8, stk. 1

Artikel 16 og 17

Artikel 8, stk. 2

Artikel 8, stk. 3

Artikel 9

Artikel 18-20

Artikel 10

Artikel 16 og 17

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 26, stk. 2

Artikel 14

Artikel 27

Artikel 15

Artikel 28

Bilag I

Bilag I

Bilag II

Bilag II

Bilag III

Artikel 15 og 16 og bilag IV

Bilag IV

Bilag III

Bilag V

Bilag V


EUROPA-PARLAMENTETS ERKLÆRING

Europa-Parlamentet er af den opfattelse, at det kun er, når og for så vidt som der drøftes gennemførelsesretsakter som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011 på møder i udvalg, at sidstnævnte kan betragtes som »komitologiudvalg« som omhandlet i bilag I til rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen. Udvalgsmøder er derfor omfattet af anvendelsesområdet for punkt 15 i rammeaftalen, når og for så vidt som der drøftes andre anliggender.