7.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 38/32


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV 2014/20/EU

af 6. februar 2014

om EU-klasser for basislæggekartofler og certificerede læggekartofler og de betingelser og betegnelser, der skal gælde for disse klasser

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/56/EF af 13. juni 2002 om handel med læggekartofler (1), særlig artikel 3, stk. 3, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens direktiv 93/17/EØF (2) blev der indført regler om EU-klasser for basislæggekartofler.

(2)

Den hurtige tekniske og videnskabelige udvikling inden for læggekartoffelproduktionssystemer og den øgede handel med læggekartofler på det indre marked betyder, at disse regler bør tilpasses. I betragtning af sektorens udvikling bør disse regler også finde anvendelse på certificerede læggekartofler.

(3)

Reglerne bør vedrøre fastsættelse af ensartede navne på EU-klasser. De bør også indeholde betingelser for, at læggekartofler og partier af læggekartofler kan bringes i handelen som én af de respektive EU-klasser. Disse betingelser bør efter omstændighederne vedrøre forekomst af skadegørere, kartofler tilhørende andre sorter og kartofler med mangler, indskrumpede knolde, jord eller egentlige urenheder.

(4)

Kravet om, at planten skal være dyrket på en mark, hvor der i tre år ikke har været dyrket kartofler, og at den skal underkastes mindst to officielle markinspektioner, er ikke længere relevant som følge af de strengere krav til EU-grader, der er fastsat i dette direktiv.

(5)

Der er siden vedtagelsen af direktiv 2002/56/EF udviklet videnskabelig viden om sammenhængen mellem antallet af generationer og forekomsten af skadegørere på læggekartofler. En begrænsning af antallet af generationer er et nødvendigt middel til mindskelse af den plantesundhedsmæssige risiko ved skadegørere i latent form. Denne begrænsning er nødvendig for at mindske denne risiko, og der findes ingen andre mindre strenge foranstaltninger til erstatning herfor. Erfaringerne viser, at der bør tillades et maksimalt antal generationer for hver af EU-klasserne S, SE og E. For at sikre overholdelsen af de materielle krav bør disse krav kun betragtes som opfyldt på grundlag af en officiel inspektion.

(6)

Direktiv 93/17/EØF bør derfor ophæves.

(7)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

EU-klasser for basislæggekartofler

1.   Medlemsstaterne sikrer, at basislæggekartofler kan bringes i handelen som »EU-klasse S«, hvis de opfylder følgende betingelser:

a)

Kartoflerne opfylder i henhold til en officiel inspektion betingelserne i punkt 1, litra a), i bilag I, og

b)

partier heraf opfylder i henhold til en officiel inspektion betingelserne i punkt 1, litra b), i samme bilag.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at basislæggekartofler kan bringes i handelen som »EU-klasse SE«, hvis de opfylder følgende betingelser:

a)

Kartoflerne opfylder i henhold til en officiel inspektion betingelserne i punkt 2, litra a), i bilag I, og

b)

partier heraf opfylder i henhold til en officiel inspektion betingelserne i punkt 2, litra b), i samme bilag.

3.   Medlemsstaterne sikrer, at basislæggekartofler kan bringes i handelen som »EU-klasse E«, hvis de opfylder følgende betingelser:

a)

Kartoflerne opfylder i henhold til en officiel inspektion betingelserne i punkt 3, litra a), i bilag I, og

b)

partier heraf opfylder i henhold til en officiel inspektion betingelserne i punkt 3, litra b), i samme bilag.

Artikel 2

EU-klasser for certificerede læggekartofler

1.   Medlemsstaterne sikrer, at certificerede læggekartofler kan bringes i handelen som »EU-klasse A«, hvis de opfylder følgende betingelser:

a)

Kartoflerne opfylder i henhold til en officiel inspektion betingelserne i punkt 1, litra a), i bilag II, og

b)

partier heraf opfylder i henhold til en officiel inspektion betingelserne i punkt 1, litra b), i samme bilag.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at certificerede læggekartofler kan bringes i handelen som »EU-klasse B«, hvis de opfylder følgende betingelser:

a)

Kartoflerne opfylder i henhold til en officiel inspektion betingelserne i punkt 2, litra a), i bilag II, og

b)

partier heraf opfylder i henhold til en officiel inspektion betingelserne i punkt 2, litra b), i samme bilag.

Artikel 3

Oplysninger til Kommissionen

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om, i hvilket omfang de anvender de forskellige EU-klasser ved certificering af deres egen produktion.

Artikel 4

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. december 2015 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. januar 2016.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 5

Ophævelse

Direktiv 93/17/EØF ophæves med virkning fra den 1. januar 2016.

Artikel 6

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 7

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. februar 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 60.

(2)  Kommissionens direktiv 93/17/EØF af 30. marts 1993 om fællesskabsklasser for basislæggekartofler og de betingelser og betegnelser, der skal gælde for disse klasser (EFT L 106 af 30.4.1993, s. 7).


BILAG I

Betingelser for basislæggekartofler

1.

Betingelserne for basislæggekartofler i »EU-klasse S« er følgende:

a)

Betingelser vedrørende læggekartofler:

i)

Antallet af ikke sortsægte planter og antallet af fremmede sorter må tilsammen ikke overstige 0,1 %.

ii)

Antallet af planter, der er angrebet af sortbensyge, må ikke overstige 0,1 %.

iii)

I den direkte avl må antallet af planter, der viser symptomer på viroser, ikke overstige 1,0 %.

iv)

Antallet af planter med symptomer på mosaiksyge og antallet af planter med symptomer fremkaldt af bladrullevirus må tilsammen ikke overstige 0,2 %.

v)

Antallet af generationer, herunder præ-basisgenerationer på marken og basisgenerationer, er begrænset til fem.

vi)

Hvis generationen ikke er anført på den officielle etiket, skal de pågældende kartofler anses for at tilhøre den femte generation.

b)

Tolerancer, der gælder for partier i forbindelse med følgende urenheder, mangler og sygdomme:

i)

Læggekartofler angrebet af råd, undtagen ringbakteriose og brunbakteriose, må ikke overstige 0,5 % af vægten, heraf må læggekartofler angrebet af vådråd ikke overstige 0,2 % af vægten.

ii)

Læggekartofler angrebet af rodfiltsvamp på mere end 10 % af overfladen må ikke overstige 5,0 % af vægten.

iii)

Læggekartofler angrebet af kartoffelskurv på mere end en tredjedel af overfladen må ikke overstige 5,0 % af vægten.

iv)

Læggekartofler angrebet af pulverskurv på mere end 10 % af overfladen må ikke overstige 3,0 % af vægten.

v)

Indskrumpede knolde som følge af for stor udtørring eller udtørring frembragt af sølvskurv må ikke overstige 1,0 % af vægten.

vi)

Læggekartofler med ydre mangler, herunder misdannede eller beskadigede knolde, må ikke overstige 3,0 % af vægten.

vii)

Forekomst af jord og fremmede stoffer må ikke overstige 1,0 % af vægten.

viii)

Den samlede andel af læggekartofler, der er omfattet af tolerancer som omhandlet i nr. i)-vi), må ikke overstige 6,0 % af vægten.

2.

Betingelserne for basislæggekartofler i »EU-klasse SE« er følgende:

a)

Betingelser vedrørende læggekartofler:

i)

Antallet af ikke sortsægte planter og antallet af fremmede sorter må tilsammen ikke overstige 0,1 %.

ii)

Antallet af planter, der er angrebet af sortbensyge, må ikke overstige 0,5 %.

iii)

I den direkte avl må antallet af planter, der viser symptomer på viroser, ikke overstige 2,0 %.

iv)

Antallet af planter med symptomer på mosaiksyge eller symptomer fremkaldt af bladrullevirus må ikke overstige 0,5 %.

v)

Antallet af generationer, herunder præ-basisgenerationer på marken og basisgenerationer, er begrænset til seks.

vi)

Hvis generationen ikke er anført på den officielle etiket, skal de pågældende kartofler anses for at tilhøre den sjette generation.

b)

Tolerancer, der gælder for partier i forbindelse med følgende urenheder, mangler og sygdomme:

i)

Læggekartofler angrebet af råd, undtagen ringbakteriose og brunbakteriose, må ikke overstige 0,5 % af vægten, heraf må læggekartofler angrebet af vådråd ikke overstige 0,2 % af vægten.

ii)

Læggekartofler angrebet af rodfiltsvamp på mere end 10 % af overfladen må ikke overstige 5,0 % af vægten.

iii)

Læggekartofler angrebet af kartoffelskurv på mere end en tredjedel af overfladen må ikke overstige 5,0 % af vægten.

iv)

Læggekartofler angrebet af pulverskurv på mere end 10 % af overfladen må ikke overstige 3,0 % af vægten.

v)

Indskrumpede knolde som følge af for stor udtørring eller udtørring frembragt af sølvskurv må ikke overstige 1,0 % af vægten.

vi)

Læggekartofler med ydre mangler, herunder misdannede eller beskadigede knolde, må ikke overstige 3,0 % af vægten.

vii)

Forekomst af jord og fremmede stoffer må ikke overstige 1,0 % af vægten.

viii)

Den samlede andel af læggekartofler, der er omfattet af tolerancer som omhandlet i nr. i)-vi), må ikke overstige 6,0 % af vægten.

3.

Betingelserne for basislæggekartofler i »EU-klasse E« er følgende:

a)

Betingelser vedrørende læggekartofler:

i)

Antallet af ikke sortsægte planter og antallet af fremmede sorter må tilsammen ikke overstige 0,1 %.

ii)

Antallet af planter, der er angrebet af sortbensyge, må ikke overstige 1,0 %.

iii)

I den direkte avl må antallet af planter, der viser symptomer på viroser, ikke overstige 4,0 %.

iv)

Antallet af planter med symptomer på mosaiksyge eller symptomer fremkaldt af bladrullevirus må ikke overstige 0,8 %.

v)

Antallet af generationer, herunder præ-basisgenerationer på marken og basisgenerationer, er begrænset til syv.

vi)

Hvis generationen ikke er anført på den officielle etiket, skal de pågældende kartofler anses for at tilhøre den syvende generation.

b)

Tolerancer, der gælder for partier i forbindelse med følgende urenheder, mangler og sygdomme:

i)

Læggekartofler angrebet af råd, undtagen ringbakteriose og brunbakteriose, må ikke overstige 0,5 % af vægten, heraf må læggekartofler angrebet af vådråd ikke overstige 0,2 % af vægten.

ii)

Læggekartofler angrebet af rodfiltsvamp på mere end 10 % af overfladen må ikke overstige 5,0 % af vægten.

iii)

Læggekartofler angrebet af kartoffelskurv på mere end en tredjedel af overfladen må ikke overstige 5,0 % af vægten.

iv)

Læggekartofler angrebet af pulverskurv på mere end 10 % af overfladen må ikke overstige 3,0 % af vægten.

v)

Indskrumpede knolde som følge af for stor udtørring eller udtørring frembragt af sølvskurv må ikke overstige 1,0 % af vægten.

vi)

Læggekartofler med ydre mangler, herunder misdannede eller beskadigede knolde, må ikke overstige 3,0 % af vægten.

vii)

Forekomst af jord og fremmede stoffer må ikke overstige 1,0 % af vægten.

viii)

Den samlede andel af læggekartofler, der er omfattet af tolerancer som omhandlet i nr. i)-vi), må ikke overstige 6,0 % af vægten.


BILAG II

Minimumsbetingelser for certificerede læggekartofler

1.

Betingelserne for certificerede læggekartofler i »EU-klasse A« er følgende:

a)

Betingelser vedrørende læggekartofler:

i)

Antallet af ikke sortsægte planter og antallet af fremmede sorter må tilsammen ikke overstige 0,2 %.

ii)

Antallet af planter, der er angrebet af sortbensyge, må ikke overstige 2,0 %.

iii)

I den direkte avl må antallet af planter, der viser symptomer på viroser, ikke overstige 8,0 %.

iv)

Antallet af planter med symptomer på mosaiksyge eller symptomer fremkaldt af bladrullevirus må ikke overstige 2,0 %.

b)

Tolerancer, der gælder for partier i forbindelse med følgende urenheder, mangler og sygdomme:

i)

Læggekartofler angrebet af råd, undtagen ringbakteriose og brunbakteriose, må ikke overstige 0,5 % af vægten, heraf må læggekartofler angrebet af vådråd ikke overstige 0,2 % af vægten.

ii)

Læggekartofler angrebet af rodfiltsvamp på mere end 10 % af overfladen må ikke overstige 5,0 % af vægten.

iii)

Læggekartofler angrebet af kartoffelskurv på mere end en tredjedel af overfladen må ikke overstige 5,0 % af vægten.

iv)

Læggekartofler angrebet af pulverskurv på mere end 10 % af overfladen må ikke overstige 3,0 % af vægten.

v)

Indskrumpede knolde som følge af for stor udtørring eller udtørring frembragt af sølvskurv må ikke overstige 1,0 % af vægten.

vi)

Læggekartofler med ydre mangler, herunder misdannede eller beskadigede knolde, må ikke overstige 3,0 % af vægten.

vii)

Forekomst af jord og fremmede stoffer må ikke overstige 2,0 % af vægten.

viii)

Den samlede andel af læggekartofler, der er omfattet af tolerancer som omhandlet i nr. i)-vi), må ikke overstige 8,0 % af vægten.

2.

Betingelserne for certificerede læggekartofler i »EU-klasse B« er følgende:

a)

Betingelser vedrørende læggekartofler:

i)

Antallet af ikke sortsægte planter og antallet af fremmede sorter må tilsammen ikke overstige 0,5 %.

ii)

Antallet af planter, der er angrebet af sortbensyge, må ikke overstige 4,0 %.

iii)

I den direkte avl må antallet af planter, der viser symptomer på viroser, ikke overstige 10,0 %.

iv)

Antallet af planter med symptomer på mosaiksyge eller symptomer fremkaldt af bladrullevirus må ikke overstige 6,0 %.

b)

Tolerancer, der gælder for partier i forbindelse med følgende urenheder, mangler og sygdomme:

i)

Læggekartofler angrebet af råd, undtagen ringbakteriose og brunbakteriose, må ikke overstige 0,5 % af vægten, heraf må læggekartofler angrebet af vådråd ikke overstige 0,2 % af vægten.

ii)

Læggekartofler angrebet af rodfiltsvamp på mere end 10 % af overfladen må ikke overstige 5,0 % af vægten.

iii)

Læggekartofler angrebet af kartoffelskurv på mere end en tredjedel af overfladen må ikke overstige 5,0 % af vægten.

iv)

Læggekartofler angrebet af pulverskurv på mere end 10 % af overfladen må ikke overstige 3,0 % af vægten.

v)

Indskrumpede knolde som følge af for stor udtørring eller udtørring frembragt af sølvskurv må ikke overstige 1,0 % af vægten.

vi)

Læggekartofler med ydre mangler, herunder misdannede eller beskadigede knolde, må ikke overstige 3,0 % af vægten.

vii)

Forekomst af jord og fremmede stoffer må ikke overstige 2,0 % af vægten.

viii)

Den samlede andel af læggekartofler, der er omfattet af tolerancer som omhandlet i nr. i)-vi), må ikke overstige 8,0 % af vægten.