30.12.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 370/19


RÅDETS AFGØRELSE

af 4. december 2014

om godkendelse af Europa-Kommissionens indgåelse på Det Europæiske Atomenergifællesskabs vegne af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side, hvorved Det Schweiziske Forbund associeres til Horisont 2020 — rammeprogrammet for forskning og innovation og til forsknings- og uddannelsesprogrammet for Det Europæiske Atomenergifællesskab, som komplementerer Horisont 2020, og hvorved der fastsættes regler for Det Schweiziske Forbunds deltagelse i ITER-aktiviteterne, der udføres af Fusion for Energy

(2014/954/Euratom)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 101, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 15. november 2013 bemyndigede Rådet Kommissionen til på vegne af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab at indlede forhandlinger med Det Schweiziske Forbund med henblik på at indgå en samlet aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og Det Schweiziske Forbund med henblik på at associere Det Schweiziske Forbund med Horisont 2020 — rammeprogrammet for forskning og innovation (2014-2020) — og med Det Europæiske Atomenergifællesskabs forsknings- og uddannelsesprogram (2014-2018), som komplementerer Horisont 2020, og at fastsætte reglerne for Schweiz' deltagelse i ITER-projektet i perioden 2014-2020.

(2)

Disse forhandlinger er afsluttet.

(3)

For så vidt angår anliggender henhørende under anvendelsesområdet for traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, er undertegnelsen og indgåelsen af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side, hvorved Det Schweiziske Forbund associeres til Horisont 2020 — rammeprogrammet for forskning og innovation og til forsknings- og uddannelsesprogrammet for Det Europæiske Atomenergifællesskab, som komplementerer Horisont 2020, og hvorved der fastsættes regler for Det Schweiziske Forbunds deltagelse i ITER-aktiviteterne, der udføres af Fusion for Energy (»aftalen«), genstand for en særskilt procedure.

(4)

Aftalen bør også indgås på Det Europæiske Atomenergifællesskabs vegne for så vidt angår anliggender henhørende under Euratomtraktaten.

(5)

Kommissionens indgåelse af aftalen på Det Europæiske Atomenergifællesskabs vegne bør godkendes.

(6)

Med henblik på at gøre det muligt at behandle schweiziske retlige enheder på samme måde som enheder fra et associeret land ved indkaldelser vedrørende fission under forsknings- og uddannelsesprogrammet for Det Europæiske Atomenergifællesskab, som komplementerer Horisont 2020, og som har frist i det sidste kvartal af 2014, bør aftalen finde anvendelse med virkning fra den 15. september 2014 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Kommissionens indgåelse på Det Europæiske Atomenergifællesskabs vegne af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side, hvorved Det Schweiziske Forbund associeres til Horisont 2020 — rammeprogrammet for forskning og innovation og til forsknings- og uddannelsesprogrammet for Det Europæiske Atomenergifællesskab, som komplementerer Horisont 2020, og hvorved der fastsættes regler for Det Schweiziske Forbunds deltagelse i ITER-aktiviteterne, der udføres af Fusion for Energy, godkendes herved.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 2014.

På Rådets vegne

S. GOZI

Formand