24.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 218/6


RÅDETS AFGØRELSE 2014/491/FUSP

af 22. juli 2014

om ændring af afgørelse 2013/189/FUSP om oprettelse af Det Europæiske Sikkerheds- og Forsvarsakademi (ESDC)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 42, stk. 4,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 22. april 2013 vedtog Rådet afgørelse 2013/189/FUSP (1) om oprettelse af Det Europæiske Sikkerheds- og Forsvarsakademi (ESDC).

(2)

Afgørelse 2013/189/FUSP fastsætter et finansielt referencebeløb der skal dække ESDC's udgifter i de første 12 måneder efter indgåelsen af finansieringsaftalen fra den 1. august 2013 til den 31. juli 2014.

(3)

Den 25. marts 2014 besluttede den styringskomité, der er nedsat i henhold til afgørelse 2013/189/FUSP, at den periode, der dækkes af finansieringsaftalen, skal tilpasses regnskabsåret, der løber fra den 1. januar til den 31. december, således at der kun kræves et sæt regnskaber fra 2016.

(4)

Der bør derfor fastsættes et nyt finansielt referencebeløb for perioden fra den 1. august 2014 til den 31. december 2015.

(5)

Afgørelse 2013/189/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 16, stk. 2, i afgørelse 2013/189/FUSP affattes således:

»2.   Det finansielle referencebeløb, der skal dække ESDC's udgifter i de første 12 måneder efter indgåelsen af den i stk. 3 omhandlede finansieringsaftale, er på 535 000 EUR.

Det finansielle referencebeløb, der skal dække ESDC's udgifter i perioden fra den 1. august 2014 til den 31. december 2015, er på 756 000 EUR.

De finansielle referencebeløb, der skal dække ESDC's udgifter i hver efterfølgende 12-månedersperiode, fastsættes af Rådet.«

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2014.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2013/189/FUSP af 22. april 2013 om oprettelse af Det Europæiske Sikkerheds- og Forsvarsakademi (ESDC) og om ophævelse af fælles aktion 2008/550/FUSP (EUT L 112 af 24.4.2013, s. 22).